G E S P O T

AFFLIGEM
GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD
G
E
S
P
O
T
n ove m b e r - d e c e m b e r 2 0 14
er
Kom meover
n
te wete hagen.
AFFLIGEM
groene
7
1
6
1
.
p
EDITO
i WWW.AFFLIGEM.BE
Beste dorpsgenoten,
Zoals je allicht ook zelf al opmerkte, hebben we deze Gespot in
een nieuw kleedje gestoken. In ons streven naar een kwalitatief
hoogstaand informatieblad vonden we het stilaan tijd om enkele
veranderingen door te voeren. Een nieuwe look is daar eentje van.
Een moderne layout, herkenbare foto’s en een nog meer overzichtelijke
inhoud maken het geheel compleet.
Naast de gemeentelijke website en dit 2-maandelijkse infoblad, de
vele affiches en flyers van activiteiten, de infoborden langs de weg
en de facebookpagina’s van de diensten vrije tijd en sport waren
we al even op zoek naar een manier om jullie nog beter en vooral
sneller op de hoogte te brengen van nieuws en activiteiten. Ik ben
dan ook heel tevreden om jullie de start van onze eigen gemeentelijke applicatie (APP) te mogen aankondigen. Bovenop de huidige
infokanalen gaat Affligem binnenkort dus ook echt “online” met alle
smartphone- en tabletgebruikers.
De nieuwe APP is momenteel volop in ontwikkeling en zal gefaseerd
worden opgestart. We hebben ervoor gezorgd dat ook alle Affligemse
verenigingen, sportclubs en handelaars zich zullen kunnen aansluiten.
Zo worden we ook virtueel een hechte Affligemse familie! Ieder van
jullie zal bovendien te allen tijde zelf kunnen kiezen welke info je al
dan niet wil ontvangen.
Voor velen lijkt dit op het eerste zicht misschien nog net iets teveel
“toekomstmuziek”. Onderzoek leert ons echter dat al meer dan 50%
van de bevolking een smartphone of tablet gebruikt. Bovendien kunnen
we elke noodsitutuatie, de start of langere duur van wegenwerken,
enz…, dankzij dit kanaal eindelijk ook ad hoc aan jullie communiceren.
In de komende maanden zullen we jullie verder informeren over de
start en de verschillende fases.
Belinda Everaert
Inhoud
2
2
Voorwoord, Colofon
3
Bestuur
4
Bibliotheek
5
Wonen
6-7
Cultuur
Sociaal Beleid | Senioren
College van burgemeester
en schepenen
SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
Walter De Donder
Molenberg 23, 1790 Affligem, 053/64 00 00
[email protected]
Burgemeester, bevoegd voor burgerlijke stand, cultuur,
jeugd, ruimtelijke ordening en politie
Leo De Ryck
Blakmeers 78, 1790 Affligem, 053/66 76 26
[email protected]
Eerste schepen, bevoegd voor feestelijkheden, senioren,
toerisme en wonen
Guy Uyttersprot
Molenberg 3, 1790 Affligem, 053/66 47 74 - 0486/48 79 86
[email protected]
Tweede schepen, bevoegd voor begraafplaatsen, kerkfabrieken, mobiliteit, openbare werken en patrimonium
Herman Steppe
Begonialaan 2, 1790 Affligem, 053/67 01 67
[email protected]
Derde schepen, bevoegd voor gelijke kansen, onderwijs,
ontwikkelingssamenwerking, sociaal beleid en sport
Bert De Roeck
Achterdaalstraat 5, 1790 Affligem, 0477/50 20 06
[email protected]
Vierde schepen, bevoegd voor financiën, juridische zaken,
landbouw en milieu
Belinda Everaert
Fosselstraat 60a, 1790 Affligem, 0474/99 78 81
[email protected]
Vijfde schepen, bevoegd voor communicatie, dieren­
welzijn, economie, informatie en Vlaams beleid
Els Van Nieuwenhove
Hof Terelst 2, 1790 Affligem, 053/67 26 73
[email protected]
Zesde schepen, bevoegd voor personeel en relatie
gemeente-ocmw
8-10
11
Sociaal Beleid | OCMW
12 Sociaal Beleid | Gezondheid & Preventie
13
Ontwikkelingssamenwerking | GROS
COLOFON
14-15
Feestelijkheden
16-17
Milieu
18-19
Jeugd
20-21
Sport
Uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen,
Bellestraat 99, 1790 Affligem.
T 053/64 00 00
F 053/68 04 80
[email protected]
22-23
Toerisme, Politie
24-27
U was weer geweldig
Uw teksten voor de uitgave van januari-februari 2015 vóór 01/12/2014.
De redactieraad kan de ingezonden teksten wijzigen of inkorten.
28-29
Activiteitenkalender
Coverbeeld: Hopdag
30-31
Varia
31
Openbare werken, Prijsvraag
32
Nuttige adressen en telefoonnummers
Foto’s: Michel Verdoodt, tenzij anders vermeld
Ontwerp & creatie: Auctor Graphics
Drukwerk: ABC Ninove
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
BESTUUR
Elektriciteitsschaarste
GEMEENTE AFFLIGEM BEREIDT ZICH VOOR OP MOGELIJKE ELEKTRICITEITSSCHAARSTE
Recente problemen met Doel 4 en de daarop volgende berichtgeving in de
media over mogelijke afschakeling deden heel wat vragen rijzen over de
impact van een mogelijke elektriciteitsschaarste.
Elektriciteitszones
Ons land is onderverdeeld in 5 elektriciteitszones, die elk op hun beurt
nog eens onderverdeeld zijn in 6 schijven. In geval van elektriciteitsschaarste kan Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor
elektriciteit, de verbinding met het elektriciteitsnet tijdelijk onderbreken.
Welke zones worden afgeschakeld, zal bepaald worden door de hogere
overheid. Blijft de schaarste duren, dan zal er om de 2 tot 4 uur afgewisseld worden met andere zones.
Momenteel wordt verwacht dat een afschakeling zou kunnen plaatsvinden tussen 17u00 en 20u00, met een mogelijke verlening van een uur eer
alles weer operationeel is. Afschakelingen worden steeds enkele dagen
vooraf aangekondigd. Je kan je hierop dus voorbereiden.
Tijdens de winterperiode zal Elia voortdurend communiceren over het
evenwicht tussen elektriciteitsvraag en -aanbod. Voor meer informatie
kan je terecht op www.elia.be of op www.winterklaar.be/status.
Sensibiliseringscampagne
Reden tot paniek is er zeker niet. Als er sprake is van een nakende
schaarste, dan start de FOD Economie met een sensibiliseringscampagne. De FOD Economie zal de bevolking oproepen om minder energie
te verbruiken. Hiervoor doet de overheid een beroep op de burgerzin
en solidariteit van iedereen. Tips om energie te besparen, vind je op
www.energiesparen.be.
Bijzonder nood- en interventieplan Affligem
In het geval van elektriciteitsschaarste zal ook de gemeente Affligem de
bevolking zo snel mogelijk en via zoveel mogelijk kanalen informeren,
sensibiliseren en bijstaan. Het gemeentebestuur is immers bekommerd
om de veiligheid en het welzijn van alle inwoners.
Momenteel bereidt de gemeente zich maximaal voor op een mogelijke
elektriciteitsschaarste. Zo wil het bestuur er mee over waken dat de
stroomtoevoer voor essentiële functies bewaard kan blijven. Daartoe
werkt de gemeentelijke veiligheidscel onder leiding van burgemeester
Walter De Donder aan de opmaak van een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP). Een onderdeel van het BNIP vormt het in kaart brengen van
de risico’s die een elektriciteitschaarste met zich meebrengt. Specifiek
naar de organisatie van de gemeentelijke noodplanning willen wij ons
anderzijds focussen op kwetsbare locaties en personen op ons grondgebied.
In het geval van een activering van het afschakelplan zal door de preventieve voorbereidende initiatieven doeltreffend gereageerd kunnen worden. Ondertussen werd het afschakelplan door de FOD binnenlandse zaken aan de provinciegouverneurs voorgesteld en zal de gouverneur in de
komende weken de burgemeesters contacteren om het beheer van een
dergelijke noodsituatie en de noodzakelijke maatregelen te bespreken.
Concrete vragen aan onze inwoners
Als gemeentebestuur willen wij ons richten tot onze bevolking om, met
de vraag tot verantwoord energieverbruik, het risico op elektriciteitstekort te beperken.
Om in kaart te brengen waar zich problemen kunnen voordoen, vraagt het
bestuur dat hulpbehoevenden of mensen met gezondheidsproblemen, die bij een eventuele afschakeling rechtstreeks hinder zouden
ondervinden, contact zouden opnemen met het gemeentebestuur op het
onderstaande telefoonnummer.
MEER INFO
Voor vragen kan je contact opnemen met de gemeentelijke noodplan­
ambtenaren Hedwig De Bisschop en Leen Pauwels
(053-64 00 00 – [email protected])
Hou zeker ook onze website in de gaten voor verdere communicatie –
www.affligem.be
Openbare verkoop voertuigen
OP 21 NOVEMBER 2014
Het gemeentebestuur Affligem gaat over tot de openbare verkoop van
volgende achtergelaten voertuigen:
lot 1: Ford Galaxy (papieren noch sleutels beschikbaar)
lot 2: damesfiets zwart
lot 3: herenfiets Splendor groen
lot 4: damesfiets Gitane
lot 5: damesfiets Alu Citystar
lot 6: damesfiets DKN
De voertuigen kunnen bezichtigd worden op werkdagen van 9u tot 12u en
van 14u tot 16u op het gemeentehuis, magazijn werklieden, Bellestraat 99
te 1790 Affligem. Hiertoe dient voorafgaand telefonisch een afspraak gemaakt te worden met de werkleider op het telefoonnummer 053/64 00 26
of 053/64 00 27.
Foto’s van de voertuigen zijn terug te vinden op de gemeentelijke website en kunnen op aanvraag ([email protected]) per mail doorgestuurd worden.
Een bod dient onder dubbel gesloten omslag ingediend te worden uiterlijk
op 21 november 2014 om 10u. Op het document dient duidelijk vermeld te
worden op welk van de 5 loten er geboden wordt. Op de buitenste omslag
dient de mededeling ‘openbare verkoop voertuigen 21/11/2014’ vermeld
te worden. De opening van de omslagen gebeurt op dat moment. Een bod
wordt enkel aanvaard indien de persoonsgegevens (naam, adres, rijksregisternummer en telefoonnummer) of de bedrijfsgegevens (naam firma, adres
zetel, btw-nummer en telefoonnummer) van de bieder vermeld worden.
De voertuigen dienen door de uiteindelijke koper ter plaatse afgehaald
te worden. De betaling dient contant te gebeuren bij het afhalen van de
voertuigen.
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
3
BIBLIOTHEEK
i [email protected] - 053/64 00 60
November Voorleesmaand
Bibtrollies
Boeken kijken, voorlezen en samen lezen: het stimuleert niet alleen de taalontwikkeling maar betekent ook plezier voor kinderen én volwassenen. Een moment van gezellig samenzijn!
De derde (en laatste) verzamelactie van de
Bibtrollies is van start gegaan. Kinderen van
de lagere school kunnen deze keer niet de
Bibtrollies zelf, maar wel hun ‘huisdieren’
verzamelen. Elk bibliotheekbezoek levert
3 kaartjes op. De kaartjes vormen ook een
kwartetspel.
Voorleeshalfuurtje vanaf woensdag 5 november
Elke woensdag van 15u30 tot 16u lezen we voor aan kinderen van 4 tot 6 jaar. De activiteit is gratis
en er is geen inschrijving nodig
Voorleesaperootje
Van 22 tot 30 november 2014 is het Voorleesweek. De bib zet in
die week het voorlezen extra in de verf met een zondags “Voorleesaperootje”. Terwijl onze ouders nippen van een aperitiefje
toveren onze voorleesmoekes de spannendste avonturen en de
mooiste verhalen tevoorschijn.
Voor wie? Kinderen van 4 tot 6 jaar.
MEER INFO
Wanneer? Zondag 23 november om 10u30 @ BIB Affligem
Vrijblijvend en gratis inschrijven via: [email protected]
053 64 00 60 of wandel even binnen in de bib !
In de bibliotheek kan je een verzamelaffiche
en een verzameldoosje (voor het kwartetspel) verkrijgen aan 1€.
Er werd een tekenwedstrijd georganiseerd
om deze huisdieren te ontwerpen. Het ontwerp van de winnaars hangt intussen op in
onze bibliotheek. Vraag je ontwerp terug en
neem een gratis verzamelaffiche en verzameldoosje in ontvangst!
