2014.04 ru jazz city div onderwerpen

••••
uw nummer
uw datum
AAN
2014/UIT/58094
ons nummer
onze datum
verzonden
inlichtingen bij
sector/afdeling
doorkiesnr.
L. de Wild
RU/Plannen en Projecten
0475 - 359 246
bijlage(n)
betreffende
commissie-informatiebrief inzake diverse ondenwerpen Jazz City
de voorzitter van de commissie
Ruimte
Geachte voorzitter,
Toezegging portefeuillehouder in de vergadering van de commissie Ruimte op 15 januari 2014
In de bespreking van de stukken in het kader van het (ontwerp) bestemmingsplan Jazz City in uw
commissie op 15 januari 2014, is door diverse leden van uw commissie een aantal punten naar voren
gebracht, waarover ik uw commissie nadere informatie heb toegezegd. Onderstaand worden deze
punten toegelicht.
Hoogwaterbescherming
Sinds september 2011 is intensief overleg gevoerd met Waterschap Roer en Overmaas en Jazz City
BV over de beschermende maatregelen in het kader van hoogwater voor het gebied ten noorden van
de N280 en voor Jazz City en de locatie van Roermond Yumble in het bijzonder. Diverse mogelijkheden
voor hoogwaterbeschermende maatregelen zijn in die periode tegen het licht gehouden. In november
2013 is door het Waterschap met partijen overeenstemming bereikt over een voorkeursalternatief, dat
uitgaat van een fysieke hoogwaterbeschermende voorziening ter plaatse van de ontwikkeling van
Roermond Yumble en een verholen kering in het gebied Jazz City, dat zal worden opgehoogd tot het
gewenste beschermingsniveau. De hoogwaterbeschermende voorziening ter plaatse van Roermond
Yumble wordt momenteel uitgewerkt door Waterschap Roer en Overmaas en ter goedkeuring
voorgelegd aan het projectbureau nieuw HoogWaterBeschermingsProgramma (nHWBP), dat
uiteindelijk voor financiering van de realisering van de maatregelen zorg zal dragen. Specifieke
afspraken worden naar alle waarschijnlijkheid in de loop van 2014 door het Waterschap in
overeenkomsten met Jazz City BV vastgelegd.
Op basis van het bestemmingsplan Jazz City dat u inmiddels heeft ontvangen, kunnen de
noodzakelijke voorzieningen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Op de verbeelding is, op verzoek
van het Waterschap, zowel de beschermingszone van de bestaande waterkering als een zone van vrije
ruimte voor toekomstige (verholen) voorzieningen vastgelegd. Het Waterschap Roer en Overmaas gaat
ervan uit dat de beoogde beschermingshoogte van 22.40 + N.A.P. robuust en duurzaam is en voor de
toekomst het gebied voldoende bescherming biedt tegen mogelijk hoogwater.
stadtiuis I IVIari<t31 6041 EIVI | P o s t b u s 900 6040 A X Roerinond j T 0475 359 999 | F 0475 311 844 | Rabobank 1272.86.179
I
www.roermond.nl
|
Ons nummer 2014/UIT/58094
Pagina 2
Fijn stof
In het kader van het bestemmingsplan Jazz City is door Royal Haskoning DHV onderzoek verricht naar
de relevante milieuaspecten in het plangebied, waaronder luchtkwaliteit. In de toelichting behorende bij
het bestemmingsplan Jazz City wordt op pagina 40 aandacht besteed aan het aspect luchtkwaliteit. Het
onderzoek naar luchtkwaliteit is integraal opgenomen in bijlage 4 behorende bij het bestemmingplan.
In de conclusie van het onderzoek uit augustus 2012 is een onderbouwing opgenomen met betrekking
tot de jaren 2011, 2013 en 2023. In geen van de zichtjaren worden de grenswaarden voor luchtkwaliteit
uit de Wet Milieubeheer overschreden. Ook wordt geconstateerd dat er in de tussenliggende jaren en in
de verdere toekomst geen overschrijdingen van de grenswaarden worden verwacht. Het plan voldoet
hiermee aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet Milieubeheer.
