Gemeenteraad 9 juli 2014

Zitting van 09.07.2014
aanwezig:
Celine D'huyvetter, Gemeenteraadslid - Voorzitter
Koenraad Degroote, Burgemeester
Philip Vanhaesebrouck, Rita Delmotte, Wim Declercq, Schepenen
Antoon Vandemaele, Noel Persijn, Luc Vercaemer, Tonny Berteloot,
Charlotte Vandemoortele, Stefan Bonne, Gunther Simoens, Robby
Beekwee, Filip Demeyer, Bertrand Minjauw, Gemeenteraadsleden
Trees De Smet, OCMW-voorzitter
Sofie De Clerck, Secretaris
Verontschuldigd: Bart De Keukeleire, Schepenen
Ivès Lambrecht, Patrick Bearelle, Veerle Cannie, Gemeenteraadseden
------------------------------------------------DE GEMEENTERAAD
Na vastgesteld te hebben dat in toepassing van art. 33 van het gemeentedecreet, de notulen van de
vorige zitting minstens acht dagen voor de dag van de vergadering ter inzage van de raadsleden
waren gelegd, dat elk raadslid bij toepassing van art 174 minstens veertien dagen voor de
vergadering een ontwerp van jaarrekening 2013 met alle bijlagen heeft ontvangen, en dat elk
raadslid bij toepassing van art. 21 minstens acht dagen op voorhand, samen met de uitnodiging tot
de vergadering, de dagorde van deze zitting heeft ontvangen.
GAAT OVER TOT DE DAGORDE
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting
Aangezien er aan elk raadslid, samen met de dagorde, een kopie van het verslag van de
vergadering van 21.05.2014 werd bezorgd.
Aangezien er aan de raadsleden werd gevraagd of zij enige opmerking wensten te formuleren
over dit verslag.
Aangezien geen van de raadsleden enige opmerking heeft geformuleerd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Het verslag van de vergadering van 21.05.2014 van de gemeenteraad, goed te keuren.
--------------------------------------OPENBAAR
Koenraad Degroote, Burgemeester
Algemene administratie
2. Het jaarverslag van de ILV Associatie Midwest voor 2013 – kennisname
Gelet op de algemene overeenkomst van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest,
goedgekeurd door de Gemeenteraad in haar zitting van 20 december 2011 ;
Overwegende dat de ILV Associatie Midwest werd opgericht in februari 2012 ;
Overwegende dat minstens jaarlijks verslag dient uitgebracht te worden aan de gemeenteraad
;
Aangezien de WVI het jaarverslag van de ILV Associatie Midwest voor 2013 bezorgde;
Overwegende dat raadslid Vandemaele opmerkt dat er sprake is in het verslag van 10
werkgroepen, doch dat in geen van deze werkgroepen een lid van de gemeente Dentergem
terug te vinden is ;
Overwegende dat burgemeester Degroote bevestigt koele minnaars te zijn van het project
zodat de gemeente voorlopig een afwachtende houding aanneemt, o.m. rekening houdende
met de verwachting dat in de toekomst wel eens een zwaardere financiële inspanning kan
gevraagd worden;
Overwegende dat raadslid Vandemaele nog informeert naar eventuele baten voor de gemeente
waarop burgemeester Degroote opmerkt dat de return in hoofdzaak bestaat uit informatie-
uitwisseling, waardoor de afwachtende houding van de gemeente nogmaals dient benadrukt te
worden;
BESLIST
Kennis te nemen van het jaarverslag van de ILV Associatie Midwest voor 2013.
