“Iedereen kan iets goed.” Schoolgids

Schoolgids
2014
2015
“Iedereen kan iets goed.”
Rens van Putten, groep 7 JdG
Voorwoord
Inhoudsopgave
Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om de schoolgids in het
teken te plaatsen van ‘elk kind een talent’. Dat doen we omdat we
geloven in talent. Dat iedereen een talent in zich heeft. Dat je
dat kunt ontwikkelen en ervan genieten.
In deze gids staan acht korte interviews met kinderen over hun
talent. Zij vertellen over hun specifieke talent en tegelijkertijd
zijn de meeste kinderen ervan overtuigd dat ieder kind wel een
talent heeft. Vera uit groep 3 zegt het als volgt: ‘Talent is dat je
iets héél lang doet. En dat je het héél goed kan.’ Of zoals Rens uit
groep 7 zegt: ‘Iedereen kan iets goed. Als je plezier hebt, kan je
het goed.’
Wij hopen dat alle kinderen bij ons op school met plezier willen
en kunnen leren. Onze taak is om elk kind op zijn of haar niveau
zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen en te laten groeien.
Zowel in de klas als daarbuiten.
Het herkennen van talent, maar ook het met plezier bezig zijn
met je talent, ervan genieten en het ook daardoor verder ontwikkelen, daar willen wij de voorwaarden voor scheppen.
In dit nieuwe schooljaar hebben we een coördinator ‘Levelwerk’
aangesteld. Zij gaat onze meerbegaafde en hoogscorende kinderen en de leerkrachten begeleiden. Zodat ook deze kinderen uitgedaagd blijven worden.
Onze vakspecialist muziek gaat één of twee keer per maand op
beide locaties muziekles geven aan de kinderen van groep 3 t/m
8. Zij begeleidt daarnaast de leerkrachten met betrekking tot het
muziekonderwijs.
En last but not least introduceer ik de ‘Tante Patent middagen’.*
Op beide locaties zijn er dit schooljaar vier workshopmiddagen
gepland voor de techniek en de expressievakken. Na afloop van
deze middagen bent u van harte welkom in de school en in de
klas om de verschillende eindproducten te komen bewonderen.
Dit kunnen de resultaten van een proef zijn, een zelfgemaakt
bouwwerk, een tentoonstelling met mooie kunstwerken of een
optreden met dans, muziek en theater.
2014/2015 wordt, kortom, een jaar met volop ruimte voor alle
talenten van onze kinderen en teamleden.
1
Rubi Hendriks
Directeur
Omslagfoto: Coosje van Delft Westerhof (groep 3)
Wie is wie? De medewerkers in beeld De organisatie Leerkrachten en klassenindeling [VHb] Leerkrachten en klassenindeling [JdG]
2 Onze visie op het onderwijs Visie Pesten
Het volgen van de ontwikkeling
van uw kind Het zorgtraject
Passend Onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
3 Inhoud van het onderwijs Tijdbesteding Vakken en methoden Rekenen
Taalontwikkeling Kennisgebieden Culturele en Kunstzinnige Vorming Bewegingsonderwijs Burgerschap en sociale cohesie ICT Flitsbezoeken in de klas
School Video Interactieve Begeleiding (SVIB)
Orthotheek
Ziekte leerkracht
Stagebeleid
Meer dan onderwijs alleen 4 Ouders en de school Informatieavonden Lispeltuut Klassenouder Rapportbesprekingen Medezeggenschapsraad (MR)
Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR)
Ouderraad Margedagen en vakantie schooljaar 2014/2015
Schoolgeld Klachtenregeling Bedrijfshulpverlening (BHV) en EHBO
3
3
4
5
6
8
8
10
10
12
14
15
5 Praktische zaken op en om de school Schooltijden
Op onze school
Schoolbenodigdheden
Ziekmelding
Toelatingsbeleid nieuwe kinderen
Kinderopvang 2Samen (BSO, TSO, PSZ)
Leerplicht en verlofaanvragen
Collectieve Scholieren Ongevallenverzekering
Adressen
Colofon
34
34
34
36
36
36
36
37
37
38
39
Interviews5,6,12,15,18,20,24,30,33
16
16
18
18
18
22
23
24
24
24
26
26
26
26
26
26
28
28
28
28
28
30
30
30
32
32
33
33
*
Tante Patent is een typische Annie M. G. Schmidt creatie: een keurige dame met een ondeugende inborst en een opgewekte kijk op het
leven. ‘Het leven is zo mooi, als je maar gewoon doet’, is haar motto. Wat er ook gebeurt, zij houdt het hoofd koel en zet een kopje thee.
‘Het leven is nog mooier, als je je talent herkent en kan ontwikkelen. Eigenlijk zou dat heel gewoon moeten zijn’, zouden wij daar graag aan willen toe voegen.
Annie M.G. Schmidtschool | 2
1
Wie is wie?
Tjitske Dijkstra
Annemieke Janssen
Janny Teeuwisse
Tineke van der Zwan
Marjolein Heye
Olga Verlee
Veronique Barkhuijsen
Heidi van Steekelenburg
Sharon Maaskant
Bertus Janssens
Harjit Singh
Betty de Regt
Saskia Frishert
Brenda Sterk
Moedjirah Sabiran
Liselore Holt
Wati Reimer
Daniëlle Schouten
Marjolein Lieuwes
Christa Siepe
Rubi Hendriks
Tera Hemmes
Alice Bansropansingh
Ellen de Boer
Petra Langenhuizen
Bonnie Evers
Stephanie Kervezee
Natasha Poot
Carla Seed
Sazia Rasheed
Monique van Eck
Ilse van der Lans
Berry van der Elst
Edmee van Wichen
Irene van Leeuwen
Annie M.G. Schmidtschool | 3
De organisatie
De Annie M.G. Schmidtschool maakt deel uit van De Haagse Scholen,
stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs.
De Haagse Scholen omvat 54 scholen. Verspreid over de hele stad
en voor iedereen bereikbaar. Hiermee is De Haagse Scholen één
van de grootste schoolbesturen in Nederland.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen te weten:
1. De heer mr. N.Ph. (Philip) Geelkerken
voorzitter
2. Mevrouw mr. C.J. (Charline) Kloosterman-Taal
plaatsvervangend voorzitter
3. De heer drs. A.F. (Arne) Westerhof
4. Mevrouw E.D.C.M. (Ursie) Lambrechts
5. De heer M. (Maarten) Schoon
Het College van Bestuur
Het College van Bestuur/het bevoegd gezag wordt gevormd door:
• De heer mr. W. (Wiely) Hendricks
voorzitter
• De heer drs. J.D.H.M. (Jo) Willenborg
lid College van Bestuur
Raad van Toezicht
De Haagse Scholen
College van
Bestuur
Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR)
Medezeggenschapsraad (MR)
Ouders en Personeel
Ouderraad
Onderwijsondersteunend
personeel (OOP)
Conciërges, administratie
groep 1-2
2
groep 3-5
3
groep 6-8
* Coach/opleider Pabostagiaires
en Mondriaanstagiaires
1
Directeur
Rubi Hendriks
Adjunct-directeur
Bertus Janssens
Coach*
Veronique
Barkhuijsen
Brenda Sterk
Interne Begeleiding/
Bouwcoördinatie
Petra Langenhuizen 1
Liselore Holt 2
Marjolein Lieuwes 3
Leerkrachten
Rekencoördinator
Natasha Poot
Taalcoördinator
Tineke van der Zwan
Coördinator meer
begaafde en/of hoogscorende kinderen
(Levelwerk)
Kunst- en Cultuurcoördinatoren
Stephanie Kervezee
Olga Verlee
Ellen de Boer
Bovenschoolse directeuren
De bovenschoolse directeuren zijn primair verantwoordelijk voor
het toezicht op een groep openbare scholen en hebben in de
vergaderingen van het College van Bestuur een adviserende rol bij
het bepalen van het beleid.
Voorts zijn tot bovenschoolse directeuren aangesteld: • Mevrouw dr. S.P. (Saskia) Schenning
• De heer Th. (Theo) Kosterink
De leerlingen die onze school bezoeken
Onze leerlingen komen voornamelijk uit het milieu van goed
opgeleide ouders/verzorgers. Dit impliceert dat de leerlinggewichten
voornamelijk 1.00 zijn en dat we weinig leerlingen hebben met
een hoger leerlinggewicht. En dat vertaalt zich in de ons toe­
gemeten faciliteiten. Er is een tendens merkbaar dat meer anderstalige leerlingen onze school bezoeken. De thuistaal van deze
leerlingen is dan in hoofdzaak Engels en Frans.
Locaties
De Annie M.G. Schmidtschool bevindt zich op twee afzonderlijke
locaties. Op beide locaties verzorgen we basisonderwijs voor alle
leerlingen van de groepen 1 tot en met 8. De locaties zijn:
1. de Jacob de Graefflaan 10-14 [JdG]
2. de Van Hoornbeekstraat 5 [VHb]
Instroom en groei leerlingaantal
De instroom van leerlingen is de afgelopen jaren toegenomen. Uit
de integrale prognosecijfers van de leerlingontwikkeling in de
gemeente Den Haag blijkt dat de Annie M.G. Schmidtschool in
ieder geval tot en met 2020 een groei in leerlingontwikkeling laat
zien. Door de toenemende i­nternationalisering van Den Haag
zullen steeds meer leerlingen van een andere nationaliteit onze
school bezoeken. Alhoewel andere onderwijsinstellingen (Haagse
School Vereniging, British School, The American School) ook onderwijs aan deze doelgroep verzorgen, zal zeker een groot deel
van deze doelgroep naar andere, meer goedkopere vormen van
onderwijs zoeken. Verder is te verwachten dat de huidige populatie ouders/verzorgers een breder inhoudelijk onderwijsaanbod van
ons verwacht, waarin specifiek accent wordt gelegd op kunst en
cultuur, het volgen van de ‘Engelse stroom’, aandacht voor techniek en een aanbod voor meerbegaafden.
Het landelijk beleid ten aanzien van Passend Onderwijs (zie pag. 14)
zou ook positieve implicaties voor de instroom van leerlingen
kunnen opleveren.
Directie
De directie is verantwoordelijk voor het strategische onderwijsbeleid van de school. De directie wordt gevormd door:
• Mevrouw R. (Rubi) Hendriks
directeur
• De heer B. (Bertus) Janssens
adjunct-directeur
Interne Begeleiding & bouwcoördinatoren
Op onze school hebben wij voor elke bouw een IB-er. Zij fungeren
tevens als bouwcoördinator.
• Petra Langenhuizen groepen 1-2
(onderbouw)
• Liselore Holt groepen 3-5
(middenbouw)
• Marjolein Lieuwes
groepen 6-8
(bovenbouw)
Coach en opleider in de school
Veronique Barkhuijsen (JdG) en Brenda Sterk (VHb) coachen en
begeleiden de Mondriaanstagiaires en de Pabostagiaires. Onze
school is officieel een opleidingsschool voor de 3de en 4de jaars
studenten van de Pabo. Ook is onze school een erkend leerbedrijf
voor Mondriaanstagiaires.
Coördinatoren
• Natasha Poot:
• Tineke van der Zwan:
• Stephanie Kervezee:
• Tjitske Dijkstra:
• Olga Verlee
• Ellen de Boer
Rekencoördinator
Taalcoördinator
Levelwerkcoördinator
Vakspecialist Muziek
Kunst- en Cultuurcoördinator
Kunst- en Cultuurcoördinator
Brede Buurtschool Beleid
Op beide locaties werkt onze school nauw samen met stichting
2Samen, een organisatie op het gebied van Kinderopvang.
Na schooltijd worden er op beide locaties kinderen in de school
door 2Samen opgevangen. De medewerkers bieden ook sport/spel,
creatieve en kunstzinnige activiteiten aan in de school (KICKs),
waarvoor zij de gymzalen en speellokalen gebruiken alsmede de
schoolpleinen. Hierdoor kunnen we gezamenlijk steeds meer komen
tot een optimale opvang van de kinderen tussen 7.30 uur en 18.30
uur.
Verlengde Schooldag (VSD)
Onze school heeft subsidie gekregen van de Gemeente Den Haag
betreffende de Verlengde Schooldag (VSD). Van dit aanbod kunnen alle kinderen van school gratis gebruik maken. Na schooltijd
worden voor leerlingen verschillende activiteiten georganiseerd
die aansluiten bij de schooldag. Er is aandacht voor kunst, techniek, dans, zumba, zang, muziek en het formeren van minirock
bandjes. De organisatie is in handen van 2Samen. Bij overinschrijving zal er worden geloot.
Annie M.G. Schmidtschool | 4
Leerkrachten en klassenindeling [VHb]
Locatie Van Hoornbeekstraat
ma
di
wo
do
vr
Groep 1-2 geel
Ellen
Ellen
Tera/Ellen
Tera
Tera
Groep 1-2 rood
Berry
Berry
Heidi
Berry
Berry
Groep 1-2 blauw
Edmee
Edmee
Danielle/ Edmee
Edmee
Danielle
Groep 3
Monique
Monique
Tineke*/Monique
Tineke
Tineke
Groep 4
Brenda
Brenda
Monique/Brenda*
Brenda
Brenda
Groep 5
Ilse
Ilse
Ilse
Ilse
Ilse
Groep 6
Sazia
Moedjirah
Moedjirah
Moedjirah
Moedjirah
vanaf 1/12
Sazia
Sazia
Sazia
Sazia/Alice
Sazia
Groep 7
Tjitske
Tjitske
Tjitske
Alice/Tjitske*
Tjitske
Groep 8
Natasha
Natasha
Natasha*
Natasha
Alice
IB 1-2
Petra*
Petra*
IB 3-5
Liselore*
Liselore*
IB 6-8
Marjolein L*
Stephanie (om de week)
Vakspecialist Muziek
Tjitske (1x p. mnd)
Vakleerkracht Gym
Irene
Ook op vakantie zit Maartje graag in de klas. Maar dan wel in
een skiklas in Oostenrijk. Daar komt ze al vanaf haar derde
jaar. Nu kan ze parallel skiën en gaat ze het liefst van de
zwarte piste!
Marjolein L*
Levelwerk
Irene kleuters
Irene
JdG/VHb om de week
Leerling administratie
Janny
Administratie Financiën
Janny
Conciërge
Harjit
Janny
Adjunct directeur
Bertus
Directeur
3
4
Veronique
Petra
3 VHb
Tineke
Tineke
4 VHb
Monique
Monique
8 VHb
Natasha
Natasha
Tineke
Monique
Brenda
Brenda
Alice
Natasha
Ambulant
Brenda
Veronique
en Brenda
Natasha
Tineke
Veronique
Toetsen gr 3
Harjit
Bertus*
Rubi*
Rubi
* Toelichting woensdagschema
Veronique en Brenda werken ook als opleider/coach op onze school
en worden twee keer per maand uitgeroosterd voor ambulante taken.
Tineke en Natasha zijn resp. de Taal- en Rekencoördinator op school
en worden één keer per maand uitgeroosterd voor ambulante taken
op woensdag. Bertus en Rubi overleg om en om op beide locaties.
Bij afwezigheid van de directie is een LB leerkracht aanspreekpunt.
wk 1/ 2b
Veronique
1
Petra
2
Betty
Betty
Maartje Kok Groep 5 [VHb]
Janny
Bertus
Rubi
En verder
Stephanie coördineert het Levelwerk op beide locaties op donderdag. Tjitske geeft één keer per maand Muziekles op beide
locaties aan groepen 3-8 en begeleidt leerkrachten met de
implementatie Muziek. De Interne Begeleiders delen zelf hun
dagen in afhankelijk van de werkzaamheden per locatie.
Skiën vindt zij veel leuker dan snowboarden. “Want met skiën kan je allebei je benen gebruiken”.
Maartje heeft al bewezen een echt skitalent te zijn. “Ik kan
ook schansspringen. Eén keer heb ik zelfs een salto gemaakt.
Dat was niet helemaal de bedoeling. Ik vloog zo door de
lucht, ging over de kop en verloor mijn skistok. Gelukkig
kwam ik wel op mijn ski’s terecht en ik skiede gewoon verder. Iedereen ging voor mij klappen!” En haar skistok was
snel weer gevonden.
Later wil ze skilerares in Oostenrijk worden. Ze moet daarvoor niet alleen goed kunnen skiën, maar ook Duits en Engels kunnen praten. Het is daarom handig dat ze nu al Engels
op school krijgt. “Ik wil het liefst kleine kinderen skiles geven. Die zijn grappig en dan kan ik ze net zo goed leren
skiën als ik”.
Deelnemers Managementteam
Bouwcoördinator/ IB-ers. Facultatief: Rekencoördinator, Taalcoördinator, Levelwerkcoördinator, coaches, werkgroepen,
Kunst en Cultuur coördinatoren, etc.
Monique VHb
Alice JdG
Annie M.G. Schmidtschool | 5
Leerkrachten en klassenindeling [JdG]
Locatie Jacob de Graefflaan
ma
di
wo
do
vr
Groep 1/ 2 A
Danielle
Danielle
Carla
Carla
Carla
Groep 1/ 2 B
Veronique
Veronique
Petra/Veronique*
Veronique
Veronique
Groep 1/ 2 C
Heidi
Heidi
Sharon
Sharon
Sharon
Groep 3
Marjolein H
Marjolein H
Liselore
Marjolein H
Marjolein H
Groep 4
Christa
Christa
Christa
Annemieke
Annemieke
Groep 5
Wati
Wati
Wati
Wati
Wati
Groep 6
Stephanie
Stephanie
Bonnie
Bonnie
Bonnie
Groep 7
Marjolein L
Marjolein L
Saskia
Saskia
Saskia
Groep 8
Alice
Olga
Olga
Olga
Olga
IB 1-2
Petra*
Petra*
IB 3-5
Liselore*
Liselore*
IB 6-8
Marjolein L*
Stephanie om de week
Vakspecialist Muziek
Tjitske (2x p. mnd)
Vakleerkracht Gym
Irene kleuters
Irene
Olivier weet meteen wat hij wil zeggen over het onderwerp
talent. “Talent is dat je iets heel goed kan. Ik speel piano en
ik denk dat ik dat wel goed kan. Mijn vader werkt op het
conservatorium en ik heb ook les op het conservatorium. Ik
begon met het programma “Pi” en nu doe ik “Pi-plus”. Mijn
vader speelt piano, net als mijn zusje Ilse.”