Verzamel de
‘beestigste’
Bibtrollies
Het leven tijdens de Groote Oorlog
NAMIDDAGVOORSTELLING DOOR RIEN VAN MEENSEL
Woe 12 november van 14.00u tot 15.30u in Gildenhuis, Kerkstraat 82 te Hekelgem
Een jonge vrouw met een kind op haar arm… ‘En waar zitten de vliegers?’ Het kind kijkt omhoog,
steekt zijn armen in de lucht en zegt: ‘Oe, oe!’. ‘En wat doen de vliegers?’ ‘Ta ta ta ta…’ ‘En wat
smijten de vliegers?’ ‘Boem!’, zegt hij met kracht. ‘Boem, boem’, lacht zij…
(Virginie Loveling, 27 maart 1916).
Oorlog verslindt de mannen op het front maar wat gebeurt er met de gewone mensen in bezet
Brabant? Eerst zijn er de gewelddaden van de invallende Duitsers en dan de eerste veldslagen.
Mensen worden weggevoerd naar Duitsland. Hele dorpen lijken wel onthoofd. De volgende jaren
hangt er over ons landje een sombere sfeer. De gewone man en vrouw lijden honger, eten wordt
een obsessie en de hogere klasse eet zijn spaarcenten op. Schoolsoep en comiteiten ontstaan.
Kinderen in klompen lopen in de weg en beseffen het gevaar niet...
Rien Van Meensel vertelt geen geschiedenis, maar wel de verhalen van gewone mensen, toen leven overleven werd, toen vader en moeder niet wisten of hun jongen nog leefde aan het verre front
of ergens anders als gedeporteerde. Een tijd waarin je niet meer wist wie je nog kon vertrouwen…
Ze is vertelster van oude en nieuwe verhalen en houdt van de schoonheid van de dagdagelijkse
geschiedenis. Ze brengt getuigenissen van gewone mensen in vertelvoorstellingen en werkt met
de kracht van verbeelding.
MEER INFO
Gratis inschrijven via BIB Affligem 053/64 00 60 of [email protected]
Een organisatie van BIB Affligem i.s.m. Provincie Vlaams-Brabant
Giften
We kregen mooie giften van Vanessa Asselman, Nathalie Driscart,
Caroline Rasschaert en Joëlle Malembiteva. Bedankt!
4
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
Vanaf 3 oktober zijn de Bibtrollies terug! Deze keer
staan ze niet zelf in de belangstelling, maar stelen hun
huisdieren de show. Kom naar de bib, verzamel de
40 beestige Bibtrollies en speel het kwartetspel.
Je kan de
BIB-trollies
verzamelen
tot eind
maart 2015.
Veel verzamelplezier!
©PuPiL 2014
Bezoek
Boekenbeurs
100 boekenstanden, 800 signerende auteurs
en illustratoren, 60.000 boeken en vooral
veel sfeer: dat is de Boekenbeurs van Antwerpen!
Op zaterdag 8 november organiseert BIB
Affligem i.s.m. BIB Ternat een uitstap naar
de Boekenbeurs. De bus vertrekt om 13u
aan de parking Bellekouter, Bellestraat 99 te
Affligem. Ter plaatse is er vrij bezoek aan de
boekenbeurs van 14u tot 18u.
MEER INFO
Prijs voor vervoer + toegang:
€ 6,00, gratis voor kinderen tot 12 jaar.
Gratis inschrijven via [email protected]
of 053-64 00 60.
WONEN
i [email protected]
Het sociaal verhuurkantoor
WEBRA vzw
EEN OPLOSSING VOOR ZOWEL EIGENAARS
ALS HUURDERS
Een woning verhuren zonder zorgen!
e energie in
Samen voor duurzam
Zennevallei
de
en
d
het Pajottenlan
Samen
voor
duurzame
Kyoto
in het
Pajottenland
energie in het Pajottenland
Het project Kyoto in het Pajottenland is een initiatief van educatief cenen de Zennevallei
trum de Paddenbroek in samenwerking met de 15 gemeenten van het
BREIDT SAMENAANKOOPACTIE UIT!
Pajottenland
en de Zennevallei,
de lokale
afdelingen
ACV, ACW, KWK
n Deskundig
en onafhankelijk
advies
over dak-,van
zoldervloer-,
muurisolatie
en hoogrendementsbeglazing
en OKRA, de
verschillende
wooninfopunten en talloze andere vereniginen deze
ondersteuning
heteerste
aanvragen
van premies
gen. Inn2012Informatie
werd door
partnersbij
een
samenaankoopactie
gemaatregelen
organiseerdvoor
voorenergiebesparende
dak- en zoldervloerisolatie.
Sinds 2013 werd deze actie
n Een extra scherpe prijs voor deze energierenovaties door
uitgebreid
naar
Vanaf november
2014 wordt de actie verder
onze muurisolatie.
samenaankoopacties
met lokale aannemers
uitgebreid met gunstige voorwaarden voor de plaatsing van ramen en
Meer informatie over deze en andere acties rond energiebesparing en energieopwekking vindt
hoogrendementsbeglazing.
u op de website www.kyotoinhetpajottenland.be of in het Educatief centrum De Paddenbroek
te Gooik via 02/306.45.62 of op [email protected]
Aangezien de overheid steeds sterker inzet op premies waarbij verschillende renovatiewerken gecombineerd worden (de zgn. combinatiepremie), besloot Kyoto in het Pajottenland om de 3 thema’s van de samenaankoopacties aan bod te laten komen tijdens informatieavonden. Op
die manier kan je, afhankelijk van je eigen situatie, informatie inwinnen
over de werken die je wil uitvoeren door één of meerdere informatieavonden bij te wonen. Tijdens de informatieavond geeft een lesgever van de
vzw Dialoog een deskundige, onafhankelijke toelichting en krijg je een
overzicht van de bestaande premies van de plaatselijke woonconsulent.
flyer samenaankoop versie 2 .indd 1
22/09/2014 15:01:07
PRAKTISCH
Datum
Donderdag 13 november 2014 om 19u30
ThemaMuurisolatie
Locatie Dr. Tistaertzaal, Bellestraat 99 te Affligem
Meer data beschikbaar op www.kyotoinhetpajottenland.be
MEER INFO
Educatief Centrum De Paddenbroek, Paddenbroekstraat 12 te Gooik 02-306 45 62 - [email protected] - www.kyotoinhetpajottenland.be
Of, bij de woonconsulent in uw gemeente:
Nathalie Meert: 053-64 00 16 - [email protected]
Het verhuren van een woning vergt soms heel wat tijd en energie: het
zoeken naar een huurder, tijdelijke leegstand, de opmaak en registratie
van het huurcontract en de plaatsbeschrijving, het jaarlijks indexeren
van de huur, het in orde zijn met de Vlaamse Wooncode, de opvolging
een huurachterstal,… Gedaan met deze zorgen wanneer je er als eigenaar voor kiest om jouw pand te verhuren via een sociaal verhuurkantoor.
Wat is SVK WEBRA?
SVK WEBRA staat voor sociaal verhuurkantoor West-Brabant vzw. Een
sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de private markt en verhuurt
ze aan mensen met een beperkt inkomen.
Uiteraard heeft een samenwerking met een sociaal verhuurkantoor
voordelen:
• Gedaan met administratieve beslommeringen.
• Garantie van stipte huurbetaling, zelfs bij leegstand of wanneer de bewoner-huurder betalingsmoeilijkheden heeft.
• Op het einde van de huurovereenkomst is er de garantie dat u
de woning in dezelfde toestand terugkrijgt. • Het SVK onderhoudt ook de minder aangename contacten met
huurders zoals het versturen van aanmaningen bij huurachterstallen en het opstarten van een procedure van uithuiszetting.
• De eigenaar kan genieten van een renteloze lening om renovatiewerken te financieren.
• Hulp bij aanvragen premies en subsidies
• Op regelmatige tijdstippen brengen huurbegeleiders een bezoek aan de onderhuurders.
• Het contact tussen eigenaar en bewoner wordt tot een minimum herleid.
• Een 9-jarig contract biedt de garantie op langere periode van
stabiliteit.
MEER INFO
Je kunt vrijblijvend contact opnemen met SVK WEBRA vzw, Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse. Coördinator: Els Van Mileghem –
02-454 18 69 of [email protected]
De renovatiepremie wijzigt vanaf 1 november 2014
© Shutterstock
DE VLAAMSE RENOVATIEPREMIE WORDT
EEN BELASTINGVERMINDERING
Vanaf 1 november 2014 zal je de renovatiepremie zoals ze nu bestaat niet meer kunnen
aanvragen: je krijgt dezelfde premie, enkel later. In de volgende Gespot volgt hierover meer,
maar wie nu al meer info wenst kan contact nemen met: Dienst Wonen 053-64 00 16 of
[email protected]
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
5
CULTUUR
i [email protected] - 053-64 00 45
Kolderkatten
AFFLIGEM TOT NU TOE ‘VRIJGEVIGSTE GEMEENTE’
Op 18 september stond de voorstelling Kolderkatten op de agenda in CZ Sanderus.
Deze toneelvoorstelling gaat langsheen steden en gemeenten om geld in te zamelen voor de bestrijding van borstkanker en de borstreconstructie achteraf.
Toneelverenigingen Prutske en Carpe Diem zetten, samen met het gemeentebestuur, hun schouders onder de organisatie van de voorstelling in Affligem.
Eén van de acteurs van Kolderkatten is Nick Callebaut, die voor dit
project zijn engagement geeft als
eerbetoon voor zijn mama, (juf) Ingrid Degrande. Onze burgemeester, Walter De Donder, nam het peterschap op zich.
Affligem liet zich niet onbetuigd. Meer nog: de voorstelling was een week vooraf al uitverkocht. De winst
van de bar werd door de toneelgroepen, samen met de ticketverkoop en programmaverkoop, integraal
doorgegeven aan het goede doel, wat onze gemeente meteen de vrijgevigste gemeente maakt tot nu toe.
WONEN
Gas - Elektriciteit
DURF VERGELIJKEN!
In 2012 namen ruim 500 Belgische gemeenten deel aan de informatiecampagne “GasElektriciteit: durf vergelijken!” die door de
FOD Economie werd georganiseerd. Deze
campagne gaf talrijke Belgische gezinnen de
mogelijkheid om de prijzen en aanbiedingen
van de verschillende elektriciteits- en aardgasleveranciers te vergelijken.
In 2013 werd een tweede gelijkaardige campagne georganiseerd rond telecommunicatie
(telefoon, internet, gsm en televisie).
Wegens het grote succes bereidt de FOD
Economie een nieuwe campagne “Gas –
Elektriciteit” voor. Ook Affligem neemt deel.
Je kan op 18 november 2014 met je eindafrekening van elektriciteit en/of gas naar de
gemeente komen waar de vergelijking zal
gemaakt worden.
PRAKTISCH
18 november 2014 van 14u00u – 20u00 in
het Sociaal huis
Bellestraat 101 (boven de BIB, naast OCMW)
MEER INFO
Voor meer info: [email protected]
of 053-64 00 16
6
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
Open Monumentendag Affligem
Aan het Kluisbos op de
grens met Erenbodegem
ligt onze Kluiskapel. Op
Open Monumentendag
2014 werd dit pareltje
Affligems erfgoed opengesteld voor alle geïnteresseerde bezoekers.
De legenden van het
Eeuwigheidsvogeltje en
van Radulfus op de glasramen werden tot leven
gebracht in een poppenspel voor jong en oud, vol
overgave gebracht door
Wim Van Grieken en Eliane De Moor.
CULTUUR
Affligem door de lens gezien
“AFFLIGEM KERMIST!” FOTOWEDSTRIJD
© www.shutterstock.com/Stefano Tinti
Tijdens “Affligem kermist!” zal er een fotogalerij zijn bij het binnenkomen van het kermisgebeuren.
Wil jij jouw foto’s daar tussen laten prijken? Het kan! Ga met je fototoestel op stap en kijk door de
lens! Dit jaar hebben we een speciale editie: in het kader van de herdenking van Wereldoorlog I,
willen we heel graag jouw foto in het thema vrede en vriendschap, onder het motto: een beeld zegt
soms meer dan duizend woorden.
Voorwaarden en reglement
Het gemeentebestuur organiseert een fotowedstrijd rond het thema “vrede en vriendschap in
Affligem”.
• Deelname aan de wedstrijd is gratis en uitsluitend voor inwoners van Affligem.
• De foto’s zullen tentoongesteld worden op 7 februari 2015 tijdens “Affligem kermist!” en de
bekroonde foto zal prijken op de coer van “Affligem Gespot”. Er zijn verder ook nog waardevolle prijzen te winnen.
• Je hoeft geen professionele fotograaf te zijn. Iedereen, jong en oud, kan deelnemen.
• Het formaat van de foto’s is bepaald op 20 x 30 cm. Zowel zwart-wit als kleur.
• Op de rugzijde van iedere ingezonden foto dient te worden vermeld: de voor- en achternaam en
het adres, e-mail en telefoonnummer van de deelnemer, alsook titel van het fotografisch werk.
• Elke deelnemer kan maximaal 5 foto’s indienen.