--------------------------------------Personeel
3. Vaststelling rechtspositieregeling en organogram van het gemeentepersoneel –
akteneming schrijven Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 16.04.2014 tot wijziging van
rechtspositieregeling en het organogram van de gemeente Dentergem;
Aangezien deze beslissing samen met de nodige stukken op 23.04.2014 aangetekend werd
verstuurd aan de toezichthoudende overheid;
Gelet op het schrijven van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur d.d. 16.06.2014
(referentie: 2014-12121/P P2014 120 001 RPR);
Aangezien daarin geschreven wordt dat de gemeente dient rekening te houden met volgende
opmerkingen:
1° Artikel 112, derde lid: tussen het woord “onbezoldigde” en het woord “afwezigheid” moet
het woord “volledige” ingevoegd worden overeenkomstig de bepalingen van het gewijzigde
artikel 58 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele
bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
2° Artikel 171, §1, 3°: naar analogie met de wijziging aan artikel 68 van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van Dentergem dient “of 3 ongunstige
evaluaties tijdens de loopbaan” te worden geschrapt:
Verder merkt de toezichthoudende overheid op: “in de toekomst moet artikel 270 §1, 1° van
het gemeentedecreet van 15 juli 2005 strikt worden nageleefd. Daarin wordt bepaald dat de
gemeentelijke overheden alleen kunnen beslissen over het vaststellen of wijzigen van de
rechtspositieregeling van het personeel, voor zover deze beslissingen een weerslag kunnen
hebben op de budgetten en het beheer van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn, wanneer ze vooraf zijn voorgelegd aan het advies van de raad voor maatschappelijk
welzijn. Dergelijke beslissingen die genomen worden vooraleer ze voorgelegd worden voor
advies aan de raad voor maatschappelijk welzijn, zijn niet wettelijk en zullen aanleiding
geven tot het optreden van het ambt van de gouverneur;
Gelet op het telefonisch onderhoud tussen de personeelsdienst en de toezichthoudende
overheid en daarbij door de overheid werd toegelicht dat bovenvermelde wijzigingen aan
artikel 112 en 171 mogen ingevoerd worden bij de volgende aanpassing van de
rechtspositieregeling van de gemeente Dentergem. In afwachting daarvan primeert voormeld
besluit van de Vlaamse Regering als hogere rechtsnorm en dient dus toegepast te worden in
concrete gevallen;
BESLIST
Kennis te nemen van het schrijven van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur d.d.
16.06.2014 (referentie: 2014-12121/P P2014 120 001 RPR) houdende de
rechtspositieregeling.
--------------------------------------Ruimtelijke ordening
4. Goedkeuren overeenkomst met statuten betreffende de oprichting van de interlokale
vereniging “intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt”
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 21septembert 2007 houdende de
subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid; gewijzigd bij besluit
van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 en van 23 december 2011;
Gezien in toepassing van dit besluit enkel gemeenten, als regisseur van het lokaal woonbeleid,
projecten kunnen indienen;
Gezien hierbij prioriteit wordt gegeven aan het stimuleren van intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 15 mei 2008 houdende de goedkeuring van het
voorstel tot oprichting van een interlokale vereniging “intergemeentelijke samenwerking
Wonen Regio Tielt” met het oog op samenwerking op het vlak van lokaal woonbeleid en het
indienen van een project bij de Vlaamse Regering; verlengd bij gemeenteraadsbeslissing, dd.
19 oktober 2011 voor een tweede projectperiode mei 2012 – april 2015;
Gezien ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering dd. 21 september 2007, gewijzigd bij
besluit dd. 10 december 2010 en dd. 23 december 2011, een verlenging voor de lopende
intergemeentelijke projecten lokaal woonbeleid kan worden aangevraagd;
Gelet op de diverse besprekingen tussen afgevaardigden van de gemeenten Dentergem,
Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene, de samenkomst van het beheerscomité;
Gelet op het positief advies van het beheerscomité van Wonen Regio Tielt i.s. dd. 07 april
2014 houdende de verlenging van de interlokale vereniging “intergemeentelijke
samenwerking Wonen Regio Tielt”
Gelet op het voorstel van overeenkomst met statuten betreffende de oprichting van de nieuwe
interlokale vereniging “intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt”;
Gelet op het positief advies door de Raadscommissie Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband van heden ;
Overwegende dat raadslid Vandemaele vraagt of er een kans is dat de subsidie wegvalt
waarop schepen Vanhaesebrouck meedeelt dat er thans sprake is van een vermindering van de
subsisie van 60% naar 30% ;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: De overeenkomst met statuten betreffende de oprichting van de interlokale
vereniging “intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt” zoals in bijlage gevoegd
goed te keuren en de interlokale vereniging “intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio
Tielt i.s.” voor de periode mei 2015 – april 2018 te verlengen.
