Lees hier het wedstrijdreglement.

Wedstrijdreglement – Belgian Beauties
Artikel 1
De wedstrijd “Belgian Beauties – Maak ons een uniek souvenir, Handmade in Belgium” is een concept
van UNIZO vzw dat als volgt kan worden omschreven:
België bulkt van gepassioneerde makers die elke dag bezig zijn met het bewerken van materiaal tot
een uniek stuk. In het buitenland zijn we gekend voor ons bijzonder vakmanschap. Het zit ons in het
bloed. Buitenlandse bezoekers staan te trappelen om onze Belgische bieren, pralines en frietjes te
proeven. Toch hebben Belgische makers vandaag nog heel wat meer te bieden. Met Belgian Beauties
willen we alle Handmade In Belgium ondernemers uitdagen in het maken van één uniek stuk /
product dat als een Belgisch souvenir zou kunnen aangeboden worden.
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door UNIZO vzw, de Unie van Zelfstandige Ondernemers met
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0410.337.219, hierna Unizo.
Deze wedstrijd wordt mee gelanceerd door DHL Express. Unizo is de eindverantwoordelijke van deze
wedstrijd.
De communicatie van deze wedstrijd gebeurt mee aan de hand van onderstaan logo dat beschermd
wordt door het merk ingeschreven onder nummer 0937098 en gedeponeerd onder nummer
1266626 in de klassen van waarden en diensten 35, 41, 45 bij het Benelux Bureau voor de
Intellectuele Eigendom.
Artikel 2
De deelname is exclusief voorbehouden houders van het Unizo HIB-label.
Artikel 3
De wedstrijd bestaat erin om een product voor te stellen dat als een Belgisch souvenir of
relatiegeschenk zou kunnen doorgaan en dat beantwoordt aan de voorwaarden van dit artikel.
Om te kunnen deelnemen moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:
-
-
-
de deelnemer is in het bezit van het Handmade In Belgium label of heeft een goedkeuring
voor het label ontvangen,
er kan slechts 1 product per ondernemingsnummer voorgesteld worden om te kunnen
deelnemen,
het product beantwoordt aan volgende criteria:
• het straalt België uit
• het is uniek
• het is compact (het moet passen in de hand en de bagage)
• het is in eigen atelier van de deelnemer gemaakt en straalt vakkennis uit
• de verkoopprijs is minimum 5 euro en maximum 150 euro (incl. btw)
• het moet in productie kunnen gebracht worden
de deelnemer stuurt tegen 6 januari 1 exemplaar (op eigen kosten en risico) van het
prototype naar het UNIZO Hoofdkantoor: Willebroekkaai 37, 1000 Brussel. Gedurende 1
maand na afloop kan de deelnemer zijn of haar product terug komen ophalen.
Het product waarmee men wenst deel te nemen mag een bestaand product zijn. Het
materiaal- en de productkeuze zijn vrij.
De wedstrijd start op 1 november 2014 en verloopt als volgt:
De deelnemer bezorgt het prototype met een omschrijving van het souvenir/relatiegeschenk
waarmee hij/zij wenst deel te nemen. Deze moeten ingediend worden tegen uiterlijk 6 januari 2015
op het adres van UNIZO, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel met als onderwerp “Deelnemer Belgian
Beauties”.
In de productomschrijving moet minstens het volgende beschreven staan:
- de naam van het product
- de naam en contactgegevens van de maker: naam, voornaam, firmanaam,
ondernemersnummer, telefoonnummer, adres, website
- de omschrijving van het product
- de kostprijs van het product
- een uitgeschreven antwoord op de vraag: ‘Waarom denk je dat dit product een Belgian
Beauty is en m.a.w. voldoet aan de voorwaarden?
Deelname is enkel mogelijk door professionele makers (ondernemers ingeschreven in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen), voor eigen creaties of deze van hun aangestelden of van hun
werknemers.
Artikel 4
De deelnemer garandeert dat het souvenir zelf gemaakt is en geen inbreuk vormt op de intellectuele
eigendomsrechten van een andere creatie. De deelnemer zal Unizo hiervoor gerechtelijk vrijwaren
mocht zij op deze gronden worden aangesproken.
De deelnemer garandeert dat de geleverde informatie correct en betrouwbaar is en dat ze . De
ingezonden foto moet een getrouwe weergave zijn van het souvenir.
Unizo houdt de mogelijkheid om inzendingen waarvan duidelijk blijkt dat ze niet aan één of
meerdere van de voorwaarden van deze wedstrijd voldoen, te weren van deelname aan deze
wedstrijd.