• De ingezonden foto’s worden eigendom van het gemeentebestuur en mogen door het bestuur
van Affligem rechtenvrij gebruikt worden in al haar publicaties en evenementen.
• Een jury beoordeelt de inzendingen zowel naar esthetiek als originaliteit.
• De verantwoordelijken zullen de uiterste zorg besteden aan de ingezonden fotowerken; zij
zullen echter nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de beschadiging en/of verlies of
diefstal van de fotografische werken.
Inzendingen die niet voldoen aan deze voorwaarden worden niet gejureerd noch teruggezonden. De
foto’s dienen uiterlijk op 25 januari 2014 onder gesloten omslag bezorgd te worden aan de dienst
welzijn & cultuur van de gemeente Affligem t.a.v. Leen Pauwels.
MEER INFO
[email protected] of 053-64 00 45 of [email protected]
De kast van de
kleine verzamelaar
In deze vitrinekast kan iedereen zijn verzameling gedurende een maand etaleren en tonen
aan het brede publiek. Je vindt “de kast” in de
gemeentelijke BIB.
Heb je thuis ook een verzameling die je in “de
kast” wenst te plaatsen? Alle verzamelingen
zijn mogelijk: WOI, luciferdoosjes, sigarenbandjes, bierflesjes, bierviltjes, postkaarten,
knikkerflessen, postzegels, kookboeken, enz…
Bovendien krijgt iedereen die zijn of haar verzameling in “de kast” wenst te plaatsen een
leuke verrassing.
MEER INFO
Interesse? Geef snel een seintje via Leen
Pauwels op [email protected] of
053-64 00 45. Weet dat “de kast” voorzien is
van een slot zodat er niets kan verdwijnen!
Open Atelier
In augustus stond Affligem voor de 7de keer in het teken van kunst. Bezoekers konden
tijdens ‘Open Atelier’ het werk van maar liefst 30 kunstenaars bekijken. De meesten
van Affligem, al waren er ook heel wat gastkunstenaars uitgenodigd door de lokale
artiesten. Tel daar nog de kinderen bij die met veel overgave hebben gewerkt aan
hun tentoonstelling ‘Art4Kids’, en je komt uit bij een hoop talent van eigen bodem en
omstreken. Een paar sfeerbeelden willen we je niet onthouden, al moet het gezegd:
de sfeer van de werken bij de kunstenaars thuis, of op onze authentieke locaties kunnen we er niet mee oproepen. Daarvoor moet je binnen twee jaar deelnemen aan de
8ste editie van dit mooie initiatief.
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
7
SOCIAAL BELEID | SENIOREN
i [email protected] - 053-64 00 45
Seniorenfeest
Op 22 september vond het jaarlijkse seniorenfeest plaats. De
vaste ingrediënten voor een geslaagde dag waren terug aanwezig: lekker eten en drinken, gezellig samenzijn en het “placeren
van een danske”. Sinds 1 oktober startte het zitdansen in woonzorgcentrum Van Lierde. Zij gaven een initiatie zitdans op ons
seniorenfeest.
Ook de oudste aanwezigen werden in de bloemetjes gezet. Dit
jaar waren het de oudste aanwezige vrouw en man van Affligem,
en de oudste aanwezige man en vrouw van het woonzorgcentrum die deze eer te beurt viel. De mannen
konden zich dit jaar alvast verheugen op een bak Affligem i.p.v. de klassieke bloemen…
h
De oudste aanwezige vrouw op
het seniorenfeest was Maria Lissens, de oudste aanwezige man
was Isidoor Maurice Callebaut
en de oudste vrouw van het WZC
was Wiske Cieters en de oudste
man van het WZC was Louis
Reyniers.
EEN TERUGBLIK
OP EEN GESLAAGD
SENIORENFEEST
103 jaar!
Onze 103-jarige, Ambrosine De Pauw,
vertelde honderduit over de tijd van
toen. Het college van burgemeester en
schepenen kwam op haar verjaardag
klinken. Eén van de schepenen had zelf
trouwens ook iets te vieren, want Leo
De Ryck was eveneens jarig.
‹103›
8
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
SOCIAAL BELEID | SENIOREN
Uitstap: Met onze senioren over ‘De schreve’
Vier bussen afgeladen met senioren brachten een bezoek aan Frans
Vlaanderen; we waagden ons dus “Over de Schreve”.
Via Kortrijk en Ieper reden we naar Scherpenberg. Deze feestzalen zijn
gelegen in de gemeente Loker, één van de acht lieflijke dorpjes van het
Heuvelland. De titel van “Ambassadeur Vlaanderen Lekkerland” die wij
behaalden in 2010 mogen zij nu dragen. Ze halen er alle eer van want
zowel de koffiestop als het middagmaal was uiterst verzorgd. Er werd
ook een gedachtenis gebracht aan voorzitter Robert Van Langenhove, die
verleden jaar onverwacht kwam te overlijden, net de dag van onze reis
waar hij trouwens zo naar uitgekeken had.
Met de plaatselijke gidsen werd in de voormiddag een leerrijke rondrit
gemaakt door het Heuvelland met dorpjes die de sfeer uitademen van
vervlogen rust en heimwee naar “de goeie ouwe tijd”. In de namiddag
eveneens een rondrit onder leiding van gespecialiseerde streekgidsen, nu
langs landelijke wegen en oude Frans-Vlaamse dorpen en steden zoals
Boeschepe, Hazebrouck, Balleul, de Catsberg, Cassel,…
Het hoogtepunt was een bezoek aan St.- Omer met de prachtige tuinen
en de majestueuze Onze Lieve Vrouw Kathedraal. In het boekje over de
reis, een geschenk van de seniorenraad, kan men alles nog eens rustig
nalezen. Als afsluiter van deze mooie reisdag genoten we op de terugweg
nog van een avondlunch in de Parasol in Velzeke.
We hoorden achteraf enkel positieve reacties.behalve de lange busreis. Dit houden we zeker in gedachten bij de organisatie van de volgende reis.
Seniorengids Affligem
NGIDS
EDITIE 2014
ee
SENIORE
Hartpatiënt: ja/n
Heb je geen seniorengids ontvangen? Dan kan je een exemplaar
komen ophalen bij het OCMW of op het gemeentehuis bij de dienst
welzijn en cultuur. De volledige gids is eveneens raadpleegbaar op de
gemeentelijke website.
Affligem
ee
Pacemaker: ja/n
Diabetes: ja/nee
eval:
Verwittigen bij ong
Telefoon:
Naam huisarts:
Telefoon:
Opmerkingen:
Tijdens het seniorenfeest werd de nieuwe Affligemse seniorengids
voorgesteld. De senioren van de werkgroep Lokaal Sociaal Beleid hebben zich ook nu weer hard ingezet om een mooie, goedgevulde gids af
te leveren met nuttige informatie voor de Affligemse senioren.
In de gids zal je ook twee veiligheidskaarten vinden. Deze kaarten
kan je invullen met je persoonlijke en medische gegevens. Ze vormen
een nuttig hulpmiddel wanneer jou iets mocht overkomen. Bovendien
staan op de kaart een aantal nuttige telefoonnummers vermeld.
Iedere Affligemnaar vanaf de leeftijd van 58 jaar kreeg een exemplaar
van de seniorengids in de brievenbus. Liefst 20 vrijwilligers, aangestuurd door de Affligemse seniorenraad, zorgden dat 2400 gidsen in
de bussen van alle Affligemse senioren belandden. Bedankt aan alle
vrijwilligers!
VEILIGHEIDSK
- 2016
A A RT
SENIORENRAAD
AFFLIGEM
Naam:
Voornaam:
Adres:
Telefoon:
Bloedgroep:
Medicatie:
Met ge
2 handi dsveiligheien!
kaart
© Michel VERDO
ODT
.50
Zie PAG
AFFLIGEM
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
9
SOCIAAL BELEID | SENIOREN
Seniorenweek
VAN 17 TOT 21 NOVEMBER 2014
3 Maandag 17 november KAFFEEKLESJ
Bingo en kaarten, met gratis koffie en gebakje. Vanaf 14.00 uur, Dr. Tistaertzaal. Gratis toegang.
3 Dinsdag 18 november SPORTELDAG
i.s.m. de sportdienst
De seniorenraad organiseert samen met
de sportdienst de 2de “Sporteldag Affligem” voor alle inwoners vanaf 55 jaar.
Sportelen staat voor samen sporten, bewegen met vrienden en daar plezier aan beleven. Vandaar dat we naast het sportprogramma iedereen ook
van harte welkom heten met een gratis drankje en hapje in het sportelcafé in de Tistaertzaal.
We verwachten iedereen om 13u30 in de sporthal Bellekouter. Na de verwelkoming en de groepsfoto kunnen jullie kiezen uit een aantal sportactiviteiten. Volgende sporten worden voorzien: wandelen (ongeveer 6 km
o.l.v. Roger De Backer), onderhoudsgym (1 uurtje o.l.v. Jonathan De Souter), curve bowlen, badminton en elektrisch fietsen (o.l.v. Tom Calloens
van De Fietserij). Om 15u45 wordt iedereen verwacht in de Dr. Tistaertzaal (eerste verdiep sporthal). Daar worden jullie getrakteerd op een natje
en een droogje en kunnen jullie genieten van een initiatie zitdans en een
demonstratie van de Affligemse dansgroepen. We sluiten de dag af omstreeks 17 uur. Op voorhand inschrijven is niet nodig, deelnemen is gratis,
kom gewoon langs en doe mee!
3 Woensdag 19 november UITSTAP naar het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Afspraak op de parking van het gemeentelijk centrum “Bellekouter”. We
vertrekken stipt om 13.00 uur. Kaarten : € 15. Opgelet: het aantal kaarten
is beperkt, op = op!
3 Donderdag 20 november
BAL POPULAIR
Met een optreden van zanger “IVANN”. DJ Anjo zorgt
voor en na het optreden voor
de muzikale animatie. Deuren open vanaf 14.30 uur,
Dr. Tistaertzaal. Kaarten: € 5
© ehsproducties
De seniorenweek is momenteel aan zijn 7de editie toe in Affligem. De
gemeentelijke seniorenraad heeft ook dit jaar weer gezorgd voor een
divers aanbod aan activiteiten waaraan de Affligemse senioren kunnen
deelnemen.
3 Vrijdag 21 november PANNENKOEKENBAK
De leden van de seniorenraad bakken pannenkoeken voor de bewoners
van het woonzorgcentrum “Van Lierde” en brengen een bezoek aan alle
bewoners.
We hopen je op één en/of meerdere van onze activiteiten te mogen verwelkomen!
PRAKTISCH
De verkoop van de kaarten (Uitstap op 19 november en Bal Populair op
20 november) start op 3 november. De kaarten van het Bal Populair kan
je kopen bij de volgende leden van de seniorenraad: Roger De Backer,
Hélène De Braekeler, Jeannine Hermans en Francine Herzeel-Janssens of
op het gemeentehuis bij Nancy D’hoe, dienst welzijn en cultuur.
De kaarten voor de uitstap kan je kopen op het gemeentehuis bij Nancy
D’hoe, dienst welzijn en cultuur.
MEER INFO
Dienst welzijn en cultuur: [email protected] of 053-64 00 45.
Cursusaanbod voor senioren
VERKEERSLES VOOR SENIOREN
In de maanden november en december 2014 organiseert het gemeentebestuur van Affligem een opfrissingcursus voor senioren omtrent de
verkeersreglementering. Deze cursus heeft als doel om de senioren op de
hoogte te brengen van nieuwe verkeersregels zowel vanuit het standpunt
van de automobilist, de fietser als de voetganger. Ook het gedrag van
de automobilist ten opzichte van de zwakke weggebruiker wordt aangehaald. Verder worden de nieuwe verkeersborden verduidelijkt en de voorrangsregels nog eens opgefrist.
Deze gratis cursus vindt plaats in zaal De Kelder (onder de bibliotheek)
van 13.30 uur tot 16.30 uur. Alle Affligemse senioren (55+) zijn welkom.
De lesgever van dienst is hoofdinspecteur Robrecht Segers (teamchef
politiepost Affligem) van de lokale politiezone TARL (Ternat – Affligem
–Roosdaal – Liedekerke).
10
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
Wanneer: maandag 24 november
maandag 1 december
donderdag 4 december
maandag 15 december
maandag 22 december
Inschrijven:vóór 18 november via [email protected]
of 053-64 00 45
COMPUTERLESSEN
Onze computerlessen “kennismaken
met de computer,
zoeken op internet
en e-mails versturen” zijn midden
september van start
gegaan.
Wij bieden:
✗ Toffe collega-chauffeurs waarmee
we af en toe samenkomen, een tas
koffie drinken en bijpraten;
✗ Fijne contacten met de personen
die aangesloten zijn en vervoer nodig hebben;
✗ Ondersteuning vanuit het OCMW:
verzekering, vorming,…
De activiteit zelf is onbezoldigd. Als vrijwilliger krijg je een reële onkostenvergoeding
van € 0,30/kilometer. Het is ideaal dat je
enkele uren of dagen per week beschikbaar
bent. Als vrijwillige chauffeur ben je baas in
eigen wagen (roken, huisdieren,..) Dit betekent ook dat, als een vervoer om een dringende reden niet kan doorgaan, je deze kan
annuleren.