Recent is in Nederland een discussie gestart over de schadelijkheid van ultra fijne stofdeeltjes voor de
gezondheid:
Ultra fijn stof wordt aangeduid als PM 2,5;
Voor PM 2,5 geldt vanaf 1 januari 2015 een grenswaarde van 25 microgram per m^ gedefinieerd
als jaargemiddelde concentratie;
Tot 1 januari 2015 blijft toetsing aan voornoemde grenswaarde buiten beschouwing, ongeacht
of een besluit van voor 1 januari 2015 ook na deze datum gevolgen voor de luchtkwaliteit heeft;
De metingen van PM 2,5 zijn nog beperkt in aantal en de uitslagen zijn nog met veel
onzekerheden omgeven;
Op basis van de huidige inzichten liggen de gemiddelde achtergrondconcentraties van PM 2,5
in Nederland tussen de 13 en 16 microgram per m3, in stedelijk gebied tussen de 15 en 19
microgram per m3.
De effecten van verkeersbewegingen op (snel)wegen op de gezondheid van mensen zal ook in de
toekomst de aandacht blijven houden. Met inachtname van de in de toerkomst geldende wet- en
regelgeving en rekening houdende met voortschrijdende ontwikkelingen op technisch gebied,
ontwikkelingen zullen wij in de toekomst onze verantwoordelijkheid blijven nemen. Dat speelt in dit
gebied met name rond de bewoning direct grenzend aan de N280. Deze is in Roermond echter beperkt
tot een aantal locaties.
Ambities en mogelijkiieden met betrekking tot duurzaamlieid
Voor de gemeente Roermond is de regelgeving uit het Bouwbesluit in principe leidend, ook als het gaat
om duurzaam bouwen. Verdergaande "verduurzaming" kan door ontwikkelaars worden geïnitieerd en
door de gemeente eventueel (financieel) worden gestimuleerd. Door mij wordt daarom regelmatig met
initiatiefnemers overleg gevoerd en de aandacht gevestigd op verduurzaming van bouwinitiatieven.
Juist in deze tijden van malaise in de bouwwereld spelen kosten en opbrengsten een nog belangrijker
rol bij de realisatie van bouwprojecten, maar zeker ook in de fase van het gebruik. Hoewel maatregelen
in het kader van duurzaamheid in eerste instantie meestal een kostenpost vormen in de realisatiefase,
terwijl de revenuen ten goede komen aan de toekomstige eindgebruikers, kan dit wel een
onderscheidend aspect vormen bij het in de markt zetten van het project. De ontwikkelaar realiseert
zich dit en neemt dit in de afwegingen mee. Een voorbeeld van stimulerende maatregelen van de kant
van de gemeente is ondermeer het budget van € 100.000,-, waarover het college de gemeenteraad in
het kader van ESSV een voorstel heeft gedaan dat uitgaat van het reserveren van dit bedrag voor het
stimuleren van (woning) bouwprojecten. Ik verwijs u naar het raadsvoorstel 2014/012/1 Onderdeel
stimuleren woningbouw van paragraaf 10 Economische Stimulerend en Sociaal Verbindend. Een
gemeentelijke bijdrage kan vervolgens weer als hefboom worden gebruikt voor andere
stimuleringsregelingen voor (duurzaam) bouwen, zoals die van de Provincie Limburg.
stadtiuis I IVIarl<t31 6041 EIVI j P o s t b u s 900 6040 A X Roerniond | T 0475 359 999 | F 0 4 7 5 3 1 1 844 1 Rabobank 1272.86.179
Ons nummer 2014/UIT/58094
Pagina 3
Naar aanleiding van uw verzoek het aspect duurzaamheid in de ontwikkeling Jazz City naderte
belichten is ook de intentie van ontwikkelaar Jazz City BV gepolst. Onderstaand volgt de visie van
ontwikkelaar.