Marjolein L*
Levelwerk
Irene
JdG/VHb om de week
Leerling administratie
Janny
Janny
Administratie financiën
Conciërge
Harjit
Adjunct directeur
Bertus
Directeur
Harjit
Rubi
* Toelichting woensdagschema
Veronique en Brenda werken ook als opleider/coach op onze school
en worden twee keer per maand uitgeroosterd voor ambulante taken.
Tineke en Natasha zijn resp. de Taal- en Rekencoördinator op school
en worden één keer per maand uitgeroosterd voor ambulante taken
op woensdag. Bertus en Rubi overleg om en om op beide locaties.
Bij afwezigheid van de directie is een LB leerkracht aanspreekpunt.
wk 1/ 2b
Veronique
1
Petra
2
3
4
Veronique
Petra
3 VHb
Tineke
Tineke
4 VHb
Monique
Monique
8 VHb
Natasha
Natasha
Tineke
Monique
Brenda
Brenda
Alice
Natasha
Ambulant
Brenda
Veronique
en Brenda
Natasha
Tineke
Veronique
Toetsen gr 3
Monique VHb
Alice JdG
Janny
Janny
Bertus*
Bertus
Rubi*
Olivier Heerink Groep 5 [JdG]
Harjit
Rubi
En verder
Stephanie coördineert het Levelwerk op beide locaties op donderdag. Tjitske geeft één keer per maand Muziekles op beide
locaties aan groepen 3-8 en begeleidt leerkrachten met de
implementatie Muziek. De Interne Begeleiders delen zelf hun
dagen in afhankelijk van de werkzaamheden per locatie.
Deelnemers Managementteam
Bouwcoördinator/ IB-ers. Facultatief: Rekencoördinator, Taalcoördinator, Levelwerkcoördinator, coaches, werkgroepen,
Kunst en Cultuur coördinatoren, etc.
Als Olivier vertelt, spat het plezier er vanaf: “Ik vind het
heel leuk om piano te spelen. Ik vind hockey leuk, en zwemmen leuk. Dat doe ik allemaal. Twee keer per week heb ik
pianoles. En ik oefen elke dag na het eten een half uur. Het
meest speel ik op de vleugel, want die speelt het lekkerst. Ik
speel ook op de elektrische piano. Er zijn heel veel mooie
liedjes: van Bach, van juf Lieneke, ik heb een boek vol leuke
liedjes. Het liefst speel ik jazz.”
En het blijft niet alleen bij les volgen en oefenen: “Ik treed
ook op. Voor de volgende voorstelling op het conservatorium
mag iedereen die wil, komen kijken: mijn familie, de klas, jij
ook, en de hele school. Optreden vind ik heel leuk. Later wil
ik de ene maand reizen en optreden, en de andere maand
niet. Anders word ik te moe en ik wil ook nog bij mijn ouders zijn.”
Oog voor talent heeft Olivier zeer zeker! “Best veel mensen
hebben een talent. Bijvoorbeeld Elin heeft talent voor piano.
En Pip heeft ook talent, maar Pip is weg, ze ging naar een
andere school.”
Annie M.G. Schmidtschool | 6
September 2014
week
36
maandag
1
dinsdag
2
Eerste schooldag
Schooljaar 2014-2015
37
8
Schoolactiviteiten
Feestdagen
Cultuurtips
woensdag
3
[VHb]= geldt alléén voor locatie Van Hoornbeekstraat
[JdG] = geldt alléén voor locatie Jacob de Graefflaan
[1-4] = geldt alléén voor groepen 1 t/m 4
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
11
12
13
14
Haagse Kermis 13 t/m 24
september
Open monumentendag
4
5
6
7
Margedag: vrij [1-8]
Studiedag team
9
10
Informatieavond [VHb]
tijd: 19:30 - 21:00 uur
Informatieavond [JdG]
tijd: 19:30 - 21:00 uur
Open monumentendag
38
15
16
Margedag: vrij [1-4]
Prinsjesdag: vrij [1-8]
17
18
19
20
21
De kleine kapitein (6+)
Koninklijke Schouwburg
De vergeten droom
Residentieorkest
Zuiderstrandtheater
39
22
23
24
Sportdag [3-8]
Beide locaties
40
29
30
25
26
27
28
De Gruffalo (3+)
Koninklijke Schouwburg
2
Onze visie op het
­onderwijs
Visie
In een steeds veranderende maatschappij neemt de school een
belangrijke plaats in bij de ontwikkeling van het kind. Die verantwoordelijkheid vraagt om een duidelijke visie van de school op
haar rol en taak. De visie van de Annie M.G. Schmidtschool is
gebaseerd op vijf dimensies: levensbeschouwelijk, maatschappelijk,
opvoedkundig, onderwijskundig en organisatorisch. De visie is
geformuleerd door het team van de school.
De levensbeschouwelijke dimensie
Levensovertuiging
De Annie M.G. Schmidtschool is een openbare school. Op onze
school zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun geloof en/of
­afkomst. Wezenlijk is dat ze elkaar accepteren, waarderen en
­respecteren. Om dat te bereiken scheppen wij een veilige omgeving
waarin iedereen – kinderen, ouders en teamleden – zijn levensovertuiging en mening kenbaar kan maken.
De maatschappelijke dimensie
De plaats van de school in de samenleving
De Annie M.G. Schmidtschool ziet de opvoeding van het kind als
een wisselwerking tussen school en thuis. De school is in die
relatie een betrouwbare en betrokken partner die kinderen kennis
en vaardigheden bijbrengt en zorgt voor een goede aansluiting
op het vervolgonderwijs.
Op de Annie M.G. Schmidtschool willen wij kinderen kennis laten
maken met de maatschappij, ter voorbereiding op hun eigen toekomstige plek in de samenleving. We doen dit onder meer door
tijdens de lessen in te spelen op actuele maatschappelijke onderwerpen, in de overtuiging dat kinderen heel goed in staat zijn
om hun eigen mening te ontwikkelen. Ook leren we kinderen om
te gaan met normen en waarden die in de huidige samenleving
waardevol zijn en om deze wederzijds te accepteren en met respect
uit te dragen.
De opvoedkundige dimensie
De benadering van de kinderen
Onze school wil door respect, regelmaat en rust een klimaat
scheppen waarin kinderen zich veilig voelen en uitgedaagd worden
tot leren. Taakgericht werken en ‘zelfstandig werken’ nemen een
belangrijke plaats in binnen die opvatting. Voor ons staat de
individuele benadering van kinderen voorop; we willen het kind
de ruimte geven zijn eigen ontwikkeling aan te geven en
die te volgen.
We besteden veel aandacht aan het creëren van wederzijds respect
en vertrouwen. We willen dat kinderen naar elkaar luisteren,
­zelfstandig beslissingen kunnen nemen en naar oplossingen voor
problemen leren zoeken. Individueel of in samenwerking met
­anderen. Bij onze opvoedkundige benadering past een open
­omgangswijze met kinderen, teamleden en ouders. Tegelijkertijd
hanteren wij duidelijke regels met een eenduidige handhaving.
Een speciaal onderdeel van het lesprogramma is de Engelse Stroom.
Die wordt vanaf de kleuters aangeboden en brengt de kinderen al
vroeg in aanraking met de Engelse taal.
De organisatorische dimensie
De structuur en cultuur van de school
De school heeft een evenwichtig samengesteld team met een goede
teamgeest. Openheid en duidelijkheid zijn de sleutelwoorden.
De teamleden hebben zorg, interesse en waardering voor elkaar,
en gaan respectvol met elkaar om. Ze zijn competent en beschikken
over de juiste vaardigheden.
Binnen de school bestaat een goede en duidelijke taakverdeling,
waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met ieders kwaliteiten
en affiniteiten. Vanzelfsprekend zijn er ook voldoende mogelijkheden tot bijscholing en nascholing, zodat leerkrachten de kans
krijgen zich verder te ontplooien.
De directie hecht aan een goede communicatie tussen alle geledingen. Evenzo vindt de directie het belangrijk dat medewerkers
tijdig en juist worden geïnformeerd over relevante zaken.
Alle medewerkers hebben daarin hun verantwoordelijkheid.
In verschillende overlegvormen krijgt deze verantwoordelijkheid
gestalte: directieoverleg, managementvergaderingen, bouwbijeenkomsten, leerling- en groepsbesprekingen, teamvergaderingen en
werkgroepoverleg. Beslissings­bevoegdheden en besluitvormingsprocedures zijn duidelijk vastgelegd. De school heeft een duidelijk
meerjarenbeleid en neemt zo min mogelijk ad hoc-beslissingen.
Het beleid komt tot stand met inbreng van alle betrokkenen en
wordt gedragen door alle geledingen binnen de school. Er is een
heldere visie op het onderwijs en de zorg, met aandacht voor de
rol van de Interne Begeleider.
De onderwijskundige dimensie
De organisatie van het onderwijs
Onder goed onderwijs verstaan wij op onze school: kinderen de
mogelijkheid bieden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen
op cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch en creatief gebied.
Deze elementen kunnen ook onderling verweven zijn.
Wij geven zowel klassikaal als individueel gericht onderwijs.
Zo kunnen we inspelen op niveauverschillen door middel van
‘zelfstandig werken’. De kinderen werken daarnaast met een eigentijds, gevarieerd leerstofaanbod en maken gebruik van uitdagende
leerstofmiddelen. Deze aanpak biedt kinderen ruimte zich maximaal te ontplooien en stimuleert tegelijkertijd actief hun eigen
interesses.
Annie M.G. Schmidtschool | 8
Oktober
week
maandag
Schoolactiviteiten
Feestdagen
Cultuurtips
dinsdag
40
woensdag
1
donderdag
2
vrijdag
3
Start Kinderboekenweek
60 jaar. Thema ‘Feest’
‘Lang zal je Lezen’
41
6
Dag van de Leraar
7
8
[VHb]= geldt alléén voor locatie Van Hoornbeekstraat
[JdG] = geldt alléén voor locatie Jacob de Graefflaan
[1-4] = geldt alléén voor groepen 1 t/m 4
zaterdag
4
zondag
5
Dierendag
9
10
11
Schoolafsluiting
Kinderboekenweek
12
Einde Kinderboekenweek
Kamishibai (4+)
Koninklijke Schouwburg
42
13
14
Schoolfotograaf [VHb]
Schoolfotograaf [JdG]
15
16
17
18
Sinterklaas Conference
Martijn Koning
Theater Pepijn
Festival De Betovering
18 t/m 26 oktober
19
Cirkus Cirkör
Zuiderstrandtheater
Cirkus Cirkör
Zuiderstrandtheater
43
44
20
21
22
23
24
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Kikker is jarig (4+)
Koninklijke Schouwburg
Robin Hood, Vandaag kunnen we helden zijn (8+)
Koninklijke Schouwburg
28
29
30
31
27
Halloween
25
26
Wintertijd
Pesten
Het volgen van de ontwikkeling van uw kind
Pesten komt meer voor dan we allemaal denken. Kinderen die
zwaar gepest worden, hebben geen mogelijkheden om sociale
vaardigheden te trainen. We tolereren op onze school dan ook
geen enkele vorm van pesten. Alle leerkrachten zijn daar zeer
alert op. In de groepen praten ze daar dan ook over met de leerlingen. Zo kent elke leerling de ‘Stop-regel’. Simpelweg betekent dit
dat elk kind ‘Stop’ zegt als hij vindt dat een ander kind vervelend
tegen hem doet. Iedereen moet die ‘Stop-regel’ respecteren.
Wij verwachten ook van ouders dat zij meewerken aan een ‘pestvrije’ school. In een speciaal pestprotocol staat hoe wij precies
omgaan met pesten. Het pestprotocol staat op onze website.
Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en heeft zijn eigen
mogelijkheden. Als school willen we daar goed mee omgaan en
willen we het kind tot zijn recht laten komen. Soms ontwikkelt
een kind zich sneller, soms trager. Dit kan verschillende oorzaken
hebben. In het onderdeel ‘Zorg’ beschrijven we op welke manier
we kinderen, die extra zorg nodig hebben, helpen. Verder vindt
u hier de criteria, aan de hand waarvan wij bepalen wanneer een
leerling voor ons een zorgleerling is en de procedures die wij
daarbij hanteren.
•Eigen leerlijn. Als kinderen erg ver achter of voor zijn in hun
ontwikkeling op één of meerdere terreinen, is meedoen met de
groep niet (meer) mogelijk.
Een leerling kan dan een eigen leerlijn volgen met werk op
eigen niveau.
Definitie Zorgleerling
Wanneer is een kind op onze school een zorgleerling en is ondersteuning nodig? De volgende criteria worden daarbij gehanteerd:
•Hulpmiddelen gedragsproblemen. Bij gedragsproblemen maakt
de leerkracht vaak gebruik van hulpmiddelen zoals een (tijdelijk) beloningssysteem, heen-en-weer-schrift enz.
Op cognitief gebied
•
Voor groep 1/2: een achterstand of voorsprong in de ontwikkeling
op één of meerdere gebieden.
•In veel gevallen neemt het kind een pakketje oefenstof mee
naar huis (in overleg met de ouders). Vaak is er thuis toch wat
meer tijd dan op school.
Beleid schorsing en verwijdering
Stappenplan bij overtreden school- en gedragsregels.
Stap 1
Bij gedrag in strijd met de groep- of schoolregels zal de leerkracht
een gesprek met het kind aangaan waarbij afspraken gemaakt zullen
worden om de situatie te verbeteren/op te lossen. Ook kunnen
eventueel taken of sancties afgesproken worden.
Stap 2
Bij onvoldoende verbetering of herhaling zal de leerkracht een
gesprek aangaan met de ouders van het betreffende kind waarbij
afspraken gemaakt zullen worden om de situatie te verbeteren/op
te lossen. Ook kunnen eventueel taken of sancties afgesproken
worden.
Stap 3
Bij onveranderd gedrag of bij een zeer ernstig voorval zal er een
gesprek plaatsvinden met de directie, de leerkracht en de ouders
van het betreffende kind waarbij afspraken gemaakt zullen worden
om de situatie te verbeteren/op te lossen. Ook kunnen eventueel
taken of sancties afgesproken worden.
Stap 4
Bij een zeer ernstige overtreding of onverbeterd gedrag na stap 3
kan schorsing plaatsvinden.
NBNatuurlijk verdient het kind de kans en de tijd om het gedrag
met onze hulp te veranderen en/of te verbeteren.
•
ls aanvulling op de extra instructie nodig, dan kunnen leerlingen
een pakket met oefenstof krijgen om tijdens zelfstandig werken
met het specifieke probleem te oefenen of om met extra uit­
dagende leerstof aan de slag te gaan. Dit kan eventueel ook
thuis (in overleg met de ouders).
•Voor groep 3 t/m 8: onvoldoende groei of extreem hoge scores
op enkele opeenvolgende methodegebonden toetsen en/of
CITO toetsen. Daarbij wordt ook altijd naar de onderwijsbehoeften van het kind gekeken.
Op sociaal-emotioneel gebied
•Gedragsproblemen die de ontwikkeling van het kind in de weg
staan en/of invloed hebben op de andere kinderen in de groep.
•Sociaal emotionele problemen, die de ontwikkeling van de
leerling in de weg staan.
•Een lichamelijke of geestelijke handicap, die problemen op
welk gebied dan ook oplevert of kan gaan opleveren.
Vormen van ondersteuning in de groep
We proberen zoveel mogelijk de ondersteuning in de eigen groep
en door de eigen leerkracht plaats te laten vinden. Dit gebeurt op
één van de volgende manieren:
•Verlengde instructie. Als de groep na instructie aan het werk
gaat, neemt de leerkracht het kind of kinderen apart om uitleg
te geven. Dit kan zowel enkele keren, bij een eenmalig specifiek
probleem, als voor een langere periode.
•Extra instructie tijdens zelfstandig werken. Als kinderen zelfstandig bezig zijn, neemt de leerkracht een leerling (of meerdere met hetzelfde probleem) apart om specifieke problemen
aan te pakken.
Op deze manier kunnen ook kinderen die meer uitdaging nodig
hebben extra instructie krijgen voor meer uitdagende leerstof.
Annie M.G. Schmidtschool | 10
November
week
maandag
Schoolactiviteiten
Feestdagen
Cultuurtips
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
44
[VHb]= geldt alléén voor locatie Van Hoornbeekstraat
[JdG] = geldt alléén voor locatie Jacob de Graefflaan
[1-4] = geldt alléén voor groepen 1 t/m 4
zaterdag
1
zondag
2
Het Zandkasteel (3+)
Zuiderstrandtheater
45
3
4
5
6
7
8
9
Bobby & Zora (4+)
Koninklijke Schouwburg
Vet Kindercabaret (6+)
Theater Pepijn
46
10
11
12
St. Maarten
47
17
18
19
13
14
15
16
Workshopmiddag
Tante Patentmiddagen
[VHb]
Workshopmiddag
Tante Patentmiddagen
[JdG]
Piccolo & Saxo (6+)
Residentieorkest
Zuiderstrandtheater
Piccolo & Saxo (6+)
Residentieorkest
Zuiderstrandtheater
Ouders zijn welkom tussen
14:45 en 15:15 uur
Ouders zijn welkom tussen
14:45 en 15:15 uur
Intocht Sinterklaas
20
21
22
1e rapport mee [3-8]
48
24
Deze week rapportgesprekken [3-8]
Leerkrachten plannen dit
zelf in
25
26
27
28
23
Pimp de Sint Show (3+)
Ernst, Bobbie en de Rest
Zuiderstrandtheater
29
30
Het zorgtraject
•
Indien een leerling onvoldoende groei laat zien, kan door de
leerkracht een handelingsplan worden opgesteld, eventueel in
overleg met de Interne Begeleider. Zo nodig verricht de
Interne Begeleider:
- aanvullend onderzoek
- gerichte observatie
De leerkracht stelt de ouders op de hoogte van het handelings-
plan en laat het door de ouders ondertekenen.