Hoeveel bedraagt de onkosten­
vergoeding?
De kilometers worden gerekend vanaf het
moment dat de chauffeur zijn woning verlaat,
via het gevraagde traject, tot hij terug thuis
arriveert. Eventuele parkeerkosten worden
eveneens meegerekend. Wanneer u langer
dan 1 uur moet wachten op een plaats, dan
ontvang je een éénmalige koffievergoeding
van € 2,50 bovenop de gereden kilometers.
Hoe word je vrijwilliger-chauffeur?
Wend je tot de Minder Mobielen Centrale
op het OCMW Affligem. Onze verantwoordelijke, Katrien Van Nieuwenborgh, zal je met
veel plezier wat meer uitleg geven. Meer
info: OCMW Affligem, Katrien Van Nieuwenborgh, Bellestraat 101 te 1790 Affligem
053/64 00 77 of [email protected]
ocmw.affligem.be
Avond
Budgetvriendelijk koken
Bespaar energie
Verzorging
Namiddag
Budgetvriendelijk koken
Bespaar energie
Verzorging
Workshop waar ik aan wil deelnemen (nummer volgens voorkeur)
Achternaam: ..............................................................................
Telefoonnummer:.......................................................................
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Een greep uit de workshops:
Voornaam:....................................................................................
Ben je enkele uren per week vrij? Wil je
graag mensen rondom jou helpen? Zin om
aan te sluiten bij een enthousiaste groep vrijwilligers die als chauffeur bij de Minder Mobielen Centrale van OCMW Affligem rijden?
Ocmw Affligem en CAW oprganiseren een BIZ workshopdag. BIZ staat
voor BudgetInZicht, een regionaal samenwerkingsverband tussen CAW
en OCMW met het oog op kwaliteitsverbetering van schuldhulpverlening,
inclusief preventie van schuldenlast.
De workshopdag wordt een namiddag en avond boordevol informatie en
tips rond verschillende thema’s, gegoten in drie workshops en tal van infostands.
Workshopdag
BudgetInZicht
samenwerking tussen
OCMW en CAW
25/11/2014
CAW Halle-Vilvoorde vzw
Poverstraat 75 B48
1731 Asse
02 613 17 00
[email protected]
www.cawhallevilvoorde.be
• Budgetvriendelijk koken: samen met een kok ga je met budgetvriendelijke producten aan de slag en bereid je een overheerlijke
maaltijd.
• Bespaar energie: je krijgt heel wat besparingstips waardoor je energiefactuur naar beneden
gaat.
• Verzorging: maak zelf verzorgingsproducten.
Wanneer
Infostands
Workshops Waar
Dinsdag 25 november 2014
17u -19u
15u30 -17u30 en 18u30 -20u30
Bellekouter - Bellestraat 99 - 1790 Affligem
PRAKTISCH
•Kinderen vanaf 2,5 jaar kunnen terecht in onze kinderopvang van 15u tot 20u30. Er zijn heel
wat spelactiviteiten en er is de kans om je kind te laten schminken in een superheld. De kinderopvang wordt voorzien van de nodige begeleiding.
•In de vorm van een walking diner zullen er broodjes voor iedereen voorzien worden.
•Heb je problemen om er te geraken? Vraag het OCMW dan of je gebruik kan maken van ons
speciaal ingelegd vervoer.
•Kostprijs: Gratis
✂
Minder Mobielen
Centrale
............................................................
25 NOVEMBER IN DE BELLEKOUTER
VU: Elise Moriau | CAW Halle-Vilvoorde vzw
Poverstraat 75 B48 - 1731 Asse
Ingeschreven via OCMW: ...................................
Ik wens beroep te doen op de kinderanimatie:
Ja - Neen
Indien ja: Aantal kinderen + leeftijd:
BIZ Workshopdag
Indien er geen mogelijkheid bestaat om er zelfstandig te geraken, kan er voor vervoer gezorgd worden. Gelieve hiervoor het OCMW of CAW te contacteren
SOCIAAL BELEID | OCMW
i [email protected] | 053-64 00 70
I N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R (te bezorgen aan het OCMW)
Voornaam:....................................................................................................................................
Naam:..........................................................................................................................................
Telefoonnummer: ........................................................................................................................
Workshop waar ik aan wil deelnemen (nummer volgens voorkeur):
Namiddag:
Avond:
❏ Budgetvriendelijk koken
❏ Verzorging
❏ Budgetvriendelijk koken
❏ Bespaar energie
❏ Verzorging
Ik wens beroep te doen op de kinderanimatie: ❏ Ja
❏ Bespaar energie
❏ nee
Indien ja: Aantal kinderen + leeftijd:..........................................................................................
.....................................................................................................................................................
Ingeschreven via OCMW: ...........................................................................................................
Indien er geen mogelijkheid bestaat om er zelfstandig te geraken, kan er voor vervoer gezorgd
worden. Gelieve hiervoor het OCMW of CAW te contacteren.
MEER INFO
[email protected] – 053-64 00 70
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
11
SOCIAAL BELEID | GEZONDHEID & PREVENTIE
Ontspanningstechnieken
MINDER SPANNING – MÉÉR GENIETEN
Stress? Ik?
Gewoonlijk lukt het je wel om goed te functioneren in je dagelijkse job,
je gezin, je relatie. Je doet je best om tegemoet te komen aan de hoge
eisen en verwachtingen van je omgeving en jezelf. Maar soms wordt het
je allemaal te veel. Het wordt steeds moeilijker om je innerlijke rust terug te vinden. Je verliest je levensvreugde, wordt rusteloos, prikkelbaar,
gespannen, gestresseerd.
INTEGRATIE
Omgaan met stress
Ligt de oorzaak buiten ons? Komt het door het werk of door die ander?
Of zit het binnenin? Waar komt het vandaan? Hoe bouwt het zich op?
Kan je het zien aankomen? Welke impact heeft het op ons lichaam, onze
emoties, gedachten, relaties? En vooral Hoe kom je hier uit? Hoe raak je
die spanningen kwijt? Hoe ga je om met die stress?
Je kan het leren!
In de workshop ontspanningstechnieken krijg je stapsgewijs eenvoudige
en efficiënte technieken aangereikt die onmiddellijk toepasbaar zijn in
je dagelijks leven. Instrumenten om de spanning of de stress sneller te
herkennen, te doseren, op te lossen. We werken met lichaamsoefeningen
(bewegingen, houdingen, stretches), aardingsoefeningen, ademhalingstechnieken, diepe ontspanning en acupressuur (drukpunten).
Wanneer
donderdag 6 en 20 november van 19.30 tot 22.00u
Voor wieiedereen
Waar 6 november – Dr. Tistaertzaal 20 november – ’t Gildenhuis
OPGEPAST: GEWIJZIGDE LOCATIE
Kostprijs €5
Inschrijven vóór 9 oktober via [email protected]
053-64 00 40 of 053-64 00 45
PRAKTISCH
Sportieve kledij, matje en 2 badhanddoeken meebrengen.
Opgelet! het aantal plaatsen is beperkt, schrijf dus snel in.
Eerste kleurrijk café
MUZIEKCAFÉ
De eerste editie
van Kleurrijk Café
in het Affligemse
jeugdhuis Avilo
werd een succes.
Kleurrijk Café is
een initiatief van
vzw Salisa en
kreeg de steun van
de cultuurraad.
Het evenement
moet mensen uit diverse bevolkingslagen samenbrengen. Bezoe­kers konden er een praatje maken, elkaar beter leren kennen en vooral genieten
bij een hapje en een drankje. Tijdens Kleurrijk Café werd tegelijk ook een
muziekcafé georganiseerd met rock’n roll, klassieke muziek, djembé en
Vlaamse meezingers. Enkele tientallen mensen vonden de weg naar het
jeugdhuis om er een multicultureel avondje te beleven.
Volgend Kleurrijk café vindt plaats op 17 november om 20u en
gaat over “onderweg zijn”. Er worden filmfragmenten getoond
rond integratie vanuit verschillende standpunten.
OCMW
TAALLESSEN Nederlands
Wil je Nederlands leren? Spreek je al Nederlands en wil je jouw kennis van de taal
uitbreiden?
Dan kun je terecht bij onze vrijwilligers te Affligem, Bellestraat 101 onder de BIB.
Hier wordt een beginnerscursus en een cursus voor gevorderden aangeboden. Bovendien worden er jaarlijks leuke activiteiten ondernomen om samen het Nederlands op een ontspannende manier te oefenen. Deze cursus is gratis!
PRAKTISCH
INSCHRIJVEN is mogelijk t.e.m. 31 januari via www.affligem.be of OCMW Affligem. Voor meer info kan je contact opnemen met Griet Doolaege, OCMW Affligem,
Bellestraat 101; 053-64 00 75 of [email protected].affligem.be
12
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
Je kan deelnemen aan de cursus op:
BEGINNERS
dinsdag van 18u00 tot 20u00, en/of
woensdag van 09u00 tot 11u45
GEVORDERDEN dinsdag van 13u00 tot 15u45, en/of
donderdag van 09u30 tot 12u15
i [email protected] - 053-64 00 45
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING | GROS
Subsidies GROS
De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) voorziet jaarlijks een budget voor
“Affligemse initiatieven voor Ontwikkelingssamenwerking”. Hiermee wordt ondersteuning geboden aan individuen, groepen, verenigingen, …, die een zekere band hebben met de gemeente bij
initiatieven of acties die zich richten op sensibilisering in Affligem of voor projecten in het Zuiden.
Het subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking kan u terugvinden op de gemeentelijke
website. Daar kan je ook de voorwaarden terugvinden waaraan een initiatief moet beantwoorden
om voor ondersteuning in aanmerking te komen.
Indien je een project wil indienen en/of hierover meer info wil ontvangen kan je contact opnemen
met Nancy D’hoe (Dienst Welzijn en Cultuur) op 053-64 00 45 of via [email protected]
Hieronder zetten we “Lisungi” in de kijker. Zij mochten dit jaar een subsidie ontvangen van de
GROS.
Schenking
boeken GROS
De GROS schonk dit jaar een groot aantal boeken aan de bibliotheek. Dit zijn allemaal werken rond het thema ontwikkelingssamenwerking en de Noord-Zuid
verhouding. De boeken werden op 23
april officieel overhandigd aan de bibliotheek. Op de gemeentelijke website
kan je de lijst terugvinden met alle titels
en je kunt deze boeken herkennen aan
het GROS etiket op de boekenrug. In
de catalogus van de bibliotheek kan je
de boeken opzoeken via het trefwoord
GROS.
Lisungi helpt Kinshasa
Lisungi is helpen
Lisungi is het Lingala voor ‘helpen’. Straatkinderen helpen in Kinshasa is het doel van onze vereniging; financiële hulp voor bescherming, opvang en verzorging. Maar ook voor opleiding en scholing.
Wij ondersteunen het project ORPER dat gesitueerd is in de wijk Kasa-Vubu van de Congolese
hoofdstad Kinshasa. ORPER is gestart in 1981 en wordt geleid door Père Alpha Mazenga en zijn
team. De kerngroep van Lisungi bestaat uit een groep vrijwilligers uit de Denderstreek, meer bepaald uit Affligem, Aalst, Liedekerke en Denderleeuw. We werken samen met ORPER Diepenbeek
en zijn aangesloten bij de vierde pijlerwerking van 11.11.11.
Activiteiten
Om onze werking bekend te maken was er op 23 mei de filmvoorstelling “Benda Bilili” in het Patronaat te Teralfene. De film vertelt het verhaal van mindervalide straatmuzikanten die in 2009 en 2010
een succesrijke wereldtournee maakten met hun onconventionele muziek van Congolese rumba,
soukous en originele Afrikaanse dansmuziek. Tijdens die filmavond stelden de medewerkers van
ORPER Diepenbeek ook hun werking voor en dit met beeld en woord.
Dit werkjaar zal er een Afrikaans feest georganiseerd worden om opnieuw geld in te zamelen voor
het project. Uiteraard zal er tijdens dit feest ook informatie gegeven worden over ORPER. Wie weet
bezoeken we binnen een paar jaar Père Alpha en zijn ploeg? Voor onze werking en ons project hebben we een subsidie ontvangen van de GROS Affligem.
© Lisungi
CONTACT
Indien je wil meewerken, kan je contact opnemen met de voorzitter van Lisungi,
Véronique Otonga-Olela (053-39 76 01) of met de penningmeester, Piet De bisschop
(053-67 11 47, [email protected])
Oproep
KANDIDATEN GROS
!
