jaarverslag 2012

2012
Het Mediafonds in 2012
2012
MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2012 03
Inhoud
07 Voorwoord
SUBSIDIËRING
09 Besluitvorming
11 Operationele doelstellingen
12 Samenvatting
13 Code Cultural Governance
STIMULERINGSBELEID
15 Talentontwikkeling
17 Bijzondere projecten
17 Festivals
18 Bijeenkomsten en debatten
18 Prijzen
19 Publicaties
20 Feedback
BIJLAGEN
45 46 48 49 50 51 53 Bestuur en bureau
Adviseurs projecten
Voorzitters, inleiders en
adviseurs interne evaluaties
Begroting 2012 en exploitatie­rekeningen 2011 en 2012
Balansen per 31 december 2011 en 2012
Subsidies in cijfers en beeld
Bekroonde programma’s
55 Colofon
TOEKENNINGEN EN AFWIJZINGEN
22 Aanvragen landelijke publieke omroep
37 Aanvragen regionale publieke omroep
Toegekende aanvragen
Toegekende aanvragen
22 Productie televisieprogramma’s
22 Drama
23 Podiumkunsten
24 Documentaires
25 Over algemene onderwerpen
26 Over kunst
26 Speelfilms
27 Jeugdprogramma’s
27 Nu of Nooit!
27 Kids & Docs
28 Overige jeugddocumentaires
37 Productie televisieprogramma’s
37 Documentaires
37
Over algemene onderwerpen
37 Over kunst
28 Productie radioprogramma’s
28 Drama
28 Documentaires
28 Over algemene onderwerpen
28 Over kunst
29 Overige radioprogramma’s
29 Ontwikkeling televisieprogramma’s
29 Drama
31 Documentaires
31 Over algemene onderwerpen
32 Over kunst
32 Speelfilms
32 Deltaplan Talent
33 Jeugd
34 Ontwikkeling radioprogramma’s
34 Drama
34 Documentaires
34 Over algemene onderwerpen
34 Over kunst
35 Gecombineerd e-cultuur en radioproject
38 Ontwikkeling televisieprogramma’s
38 Drama
38 Documentaires over algemene onderwerpen
38 Ontwikkeling radioprogramma’s
38 Drama
38 Documentaires over algemene onderwerpen
Afgewezen aanvragen
39 Productie televisieprogramma’s
39 Drama
39 Documentaires
39
Over algemene onderwerpen
39 Over kunst
39 Productie radioprogramma’s
39 Documentaires over algemene onderwerpen
39 Ontwikkeling televisieprogramma’s
39 Documentaires over algemene onderwerpen
39 Documentaires over kunst
40 Ontwikkeling radioprogramma’s
40 Drama
40 Aanvragen e-cultuur van de
landelijke publieke omroep
Toegekende aanvragen
Afgewezen aanvragen
35 Productie televisieprogramma’s
35 Drama
35 Jeugddrama
35 Documentaires
35
Over algemene onderwerpen
35 Over kunst
36 Productie radioprogramma’s
36 Documentaires
36
Over algemene onderwerpen
36 Over kunst
36 Drama
40 Productie
41 Ontwikkeling
41 Afgewezen aanvragen
41 Productie
41 Ontwikkeling
41 Aanvragen e-cultuur van de
regionale publieke omroep
Toegekende aanvragen
41 Ontwikkeling
36 Ontwikkeling televisieprogramma’s
36 Drama
36 Documentaires
36
Over algemene onderwerpen
36 Over kunst
Afgewezen aanvragen
41 Productie
42 Aanvragen TAX-videoclipfonds
36 Ontwikkeling radioprogramma’s
36 Drama
36 Documentaires
36
Over algemene onderwerpen
36 Over kunst
42 Toegekende aanvragen
43 Aanvragen Gamefonds
43 Toegekende aanvragen
MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2012 INHOUD 05
Het Mediafonds in 2012
Het vijfentwintigste jaar in het bestaan van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele
Mediaproducties kan met recht veelbewogen worden genoemd. Tot 29 oktober 2012 werd op
verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap intensief en zorgvuldig toegewerkt
naar een fusie met het Stimuleringsfonds voor de Pers, die naar de geest was gebaseerd op het
WRR-rapport Focus op Functies en waarover positief was geadviseerd door de Raad voor Cultuur.
Op die dag echter werd het regeerakkoord gepubliceerd voor het kabinet Rutte II. Daaruit kon
worden opgemaakt dat het Mediafonds met ingang van 2017 zijn subsidie van OCW zou verliezen.
Een argumentatie voor deze bruuske koerswijziging was in de tekst van het akkoord niet te vinden
en werd ook in de maanden daarna niet gegeven. Wel tekenden zo goed als alle organisaties in het
werkveld van het fonds protest aan bij de betrokken bewindslieden, sprak de Raad voor Cultuur
zich tegen het voornemen uit, werd in de pers op vele plaatsen kritiek geuit en werd een petitie
tegen opheffing in korte tijd met meer dan 8.000 handtekeningen ondersteund.
Bestuur en medewerkers van het fonds hebben al die steun als hartverwarmend ervaren. En als
terecht. Het Mediafonds dient het belang van zowel cultuurproducerende organisaties als het in
cultuur geïnteresseerde publiek. Alom wordt erkend, ook door het huidige kabinet, dat de taken die
het fonds vervult belangrijk en nodig waren, zijn en blijven.
Naar ons eigen inzicht voeren wij die taken inhoudelijk competent en organisatorisch efficiënt uit;
een niet onbelangrijk detail is daarbij het opnieuw lage overheadpercentage van nog geen 8 procent.
Ook in 2012 hebben de medewerkers van het fonds, ondanks alle hierboven aangeduide commotie,
meer dan volle inzet getoond. Daarvan getuigt dit jaarverslag. En daarvoor is het bestuur van het
Mediafonds hen grote dank verschuldigd.
Jacob Kohnstamm
Voorzitter
VOORWOORD 07
SUBSIDIËRING
De subsidiëring van Nederlandse culturele media­
producties is de hoofdtaak van het Mediafonds.
Een transparante besluitvorming, heldere
operationele doelstellingen en inzicht in de
resultaten vormen het procedurele kader
waarbinnen dit gebeurt.
Besluitvorming
Besluiten over subsidies, de verdeling van het budget en
andere activiteiten van het Mediafonds worden genomen
door het bestuur. Externe deskundigen adviseren het bestuur bij zijn besluitvorming. Dit adviestraject staat onder
supervisie van de directeur, tevens hoofd van het bureau.
Bestuur
Het bestuur van het Mediafonds bestaat statutair uit zeven
leden die worden benoemd door de minister van OCW. Het
fonds draagt deze leden voor. Twee leden worden benoemd
uit de kring van de publieke mediadiensten. De voordracht
van deze kandidaten wordt afgestemd met het bestuur
van de Nederlandse Publieke Omroep. Twee leden zijn
afkomstig uit de kring van film- en podiumkunsten. Uit de
overige drie leden wijst de Minister de voorzitter aan. Per
15 maart 2012 is Ad van Liempt benoemd als bestuurslid.
Hij komt uit de kring van de publieke mediadiensten en
volgt Bert Mulder op, die in 2011 terugtrad uit het bestuur.
Penningmeester Stienette Bosklopper is met ingang van 1
februari 2012 benoemd voor een tweede termijn van vier
jaar. Bestuursleden kunnen maximaal acht jaar zitting
hebben.
In 2012 is het bestuur tien keer bijeengekomen om
ingediende subsidieverzoeken te behandelen en daarnaast
in wisselende samenstelling om te spreken over specifieke
zaken. Een belangrijk agendapunt was aanvankelijk de
door de minister van OCW aangekondigde fusie van het
Mediafonds met het Stimuleringsfonds voor de Pers. Deze
situatie veranderde radicaal toen op 29 oktober in het
regeerakkoord onverwacht werd aangekondigd dat deze
fusie niet zou doorgaan en dat het Mediafonds met ingang
van 2017 zou worden opgeheven. Veel aandacht ging
vervolgens uit naar de dreigende opheffing en naar wat er
kon worden gedaan om de regering te bewegen van haar
voornemen af te zien.
In het eerste kwartaal van het jaar heeft het bestuur
bekendgemaakt welk gedeelte van het budget bestemd was
voor radio, televisie en e-cultuur, en bij televisie ook specifiek voor welke programmacategorieën. Deze segmentering
werd bepaald op basis van het beleidsplan en het patroon
van aanvragen en toekenningen uit eerdere jaren. Omdat
het fonds in hoge mate afhankelijk is van het programmaaanbod van de publieke mediadiensten, is de segmentering
slechts een uitgangspunt. Gedurende het jaar, maar vooral
in de maand december, wordt altijd bezien of onderbesteding in enige categorie toelaat dat in andere categorieën
iets meer subsidie wordt toegekend.
Voor algemene documentaires en voor projecten van regionale omroepen werd het beschikbare budget gelijkelijk
verdeeld over de vijf rondes waarin voor deze categorieën
aanvragen konden worden ingediend.
Over vrijwel de hele linie was er gedurende het jaar per
categorie voldoende budget om aanvragen waarover
een positief advies was uitgebracht te subsidiëren. In de
categorie televisiedrama moest het bestuur in november
echter een besluit aanhouden over de achtdelige dramaserie Hollands Hoop van de VARA/VPRO/NTR wegens
uitputting van het budget. In de decembervergadering kon
deze serie alsnog worden gesubsidieerd. Dat was mede
mogelijk door een onderbesteding van ruim een miljoen
euro bij jeugdprogramma’s. In die categorie werden relatief
veel aanvragen afgewezen omdat ze onvoldoende artistieke
kwaliteit hadden. Er is geen aanleiding om te vrezen dat er
in volgende jaren binnen deze categorie opnieuw onderbesteding zal zijn.
