Gereformeerde Kerk Nieuws en Informatie

Gereformeerde Kerk
Genderen
Zondag 27 juli 2014
09.30 uur
18.30 uur
Collecte:
Ds. A.W.W. de Ruiter
Ds. A.W.W. de Ruiter
e
1 Diaconie (eigen werk)
e
2 Kerk
e
3 Renovatiefonds (uitgang)
Kindernevendienst:
•Groep 1-2-3: A. Lankhaar, E. Sterrenburg
•Groep 4-5-6: A. van Wees, A. Baart
•Groep 7-8: G. Timmer, J. Bouman
Creche:
Jacoline v.d. Mooren, Tino Vos,
Silvia van Hemert, Anika v.d. Pol
Bloemen:
Marty en Gwen Vos, Susterenhof 12
Koster:
Theo Branderhorst, tel. 351769
Kerkauto:
A. Vos, tel. 352005
Nieuws
en
Informatie
25 juli 2014
Zondag 3 augustus 2014
09.30 uur
18.30 uur
Collecte:
Ds. Jac. Buitenhuis, IJsselstein
Ds. W. Hordijk, ‘s-Gravendeel
e
1 Onderhoud gebouw en terrein
e
2 Kerk
e
3 Renovatiefonds (uitgang)
Kindernevendienst:
•Groep 1-2-3: C. de Ruiter, E. Bouman
•Groep 4-5-6: R. Wink, A. Hoeke
•Groep 7-8: geen kindernevendienst
Creche:
Petra Bouman, Angela v.d. Heuvel,
Evelien van Bergeijk, Deborah van
Tilborg
Bloemen:
Annelies Vos, Bergstraat 42,
Wijk en Aalburg
Koster:
Ad Vos, tel. 352654
Kerkauto:
B.P. Meiresonne, tel. 351632
Jaargang 29-19
Zondag 10 augustus 2014
Ds. W.A. Boer, ‘s-Gravendeel
Ds. T.C. Wielsma, Uithoorn
e
1 ACD
e
2 Kerk
e
3 Renovatiefonds (uitgang)
Kindernevendienst:
•Groep 1-2-3: J. Duister, R. Verwoerdt
•Groep 4-5-6: S. Visser, M. Duister
•Groep 7: A. van der Poort
Creche:
Rozemarijn Wink, Mirjam van
Mersbergen, Marieke van der Beek,
Lora Buijs
Bloemen:
dhr. P. Pijpstra, Akkerstraat 16
Koster:
Adriaan Vos, tel. 352005
Kerkauto:
J. van Hemert, tel. 352353
09.30 uur
18.30 uur
Collecte:
Zondag 17 augustus 2014
09.30 uur
18.30 uur
Collecte:
Ds. P. van Dam, Houten
mw. Ds. H.J. Paas, Zuilichem
e
1 ZWO ( Zomerzendingscollecte)
e
2 Kerk
e
3 Renovatiefonds (uitgang)
Kindernevendienst:
•Groep 1-2-3: A. Bouman, M. van der Beek
•Groep 4-5-6: A. Burghout, J. Burghout,
M. Sterrenburg
•Groep 7-8: geen kindernevendienst
Creche:
Rianne Verwoerdt, Regina Nieuwkoop,
Lotte van Veen, Anne Vos
Koster:
Rob de Ruiter, tel. 691123
Kerkauto:
A. de Jong, tel. 352297
Verkoop collectemunten:
Maandag 4 augustus 2014 in het Kruispunt
tussen 19.00-20.00 uur.
Het geld kunt u vooraf overmaken
op NL41 FVLB 0635 8106 11
t.n.v. CvK Geref. Kerk te Genderen
2 van 8
Vanuit de Kerkenraad
 Meeleven met elkaar
Wij noemen enkele leden van onze gemeente, die in afgelopen tijd te maken
kregen met een ziekenhuisopname of een behandeling in het ziekenhuis. In
ons medeleven en juist ook in onze voorbede mogen wij ons met hen
verbonden weten.
Zr. Heidi van Veen-Branderhorst, Oegemastraat 21, onderging de afgelopen
week haar eerste behandeling. Na enkele weken rust zullen nog enkele kuren
volgen. Samen met haar en haar gezin hopen en bidden wij, dat de Heer de
behandeling zal zegenen. Bovenal wensen wij haar rust en geborgenheid toe
in onze Heer Jezus Christus.
