Grafische Dienst - Provincie West

Functiebeschrijving
NIVEAU D
Geschoold arbeider (m/v)
Grafische Dienst (startbaanovereenkomst)
1. Relaties
INTERN
 collega's, directe chef, andere provinciale diensten
EXTERN
 andere besturen, instellingen of organisaties die werkzaam zijn op het betrokken beleidsdomein
 klanten en leveranciers: zowel personen als bedrijven
2. Basisdoelstellingen
Vlinderfunctie in de secties prepress en afwerking:
 Verrichten van voornamelijk uitvoerend DTP-werk vertrekkende van aangeleverde teksten en
beeldmateriaal en met behulp van de softwarepaketten Adobe CS6 op Mac – sectie prepress
 Technische en logistieke ondersteuning in de drukkerij – sectie afwerking
3. Verantwoordelijkheden
3.1 Correcte uitvoering van de opgelegde taken
 Hoofdtaak: Opmaak van divers drukwerk zoals standaarduitnodigingen, jaarverslagen,
briefpapier, naamkaarten, nieuwsbrieven, brochures, affiches voor de verschillende provinciale
diensten rekening houdend met de huisstijl
 Instaan voor de manuele afwerking van drukwerk: plooien, bundelen, kaftjes omplakken,…
 Eenvoudige machinale afwerking zoals spiraalbinding, plastificatie van drukwerk, …
 Drukwerk inpakken en klaarzetten voor verzending.
3.2 Onderhoud van materialen
 onderhoud van het gebruikte materiaal en machines
 controleren, preventief en periodiek onderhouden en herstellen van machines
3.3 Veiligheid
 letten op juist gebruik van gepast gereedschap en hulpmateriaal
 letten op eigen veiligheid en veiligheid van medewerkers (kledij, schoenen, maskers, ...)
 plaatsen van aangepaste signalisatie
4. Dimensies


beschikbaarheid buiten de normale arbeidsuren
dragen van dienstkledij
5. Functies die de ambtenaar kan overnemen
Inspringen voor andere logistieke activiteiten bij piekperiodes op vraag van het diensthoofd.
6. Profiel
6.1 Kennis
 Kennis van de softwarepakketen Creative Suite 6.0
 Grafische kennis inzake het afwerken van drukwerk
 Specifieke kennis van de machines zal worden bijgebracht. Er is geen voorkennis vereist.
 vlotte kennis werking van de provinciale overheid
 basiskennis veiligheidsaspecten grafische industrie
6.2 Vaardigheden
 vlot kunnen werken met de beschikbare materialen van de dienst
 kunnen overleggen en samenwerken
 zelfstandig kunnen werken
 problemen zien en oplossen
 ordelijk, net, nauwkeurig en planmatig kunnen werken
6.3 Attitude
 grote inzet en betrokkenheid betonen voor het werk
 zin voor orde en nauwkeurigheid
 publieksgerichtheid
 verantwoordelijkheidszin
 loyaliteit t.o.v. collega's en de organisatie
 flexibiliteit naar taken en werktijden
 resultaatgericht (deadlines)
 gebruikers (klant)gericht
De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de aanwerving van
een geschoold arbeider (m/v) ten behoeve van de Grafische dienst
(startbaanovereenkomst, 1 jaar)
1. Aard van de aanstelling
-
een aanstelling als medewerker (niveau D) in contractueel verband, met voltijdse
prestaties (startbaanovereenkomst; 1 jaar) standplaats: PH Boeverbos, Koning Leopold III laan
41,
8200 Sint-Andries
2. Algemene aanwervingvoorwaarden
- Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie.
- De burgerlijke en politieke rechten genieten.
- Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving
betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
3. Specifieke aanwervingvoorwaarden
-
Jonger zijn 26 jaar en voor de duur van het contract voldoen aan de voorwaarden voor een
startbaanovereenkomst
Geen diplomavereiste
4. Bezoldiging
Het jaarlijks salaris van een geschoold arbeider (niveau D) gaat van 21.391,72 euro tot 29.433,72
euro (salarisschaal D1, index inbegrepen).
5. Toelagen, vergoedingen en sociale voordelen
Ondermeer vakantiegeld, haard- en standplaatstoelage, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, gratis
openbaar vervoer woon-werkverkeer, fietsvergoeding, e.a.
6. Bijkomende voordelen
Glijdende werktijdregeling, 35 werkdagen vakantie (verrekend op basis van de prestaties van het
lopende jaar), ruim vormingsaanbod
7. Selectieprogramma
Mondeling gedeelte
Dit mondeling gedeelte heeft tot doel, op basis van het ingediende curriculum Vitae en de
functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis,
en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.
Het mondeling gedeelte kan voorafgegaan worden door een schriftelijke of praktische test of
voorbereiding.
De kandidaten die ten onrechte aan de selectie mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval
toelaatbaar worden verklaard.
8. Selectieprocedure
Na de selectie wordt er een schriftelijk verslag van de gemotiveerde rangschikking van de kandidaten
opgemaakt.
De geslaagden zullen volgens deze rangschikking tot de inwerktijd toegelaten worden.
Alle kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van hun resultaat.
De uitslag blijft geldig gedurende een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum van afsluiting
van de selectieverrichtingen door het opstellen van het proces-verbaal.
9. Verdere inhoudelijke informatie
Bijkomende inlichtingen over de specifieke aard van de functie kunnen bekomen worden :
bij de heer Peter Verheecke, diensthoofd, dienst Communicatie
tel. 050/ 40 74 01 - e-mail: [email protected]
10. Wijze van inschrijving
Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, stuur dan per brief uw aanvraag tot deelname aan
deze selectie tegen uiterlijk vrijdag 5 september 2014 op naar:
Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos,
T.a.v. de Dienst Personeel & HRM
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
Tel. 050/40 34 60 – fax 050/40 31 24
E-mail: [email protected]
Uw brief dient vergezeld te zijn van een uitgebreid curriculum vitae.
De Provincie West-vlaanderen draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in
het vaandel.