Bij het behandelen van subsidieverzoeken stelde het
bestuur vast of was voldaan aan de statutaire criteria: gaat
het om een cultureel programma, een bijzonder programma en een project van Nederlandse origine? Bij projecten
van of voor regionale omroepen wordt ook het regionale
belang gewogen. Over de vraag of van een subsidieverzoek
kan worden verwacht dat het beoogde project voldoende
hoogwaardig artistieke kwaliteit zal opleveren heeft het
bestuur in beginsel een beslissing genomen op basis van
een advies van een commissie van deskundigen. Dit advies
werd steeds door het bureau ingewonnen en vervolgens
schriftelijk ter kennis van het bestuur gebracht. Over de
hoogte van het subsidiebedrag werd beslist na advies van
het bureau. Bestuursleden die op enigerlei wijze waren
betrokken bij een subsidieaanvraag hebben niet deelgenomen aan de discussie of besluitvorming betreffende die
aanvraag en de afwikkeling daarvan.
Een aanzienlijk deel van het dramabudget werd besteed in
het kader van het Deltaplan Talent, waarin het Mediafonds
in 2012 samenwerkte met NTR, VARA, VPRO, AVRO,
Nederlands Filmfonds en CoBO. Verder werd in samenwerking met NTR, Fonds Podiumkunsten en Cinedans voor het
derde jaar op rij Point Taken georganiseerd, waarbinnen
samenwerkende choreografen en filmmakers plannen
kunnen indienen voor korte, artistieke dansfilms. Met de
regionale omroepen en het Mondriaan Fonds werd het
project Hollandse Meesters gecontinueerd, een reeks van
korte portretten van hedendaagse beeldend kunstenaars.
De selectie van kunstenaars vond plaats door een door
de fondsen goedgekeurde commissie van deskundigen.
Inmiddels zijn er veertig portretten gerealiseerd en in
december verleende het bestuur subsidie voor nog eens
twintig afleveringen. In samenwerking met het fonds voor
de Creatieve Industrie werd de uitvoering voortgezet van
het TAX-videoclipfonds en het Gamefonds. De advisering
werd toevertrouwd aan twee speciaal daarvoor door de
fondsen aangestelde commissies. De afhandeling vond
telkens plaats door het fonds waar de aanvraag was
ingediend. In het belang van een vlotte procedure was bij
het Mediafonds de directeur gemandateerd om de besluiten
voor deze twee fondsen te nemen.
Het bestuur heeft daarnaast vaststellingsbesluiten genomen op basis van ingediende eindafrekeningen van
projecten en beslist over intrekking van eerder toegekende
SUBSIDIËRING 09
subsidies wanneer projecten niet doorgingen. Een wisselend samengestelde delegatie van het bestuur, bestaande
uit de voorzitter (of de vicevoorzitter) en één van de
andere leden, bijgestaan door de directeur en de jurist van
het fonds, heeft zich belast met het horen van diegenen die
bezwaar hebben gemaakt tegen een bestuursbesluit. De
betreffende bestuursleden deden telkens na de hoorzitting
verslag aan het voltallige bestuur, dat eveneens de stukken had gelezen. Vervolgens besliste het bestuur of het
besluit waartegen het bezwaar zich richtte, moest worden
bevestigd, geheel of gedeeltelijk moest worden herzien of
dat nader advies moest worden ingewonnen voordat over
het bezwaar kon worden beslist. Er zijn in 2012 negen
bezwaren behandeld. Voor twee projecten werd alsnog
subsidie verleend en in één geval werd de subsidie iets
verhoogd. Daarnaast is er één bezwaar behandeld tegen
een naar het oordeel van de aanvrager te lage subsidie van
het TAX-videoclipfonds. De indieners van dit bezwaar zijn
gehoord door een bestuurslid en een medewerker van het
Mediafonds en op basis daarvan is de subsidie verhoogd.
Adviseurs
Het Mediafonds kon in 2012 beschikken over de medewerking van 142 externe deskundigen, onder wie een groot
aantal met specifieke kennis en ervaring op het gebied van
het maken van radio- en televisieprogramma’s (regisseurs,
scenarioschrijvers, dramaturgen) en op het vlak van
e-cultuurprojecten. Daarnaast hecht het fonds aan het
oordeel van adviseurs met een andere of meer algemene
culturele deskundigheid, bijvoorbeeld op het gebied van
theater, dans, (kunst)geschiedenis, filosofie of literatuur. In
de steeds wisselende samenstelling van commissies werd
gestreefd naar een evenwichtig maar toch spannend
samengaan van actieve en passieve expertise, van specifieke en brede kennis. Zo kan recht worden gedaan niet
alleen aan ambachtelijke eisen, maar ook aan de inzichten
van de cultureel geïnteresseerde kijker. Om een smaakmonopolie binnen adviescommissies te voorkomen, waren de
adviescommissies telkens anders van samenstelling.
De adviseurs van het Mediafonds worden geworven via een
open procedure. Ze worden in eerste instantie voor een
jaar benoemd, een termijn die bij gebleken geschiktheid
kan worden verlengd tot drie jaar. Hierna is een herbenoeming voor nog eens drie jaar mogelijk. In 2012 is de
benoeming in enkele gevallen nog met een extra jaar
verlengd wegens bijzondere deskundigheid waarvoor niet
meteen vervanging kon worden gevonden. Voordat
adviseurs hun werkzaamheden aanvangen ondertekenen ze
een protocol waarin onder andere is geregeld dat ze dienen
te melden wanneer zij een persoonlijk belang hebben bij
een subsidie-aanvraag. In de betreffende subsidieronde
kunnen zij dan niet adviseren. Zo wordt de schijn van
belangenverstrengeling vermeden. Het Gamefonds en het
TAX-videoclipfonds hebben elk drie vaste adviseurs, die
afwisselend na drie of vier jaar worden opgevolgd.
10 SUBSIDIËRING
In 2012 zijn in totaal 79 adviescommissievergaderingen
belegd en daarnaast vijf vergaderingen van de commissie
van het TAX-videoclipfonds en vier van de Gamefondscommissie. De adviseurs ontvangen een kopie van de
besluitbrieven aan de aanvragers van de projecten waarover
zij hebben geadviseerd. Hierin staat de motivatie van het
bestuur om al dan niet subsidie te verlenen. Van de adviseurs wordt verwacht dat zij – ook na afloop van de periode
waarvoor ze zijn benoemd – beschikbaar blijven om deel te
nemen aan de evaluaties (zie hoofdstuk Stimuleringsbeleid)
van de door hen beoordeelde projecten.
Operationele doelstellingen
De doelstellingen van het Mediafonds zijn vastgelegd in de
statuten. Die schrijven voor dat het fonds de ontwikkeling
en de productie moet bevorderen van bijzonder cultureel
media-aanbod ten behoeve van de landelijke of de regionale publieke media-instellingen en daarbij de samenwerking moet stimuleren met instellingen op het terrein van de
cultuur. Dat media-aanbod dient in overwegende mate van
Nederlandse origine te zijn en een hoogwaardig artistiek
gehalte te hebben. Voor aanbod van de regionale publieke
omroep komt daarbij nog de eis dat het een regionaal
belang heeft.
Het Mediafonds verstrekt hoofdzakelijk subsidie voor de
productie van media-aanbod op aanvraag van de publieke
zendgemachtigden. Voor de ontwikkeling van aanbod
wordt ook subsidie verstrekt aan andere partijen, maar in
beginsel alleen indien een landelijke of regionale publieke
media-instelling het voornemen heeft het project uiteindelijk in productie te (laten) nemen.
De operationele doelstellingen van het fonds zijn nader
beschreven in het Beleidsplan 2010-2016. Belangrijke
voornemens in het Beleidsplan zijn het versterken van de
banden met andere culturele instellingen, meer aandacht
voor games en online omgevingen, meer aandacht voor
marketing van culturele mediaproducties en de invoering
van nieuwe, eenvoudiger financieringsregels waardoor
per saldo meer geld voor productie overblijft. Op al deze
punten is vooruitgang geboekt.
Nieuw talent
Het Mediafonds vindt het belangrijk dat nieuw talent
de kans krijgt programma’s te maken voor de publieke omroep. Op het gebied van drama wordt dat in het
bijzonder gestimuleerd binnen het hiervoor genoemde
Deltaplan Talent. Voor documentairemakers zijn er de
IDFA-Mediafonds Workshop en het project Kids & Docs.
Maar ook binnen de reguliere subsidierondes is er extra
aandacht voor beginnende makers. Zo wordt er bij twijfel
soms toch subsidie verleend onder de voorwaarde dat er
een ervaren coach bij het project wordt betrokken. In 2013
is er een eerste kans geboden aan 54 makers, waarbij het
gaat om 24 procent van de gesubsidieerde projecten. Bij 12
procent ging het om een tweede en bij 8,5 procent om het
derde project.
Stimuleringsbeleid
De doelstellingen en de effecten van de activiteiten die
het fonds in het kader van zijn stimuleringsbeleid heeft
ontplooid, worden elk afzonderlijk beschreven in het
hoofdstuk Stimuleringsbeleid. De uitgaven voor deze
activiteiten zijn binnen de begrote kosten gebleven. Om
alle betrokkenen ook werkelijk betrokken te laten zijn én
uit overwegingen van efficiency, werkt het Mediafonds
in zijn stimuleringsbeleid zoveel mogelijk samen met de
publieke omroepen en met verwante organisaties in het
culturele veld.
Bedrijfsvoering
Culturele diversiteit
In het beleid en de bedrijfsvoering van het Mediafonds is
oog voor culturele diversiteit een vanzelfsprekendheid. Bij
het werven van adviseurs en personeel wordt uitdrukkelijk
gezocht naar kandidaten met gevarieerde achtergronden.
Adviseurs hebben opdracht te letten op de multiculturele
aspecten van projecten. Wanneer het om budgettaire redenen noodzakelijk is prioriteiten te stellen bij het toekennen
van subsidies is een multiculturele invalshoek één van de
afwegingen.