Br. Piet Pijpstra, Akkerstraat 16, is weer thuis na een plotselinge opname in
het Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg. Doordat een bacterie in de bloedbaan
terecht kwam, kreeg hij bloedvergiftiging. Gelukkig werd er bijtijds ingegrepen.
We wensen hem onder Gods zegen een voorspoedig herstel toe.
In onze erediensten baden en dankten wij ook voor zr. Marty Vos en haar
zoon Gwen, Susterenhof 12. Na vele zorgen en na het nodige uitstel was het
mogelijk, dat Marty een nier doneerde aan haar jongste zoon. Samen delen
wij in de dankbaarheid dat het mogelijk was. Toch wensen wij hen veel sterkte
en bovenal Gods nabijheid, omdat er toch een weg van verder herstel nodig
is.
Ook noemen wij Annelies Vos, Bergstraat 42, Wijk en Aalburg. Een aantal
maanden geleden vermeldden wij, dat zij een aantal bestralingen moest
ondergaan vanwege een tumor in haar hoofd. Het heeft langere tijd nodig om
het uiteindelijke resultaat te kunnen verkrijgen. Eervorig weekend was er
opnieuw een opname in het Radboudziekenhuis in Nijmegen noodzakelijk.
Gelukkig waren de verdere uitslagen geruststellend. Wij wensen deze
dappere tiener veel sterkte en zegen toe van onze hemelse Vader!
Ook noemen wij nog een andere tiener. Sophie van Veen (Kleibergsestraat
10, Eethen) kreeg te maken met de ziekte van Crohn. Een zestal weken is er
sondevoeding nodig. Samen met haar en haar ouders hebben wij goede hoop
dat het weer beter met haar zal gaan. Ook haar wensen wij veel zegen toe
van onze hemelse Vader.
En ook alle andere zieken en zij, die wegens lichamelijke zorgen aan huis
gebonden zijn, wensen wij veel zegen en sterkte toe.
3 van 8
 GO2014 naar Indonesië
In de morgendienst van zondag 13 juli gaven wij aandacht aan het team
GO2014. Na een weekend met de nodige voorbereiding bij Jeugd met een
Opdracht is men vertrokken voor een
drietal weken Indonesië. Wij wensen
hen een heel bijzondere tijd toe. Wij
vertrouwen er op, dat de Heer, onze
God, hen nabij zal zijn en dat zij ook tot
een zegen zullen zijn voor de kinderen,
jongeren en ouderen, die zij in
Indonesië zullen ontmoeten.
Op www.go2014.nl is er over te lezen.
Ook is er te zien wie er allemaal mee
gaan. Wij gaan er van uit, dat daar ook het en ander zal worden bericht tijdens
hun verblijf in Indonesië.
 Vakantietijd
Het is vakantietijd. Velen zijn voor een of enkele weken niet thuis. We wensen
hen rust en ontspanning toe. Ook onze predikant heeft een aantal weken vrij.
U zult merken, dat hij de komende weken niet op het preekrooster wordt
vermeld.
Een hartelijke groet van predikant en scriba
KERKELIJKE STAND
Ingekomen vanuit de (inmiddels opgeheven) Gereformeerde Kerk in Heusden
is de heer G. (Goof) van Aalst, Wilhelminastraat 6, Veen
Ingekomen van de Hervormde Gemeente Giessen:
P.M. (Ellen) Vos-de Fijter, Akkerstraat 21, 4265 HZ Genderen
Verhuisd:
E.A.S. (Elise) Duister, van Hoofdstraat 5A Genderen naar Binnenwaard 12,
4261 MA Wijk en Aalburg
Overgeschreven:
naar Gereformeerde kerk Giessen-Rijswijk i.v.m. verhuizing naar GiessenRijswijk: J. Treffers, v/h Bulkstraat 9

Het nieuwe seizoen: De Geestelijke Wapenrusting
Ondanks het feit dat wij nu midden in het vakantieseizoen zitten, begint
nieuwe kerkelijk seizoen over een tweetal maanden. De voorbereidingen
al bezig. Samen met de werkgroep “Doelgerichte Gemeente” en
vaardigingen van de kindernevendienst en de dramagroep “His work of
kwamen wij bijeen.