Wij zijn momenteel op zoek naar extra
leden voor de “Gemeentelijke Raad
voor
Ontwikkelingssamenwerking”
(GROS), een gemeentelijk adviesorgaan
dat ijvert voor meer solidariteit met het
Zuiden. Daar wil de GROS graag alle inwoners van onze gemeente bij betrekken. Dit gebeurt door de organisatie
van eigen initiatieven en activiteiten, en
door het ondersteunen van de initiatieven van anderen.
Wil je graag lid worden van de GROS? Of
wil je graag eerst meer informatie ontvangen over onze werking? Neem dan gerust contact op met de dienst Welzijn en
Cultuur van de gemeente, Nancy D’hoe:
053-64 00 45 – [email protected]em.be
of met één van de leden van de GROS
(namen te vinden op de gemeentelijke
website).
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
13
FEESTELIJKHEDEN
i [email protected] - 053-64 00 45
Jubilarissen
GOUDEN
Etienne Depril & Germania De Bolle
Marcel D’haeseleer & Liliane D’haeseleer
Raymond Van De Gucht & Jeanine Verbeken
Jean Pierre Hauwaert & Lucienne De Meersman
Jean Derideau & Marie-Louise De Vries
Louis De Wagter & Leontine Baten
Wilfried Gevaert & Andrea Arys
Karel De Bondt & Amandine Van de Steen
René De Brandt & Maria Nevens
Guido Gies & Noëlla Uyttersprot
Karel De Muyter & Elia D’haeseleer
Emiel Persoons & Jacqueline De Witte
Camiel De Geyndt & Aldegonde Van den Bergh
André Mertens & Jeanne Robbyns
Henri Van Den Brande & Lydia Callebaut
BRILJANTEN
BRILJANTEN
DIAMANTEN
Mauritius Rossignol & Julia De Coster
Edmond De Vidts & Jozefina De Clippel
14
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
Marcel Van Mulders & Mariette De Ridder (briljanten)
Gilbert Rossignol & Marie Verbruggen (diamanten)
FEESTELIJKHEDEN
Herdenking Wapenstilstand
Op 11 november 1918, na 1.568 dagen van een
wereldwijde strijd, sloten Duitsers, Fransen
en Engelsen een Wapenstilstand af. Het betekende het einde van ‘Den Grooten Oorlog’.
Om 11 uur precies ging het staakt-het-vuren
in. De strijdende partijen sloten de overeenkomst in een treinwagon, die nu nog steeds
op dezelfde rails staan in het Franse plaatsje
Compiègne. De oorlog had 8,5 miljoen mensenlevens gekost. Alleen al in West-Vlaanderen sneuvelden 400.000 jongen mensen in een
verschrikkelijke loopgravenoorlog. Nu staat
11 november voor de herdenking van alle oorlogen in de wereld.
Sfeervolle herdenking van WOI
Ook in Affligem wensen we op deze dag stil
te staan bij het einde van de Groote Oorlog,
dit jaar meer dan ooit. Het gemeentebestuur
nodigt iedereen uit voor een Plechtige eucharistieviering met muzikale opluistering van de
Koninklijke fanfare “Sint-Cecilia”, Jill en Lisa De
Buurtfeesten in Affligem
Wijkfeest De Mattein in Hekelgem.
Rycke en het Gemengd koor Sint-Jan Teralfene
op dinsdag 11 november om 10.30 uur in de
Sint-Janskerk. Aansluitend wordt onder muzikale begeleiding een bloemenkrans aan het oorlogsmonument gelegd. De aanwezigen worden
uitgenodigd op een kleine receptie na de viering
in de parochiezaal van Teralfene.
Later op de dag, om 18.30 uur, is er de Kastelennocturne met wandeling langsheen Etappengebied op Domein Verbugghen. Daarover vind je
elders in deze Gespot meer informatie.
Het aantal buurtfeesten in onze gemeente stijgt jaarlijks.
Hierbij een paar sfeerfoto’s van de laatste buurtfeesten. s
Wijkfeest Centrum in Teralfene.
Zelf een buurtfeest organiseren
Wil je in je buurt ook een buurtfeest organiseren? Het gemeentebestuur
stelt materiaal ter beschikking en voorziet in een subsidie voor de organisatie van je feest. Alle info vind je op de gemeentelijke website. Vraag je
buurtfeest tijdig aan via het digitale evenementenloket op de website. Je
kan hiervoor ook contact nemen met Leen Pauwels en Nancy D’Hoe via
[email protected] of 053-64 00 45.
Aanpassing subsidiereglement wijkfeesten
Het subsidiereglement voor wijkfeesten werd aangepast op de gemeenteraad van 10 juni ll. Het aangepaste reglement kan je terugvinden op de gemeentelijke website.
VARIA
De bedevaart naar Scherpenheuvel
In de laatste lezing in het kader van een reeks over volksbedevaarten en broederschappen spreekt archivaris Michael Hanne over de bedevaarten naar Scherpenheuvel en
de verering aldaar van de Maagd Maria. Scherpenheuvel is de meest bezochte bedevaartplaats in Vlaanderen. Al sinds de 16de eeuw vereert men er een klein houten
beeld van Maria. Dat hing oorspronkelijk in een grote eik, later bouwde er architect
Cobergher de eerste barokkerk in België. Maandag 3 november om 20u00 in het
Cultureel Centrum Abdij Affligem, Abdijstraat 4 te Affligem.
Met medewerking van het gemeentebestuur.
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
15
MILIEU
i [email protected]
1
© Peter De Somer
Haagplantactie 2014
Natuurpunt afdeling Affligem - Liedekerke organiseert in samenwerking met de milieuraad in het
najaar van 2014 een haagplantactie. In een wereld van oprukkend beton en asfalt, dragen hagen
bij tot de vergroening van onze leefomgeving. Hagen zijn ook nuttig om hellingen of oevers vast te
houden, beschutting te geven, windbescherming te bieden, enz.
Geschoren haag.
2
© Peter De Somer
© Peter De Somer
© Shutterstock
3
© Peter De Somer
4
Hondsrooshaag.
16
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
Afhankelijk van de plaats en de tijd die je ter
beschikking hebt, kan je kiezen tussen onderstaande pakketten. Al het plantgoed is tussen 60
cm en 100 cm groot. De diverse soorten in een
gemengde haag worden best in kleine groepjes
van dezelfde soort bij mekaar aangeplant.
1 Geschoren haag: Het minste plaats wordt
ingenomen door een geschoren haag (minstens
40 cm en hoogte naar keuze). Deze haag vergt
minstens twee onderhoudsbeurten tijdens het
groeiseizoen. Je kan kiezen tussen gemengd
pakket en een pakket met enkel haagbeuk.
Het gemengde pakket biedt een gevarieerder
uitzicht en meer kansen voor haagbewoners.
Het pakket met enkel haagbeuk oogt heel wat
uniformer. Een pakket omvat 25 planten, goed
voor ruim 6 m. Gemengd omvat veldesdoorn,
liguster, meidoorn, sleedoorn en haagbeuk.
Inheemse soorten dragen meer bij tot de biodiversiteit. Ontelbare dieren – groot en klein –
overleven dankzij de blaadjes, wortels, bloesems, zaden of bessen van bomen en struiken.
Iedereen houdt van vlinders, egels en mezen,
maar slechts weinigen hebben eet- en schuilgelegenheid in hun tuin. Inheems en gemengd
groen bieden veel meer leefkansen aan onze
eigen planten en dieren dan uitheemse soorten.
Gelderse roos.
Hazelaar.
Wat bieden we aan?
We kiezen voor streekeigen groen omdat inheemse soorten vaak beter bestand zijn tegen
de grillen van ons klimaat en tegen streekgebonden ziekten en plagen. Inheemse soorten zijn vaak snellere groeiers, goedkoper en
hebben een langere levensduur. Terwijl vaak
gebruikte uitheemse soorten (bvb cypressen,
aucuba, ….) doorheen het jaar hetzelfde monotone kleedje dragen, varieert het uitzicht van
de inheemse soorten volgens onze seizoenen.
5
MILIEU
2 Heg: Als je één tot meerdere meters breedte ter beschikking hebt, dan
kan je een wat ruwere heg overwegen. Tijdens het groeiseizoen knip je
enkel de hinderlijke takken weg. Om de twee à drie jaar ga je de weelderige groei intomen door een ingrijpende snoei tijdens de winter. Bloemen
en bessen krijgen alle kansen na een snoeiloze winter. Een pakket omvat
24 planten, goed voor 8m en bevat rode kornoelje, hazelaar, meidoorn,
sleedoorn, hondsroos en gelderse roos.
3 Houtkant: Beschik je over een vijftal meter breedte dan is een hout-
kant mogelijk. Om de vijf tot tien jaar ga je tijdens de winter zeer drastisch
te werk. Alles wordt dan afgeknot of afgezet tot boven de grond. Voor de
rest knip je enkel hinderlijke uitschieters weg. Een houtkant heeft ecologisch een zeer grote waarde en levert eveneens brandhout op. Een pakket
omvat 24 planten voor ca 24 m² (later uit te dunnen) en omvat hazelaar,
meidoorn, ratelpopulier, zomereik, schietwilg en fladderiep.
genrij. Plant een knotboom met voldoende tussenafstand om de haag groeikansen te geven. Knotten gebeurt eens om de vijf à zeven jaar. Knotbomen
kunnen uiteraard ook zonder haag in lintverband geplant worden. Zij bieden,
net zoals een haag, nest- en schuilgelegenheid, bodemfixatie, beschutting,
enz. Knotbomen worden aangeboden in pakketjes van 5 gelijke plantjes. Je
kan kiezen tussen: fladderiep, ratelpopulier, els, zomereik en schietwilg.
HOE BESTELLEN?
Vul onderstaand bestelformulier in.of bestel online via de gemeentelijke
website: www.affligem.be, (zie onder “Nieuws” op de homepage). Meer
informatie kan je uiteraard steeds verkrijgen bij de dienst leefmilieu,
Annick Van de Gucht via 053-64 00 12.
Ingevulde formulieren kunnen gemaild worden naar [email protected] of
verstuurd naar de dienst leefmilieu t.a.v. Annick Van de Gucht, Bellestraat
99, 1790 Affligem
4 Vogel- en nectarbosje: Een al dan niet lintvormig perceel kan je
beplanten met soorten die veel bloemen en bessen opleveren. Laat de
planten in de hoogte vrij opschieten (vier à vijf meter) en voorzie toch
enkele meters breedte. Onderhoud: wegnemen van hinderlijke takken. Dit
wordt een echte vogeltrekpleister. Een pakket omvat 24 planten voor ca
24 m² (later uit te dunnen) en omvat meidoorn, sleedoorn, sporkehout,
hondsroos, vlier en gelderse roos.
OPGEPAST!
Bestellingen zijn enkel geldig indien ze uiterlijk op 15 november 2014 ingediend en betaald zijn op rekeningnummer
BE08 0013 3868 8613 van Natuurpunt met vermelding “Haagplantactie 2014” + naam vermeld op het bestelformulier.
5 Knotbomen: Je kunt een heg of geschoren haag verder opwaarderen
Het plantgoed kan afgehaald worden op 6 december 2014 aan de Bellekouterhal, Bellestraat 99 te Affligem tussen 09:00 en 10:00 uur. Planttips
en meer info worden ter plaatse gegeven.
BESTELFORMULIER HAAGPLANTACTIE 2014
door een combinatie met knotbomen, bv. een geschoren haag in een knotwil-
Naam en voornaam
Straat
Gemeente
GSM of telefoonnummer (voorkeur GSM)
Mailadres
PAKKET
EENHEIDSPRIJS
Geschoren haag – haagbeuk
€ 19,00
Geschoren haag - gemengd
€ 16,00
Heg
€ 17,00
Houtkant
€ 20,00
Vogel- en nectarbosje
€ 17,00
Knotbomen: zwarte els
€ 3,00
Knotbomen: ratelpopulier
€ 6,00
Knotbomen: zomereik
€ 6,00
Knotbomen: schietwilg
€ 3,00
Knotbomen: fladderiep
€ 6,00
Affligem gespot
AANTAL
NOVEMBER 2014
17
JEUGD
IN AFFLIGEM
Voor Affligemse kindjes tot 12 jaar en hun (groot)ouders op woensdag
3 december 2014 in de cultuurzaal Sanderus te Affligem (Bellekoutercomplex Affligem). Een organisatie van OCMW Affligem in samenwerking
met de jeugddienst.
INSCHRIJVEN IS NOODZAKELIJK en kan ALLEEN via www.affligem.be.
Dit kan vanaf 10 november tot en met 17 november of tot het volzet is.
Er wordt slechts 1 inschrijving per gezin aanvaard. De kinderen worden
begeleid door max. 2 volwassenen. DEELNAME IS GRATIS!
Jeugdhuis - beachparty
© Ingezonden foto
Sinterklaasfeest
30 augustus vierden we in Jeugdhuis Avilo het einde van de zomervakantie met een heuse beachparty! Ons jeugdhuis werd omgetoverd
naar een trendy strand op een feesteiland. Strandstoelen, zand, luchtmatrassen, cocktails, kortom een feestje met alles erop en eraan!