•Leerlingen die voor zijn in cognitieve ontwikkeling krijgen
naar behoefte ondersteuning d.m.v. extra uitdagende leerstof.
Voor deze kinderen kan ook een handelingsplan worden opgesteld of een handelingsafspraak worden gemaakt, die wordt
ondertekend door de ouders.
• Indien er leerlingen zijn met eenzelfde hulpvraag kan er geko-
zen worden een groepshandelingsplan op te stellen. Ook voor een groepshandelingsplan geldt dat ouders moeten tekenen.
•
Na 8 weken volgt een korte evaluatie. Hier wordt bekeken of het
korte termijn doel is bereikt. Bij de lange termijn doelen wordt
bekeken of het handelingsplan gestopt of gecontinueerd wordt.
•Indien de geboden hulp niet voldoende resultaat heeft, wordt
gezocht naar andere mogelijkheden, zoals externe hulp, b.v.
logopedie, fysiotherapie of advies en/of onderzoek via HCO
(Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding) of SMW (School
Maatschappelijk Werk).
•Ouders/verzorgers moeten bij alles betrokken worden en overal
hun toestemming voor geven.
•Op school zijn voor diverse onderzoeken/observaties/­
besprekingen en aanmeldingen voor commissies toestemmings­
formulieren aanwezig.
Bouwcoördinatie
De bouwcoördinator is de eerst aanspreekbare persoon voor de
leerkrachten die in de betreffende bouw werkzaam zijn, in zaken
die op de bouw betrekking hebben. Zij zorgt samen met de directie voor de organisatorische aansturing van aspecten, welke het
functioneren van de bouw aangaan en verbeteren. Tevens draagt
de bouwcoördinator mede zorg voor de pedagogische en onderwijsinhoudelijke voortgang ten aanzien van de onderlinge afstemming binnen de groepen van de bouw.
Coördinatoren Levelwerk, rekenen en taal
Daarnaast is er één leerkracht één dag per week ambulant als
Levelwerkcoördinator voor onze meer begaafden en hoog scorende kinderen en hebben wij twee opgeleide coördinatoren rekenen en taal in de school.
Samenwerking externe organisaties
Wij werken samen met het Haags Centrum Onderwijsondersteuning (HCO), Schoolmaatschappelijk Werk (ZEBRA) en het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG). Onze school maakt deel uit van het
samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden)
Vertegenwoordigers van bovenstaande organisaties maken deel
uit van onze Interne Zorgcommissie.
Binnen de zorgverbreding van onze school nemen de groeps­
besprekingen een belangrijke plaats in. Drie keer per jaar worden
alle leerlingen van de groep met de Interne Begeleider besproken.
Samen maken zij goede afspraken over ondersteuningsbehoeften.
Ook wordt besproken of er een handelingsplan opgesteld moet
worden voor de hulp.
Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen
Ieder kind is belangrijk. Daarom maken wij gebruik van het leerling­
volgsysteem van CITO. Zo kunnen wij de kinderen volgen in hun
cognitieve ontwikkeling van groep 2 tot groep 8. In de groepen
1 en 2 wordt ook gebruik gemaakt van de observatielijsten van
Praktijk Voor Orthopedagogische en Orthodidactische activiteiten
(PRAVOO).
• zie verder hoofdstuk Passend Onderwijs (pag. 14)
Interne Begeleiders
Op onze school werken drie daarvoor opgeleide Interne Begeleiders (IB-er). Voor elke bouw één IB-er: groep 1-2, groep 3-5 en
groep 6-8. De Interne Begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Zij ondersteunt de leerkracht met betrekking tot de
zorg in de klas. Daarnaast zijn de Interne Begeleiders medeverantwoordelijk voor de zorg in de school en de bovenschoolse en
schoolnabije zorg. Op elk van deze drie terreinen hebben de Interne Begeleiders verschillende taken en activiteiten.
Wij kijken niet alleen naar intellectuele prestaties, maar ook naar
zelfredzaamheid, zelfstandigheid en het omgaan met anderen.
Zoals eerder beschreven worden er 3 keer per jaar groepsbesprekingen gehouden. Hier bespreken leerkracht en Interne Begeleider
de resultaten van methodegebonden toetsen, resultaten van de
CITO toetsen, observaties en de sociaal emotionele ontwikkeling.
Alaska Zwaanswijk Groep 8 [JdG]
Als Alaska aan talent denkt, dan denkt zij aan volleybal.
“Ik kan goed volleyballen, maar mijn zus Loladina is beter.
Toen ik nog een kleuter was, ben ik begonnen. “Je hebt een
klein net, en je leert dan vooral vangen en gooien”. Alaska
herinnert zich dat ze altijd natte haren had tijdens de volleybaltraining, omdat ze dan net klaar was met de zwemles.
Tegelijkertijd relativeert Alaska haar talent: “Eigenlijk kon
ik niet meteen goed volleyballen”. Later vertelt ze dat ze
inmiddels maar liefst vier niveaus hoger speelt dan de gemiddelde 11-jarige. “Ik begon met alleen trainen en later
kwamen daar toernooitjes bij. En dan steeds maar weer
meer trainen. En met hogere niveaus meetrainen. Nu ga ik
naar het RTC in Rotterdam, daar zit een topcentrum voor
volleybal. Ik hoop daar vooral veel trucjes te leren en hard
te trainen.”
“Wat ik wil bereiken? Ja, ik wil het liefst zo hoog mogelijk
komen. De zomerse Olympische beach-spelen zijn echt cool.
Daar wil ik wel aan meedoen later. Ik heb morgen mijn eerste beach-training op het strand. Kinderen uit andere delen
van het land trainen hiervoor in een grote warme zaal met
zand. Het is heel fijn dat ik in Den Haag woon, want dan
kan ik op het strand trainen.” Haar helden? “Mijn helden
in het volleybal zijn Ingrid Visser, helaas is zij overleden, en
Richard Schuil. Mijn zus is samen met hem gefotografeerd.”
“Ja, ik zie ook talenten bij andere kinderen. Een vriendin
van mij kan heel mooi en goed dansen, ze doet mee aan
musicals.” En wat dat talent dan is? “Ik denk dat talent
betekent dat als iemand iets aan je uitlegt, je het snel door
hebt. Ik doe het gewoon, denk daar eigenlijk niet over na.”
Annie M.G. Schmidtschool | 12
December
week
49
maandag
1
Schoolactiviteiten
Feestdagen
Cultuurtips
dinsdag
2
woensdag
3
donderdag
4
vrijdag
5
[VHb]= geldt alléén voor locatie Van Hoornbeekstraat
[JdG] = geldt alléén voor locatie Jacob de Graefflaan
[1-4] = geldt alléén voor groepen 1 t/m 4
zaterdag
6
Sinterklaasfeest
Margemiddag: vrij vanaf
11:30 [1-4]
Werkweek groep 8
tot en met 5 dec
zondag
7
Dissus (8+)
Zuiderstrandtheater
Sinterklaasavond
50
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
Swan Lake on Ice
Zuiderstrandtheater
Kerstviering
middag/avond
Swan Lake on Ice
Zuiderstrandtheater
Start Kerstvakantie vanaf
12:00 [1-8]
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Margedag: vrij [1-4]
51
15
Winterse Verhalen (3+)
Koninklijke Schouwburg
Swan Lake on Ice
Zuiderstrandtheater
52
22
23
24
25
26
27
28
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Eerste Kerstdag
Kerstvakantie
Tweede Kerstdag
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Dancing in a Winter Wonderland (DDDD)
Zuiderstrandtheater
Dancing in a Winter Wonderland (DDDD)
Zuiderstrandtheater
Dancing in a Winter Wonderland (DDDD)
Zuiderstrandtheater
Een ladder naar de maan
(4+) Kon. Schouwburg
Dancing in a Winter Wonderland (DDDD)
Winterse Verhalen (3+)
Koninklijke Schouwburg
53
29
30
31
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Klaas Vaak (3+)
Zuiderstrandtheater
Een ladder naar de maan
(4+)
Koninklijke Schouwburg
Oudjaarsdag
De volgende CITO toetsen worden bij ons op school afgenomen:
Rekenen voor kleuters groep 2
Taal voor kleuters groep 2
DMT (Drie-Minuten-Toets)
groep 3 t/m 7
Woordenschattoets groep 3 t/m 8
Spelling groep 3 t/m 8
Rekenen/Wiskunde groep 3 t/m 8
Begrijpend Lezen groep 3 t/m 8
Technisch Lezen groep 3 t/m 8
ME2 Engels groep 8
Verder doet onze school mee aan de DGO (Derde Groeps Onderzoek groep 3), de CITO entreetoets (groep 7) en de CITO eindtoets (groep 8).
Uitstroom 2013/2014 (aantal)
VWO
Havo/VWO
Havo
VMBO-t/Havo
VMBO-t
Totaal
15
17
10
6
5
53
VMBO-t
VMBO-t/
Havo 11
Havo
19
10
VWO
28
%
32
Havo/VWO
Cito-uitslagen
2013/2014
2012/2013
2011/2012
AMG
Landelijk gemiddelde
G4
540,2
534,4
533,8
AMG
Landelijk gemiddelde
G4
535
533,3
AMG
Landelijk gemiddelde
G4
539,6
535,5
533,8
542
G4 = gemiddelde van de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam en Utrecht)
Versnellen, verlengen en doubleren
Versnellen
Als een kind zich veel sneller ontwikkelt dan je op grond van
zijn/haar leeftijd zou mogen verwachten, kan er besloten worden
het kind eerder naar een hogere groep te laten gaan.
Verlengen
Verlengen komt alleen voor bij kinderen van de kleutergroepen.
Als het kind op grond van de leeftijd in principe naar groep 3 zou
mogen, maar er qua ontwikkeling (cognitief en sociaal-emotioneel)
nog niet (helemaal) aan toe is, blijft het langer in de kleutergroep.
Doubleren
Een kind in groep 3 t/m 8, dat in de loop van het schooljaar
­zover achter is geraakt dat het niet naar de volgende groep kan,
doubleert. Het blijft dan in dezelfde jaargroep.
Doubleren houdt niet automatisch in dat een kind de hele leerstof
weer moet overdoen. Er wordt zorgvuldig besproken waar deze
leerling behoefte aan heeft en er wordt een plan van aanpak
opgesteld. Als de leerkracht en de Intern Begeleider van mening
zijn dat het voor de ontwikkeling van een kind beter is om een
bepaalde groep nogmaals te doen, vindt er overleg plaats tussen
ouders, leerkracht(en) en Intern Begeleider. De argumentatie en
mening van de ouders/verzorgers wordt in de afweging van het al
dan niet doubleren meegewogen. De eindverantwoording ligt bij
de directie van de school, die in overleg met de leerkracht en de
Intern Begeleider, de uiteindelijke beslissing neemt. De directie
bepaalt de groepsindeling en de plaatsing van leerlingen en
draagt hierin ook de eindverantwoording.
Zie verder ons Zorgplan, te downloaden via onze site
www.amgschmidtschool.nl.
Protocollen
Verder heeft de school een aantal protocollen opgesteld om extra
zorg te kunnen waarborgen:
• Protocol handelingsplannen en groepsplannen
•Pestprotocol
• Antidiscriminatie protocol
•Internetprotocol
• Protocol (meer) begaafdheid
• Protocol dyslexie en discalculie
•Stopregel
• Protocol kindermishandeling
Alle protocollen zijn te downloaden via onze site.
Passend Onderwijs
Over Passend Onderwijs is al veel gezegd en geschreven. Toch is
lang niet voor iedereen duidelijk wat er met Passend Onderwijs
bedoeld wordt, wat er op 1 augustus 2014 is veranderd en wat er
niet is veranderd. Hier volgt een beknopte uitleg.
Passend Onderwijs is de uitwerking van de wet die sinds 1 augustus 2014 van kracht is en bepaalt dat scholen (formeel de schoolbesturen) ervoor verantwoordelijk zijn dat elke leerling die bij
hen op school zit of wordt aangemeld, een passende onderwijsplek krijgt. Dat kan op de eigen school zijn of op een van de andere scholen binnen het samenwerkingsverband (zorgplicht).
Indien de school waarop de leerling zit of is aangemeld, dat onderwijs kan verzorgen, en dat is in bijna 95% het geval, dan verandert er niets en merkt de leerling weinig of geen verandering.
Leerling en school passen goed bij elkaar. De school biedt “basisondersteuning” en de leerling heeft daar voldoende aan. Basisondersteuning is de ondersteuning die elke school in het samenwerkingsverband minimaal kan bieden.
Een samenwerkingsverband is een organisatie die de samenwerking tussen alle basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en
scholen voor speciaal basisonderwijs binnen een bepaald gebied
organiseert.
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Het gebied
omvat heel Den Haag, Leidschendam–Voorburg en Rijswijk.
Ongeveer 1 op de 20 leerlingen in ons samenwerkingsverband
heeft niet genoeg aan basisondersteuning en is aangewezen op
een vorm van extra ondersteuning. Vaak kan die extra ondersteuning gegeven worden op de school waar de leerling zit of wordt
aangemeld. De school bepaalt in overleg met de ouders hoe die
ondersteuning het beste kan worden gegeven en vraagt daarvoor
extra middelen aan bij SPPOH.
Soms is het niet haalbaar om de extra ondersteuning op de eigen
school te organiseren en wordt er voor de leerling een lesplaats
in het speciaal (basis-)onderwijs of op een ander basisschool
georganiseerd.
De leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de basisondersteuning gaan dus wel iets merken van de invoer van
Passend Onderwijs.
Annie M.G. Schmidtschool | 14
Wat verandert er
1. Door de invoering van de zorgplicht krijgt de school/
schooldirecteur, meer nog dan nu (eind-)verantwoordelijkheid voor de leerlingzorg. De directeur wordt bij het vervullen van de zorgplicht ondersteund door de Interne Begeleider van de school, een adviseur van SPPOH en een schoolmaatschappelijk werker die, indien nodig, korte lijnen heeft met de jeugdhulp-
verlening.
2. De rugzak verdwijnt. Omdat extra ondersteuning op basis van de ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerlingen uniek is, en elke aanvraag daarom anders zal zijn, spreken we voortaan van een “arrangement”. We arrangeren als het ware iets dat speciaal voor dit specifieke kind nodig is.
3. Het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs blijven gewoon bestaan. Er zijn echter niet meer verschillende ver-
wijsprocedures bij verschillende instanties. Alle aanvragen voor een lesplaats op een school voor speciaal (basis-)onder-
wijs lopen via SPPOH waar een team van deskundigen (exper-
tiseteam) de aanvragen voor een lesplaats beoordeelt. Bij een positieve beoordeling geeft SPPOH een “toelaatbaarheidsver-
klaring” af.
4. SPPOH heeft de samenwerking van de scholen georganiseerd in tien kleinere werkgebieden: acht stadsdelen en de gemeen-
tes Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Binnen die werkgebie-
den werken de scholen onderling samen en vindt nauwe sa-
menwerking met de Centra voor Jeugd en Gezin plaats. In elk werkgebied is een school voor speciaal basisonderwijs.
5. SPPOH probeert extra ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de leerlingen te organiseren.
6. Passend Onderwijs gaat uit van handelingsgericht werken. Dat betekent concreet dat er meer gekeken gaat worden naar de mogelijkheden van de leerlingen dan naar de belemmeringen. Bij handelingsgericht werken willen we antwoorden vinden op de volgende vragen: Welk doel willen we met deze leerling bereiken? Wat is daarvoor nodig? Hoe gaan we dat organise-
ren? Wie gaat dat doen? Waar gaan we dat organiseren?
7. Het is de bedoeling dat ouders en school als partners samen-
werken indien het gaat om de zorg of extra ondersteuning voor een leerling.
8. Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel gemaakt.
In dit profiel beschrijft de school welke extra ondersteuning de school wel en niet kan bieden.
Tot slot
Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u naar de volgende websites:
• www.sppoh.nl
Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH).
Het samenwerkingsverband waar onze school toe behoort met veel actuele informatie over Passend Onderwijs specifiek voor onze regio.
• www.passendonderwijs.nl
Het centrale informatiepunt voor de implementatie van Pas-
send Onderwijs van het ministerie van OCW.
• www.steunpuntpassendonderwijs.nl
Website over Passend Onderwijs, speciaal voor ouders.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Onze school hanteert een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op onze site
kunt u dit stappenplan inzien onder het kopje ‘protocollen’.
Netta Palecek Groep 3 [VHb]
Netta zit al vanaf haar vierde jaar op ballet. En soms is ze
zelfs de beste van haar groep!
“Ballet is leuk omdat je op muziek kan dansen en een roze
balletpak aan mag”. Iedere week oefent ze op balletles.
Vooral in de oefeningen aan de barre is zij heel goed. Ook
kent ze alle posities al. “De vierde positie is mooist van
allemaal”, vertelt Netta. Ze heeft ook al een keer opgetreden en toen kwamen er veel mensen kijken. Samen met de
andere meisjes uit de groep was ze een hertje en iemand
anders was de kerstman. Op balletles dansen ze op klassieke
muziek. Maar thuis draait ze ook K3 om op te dansen en
mee te zingen.
“Als ik later groot ben wil ik naar de balletschool om ballerina te worden. Dan kan ik de hele dag dansen op een
groot podium. En gaat iedereen klappen.” Netta voegt er
snel aan toe dat ze wel alleen in Nederland wil optreden.
“Want dan ben je altijd dicht bij huis”.
Annie M.G. Schmidtschool | 15
3
Inhoud van het
onderwijs
Om de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs te onderhouden
en te verbeteren zijn er bouwcoördinatoren aangesteld voor de
onderbouw (1-2), middenbouw (3-5) en bovenbouw (6-8). Daarnaast volgen alle leden van het team cursussen en bijscholing om
‘up-to-date’ te blijven.