Het project Jazz City betreft een lierontwil<l<eiing van een verouderd bedrijventerrein
stedeiijl<e ontwil<i<eling met voorai leisure- en woonfuncties. De herontwikkeling
plaatsvinden
tot een nieuwe
zal gefaseerd
van 2014 tot circa 2020. In aigemene zin kan worden gesteid dat duurzaamheid
bij alle
deelprojecten nadrukkelijk een thema is. Niet alleen zal moeten worden voldaan een de eisen van het
huidige (en toekomstige!) Bouwbesluit, maar ook zal bij elke deelontwikkeling
een afweging
worden
gemaakt in hoeverre het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid kan worden verenigd met de
financiële randvoorwaarden.
Hierbij gaat het zowel om de initiële investenng als om de fase van
exploitatie.
De eerste deelontwikkelingen
van Jazz City betreffen de Roermond Yumble en het eerste deel van fase
4 van het DOC gecombineerd
met circa 100 woningen. De Roermond Yumble is een indoor
entedainmentpark
in een gebouw van circa 8.000 m^groot. De aard van het gebouw en de activiteiten
die er worden voorzien met attracties die veel stroom vragen, lenen zich uitstekend voor de toepassing
van zonnecellen. Momenteel wordt deze optie nadrukkelijk onderzocht
Bij toepassing van zonnecellen
op het circa 8.000 m^ grote dak van de Yumble kan vooreen aanzienlijk deel worden voorzien In de
eigen energievoorziening.
Bij de gecombineerde
ontwikkeling eerste deel fase 4 DOC en 100 woningen
wordt momenteel onderzocht op welke wijze de installaties energetisch optimaal kunnen worden
ontworpen. Ook de beoogde belegger van de woningen heeft duurzaamheid
en
toekomstbestendigheid
hoog in het vaandel, onder andere vanuit een toekomstige exploitatie van de woningen. Tot welk
systeem het onderzoek uiteindelijk gaat leiden, is op dit moment nog niet bekend. De verwachting is dat
niet voor een traditionele oplossing zal worden gekozen.
Over de andere deelprojecten binnen Jazz City kunnen, gezien het feit dat deze projecten op dit
moment nog niet zijn uitgewerkt, nog geen concrete uitspraken worden gedaan met betrekking tot het
aspect duurzaamheid.
Wel leent bijvoorbeeld het hotel zich bij uitstek voor de toepassing van
innovatieve technieken. Een en ander is echter mede afhankelijk van de eisen en wensen van een
toekomstige
exploitant/belegger
Tenslotte krijgt, in het verlengde van de ontwikkeling Jazz City ook de jachthaven
kwaliteitsimpuls.
nabij de Arioflat een
De bestaande, zeer verouderde voorzieningen zullen in de loop van dit jaar worden
verwijderd om plaats te maken voor nieuwe voorzieningen.
Hierbij zal expliciet aandacht
besteed aan de levensduur en kwaliteit van deze voorzieningen,
worden
ook met het oog op de toekomstige
exploitatie van de jachthaven.
Verkeer
Met betrekking tot de nieuwe verkeersstromen ten gevolge van de ontwikkelingen ten noorden van de
N280 is gevraagd om vooraf bij de ontwikkeling van het gebied City Meadow, dat niet in de ontwikkeling
Jazz City zit, op te nemen dat een langzaamverkeersroute vanaf de locatie op de hoek van de
Schipperswal en de Mijnheerkensweg naar de Venloseweg wordt gerealiseerd. Ik onderschrijf het nut
van deze verbinding in het perspectief van de ontwikkeling van City Meadow. Echter die ontwikkeling is
voorlopig niet aan de orde waardoor het doen van uitspraken ten aanzien van deze verbinding op dit
moment geen meerwaarde heeft.
Ik vertrouw erop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
s t a d h u i s | IVlarl<t31 6041 EM | P o s t b u s 900 6040 AX Roermond | T 0 4 7 5 359 999 | F 0 4 7 5 311 844 | Rabobanl< 1272.86.179
Ons nummer 2014/UIT/58094
Pagina 4
ll< verzoelc u de brief door te leiden naar de leden van de commissie.
Hoogachtend,
De wethouder voor ruimte, infrastructuur en sport,
drs. Gerard IJff
s t a d h u i s | IVlarl<t31 6041 EiVl | P o s t b u s 900 6040 A X Roermond | T 0475 359 999 | F 0475 311 844 | Rabobank 1272.86.179