Twee dj’s zorgden voor feestelijke muziek, en alle aanwezige jeugd
zorgde voor ambiance. PROGRAMMA
© Ingezonden foto
13u30: Start van de namiddag, met ballonnenclown en schminkster.
14u30: (De toegangsdeur gaat dicht) De Sint komt langs en brengt
voor elk kind (tot 12 jaar) een geschenkje mee.
Ondertussen kan iedereen genieten van een tas koffie en
een stukje cake. We voorzien het einde rond 16u met een
spectaculaire afsluiter.
MEER INFO
OCMW Affligem op tel. 053-64 00 70 of Bellestraat 101, 1790 Affligem
Kom op tegen Kanker
Jeugdhuis
20 JAAR
KOM OP TEGEN KANKER
Wie hen aan de deur kreeg, zal het
ongetwijfeld beamen: Affligem kon
alweer rekenen op een hoop gemotiveerde vrijwilligers om de plantjes
ten voordele van Kom op tegen Kanker te verkopen. Liefst 2700 azalea’s
kregen een nieuwe eigenaar. De
week werd afgesloten in zaal ’t Gildenhuis, waar het gemeentebestuur
een receptie trakteerde voor al die
enthousiastelingen. Het was dit jaar
immers de 20ste editie van de plantjesverkoop voor Kom op tegen Kanker.
Misschien wil je het team volgend jaar wel versterken? Wie weet komen ze in jouw straat nog niet
rond om te verkopen?
Vrijwilligers kunnen zich steeds melden bij Wendy De Smet via [email protected]
Ook dit jaar ging jeugdhuis Avilo in september opnieuw op pad voor Kom op
Tegen Kanker. Met onze crewleden trokken we door Affligem en verkochten we
240 plantjes ten voordele van Kom op
Tegen Kanker.
De crewleden vinden het vanzelfsprekend om zich sociaal te engageren, en dit
niet alleen in de eigen gemeente, maar
ook naar een breder publiek toe. Ze wensen dan ook alle inwoners van Affligem
die een plantje kochten te bedanken. Hopelijk tot volgend jaar!
50 jaar Chiro Hakilo
Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van CHIRO HAKILO is er een jubileumboek te
koop waarvan de opbrengst volledig naar de werking van deze jeugdbeweging gaat. In dit
stijlvol boek dat 160 bladzijden telt en rond de 300 foto’s bevat maakt elkeen die ooit deel
heeft uitgemaakt van CHIRO HAKILO veel kans om zichzelf op één of andere foto te herkennen. CHIRO HAKILO hoopt dan ook dat iedereen die de CHIRO een warm hart toedraagt
bereid is om zich dit boek aan te schaffen zodat hun onkosten alvast worden vergoed.
Het boek is aan 28 euro verkrijgbaar in Hekelgem bij dagbladhandels ‘ Patrick en Linda’
en ‘De KrantenBoetiek’,tevens bij Fotografie Cathérine. In Essene bij dagbladhandel
Gina. Neem ook eens een kijkje op onze website www.hakilo.be, klik door op het logo
van ‘50 jaar chiro’ en je kan via hun feestkalender bekijken wat er allemaal nog op het
programma staat tijdens hun jubileumjaar.
18
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
JEUGD
i [email protected] - 053-64 00 49
Overzicht vakantieopvang Affligem 2013-2014
Meer informatie nodig over de activiteiten, locatie, prijs, tijdstippen? Contacteer de juiste persoon:
Kinderopvang
Sportkampen
Speelplein, tieners en Taalplein
Cko ’t Breugelkind vzw
Keizerstraat 35
1740 Ternat
Laura Meulenijzer
Tel : 0498-86 32 13
Fax : 02-581 04 31
[email protected]
Gemeente Affligem - Sportdienst
Bellestraat 99
1790 Affligem
Ilde Cleemput
Tel : 053-68 57 91
Gemeente Affligem - Jeugddienst
Bellestraat 99
1790 Affligem
Nele De Schouwer
Tel : 0472-37 58 28
[email protected]
[email protected]
Muziekschool Affligem
Brusselbaan 117
Sporthal en evenementenhal
Bellestraat 99
Cultuurzaal Sanderus
Bellestraat 99
SPEELPLEIN, TIENERS EN TAALPLEIN
Kinderopvang
Sportkampen
Speelplein
Andere
22 dec - 26 dec
ENKEL OP 22, 23 dec
van 2,5 tot 12 jaar
van 7u - 18u
24 dec 7u - 13u
"van 12 - 16 jaar
Actif10's @ jeugdhuis
23 en 25 dec 13u-18u"
31 dec - 5 jan
GESLOTEN
"van 12 - 16 jaar
Actif10's @ jeugdhuis
30 dec en 1 jan"
van 13u tot 18u
VARIA
Wil je altijd op de hoogte zijn
van het nieuws uit je gemeente?
www.ringtv.be
Surf naar onze nieuwe website,
schrijf je in op onze nieuwsbrief
en win* een Smart-tv,tablet
of smartphone.
WIN
art-tv,
Een Sm t of
table one
h
smartp
Je vindt Ring-tv bij Telenet Digital TV op nr. 8
bij Belgacom TV via nr. 10.
www.ringtv.be
Prutske adv GESPOT A4OL.indd 1
* Inschrijven kan t.e.m. 30 november. Lees het wedstrijdregelement terug op www.ringtv.be
6/10/14 10:49
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
19
SPORT
i [email protected] - 053-64 00 40
Car Free Day
Donderdag 18 september werd het personeel van het gemeentehuis en het
OCMW opgeroepen om duurzaam naar het werk te komen. Heel wat personeelsleden lieten de auto thuis en kwamen te voet of per fiets. Als beloning konden ze
genieten van een fairtrade ontbijtbuffet.
Erkenning
sportverenigingen
2015
Jaarlijks kunnen de sportverenigingen van
Affligem hun erkenning aanvragen bij het gemeentebestuur. Een erkenning geldt voor 1 jaar.
Deze erkenning is een voorwaarde om in 2015
een sportsubsidie te kunnen aanvragen en om
te kunnen genieten van logistieke voordelen.
Onder logistieke voorwaarden wordt verstaan:
goedkoop gebruik van nadars, tenten, tafels,
stoelen, podiumelementen, huur zalen, … (via
evenementenloket).
De erkenningsaanvraag voor 2015 moet
vóór 15 december 2014 ingediend worden op de sportdienst. De nodige formulieren kunnen bekomen worden op
de sportdienst of via de website van de
gemeente.
Bij de organisatie van
heel wat sportactiviteiten
werkt de sportdienst
samen met de provincie
Vlaams-Brabant en Bloso.
Sportdienst AFFLIGEM
Sporthal - Bellekouter
Bellestraat 99
1790 Affligem
Ilde Cleemput
diensthoofd
Kevin Van der Slagmolen
sportmedewerker
T 053-64 00 40
F 053-68 04 80
[email protected]
www.affligem.be
Voor inschrijvingen en info kan u steeds terecht op de
sportdienst.
20
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
Zitdans
Op woensdag 1 oktober vond de startdag van de initiatiereeks zitdans plaats. Naast een 20-tal bewoners van het woonzorgcentrum mochten we ook een
aantal andere Affligemse senioren verwelkomen.
Sommigen kwamen te voet, anderen werden opgehaald door een chauffeur van de Minder Mobielen
Centrale. De muziek weerklonk in de eetzaal. De
tafels stonden aan de kant en de stoelen vormden
een grote kring. Na een opwarming van armen en
benen werden enkele dansjes ingeoefend. Op bekende deuntjes werd al eens een stukje tekst
meegezongen: “Ik hou van u” van Noordkaap of “De lichtjes van de Schelde”. Achteraf volgde
nog een welverdiende tas koffie met een eclairke en kon er rustig nagepraat worden. Dat laatste
bleek minstens even belangrijk als de zitdans zelf.
Zitdans richt zich tot
minder mobiele senioren. Iedereen is welkom, de lessenreeks
gaat elke woensdag
door (behalve vakanties) in het woonzorgcentrum en is helemaal gratis.
SPORT
Scholenveldloop
19 September was een zonovergoten dag. Maar liefst
825 leerlingen stonden opnieuw aan de start van de
scholenveldloop.
Nieuw dit jaar waren de sportinitiaties die de leerlingen konden volgen. De veldloop viel samen met ‘de
week van de sportclub’. Volgende sportclubs lieten de
leerlingen kennismaken en genieten van hun sport:
boksen met Affligem Fight Club, voetbal met Emi
Essene, VC De Leeuwkens Teralfene en Eendracht Hekelgem, dans met Kiani, loopspelen met de Affligemse
Recreatiesporters, turnen met vzw Activo, mobieltjes
op de wielerpiste en floorball met Juventus Floorball
Club. Meer info vind je in de jeugdsportgids.
Na de leerlingen stonden traditiegetrouw de volwassenen aan de start. Het bleek opnieuw een succeseditie. De gemeente en Kiwanis Affligem-Hopland schenken aan de scholen waardebons voor de aankoop van
sportmateriaal op school. Afhankelijk van het aantal
deelnemers bij de volwassenen, procentueel gezien
op het aantal leerlingen, wordt de waarde van de
bon groter. Dit jaar won Gemeenschapsonderwijs De
Regenboog en ’t Lessenaartje met maar liefst 68%.
Leeuwkens zomerstage
Sportcafe Affligem
De laatste week van augustus was er 4 dagen stage op de Leeuwkens Teralfene. Er waren
88 voetballers aanwezig. Woensdag gingen ze op uitstap naar AA Gent. Na het bewonderen van de training van de 1e ploeg kregen ze een rondleiding in de Ghelamco Arena.
Vorig jaar werd de sportlaureatenviering in een nieuw
kleedje gestoken. De nieuwe naam werd “Sportcafé Affligem”. De sportraad zal ook in 2015 een Sportcafé organiseren waarin de Affligemse sporters worden gehuldigd.
De datum ligt momenteel nog niet vast maar toch doet
de sportraad reeds een warme oproep aan alle inwoners
en sportverenigingen om hun sportmoment of meerdere
sportmomenten van het voorbije jaar 2014 door te geven.
We zoeken naar sportprestaties (provinciaal, Belgisch,…
kampioenen) maar ook naar speciale gebeurtenissen:
een nieuw clublied, een jubileum, een onvervangbaar
bestuurslid, een nieuw gebouw, een nieuwe afdeling,…
van een Affligemse sportclub of een Affligemnaar. Alle
sportmomenten mag je bezorgen op de sportdienst.
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
21
TOERISME
Hopdag 2014
Op 12 en 13 september ll. stond de omgeving van Abdij Affligem weer in
het teken van onze hopcultuur. Deze teloorgegane cultuur blijft op deze
manier toch in de kijker staan. Oud en jong genoten onder een stralende
zon van oude ambachten, een abdijbezoek, een vertelwandeling ‘In het
spoor van de hopduvel’, , streekproducten, een fris glas bier enzovoort.
De foto’s spreken voor zich! Wie volgende editie niet wil missen, kan best
zaterdag 12 september al in de jaarkalender van 2015 noteren.
22
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
i WWW.TOERISMEAFFLIGEM.BE
POLITIE
i WWW.TARL.BE
© Shutterstock
Kastelennocturne
en Etappenwandeling
DINSDAG 11 NOVEMBER 2014 OM 18U30
DOMEIN VERBRUGGHEN
BRUSSELBAAN 2, AFFLIGEM
Toerisme Brabantse Kouters vzw en de Affligemse gemeentegidsen organiseren op het jeugddomein
van de abdij Affligem - voorheen het kasteel “Verbrugghen” een kastelennocturne.
In het teken van WO I wordt een fakkeltocht gehouden langsheen het “Etappengebied”. Maak je klaar
voor een wandeling van 5 km met boeiende oorlogsverhalen én een opkikkertje aan de Kluiskapel. Na
de tocht klinkt de “Last Post” over de Affligemse velden, daarna verdere vertellingen door de gidsen en
oorlogsliederen van Emiel Van de Broeck. Afsluiten doen we met een hapje en tapje.
V.U. R. Van Den Bergh, Toerisme Brabantse
Kouters vzw, P. Woutersstraat 1B, 1850
Grimbergen
Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. Dit kan via [email protected]ffligem.be of
[email protected] Wens je meer
informatie, dan kan je ook bij deze personen
terecht via tel. 053 64 00 46 of 02 270 99 30.
Tip!
Degelijk schoeisel.
Bij regenweer kan het
traject modderig zijn.
Fluohesje en zaklamp
zijn gewenst.