Weekprogramma (indeling in uren en minuten)
Groep
Voorbereidend taal
Schrijven
Taal
Lezen
Engels
Totaal taalontwikkeling
Voorbereidend rekenen
Aanvankelijk rekenen
Voortgezet rekenen
Totaal rekenen
Werken in groepen en hoek
Projecten
Oriëntatie in ruimte & tijd
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuur en Techniek
Verkeer
S.E.O. (Sociaal Emotionele Ontwikkeling)
Zelfstandig werken
Totaal kennisgebieden
Tekenen
Handvaardigheid
Muziek
Dans/spel en beweging
Totaal Culturele en Kunstzinnige Vorming
1
3:00
2
3:00
3:00
1:00
4:00
3:00
3:00
3
4
5
6
7
8
2:00
5:00
3:00
1:00
11:00
1:30
5:00
3:00
1:00
10:30
1:00
5:00
3:00
1:00
10:00
0:30
5:30
2:00
1:00
9:00
0:30
5:30
1:30
1:30
9:00
0:30
5:30
1:30
1:30
9:00
4:45
5:00
4:45
4:45
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
0:30
0:30
0:30
1:00
1:30
1:00
0:30
0:45
1:00
6:15
1:00
1:30
1:00
0:30
0:45
1:00
6:15
1:00
1:30
1:00
0:30
0:45
1:00
6:15
4:00
3:00
3:00
4:00
*
*
*
*
*
*
1:30
0:30
0:30
1:30
1:30
*
*
0:30
0:30
0:30
3:00
0:30
0:30
0:30
2:45
1:00
1:00
1:00
0:30
0:30
1:00
5:00
*
*
*
*
*
*
*
*
1:00
1:00
0:30
0:30
3:00
1:00
1:00
0:30
0:15
2:45
1:00
1:00
0:30
0:15
2:45
1:00
1:00
0:30
0:15
2:45
1:00
1:00
0:30
0:15
2:45
1:00
1:00
0:30
0:15
2:45
*
*
1:30
1:30
2:00
1:30
1:30
1:30
Tijdbesteding
Lichamelijke opvoeding/Bewegingsonderwijs
In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel tijd wij besteden aan
de diverse vakken op school. Dit is een indicatie. Elke leerkracht
maakt aan het begin van het schooljaar een lesrooster.
Pauzes
n.v.t.
n.v.t.
1:15
1:15
1:15
1:15
1:15
1:15
Totaal
23:45
23:45
23:45
23:45
25:45
25:45
25:45
25:45
* Flexibel in te vullen
Annie M.G. Schmidtschool | 16
Januari 2015
week
maandag
dinsdag
Schoolactiviteiten
Feestdagen
Cultuurtips
woensdag
1
[VHb]= geldt alléén voor locatie Van Hoornbeekstraat
[JdG] = geldt alléén voor locatie Jacob de Graefflaan
[1-4] = geldt alléén voor groepen 1 t/m 4
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Pippi Langkous (6+)
Koninklijke Schouwburg
Pippi Langkous (6+)
Koninklijke Schouwburg
1
2
3
4
Nieuwjaarsdag
2
5
6
7
8
9
10
11
3
12
13
14
15
16
17
18
4
19
20
21
22
23
24
25
Margedag: vrij [1-4]
De zere neus van Bergerac
(8+)
Koninklijke Schouwburg
De zere neus van Bergerac
(8+)
Koninklijke Schouwburg
Deze week
Veilig Leren Fietsen [JdG]
t/m 30 januari
5
26
Deze week
Veilig Leren Fietsen [JdG]
t/m 30 januari
Studiedag leerkrachten
[5-8]
27
28
29
30
31
Vakken en methoden
Taalontwikkeling
Hieronder vindt u in het kort een overzicht van de vakken die de
kinderen bij ons op school krijgen, de doelen die wij daarbij nastreven, en de methoden die wij daarbij gebruiken. Een voorwaarde
die wij aan alle methoden stellen, is dat ze mogelijkheden tot
differentiatie bieden en dat de leerstof van het ene jaar aansluit op
die van het daaropvolgend jaar. Zo ontstaat er een vloeiende lijn in
het onderwijs. Op initiatief van de bouwcoördinatoren bespreken
leerkrachten onderling regelmatig de methoden en analyseren ze
of deze voldoen aan onze visie.
Voorbereidende taal
In groep 1 en 2 gebruiken we ook voor taal de methode ‘Schatkist’. Hieruit kiezen wij jaarlijks een aantal thema’s waarin allerlei
­aspecten van de taalontwikkeling aan bod komen. Ook tijdens het
kringgesprek, het vrije spel en met liedjes en versjes stimuleren
we spelenderwijs het taalgebruik.
Rekenen
In groep 1 en 2 gaan de kinderen spelenderwijs aan de slag met
voorbereidend rekenen. Wij werken thematisch met de methode
‘Schatkist’ en met ‘Rekenrijk’ voor kleuters. Verder speelt getalbegrip op creatieve wijze de hele dag een rol. Zo kan de leerkracht bij het voorlezen van de namenlijst vragen hoeveel kindjes
er wel en niet zijn vandaag of hoeveel jongens en hoeveel meisjes
er zijn. Ook in allerlei liedjes en versjes komen de kinderen in aanraking met getallen en begrippen als meer en minder.
Vanaf groep 3 werken we met de methode ‘Rekenrijk’. Een rekenmethode moet vooral leiden tot goede rekenresultaten. Daarom
gebruikt de methode ‘Rekenrijk’ technieken en werkvormen waarvan in de praktijk bewezen is dat kinderen er goed mee leren rekenen. Leren rekenen is een uitdaging.
Inzicht
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen in het rekenonderwijs
niet alleen het ‘kunstje ‘ van het rekenen leren maar ook verbanden,
regels, structuren en patronen gaan ontdekken. Op die manier
ontstaat er inzicht.
Aandacht voor de verschillen én voor de samenhang
Niveauverschillen op het gebied van rekenen hoeft de samenhang
in de klas niet in de weg te staan. ‘Rekenrijk’ heeft een uitstekend
differentiatiemodel. De leerkrachtgebonden les is bij ‘Rekenrijk’
bedoeld voor álle kinderen. De differentiatie van het zelfstandig
werk wordt toegepast met behulp van het materiaal binnen de
methode. Daarnaast heeft deze methode aanvullende producten
om de differentiatie verder te verdiepen of groepsdoorbrekend in
te zetten.
Technisch lezen
In groep 3 leren de kinderen technisch lezen. Hiervoor gebruiken
we de methode ‘Veilig leren lezen’. Stap voor stap leren de kinderen alle letters auditief en visueel herkennen en deze te verbinden tot woorden. Langzaam maar zeker proberen we daarna het
tekstbegrip te vergroten en het leestempo te verhogen.
In de groepen 4-8 werken we met ‘Estafette’. ‘Estafette’ is een
methode voor voortgezet technisch lezen waarbij kinderen eerst
correct leren lezen, gevolgd door het verhogen van de leessnelheid om vlot en vloeiend te leren lezen. De deelvaardigheden
worden eerst geïsoleerd in werkboeken aangeboden en daarna
wordt er geoefend met teksten. De leerlingen worden ingedeeld
op de individuele leesprestatie. Er zijn leesboeken met een doorlopend verhaal en leesboeken (omnibus) met gevarieerde, veelal
informatieve teksten. Binnen de lessen is er ook ruimte voor leesbevordering.
Taal en spelling
Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met ‘Taal op maat’. ‘Taal op maat’
is een methode, met een taallijn en een aparte ­spellinglijn. In
het kader van een consistente didactische aanpak gebruiken wij
beide taallijnen gezamenlijk.
Alle domeinen: spreken en luisteren, woordenschat, taalbeschouwing, stellen en spellen, zijn zorgvuldig in de methode verwerkt.
Op de taalkaarten vinden de kinderen opdrachten die wat meer
inzicht en creativiteit verlangen (Meesterwerk). Voor remediëring
biedt ‘Taal op maat’ ‘Hulpbladen’ (Maatwerk). Extra aandacht is er
voor taalzwakke en anderstalige kinderen. De hulplijn voor NT2 is
in de methode ­geïntegreerd.
Zelfwerkzaamheid
Leerkrachtgebonden en zelfstandig-werklessen wisselen elkaar af.
De herkenbare structuur biedt de kinderen het houvast om een
stapje verder te komen.
Daniel Verbaan Groep 7 [VHb]
Hé ken ik jou niet ergens van? Ja, dat is toch die jongen
van tv? Dat hoort Daniel wel vaker. Want hij is 9 jaar en nu
al filmacteur! Hij heeft onder andere gespeeld in Brammetje
Baas, Daglicht, en de reclames voor Wonderkamers van het
Gemeentemuseum en Unox Knaks.
Hij wist al heel jong dat hij graag bekend wilde worden.
“Toen ik 5 jaar was, ging ik naar een Sinterklaashow. Ik zat
in het publiek en kwam vier keer in beeld op een groot
scherm. Dat vond ik zo leuk dat ik tegen mijn vader zei dat
ik ook acteur wilde worden”. Zijn vader heeft hem ingeschreven bij een castingbureau. En met succes. “Ik mocht
meteen meedoen in Dolfje Weerwolfje”.
Daniel heeft naast acteren nog meer talenten. Hij kan ook
dansen, rugbyen en ontwerpt zelf kleren. En zijn acteerervaring komt ook op school van pas. “Want bij acteren moet
je goed kunnen samenwerken en aanwijzingen opvolgen”,
vertelt Daniel. “Het allerleukste aan acteren is dat je zoveel
nieuwe mensen leert kennen en natuurlijk het optreden en
het applaus”.
Wil jij Daniel ook eens zien? Wie weet kan dat volgend jaar.
Want hij mag auditie doen voor André Hazes!
Annie M.G. Schmidtschool | 18
Februari
week
maandag
Schoolactiviteiten
Feestdagen
Cultuurtips
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
[VHb]= geldt alléén voor locatie Van Hoornbeekstraat
[JdG] = geldt alléén voor locatie Jacob de Graefflaan
[1-4] = geldt alléén voor groepen 1 t/m 4
zaterdag
5
6
2
zondag
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
Valentijnsdag
Carnaval
21
22
Deze week
oudergesprekken [1-2]
7
8
9
Workshopmiddag
Tante Patentmiddagen
[VHb]
Workshopmiddag
Tante Patentmiddagen
[JdG]
Ouders zijn welkom tussen
14:45 en 15:15 uur
Ouders zijn welkom tussen
14:45 en 15:15 uur
16
17
Carnaval
Carnaval
18
19
20
Margedag: vrij [1-4]
Compensatiemiddag: vrij
vanaf 12:00 uur [5-8]
9
23
24
25
26
27
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
28
Schrijven
Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met de methode ‘Pennenstreken’.
Deze methode leert de kinderen hun eigen handschrift te
­ontwikkelen.
Engelse taal
Voor de kinderen uit de groepen 1-4 werken we met ‘iPockets’.
‘iPockets’ is een volledig digitale lesmethode Engels voor de onderbouw. ‘iPockets’ is speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse
markt. Het geeft nauwkeurig de lesdoelen aan. De instructietaal
voor de kinderen is Engels en helpt de juiste uitspraak te ontwikkelen. Met behulp van films, liedjes en chants, praatplaten met
audio hotspots, digitale prentenboeken, kleurplaten, conversatieactiviteiten, flashcards en verschillende kleuren en getallen, ontdekken de kinderen spelenderwijs de Engelse taal.
Begrijpend lezen
Op onze school werken we met de methode ‘Lezen in beeld’. ‘Lezen in beeld’ bevat een van groep 4 tot en met 8 doorgaande
leerlijn voor begrijpend en studerend lezen. Met ‘Lezen in beeld’
wordt elk jaar gegarandeerd de leerstof behandeld die nodig is om
de kerndoelen voor begrijpend en studerend lezen te bereiken.
‘Lezen in beeld’ is een methode voor strategisch leesonderwijs.
De methode leert kinderen leesstrategieën toe te passen, zodat ze
alles kunnen lezen wat ze willen. De methode werkt met zes
krachtige leesstrategieën om teksten aan te pakken.
Voor de groepen 5-8 werken we met de methode ‘Our Discovery
Island’. In ‘Our Discovery Island’ worden de leerlingen gemotiveerd en gestimuleerd door stripfiguren, die avonturen beleven op
verschillende eilanden (Tropical Island, Space Island, Film Studio
Island en Ice Island). De methode heeft een innovatief ‘online
game’ met daaraan gekoppeld een leerlingvolgsysteem. Er is interactieve digibordsoftware voor klassikaal gebruik en er zijn
leerboeken voor de leerlingen. ‘Our Discovery Island’ is volledig
Engels. De leerlingen leren de taal niet alleen passief (kijken en
luisteren), maar ook actief (spreken en schrijven).
‘Lezen in beeld’ maakt zelfstandig leren mogelijk. Van uitleg tot
lezen, van opdracht tot reflectie. Zelfstandig leren is meer dan
zelfstandig werken alleen. ‘Lezen in beeld’ biedt kinderen volop
mogelijkheden om zich de stof echt zelf eigen te maken.
De methode heeft een opbouwende leerlijn in 4 niveaus. Deze
niveaus hebben een constante herhaling van de geleerde leerstof
ingebouwd. De methode gebruikt de ‘5P’s’ techniek (Presentation,
Practice, Production, Personalisation en Pronunciation). In zowel
groepsspellen, Total Physical Response (TPR) activiteiten en
stripverhalen komt dit terug.
Veel aandacht krijgt de ontwikkeling van de woordenschat, door de
hele methode heen. De aanpak berust op associatie, maar dan op
een gestructureerde manier. De kinderen leren te denken in categorieën van onderling verwante woorden. Zo ontwikkelen zij een
‘woordweb’ waarin de afzonderlijke woorden stevig zijn verankerd.
Zelfstandig leren kan natuurlijk individueel. Maar ook in groepjes.
Kinderen kunnen met ‘Lezen in beeld’ net zo goed in tweetallen
of viertallen aan de slag. Met elkaar van gedachten wisselen en
samen overleggen, stimuleert denkprocessen. En is dat niet waar
het bij begrijpend en studerend lezen eigenlijk om gaat?
Tutor lezen
Op twee ochtenden per week begeleiden de kinderen uit groep 8
een aantal kinderen uit de groepen 3 en 4 met lezen. Dit gebeurt
onder toezicht van de leerkracht van groep 8. Om half negen halen
de kinderen uit groep 8 ieder een kind op uit de groepen 3 en 4.
Op de afgesproken plaats wordt hardop gelezen en de kinderen uit
groep 8 corrigeren en stimuleren de jongere kinderen. Het tutor
lezen duurt een kwartier en de kinderen gaan hier heel serieus mee
aan de slag. De groepen 3 en 4 zijn gebaat met hulp en groep 8
helpt graag een handje mee; twee vliegen in een klap!
Differentiatie
De online spelwereld geeft leerlingen de mogelijkheid om de leerstof op eigen tempo te verwerken. Het leerlingvolgsysteem hierbij
toont de vooruitgang van de verschillende leerlingen in het spel
en de scores die de leerlingen behalen op de taalspellen. Hierdoor
kan de leerkracht zien wie er een hoger niveau heeft in de klas en
daarop inspelen tijdens de groepsactiviteiten en taalproductie
activiteiten in de klas. Het uitbreiden van lestijd en lesmateriaal
is mogelijk door het inzetten van Poster Games, Flashcard Games,
Word Games, Story Games en vakoverstijgende projecten.
Evaluatie en registratie
In het leerlingenboek zijn ‘I can do it-lessen’ opgenomen voor de
leerlingen om te kijken of ze de lesstof beheersen. Door het uitgebreide leerlingvolgsysteem bij de software krijgt de leerkracht
inzicht in de resultaten en vorderingen.
Vera Strik Groep 1/2 c [JdG]
“Talent is dat je iets héél lang doet. Dat je héél lang tijd
kan hebben. En dat je het héél goed kan. Dat is het.” Vera
weet waarom zij iets mag vertellen over talent: “Ik heb talent voor ballet. Ik zat eerst bij een ander ballètje, maar
dan voor kleine kindjes. Toen was ik vier. Nu zit ik bij juf
Joke en dat is ook mijn oma.”
Ze weet niet precies hoe haar soort ballet heet, maar ze kan
aangeven hoe het gaat. “Ik heb een pakje aan, met een
rokje d’r aan. Met allemaal glittertjes erop. Een regenboogpakje. Met zilveren glittertjes. En balletschoentjes. In huidkleur. Op woensdagmiddag heb ik met zes kindjes ballet.
Eerst moet je in een rijtje staan. Dan moet je iets doen. De
wisselsprong, dat je steeds met je voet moet wisselen. En
dan doen we de paardjes, met twee handjes naar voren. En
dan de haasjes, met de handjes op het hoofd.” Vera doet het
allemaal voor.
Ook al kent Vera geen kleine kinderen die talent hebben
(“want kleine kinderen kunnen alleen maar krassen”), toch
noemt ze een ander talentvol meisje: “Mijn kleine zusje
Babette kan ook goed dansen. Ik help een beetje en dan
kan ze het zelf. Net als bij fietsen.”
Of deze dame straks beroepsdanseres wordt....? “Later word
ik geen balletdanseres, want dat duurt te lang. Ik word
kinderarts. Dat kan je eerder. Ik kan ook heel goed mensen
beter maken, of dieren. Er was een keer een ziek hondje en
toen ging ik mijn doktersspullen halen en het hondje beter
maken. Ik hielp de echte dokter.”
