slides HC5

Inhoud
Recht en Informatica HC5:

Auteursrecht: reacties op technische
ontwikkelingen:

Intellectuele eigendom (2)


Henry Prakken
19 mei 2014


Digital Rights Management
Heffingen
Creative Commons licenties
Databankenrecht
Bescherming domeinnamen
1
2
Auteursrecht onder druk:
Reactie producenten

Reactie van consument
Digital Rights Management: met
contractsvrijheid en technologie terug
naar de oude situatie:





Wil multi-afspeelbaar werk


Alleen wie betaalt krijgt toegang tot
digitaal werk
Gebruik geregeld in licentie
Kopieerbeveiligingen
Technologie voor opsporen illegale kopieën
(watermerken)
Ook toegankelijk met nieuwe technologie
Wil geen afhankelijkheid van producent





Bedrijven kunnen failliet gaan
Wil “kopieerrechten” kunnen gebruiken
Ook na 70 jaar
Via heffing betaald voor privékopie
Toegang tot PC bedreigt privacy
3
4
Reakties wetgever



Juridische bescherming DRM

Bescherming van DRM
Billijke vergoedingen / heffingen
Regelingen collectief beheer rechten
Juli 2004: Wijziging auteurswet. Verboden op







Alleen civielrechtelijke verboden; geen
strafbaarstelling
Kritiek:


5
Omzeilen kopieerbeveiliging
Bezitten, verspreiden, adverteren enz van kraakmiddelen
Maken en verkopen soft- of hardware bedoeld voor
omzeiling kopieerbeveiliging
Verwijderen of wijzigen DRM-informatie
Verspreiden werken met verwijderde of gewijzigde DRMinformatie
Maakt ook legaal kopiëren onmogelijk
Bemoeilijkt wetenschappelijk onderzoek naar beveiliging
6
1
Creative Commons Licenties

Tegenhanger van open-source licenties
voor digitale ‘content’. Zie


www.creativecommons.org
www.creativecommons.nl
Databankenrecht


Absoluut recht van producent van
databank waarin substantieel
geïnvesteerd is
Recht onstaat automatisch, duurt 15
jaar

Maar begint opnieuw na elke substantiële
wijziging
7
8
Wat is een substantiële
investering?
Wat is een databank?
Verkrijging, controle of presentatie van inhoud getuigt in
kwalitatief of kwantitatief opzicht van een substantiële
investering
Verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige
elementen, systematisch of methodisch geordend, en
afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins
toegankelijk

Hof in Wegener/PCM – Hunter Select:
vacaturerubriek van krant is databank
als geïndexeerd

Hof in NVM – De Telegraaf:


Investering moet gericht zijn op maken
databank
Investeringen voor creëren data (bijv.
organiseren competities) tellen niet mee
9
10
Bescherming van
domeinnamen
Welk gebruik wordt beschermd?
(1) opvragen of hergebruiken van substantiële
delen van een databank
(2) Herhaald systematisch opvragen of hergebruiken van
niet-substantiële delen, met:
-gevaar voor normale exploitatie, of
-ongerechtvaardigde schade aan rechtmatige belangen
van producent databank








Hof Den Haag (Gaspedaal.nl – Autotrack.nl) vraagt advies
aan EU Hof v J, en dat zegt dat dit onder (1) kan vallen. Hof
Den Haag vindt dan dat Gaspedaal inbreuk maakt.
11


ICANN Uniform Dispute Resolution Policy
.eu domein
Nationaal

Wat met metazoekmachines die een databank
`leegzuigen’?

Internationaal
SIDN vs. gewone rechter
Merken- en handelsnaamrecht
Onrechtmatige daad
Misbruik van bevoegdheid
…
NB: Niet alle stof op deze slides staat in de
andere verplichte literatuur!
12
2
Uitgifte domeinnamen:
internationaal

Verstrekking internationale domeinnamen
(.com, .net, .org, …) geregeld door ICANN


UDRP: onrechtmatige
domeinnamen


Private organisatie

Verplichte arbitrageprocedure (Uniform
Dispute Resolution Policy)

Domeinnaam onrechtmatig mits


Voorbeelden legitiem belang:

Na verlies beroep bij nationale rechter mogelijk



Identiek met of verwarrend soortgelijk aan “merk” (ruim
genomen); en
Geen eigen recht of legitiem belang; en
Registratie en gebruik te kwader trouw
Bona fide commercieel gebuik
algemeen bekend onder naam
legitiem niet-commercieel gebruik
Voorbeelden kwade trouw:


Doel om naam aan merkhouder te verkopen, gebruik door ander te
blokkeren of bedrijfsvoering te frustreren.
Misleiding (bijv typosquatting) voor geldelijk gewin
13
14
Uitgifte domeinnamen:
nationaal
.eu domeinnamen


Arbitrageprocedure
Criteria onrechtmatigheid:




Gelijk of verwarrend soortgelijk, en


.nl domeinnamen uitgegeven door SIDN (o.g.v. overeenkomst
met ICANN)
Sinds 28-02-08 vrijwillige geschillenregeling bij SIDN
Houder heeft geen eigen recht of legitiem
belang; of
Houder registreerde of gebruikt domeinnaam te
kwader trouw

Gronden:




Benadeelde mag ook naar gewone rechter, zelfs na verliezen
geschillenprocedure
Identiek of verwarrend soortgelijk; en
Houder heeft geen eigen recht of gerechtvaardigd belang; en
Houder registreerde of gebruikt domeinnaam te kwader trouw
Bij merk of handelsnaam, persoonsnaam, naam
overheidsinstantie, vereniging of stichting
15
16
Beroep op gewone rechter

Merkenrecht
Mogelijke rechtsgronden:





Geen apart absoluut domeinnaamrecht
Inbreuk op recht op merk of handelsnaam

Absolute rechten
Anders mogelijk onrechtmatige daad, misbruik van
bevoegdheid, ...

Absoluut recht van houder van merk
Grondslag: duidelijkheid over herkomst
product
Verkrijging na registratie (10 jaar, maar
verlenging mogelijk)


17
Zie register.boip.int
Geweigerd als merk onvoldoende
onderscheidend vermogen heeft
18
3
Criteria inbreuk op merkrecht
Adwords: geldige reden?
Identiek economisch gebruik in zelfde branche; of
Overeenstemmend economisch gebruik voor
soortgelijke waren met gevaar voor verwarring; of
Overeenstemmend economisch gebruik van bekend
merk voor niet-soortgelijke waren zonder geldige
reden (onder voorwaarden); of
Overeenstemmend gebruik niet als merk zonder
geldige reden (onder voorwaarden)
Voorwaarden bij 3 en 4:
1.
2.
3.
4.
•
•
•

Ja als je zelf legitiem het merk verkoopt


Ja als je aan serieuze vergelijkende
reclame doet

Ongerechtvaardigd voordeel, of
Afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie merk
Tenzij onterecht een bepaalde band of
herkomst wordt gesuggereerd (bijv.
officiële dealer, nepartikelen)
Op objectieve feiten gebaseerd, niet
misleidend
19
Niet-commerciële
domeinnamen
Recht op handelsnaam


Absoluut recht van gebruiker van handelsnaam
Grondslag: onderscheiding van onderneming






Geen bescherming naam privépersoon of overheid
Alleen bescherming tegen als handelsnaam gebruikt teken
Inbreuk als gevaar voor verwarring om welke onderneming
het gaat.

Verkrijging: automatisch
Domeinnaam kan handelsnaam zijn


Geen beroep op merken- of
handelsnaamsrecht
Onrechtmatige daad


Maar feitelijk gebruik website telt mee. Niet als niet gebruikt
of alleen maar doorgelinkt, want dan niet gebruikt als
handelsnaam.
Bijv. chinees-thuisbezorgd.nl linkte door naar Just-eat.nl:
geen inbreuk op thuisbezorgd.nl (maar wel onrechtmatige
daad!)

Maatschappelijke onzorgvuldigheid
Misbruik van bevoegdheid
...
21
22
Wat is maatschappelijk
onzorgvuldig?

Gevaar voor verwarring



‘Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet
inroepen voorzover hij haar misbruikt.’
Betuwe-route.nl
Ongerechtvaardigd voordeel door aanhaken
bij bekendheid


Misbruik van bevoegdheid
(art 3:13 BW)


Chinees-thuisbezorgd.nl

...

Blokkerende werking is niet voldoende voor
onrechtmatigheid

Misbuik
Maar janpeterbalkenende.nl was onzorgvuldig.
23

Om ander te schaden
Na belangenafweging in redelijkheid niet kunnen
gebruiken
...
Registratie en instandhouding van een
domeinnaam is een bevoegdheid

Misbruikt bij ministerpresidentrutte.nl (doorgeleid
naar klokkenluider.nl)
24
4