Kastelennocturne en Etappenwandeling
Toerisme Brabantse Kouters
vzw en de Gidsen Affligem
organiseren op het jeugddomein van de abdij Affligem -voorheen het kasteel
“Verbrugghen”- een kastelennocturne.
dinsdag 11 november 2014 om 18.30 uur
Kasteel Verbrugghen . Brusselbaan 2 . Affligem (Hekelgem)
In het teken van WO I wordt
een fakkeltocht gehouden langsheen het “Etappengebied”. Maak je klaar
voor een wandeling van 5 km met boeiende oorlogsverhalen én een opkikkertje aan de Kluiskapel. Na de tocht klinkt de “Last Post” over de
Affligemse velden, daarna verdere vertellingen door de gidsen en oorlogsliederen van Emiel Van den Broeck. Afsluiten doen we met een hapje
en tapje.
2014.indd 1
12/09/2014 15:01:53
MEER INFO
Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. Dit kan via
[email protected] of [email protected] Wens je
meer informatie, dan kan je ook bij deze personen terecht via 053-64 00 45
of 02-270 99 30
Tip: draag degelijk schoeisel! Bij regenweer kan het traject modderig
zijn. Fluohesjes en zaklamp zijn gewenst.
VARIA
Bloed geven in Affligem
Dagelijks is er bloed nodig. De ziekenhuizen
in Vlaanderen kunnen rekenen op een snelle
beschikbaarheid en accurate levering van de
verschillende bloedproducten door Rode KruisVlaanderen.
In Affligem zorgt de ‘Vriendenkring der Bloedgevers Affligem’ voor de
bloemdinzamelingen.
MEER INFO
Volgende maand kan je bloed komen doneren in de CZ Sanderus op
maandag 1 en dinsdag 9 december van 18u30 tot 21u00.
Aanpak diefstallen
De politiezone TARL heeft naar aanleiding van de diefstallen in woningen een aantal acties op touw gezet om woningen beter te beveiligen.
In de volgende 8 aandachtspunten worden de acties verder toegelicht.
1] Diefstal preventie advies
Binnen de politiezone zijn personen specifiek opgeleid om advies te
geven met betrekking tot beveiliging van woningen en gebouwen. Binnen de gemeente Affligem beschikt de politiepost over drie preventieadviseurs.
2] Aanbod diefstal preventie
Het advies is uitgebreid tot volgende belanghebbenden:
-Kandidaat bouwers (nieuwe bouwaanvragen)
-Inwoners van diefstalgevoelige wijken en gebieden
-Het verder zetten van het advies aan slachtoffers.
3] Gerichte patrouilles
Binnen het Zonaal Veiligheidsplan haalt Affligem de norm voor wat betreft het inzetten van manschappen en het ophelderen van diefstallen.
Dit neemt niet weg dat er meer bijkomende patrouilles ingezet worden
in diefstalgevoelige gebieden.
4] Vaststelling van feiten
Bij iedere poging tot diefstal of diefstal in gebouwen wordt beroep
gedaan op het labo van de technische en wetenschappelijke politie
met het oog op een doorgedreven sporenonderzoek.
5] Werkgroep
De politiezone Tarl maakt deel uit van een werkgroep van het parket
Halle-Vilvoorde inzake de aanpak van rondtrekkende dadergroepen.
6] Aanhoudingen
Binnen het gebied van het parket Halle –Vilvoorde scoort de politiezone Tarlbest voor wat betreft de aanhouding op heterdaad.
7] Recherche + informatiebeheer
Permanent analyseert de lokale recherche nieuwe feiten met het oog
op opheldering en sturen van de ploegen.
8] Politieassociatie
Binnen de huidige associatie (TARL – AMOW) worden op regelmatige
basis gemengde patrouilles georganiseerd.
MEER INFO
Heb je vragen over diefstalpreventie bij jou thuis of wil je gewoon
meer informatie neem dan contact met je politiepost in Affligem op
053-64 00 65 of spreek je wijkagent er over aan. Je kunt ook terecht op
www.diefstalpreventieadviseur.be
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
23
U WAS WEER GEWELDIG
fAvondvoorstelling van Wim en Trui Chielens in het kader
van de Groote Oorlog, ingericht door VTBKultuur op
15 september.
p
KAJ Essene zette op 9 en 10 augustus
het centrum van Essene in vuur en vlam
met hun Openskajfuif en Vlaamse Kermis.
iBK Wielrennen VWF in Affligem op 15 augustus, georganiseerd
door het Affligems Wielerteam.
iOp zaterdag 16 augustus vond een ludieke Floscross plaats in de Bosstraat in Hekelgem.
fWandelclub de Pajotten organiseerde op 16 augustus
hun Abdijtocht met maar liefst 1319 deelnemers!
24
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
U WAS WEER GEWELDIG
fDe wandeling van de vriendschap,
jaarlijks georganiseerd samen met de
barbecue van Noroc, ging dit jaar door
‘In het spoor van Priester Daens’.
Bezieler van deze wandeling was zoals
steeds Leo De Ryck.
Op zondag 7 september was de weide aan het Ankerhof Essene
opnieuw het decor van de Koetsentocht Affligem. Een vijftigtal menners zakten met hun paarden af naar Essene. p
fDe buurtcomités van de
Lombeekstraat en Dokkenstraat kruisten de degens,
of moeten we zeggen, de
blokken, tijdens hun eerste
Kubb Cup. De strijders van
de Lombeekstraat wonnen
het tornooi.
De Koninklijke Fanfare De Katholieke
Gilde Hekelgem trok doorheen
Affligem met de fiets. p
fDe Belletrekkers op stap doorheen Essene.
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
25
U WAS WEER GEWELDIG
fGeen foto’s van de topless bediening in onze Gespot
(jammer…) maar hier staan wel de organisatoren van het
Motortreffen van MB De Paters.
i
KVLV Hekelgem tijdens hun eetfestijn.
fRock Teralfene was opnieuw een voltreffer van formaat. Dit gratis
festival combineert zowat alle ingrediënten om een vaste waarde
te zijn in ieders agenda: goeie groepen onder de kerktoren met
ruimte voor een gezellige babbel tussen pot en pint.
© Gert Vandenbroeck
Vlamo Vlaams-Brabant organiseert sedert enkele jaren een
Muziekfestival in Affligem. Op 5 oktober zakten 6 muziekgroepen af naar de cultuurzaal om het beste van zichzelf te geven.
De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Teralfene gaf er hun eerste
optreden met nieuwe dirigent, Dominic Reynders. p
Gidsen Affligem namen de bewoners van het WZC Van Lierde mee op een
wandeling doorheen de gemeente. Rolstoelen werden geduwd, armen gegeven, samen op weg op een zonnige dag. Wedden dat de bewoners die nacht
goed geslapen hebben? (en de gidsen ook) s
iDe laatste week van de vakantie organiseerden
we met de Koninklijke Fanfare de Katholieke Gilde
Sint-Cecilia een muziekkamp voor alle jonge muzikanten. In de voormiddag werd er gerepeteerd en in de
namiddag stonden er uitstappen naar o.a. De Munt,
het MIM en knutselnamiddagen op het programma.
26
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
U WAS WEER GEWELDIG
iDe evenementenhal Bellekouter was opnieuw gevuld met
standen voor modelbouwers. Plastic en Steel was een
groot succes met dit jaar voor het eerst mogelijkheid om
een ritje te maken met een heuse mini-tram.
iKAJ Essene startte
het werkjaar groots en
mocht liefst 45 nieuwe
leden verwelkomen.
Tienergeweld genoeg
dus in het centrum van
Essene.
gKBG Teralfene organiseerde een succesvol eetfestijn
tijdens het weekend van 19 en 20 september.
fProfessor Mark Van den Weyngaert kwam op 25 september
spreken over Koning Albert I en de Eerste Wereldoorlog. Deze
voordracht werd georganiseerd door Davidsfonds Teralfene.
Sportinstituut Pelink hield al voor de
3de keer een BBQ voor zijn leden en
trouwste supporters. In de namiddag
stonden activiteiten voor klein en groot
op het programma. p
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
27
ACTIVITEITENKALENDER
PZ: Parochiezaal
NOVEMBER
1/11Boekenpan
? PZ Teralfene
Davidsfonds Teralfene
3/11 Lezing “Bedevaarten
naar Scherpenheuvel”
? cc Abdij Affligem
Abdij Affligem
T 053-66 70 25
4/11 Brei- en kletsavond
? Pastorie Teralfene
Femma Teralfene
T 053-66 40 96
4/11 Crea: breiles
? Pastorie Teralfene
KVLV-Teralfene
T 053-66 42 41
5,12,19,26/11 Voorleeshalfuurtje
? BIB-Affligem
BIB-Affligem
T 053-64 00 60
5/11 Brei met mij: breicafé
? De Patro
KVLV-Hekelgem
T 053-66 44 60
6/11Ontspanningsoefeningen
? Dr. Tistaertzaal
Gezondheid en preventie
T 053-64 00 45; 053-64 00 40
28
11/11Spaghettislag
? PZ Essene
11.11.11.-Affligem
T 0497-68 78 11
12/11 Het leven tijdens de Groote Oorlog
? t Gildenhuis
BIB Affligem
T 053-64 00 60
12/11 Kookles: Spanje en Portugal
? De Patro
KVLV-Hekelgem
T 053-66 44 60
23/11Voorleesaperootje
? BIB-Affligem
BIB-Affligem
T 053-64 00 60
16/11 Wandeling met streekgids
? Edingen
De Belletrekkers Affligem
T 053-66 22 00
23/115de gezond herfstontbijt
? PZ Teralfene
Gezinsbond Essene en Teralfene
T 0491-50 07 63
16/11Herfstwandeling
? KVLV-Teralfene
T 053-66 42 41
25/11Workshopdag
? Bellekouter
CAW & OCMW-Affligem
17 tem 21/11 Seniorenweek
? Seniorenraad Affligem
T 053-64 00 45
28/11Quiz
? cc Sanderus
BS Affligem - De Regenboog
T 0476-39 97 81
18/11 Werken met powertex/
bloemschikken
? PZ Teralfene
Femma Teralfene
T 053-66 40 96
18/11Gemeenteraad
? Raadzaal
T 053-64 00 00
29 & 30/11Eetfestijn
? cc Sanderus
KF De Katholieke Gilde
T 0485-08 73 08
DECEMBER
1 & 9/12 Bloedcollectes
? cc Sanderus
Vriendenkring der bloedgevers
T 053-66 93 62
7 ,8,9,14,15/11 Foei minister
? cc Sanderus
Prutske
T 0491-50 68 11
18 Crea: breiles
? Pastorie Teralfene
KVLV-Teralfene
T 053-66 42 41
8/11Tweedehandsbeurs
? Evenementenhal
Gezinsbond Essene en Teralfene
T 491-50 07 63
1 9/11 Groendecoratie: meer met blad
? De Patro
KVLV-Hekelgem
T 053-66 44 60
2/12Voordracht:
zo lang mogelijk mobiel
? Pastorie Teralfene
KVLV-Teralfene
T 053-66 42 41
10/11Sint-Hubertusviering
? Kluiskapel
VZW De Kluizekapel
T 0477-40 78 41
20/11Ontspanningsoefeningen
? t Gildenhuis
Gezondheid en preventie
T 053-64 00 45; 053-64 00 40
3/12Sinterklaasfeest
? cc Sanderus
OCMW-Affligem en Jeugddienst
T 053-64 00 77
10/116de Sint-Maarten Nightride
? Parking Bellekouter
Sportinstituut Pelink
T 053-64 00 40
21/11Spaghettifestijn
? Kantine Eendracht Hekelgem
Eendracht Hekelgem
T 0495-52 29 29
3/12 Brei met mij: breicafé
? De Patro
KVLV-Hekelgem
T 053-66 44 60
11/11 Viering Wapenstilstand
? Sint-Janskerk Teralfene
Gemeentebestuur
T 053-64 00 45
21,22,23/11 Kleinveetentoonstelling
? Evenementenhal&cc Sanderus
De Pajottenlanders vzw
T 0477-48 20 71
3,10,17/12 Voorleeshalfuurtje
? BIB-Affligem
BIB-Affligem
T 053-64 00 60
11/11 Kastelennocturne en
etappenwandeling
? Start Domein Verbrugghen
Gidsen Affligem
T 053-64 00 45
23/11 Kaas, vlees en wijn
voor het goede doel
? Sint-Benediktusheem
Abdij Affligem
053-66 70 25
5/12Sinterklaas
uitdeling van mandarijntjes
? Kerkplein Teralfene
Boerenmarkt Teralfene
T 052-35 38 19
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
Verenigingen kunnen hun activiteiten van januari-februari 2015 indienen bij de informatiedienst uiterlijk op 1 december 2014. Op de gemeentelijke website werd
hiertoe ook een onlineformulier geplaatst.
fOpstelling door
VARIA
14/12 Wandeling met verhalen en gedichten rond het kerstfeest
? Zaal Schettenberg
De Belletrekkers Affligem
T 053-66 22 00
Willy Beeckman
n.a.v. Open Atelier.