Artikel 2: Machtiging te verlenen aan de burgemeester en secretaris tot ondertekening van
deze overeenkomst.
Artikel 3: Afschrift van deze overeenkomst over te maken aan de bevoegde instanties van de
Vlaamse overheid en de Vlaamse Minister van Wonen.
--------------------------------------5. Goedkeuring projectdossier tot verlengen van de intergemeentelijke samenwerking
Wonen Regio Tielt met meerjarenbudget voor de periode 1 mei 2015 - 30 april 2018
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; met latere
wijzigingen,
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2007 houdende subsidiëring
van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid; gewijzigd bij besluit van de
Vlaamse Regering van 10 december 2010 en 23 december 2011;
Overwegende dat de Vlaamse regering met deze subsidiëring de gemeenten wil stimuleren,
begeleiden en ondersteunen om de taak als regisseur van het lokaal woonbeleid echt op te
nemen met alle publieke en lokale woonactoren;
Gelet op het initiatief dd. 2008 van de stad Tielt en de gebiedswerking Midden-WestVlaanderen van de provincie West-Vlaanderen om samen te werken met de gemeenten van de
regio Tielt om een project tot intergemeentelijke samenwerking wonen uit te tekenen dat kan
genieten van de subsidiëring van de Vlaamse overheid, dat gericht is op de verbetering van de
lokale dienstverlening inzake wonen en dat een antwoord kan bieden op de uitdagingen
waarvoor de lokale besturen staan op het vlak van woonbeleid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 15 mei 2008 houdende de goedkeuring van
het eerste projectdossier tot intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt met
meerjarenbudget;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 19 oktober 2011, houdende goedkeuring van
de verlenging van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging
“intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt” voor de periode mei 2012 –april
2015;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden houdende goedkeuring van de
verlenging van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging
“intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt” voor de periode mei 2015 – april
2018;
Gelet op het initiatief dd. 2014 van de deelnemende gemeenten van Wonen Regio Tielt i.s.
om een nieuw projectdossier tot intergemeentelijke samenwerking uit te tekenen zodat de
deelnemende gemeenten de meerwaarde van het intergemeentelijk samenwerken de komende
drie werkingsjaren structureel kunnen verankeren, en via een verlenging van de
subsidieperiode ook de volgende 3 werkingsjaren een antwoord kunnen bieden op de
uitdagingen voor het lokaal woonbeleid;
Overwegende dat tijdens de voorbije werkingsjaren reeds heel wat initiatieven inzake lokaal
woonbeleid werden gerealiseerd en het intergemeentelijk samenwerken op heden een
meerwaarde betekent voor het lokaal woonbeleid van stad Tielt en de omliggende gemeenten;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 02.09.2011 om
principieel in te stemmen met de deelname aan het proces tot opmaak van een projectvoorstel
voor het bekomen van samenwerking met de gemeenten van de regio Tielt;
Gelet op het positief advies van het beheerscomité ‘Wonen Regio Tielt i.s.’ dd. 7 april 2014
betreffende de inhoudelijke en financiële toelichting van het projectvoorstel;
Overwegende dat dit resulteerde in de opmaak van een projectdossier met bijhorende
begroting voor intergemeentelijke samenwerking met de gemeenten Dentergem, Meulebeke,
Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene, opgemaakt door de coördinator van Wonen Regio Tielt
i.s.;
Overwegende dat dit projectdossier bij de Vlaamse overheid zal worden ingediend met het
oog op het bekomen van de vooropgestelde subsidiëring;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: Het voorliggend projectdossier tot intergemeentelijk samenwerken met
meerjarenbudget goed te keuren en het engagement te nemen 3 jaar aan dit project deel te
nemen onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de begrote subsidies die
worden verleend door de Vlaamse Minister van Wonen of zijn gemachtigde.
Artikel 2: Hiervoor de nodige kredieten in het gemeentelijke budget te voorzien.