4 van 8
het
zijn
afart”
De Geestelijke Wapenrusting
In de GemeenteGroeiGroepen werd er in het afgelopen seizoen gesproken en
gestudeerd over het thema “Leven door de Geest.” Er werd gebruik gemaakt
van het materiaal van het Evangelisch Werkverband. In het komend seizoen is
er een vervolgonderwerp: “De Geestelijke Wapenrusting”. Op zondag 25
mei werd het thema al geïntroduceerd. Het centrale Bijbelgedeelte is Efeziërs
6, 10-20. Een tiental onderwerpen zal aan de orde komen.
In overleg is er al een planning gemaakt. Voor en na de jaarwisseling zullen er
een vijftal diensten zijn waarin over dit onderwerp gepreekt zal worden. De
eerste themadienst is op zondagmorgen 28 september. Er zijn ook een
tweetal mappen aanwezig waarin materiaal voor de kinderen op de
nevendienst te vinden is. Daarnaast zijn wij zelf bezig om materiaal te
ontwikkelen dat op de gespreksgroepen gebruikt kan worden. Ook zal het
geschikt zijn om er persoonlijk over na te denken.
Het was niet gemakkelijk om een boek te vinden waarin het onderwerp
volledig aan de orde kwam. Veelal was een boek niet meer verkrijgbaar. Toch
bleek er een gedegen en toegankelijk boek verkrijgbaar te zijn. Wanneer u of
jij zich nu al in het onderwerp wilt verdiepen, is dit mogelijk. Een twintigtal
exemplaren werden besteld voor gereduceerde prijs van 10 euro. In de hal
van de kerk ligt nog een aantal boeken. De titel is “Kies voor overwinning” van
Jan Bezemer. Bij dit boek zijn ook gespreksvragen. Een mailtje aan mij
([email protected]) of Hennie Bouman ([email protected]) zorgt
ervoor, dat de vragen worden toegestuurd.
Waarom dit onderwerp? Het antwoord is: nog nooit eerder was het zo
belangrijk, dat wij ons door de HEER en zijn heilige Geest laten toerusten om
staande te blijven in het leven. Onderkennen wij de strijd, die er om de
gelovige wordt gevoerd? De verleidingen en de valkuilen in ons leven, de vele
vormen van verslaving, de afval van het geloof, maken het nodig om ons heel
bewust toe te laten rusten. Lees in Efeziërs 6: 10-20 na waarom dit nodig is.
Een hartelijke groet namens de werkgroep,
Ds. Arie de Ruiter
5 van 8
Verjaardagen
In deze nieuwsbrief noemen wij u de volgende verjaardagen.
29 juli, dhr M.P. van Hemert, Voompad 3, 75 jaar
30 juli, mw A. van Branderhorst-van Leeuwen, Azaleastraat 26, 4261CW Wijk
en Aalburg, 88 jaar
02 aug, mw C. van Tilborg-Hajer, Burg. Brunestraat 4, 93 jaar
02 aug, mw A.J. van Hemert-Vink, Burg. Brunestraat 8, 83 jaar
02 aug, dhr C.J. Splinters, Van der Beekstraat 11, 71 jaar
08 aug, mw M.W. Versteeg-de Bie, Rondendans 21, 77 jaar
09 aug. dhr L. van der Beek, Meerhoek 22, 81 jaar
12 aug, dhr G. Schreuders, Hoofdstraat 50, 86 jaar
Alle jarigen van harte gefeliciteerd, ook degenen die niet met naam genoemd
zijn, en Gods rijke zegen toegewenst.
Bedankje
“Langs deze weg willen we u bedanken voor de kaarten, bloemen, telefoontjes
en bezoekjes na het verblijf van Marielle in het ziekenhuis.
William is nog steeds onder behandeling en de kuren hebben effect, maar de
situatie blijft nog steeds zorgelijk. Wij willen u daarom ook bedanken voor de
kaarten die wij trouw gestuurd krijgen. Het doet ons goed dat er mensen
vanuit de gemeente met ons meeleven.”
Een hartelijke groet van,
William en Marielle Splinters-Roza
Vanuit de ZWO
 Zendingsbusjes
In de maand juni was de opbrengst van de zendingsbusjes € 158,50. Hartelijk
dank, wat een prachtig bedrag weer. Juni was de laatste maand dat we
spaarden voor Preventie Mensenhandel van Kerk in Actie. De kwartaalopbrengst was maar liefst € 413,45.