Bij samenwerkingsprojecten met omroepen en collegafondsen pleit het Mediafonds voor selectiecriteria die de
culturele diversiteit voldoende ruimte bieden, zoals bij One
Night Stand en Kort!. Hetzelfde geldt voor de toelatingscriteria van de verschillende workshops en projecten die het
fonds (mede)organiseert, zoals Nu of Nooit!, Kids & Docs
en de IDFA-Mediafonds Workshop. In het verslagjaar is
subsidie verleend voor in totaal negentig projecten waarbij
culturele diversiteit sterk tot uiting kwam. Daarvan vonden
zestien projecten plaats in het kader van de regeling Nu of
Nooit!, bedoeld om de productie van kleurrijk jeugddrama
te stimuleren.
De algemene bedrijfsvoering is efficiënt en voortdurend
aan interne evaluatie onderhevig. Het Mediafonds is een
toegankelijke organisatie. Voorstellen van externen voor
verbeteringen van werkwijzen en procedures kunnen
worden ingediend bij de directie. Ingrijpende aanpassingen
van regelingen worden pas ingevoerd na overleg met de
omroeporganisaties. Ook is er regelmatig contact met
vertegenwoordigers van beroepsorganisaties. In 2012 is op
verzoek van omroepen en producenten de bevoorschotting
van subsidie vervroegd en verhoogd.
De bestuurs-, kantoor- en advieskosten zijn ruim binnen de
begroting gebleven. De overhead bleef op hetzelfde lage
niveau als in voorgaande jaren en bedroeg 7,81 procent.
Het personeelsbestand was 13,4 fte.
SUBSIDIËRING
11
Samenvatting
In 2012 zijn er 697 projecten behandeld, waarvan 555 van
de landelijke publieke omroep en 52 van de regionale
publieke omroep. Aan 216 projecten is in het verslagjaar
subsidie toegekend. Daarnaast zijn er 35 projecten in het
kader van het Gamefonds behandeld en 55 projecten in
het kader van het TAX-videoclipfonds. Dit leidde tot 14
toekenningen. De culturele radio- en televisieprogramma’s
waarvoor in 2012 subsidie is verleend, zullen leiden
tot ruim 132 uur zendtijd op de landelijke en regionale
publieke radiokanalen en televisienetten. De verzoeken
behelzen een grote verscheidenheid aan culturele programma’s: het ging om bijdragen in de productiekosten
van radiomuziekprogramma’s, televisiedramaseries, single
plays, korte film, radio- en televisiedocumentaires, dansfilms, jeugdprogramma’s en speelfilms, maar ook om de
kosten van het ontwikkelen van dergelijke programma’s en
om samenwerkingsprojecten met instellingen uit het veld.
Voor de toegewezen e-cultuurprojecten kan geen telling in
uren worden gemaakt. Er zijn twaalf projecten gesubsidieerd, die alle worden ontsloten via het World Wide Web.
E-cultuur
Productiesubsidie is toegekend aan acht projecten en aan
twee projecten is ontwikkelingssubsidie toegekend. Vijf
projecten betroffen een toekenning voor de realisatie van
een concept uit het project [email protected] Vier
maal is een verzoek tot productiesubsidie afgewezen en
negen maal is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie
afgewezen.
Voor regionaal is twee maal het verzoek voor ontwikkelingssubsidie toegekend en is één maal productiesubsidie
afgewezen.
TAX-videoclipfonds
De TAX-videoclipregeling waarin het Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie en het Mediafonds samenwerken stimuleert de productie van videoclips van bijzondere artistieke
kwaliteit. De commissie die de aanvragen beoordeelt,
kwam in 2012 vijf keer bijeen. Van de 55 bij het Mediafonds
ingediende subsidieverzoeken zijn er negen toegekend
en 46 afgewezen. Daarnaast heeft het Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie 23 subsidieverzoeken afgehandeld.
Landelijke publieke omroep
Van de ingediende verzoeken voor productiesubsidie voor
televisieprogramma’s zijn er 91 toegewezen en 158 afgewezen (waarvan 107 in het kader van het Deltaplan Talent
en 23 in het kader van Point Taken). Van de gesubsidieerde
televisieproducties worden er 84 door externe producenten
gemaakt. Bij enkele afgewezen verzoeken is, in plaats van
productiesubsidie, een bedrag voor verdere uitwerking ter
beschikking gesteld.
Voor het ontwikkelen van televisieprogramma’s (het doen
van onderzoek, het maken van researchreizen, het schrijven en herschrijven van filmplannen of scenario’s) is 71
maal subsidie toegekend en zijn 184 aanvragen afgewezen
(waarvan 168 in het kader van Deltaplan Talent). Subsidie
is toegezegd voor de productie van zeven radioprojecten,
terwijl zeven verzoeken zijn afgewezen. Voor het ontwikkelen van radioprogramma’s zijn zeven verzoeken toegekend
en zijn zeven verzoeken afgewezen.
Regionale publieke omroep
Twintig plannen voor een televisieproductie zijn gehonoreerd. Hiervan worden zestien projecten gemaakt door
externe producenten. Tien verzoeken zijn afgewezen.
Voor het ontwikkelen van dergelijke programma’s is acht
maal subsidie toegekend; elf verzoeken zijn afgewezen.
Voor productie en ontwikkelingsubsidie voor radio zijn er
geen verzoeken ingediend.
12 SUBSIDIËRING
Gamefonds
Het Gamefonds is een regeling die bedoeld is om de artistieke kwaliteit van games te bevorderen. Ook wordt met de
regeling samenwerking tussen kunstenaars, vormgevers,
animatoren, gameontwikkelaars en (culturele) instellingen bevorderd. De regeling wordt uitgevoerd door het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mediafonds.
Een adviescommissie adviseert de fondsen over ingediende
aanvragen. De commissie kwam in 2012 vier keer bijeen.
Van de 35 bij het Mediafonds ingediende subsidieverzoeken
zijn er vijf gehonoreerd en dertig afgewezen. Daarnaast
heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zeventien
subsidieverzoeken afgehandeld.
Kerncijfers
Begrote kosten projecten 2012
Aangeboden eigen bijdragen
Gevraagde subsidie
In 2012 toegekende subsidie € 44.241.736,€ 12.025.513,€ 25.278.477,€ 16.509.276,-
Prijzen
In 2012 zijn, voor zover in februari 2013 bekend, 58 nationale en internationale prijzen toegekend aan programma’s
die met steun van het Mediafonds tot stand zijn gekomen.
Code Cultural Governance
In de Mediawet staan regels inzake de organisatie en
het beheer van het Mediafonds. Bovendien is het fonds
gehouden aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen,
uitgezonderd de bepaling dat de Minister een besluit van
een zelfstandig bestuursorgaan kan vernietigen. Ook in
de Kaderwet zijn regels vastgelegd voor beheer, verantwoording, informatievoorziening, sturing en toezicht.
Het Mediafonds is georganiseerd volgens het ‘bestuur en
directiemodel’ van de Code Cultural Governance (Stichting
Kunst & Zaken, 2006). Ingevolge het in de code vastgelegde
principe ‘pas toe of leg uit’ wordt hieronder gemeld op
welke punten wordt afgeweken van de in de code vastgelegde principes en best practice-bepalingen. De werving
en selectie van bestuurders van het Mediafonds vindt niet
geheel plaats volgens de best practice-bepalingen. In de
Mediawet zijn op dit punt enigszins afwijkende bepalingen
opgenomen waaraan het fonds moet voldoen. De belangrijkste is dat de bestuursleden worden benoemd door de
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en dat
twee bestuursleden afkomstig moeten zijn uit de kring van
de publieke mediadiensten en twee uit de kring van de
film- en podiumkunsten. In de praktijk vindt de benoeming
plaats op voordracht van het zittende bestuur van het
fonds. Vooraf wordt met het Ministerie van OCW het profiel
afgestemd. Gaat het om leden uit de kring van de publieke
mediadiensten dan vindt ook afstemming plaats met de
raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep.
Alle (neven-)functies van de bestuursleden worden
bijgehouden in een register dat door belangstellenden
kan worden ingezien. De voor het bestuurslidmaatschap
relevante functies zijn opgenomen in het jaarverslag.
SUBSIDIËRING 13
STIMULERINGSBELEID
Talentontwikkeling
Bijzondere projecten
Festivals
Bijeenkomsten en debatten
Prijzen
Publicaties
Feedback
Inleiding
In het stimuleringsbeleid komen talentontwikkeling en
reflectie op de huidige en de toekomstige praktijk samen.
Workshops, conferenties, publicaties, competities en
prijzen zijn de middelen die daarvoor ten dienste staan.
Om het beschikbare geld zo efficiënt mogelijk te benutten,
wordt samengewerkt met een groot aantal andere organisaties in het veld. Het fonds streeft er immers naar zijn
kennis en ervaring zoveel mogelijk te delen en ziet af van
het opbouwen van eigen expertise wanneer die elders al
ruimschoots aanwezig is.
In verband met het kabinetsbesluit tot fusie met het
Stimuleringsfonds voor de Pers werd dit jaar in het stimuleringsbeleid een accent gelegd op journalistieke praktijken. De editie gewijd aan onderzoeksjournalistiek van
[email protected] werd succesvol afgerond, terwijl
een nieuwe masterclass met als thema ‘Liquid Journalism’
een aanvang nam.
Het blad 609, over cultuur en media, verscheen in het verslagjaar drie keer en mag zich nog steeds in een groeiende
belangstelling verheugen. Het biedt direct betrokkenen én
geïnteresseerden de mogelijkheid om kennis te nemen van
de ontwikkelingen in het veld en kenmerkt zich door een
kritische en open blik, ook op het functioneren van het
fonds zelf.
Activiteitenoverzicht
Talentontwikkeling
IDFA-Mediafonds workshop
De IDFA-Mediafonds Workshop is een samenwerking van
het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam
(IDFA) en het Mediafonds. In een traject van zeven
maanden worden elk jaar beginnende documentairemakers
begeleid bij het ontwikkelen van een filmplan voor een
documentaire. In de editie van 2012 was er in het bijzonder
aandacht voor (het maken van) beeld tijdens de ontwikkeling van het filmidee. Onder leiding van de workshopleider,
documentairemaker Menna Laura Meijer, werden de deelnemers uitgedaagd om vertelvormen te verkennen en op
zoek te gaan naar de grenzen van het documentairegenre.