Artikel 3:Deze beslissing over te maken aan de bevoegde instanties van de Vlaamse overheid
en de financieel beheerder van de gemeente.
--------------------------------------6. Toelichting stand van zaken opmaak RUP Dentergem-centrum”
Raadslid Bonné stelde per schrijven van 26 mei 2014 een aantal vragen omtrent de beslissing
om binnen het GRUP Dentergem-centrum een bypass te voorzien met het oog op een
ontlasting van de kern van Dentergem voor doorgaand en zwaar verkeer. Raadslid Bonné
licht de door hem gestelde vragen ter zitting mondeling toe.
Teneinde aan deze vragen tegemoet te komen, geeft burgemeester Degroote een toelichting
over de stand van zaken voor dit GRUP Dentergem-centrum, en in het bijzonder omtrent het
reconversieproject van de voormalige RIVA-site, dewelke bestemd was voor
milieubelastende industrie.
Dit project zou plaats bieden aan 3,3ha lokaal bedrijventerrein, met aan de voorzijde een
woonproject. Voor de realisatie van bijkomende woongelegenheid diende in casu echter een
woonbehoefte aangetoond te worden, hetgeen in Dentergem vooralsnog niet aan de orde is.
Pas na de goedkeuring van het PRUP in februari 2014 werd een omvorming van
milieubelastende industrie naar woongelegenheid toch mogelijk.
Wanneer woongelegenheden gecreëerd worden, is het uiteraard vereist dat deze verkaveling
ook ontsloten wordt : de aanleg van een weg is dus noodzakelijk. Burgemeester Degroote
benadrukt hiebij dat er dan nog 390 meter rest om deze verkaveling ook op de Statiestraat te
ontsluiten en aldus een verbindingsweg rond Dentergem tot stand te brengen. AWV bleek
echter niet enthousiast over dergelijke ontsluitingsweg en vroeg om een mobiliteitsstudie
hiervoor op te maken.
Op basis van deze studie meende AWV dat de aanleg van de bypass niet aangewezen zou zijn
terwijl het gemeentebestuur wel degelijk van de opportuniteit gebruik wenste dergelijke
bypass planmatig mogelijk te maken. Het gemeentebestuur verwijst hierbij o.m. dat de cijfers
omtrent de verkeersdrukte onvoldoende representatief zijn aangezien er door verschillende
wegenwerken (o.m. Aarsele, Dreve,...) geen sprake was van doorgaand verkeer. Een
actualisatie van de cijfers uit deze studie valt te overwegen op een ogenblik dat de
wegenwerken gefinaliseerd zijn. Bovendien dient ook rekening gehouden te worden met het
feit dat de bypass een gewestweg zou zijn, hetgeen voor de gemeente interessant zou kunnen
zijn naar kostenverdeling toe maar in het nadeel zou uitvallen voor AWV.
Raadslid Bonné betwijfelt of de cijfers in de studie effectief beïnvloed werden door
wegenwerken in Aarsele en benadrukt dat het gemeentebestuur ook op zoek zou kunnen gaan
naar andere oplossingen, vb. via grotere wegen buiten Dentergem.
Burgemeester Degroote merkt op dat hogere overheden niet altijd correct inschatten wat
interessant is voor de gemeente Dentergem en stelt de vraag of het standpunt van raadslid
Bonné persoonlijk is dan wel eveneens door diens fractie ondersteund wordt. Raadslid
Vandemaele bevestigt het standpunt van de fractie Focus 8720 en wijst erop dat de aanleg van
een bypass het verkeersprobleem enkel zou verschuiven naar het kruispunt van de Statiestraat
met de Meulebekesteenweg. Burgemeester Degroote en schepen Declercq ontkennen dit
laatste formeel en wijzen erop dat een bypass ook de verkeersveiligheid ter hoogte van de
school ten goede zou komen.
Burgemeester Degroote besluit zijn toelichting met de bedenking dat de studie gebeurde op
vraag van AWV doch dat de gemeente Dentergem volledig vrij is om een afwijkende stelling
in te nemen. Bovendien relativeert hij de conclusie van AWV door de opmerking van het
Studiebureau dat, indien de bypass zou gerealiseerd worden, deze best nog verder zou
doorgetrokken worden.
