Notice of Race Lelystad Regatta 2014

AANKONDIGING
11 en 12 oktober 2014
LELYSTAD REGATTA 2014
De wedstrijdcommissie van watersport vereniging Lelystad (WVL) en van watersport vereniging Lelystadhaven (WSVLH) nodigen u van harte uit voor de Lelystad Regatta 2014.
Onderstaand kunt u alle relevante informatie lezen over deze regatta.
Van de websites van beide verenigingen kunt u het inschrijfformulier en alle informatie downloaden.
Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan uw mail aan [email protected]
Volg ons ook op Twitter en Facebook .
PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN
Alle wedstrijden worden gevaren vanuit jachthaven Lelystad-haven.
 Zaterdag wordt er een lange baan gevaren.
Het waarschuwingssein om 11:30 uur en de wedstrijd zal ongeveer 3-4 uur duren.
 Zondag worden er 3 korte baanwedstrijden gevaren.
Het 1e waarschuwingssein is om 10:30 uur en elke wedstrijd zal ongeveer 60-90 minuten duren.
Vanaf het voorbereidingssein (P-vlag: 4 minuten voor de start) is gebruik van de motor niet toegestaan.
LOCATIE
De wedstrijden zullen gezeild worden op het Markermeer vanuit jachthaven Lelystad-haven.
SOCIAAL PROGRAMMA
Vanaf vrijdagmiddag is het mogelijk om de deelnemende boot in jachthaven Lelystad-haven af te meren.
Graag melden bij de havenmeester, via telefoonnummer 0320 – 26 03 26. U krijgt dan een ligplaats
toegewezen.
Op vrijdagavond is de inloop in de Yachtclub te Lelystad haven. Een mooie gelegenheid om alvast kennis te
maken met de tegenstanders.
Na afloop van de wedstrijden is er op zaterdag een finishborrel en aansluitend buffet en feest in de tent op
het parkeerterrein aan de havenkom.
Op zondag vindt na de wedstrijden de prijsuitreiking, onder het genot van een finishborrel, plaats in de in de
tent op het parkeerterrein aan de havenkom.






Vrijdag 10 oktober vanaf 19:00 uur
inloop met ontvangstborrel en registratie
Zaterdag 11 oktober om 10:30 uur
palaver met koffie/thee
Zaterdag 11 oktober om 16:30 uur
finishborrel
Zaterdag 11 oktober om 18:00 uur
buffet en feest
Zondag 12 oktober om 9:00 uur
palaver met koffie/thee en ontbijt
Zondag 12 oktober tussen 16:00- 16:30 uur finishborrel en prijsuitreiking
Yachtclub
Tent
Tent
Tent
Tent
Tent
INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld is € 20,00 per boot.
Voor inschrijvingen na 01 oktober 2014 wordt het inschrijfgeld per boot met € 5,00 verhoogd.
Inschrijven is mogelijk tot 10 oktober.
Liggeld vanaf vrijdagavond t/m zondag ochtend in jachthaven Lelystad Haven en liggeld op zondag in
jachthaven Houtribhaven is inbegrepen in het inschrijfgeld.
De datum van inschrijving is de datum van ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.
De kosten voor het buffet en feest zijn € 15,00 per persoon.
Pagina 2 van 5 Versie 03
LELYSTAD REGATTA 2014
DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
Er is nog niet bekend met hoeveel klassen er gestart zal worden.
De klassenindeling en het aantal klassen wordt uiterlijk 09 oktober bekend gemaakt.
De indeling van klasse wordt gedaan op basis van snelheid van de jachten en ervaring van de
schipper/bemanning met wedstrijdzeilen.
Het wedstrijdcomité heeft het recht om, al dan niet in overleg met de schipper, een jacht in een andere
klasse in te delen.
Deelnamegerechtigde boten dienen zich in te schrijven door het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend
te versturen / in te leveren. Om de klasse indeling zo goed mogelijk te kunnen bepalen willen we u
verzoeken zo spoedig mogelijk in te schrijven. Inschrijven is mogelijk tot 10 oktober.
De wedstrijden kunnen zowel full crew als dual handed worden gevaren.
Vanaf vijf deelnemende sportboten kan er een aparte sportboten klasse worden gevormd.
Vanaf vijf deelnemende schepen wordt er een eenheidsklasse gevaren met een eigen start.
Door het insturen van een ingevuld inschrijfformulier verplicht men zich tot het betalen van de
inschrijfgelden binnen de geldende betalingstermijn.
SCOREN
Er zijn geen aftrekwedstrijden.
De lange baan wedstrijd telt 2x mee en alle korte baanwedstrijden tellen elk 1x mee voor de totaaluitslag.
Shipcenter wisselbokaal
De resultaten van deelnemende verenigingsschepen worden gebruikt voor de toekenning van de Shipcenter
wisselbokaal. De toekenning van de Shipcenter wisselbokaal is als volgt:
 Per vereniging moeten minimaal 5 deelnemers zijn gestart.
 Het aantal deelnemers van de vereniging met het minste aantal ingeschreven deelnemers per
klasse, is bepalend voor het aantal beste deelnemers per vereniging per klasse dat mee telt in de
berekening.