Uit 37 deels door scouting binnengekomen inzendingen
zijn in samenspraak met de werkgroep documentaire van
de NPO tien deelnemers geselecteerd voor het eerste deel
van het traject. Na een tussentijdse selectieronde hebben
vijf deelnemers de workshop afgerond en een filmplan afgeleverd: Anne-Marieke Graafmans, Tomas Kaan, Judith de
Leeuw, Martijn Nijboer en Sanne Rovers. Zij volgden workshops van onder anderen Mart Dominicus, Tom Fassaert,
Coco Schrijber, Valérie Schuit en Wytzia Soetenhorst.
Hierin kwamen onderwerpen als research, cameravoering
en regie aan de orde. Tijdens IDFA hebben de deelnemers
hun plan gepitcht ten overstaan van vertegenwoordigers
van omroepen en producenten. Het plan Wij zijn 18 van
Tomas Kaan won de Mediafondsprijs Documentaire.
Kids & Docs
Kids & Docs is een workshop van het Mediafonds, Cinekid
en IDFA met medewerking van [email protected] en de publieke
omroepen. Ruim een half jaar wordt een groep makers
begeleid bij het ontwikkelen van een filmplan voor een
jeugddocumentaire van vijftien minuten. De plannen
vragen binnen het reguliere traject productiesubsidie aan
en alle gerealiseerde jeugddocumentaires worden uitgezonden op [email protected] In 2011-2012 werd de workshop begeleid
door de filmmakers Mischa Kamp en Maaik Krijgsman. Op
Cinekid en op IDFA beleefden in totaal zes workshopfilms
hun première; een deel is nog in productie. Geluiden voor
Mazin (Ingrid Kamerling/EO/Hollandse Helden) is tijdens
IDFA bekroond als beste jeugddocumentaire van 2012 (zie
Mediafondsprijs Kids & Docs 2012). De workshop 20122013, die in september 2012 is begonnen, wordt wederom
begeleid door Mischa Kamp en Maaik Krijgsman. De
workshop is begonnen met een uitgebreide selectiedag,
waarna de geselecteerde makers gekoppeld zijn aan de
omroepen. De deelnemers zijn Martijn Blekendaal, Tara
Fallaux, Soulaima El Khaldi, Anna van Keimpema, Aaron
Rookus, Eline Schellekens, Shafelly Snijders, Ellen Vloet,
Marleen van der Werf en Joanna Wesseling. Deelnemende
omroepen voor beide edities waren: AVRO, BOS, EO,
HUMAN, KRO, NCRV, NTR, OHM en VPRO.
STIMULERINGSBELEID 15
Point Taken
Het Mediafonds en het Fonds Podiumkunsten organiseerden in 2012 in samenwerking met de NTR en Cinedans
voor de derde keer het crossdisciplinaire dansfilmproject
Point Taken. Choreografen en filmers dienen gezamenlijk
met een producent een aanvraag in voor een korte en
eigenzinnige dansfilm. Op woensdag 30 mei was er een
voorlichtingsdag voor filmmakers en choreografen in
Rialto, Amsterdam. Een aantal korte dansfilms werd vertoond, gevolgd door een lezing van de Belgische componist
en cineast Thierry De Mey. Vanuit zijn veelzijdige praktijk
sprak hij over hoe een filmer een geslaagde synthese tot
stand kan brengen tussen beeld, muziek en lichaamsbeweging. Uit 28 inzendingen werden door een gezamenlijke
commissie van het Mediafonds, het Fonds Podiumkunsten
en de NTR vijf plannen geselecteerd. Deze dansfilms gingen
op 2 maart 2013 tijdens Cinedans in première, gevolgd door
televisie-uitzending door de NTR. De teams van filmmakers
en choreografen van de derde editie zijn Michiel van
Jaarsveld/ Thom Stuart, Chaja Hertog & Nir Nadler/Aitana
Cordero Vico, Boudewijn Koole/Jakop Ahlbom, Arno
Dierickx/ Emio Greco & Pieter C. Scholten en Leendert
Pot / Hillary Blake Firestone.
In 2012 is opnieuw een dvd geproduceerd waarop niet
alleen de vier dansfilms uit de vorige editie staan, maar
ook korte impressies van het creatieproces, gemaakt door
productiemaatschappij Beat the Dutch in opdracht van de
fondsen.
Deltaplan Talent
Onder de noemer Deltaplan Talent stimuleert het
Mediafonds de ontwikkeling van filmtalent. Dit samenwerkingsverband met het Nederlands Filmfonds en de
publieke omroepen met steun van CoBO, heeft in 2012 de
volgende projecten gesubsidieerd:
Kort! Elf korte narratieve films door regisseurs (fictie
en animatie) en scenarioschrijvers uit Nederland en
Vlaanderen, bestemd voor bioscoop, internet en televisie.
Samenwerkende omroep: NTR.
One Night Stand Een toegankelijke dramareeks van
acht 50 minuten-films van ‘nieuwe makers’ die verhalen
uit de Nederlandse multiculturele samenleving weten te
vertalen naar televisiedrama van hoge filmische kwaliteit.
Samenwerkende omroepen: NTR, VARA, VPRO.
De Oversteek Een ontwikkelingstraject voor drie
onafhankelijke speelfilms (auteursfilms) voor bioscoop en
televisie, dat jonge regisseurs de kans biedt hun eerste of
tweede speelfilm te realiseren. Samenwerkende omroepen:
NTR, VARA, VPRO en AVRO.
De namen van de makers en de titels van alle Deltaplan
Talent-projecten staan vermeld onder Toekenningen.
Nu of Nooit!
Nu of Nooit! is een regeling van [email protected] en het Mediafonds
voor de ontwikkeling en realisering van cultureel divers
jeugddrama met een lengte van 25 minuten voor de oudste
16 STIMULERINGSBELEID
doelgroep van [email protected] (8-12 jaar). In 2012 was de eerste
editie van deze regeling. Uit de 49 ingekomen voorstellen
zijn tien plannen geselecteerd voor ontwikkeling. Vijf van
de geselecteerde scenaristen namen eerder deel aan de
workshop Kind en Kleur van het fonds. Uiteindelijk zijn
na een tweede selectieronde zes plannen geproduceerd. In
december was er de feestelijke première in en in samenwerking met EYE, gepresenteerd door Jeffrey Spalburg. De
zes films zijn in de kerstvakantie op prime time uitgezonden door [email protected] In het najaar is een vervolg gegeven aan
de eerste editie. Een selectiecommissie van het fonds en
de betrokken zes omroepen heeft uit 46 inzendingen zes
projecten uitgekozen voor ontwikkelingssubsidie. Hieraan
voorafgaand konden makers op een daartoe georganiseerde dag feedback van onafhankelijke deskundigen krijgen
op hun work in progress. Maar liefst 27 teams maakten
gebruik van deze mogelijkheid en voerden op één dag een
gesprek met Maarten Almekinders, Willem Capteyn, Jenny
Mijnhijmer of Heleen Suèr.
Het Schrijfpaleis
Het Mediafonds ondersteunde ook in 2012 Het Schrijf­
paleis, dat bijeenkomsten organiseert over scenario­
schrijven voor zowel televisie, film als theater.
In Theater Bellevue in Amsterdam lezen gerenommeerde
acteurs fragmenten uit verschillende scenario’s voor. De
schrijvers gaan vervolgens in gesprek met een panel en
het publiek. Met gemiddeld meer dan honderd bezoekers
fungeren de avonden ook als netwerkplek voor dramaprofessionals. In 2012 werd Het Schrijfpaleis gepresenteerd door Moniek Kramer. De (wisselende) regisseurs
waren: Mark de Cloe, Kees Hulst, Michiel van Jaarsveld
en Hesdy Lonwijk. Panelleden waren onder meer: Paul
Bertram (Scriptschool), scenarioschrijver Maria Goos en
Hans de Weers (Eyeworks). In mei was er een speciale
Schrijfpaleis-avond in EYE in het teken van transmedia,
met onder meer een inleiding door Miryam van Lier en
Syb Groeneveld van het Mediafonds. Op het Nederlands
Film Festival was er een Schrijfpaleis gekoppeld aan
De Dag van het Scenario en tijdens de Museumnacht in
Amsterdam werkte Het Schrijfpaleis samen met De Brakke
Grond aan een publieksprogramma, waarbij het proces van
scenarioschrijven centraal stond. Hier kwamen maar liefst
zeshonderd mensen op af.
[email protected]
[email protected] is een masterclass van het
Sandberg Instituut en het Mediafonds waarin teams van
programmamakers, ontwerpers en nieuwe mediakunstenaars circa vier maanden werken aan concepten voor
nieuwe mediatoepassingen. In 2012 had de masterclass
onderzoeksjournalistiek als onderwerp, en werkten
de deelnemers aan de ontwikkeling van journalistieke
producties die gebruikmaken van nieuwe tools voor en
vormen van journalistiek onderzoek, onder de noemer
Curating reality: New tools for investigative journalism.
Op 9 februari was de openingsconferentie in de Openbare
Bibliotheek Amsterdam (OBA) met internationale sprekers (zie Bijeenkomsten en debatten). Syb Groeneveld
(Mediafonds) en Dimitri Nieuwenhuizen (Bureau Lust)
hebben het traject, waarin ook is samengewerkt met de
Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) en Initiatief
voor Narratieve Journalistiek Nederland, begeleid.
De deelnemende teams kregen gastlessen van onder
anderen Henk van Ess (VVOJ), Paul Myers (BBC), Digna
Sinke, Richard van der Laken (Designpolitie) en Bregtje
van der Haak (VPRO). Onderdeel van het curriculum was
verder een semi-publieke workshopdag over narratieve
journalistiek met medewerking van Amy Ellis Nutt, winnares Pullitzer Prize 2011. Op 7 juni is de masterclass 2012
afgerond met een publieke eindpresentatie in EYE waar
circa 180 geïnteresseerden op af kwamen.