Annie M.G. Schmidtschool | 20
Maart
week
10
maandag
2
Schoolactiviteiten
Feestdagen
Cultuurtips
dinsdag
3
woensdag
4
donderdag
5
vrijdag
6
[VHb]= geldt alléén voor locatie Van Hoornbeekstraat
[JdG] = geldt alléén voor locatie Jacob de Graefflaan
[1-4] = geldt alléén voor groepen 1 t/m 4
zaterdag
zondag
Polleke (9+)
Koninklijke Schouwburg
Polleke (9+)
Koninklijke Schouwburg
7
8
CPC loop
11
9
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
28
29
Margedag: vrij [1-8]
12
16
17
18
2e rapport mee [3-8]
Open dag DHS
Wereldverteldag
Thema: Wensen
13
23
24
Deze week
rapportgesprekken [3-8]
Leerkrachten plannen dit
zelf in
14
30
25
26
27
Margedag vrij [1-4]
Studiedag leerkrachten
[1-4]
31
Zomertijd
Kennisgebieden
Wereldoriënterende vakken
Aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs zijn wereld­
oriënterende vakken. In groep 1 en 2 werken we hier spelenderwijs
aan. Meestal gebeurt dit aan de hand van thema’s die dicht bij
de leefwereld van de kinderen staan, bijvoorbeeld de seizoenen,
het strand, de dierentuin, en eten en drinken. Bij jonge kinderen
is het belangrijk om daarbij alle zintuigen te betrekken. Dus niet
alleen iets van een afstand bekijken maar het ook ruiken, voelen,
optillen, etc. We gaan dan ook soms met de kleuters op stap om
de thema’s levend te maken. Een uitstapje naar een museum, een
theatervoorstelling of het bos zijn daar voorbeelden van. Zo gaan
we minstens één keer per jaar met groep 1 en 2 naar het nabij­
gelegen Museon waar de kinderen een speciale les krijgen over hun
eigen lichaam. Ze mogen zichzelf dan wegen en meten en praten
over wat gezond eten is en wat niet. In groep 3 en 4 werken de
kinderen met het Schooltvprogramma ‘Huisje, boompje, beestje’.
Hierbij komen allerlei wereldoriënterende onderdelen aan bod.
Aardrijkskunde
Vanaf groep 5 wordt er gewerkt met ‘Geobas’. Bij de ontwikkeling
van ‘Geobas’ is rekening gehouden met de laatste inzichten en
ontwikkelingen in het vak aardrijkskunde, de domeinbeschrijvingen van het CITO, het Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau
(PPON) en natuurlijk de eindtoets basisonderwijs. Deze methode
biedt:
• Gedegen inhoud met veel achtergrondinformatie;
• Leren van en met beeld;
• Losse leerlijn topografie;
•Heldere structuur met duidelijke differentiatie- en keuze­
mogelijkheden;
•Werkboeken, antwoordenboeken en topografiewerkboeken
­
geheel in kleur;
• Veel mogelijkheden voor zelfstandig werken;
• Aardrijkskundige begrippen in woord en beeld uitgelegd.
Topografie
•Differentiatiemogelijkheden;
• Apart topografiewerkboek (in kleur);
• Aparte topotoetsen.
Geschiedenis
Vanaf groep 5 werken wij met de ­methode ‘Tijdstip’. ‘Tijdstip’ is
een aanschouwelijke methode die ook minder taalvaardige en/of
visueel ingestelde leerlingen zal aanspreken. Extra steun vinden
ze bovendien in de korte tekstblokken en de verklarende woordenlijsten (kopieerboek).
‘Tijdstip’ is zorgvuldig afgestemd op het leesniveau van de kinderen.
Daarnaast zijn de leerinhouden gefaseerd opgebouwd en sluiten
ze aan bij de ontwikkelingsfase van de kinderen.
Gericht op inzicht
De kinderen leren de tien tijdvakken in hun onderlinge samenhang
herkennen, beschrijven en verklaren. Ze leren ze in de tijd plaatsen
aan de hand van een tijdbalk.
Veelzijdig beeld
‘Tijdstip’ belicht de geschiedenis vanuit verschillende invalshoeken.
Niet alleen de grote namen maar ook de “gewone mensen” komen
aan bod. Dat geeft een genuanceerd beeld van het verleden en wekt
de belangstelling.
Herkenning en beleving
Beleving is een belangrijk didactisch instrument: herkenbare
­perioden en invalshoeken, levendig beeldmateriaal, boeiende
verhalen, gevarieerde opdrachten.
Doorgaande lijn
‘Tijdstip’ biedt een doorgaande leerlijn voor de groepen 5 t/m 8;
thematisch in groep 5 en chronologisch in groep 6 t/m 8
Nieuwe kerndoelen
‘Tijdstip’ voldoet aan de nieuwe kerndoelen. In groep 6 t/m 8
wordt dan ook de chronologische opzet van de tien nieuwe tijdvakken gevolgd. Voor de kinderen zijn deze perioden herkenbaar,
ze brengen de geschiedenis dichtbij.
basisstof van groep 3 en 4 bestaat per jaargroep uit 18 lessen
van ieder 40 minuten. De thema’s zijn gekozen op basis van hun
herkenbaarheid. Natuur, tijdsbesef en ruimtelijke oriëntatie en
ordening zijn hierbij de belangrijkste aspecten.
Technieklessen i.s.m. het Maris College
Het Maris College biedt onze school een basisroute techniek aan
met als doel het stimuleren van techniek in het Basisonderwijs.
Zij bieden onze school hedendaags, vakkundig en excellent technisch onderwijs aan. De lessen techniek sluiten aan op de onderwerpen uit de methode ‘Natuur en Techniek’. De kinderen van de
groepen 3-8 krijgen minimaal één keer per jaar een techniekles
op het Maris College. Deze techniekles wordt gegeven door docenten en leerlingen van het Maris.
Leerlingen uit de bovenbouw kunnen op de locatie Maris College
Belgisch Park zich verder gaan verdiepen in de wonderlijke wereld
van techniek.
Torteltuin
Sinds 2010 hebben wij op de locatie JdG een echte Torteltuin.
Deze tuin is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting
Elementree. Er zijn bomen geplant, kinderen hebben éénjarige
plantjes geplant, maar ook een sinaas­appelboompje, struiken,
groenten, etc. Verder zijn er zogenaamde insektenhotels gemaakt
en paadjes aangelegd.
In de Torteltuin kan er ook buiten les gegeven worden. Alle kinderen
werken met hun klas volgens een schema in de Torteltuin en houden
deze bij.
Natuur & Techniek
Vanaf groep 5 werken wij met de methode ‘Wijzer door de natuur
en techniek’. In de wereld van natuur en techniek is veel te ondernemen en te ontdekken. ‘Wijzer door natuur en techniek’ daagt
de kinderen uit! Voor kinderen is dit onderwijs belangrijk. Ze hebben er elke dag mee te maken: hun eigen lichaam, planten en
dieren, natuurwetten en apparaten en gebouwen vol techniek. De
lessen kunnen zelfstandig worden verwerkt of klassikaal worden
gegeven. De leerstof wordt verwerkt met de opdrachten in het
werkboek. Elke les heeft minimaal een opdracht waarbij leerlingen
moeten experimenteren of waarnemen. Hierbij horen verdiepingsopdrachten op de kopieerbladen. De opdrachten zijn gevarieerd
in vorm en inhoud en er is veel aandacht voor het visuele aspect.
Bij de methode hoort uiteraard ook een uitgebreid sofwarepakket
met interactieve oefenopdrachten, animaties en internetlinks.
Verkeer
Wij werken met het complete lespakket van Veilig Verkeer Nederland (VVN). VVN heeft een unieke doorlopende verkeerseducatielijn ontwikkeld voor het basisonderwijs.
De Verkeerseducatielijn bestaat uit de volgende onderdelen:
• Rondje verkeer groep 1-3
• Stap Vooruit
groep 4
• Op Voeten en Fietsen
groep 5-6
• Jeugd Verkeerskrant
groep 7-8
Bij de methode ‘Wijzer door natuur en techniek‘ worden ook de
groepen 1-4 betrokken. Groep 1-2 werkt met een activiteitenmap
bestaande uit acht themakaternen en één algemeen katern. De
De bulletins van VVN voor de groepen 4-8 worden elk jaar vernieuwd en zijn daarmee altijd actueel.
Rondje Verkeer werkt met een activiteitenboek met zeven thema’s. Zoals lopen, spelen, oversteken, fietsen, weer en verkeer,
meerijden en tekens. De activiteiten zijn onder andere verhalen,
kringgesprekken, liedjes, oefenen op het schoolplein, verkeerswandeling, etc.
Annie M.G. Schmidtschool | 22
Kerndoelen
Door te werken met de materialen van VVN geeft onze school verkeersonderwijs zoals dat wordt geformuleerd in de kerndoelen van
het Ministerie van Onderwijs. Dit betekent concreet dat:
• de kinderen de verkeersborden en verkeersregels kennen en
deze kennis kunnen toepassen als ze deelnemen aan het ver-
keer;
• de kinderen op een veilige manier kunnen deelnemen aan het
verkeer als voetganger, fietser en passagier;
• de kinderen rekening kunnen houden met anderen in het ver keer en zorg dragen voor de veiligheid van anderen;
• de kinderen keuzes kunnen maken m.b.t. hun verkeersdeelna me op basis van milieufactoren, gezondheids– en veiligheids-
aspecten.
De bulletins voor de groepen 4-8 komen vier keer per schooljaar
uit telkens in een pakket met twee nummers en een handleiding
voor de leerkracht. Daarnaast zijn er digitaal extra materialen beschikbaar via de site van VVN, zoals fotofilmpjes, digibordlessen
en toetsen.
Verkeersplein
De locatie JdG heeft van de gemeente in samenwerking met Breed
Actief een verkeersplein cadeau gekregen. Op dit plein kunnen
speciale verkeerssituaties geoefend worden. Ook worden er speciale vaardigheidslessen en behendigheidslessen op het verkeersplein gegeven.
Wereldgodsdiensten
Op onze school worden er geen aparte godsdienstlessen gegeven.
In de wereldoriënterende vakken wordt er, conform de kerndoelen
van het ministerie, voldoende aandacht besteed aan de diverse
wereldgodsdiensten.
Met het programma wordt gewerkt aan:
• Het opbouwen en vergroten van sociale vaardigheden;
• Het vergroten van inzicht in eigen denken, voelen en handelen;
• Het vergroten van begrip voor elkaars gevoelens.
Zelfstandig werken
Wij willen een school zijn waar naast klassikale leermomenten,
ook ruimte is voor differentiatie, om zodoende tegemoet te komen
aan de individuele verschillen tussen de leerlingen. Wij hebben hier
het G.I.P.-model voor gekozen. Deze afkorting staat voor ‘Van
Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch
handelen van de leerkracht’. Het G.I.P. model is erop gericht de
kinderen in de groep zelfstandig te laten werken, zodat de leerkracht meer ruimte heeft om tegemoet te komen aan individuele
leerbehoeften van de kinderen.
Levelwerk
Voor de meerbegaafde en hoog scorende kinderen werken we in
de klas met de methode ‘Levelwerk’. Levelwerk is een leerlijn voor
intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs.
Levelwerk streeft naar integratie; een passend leerstofaanbod
binnen de school. Levelwerk staat los van andere methodes.
De leerling werkt feitelijk op twee sporen:
• een compacte basislijn;
• een aanvullende verrijkingslijn: Levelwerk.
Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op
het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk
de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag
te gaan. Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de
motivatie van de leerling en het oefenen van metacognitieve,
maar ook sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden.
Culturele en Kunstzinnige Vorming
Wij hechten veel waarde aan muziek, zang, dans en spel, en creatieve activiteiten zoals tekenen en handvaardigheid. Soms doen we
dat in de vorm van projecten, maar vaker als onderdeel van de
schooldag.
Beeldende vorming
Kleuters kijken anders naar kunst dan kinderen uit groep 8. Kleuters
zijn associatief en nog volop bezig met de ontwikkeling van hun
technische vaardigheden en motoriek. Naarmate kinderen ouder
worden zijn vorm, smaak, thema’s en persoonlijke expressie
­belangrijker. Gaandeweg hoeft de inhoud van een kunstwerk niet
meer letterlijk te zijn. Beeldende vorming volgt deze ontwikkeling.
Wij werken met de module ‘Beeldend’ uit de methode ‘Moet je
doen’.
Muziek
Muziek geeft kinderen de kans zich op emotioneel en creatief
gebied te ontwikkelen. Ook is het van grote waarde bij het bereiken van opvoedingsdoelen als sociaal gedrag en concentratie. De
kinderen maken samen muziek, leren luisteren naar elkaar en
vormen zo een hechte groep. Niet alleen zingen maar ook muziek
maken, naar muziek luisteren, muziek noteren en dans vinden wij
belangrijk op onze school. Daarom is er dit schooljaar voor gekozen meer gebruik te maken van onze vakspecialist muziek. Eén
keer per maand krijgt groep 3 tot en met 8 een uitgebreide les
van de vakspecialist en één keer per maand van de eigen leerkracht die hiervoor gecoacht wordt door haar. De module Muziek
uit de methode ‘Moet je doen’ geeft hierbij ondersteuning. Het
doel is een goede doorgaande leerlijn vanaf kleuters tot en met
groep 8.
Projecten
Vanaf groep 5 houden de kinderen per jaar een spreekbeurt en
een boekbespreking. Ook werken de kinderen vanaf groep 6 aan
één à twee projecten per jaar. Hierbij leren de kinderen informatie
te verwerken rondom een onderwerp en dit te presenteren.
Sociaal Emotionele Ontwikkeling
Voor de groepen 1-2 werken wij met ‘Een doos vol gevoelens’.
‘Een doos vol gevoelens’ wil jonge kinderen op een speelse manier
beter leren omgaan met gevoelens. De methode is opgebouwd uit
de vier basisgevoelens (blij, bang, boos en verdrietig) die de
­kinderen leren herkennen, begrijpen en uiten. In de doos zitten o.a.
verhalen, gevoelshuisjes, maskers, basisfiguren en vingerpoppen.
En er hoort ook muziek bij: de cd ‘Muziek met gevoel’.
Voor de groepen 3-8 werken we met de methode ‘Ik, jij, wij samen’.
Annie M.G. Schmidtschool | 23
Burgerschap en sociale cohesie
Cultuurschakel
Onze school maakt gebruik van het aanbod van CultuurSchakel.
Het doel is dat elke leerling gedurende zijn/haar schoolloopbaan
in aanraking komt met alle theaterdisciplines (muziek, theater,
dans, poppenspel en vertelvoorstellingen). Dit schooljaar staan
muziek en dans centraal. Bij elke voorstelling hoort een lespakket, waardoor het bezoek aan het theater een meerwaarde krijgt
en in een breder perspectief geplaatst wordt. De groepen 1, 2 en
3 krijgen een voorstelling in de gymzaal op school. De andere
groepen gaan naar het theater toe.
We willen een school zijn waar leerlingen, ouders en de medewerkers
van de school het naar hun zin hebben en zich op hun gemak
voelen. Daarom verwachten we dat iedereen op een respectvolle
manier met elkaar omgaat. Dat betekent ook dat we het goede
voorbeeld geven en elkaar aanspreken op gedrag dat niet op onze
school thuis hoort.
Cultuureducatie
Het Cultuurmenu is een programma bestaande uit museumlessen
voor groep 1 t/m 8. Elk jaar bezoekt een groep een ander museum.
Het Cultuurmenu bestaat telkens uit een les in het museum en
lesmateriaal voor de voorbereiding en/of verwerking van het
­museumbezoek op school en wordt aangeboden aan alle scholen
voor primair onderwijs in Den Haag.
Aan het eind van de basisschoolperiode hebben de leerlingen kennis
gemaakt met de grote verscheidenheid aan musea in Den Haag en
met diverse aspecten van het cultureel erfgoed in hun stad.
­Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan een goede basis voor
cultuureducatie in het primair onderwijs.
In de school en in de lokalen hangen mooie ZORG-posters. Aan het
begin van elk schooljaar bespreken wij met de kinderen wat we
hieronder verstaan. Uiteraard wordt ZORG regelmatig herhaald met
de kinderen.
Bewegingsonderwijs
In de groepen 1 en 2 besteedt de leerkracht zelf veel aandacht
aan bewegen, bijvoorbeeld op muziek of tijdens spelletjes in de
gymzaal. De kinderen spelen als het kan elke dag een paar keer
buiten op het schoolplein. Daar worden dan extra spelmaterialen
als springtouwen, driewielers en evenwichtsborden klaargezet.
Voor de groepen 3-8 hebben we een vakleerkracht gymnastiek.
Op beide locaties krijgen de groepen 3 t/m 8 twee keer per week
gymnastiekonderwijs! De JdG op de maandag en donderdag en op
de VHb dinsdag en vrijdag.
Op woensdagochtend geeft de vakleerkracht gymnastiek om en
om les aan de kleuters in het speellokaal van de betreffende locatie. Verder is er voor alle groepen één keer per jaar een winter- of
zomersportdag. Bijvoorbeeld schaatsen op de Uithof of buitenactiviteiten op een sportveld. En wordt er op woensdagmiddag
regelmatig meegedaan aan schoolsporttoernooien.
Wij hebben hier met elkaar een thema voor bedacht: ZORG
Zorg
Omgeving
Respect
Gedrag
ICT
In alle groepen werken we met het digitale schoolbord. In elke
groep staan er twee leerling­computers. De software behorende bij
de verschillende methoden wordt ingebracht in het onderwijsaanbod. Daarnaast gebruiken we specifieke software­toepassingen
zoals een leerlingvolgsysteem, waarmee we de ­resultaten van onze
leerlingen en het volgen van hun ontwikkeling bijhouden. Leerkrachten, leerlingen en onderwijsondersteunend personeel werken
aan de hand van een Internetprotocol.
Dr Digi
Dr Digi is digibord sofware voor onze methoden rekenen, taal,
geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Deze sofware
is volledig via internet beschikbaar. Uitgangspunt zijn de verschillende leerlingboeken waaraan extra’s worden toegevoegd
zoals animaties, links, tijdlijnen, begrippenlijsten, oefenopdrachten, vergrotingen, etc.
Rens van Putten Groep 7 [JdG]
“Talent is dat als je les krijgt, je iets na een paar lessen al
goed kan”. Rens vond dansen altijd al leuk. Rens ging naar
de dansschool en volgt nu bijna twee jaar les. “Als ik dans,
voel ik me heel trots. Dat is een fijn gevoel”.
Elke week is er les, van Chris of van Bury. “We doen eerst de
‘toprock’. Daarna gaan we iets nieuws leren, bijvoorbeeld de
hoofdstand of de ‘sixstep’. Aan het einde van de les doen we
de ‘battle’. Dat is een wedstrijd. Twee kinderen dansen tegenover elkaar. De beste wint en die mag blijven staan. Die
danst dan weer tegen een ander kind. Uiteindelijk is er één
winnaar over. En nu oefenen we al veel voor ons optreden
in het Lucent Danstheater, maar we moeten nog wel lang
wachten tot het zover is.” Rens danst niet alleen op les:
“Eigenlijk kun je altijd wel dansen als je wil. Ik doe het ook
vaak op school. Als ik klaar ben met het knutselen, ga ik
dansen.”