Door deelname aan deze wedstrijd draagt de deelnemer de auteursrechten op de afbeeldingen die
zullen gemaakt worden van dit souvenir over aan Unizo. Dat wil zeggen dat Unizo deze foto’s mag
publiceren en gebruiken op al haar websites die zij host, of mag gebruiken in audio en/of audiovisuele opnames. Deze foto’s mogen ook gebruikt worden in alle publicaties van Unizo: Zo Magazine,
Adviespockets, Folders, Affiches voor diensten of evenementen, persberichten... Unizo mag deze
foto’s ook doorgeven voor opname in de pers, kranten, tijdschriften, nieuwssites,… Deze foto’s mag
Unizo tevens gebruiken om op te hangen in haar kantoren, in de kantoren van haar partners,
weergave in musea en ateliers of andere publieke ruimten. Door deelname aan deze wedstrijd
verzaken de deelnemers aan enige vergoeding dienaangaande. Unizo zal deze foto’s niet
doorverkopen.
Artikel 5
Alle ingediende producten komen op de site www.handmadeinbelgium.com onder de categorie
Belgian Beauties.
Onder de deelnemers die tijdig ontvangen werden en aan de voorwaarden van deze wedstijd
voldoen, worden de volgende winnaars aangeduid door de jury:
o
o
1 hoofdwinnaar: dé Belgian Beauty
2e en 3e winnaar: plaat 2 en 3
De jury is onafhankelijk en wordt aangeduid door UNIZO. Deze jury heeft het recht de correctheid
van de verstrekte gegevens en de prototypes te controleren of te laten controleren. De jury kan
aanvullende informatie of toelichting vragen of laten vragen aan de deelnemer. De jury heeft de
mogelijkheid om deelnames waarvan deze informatie of toelichting ontbreekt, te weren van
deelname aan deze wedstrijd.
De jury houdt bij het beoordelen van de inzendingen rekening met diverse factoren, onder meer:
vakmanschap, originaliteit, creativiteit, bruikbaarheid, …
Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. Er is tevens geen verantwoording schuldig
ten aanzien van de uiteindelijke beslissing.
Artikel 6
De winnaars worden persoonlijk verwittigd.
De hoofdwinnaar ontvangt een geldprijs van €1.000 van UNIZO Internationaal.
Voor een totaalbedrag van €7.500 worden producten gegarandeerd afgenomen verspreid over de 3
winnaars door UNIZO, DHL en Toerisme Vlaanderen in 2015. Deze prijs kan in geen geval worden
omgewisseld in contanten.
De publieke bekendmaking van de winnaars en de uitreiking mét persconferentie vindt plaats op 22
januari 2015 in het UNIZO gebouw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel. De winnaars worden vooraf
persoonlijk verwittigd en zullen hier in elk geval op aanwezig zijn.
Elke winnaar geeft UNIZO de toestemming om foto’s, audio- of video-opnames te maken van de
winnaar en deze te publiceren in de publicatie zoals die ook worden weergegeven in artikel 4 van het
wedstrijdreglement.
Elke winnaar geeft Unizo tevens de toestemming om de naam van de winnaar, desgevallend haar
onderneming zonder compensatie te gebruiken in de context van deze wedstrijd. Dit geldt eveneens
voor al het fotomateriaal, video en audio-opnames. UNIZO mag deze informatie gebruiken in alle
communicatie die verband houdt met de wedstrijd, ongeacht de vorm, alsook in publiciteit van
UNIZO. UNIZO behoudt deze rechten ook na afloop van deze wedstrijd.
Artikel 7
De winnaar mag zijn uitverkiezing als winnaar van deze wedstrijd gebruiken in zijn/haar
communicatie en publiciteit. De winnaar mag het gebruik van deze titel op geen enkele manier
geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke voorafgaande
goedkeuring van UNIZO.
De winnaar kan niet meer deelnemen aan eventueel toekomstige edities van deze wedstrijd.
Artikel 8
De coördinaten van elke deelnemer worden geregistreerd bij Unizo en kunnen worden gebruikt voor
promotionele doeleinden. De deelnemer kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn
gegevens voor direct marketing. De deelnemer kan zich daartoe steeds richten tot Unizo,
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden
doorgegeven aan met Unizo samenwerkende organisaties of bedrijven. De deelnemer beschikt over
een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van
identiteit (kopie identiteitskaart) kan de deelnemer via een schriftelijke, gedateerde en
ondertekende aanvraag aan Unizo gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn
persoonsgegevens. Indien nodig kan de deelnemer ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist,
niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer.
Artikel 9
Unizo oefent controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en heeft definitieve bevoegdheid
in alle gevallen van betwisting. Om het correcte verloop van de actie te waarborgen, kan Unizo alle
beslissingen nemen die, voortvloeiend uit de omstandigheden, al dan niet tijdelijk, de afschaffing of
wijziging van om het even welke fase van de wedstrijd kunnen inhouden.
Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door Unizo toevoegingen gebeuren; deze
maken er dan integraal deel van uit.
Unizo kan, in geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, deze
wedstrijd of een deel ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren.
In geen geval kan Unizo aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.
Bij eventuele gerechtelijke betwistingen is het Belgisch recht van toepassing en is de rechtbank van
Brussel bevoegd.
Artikel 10
Wie deelneemt aan deze wedstrijd verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement.
Voor info en vragen kan men terecht bij Ilse Claes ([email protected] of 0486/99.08.53)