Bijzondere projecten
Hollandse Meesters in de 21ste eeuw
Hollandse Meesters is een reeks korte portretten (15 minuten elk) van belangwekkende, hedendaagse Nederlandse
beeldend kunstenaars, gefilmd op hun werkplek. Het is
een samenwerking van musea en regionale omroepen,
met steun van het Fonds BKVB en het Mediafonds. Zodra
de films zijn uitgezonden, gaan ze online en staan ze ter
beschikking van musea en andere instellingen. In 2012
hebben in het kader van het project diverse presentaties
plaatsgevonden:
28 februari: de toenmalige staatssecretaris van OCW
Halbe Zijlstra neemt in aanwezigheid van een klein comité
van prominenten een Hollandse Meesters-‘minibioscoop’
in ontvangst. Deze installatie, die in zijn ministerie is
opgesteld, is gratis toegankelijk, evenals de begeleidende
fototentoonstelling van de initiatiefnemer van het project,
Michiel van Nieuwkerk.
11 maart: in De Balie in Amsterdam begint een tweewekelijkse serie van filmvertoningen, gecombineerd met interviews met de geportretteerde kunstenaars en filmmakers.
13 mei: presentatie, in De Balie, van de dvd met de eerste
twintig Hollandse Meester-films.
25 oktober: in het heropende Stedelijk Museum wordt een
nieuwe reeks van twintig kunstenaarsportretten gepresenteerd. Het was een feestelijk programma met bijdragen
van onder meer filmmakers Helena Muskens & Quirine
Racké, kunstenaar Henk Visch, componist Harry de Wit
en performance-kunstenaar Jennifer Tee. Tevens waren er
filmvertoningen van de nieuwe reeks Hollandse Meesters
en optredens van muzikanten die aan de films meewerkten.
3 december: presentatie tijdens het OCW-congres Cultuur
in beeld 2012, in Utrecht.
Festivals
[email protected]
Het Nederlands Film Festival (NFF) is het Nederlandse
platform voor films van eigen bodem en de ontmoetings­
plek voor de Nederlandse filmwereld. Tijdens het
Nederlands Film Festival in Utrecht waren ruim
honderd Mediafondsproducties te zien, waaronder de
premièrevertoningen van de nieuwe reeksen Kort!, One
Night Stand en De Oversteek. Ook het door het fonds
ondersteunde Schrijfpaleis wijdde het nieuwe seizoen in op
het festival met een programma gekoppeld aan De dag van
het Scenario. Verder was het TAX-videoclipfonds aanwezig
en was het fonds betrokken bij de bijeenkomst Verder dan
het witte doek, waar het transmediale project Bellicher Cell
onder de loep werd genomen.
[email protected]
Tijdens de 26ste editie van Cinekid, het film-, televisie- en
nieuwe mediafestival voor de jeugd, presenteerde het
Mediafonds, samen met IDFA en Cinekid, de première
van vijf Kids & Docs-films (DELETE, Kleine Mo, Sarahs
nacht, Geluiden voor Mazin en Achter de Toren).
Daarnaast gingen andere fondsproducties in première,
waaronder een nieuwe lichting jeugddocumentaires onder
de noemer Dokument Junior. Verder eerde Cinekid het
Mediafondsproject Kind en Kleur met een retrospectief.
Mina Moes, ook afkomstig uit dit stimuleringsproject, won
de Kinderkastprijs Fictie.
[email protected]
Het 25-jarige IDFA werd geopend met de door het fonds
ondersteunde documentaire Wrong Time Wrong Place van
John Appel. Op de openingsavond reikte fondsvoorzitter
Jacob Kohnstamm de Mediafondsprijs Documentaire 2012
uit aan Tomas Kaan voor zijn filmplan Wij Zijn 18, dat
hij ontwikkelde in de IDFA-Mediafonds Workshop (zie
ook Prijzen). Als opmaat voor de uitreiking, en om alle
workshopdeelnemers de kans te geven zichzelf en hun
ontwikkelde plan te presenteren, was door filmmaker
en eerdere prijswinnaar Sarah Domogala een korte film
gemaakt. Verder zijn tijdens IDFA 2012 drie Kids & Docsfilms in première gegaan (Cap of Keppel, Mookie en Bente’s
stem), evenals de binnen de IDFA-Mediafonds Workshop
ontwikkelde documentaires Alleen in de wereld van Denise
Janzée, The Diaries of an Elephant van Janina Pigaht en
C.K. van Barbara Visser. Om discussie over en reflectie
op het documentaire genre en specifieke documentaires
en documentairemakers te bevorderen, ondersteunde het
Mediafonds de IDFA Media Talks. Dit programmaonderdeel
bestaat uit gesprekken na afloop van filmvertoningen,
masterclasses, debatten en extended Q&A’s.
Deze editie van IDFA is ook gebruikt als platform en
momentum om de aandacht te vestigen op de dreigende
opheffing van het Mediafonds. Een petitie werd breed
onder de aandacht gebracht na filmvertoningen, door
flyers, door mensen die rondliepen op het festival.
Directeur van IDFA Ally Derks tekende de petitie als
een van de eersten en ook veel makers en producenten
gebruikten hun premières om steun te betuigen
en aandacht te vragen. Op maandag 19 november
STIMULERINGSBELEID 17
organiseerde het fonds een ingelaste bijeenkomst in
Tuschinski (zie Bijeenkomsten en debatten). Korte
verslagen staan op de websites van zowel het Mediafonds
als het IDFA.
Bijeenkomsten en debatten
Curating reality - New tools for investigative journalism
Met een openbare conferentie over onderzoeksjournalistiek en de invloed daarop van technologische
ontwikkelingen werd op 9 februari in de OBA de
masterclass [email protected] afgetrapt (zie ook
Talentontwikkeling). Sprekers waren onder anderen
Sami Ben Gharbia (Global Voices), Simon Rogers (The
Guardian) en Brenno de Winter (Journalist van het jaar
2011). Op www.curatingreality.nl is een verslag te lezen,
alsmede informatie over de in het lab ontwikkelde projecten. De conferentie trok zo’n tweehonderd professionals
uit de werelden van media, cultuur, design en architectuur.
ROOS dagen
Tijdens de ROOS-dagen, het jaarlijkse congres voor regionale omroepen, op 14 en 15 maart, hield Syb Groeneveld
van het Mediafonds een presentatie over de creatieve
industrie en transmedia. In het congrescentrum in Ermelo
stond ook een ‘minibioscoop’ waar congresgasten films uit
het project Hollandse Meesters in de 21ste eeuw konden
bekijken. De door het Mediafonds ondersteunde documentaire De Engel van Doel van Tom Fassaert (SNG Film /
Omroep Zeeland) ontving de NL-Award documentaire.
Woei!
Op 8 november organiseerde Holland Doc Radio samen
met het Mediafonds een bijeenkomst voor radiomakers,
Woei! genaamd. Bijdragen kwamen van Laurens Borst,
zendermanager Radio 1, over Holland Doc Radio; Hans
Maarten van den Brink, directeur Mediafonds, over
radiodocumentaire; VPRO-medewerkers Edlef Heeling
en Geert Jan Strengholt over platform Woord.nl; en van
documentairemaker Menna Laura Meijer, die een praktische masterclass gaf.
Presentatie transmedia @ DEAF
In het kader van het DEAF festival in Rotterdam hield
Syb Groeneveld op vrijdag 18 mei een presentatie over
transmedia. De presentatie maakte deel uit van een dag
georganiseerd door het Virtueel Platform, gericht op
presentatie, uitwisseling, netwerk en professionalisering en
was bedoeld voor medialabs en festivals.
Mediafonds zomerborrel
Op woensdag 20 juni organiseerde het fonds een zomerborrel voor zijn relaties. Er waren ruim honderd (oud-)
adviseurs, aanvragers, omroepmedewerkers, workshopdeelnemers, collega’s van andere fondsen en journalisten
aanwezig op de Herengracht. Directeur Hans Maarten
18 STIMULERINGSBELEID
van den Brink vertelde over de ontwikkelingen rond de
toekomst van het Mediafonds.
IDFA: Found footage in the YouTube era
Op donderdag 15 november organiseerden de Nederlandse
Beroepsvereniging van Film- en televisiemakers (NBF), de
Nederlandse Film en Televisie Academie en het Mediafonds
in samenwerking met IDFA een internationaal georiënteerd
programma over de opkomst van online beeldmateriaal
uit brandhaarden in de wereld en de rol van documentairemakers hierin. In De Engelenbak ging een internationaal
panel onder leiding van moderator Mieke Bernink in op
vragen als: Wat betekent de beschikbaarheid van de talloze
YouTube-filmpjes voor deze makers? Wat kunnen zij ermee,
hoe kunnen ze er betekenis aan toevoegen? En hoe gaan
ze om met het feit dat dit materiaal bijna altijd politiek
geladen is? Met bijdragen van filmmakers Sean McAlister
(UK) en Eyal Sivan (Israel).
IDFA Congress: Dutch Docs Conquer the World!
Het Mediafonds ondersteunde het jubileumcongres van
IDFA (22 november). Tijdens een dagvullend programma,
met keynotes van Nick Fraser (BBC), Erik Kessels
(KesselsKramer) en Djo Tunda Wa Munga (producent
uit Congo), is ingegaan op de vraag hoe Nederlandse
documentaires in het buitenland nog meer succes kunnen oogsten. Aan het einde van het programma is de
Mediafondsprijs Kids & Docs uitgereikt door de kinderjury
(zie ook Prijzen).
IDFA: Bijeenkomst toekomst Mediafonds
Tijdens IDFA organiseerde het fonds op 19 november in de
Tuschinski een ingelaste bijeenkomst voor vertegenwoordigers en betrokkenen uit het veld over de dreigende opheffing van het Mediafonds. Er kwamen circa 75 professionals
op af.