Helden heeft Rens zeker als het om dansen en muziek gaat.
Bijvoorbeeld Justin Beer, die het programma ‘Everybody
dance now’ in 2013 heeft gewonnen. “Hij kan heel veel
coole moves.”
“Iedereen kan iets goed. Als je plezier hebt, kan je het
goed.” Rens merkt talenten bij andere kinderen op: “Bijvoorbeeld Guus, hij zit op hockey, maar kan ook goed voetballen, terwijl hij geen les heeft. Dat is ook talent.”
En later.......”Ik wil later wel danser worden. Dat weet ik
bijna zeker.”
Annie M.G. Schmidtschool | 24
April
week
maandag
Schoolactiviteiten
Feestdagen
Cultuurtips
dinsdag
14
15
6
woensdag
1
donderdag
vrijdag
Paasontbijt &
Paassponsorloop
Goede Vrijdag: vrij [1-8]
2
3
[VHb]= geldt alléén voor locatie Van Hoornbeekstraat
[JdG] = geldt alléén voor locatie Jacob de Graefflaan
[1-4] = geldt alléén voor groepen 1 t/m 4
zaterdag
4
zondag
5
Eerste Paasdag
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
Workshopmiddag
Tante Patentmiddagen
[VHb]
Ouders zijn welkom tussen
14:45 en 15:15 uur
Workshopmiddag
Tante Patentmiddagen
[JdG]
Ouders zijn welkom tussen
14:45 en 15:15 uur
Polleke (9+) Kon. S
25
26
Tweede Paasdag: vrij [1-8]
16
17
18
13
20
27
Koningsdag: vrij [1-8]
21
22
23
24
CITO-eindtoets groep 8
CITO-eindtoets groep 8
CITO-eindtoets groep 8
Schoolreisdag/kleuterdag
28
29
30
Flitsbezoeken in de klas
Stagebeleid
Sinds enige tijd is het op onze school gebruikelijk dat de directeur en/of de adjunct-directeur zogenaamde ‘flitsbezoeken’ brengt
aan alle groepen. Zoals het woord al doet vermoeden gaat het
hierbij om korte bezoekjes van slechts een paar minuten waarin
de directeur kijkt naar het onderwijs dat in de groep wordt gegeven. Met enige regelmaat voert de directeur/adjunct-directeur
n.a.v. deze flitsbezoeken gesprekken met de leraren waarin het
onderwijs centraal staat. Doel van deze gesprekken is vooral het
samen nadenken over ons onderwijs en samen zoeken naar mogelijkheden om dit onderwijs nòg beter te maken.
Voor stages aan toekomstige leraren werken wij samen met de
Pabo van de Haagse Hoge School. Onze school is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Dat houdt in dat wij stages mogen
bieden aan derde- en vierdejaars LIO-studenten (Leraar In Opleiding). Een dergelijke erkenning krijg je als onder andere het reken- en taalonderwijs op een hoog niveau is. Ook bieden wij stageplekken aan voor eerste- en tweedejaars studenten van de
Pabo. Daarnaast fungeren wij als leerschool voor MBO-studenten
van het ROC Mondriaan. De studenten van deze school worden
opgeleid tot onderwijsassistent. Vanaf het tweede leerjaar komen
studenten jaarstages lopen. Dat houdt concreet in dat een stagiair een jaar lang drie dagen per week in een groep stage loopt
onder begeleiding van de stagecoördinator van het Mondriaan
College.
SVIB (School Video Interactie Begeleiding)
In het kader van professionalisering van het personeel worden
videoopnamen in de klas gemaakt. Dit doen we in het kader van
School Video Interactie Begeleiding (SVIB). SVIB is een methode
om aan de hand van korte videoopnamen van de klas te kijken
naar de klassenorganisatie, de interactie en de didactiek.
Voor leerkrachten kan deze methode heel zinvol zijn als ondersteuning en om te professionaliseren bij hun onderwijskundige en
pedagogische taken. Het spreekt vanzelf dat de videoopnamen
alleen voor intern gebruik zijn. We werken met een protocol dat
de privacy van uw kind en de leerkracht waarborgt. Wanneer u
bezwaar heeft dat uw kind zichtbaar gefilmd wordt in de klas kunt
u dit schriftelijk aangeven bij de directie. De SVIB coach zal hier
dan rekening mee houden. Het protocol is via de school op te
vragen.
Orthotheek
Meer dan onderwijs alleen
We bieden meer dan alleen onderwijs. Op onze school organiseren
we ook veel andere activiteiten. Vaak doen we dat met hulp van de
ouders, omdat we het anders niet voor elkaar krijgen. Soms hebben
die activiteiten een educatieve waarde, maar soms zijn ze ‘alleen’
bedoeld voor de gezelligheid en ter ontspanning.
Annie M.G. Schmidtdag
Op de geboortedag van Annie M.G. Schmidt (20 mei) besteden we
aandacht aan onze naamgeefster.
Sinterklaas, Pasen en Kerst
Natuurlijk vieren wij op school Sinterklaas. Vooral voor de kleine
kinderen is dat een grote gebeurtenis. Sinterklaas wordt elk jaar
weer op een verrassende manier verwelkomd op onze school.
De ene keer komt hij in een brandweerauto naar school, de andere
keer zet de politie hem af en soms komt hij ‘gewoon’ te paard.
Hij gaat alle groepen langs en alle kinderen krijgen een persoonlijk
woordje en een cadeautje van hem.
Kerstmis vieren we met een sfeervol Kerstdiner in elke groep,
en met Pasen ontbijten we in een feestelijk klaslokaal.
Zomerfeest
Het schooljaar wordt afgesloten met een spectaculair Zomerfeest.
Hier wordt een thema aan verbonden waaraan alle groepen in de
school een paar weken werken. Daarnaast verzorgen kinderen
optredens en er is volop eten en drinken voor iedereen. Terwijl
de kinderen allerlei spelletjes doen, kunnen de ouders uitgebreid
bijpraten. De opbrengst van het feest komt ten goede aan de school.
En verder…
In de loop van het jaar bereiden verschillende groepen musicals
en toneelstukjes voor die soms ook voor de ouders opgevoerd
worden. En uiteraard gaan we ook ieder jaar op schoolreis.
Voor veel leerlingen is dat een dag waar ze nog lang over napraten.
De leerlingen van de groepen 8 gaan ieder jaar met z’n allen een
week op kamp.
Beeldmateriaal
Natuurlijk worden er van de diverse activiteiten foto- en videoopnames gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt op school,
in de schoolgids, Lispeltuut, flyers, posters en/of op de site van
de school. Wilt u niet dat uw kind ‘in beeld’ komt, stuurt u dan een
e-mail naar [email protected] met vermelding van naam,
groep en schoollocatie van uw kind.
Op school is er een orthotheek aanwezig. De orthotheek biedt
docenten en begeleiders een overzicht met verwijzingen naar
achtergrondinformatie, instanties en materialen op het gebied
van leer- en gedragsproblemen, lichamelijke en verstandelijke beperkingen, enzovoort. Daarnaast wordt er gewerkt aan de opbouw
van een bescheiden bibliotheek met vakliteratuur.
Ziekte leerkracht
Bij plotselinge ziekte van de leerkracht hanteren wij de volgende
volgorde voor vervanging:
1. een andere leerkracht voor de klas
2. stagiaires voor de klas onder supervisie van leerkracht/coach
3. groep verdelen
Bij langdurig ziekteverzuim en/of zwangerschapsverlof streven we
uiteraard naar een structurele vervanging.
Annie M.G. Schmidtschool | 26
Mei
week
maandag
Schoolactiviteiten
Feestdagen
Cultuurtips
dinsdag
woensdag
donderdag
18
vrijdag
1
[VHb]= geldt alléén voor locatie Van Hoornbeekstraat
[JdG] = geldt alléén voor locatie Jacob de Graefflaan
[1-4] = geldt alléén voor groepen 1 t/m 4
zaterdag
2
zondag
3
Dag van de Arbeid
19
20
4
5
6
Meivakantie
7
Meivakantie
8
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
11
12
13
14
15
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
9
Meivakantie
10
Meivakantie
Moederdag
16
17
Woezel en Pip (3+)
Theater Pepijn
Hemelvaartsdag
21
18
19
22
20
21
Annie M.G. Schmidtdag
CITO gesprekken groep 8
25
26
Tweede Pinksterdag:
vrij [1-8]
Start CITO-entreetoetsen
groep 7 t/m 12 juni
27
28
Ukkieconcert
De Nieuwe Regentes
22
23
24
Polleke (9+)
Koninklijke Schouwburg
Polleke (9+)
Koninklijke Schouwburg
Eerste Pinksterdag
29
30
31
4
Ouders en de school
Wij vinden een goed contact tussen ouders en de school erg
­belangrijk. Als ouder wilt u natuurlijk op de hoogte zijn van wat
uw kind op onze school allemaal leert en meemaakt. Vanzelfsprekend
informeren we u hierover zo volledig mogelijk. Via informatie-,
rapport- en ouderavonden, de Ouderraad en de Medezeggenschaps­
raad proberen wij de ouders zoveel mogelijk bij de school te betrekken. Op die manier horen wij ook wat u als ouder verwacht van
onze school en of wij die verwachtingen waar maken.
Informatieavonden
Klassenouder
Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond.
Op deze avond kunt u kennis maken met het team, de MR en de
OR. Op deze avond stellen ook de coördinatoren van de TSO (Tussenschoolse Opvang) en BSO (Buitenschoolse Opvang) zichzelf en
hun medewerkers aan u voor. U krijgt uitleg van de directie over
de school en haar beleid en u kunt een kijkje nemen in de groep
van uw kind(eren). U krijgt dan informatie over de inhoud van
het onderwijs, de gebruikte methoden en over de dagelijkse gang
van zaken in de groep. Vaak vragen de leerkrachten tijdens deze
avond ook of er ouders zijn die mee willen helpen bij bepaalde
activiteiten, zoals het lezen met kinderen in groep 3 en 4, het vervoeren van kinderen naar buitenschoolse activiteiten of het controleren van de kinderen op hoofdluis.
Om een goede communicatie tussen ouders en de leerkracht te
bevorderen, is het belangrijk dat er één of meer klassenouders zijn.
Aan het begin van het schooljaar vraagt de leerkracht aan de ouders
wie deze rol op zich wil nemen. Zo’n klassenouder regelt vaak
praktische zaken, bijvoorbeeld het vervoer naar een theatervoorstelling. Maar hij kan ook als intermediair dienen tussen ouders
en de leerkracht als het gaat om vragen, klachten of problemen.
Soms organiseren klassenouders ook gezellige bijeenkomsten voor
ouders bij iemand thuis.
Lispeltuut
Voor beide locaties verschijnt wekelijks de digitale ‘Lispeltuut’ met
nieuws van de directie, de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad,
een verslag van de groepsgebeurtenissen en een maandkalender
met aanvullende informatie over nieuwe geplande activiteiten.
‘De Lispeltuut’ is wekelijks te downloaden via de website van de
school. Daarnaast komt onze schoolkrant ‘Takkie Talk’ eenmaal per
jaar uit. Deze is vooral gevuld met bijdragen en tekeningen van
de kinderen zelf.
Website
Voor algemene en actuele informatie kunt u kijken op
www.amgschmidtschool.nl. Ook vindt u nuttige informatie op de
website van de Stichting Haagse Scholen
www.dehaagsescholen.nl
Rapportbesprekingen
Ouders van de kleuters worden op de hoogte gehouden van de
ontwikkeling van hun kind door middel van oudergesprekken en
ouderrapportagekaarten, het PRAVOO leerlingvolgsysteem.
Groep 3-8
Vanaf groep 3-7 ontvangen de kinderen 3 x per jaar een rapport:
in november, in maart en in de laatste schoolweek. Bij de eerste
twee rapporten worden de ouders uitgenodigd voor een 10 minutengesprek met de leerkracht.
In groep 8 ontvangen de kinderen geen derde rapport. Wel vinden er naar aanleiding van het schooladvies en de CITO-eindtoets
(afname 21, 22 en 23 april) oudergesprekken plaats.
Groep 1-2
In november vinden er gesprekken plaats met de ouders van de
‘najaarskinderen’ (oktober, november en december kinderen).
In januari 1ste ronde oudergesprekken (10 minuten gesprekken).
In juni 2de ronde oudergesprekken (10 minuten gesprekken).
Aan de andere kant vragen wij ook betrokkenheid van u. Niet
alleen in woord, maar vooral in daad. Om de simpele reden dat we
niet zonder uw hulp kunnen. Want alleen dankzij de inzet van de
ouders kunnen wij allerlei activiteiten organiseren zoals uitstapjes, sportdagen en het Zomerfeest.
Annie M.G. Schmidtschool | 28
Juni
week
23
maandag
1
Schoolactiviteiten
Feestdagen
Cultuurtips
dinsdag
2
[VHb]= geldt alléén voor locatie Van Hoornbeekstraat
[JdG] = geldt alléén voor locatie Jacob de Graefflaan
[1-4] = geldt alléén voor groepen 1 t/m 4
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
10
11
12
13
14
20
21
3
4
5
6
7
CITO-entreetoetsen [7]
t/m 12 juni
24
8
9
CITO-entreetoetsen [7]
Tante Patentmiddag [JdG]
Tante Patentmiddag[VHb]
Ouders zijn welkom tussen
15:45 en 15:15 uur
Einde
CITO-entreetoetsen [7]
Veilig Leren Fietsen [JdG]
t/m 19 juni
25
15
16
17
Deze week
Oudergesprekken [1-2]
18
19
Annie’s Got Talent [VHb]
Annie’s Got Talent [JdG]
25
26
Vaderdag
Veilig Leren Fietsen [JdG]
t/m 19 juni
26
22
23
24
Zomerfeest
16:00 - 19:00 uur
Vrij: vanaf 12:00 uur
27
29
Deze week
Eindmusical groep 8 [JdG]
30
27
28
Medezeggenschapsraad (MR)
Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Dat is wettelijk
verplicht. Onze school kent een centrale MR voor beide locaties.
Het aantal leden van een MR is afhankelijk van het aantal leerlingen
op een school. De verhouding tussen ouders en teamleden moet
gelijk zijn. Bij ons bestaat de MR uit tien leden (vijf ouders en vijf
teamleden). De ouders die zitting hebben in de MR worden door
de ouders van de school gekozen, de teamleden worden door het
team gekozen. Alle leden hebben een zittingsperiode van drie jaar
en kunnen herkozen worden.
De rol van de MR is om mee te kijken naar alle veranderingen die
het beleid van de school aangaan. De directie betrekt dus bij alle
voorstellen voor beleidsveranderingen de MR. De MR heeft adviesof instemmingsrecht over bepaalde zaken. Verder neemt de MR
ook op eigen initiatief bepaalde beleidsvragen onder de loep en
bespreekt deze met de directie. De vergaderingen zijn maandelijks.
Meer informatie kunt u bij één van de leden vragen. Zie ook het
dossier medezeggenschap op www.minocw.nl
Samenstelling Medezeggenschapsraad
Oudergeleding JdG
• Irene Jansen, moeder van Senne groep 3
[email protected]
• Sybren Kuiper, vader van Mille groep 5
[email protected]
• Jos van der Loos, vader van Arthur groep 8 [email protected]
Oudergeleding VHb
• Hannie Dalhuisen, moeder van Quinn groep 6 en Livia groep 3
[email protected]
• Lydia Luiten, moeder van Hein groep 5
[email protected]
Personeelsgeleding
• Heidi van Steekelenburg
leerkracht groep 1/2c [JdG] en 1/2rood[VHb]
• Irene van Leeuwen
vakleerkracht gymnastiek beide locaties
• Wati Reimer
leerkracht groep 5 [JdG]
• Stephanie Kervezee
leerkracht groep 6 [JdG]
• Ellen de Boer
leerkracht groep 1/2 geel [VHb]
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR)
De Haagse Scholen heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De GMR telt 16 leden: 8 ouders, 7 personeelsleden namens het scholenveld en 1 personeelslid namens het bestuurskantoor.
Ouderraad
De Ouderraad organiseert en ondersteunt activiteiten in nauwe
samenwerking en overleg met het team. Het team beslist samen
met de directie welke activiteiten er definitief gepland worden in
het schooljaar. De Ouderraad heeft ook als taak om de ‘vrijwillige’
ouderbijdrage te innen. Eventuele signalen van ouders worden
door de voorzitter van de OR doorgespeeld naar de oudervertegen­
woordiging in de MR en/of naar de directie. Dankzij de inzet van
de enthousiaste ouders van de Ouderraad zijn bijvoorbeeld het
Zomerfeest en Sinterklaasfeest telkens weer een groot succes.
Wilt u graag actief zijn in de Ouderraad, dan kunt u contact opnemen
met een van de leden die hierna genoemd staan. Uw medewerking
is van harte welkom!
Ouderraad Jacob de Graefflaan
Aan het begin van het schooljaar wordt de voorzitter van de
Ouderraad bekend gemaakt.
Een overzicht van alle leden van de ouder­raad kunt u vinden op de
website: www.amgschmidtschool.nl.
Ouderraad Van Hoornbeekstraat
De voorzitter van de OR is:
• Frank van der Vecht, vader van Tijl groep 7 en Che groep 4
[email protected]
[email protected]
Een overzicht van alle leden van de Ouder­raad kunt u vinden op de
website: www.amgschmidtschool.nl.
Sophia de Gaay Groep 8 [VHb]
Sophia kan iets wat niet veel mensen kunnen. Ze speelt
viool. Dat doet ze al sinds ze 6 jaar is. Ze kan muziek lezen
en speelt het liefst klassieke stukken.
“Een viool is heel bijzonder”, vertelt Sophia. Hij heeft een
hele speciale vorm en een mooie klank. En de viool is heel
beroemd. Want Mozart speelde ook viool”.
Bij Sophia thuis kunnen ze zo een orkest beginnen. Haar
zusje speelt ook viool, haar broertje piano, haar moeder
dwarsfluit en haar vader heeft vroeger een blokfluit gehad.