Vanaf juli tot en met september is de opbrengst van de zendingsbusjes
bestemd voor de Ghanese organisatie Agreds. In Ghana leven ruim 60.000
kinderen op straat. Agreds vangt straatmeisjes in Accra op, leert hen een vak
en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een
nieuw bestaan op te bouwen. Spaart u weer mee? Alvast hartelijk dank.
6 van 8
Berichten vanuit de gemeente
 Werkgroep Hulp Oekraïne
Afgelopen week is Julia Deak vertrokken naar Vinogradovo. Namens onze
gemeente zal ze € 465 overhandigen aan ds. Molnar voor de Vakantie Bijbel
Week en € 750 voor de gaarkeuken in het bejaardenhuis.
 Kindervoorstelling zondag 24 augustus in de Feesttent
Op zondag 24 augustus 2014 is er om 15.30 uur een geweldige
kindervoorstelling met Matthijs Vlaardingerbroek in de feesttent voor alle
kinderen van 4 t/m 12 jaar. Thema: Als een vis in het water.
Samen met zijn buikspreekpop Henkie verzorgt Matthijs een gloednieuwe
voorstelling waarin hij al spelend het verhaal vertelt van de storm op het meer,
waarin de kinderen ontdekken dat de Here Jezus altijd bij hen is, echt van hen
houdt en zij Hem ook op hun jonge leeftijd mogen vertrouwen.
Voor een aantal van ons is Matthijs een oude
bekende. Drie jaar geleden verzorgde hij namelijk
de feestavond van de Vakantie Bijbel Week.
Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn van
harte welkom om van deze voorstelling te genieten.
Ook alle ouders zijn welkom.
Er is deze middag geen crèche.
De toegang is gratis!
Wel is er een collecte voor de onkosten.
Kom jij ook?
 Alpha-cursus
Wilt u zelf of kent u iemand die op een ontspannen manier wil ontdekken wat
het christelijk geloof inhoudt of wilt u uw kennis over het christelijk geloof
opfrissen? Welkom op de Alpha-cursus! Start woensdagavond 3 september.
 Tentdienst 31 augustus
Spreker Jan Pool. Thema: “WIE IS GOD?”
Muziek: praiseband Up2You. Aanvang half vier. Nodig anderen uit.
 Save the date
Iedereen van 16 jaar en ouder hopen we te ontmoeten op de gemeente-avond
over de toekomst van onze gemeente op maandag 22 september.
7 van 8
 Gebedsgroep
De gebedsgroep gaat weer van start op woensdagavond 3 september van
19.00 tot 20.00 uur in Het Kruispunt.

Nadenker
“Mijn werk is als het uitdelen van cadeaus
waarvoor je zelf niet hebt betaald.”
David de Vos,
oprichter en evangelist bij stichting Go and Tell
 Let op: de komende nieuwsbrief is weer voor 3 weken.
 Volgende Nieuwsbrief
Deze verschijnt op vrijdag 15 augustus 2014 en is geldig voor 3 weken.
De kopij moet op dinsdag 12 augustus voor 18.00 uur aangeleverd zijn.
 Nieuwsbrief per e-mail
Dit scheelt per adres zo’n 10 tot 15 euro op jaarbasis.
Geef uw e-mailadres door op: [email protected]
 Kopieerwerk
Kopieerwerk voor de kerk: aanleveren bij Henk Kuijpers ([email protected],
tel. 351628, Hoofdstraat 62). Graag tijdig, zodat dit - waar mogelijk - met de
Nieuwsbrief kan worden gecombineerd.
Colofon:
Kopij - schriftelijk Kees en Ria van der Pol – 351859, Hoofdstraat 43E, Genderen
Clara Bouman – 692581, Vogelenzang 97, Wijk en Aalburg
Kopij – e-mail
[email protected]
Verspreiding
Kees en Ria van der Pol – 351859, Hoofdstraat 43E, Genderen
Lay-out
Marion van Olst – 352506
Kopieerwerk
Henk Kuijpers – 351628 (coördinatie)
Scriba
Suze Visser
Eindredactie
Ds. A.W.W. de Ruiter – 351116
www.kerkingenderen.nl
8 van 8