Prijzen
Mediafondsprijs Documentaire
De Mediafondsprijs Documentaire 2012 voor het beste
filmplan van de IDFA-Mediafonds Workshop ging naar
Tomas Kaan, voor zijn filmplan Wij Zijn 18. De prijs van
€125.000,- is bestemd voor de realisatie van het filmplan. De
jury bestond uit Sjoerd van den Broek, Marijke Huibregts,
Petra Lataster-Czisch, Suzanne Raes en Mark Wessner.
Fondsdirecteur Hans Maarten van den Brink zat de jury
technisch voor en bestuursvoorzitter van het fonds Jacob
Kohnstamm reikte de prijs uit. Volgens het juryrapport
werd het winnende filmplan gekenmerkt door een grote
urgentie, een strakke vormgeving en het opzoeken van
uitersten.
Mediafondsprijs Kids & Docs
De Mediafondsprijs Kids & Docs kreeg in 2012 een nieuwe
invulling. Niet meer het beste filmplan afkomstig uit de
Kids & Docs Workshop werd bekroond, maar de beste
Nederlandse jeugddocumentaire dit in het voorbije jaar
is gemaakt. De prijs van €15.000,- is bestemd voor het
ontwikkelen van een nieuwe jeugddocumentaire. Een jury,
bestaande uit de filmmakers Tom Fassaert, Rita Horst en
Menna Laura Meijer, nomineerde uit 21 inzendingen vier
producties: Achter de toren – regie: Astrid Bussink (KRO),
Als ik in de spiegel kijk – regie: Saskia Gubbels (NCRV /
Hollandse Helden), Het Diepe – regie: Michiel Brongers
(NCRV / Selfmade Films) en Geluiden voor Mazin – regie:
Ingrid Kamerling (EO / Hollandse Helden).
De uiteindelijke winnaar werd gekozen door een vijfkoppige kinderjury. De kinderen gingen voor Geluiden voor
Mazin van Ingrid Kamerling. Volgens hen is dit ‘een grappige én spannende film die je echt meeneemt in het hoofd
van iemand anders.’ De prijs werd uitgereikt als afsluiting
van het IDFA-congres Dutch Docs Conquer the World.
Dutch Cultural Media Fund Award
Fondsdirecteur Hans Maarten van den Brink reikte op
12 mei 2012, tijdens de 30ste conferentie van de Circom
Regional Conference in Malmö (Zweden), de Dutch
Cultural Media Fund Award uit. Deze prijs voor ‘beste
regionale documentaire op internationaal niveau’ ging naar
Parasols and Shellfish van France 3 Languedoc-Roussillon
(Frankrijk). Het fonds onderstreept met deze prijs (€ 2.000,en een workshop) het belang van het genre regionale
documentaire.
Tax-Videoclip Prijs
Op het Nederlands Filmfestival is voor het eerst de TAXVideoclip Prijs uitgereikt voor de beste videoclip. De prijs
werd gewonnen door The Saelors - Where the smog is too
low van Amos Mulder. Met het prijzengeld van € 2.500,kunnen maker en band samen een nieuwe clip ontwikkelen. De vakjury voor de NFF Online Competitie, waarvan
deze prijs onderdeel is, bestond uit Astrid Bussink, Mark
Giesbers, Henk de Hooge, Erwin Houtenbrink en Tim
Murck.
Publicaties
609 – media en cultuur
Het Mediafondsblad 609 – cultuur en media wordt
verzonden aan zo’n 2.500 abonnees en verspreid tijdens
bijeenkomsten. In 2012 verschenen drie nummers.
In #10 (april) werd aandacht besteed aan hervormingsplannen en bezuinigingen in media en cultuur, de toekomst
van de Europese publieke omroepen, de opening van het
nieuwe EYE Film Instituut Nederland en de exploitatie van
audiovisuele archieven, het project Hollandse Meesters in
de 21ste eeuw en het maken van kunstenaarsportretten,
aan transmedia en aan Nederlandse dramaseries. Hans
Beerekamp, Abdelkader Benali, Catherine van Campen
en Erwin Olaf schreven krachtige columns. De nieuwe,
opgefriste lay-out van dit nummer werd positief ontvangen.
#11 verscheen op de openingsdag van het Nederlands Film
Festival, 26 september. Walter van der Kooi schreef over
Kort! en One Night Stand en het gebrek aan persaandacht
voor dergelijk kort televisiedrama. Willem Capteyn hield
een pleidooi voor de ondertiteling van Nederlands drama.
Ook waren er artikelen over ‘filmmakers en de markt’ in de
vorm van casestudies over ondernemerschap, het maken
van commercials, transmediaal werken, distributie en
copyrights. Negen betrokkenen gaven hun mening over hoe
een nieuw mediafonds er uit zou moeten zien.
#12 kwam uit in november, in de week voorafgaand aan
IDFA. Peter van Bueren, Kees Driessen, Dana Linssen, Bert
Hogenkamp, Jan Rofekamp en anderen blikten terug en
vooruit bij het 25-jarige documentairefestival. Michiel de
Hoog peilde de mening van media- en cultuurwoordvoerders over nieuw mediabeleid en Olof van Winden gaf zijn
visie op mediakunst. Désanne van Brederode, Raymond
van den Boogaard en de jonge documentairemaker Menno
Otten schreven een column.
De samenwerking tussen de redactie van 609 en
De Nieuwe Reporter (DNR, een journalistieke groepsblog
opgezet vanuit de Universiteit van Amsterdam) was vruchtbaar. Artikelen uit 609 worden geplaatst op DNR en leiden
geregeld tot reacties. DNR besteedde aandacht aan enkele
projecten uit de Curating Reality-editie van de [email protected]
Mediafonds masterclass, zoals het project rond de WOB
en ‘de lekkende overheid’ van Jonas Staal en Metahaven,
Peilen doe je zo van Coralie Vogelaar en Powermapping
van Rogier Klomp en Shuchen Tan. Op de weblog was veel
aandacht voor het mediabeleid van Rutte II. In oktober
zette DNR een vijftal ‘visies op een nieuw fonds’ uit 609
online en werd verwezen naar andere artikelen op
mediafonds.nl.
Jaarverslag 2011
Het jaarverslag 2011 van het Mediafonds bevat alle
subsidietoekenningen en afwijzingen en een overzicht
van de activiteiten die het fonds heeft ondernomen in het
kader van zijn stimuleringsbeleid. Ook staan de prijzen
vermeld die gewonnen zijn met producties die met steun
van het fonds zijn gerealiseerd. Het jaarverslag 2011 is
vormgegeven door Mannschaft en online beschikbaar.
Ontwerpbureau Catalogtree heeft de toekenningen in 2011
en hun omvang gevisualiseerd in het compacte blauwe
boekje Mediafonds 2011. Daarin werd bovendien een
essay van Frank van Vree opgenomen over de relatie
tussen overheid, media en openbaarheid. Dit jaarverslag
werd meegestuurd met het april nummer van 609 – cultuur
en media en is online beschikbaar.
Digitale communicatie
Mediafonds.nl is een belangrijk medium voor de communicatie van het fonds. De website is een platform voor
nieuws over het fonds en informatie over regelingen en
activiteiten, handleidingen en online aanvraagformulieren
zijn te downloaden. Ook is de database van gesubsidieerde
STIMULERINGSBELEID 19
producties via de website te raadplegen. Voor ad hoc
berichtgeving werd gebruik gemaakt van Twitter. In mei
2012 is een visueel eenvoudige en aantrekkelijke digitale
nieuwsbrief geïntroduceerd, waarvan er in het verslagjaar
negen zijn verzonden. De nieuwsbrieven worden ook gepubliceerd op de website, evenals een wekelijks overzicht van
gesubsidieerde programma’s op radio, televisie en digitale
kanalen.
Om de aandacht te vestigen op de dreigende opheffing van
het fonds werd in de laatste twee maanden van 2012 intensief gebruikgemaakt van de website en van social media
als Facebook en Twitter. Een aantal instellingen bundelden
hun krachten en riepen op om een petitie te ondertekenen
ter ondersteuning van het fonds. Hieraan werd door ruim
8.000 personen gevolg gegeven. Op de website werden
ruim vijftig reacties op het kabinetsvoornemen gepubliceerd, van artikelen in de pers, reacties van omroepen,
universiteiten en (culturele) koepelinstellingen tot persoonlijke brieven van (media)makers, festivaldirecteuren
en omroepmedewerkers. Ook op websites en in berichten
van veel andere organisaties werd blijk gegeven van grote
verontwaardiging ten aanzien van de mogelijke opheffing.
Feedback
Evaluaties gesubisidieerde producties
Het fonds organiseert regelmatig evaluatiebijeenkomsten
waar makers, omroepen, producenten, fondsadviseurs
en –medewerkers gesubsidieerde producties bespreken.
De discussie wordt altijd geopend door onafhankelijke
inleiders en geleid door een voorzitter. Niet alleen de
resultaten komen aan bod, ook de door het fonds gehanteerde kwaliteitscriteria worden onder de loep genomen.
Omdat er meerdere producties worden besproken, worden
ook algemene conclusies getrokken die voeding geven aan
het beleid van het fonds. In 2012 zijn in totaal 22 evaluatiebijeenkomsten georganiseerd waarin 53 producties zijn
besproken. In een aantal evaluaties stonden specifieke
stimuleringsprojecten zoals Kort!, Kind en Kleur, Point
Taken en One Night Stand centraal. Gemiddeld zijn er per
bijeenkomst twintig professionals aanwezig.
Evaluatie Gamefonds
Op vrijdagmiddag 15 juni organiseerden het
Stimuleringsfonds voor Architectuur en het Mediafonds in
de Waag in Amsterdam een semi-openbare evaluatie van
de Gamefonds-regeling. Drie zeer verschillende projecten
werden door de makers gepresenteerd. Coreferenten
Paulien Dresscher (Hoofd Nieuwe Media bij Cinekid),
Margriet Schavemaker (Hoofd Collecties en Wetenschap
bij Stedelijk Museum Amsterdam) en Ben Schouten (Lector
Serious Game Design bij Fontys Hogeschool) reageerden
op de projecten, en vervolgens gaven de commissieleden
nadere toelichting. Alle perspectieven boden stof voor een
levendige discussie over de waarde van de huidige regeling.