 Het verenigingsresultaat wordt berekend door de uitslag van de beste deelnemers per klasse, per
vereniging uit alle klassen bij elkaar op te tellen. De vereniging met het laagste resultaat heeft
gewonnen.
 Voor het verenigingsresultaat wordt dezelfde weging wordt toegepast als bij de klasse uitslag
(2:1:1:1)
 Bij gelijk aantal punten telt het aantal laagste scores, is het aantal dan nog gelijk dan het aantal een
na laagste scores, enz..
 Is dan nog geen uitslag te bepalen dan geldt het aantal 1e plaatsen, 2e plaatsen, enz..
 Is dan nog geen uitslag te bepalen dan gelden de uitslagen van de laatste wedstrijd.
 Is dan nog geen uitslag te bepalen dan beslist het lot.
De vereniging met het beste (= laagste) resultaat is de winnaar van de Shipcenter wisselbokaal.
PRIJZEN
Voor alle klassen zijn totaalprijzen beschikbaar voor de 1e, 2e en 3e plaats.
WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn uiterlijk vanaf 08 oktober 2014 beschikbaar via www.wvlelystad.nl en
www.wsvlh.nl
Pagina 3 van 5 Versie 03
LELYSTAD REGATTA 2014
REGELS
De volgende regels zijn van toepassing op de Lelystad Regatta wedstrijden:
 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen
(2013-2016).
 De voorschriften van het Watersportverbond zijn van toepassing.
 De wedstrijdbepalingen, zoals vastgelegd in deze wedstrijdbepalingen van de Lelystad Regatta, zijn
van toepassing.
 Jachten die een in 2014 geldige ORC meetbrief hebben geldt deze handicap volgens ORC Club,
rekenmethode Triple Number (Offshore voor round-trip en inshore voor Windward-Leeward
wedstrijden).
 Voor jachten die geen in 2014 geldige ORC meetbrief hebben wordt de SW rating 2014 gehanteerd.
 Voor eenheidsklassen wordt de finish volgorde gebruikt, er is geen tijd correctie.
METING
Een ORC gemeten jacht moet een geldige meetbrief en startlicentie kunnen tonen.
Een ongemeten jacht mag alleen met de in het inschrijfformulier opgegeven zeilconfiguratie deelnemen.
Voor, tijdens en na de wedstrijden kunnen controles worden uitgevoerd op de vereiste veiligheidsuitrusting
en de klassenvoorschriften.
STRAF SYSTEEM
Regel 44.1 en 44.2 van de Regels voor wedstrijdzeilen 2013-2016, zijn gewijzigd zodat maar één ronde,
inclusief één maal overstag gaan en één gijp, vereist is.
VEILIGHEID
Op grond van veiligheidsoverwegingen is deelname van open boten uitgesloten. Dit geldt niet voor boten die
vallen binnen de in Nederland erkende klasse ‘Sportboten’, indien zij voldoen aan alle gestelde
veiligheidseisen zoals genoemd in deze bepalingen.
Gemeten boten dienen conform de geldende klasse-voorschriften te zijn uitgerust.
Ongemeten boten dienen dezelfde veiligheidsmaatregelen te treffen als vermeld in de (ORC/Sportboot)
klasse-voorschriften.
De Lelystad Regatta valt onder de ISAF Offshore Special Regulations Category 4.
Indien geconstateerd wordt dat een gemeten deelnemend schip niet voldoet aan de uitrustingseisen zoals
gesteld in het klassenreglement, volgt diskwalificatie (DSQ). De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor
om, direct voor, tijdens of direct na de wedstrijden, steekproefsgewijs boten op hun uitrusting te
controleren.
Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet de wedstrijdleiding zo snel mogelijk op de hoogte
brengen via marifoonkanaal 72. Wordt dit niet gedaan dan kan door de wedstrijdleiding een DSQ worden
gegeven.
Pagina 4 van 5 Versie 03
LELYSTAD REGATTA 2014
AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie(s). Zie regel 4 van de Regels voor
wedstrijdzeilen 2013-2016, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen
enkele aansprakelijkheid voor letsel en/of materiële schade veroorzaakt in samenhang met of voor,
gedurende of na de wedstrijdserie.
VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van
€ 1.000.000 per evenement of het equivalent daarvan en waarvan de dekking geldig is bij de de deelname
aan zeilwedstrijden.
De Lelystad Regatta wordt mogelijk gemaakt door:
 Gemeente Lelystad
 Jachthaven Lelystadhaven
 Yacht Club
 Shipcenter
 Quality Yachtpainting
 Brasserie De Houtrib
 North Sails
ALGEMENE INFORMATIE
Adressen en telefoonnummers
Watersportvereniging Lelystad
Watersportvereniging Lelystad Haven
Alarmnummer
Centrale Meldpost IJsselmeergebied
0320 – 26 04 24
0320 – 26 03 26
112
VHF 01 of 0320 26 1111
Van de websites van beide verenigingen kunt u het inschrijfformulier en alle informatie downloaden.
Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan uw mail aan [email protected]
Volg ons ook op Twitter en Facebook .
Pagina 5 van 5 Versie 03