19/12 Eindejaarsdrink op kerkplein
tvv de scholen
? Parking kerk Teralfene
Zot van Teralfene
6/12 De Sint komt aan huis
Femma Teralfene
T 053-66 40 96
6/12Geboortebomen
ontmoetingsmoment
? Evenementenhal
Gezinsbond Essene,
Hekelgem en Teralfene
T 0491-50 07 63
9/12 Kookles: kerstmenu
? PZ Teralfene
Femma Teralfene
T 053-66 40 96
10/12 Groendecoratie: meer met blad
(kerststukje)
? De Patro
KVLV-Hekelgem
T 053-66 44 60
10/12 Kookles: kerstmenu
? PZ Teralfene
KVLV-Teralfene
T 053-66 42 41
13/12 Kerstmarkt Essene 2014
? Kerkplein Essene
KAJ Essene en
Lombeekstraathoekwerkers
T 0497-59 66 46
13/12Quiz
? cc Sanderus
VVKSM Ter Alwina
T 0477-84 20 55
14/12 Antiek- en rommelmarkt
? Evenementenhal
Hobby Club
T 0497-27 20 33
20/12Kerstfeest
? PZ Teralfene
Femma Teralfene
T 053-66 40 96
20/12Kerstfeest
? cc Sanderus
Liberale Mutualiteit
T 02-582 06 71
27/12Eindejaarsconcert
? Kerk Teralfene
Concertband & Alfieband
T 0494-71 37 89
TERUGKERENDE
ACTIVITEITEN
Elke maandag om 20u00: beter bewegen
? PZ Teralfene
KVLV-Hekelgem en Teralfene
T 053-66 44 60
SENIORENWEEK 2014
Strapdag
IN DE SCHOLEN
Op 17 september hielden de leerlingen van
Sint Vincentius STRAPDAG. Strappen is de
combinatie van “stappen” en “trappen”. Zoveel mogelijk leerlingen komen dan te voet
of met de fiets naar school. Dit kadert in een
educatief project waarbij kinderen én hun ouders worden gesensibiliseerd om na te denken over hun mobiliteitsgedrag en verkeersveiligheid.
De Fietsersbond Affligem steunde dit initiatief. Zij probeerden de begeleidende (groot)
ouders ervan te overtuigen om de kinderen
meer met de fiets naar school te brengen.
Fietsen is immers gezond, plezant, voordelig
en goed voor het milieu.
11/17/2014 Kaffeeklesj
? Dr. Tistaertzaal
Seniorenraad Affligem
T 053-64 00 45
11/18/2014 Sporteldag
? Sporthal Bellekouter
Seniorenraad Affligem, Sportdienst
T 053-64 00 45
053-64 00 40
4/12Kerstfeest
? De Patro
KVLV-Hekelgem
T 053-66 44 60
11/19/2014 Uitstap naar het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Seniorenraad Affligem
T 053-64 00 45
14/12Kerstfeest
? PZ Teralfene
KVLV-Teralfene
T 053-66 42 41
11/20/2014 Bal populair
? Dr. Tistaertzaal
Seniorenraad Affligem
T 053-64 00 45
14/12Kerstviering met verkiezing
koningspaar
? Zaal Schettenberg
vtbKultuur Affligem
T 053-66 22 00
11/21/2014 Pannenkoekenbak
? WZC Van Lierde
Seniorenraad Affligem
T 053-64 00 45
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
29
VARIA
05-08 september 2014
Zotsfeesten
TERALFENE
Meer foto’s
vindt u via
30
Sint Hubertusviering
Boekenpan
10 NOVEMBER 2014 AAN DE KLUISKAPEL TE AFFLIGEM
MAAK KENNIS MET HET DAVIDSFONDS
De misviering om 19:30 uur ter intentie van SINT HUBERTUS, patroonheilige
van de jagers wordt voorgegaan door E.H. Sven Bosmans en opgeluisterd
door de Jachthoornblazers van Brasschaat. De dieren worden gezegend en er
worden Sint Hubertuskoekjes rondgedeeld. Na de misviering volgt de verkoop
van wild, bloemen, broden, honing en andere giften. Er kan worden nagepraat
bij een koud of warm drankje en een hapje. De Jachthoornblazers zullen ook
de rest van de avond hun jachthoorns door het bos laten schallen.Iedereen
hartelijk welkom!
De Jagers en de Vrienden van de Kluis, in samenwerking met het
Gemeentebestuur van Affligem.
Het plaatselijk Davidsfonds biedt leden en sympathisanten een gevarieerd aanbod aan activiteiten: boeiende voordrachten over
uiteenlopende onderwerpen, cursussen, kerstconcert, kwis, driekoningenzingen voor het goede doel, bezoeken, enz… Maak je graag
kennis met het Davidsfonds, dan verwachten we jou op zaterdag
1 november tussen 14u30 en 18u30 in de parochiezaal van Teralfene (Balleistraat). Het loont zeker de moeite, je kan er in een gezellige sfeer genieten van een koffie met een lekker stuk taart of een
pannenkoek, een glaasje wijn of een biertje. Je maakt zelfs kans een
mooi boek te winnen. En uiteraard kan je ook het uitgebreide boekenpakket van het Davidsfonds inkijken.
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
i [email protected] - 053-64 00 20
VARIA
Abdij Affligem Kerstbeurs
Kiekafobee is de afkorting van kinder-kankerfonds-benefiet, een vzw
die in 2008 werd opgericht door ouders van
kankerpatiëntjes. Het
doel van de vereniging
is om via allerlei activiteiten financiële middelen te verzamelen ten
voordele van het Kinderkankerfonds van het
UZ Gent. Kiekafobee
steunt dit fonds met het
project Noctiluca, dat
gezinnen met een kankerpatiëntje een vakantie aanbiedt aan onze
Belgische kust.
Het Cultureel Centrum
Abdij wil daartoe dit
jaar zijn steentje bijdragen. Zij leveren een
extra inspanning door te
trachten met opbrengsten uit hun verkoop de
huur van de twee aangepaste appartementen
aan onze kust te betalen
ten voordele van gezinnen die een kindje met
kanker hebben.
OPENBARE WERKEN
Nutsmaatschappijen
Af en toe krijgen we vragen die eigenlijk voor de nutsmaatschappijen
bestemd zijn. We zetten de nuttige nummers even op een rijtje:
Gas/elektriciteit/straatlampen p Eandis
Algemeen nummer: 078 35 35 34
Storing melden:
078 35 35 00
www.eandis.be
Water p Farys (voorheen Water-link of TMVW)
Algemeen nummer: 078-35 35 99
Storing melden: 078-35 35 88
www.farys.be
De winkel is open op zaterdag- en zondagnamiddag van 14u30 tot 17u50 en iedereen kan er terecht voor een abdijproduct of
een leuk geschenkje. Vergeet zeker ook de
Geschenkenbeurs met kerstmarkt niet vanaf
22 november.
Telefoon/TV/internet -> Telenet
Algemeen nummer: 015-66 66 66
www.telenet.be
Telefoon/TV/internet p Proximus (voorheen Belgacom)
Vaste telefonie, Internet, Televisie, Packs: 0800-22 800
Mobiele telefonie: 078-05 6000
www.proximus.be
In de Ternatse­straat
in Essene werd
een nieuw voetpad
aangelegd tussen
Wijk Boonhof en de
Horekensstraat.
De jaarlijkse Mariaviering van de Abdij Affligem op 15 augustus. Dit jaar was de processie noodgedwongen binnen, omwille van het
zeer slechte weer.
✂
PRIJSVRAAG
Deze foto is ergens in onze gemeente genomen. Weet je waar? Laat het ons
weten via [email protected] met de vermelding ‘prijsvraag’ of via onderstaande strook (te bezorgen op gemeentehuis t.a.v. de informatiedienst). Er
staat ook een onlineformulier op de gemeentelijke website. Een onschuldige
hand zal uit de juiste antwoorden 2 winnaars trekken. De winnaars ontvangen ”Kadobons” t.w.v. € 25 geldig bij de Affligemse handelaars.
Naam: ........................................................................................................
Adres:.........................................................................................................
...................................................................................................................
Telefoonnummer:.......................................................................................
E-mail:........................................................................................................
Antwoord: .................................................................................................
...................................................................................................................
Je antwoord wordt verwacht uiterlijk op 1 december 2014.
De winnaars worden schriftelijk op de hoogte gebracht.
Antwoord vorige editie
De foto werd genomen aan de kapel Domentveldstraat
De winnaars zijn: Hilda De Feyter en Anja Nieuwlandt
Proficiat!
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
31
NUTTIGE ADRESSEN & TELEFOONNUMMERS
AFFLIGEM
Gemeentebestuur Affligem
OCMW
Bellestraat 99 - 1790 Affligem
T 053-64 00 00 - F 053-68 04 80
[email protected]
www.affligem.be
OPENINGSUREN
Elke werkdag
9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Dinsdagavond
18.00 tot 20.00 uur;
Vrijdagnamiddaggesloten
GESLOTEN
maandag 10 november 2014
dinsdag 11 november 2014
woensdag 24 december 2014 (namiddag)
donderdag 25 december 2014
vrijdag 26 december 2014
woensdag 31 december 2014 (namiddag)
Bibliotheek
Bellestraat 99 - 1790 Affligem
T 053-64 00 60
[email protected]
OPENINGSUREN
Maandag Dinsdag Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
gesloten
15.00 tot 20.00 uur
13.00 tot 18.00 uur
15.00 tot 20.00 uur
10.00 tot 13.00 uur
10.00 tot 13.00 uur
10.00 tot 13.00 uur
GESLOTEN
zaterdag 1 november 2014
zondag 2 november 2014
dinsdag 11 november 2014
woensdag 24 december 2014
donderdag 25 december 2014
vrijdag 26 december 2014
woensdag 31 december 2014
Bellestraat 101
1790 Affligem
T 053-64 00 70
F 053-68 53 30
[email protected]
OPENINGSUREN
Maandag
van 9.00 tot 12.00 uur
Dinsdag
van 14.00 tot 20.00 uur
Woensdaggesloten
Donderdag
van 9.00 tot 12.00 uur
Vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur
GESLOTEN
maandag 10 november 2014
dinsdag 11 november 2014
woensdag 24 december 2014 (namiddag)
donderdag 25 december 2014
vrijdag 26 december 2014
woensdag 31 december 2014 (namiddag).
Woonzorgcentrum “Van Lierde”
Bellestraat 3, 1790 Affligem
T 053-66 71 37
F 053-66 96 27
Wachtdiensten
Apothekers: 0900-10 500
of op www.apotheek.be
Huisartsen: 053-71 06 05
of op www.huisarts.be
Tandartsen: 070-25 40 40
of op www.tandarts.be
Ilva
Zuid III – Industrielaan18,
9320 Aalst/Erembodegem
T 053-83 88 48 - F 053-83 44 22
[email protected] - www.ilva.be
OPENINGSUREN RECYCLAGEPARK
Maandag
13u00 tot 19u00
Dinsdag
13u00 tot 19u00
Donderdag
8u30 tot 14u30
Zaterdag
9u00 tot 16u00
Gesloten op woensdag, vrijdag, zon- en feestdagen.
GESLOTEN
dinsdag 11 november 2014
donderdag 25 december 2014
32
Affligem gespot
NOVEMBER 2014
i WWW.AFFLIGEM.BE
Dienstenbedrijf Affligem
‘t Sponsken
Brusselbaan 162, 1790 Affligem
T 053-64 88 60 - F 053-64 81 60
[email protected]
[email protected]
www.dienstenbedrijf-tsponsken.be
OPENINGSUREN
Maandag, woensdag en donderdag
7.30 tot 12.00 uur & 13.00 tot 17.00 uur
Dinsdag
7.30 tot 12.00 uur & 13.00 tot 19.00 uur
Vrijdag
7.30 tot 12.00 uur & 13.00 tot 16.00 uur
Zaterdag
van 9.00 tot 12.00 uur (strijkatelier)
GESLOTEN
dinsdag 11 november 2014
donderdag 25 december 2014
vrijdag 26 december 2014
PWA: Na telefonische afspraak op 053-64 88 60
Lokale politie
Bellestraat 99, 1790 Affligem
T 053-64 00 65 - F 053-68 04 81
[email protected]
OPENINGSUREN
Maandag van 8.00 tot 12.00 uur
Dinsdag
van 18.00 tot 20.00 uur
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur
Vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
GSM-nummers van de wijkagenten:
Inspecteur Serge Monsieur: 0471-71 00 05
Inspecteur Vincent Janssens: 0471-71 00 06
Inspecteur Robin Van Goethem: 0471-71 00 07
PZ TARL
Zonale politie
Affligemsestraat 101
1770 Liedekerke
T 053-65 00 65
F 053-65 00 64
[email protected]
www.tarl.be
OPENINGSUREN
Van maandag tot vrijdag
Zaterdag en zondag
8.00 tot 20.00 uur
8.00 tot 16.00 uur