Sophia geeft ook optredens. “Op een groot podium met
een echte dirigent”. Iedereen mag dan zelf een stuk kiezen
om te spelen. “Ik had gekozen voor de muziek van de film
Narnia, de Leeuw, de Heks en de Kleerkast.” En op school
doet ze natuurlijk ieder jaar mee aan ‘The Voice of Annie’.
Vorige jaar heeft ze samen met Rens, die gitaar speelt, een
lied van de Beatles gedaan.
Toch wil Sophia later geen violist worden. “Viool spelen is
een hobby. Ik zou nog liever kunstenares worden. Want ik
kan ook heel goed tekenen.”
Annie M.G. Schmidtschool | 30
Juli
week
maandag
Schoolactiviteiten
Feestdagen
Cultuurtips
dinsdag
27
28
6
7
woensdag
1
8
donderdag
2
9
30
31
vrijdag
zaterdag
zondag
10
11
12
3
4
5
3e rapport mee [3-7]
Deze week
Eindmusical groep 8 [VHb]
29
[VHb]= geldt alléén voor locatie Van Hoornbeekstraat
[JdG] = geldt alléén voor locatie Jacob de Graefflaan
[1-4] = geldt alléén voor groepen 1 t/m 4
Start Zomervakantie om
14:45 uur
t/m 21 augustus
13
14
15
16
17
18
19
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
20
21
22
23
24
25
26
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
27
28
29
30
31
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Margedagen en vakantie schooljaar
2014/2015
Eerst even iets over de wet op de schooltijden.
Elke leerling heeft recht op 7520 lesuren in 8 jaar.
Voor de groepen 1-4 zijn dat er minimaal 880 per schooljaar
Voor de groepen 5-8 zijn dat er minimaal 1000 per schooljaar.
Verder is bepaald dat er voor de groepen 3-8 niet meer dan 7
4-daagse schoolweken mogen zijn.
Margedagen groep 1-4
maandag 15 september
maandag 8 december
vrijdag 23 januari (studiedag leerkrachten 5-8)
vrijdag 20 februari*
vrijdag 27 maart (studiedag leerkrachten 1-4)
Margedagen groep 1-8
Woensdag 3 september (studiedag team)
Woensdag 11 maart (studiedag team)
Extra margemiddag
Op 5 december zijn de groepen 1-4 vrij vanaf 11.30 uur i.v.m.
Sinterklaas.
* Extra middag 5-8 op vr 20 februari om 12.00 uur vrij i.v.m.
verlenging schooltijd expressie– en techniekmiddagen.
Vakantieregeling 2014/2015 Primair onderwijs
Prinsjesdag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
(inclusief Hemelvaart)
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
16-09-2014
20-10-2014 tot en met 24-10-2014
22-12-2014 tot en met 02-01-2015
23-02-2015 tot en met 27-02-2015
03-04-2015
06-04-2015
27-04 2015
04-05-2015 tot en met 15-05-2015
25-05-2015
10-07-2015 tot en met 21-08-2015
Maandag 24 augustus start schooljaar 2015/2016.
Schoolgeld
Vrijwillige ouderbijdrage
Eenmaal per jaar betalen de ouders de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage.
Deze bijdrage wordt geïnd en beheerd door de OR. Hiervan worden
activiteiten betaald die niet uit het schoolbudget worden bekostigd,
zoals Sinterklaasfeest, Kerstdiner, Paasontbijt, traktaties,
­versieringen, Zomerfeest en klassenpotjes (extra budget voor in
de groepen).
Deze ouderbijdrage is vrijwillig, maar de ouderraad heeft het geld
hard nodig om alle activiteiten en festiviteiten te kunnen bekostigen. De oudergeleding van de MR heeft instemmings­recht met betrekking tot de vaststelling en/of wijziging van de hoogte van de
vrijwillige ouderbijdrage.
Op beide locaties bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 50,-.
• JdG: te voldoen op rekeningnummer 5674378 t.n.v. Ouderraad
Annie M.G. Schmidtschool JdG.
• VHb: te voldoen op rekeningnummer 566338602 t.n.v. Ouder raad Annie M.G. Schmidtschool VHb.
Stichting Vrienden van de Annie M.G. Schmidtschool
Op beide locaties is er een Stichting Vrienden van de school in
het leven geroepen waarnaar extra donaties en/of sponsorgelden
overgemaakt kunnen worden. Het bestuur van de stichting bestaat
uit ouders van kinderen van de Annie M.G. Schmidtschool.
Het bestuur maakt elk jaar een werkplan. Hierin staat een lijst van
projecten waaraan het geld besteed zou kunnen worden, die in
overleg met de schooldirectie en de oudergeleding MR is opgesteld.
Deze lijst is samengesteld op basis van ideeën en suggesties van
de leerkrachten en de ouders.
De voorzitter van de Stichting is:
• Linde van der Wal-Vlietstra, moeder van Ties uit groep 8 en
Teun uit groep 6
[email protected]
Het sponsorreglement is via onze schoolwebsite te downloaden:
www.amgschmidtschool.nl
Schoolreisje en/of kleuterdag
Elk jaar gaan wij op schoolreis met de groepen 3-8. Voor de kleutergroepen organiseren wij een klein schoolreisje of een speciale
kleuterdag. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 27,50. In
een aparte brief wordt u een aantal weken van te voren geïnformeerd hoe u dit bedrag kunt betalen.
Werkweek groep 8
De groepen 8 gaan elk jaar samen op werkweek. De kosten hiervoor zijn € 130,-. Ook hierover ontvangt u in een aparte brief de
betalingswijze.
Schoolfotograaf
Elk schooljaar komt de schoolfotograaf langs om alle kinderen op
de foto te zetten. Ook kunnen broertjes en zusje die bij ons op
school zitten samen op de foto! De schoolfotograaf moet natuurlijk
ook betaald worden!
Ooievaarspas
Kinderen met een Ooievaarspas komen in aanmerking voor een
korting. Een deel van de kosten wordt betaald door de gemeente
Den Haag. Bij de administratie van de school kunt u met uw
Ooievaarspas tot aan een bepaald bedrag rechtstreeks pinnen.
Locatie JdG
Stichting Vrienden van de Annie M.G. Schmidtschool,
www.vriendenamgsschool.nl
Rekeningnummer NL17INGB0001361109 van de ING Bank ten
name van de Stichting Vrienden van de Annie M.G. Schmidtschool.
De voorzitter van de Stichting is:
• Daphne de Groot, moeder van Stijn uit groep 6
[email protected]
Locatie VHb
Stichting Vrienden van de Annie M.G. Schmidtschool,
Rekeningnummer 1358.38.541 ten name van Stichting Vrienden
van de Annie MG Schmidtschool Van Hoornbeekstraat te Den
Haag.
Annie M.G. Schmidtschool | 32
Klachtenregeling
Bedrijfshulpverlening (BHV) en EHBO
Het kan gebeuren dat u als ouder klachten heeft over onze school.
Is dat het geval, laat het dan zo snel mogelijk weten aan de direct
betrokkene(n). In de meeste gevallen zal dat de leerkracht zijn.
Die zal in de regel een afspraak met u maken om de klacht te
bespreken, desgewenst in aanwezigheid van de Interne Begeleider. Als dit gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kunt u een
afspraak maken voor een gesprek met de directie. Alle partijen
zijn hierbij dan aanwezig. Ons uitgangspunt is altijd om klachten
serieus te nemen en zo snel mogelijk en naar wederzijdse tevredenheid af te handelen.
Op onze school zijn er, verdeeld over twee locaties, voldoende
medewerkers opgeleid als BHV’er. Zij hebben allen een erkend
certificaat behaald en worden jaarlijks bijgeschoold door de organisatie BHV.nl. Zo houden zij hun kennis en kunde op peil.
Daarnaast zijn er twee teamleden in het bezit van een EHBOdiploma. Uiteraard houden zij ook dit diploma actueel.
Op beide locaties zijn er voldoende EHBO-koffers, welke regelmatig worden bijgevuld. Ook worden de brandblusapparaten jaarlijks
gecontroleerd en wordt er elk schooljaar een aantal keren een
ontruimingsoefening geoefend met alle kinderen, teamleden, BSO
en TSO.
Klachtenregeling van De Haagse Scholen, stichting voor primair
en speciaal openbaar onderwijs
Als uw klacht volgens u niet afdoende door onze school afgehandeld
is of kan worden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het
College van Bestuur.
De centrale vertrouwenspersonen van De Haagse Scholen zijn:
• Mw. M. (Marion) Ferber
[email protected]
Telefoon: 070-3535266
• Dhr. A. (Albert) van der Zalm
[email protected]
Telefoon: 06-51993618
Stichting Onderwijsgeschillen
Met de oprichting van de Stichting Onderwijsgeschillen is er nu
een loket voor het gehele onderwijsveld.
Het adres van de Onderwijsgeschillen luidt:
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon 030-2809590
De Haagse Scholen is aangesloten bij de Landelijke Klachten
Commissie/Onderwijsgeschillen.
Tante Patent (leeftijd mag niet vermeld worden)
Tante Patent vindt van zichzelf dat ze geen talenten heeft.
Maar als ze dan toch iets moet noemen, dan is het ‘goed in
schoonmaken’. Tante Patent houdt er van als alles keurig
schoon is. ‘Elke dag goed stof afnemen; elke week de ramen
zemen (nawrijven met een prop krantenpapier) en natuurlijk de matjes minstens drie keer per week uitkloppen’.
Andere talenten van zichzelf kan tante Patent niet zo verzinnen. Gevraagd naar de talenten van haar bijzondere
huisgenoot, de grote Sof, krijgt tante Patent een kleur op
haar wangen. ‘Hij is heel goed in rommel maken, erop los
slaan en het hoofd op hol brengen van de halve stad. Maar
voor een Batavier eet hij zijn eitje heel keurig’, zegt ze
daarna.
Wat vindt Tante Patent er van dat de workshops expressie
en techniek op school naar haar vernoemd zijn? ‘Een beetje
overdreven’, is gelijk haar antwoord. ‘Ik heb liever dat er
gewoon keurig en netjes gewerkt wordt, dus in kaarsrechte
rijtjes zitten, sommen maken, met twee woorden antwoord
leren geven en verder niets. Al die rare fratsen leveren alleen maar rommel en onrust op’, vindt tante Patent.
Als op het laatst van dit interview de grote Sof even binnen
komt waaien, verklaart tante Patent ‘dat er misschien ook
wel iets goeds uit deze workshops kan komen. Als er na
afloop door iedereen maar wel goed opgeruimd wordt’, zegt
ze tot slot.
Annie M.G. Schmidtschool | 33
5
Praktische zaken op
en om de school
Schooltijden
We werken op onze school met een continurooster. De kinderen
beginnen vroeg en houden ’s middags ook vroeg op. Dat betekent
dat de tijd tussen de middag beperkt is. De meeste kinderen maken
dan ook gebruik van de overblijfvoorziening. Natuurlijk mag u uw
kind tussen de middag naar huis halen, maar er is daarvoor niet
zo veel tijd.
De schooltijden zijn als volgt vastgesteld:
groep 1 tot en met 4: 8.30 - 11.30 uur en 12.45 - 14.45 uur
groep 5 tot en met 8: 8.30 - 12.00 uur en 12.45 - 14.45 uur
woensdag alle groepen: 8.30 - 12.15 uur
De school begint voor alle groepen om 8.30 uur. Vanaf 8.15 uur is
er toezicht op het plein. Het is belangrijk dat we precies op tijd
kunnen beginnen. Dat is prettig voor ons, maar zeker ook voor de
kinderen. Zorgt u er dus voor dat uw kind op tijd is.
Te laat op school
Komt uw kind te laat, dan verwachten wij dat u daar de leerkracht
uitleg over geeft, mondeling of in een briefje.
Verder hanteren wij de 3, 6, 9 regeling in samenwerking met de
leer­plicht. Als een kind 3x te laat is gaat er vanuit de school een
brief richting ouders, bij 6x te laat volgt er een gesprek met de
ouders van het kind op school en bij 9x te laat wordt dit gemeld
aan de leerplicht en worden de ouders/verzorgers opgeroepen voor
een gesprek met de leerplichtambtenaar.
Wegbrengen kinderen van groep 1 en 2
U kunt uw kinderen om 8.25 uur naar de klas brengen. Het is de
bedoeling dat alle ouders of verzorgers uiterlijk om 8.35 uur
­vertrekken, zodat de schooldag kan beginnen.
Wegbrengen kinderen van groep 3 tot en met 8
Kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 verzamelen zich op het
schoolplein vanaf 8.15 uur en gaan om 8.25 uur samen met hun
leerkracht naar binnen toe. Als het slecht weer is, kunnen de leerlingen vanaf 8.15 uur direct naar hun eigen lokaal toe gaan.
Verkeer rond de school
Aan het begin en het eind van de schooldag is het vaak spitsuur
rond de school. Breng daarom uw kind(eren) bij voorkeur met de
fiets. Dat voorkomt onnodige overlast voor onze buren en bevordert de verkeersveiligheid in de straat. Komt u toch met de auto,
parkeer dan alleen waar dat is toegestaan.
Pleinwacht
Vanaf 8.15 uur is er pleinwacht op de schoolpleinen door de leerkrachten. Vanaf 14.45 uur tot 15.00 uur is de conciërge op het
schoolplein aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
en op woensdag van 12.15 uur tot 12.30 uur. Bij afwezigheid van
de conciërge wordt de pleinwacht tot 15.00 uur door het team
verzorgd.
Schoolmelk
Kinderen kunnen gebruik maken van de schoolmelk, een voorziening van de Melkunie. U kunt op school, bij de administratie, een
melkformulier krijgen dat u ook weer bij de administratie kunt
inleveren. De melk wordt ’s ochtends tijdens de kleine pauze
gedronken. U kunt ook schoolmelk voor de lunchpauze a­ anvragen.
Belangrijk: na inlevering van het melkformulier, duurt het nog
ongeveer drie weken voordat uw kind schoolmelk krijgt. U zult uw
kind gedurende deze periode zelf melk mee moeten geven. Dat
geldt eveneens voor de eerste dagen na de zomervakantie, want
dan is er ook nog geen schoolmelk!
Bij een adreswijziging, verhuizing naar een andere school, of bij
een andere correctie kunt u op school een wijzigingsformulier
krijgen voor de schoolmelkgegevens. U kunt dit formulier ook
downloaden vanaf de site. Scholen die aangesloten zijn bij de
Melkunie nemen bij verandering van school het melkabonnement
over. Bij onjuiste betalingen en dergelijke kunt u contact opnemen met:
• de Melkunie:
Telefoon: 034-842 98 80.
Trakteren
De verjaardag is voor alle kinderen een speciale dag. Ze worden
dan in het zonnetje gezet en mogen langs de meesters en juffen
van de andere groepen gaan. En uiteraard mag de jarige trakteren
in de groep. In verband met de veiligheid van de kinderen kunt u
geen lollies en kauwgum (laten) uitdelen.
Op onze School
Wij vinden het belangrijk om met elkaar positief een aantal regels
te formuleren. Een voorbeeld:
• Op onze school helpen we elkaar;
• Onze school en ons schoolplein zijn rookvrij;
• Wij lopen met de fiets aan onze hand;
• Wij voetballen met een zachte bal;
• Wij luisteren naar elkaar.
Annie M.G. Schmidtschool | 34
Augustus
week
32
33
34
35
[VHb]= geldt alléén voor locatie Van Hoornbeekstraat
[JdG] = geldt alléén voor locatie Jacob de Graefflaan
[1-4] = geldt alléén voor groepen 1 t/m 4
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
10
11
12
13
14
15
16
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
17
18
19
20
21
22
23
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
24
25
26
27
28
29
30
3
Start
schooljaar 2015- 2016
36
Schoolactiviteiten
Feestdagen
Cultuurtips
31
4
5
6
7
8
9
Schoolbenodigdheden
Een goed begin is het halve werk
Ieder jaar krijgen de kinderen een lijst mee met schoolbenodigdheden die u als ouder moet aanschaffen. Als iedereen met de juiste
spullen start, beginnen we lekker aan het nieuwe schooljaar.
Schoolboeken
Schoolboeken worden zonder kosten aan de kinderen uitgeleend.
Daarom moeten ze in een stevige schooltas vervoerd worden om
beschadigingen te voorkomen. Is een boek beschadigd of kwijt
geraakt, dan zullen de ouders dit moeten vergoeden.
Waardevolle spullen
De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadiging van mobiele telefoons, sieraden, iPods, fietsen, skateboards
of andere waarde­volle spullen.
Gymnastiek
In groep 1-2 wordt bijna dagelijks gebruik gemaakt van het speel­
lokaal! Gymschoenen en gymkleding zijn niet verplicht. Geeft u
toch gymschoentjes mee, dan graag met klittenband of elastiek.
Voor de kinderen van groep 3-8 wordt het dragen van gymschoenen
met rubberen zolen (geen zwarte) verplicht. De gymkleding kan
bestaan uit een korte broek en T-shirt of een gympakje. Zorg voor
een tas of rugzakje voorzien van de naam van uw kind, waarin uw
kind de gymkleding kan meenemen. Merk de gymkleding ook door
de naam van uw kind erin te zetten. Dat voorkomt dat kledingstukken kwijtraken. Ook is het beter om uw kinderen op gymdagen
geen sieraden en dergelijke te laten dragen.
Ziekmelding
Is uw kind ziek? Geef dat vóór 8.30 uur door per email (zie pagina 38) aan de leerkracht van uw kind. Heeft u geen internetverbinding dan kunt u de ziekmelding ook telefonisch doorgeven:
• Jacob de Graefflaan
Telefoon: 070-345 12 56
• Van Hoornbeekstraat.
Telefoon: 070-354 14 60
Vanaf 8 uur wordt de telefoon opgenomen door de conciërge. Bij
afwezigheid zonder bericht neemt de school rond 9.30 uur telefonisch contact met u op.