Raadslid Vandemaele stelt nog een afsluitende vraag naar de verdeelsleutel tussen de
ontwikkelaar en de gemeente. Het antwoord op deze vraag zal opgezocht en meegedeeld
worden.
Aanvulling n.a.v. goedkeuring verslag op 17.09.2014: de verdeelsleutel = 30% ten laste van
de gemeente en 70% ten laste van de ontwikkelaar.
--------------------------------------Philip Vanhaesebrouck, Tweede schepen
Financien en comptabiliteit
7. Jaarrekening 2013 van het kerkbestuur “Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Stefanus te
Dentergem – besluit Gouverneur
Aangezien de jaarrekening 2013 van het kerkbestuur “Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Stefanus te
Dentergem door de Kerkraad werd vastgesteld op 24.02.2014 en door de gemeenteraad
gunstig werd geadviseerd op 16.04.2014.
Gelet op het verslag van de Gouverneur dd 06.05.2014 met zijn bijlage en opmerkingen.
BESLIST
Kennis te nemen van het besluit van de Gouverneur dd 06.05.2014.
--------------------------------------8. Jaarrekening 2013 van het kerkbestuur “Sint-Amandus en Sint-Lucia te Markegem –
besluit Gouverneur
Aangezien de jaarrekening 2013 van het kerkbestuur “Sint-Amandus en Sint-Lucia te
Markegem door de Kerkraad werd vastgesteld op 04.02.2014 en door de gemeenteraad
gunstig werd geadviseerd op 16.04.2014.
Gelet op het verslag van de Gouverneur dd 06.05.2014 met zijn bijlage.
BESLIST
Kennis te nemen van het besluit van de Gouverneur dd 06.05.2014.
--------------------------------------9. Jaarrekening 2013 van het kerkbestuur “Sint-Martinus te Oeselgem – besluit
Gouverneur
Aangezien de jaarrekening 2013 van het kerkbestuur “Sint-Martinus” te Oeselgem door de
Kerkraad werd vastgesteld op 29.01.2014 en door de gemeenteraad gunstig werd geadviseerd
op 16.04.2014.
Gelet op het verslag van de Gouverneur dd 06.05.2014 met zijn bijlage en opmerkingen.
BESLIST
Kennis te nemen van het besluit van de Gouverneur dd 06.05.2014.
--------------------------------------10. Jaarrekening 2013 van het kerkbestuur “Sint-Petrus en Sint-Catharina” te Wakken
–besluit Gouverneur
Aangezien de jaarrekening 2013 van het kerkbestuur “Sint-Petrus en Sint-Catharina” te
Wakken door de Kerkraad werd vastgesteld op 10.02.2014 en door de gemeenteraad gunstig
werd geadviseerd op 16.04.2014.
Gelet op het verslag van de Gouverneur dd 06.05.2014 met zijn bijlage en opmerkingen.
BESLIST
Kennis te nemen van het besluit van de Gouverneur dd 06.05.2014.