20
De bevindingen in de evaluatiebijeenkomst gaven reden
om ook na 2012 de artistieke game te blijven stimuleren.
Ook is een rapportage van het Gamefonds gemaakt met de
resultaten van het fonds sinds de oprichting in 2008. Op de
bijeenkomst kwamen circa vijftig geïnteresseerden af.
Evaluatie TAX-videoclipfonds
Ook de andere regeling van het Mediafonds en het
Stimuleringsfonds voor Architectuur, het TAXvideoclipfonds, is geëvalueerd; op 4 juli uur in WORM,
Rotterdam. Het medialandschap en de muziekindustrie
zijn sinds de oprichting van het TAX-videoclipfonds in 2006
grondig gewijzigd door de ontwikkelingen op het gebied
van technologie, distributiemogelijkheden, het tanende
belang van de videoclip als promotiemiddel en de invloed
van platenmaatschappijen en gespecialiseerde muziekzenders. Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen is
de regeling tegen het licht gehouden. Paul Rutten (hoogleraar creatieve industrie), David Kleijwegt (popjournalist),
Willem van Zeeland (3voor12) en de commissieleden van
het TAX-videoclipfonds reflecteerden op videoclips van
makers als Henk Loorbach, Victor Vroegindeweij en Roel
Wouters. Upload Cinema, in de persoon van Dagan Cohen
als moderator, bracht een selectie van onderhoudende,
spraakmakende, voorbeeldstellende en onderscheidende
muziekvideo’s op internet.
TOEKENNINGEN EN AFWIJZINGEN
Aanvragen van de
landelijke publieke omroep
Toegekende aanvragen
Man in pak NTR / Eyeworks Film & TV Drama
Een absurdistische korte film over een drukbezette, werkende moeder die
hunkert naar warmte en geborgenheid. Wanneer ze met haar kinderen een
grote speeltuin bezoekt, wordt ze overmand door een gevoel van eenzaamheid. In haar zoektocht naar troost moet ze niet alleen haar echtgenoot,
maar ook haar gezonde verstand aan de kant zetten.
Scenario: Inge Hardeman; regie: Anna van der Heide
Productie televisieprogramma’s
Amstel NTR / Volt Films
78 uur en 14 minuten
91 projecten
Van deze programma’s worden er 84 door externe
producenten gemaakt.
hij de vrouw van zijn leven: de fanatieke roeister Eva. Hij probeert haar te
In alle vroegte komt Maarten dronken uit de kroeg. Aan de Amstel ontmoet
versieren, maar ze wil niets van hem weten zolang hij dronken is. Maarten
realiseert zich dat hij een drastisch middel zal moeten inzetten om indruk
op haar te maken.
Scenario: Kelvin Korteweg; regie: Jaap van Eyck
Drama
No Vacancy NTR / Waterland Film & TV
32 uur en 50 minuten
28 projecten: negentien projecten in het kader van
Deltaplan Talent, vier overig televisiedrama en vijf
podiumkunsten
De doofstomme Samuel werkt als nachtportier in een hotel, maar wordt
niet rechtvaardig behandeld door de hotelmanager, die sadistische trekken
heeft. Wanneer Samuel een geheimzinnige gang van zaken in het hotel
ontdekt, biedt dit hem een uitweg uit zijn miserabele bestaan.
Scenario: Zoubaid Sheik Joesoef; regie: Michiel van Jaarsveld
DELTAPLAN TALENT
Dag meneer de Vries NTR / Viking Film
Het Mediafonds stimuleert de ontwikkeling van Nederlands filmtalent onder
De 93-jarige meneer De Vries slijt zijn oude dag voor het raam van zijn
de noemer Deltaplan Talent. Dit samenwerkingsverband met het Nederlands
Waterlandse houten huisje. Hij wacht op de naderende dood. Op een koude
Filmfonds, de publieke omroep en Binger Filmlab subsidieerde in 2012 de
winterdag wordt hij verrast door een duif die een pakket bezorgt met
volgende projecten: elf korte films (Kort!), acht 50-minuten films (One Night
daarin zijn oude Friese doorlopers. De Vries beseft dat hij op een waardige
Stand), drie artistieke speelfilms (De Oversteek). Deltaplan Talent wordt
manier wil sterven, als de jonge vitale man die hij vroeger was. Hij bindt zijn
ondersteund door het CoBO-fonds. (zie ook Deltaplan Talent in hoofdstuk
doorlopers om, betreedt het ijs en begint zo aan zijn laatste reis.
Stimuleringsbeleid)
Scenario: Fiona van Heemstra; regie: Mascha Halberstad
KORT!
Life is beautiful NTR / Caviar Amsterdam
Uit 104 aanvragen zijn de volgende elf projecten
geselecteerd voor een realiseringssubsidie:
Animatiefilm over de extreem kleine Anton. Hoewel hij klaar is met het leven,
is het leven nog niet klaar met Anton. Na een bestaan vol misère heeft Anton
er genoeg van en besluit hij de hand aan zichzelf te slaan. Na zijn zelfmoord
Sevilla NTR / Baldr Film
komt hij er echter al snel achter dat het leven na de dood niet helemaal is
Roadmovie waarin twee nabestaanden de dood van een geliefde verwerken.
wat hij ervan had verwacht.
In de zomer van 2010 reizen de gebroeders Ivar (20) en Boris (22) met Boris’
Scenario en regie: Ben Brand
vriendin Kaat (22) in een oude Volvo naar Sevilla. Een jaar later maken Ivar en
Kaat exact dezelfde reis, ditmaal zonder Boris. Boris kwam tijdens de eerste
Wil NTR / Popov Film
reis om het leven toen hij van een brug afsprong.
Film over de hoogbejaarde Wil die op sterven ligt. Ze heeft de wens om haar
Scenario: Marcel Roijaards; regie: Bram Schouw
leven voortijdig te laten beëindigen en heeft dit meerdere malen aan haar
thuishulp Frank kenbaar gemaakt. Frank is bereid haar te helpen met het
Roken als een Turk NTR / IJswater Films
plegen van euthanasie. Maar wanneer Wils schoonzoon Rik besluit om 112 te
Op de dag van zijn besnijdenis worstelt de negenjarige Turkse Cihan met
bellen, verloopt alles anders dan gepland.
zijn trots en mannelijkheid. Enerzijds kijkt hij ernaar uit om ‘man’ te worden,
Scenario en regie: Sander Burger
maar zijn angst voor zijn besnijdenis is groter dan hij durft toe te geven.
Wanneer hij zich, vlak voor het moment daar is, probeert te verschuilen,
Kansloos NTR / Stetz Film
doet hij een ontdekking die hem tot een beslissing beweegt.
Sven en Iris zijn tijdens het uitgaan voor elkaar gevallen en gaan nu samen
Scenario: Mustafa Duygulu; regie: Remy van Heugten
naar het huis van Steven voor een one night stand. Eenmaal onderweg
ontnuchteren ze en blijkt dat ze elkaar niet veel te vertellen hebben. Het
Arash NTR / Lev Pictures
vooruitzicht op spannende seks wordt steeds kleiner.
De uitgeprocedeerde asielzoeker Matthew wacht in het uitzetcentrum
Scenario: Anne Barnhoorn, regie: Joris van den Berg
Schiphol-Oost op zijn uitzetting naar Soedan. Wanneer de wanhopige
medevluchteling Arash een bloedbad aanricht, krijgt Matthew plotseling de
One Night Stand VII
kans om te ontsnappen. Hij verkeert in tweestrijd: doet hij er goed aan om
Uit 108 aanvragen zijn er vijftien gehonoreerd voor
ontwikkeling van synopsis naar scenario. Daaruit zijn
de volgende acht projecten geselecteerd voor een
realiseringssubsidie:
weg te lopen of handelt hij opportunistisch?
Scenario: Bastiaan Tichler; regie: Michael Sewandono
Show me love NTR / Phanta Vision Development
De veertienjarige Alize loopt zogenaamd weg van huis om vanuit de parkeer-
In het niets NTR/VARA/VPRO / Lev Pictures
plaats voor haar woning de reactie van haar ouders op haar verdwijning te
Televisiedrama van 50 minuten over de naamloze slachtoffers van de
observeren. Alize ziet hoe haar ouders door een achtbaan van emoties gaan,
Bijlmerramp die plaatsvond op 4 oktober 1992. De Ghanese Agyma heeft
tot ze breken van verdriet. Ze raakt ontroerd door het intense schouwspel
het vertrouwen in de mensheid verloren. Hij begeeft zich voornamelijk
en beseft dat haar ouders wel degelijk van haar houden.
binnenshuis in de illegale Ghanese gemeenschap van de Bijlmer. Dan moet
Scenario en regie: Peter Hoogendoorn
hij de zorg op zich nemen voor de levenslustige twaalfjarige Nina. Wanneer
22 LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE TOEGEKEND
de Boeing El Al vlucht 1862, op weg van Tel Aviv naar Schiphol, neerstort op
Overig televisiedrama
een flatgebouw in de Bijlmer, weet Agyma heelhuids te ontkomen. Nina is
echter in geen velden of wegen te bekennen. Agyma gaat tevergeefs naar
De Prooi VARA / IDTV Film
haar op zoek.