Jeugdarts
Een leerkracht met vragen over een leerling kan in overleg met
de ouders/verzorgers een aanvraag voor onderzoek op indicatie
indienen. Daarnaast kunt u zelf rechtstreeks contact opnemen
met de jeugdarts mw Deborah Roesink als u vragen hebt over de
gezondheid van uw kind. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een
extra onderzoek of gesprek aan te vragen. Infectieziekten, zoals
mazelen en kinkhoest, dient u ­onverwijld te melden aan de
schoolleiding.
Voor meer informatie, zie www.infectieziekten.info
Toelatingsbeleid nieuwe kinderen
Na aanmelding van nieuwe kleuters via het digitale loket ‘Eén
aanmeldleeftijd’ wordt jaarlijks tussen 1 en 14 oktober op elke
school besloten welke aangemelde kinderen wel of niet kunnen
worden toegelaten. Ouders die hun kind hebben aangemeld krijgen hierover voor 21 oktober bericht. Als criteria voor toelating
op de Annie M.G. Schmidtschool geldt:
• broertjes en zusjes van huidige leerlingen van de school hebben voorrang
• kinderen van personeelsleden van de school hebben voorrang
• er wordt gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling van jongens en meisjes per groep, en een zo evenwichtig mogelijke verdeling over de verschillende geboortemaanden
• indien op basis van bovenstaande criteria niet alle aan-
gemelde leerlingen kunnen worden geplaatst c.q. toe-
gelaten dan wel er meer leerlingen voor toelating in aanmerking komen dan er plaatsen beschikbaar zijn, vindt loting plaats.
Voor kinderen die tussentijds instromen in bestaande groepen
gelden andere criteria. Hiervoor kunt u contact opnemen met de
directie van school
Op elke locatie wordt om de twee maanden een kennismakingsbijeenkomst voor toekomstige ouders gehouden. U krijgt dan voorlichting en een rondleiding. Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden via [email protected]
Kinderopvang 2Samen (BSO, TSO, PSZ)
Buitenschoolse Opvang (BSO) en Tussenschoolse Opvang
(TSO)
Onze school heeft voor de Buitenschoolse Opvang een samen­
werkingsverband met Kinderopvang 2Samen, die al 70 jaar professionele kinderopvang in Den Haag biedt (en sinds 2007 ook haar
diensten in Monster aanbiedt).
Op de locatie JdG wordt uw kind ondergebracht in de lokalen van
de 2Zeerovers in onze school. De locatie VHb vangt de kinderen
op in de lokalen van de 2Vikingen in de school.
De jongere kinderen worden uit de klas opgehaald door de
­pedagogisch medewerkers van 2Samen.
Niet alleen de voor- en naschoolse opvang wordt bij ons door
2Samen geregeld, maar ook de Tussenschoolse Opvang. We spreken
over ‘Broodje Samen’ als het de Tussenschoolse Opvang betreft.
De tarieven van het overblijven vindt u op de website www.2Samen.nl
onder het kopje tarieven. Tevens kunt via school een folder
­verkrijgen of via de TSO-coördinator van de locatie.
2Samen heeft KICKs, dat bruisende en uitdagende activiteiten
aanbiedt voor kinderen van de BSO. Veelzijdigheid en kwaliteit staan
daarbij hoog in het vaandel. De activiteiten hebben het karakter
van miniworkshops en worden door vakdocenten op de BSO zelf
of in een sporthal, dansschool of buurthuis gegeven. In vakanties
organiseert KICKs sporttoernooien voor alle BSO-locaties.
Wij vinden het belangrijk dat we uw kind ook na school een goede
tijd kunnen bieden.
Er is op onze school één werkgroep ‘samenwerking 2Samen en
Annie M.G.Schmidtschool’ in het leven geroepen voor beide locaties. De werkgroep wordt gevormd door coördinatoren BSO en
TSO, directie school, leerkrachten en ouders.
Locatie-coördinatoren BSO/PSZ
• Cleo Lauwerijssens [JdG] [email protected]
Telefoon: 06-39 41 80 67
• Natasja Verweij-ten Kate [VHb] [email protected]
Telefoon: 070-355 63 58
Annie M.G. Schmidtschool | 36
Coördinatoren TSO
• Cleo Lauwerijssens [JdG] [email protected]
Telefoon: 06-39 41 80 67
• Sander ten Kate [VHb] [email protected]
Telefoon 070-355 63 58
Peuterspeelzaal (PSZ)
Naast Buitenschoolse Opvang en Tussenschoolse Opvang biedt
2Samen op de locatie VHb ook de Peuterspeelzaal aan.
In de Peuterspeelzaal van 2Samen kan uw kind van 2,5 jaar terecht
om te spelen met andere leeftijdsgenootjes. Behalve spelen worden
er ook activiteiten ondernomen: liedjes zingen, samen wat fruit
eten en iets drinken, buiten spelen, vrij spelen of knutselen en
nog veel meer. Dit draagt bij aan de lichamelijke, verstandelijke
en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. De Peuterspeelzaal
biedt professionele begeleiding, variëteit aan speelgoed nood­
zakelijk voor de verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind,
en de sociale omgeving door de aanwezigheid van andere kinderen.
Contact
Het hoofdkantoor van Kinderopvang 2Samen is gevestigd aan de
Laan van Meerdervoort 70 in Den Haag.
• Kinderopvang 2Samen [email protected]
Telefoon: 070-338 55 00
Meer informatie treft u op de website: www.2samen.nl
Leerplicht en verlofaanvragen
Voor alle leerlingen vanaf de leeftijd van 5 jaar geldt de Leerplichtwet. In deze wet is voorzien dat leerlingen in bepaalde gevallen
kunnen worden vrijgesteld van de leerplicht. Voor maximaal 10
dagen per jaar beslist de schooldirecteur. Verzoeken om langere
vrijstelling worden altijd ter beoordeling aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag doorgezonden.
Onderstaand wordt uitgelegd in welke gevallen vrijstelling kan
worden aangevraagd/verleend. Waar in de tekst de term ‘ouders’
wordt gebruikt wordt ook bedoeld de wettelijke vertegenwoordigers
c.q. verzorgers van de leerling.
Soorten vrijstelling
Leeftijd
Leerplicht bestaat vanaf 5 jaar. Kinderen van 5 jaar mogen 5 uur
per week worden vrijgesteld van schoolbezoek. Een beroep op deze
vrijstelling moet door de ouders worden gemeld bij de directeur.
Daar bovenop kan voor een kind van 5 jaar door de ouders aan de
directeur nog eens 5 uur per week om vrijstelling worden verzocht.
Vakantie
Een verzoek om vakantie buiten de schoolvakanties kan één keer
per jaar worden verleend voor maximaal 10 dagen. Het mag niet
gaan om de eerste 2 weken van het schooljaar. Het beroep van één
van de ouders moet verhinderen dat binnen de schoolvakantie op
vakantie kan worden gegaan.
Levensovertuiging
Uiterlijk 2 dagen voor de gebeurtenis kan aan de directeur door de
ouders om vrijstelling worden gevraagd voor een verplichting vanwege godsdienst of levensovertuiging.
Gewichtige omstandigheden
Denk aan een bruiloft, begrafenis, verhuizing. Dit verlof kan in
totaal per leerling per schooljaar maximaal 10 dagen worden toegekend. Gaan de verzoeken over het maximum heen dan wordt het
verzoek doorgezonden naar de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar beslist vervolgens.
Ziekte
Bij ziekte van de leerling bestaat recht op vrijstelling.
Richtlijnen
Per vrijstellingsgrond gelden de volgende richtlijnen
Leeftijd
De eerste 5 uur dient door de ouders slechts te worden gemeld. De
tweede 5 uur dient te worden aangevraagd bij de directeur. Voor
toewijzing van de tweede 5 uur geldt dat maximaal in totaal één
vrije dag per week mag ontstaan, dan wel twee vrije dagdelen per
week. Het normale lespatroon dient door het verlof zo min mogelijk te worden verstoord. De leerling is dus altijd een volledige
ochtend of middag op school.
Vakantie
Het wettelijk criterium is dat de leerling door de specifieke aard
van het beroep van één van de ouders niet binnen de schoolvakantie met hen/het gezin op vakantie kan. Dat betekent dat bijvoorbeeld een verzoek om een extra dag voorafgaand of aansluitend
aan een schoolvakantie zal worden afgewezen.
Er is slechts in uitzonderlijke gevallen sprake van een beroep waarbij niet in één van de schoolvakanties 2 weken vakantie kan worden opgenomen. Horeca of agrarische sector is denkbaar, maar het
moet gaan om onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen.
Een verzoek voor 2 weken vakantie buiten de schoolvakantie zal
daarom in principe worden afgewezen.
Levensovertuiging
Voorbeelden zijn Offerfeest, Suikerfeest, Jom Kippoer. Voor dergelijke feesten wordt 1 dag verlof gegeven. Voor niet algemeen bekende feestdagen wordt geen verlof gegeven. Dat geldt eveneens
voor gebeurtenissen in verband met een individuele levensovertuiging (“Wij vinden het belangrijk dat …”).
Gewichtige omstandigheden
Bij overlijden of ernstige ziekte wordt ruimhartig toegekend. Bij
een (12½-, 40- en 50-jarig) huwelijk geldt een beperking tot familie tot de tweede graad (ouders, broers/zussen, grootouders). Bij
verhuizing wordt 1 dag toegekend. De school kan om bewijzen
vragen.
Ziekte
Bij langdurige ziekte of twijfel over de aard van de afwezigheid
wordt een verklaring van een arts opgevraagd. Wanneer hierover
geen uitsluitsel kan worden verkregen wordt de leerplichtambtenaar ingelicht.
Procedure
Ouders doen een verzoek om vrijstelling tijdig en schriftelijk of per
email. Leerplicht Den Haag houdt een ruime termijn van 8 weken
van tevoren aan. Een aanvraag voor een huwelijk is qua termijn
natuurlijk iets anders dan een aanvraag wegens ziekte, gewichtige
omstandigheden of een begrafenis.
Op een verzoek tot maximaal 10 dagen per jaar wordt schriftelijk
of per email beslist door de directeur.
Collectieve Scholieren Ongevallenverzekering
De Haagse Scholen heeft een Collectieve Ongevallenverzekering
voor alle scholen afgesloten. Deze verzekering is van kracht op
weg van huis naar school en van school naar huis, gedurende het
verblijf op school, en tijdens de activiteiten buiten de school. Dit
laatste alleen in schoolverband en onder toezicht. Onder de verzekering valt in die tijd ook het ongevallenrisico door stoeien van
de leerlingen onderling.
Meer informatie over de ongevallenverzekering kunt u via de
­administratie aanvragen.
Annie M.G. Schmidtschool | 37
Adressen
Onderwijs
• Stichting De Haagse Scholen
Scheveningseweg 60,
postbus 61454, 2506 AL Den Haag
zie ook www.dehaagsescholen.nl
• Leerplichtambtenaar Den Haag
Telefoon: 070-353 51 98
• Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 508 AD Utrecht,
Telefoon: 030-280 95 90
• Inspectie van het onderwijs
e-mail: [email protected] en
www.onderwijsinspectie.nl
- vragen over onderwijs: (0800) 8051 (gratis)
-klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,
ernstig psychisch of fysiek geweld; meldpunt vertrouwens­
inspecteurs (0900) 111 31 11 (lokaal tarief)
• Jeugdarts, mw Deborah Roesink,
CJG Scheveningen
Scheveningseweg 56, 2517 KW Den Haag
Telefoon: 070-752 65 65,
[email protected]
• Jeugd­-verpleegkundige, Saskia Groenendijk­,
CJG Scheveningen,
• School Maatschappelijk Werk ZEBRA
Kettingstraat 2 B,
2511 AN Den Haag
Telefoon: 070-424 80 00
• Haags Centrum voor Onderwijsondersteuning
HCO, Zandvoortselaan 146, 2554 EM Den Haag
Telefoon: 070-448 28 28
• Vereniging Openbaar Onderwijs
Telefoon: 0800-5010
www.voo-5010.nl
• Onderwijsadviseur, Patty Jansen, SPPOH
voor alle vragen van ouders over onderwijs
Voor-, tussen- en naschoolse opvang
• Stichting 2-Samen 070-338 55 00
• Peuterspeelzaal en BSO 2Vikingen [VHb] 070-355 63 58
• BSO 2Zeerovers [JdG] 070-3561604
School
De gegevens van beide locaties staan op de achterkant van de gids.
Emailadressen leerkrachten locatie JdG
Emailadressen van medewerkers beide locaties
1/2a Daniëlle Schouten
[email protected]
Carla Seed
[email protected]
1/2b Veronique Barkhuijsen [email protected]
Petra Langenhuizen [email protected]
1/2c Heidi van [email protected]
Sharon Maaskant
[email protected]
3 Marjolein Heye
[email protected]
Liselore Holt
[email protected]
4 Christa Siepe
[email protected]
Annemieke Janssen [email protected]
5 Wati Reimer
[email protected]
6 Stephanie Kervezee [email protected]
Bonnie Evers
[email protected]
7 Saskia Frishert
[email protected]
Marjolein Lieuwes
[email protected]
8
Olga Verlee
[email protected]
Alice Bansropansingh [email protected]
• Rubi Hendriks
[email protected]
directeur
• Bertus Janssens
[email protected]
adjunct-directeur
• Janny Teeuwisse
[email protected]
leerlingadministratie/ conciërge
• Betty de Regt
[email protected] amgschmidtschool.nl
financiële administratie
• Harjit Singh
[email protected]school.nl
conciërge
• Irene van Leeuwen
[email protected]
vakleerkracht gymnastiek
• Petra Langenhuizen
[email protected]
Interne Begeleider 1-2
• Liselore Holt
[email protected]
Interne Begeleider 3-5
• Marjolein Lieuwes
[email protected]
Interne Begeleider 3-8
Emailadressen leerkrachten locatie VHb
geel Ellen de Boer
[email protected]
Tera Hemmes
[email protected]
rood Heidi van Steekelenburg [email protected]
Berry van der Elst
[email protected]
blauw Edmee van Wichen
[email protected]
Daniëlle Schouten
[email protected]
3
Monique van Eck
[email protected]
Tineke van der Zwan [email protected]
4
Monique van Eck
[email protected]
Brenda Sterk
[email protected]
5
Ilse van der Lans
[email protected]
6
Moedjirah Sabiran
[email protected]
Sazia Rasheed
[email protected]
Alice Bansropansingh [email protected]
7
Tjitske Dijkstra
[email protected]
Alice Bansropansingh [email protected]
8
Alice Bansropansingh [email protected]
Natasha Poot
[email protected]
Cultuur en Sport
• Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 41, 070-338 11 10
• Museon, Stadhouderslaan 41, 070-338 13 38
• Koorenhuis (cursuscentrum), Prinsegracht 27, 070-342 27 22
Annie M.G. Schmidtschool | 38
Colofon
Opmaak Frédérique Huijgen
Ontwerp, foto’s Taco Zwaanswijk
Foto’s Agnes van der Zanden
Interviews, redactie
Ellen Dahlhaus en Sonja Wagenaar
Interview Tante Patent
Annemieke Janssen
TekstRubi Hendriks
Annie M.G. Schmidtschool | 39
3
1E HAVEN
STRAND
2
1
ST
KO
11
JU
13
14
WE
G
IN
7
10
15
G
6
8
9
P R IN S
W ES TD U
5
K
AN
W IL LE
WE
12
4
AT
M S TR .
2E HAVEN
R
A
RI
RA
WES TDU IN
WEG
LAA
N
DOORNPARK
16
JO
HA
EN
ERIK
HE
IJ
VA N H OO
RN BE
GE
18
R IK
IK
ER
ED
AN
FR
LA
E IS E N
H
ST RA AT
LA AN
OWER
IE M
.G . S
CHM
WS
NP
AU
RI
KENN
E DY
N
M
.G
.S
C
TS
CH
N
GR
PR
A
OH
N
SCHEVENINGSE
BOSJES
T
E N IN G
ORT
SCHEV
RT
OG
IN
KADE
RVO
HE
RDE
NE
21
LA
KADE
MEE
AN
VREDESPALEIS
LAAN
V
.
TEL
N
ZORGVLIET
OO
WA
TER
OF
B. M
SE
AN
IE
ID
L
OO
N
JAC O
B
GRAE DE
FFLA
A
S TA D H
N
HM
TS O E
OL
WEG
PLAN
OUD
TR
SS
IU
T
J
LAAN
ER
OO
LAA
MUSEON
ERS
VA
L
HER TOG INN E
LA
T
HO U D
AA
T
S TA D
CHO
DE
AN
AD
IDEN
LAA
T
WIT
GEMEENTE
MUSEUM
ERS
PRES
GR
CONGRESGEBOUW
AA
HOUTRUST
BRUG
I DT S
Overig
5 Schooltuintjes
6 Kinderboerderij
SCHEVENINGSE
BOSJES
TR
AA
T
STATEN
PLEIN
W IJ K
ANN
AT
LA AN
STAT EN
R
19
B L E IS
VA N
EK ST RA
EV ELT
ZW
KR AN EN
LAAN
HEND
SE
LAA N
BU RG W
FRED
OL DE BA RN
DE
EG
SL AG
LAAN
K
NDRI
E N IN G
FR
EM
N
N
ANKE
VA N
LL
FR AN KE
S L AG
SCHEV
S TAT
BOSJES VAN POOT
WI
N
17
Speelvoorzieningen
1 Windasstraat
2 Dr. de Visserplein
3 Adriaan Coenstraat
4 Badhuisstraat
7 Haringkade
8 Boegstraat
9 Sleepnetstraat
10 Ooststraat
11 Pluvierhof
12 Meeuwenhof
13 Vlielandsestraat
14 Zeezwaluwhof
15 Scholstraat
16 Frankenstraat
17 van Sint Aldegondeplein
18 van Boetzelaerlaan
19 Frederik Hendrikplein
20 Ary v/d Spuyweg
21 Sunny Court
20
DE
RS
WE
PA R
TIJ
G
Jacob de Graefflaan 10-14
2517 JM Den Haag
T (070) 345 12 56
[email protected]
www.amgschmidtschool.nl
Van Hoornbeekstraat 5
2582 RA Den Haag
T (070) 354 14 60
[email protected]
www.amgschmidtschool.nl