--------------------------------------11. Definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 2006
tot en met 2010
Aangezien de gemeenteraad op 19.03.2014 het voorstel van definitieve afrekening forfaitaire
bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 2006 tot en met 2010 voor de gemeente
Dentergem gunstig adviseerde;
Gelet op het schrijven van 15.05.2014 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken,
Gouverneur Provincie West-Vlaanderen, Civiele Veiligheid – forfaitaire bijdragen brandweer
betreffende het tweede voorstel definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de
jaarrekeningen 2006 tot en met 2010;
Gelet op het tweede voorstel van de definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer
voor de jaarrekeningen 2006 tot en met 2010 voor de gemeente, telkens verminderd met het
voorschot dat overeenkomstig de onderrichtingen van de Minister van Binnenlandse Zaken
reeds werd geïnd voor het betreffende jaar;
Gelet dat de forfaitaire bijdrage werd berekend met inachtname van de wetgeving en
onderrichtingen en die verloopt in 5 stappen (zie brief);
Overwegende dat overeenkomstig artikel 10§4,3° van de wet van 31.12.1963 betreffende de
civiele bescherming, gewijzigd door de wet van 14.01.2013, de gemeenteraad over 60 dagen
beschikt om over dit voorstel een gemotiveerd advies uit te brengen;
Aangezien het gunstig advies of de ontstentenis van advies binnen de 60 dagen, geldt als
akkoord met de voorgestelde bedragen:
Rekening 2006
160.218,39 euro
Betaald voorschot
122.723,35 euro
te betalen
37.495,04 euro
Rekening 2007
150.308,58 euro
Betaald voorschot
125.229,85 euro
Te betalen
25.078,73 euro
Rekening 2008
171.704,97 euro
Betaald voorschot
128.727,03 euro
Te betalen
42.977,94 euro
Rekening 2009
177.421,94 euro
Betaald voorschot
133.023,90 euro
Te betalen
44.398,04 euro
Rekening 2010
169.093,78 euro
Betaald voorschot
132.916,47 euro
Te betalen
36.177,31 euro
Overwegende dat deze meerkost van € 186.667,06 euro budgettair voorzien werd op de
jaarbudgetrekening 2014/GBB-CBS/0410-00/6494000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN ;
Overwegende dat de meerkost met de nieuwe berekening met 8.807,82 euro werd
verminderd;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: de beslissing van de gemeenteraad dd 19.03.2014 houdende de gunstige advisering
van het voorstel van de definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaar
2006 tot en met 2010 voor de gemeente Dentergem, in te trekken.
Artikel 2: Gunstig advies te verlenen op het tweede voorstel van de definitieve afrekening
forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 2006 tot en met 2010 voor de
gemeente Dentergem.
Artikel 3: dit advies over te maken aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken,
Gouverneur Provincie West-Vlaanderen, Civiele Veiligheid.
--------------------------------------12. Goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening 2013.
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder de bepalingen uit hoofdstuk
VI, m.b.t. inventaris, jaarrekening en kwijting, zijnde artikel 171 en volgende ;
Gelet op het ontwerp van jaarrekening, balans, resultatenrekening, en toelichting 2013
opgemaakt door de financieel beheerder;
Aangezien dit ontwerp aan alle gemeenteraadsleden werd bezorgd op maandag 23 juni 2014 ;
Gelet op de toelichting ter zitting verstrekt door schepen Vanhaesebrouck;
Met 10 stemmen voor (Koenraad Degroote, Philip Vanhaesebrouck, Rita Delmotte, Wim
Declercq, Celine D'huyvetter, Noel Persijn, Tonny Berteloot, Charlotte Vandemoortele,
Gunther Simoens, Bertrand Minjauw), 5 onthoudingen (Antoon Vandemaele, Luc Vercaemer,
Stefan Bonne, Robby Beekwee, Filip Demeyer)
BESLIST
De jaarrekening 2013, balans, resultatenrekening en toelichting zoals voorgelegd door de
financieel beheerder, te aanvaarden en goed te keuren.
--------------------------------------Geen lid voor bevoegdheid gedefinieerd
Geen bevoegdheid gekozen
13. VARIA
1. Raadslid Vandemaele merkt op dat hij nog geen schriftelijk antwoord mocht ontvangen op
de door hem gestelde vragen omtrent de vertraging in de werken in de Wontergemstraat.
Schepen Declercq antwoordt dat er door de slechte weersomstandigheden van de voorbije
dagen sprake is van bijkomende vertraging. Er wordt afgesproken dat raadslid Vandemaele
en schepen Declercq beiden aanwezig zullen zijn op de eerstvolgende werfvergadering
teneinde afspraken te maken met het oog op nakende wielerwedstrijden n.a.v. Dentergem
Kermis.
2. Raadslid Vandemaele vraagt naar een stand van zaken omtrent de werken in de Dreve.
Schepen Declercq antwoordt dat er nog een aantal kleinere zaken moeten afgewerkt worden
vooraleer er sprake kan zijn van een voorlopige oplevering.
Gedaan in voormelde zitting
NAMENS DE GEMEENTERAAD
De secretaris
de voorzitter