Driedelige dramaserie gebaseerd op Jeroen Smits’ boek De Prooi, over de
Scenario: Bastiaan Tichler; regie: Daniel Bruce
val van de ABN AMRO bank. Centraal staat het personage Rijkman Groenink,
een briljante, maar egocentrische man die niet goed is in de omgang met
Verzet NTR/VARA/VPRO / Lev Pictures
mensen. Hij wordt bijgestaan door het fictieve personage Julia, een succes-
Zwarte komedie van 50 minuten die zich afspeelt in Amsterdam tijdens de
volle, jonge econome die zijn rechterhand wordt en hem een spiegel moet
Tweede Wereldoorlog. De neurotische en weinig sociale porseleinverzame-
voorhouden. Directeur van de Nederlandse bank Nout Wellink is aanvankelijk
laar Fons leeft in zijn eigen veilige wereld en weet alle risico’s en dilemma’s
zijn steun en toeverlaat, maar wordt later gedwongen om Groenink te laten
die de oorlogstijd met zich meebrengt, te omzeilen. Maar dan wordt hij,
vallen. Hij ontpopt zich tot zijn tegenstander.
vlak voor de bevrijding, opgezadeld met een luidruchtige, kettingrokende
Scenario: Frank Ketelaar; regie: Theu Boermans
onderduikster.
Scenario: Luuk van Bemmelen; regie: Rob Lücker
Hollands Hoop VARA/VPRO/NTR / Lemming Film
Achtdelige dramaserie waarin een forensisch psycholoog met een burn-out
Speelman NTR/VARA/VPRO / Lev Pictures
opeens wordt opgezadeld met een carrière als drugshandelaar. Wanneer hij
Televisiedrama van 50 minuten over de geslaagde zakenman Speelman,
het boerenbedrijf van zijn vader erft, blijkt dat een enorme wietplantage te
wiens geroutineerde leven op een dag door een opeenstapeling van
huisvesten. Hij wil daar snel vanaf, maar komt erachter dat hij niet alleen het
triviale gebeurtenissen hapert. Speelman beseft dat hij gevangen zit in een
landgoed, maar ook zijn vaders schulden, verantwoordelijkheden en positie
systeem. Om zich hieruit te bevrijden, verlaat hij zijn vrouw zonder iets aan
heeft geërfd.
haar te laten weten. Vervolgens observeert hij heimelijk haar leven vanuit
Scenario: Franky Ribbens; regie: Dana Nechushtan
een leegstaand huis naast zijn villa. Speelman begint te leven als een dier.
Hij komt erachter dat niet het systeem hem gevangen houdt, maar dat hij
Ramses AVRO / De Familie
zichzelf heeft verloren.
Vierdelige dramaserie over chansonnier en acteur Ramses Shaffy. We volgen
Scenario: Jaap Peter Enderlé; regie: Klaartje Quirijns
Shaffy en de mensen uit zijn omgeving gedurende de jaren zestig en zeventig. In deze jaren groeit Ramses uit tot een ster op het Nederlandse toneel.
Op zee NTR/VARA/VPRO / Viking Film
Scenario: Marnie Blok; regie: Michiel van Erp
Televisiedrama van 50 minuten over Edo, die tijdens zijn sabbatical een
solozeiltocht maakt. De laatste 48 uur neemt hij zijn achtjarige dochter
A’dam – E.V.A II NTR
aan boord. Een plotseling opgekomen noodweer legt bloot welke strijd de
De achtdelige dramaserie A’dam – E.V.A. is een mozaïekvertelling over het
schipper in werkelijkheid aan het voeren is. Het plan is gebaseerd op het
leven van enkele Amsterdammers. Centraal staan de personages Adam en
gelijknamige boek van Toine Heijmans.
Eva, die een kind krijgen en moeten wennen aan het ouderschap. De serie is
Scenario: Anne Hofhuis; regie: Marinus Groothof
het vervolg op de reeks die in 2011 uitkwam.
Scenario: Robert Alberdingk Thijm; regie: Norbert ter Hall
Roffa NTR/VARA/VPRO / Column Film
Televisiedrama van 50 minuten over de hooligan Ricardo, die na een
jarenlange gevangenisstraf voor een ernstig geweldsdelict weer op vrije
voeten komt. Hij staat voor een dilemma: kiest hij voor een geweldloos leven
zonder aanzien, of vervalt hij in zijn oude gewelddadige gewoontes, met
de eventuele negatieve gevolgen voor hem en zijn familie? En wat is zijn
verantwoordelijkheid als vader?
Podiumkunsten
Vijf dansfilms in het kader van Point Taken. In dit
project maken in Nederland wonende en werkende
choreografen en filmmakers samen een dansfilm. Zie
ook het hoofdstuk Stimuleringsbeleid.
Scenario: Jelle Leeksma; regie: Bobby Boermans
Scooterdagen NTR/VARA/VPRO / Circe Films
Uit 28 aanvragen zijn vijf projecten geselecteerd voor
een realiseringssubsidie:
Televisiedrama van 50 minuten over de veertienjarige Julian, die weigert zich
te schikken naar zijn leeftijd en daardoor in de knoop komt met zichzelf en
Egon NTR / Dutch Mountain Movies
zijn omgeving. Julian ziet regelmatig de twintigjarige Lara voorbijrijden op
Dansfilm met het leven en werk van de Weense expressionistische
haar scooter, met achterop haar vriend Levi. Lara laat Julian een aantal keer
kunstenaar Egon Schiele als uitgangspunt. Egon verhaalt over een soort
bij haar achterop zitten en de twee groeien nader tot elkaar. Dan ontstaat er
koortsdroom tijdens de laatste levensdagen van Schiele, waarin krachtige,
een spel van aantrekken en afstoten.
expressieve bewegingen de grens verkennen tussen enerzijds schoonheid
Scenario: Léonie de Boer en Anke Boerstra; regie: Léonie de Boer
en erotiek en anderzijds verval en perversiteit.
Choreografie: Thom Stuart; regie: Michiel van Jaarsveld
Onder Invloed NTR/VARA/VPRO / Column Film
Televisiedrama van 50 minuten over Kirk, die op 35-jarige leeftijd nog steeds
Harvest NTR / Family Affair Films
bij zijn dominante moeder Ineke woont. Hun gezapige bestaan wordt bruut
Dansfilm over een abnormaal fenomeen dat zich voordoet in een mediter-
verstoord door de komst van de nieuwe, levenslustige buurman Marcus.
rane olijfgaard. Een olijfboom begint plotseling over al zijn takken te schud-
Hij schudt Kirk langzaam wakker en drijft moeder en zoon uit elkaar. Ineke
den. Deze actie vindt navolging onder de andere olijfbomen, totdat een
vertrouwt de nieuwe indringer niet en wil graag haar zoon terugwinnen.
Mobiele Eenheid ingrijpt om dit merkwaardige protest in de kiem te smoren.
Scenario: Laura van Dijk; regie: Nova van Dijk
Choreografie: Aitana Cordere Vico; regie: Chaja Hertog en Nir Nadler
Flarden van Thomas NTR/VARA/VPRO / Column Film
Off Ground NTR / Jongens van de Wit
Televisiedrama van 50 minuten over de jonge en gevoelige Thomas, die
Dansfilm over een jongen en zijn stervende moeder. De overgang tussen
van zijn ouders naar een magnetiseur moet. Deze randt hem tijdens de
leven en dood wordt via twee tijdslagen verbeeld: een tijdlaag waarin de
behandelsessies stelselmatig aan. Zowel de behandeling van de therapeut
vrouw langzaam aftakelt en een tijdlaag waarin zij nog in goede gezondheid
als de relatie tussen en met zijn ouders heeft een grote weerslag op het
verkeert en met haar zoon speelt. De zwaartekracht is leidmotief.
leven van Thomas.
Choreografie: Jakob Ahlbom; regie: Boudewijn Koole
Scenario: Titia Rieter; regie: Margot Schaap
LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE TOEGEKEND 23
One man without a cause NTR / International Choreographic Arts Centre
ziekte hebben of een groot risico lopen de ziekte te krijgen. Daarnaast zal
Dansfilm gebaseerd op de roman De Vreemdeling van de Frans-Algerijnse
oncologisch chirurg Emiel Rutgers een van de protagonisten van de film zijn.
auteur Albert Camus. De vreemdeling verhaalt over een van de wereld
Filmplan en regie: Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster
vervreemde man die een moord pleegt, een misdaad waarvoor hij ter dood
wordt veroordeeld. De film is opgebouwd uit drie lagen: een narratieve laag,
Dwaze Zoon IKON / De Aanpak
waarin dansers een filmverhaal vertolken geïnspireerd op De Vreemdeling,
Documentaire over de vraag waarom het verzet tegen de vader van Maxima
een choreografische laag, waarin de dansers in een abstracte ruimte dansen
in Nederland volledig lijkt te zijn weggeëbd. De documentaire onderzoekt
en een derde laag, waarin momenten worden vastgelegd waarop de dansers
de houdbaarheid van de moraal, door in Nederland en in Argentinië te kijken
uit hun rol vallen.
hoe met respectievelijk de kwestie Zorreguieta en de geschiedenis van het
Choreografie: Emio Greco en Pieter C. Scholten; regie: Arno Dierickx
Videla-regime wordt omgegaan.
Filmplan en regie: Matte Mourik
What’s Unfolding NTR / Interakt
Dansfilm waarin dansers en tenten een choreografie ten uitvoer brengen op
Erzaehlungen VPRO / Selfmade Films
de Hondsbossche Zeewering, een plek die letterlijk en figuurlijk uit meerdere
Documentaire waarin de maker verhaalt over haar grootvader, die als
lagen is opgebouwd. De caleidoscopische choreografie maakt gebruik van
SS-er onder het naziregime werkzaam was. Niet alleen zal in de beoogde
een intieme, abstracte vormentaal en roept associaties op met geschiedenis,
documentaire het beladen verleden van de ogenschijnlijk zachtaardige opa
sociale en politieke actualiteiten, de natuur en het mens-zijn.
worden onthuld; ook zal de film een confronterend beeld schetsen van het
Choreografie: Hillary Blake Firestone; regie: Leendert Pot
verzwijgen van deze geschiedenis door de rest van de familie.
Filmplan en regie: Janina Pigaht
Documentaires
Shado’man IKON / Pieter van Huystee Film & TV
35 uur en 28 minuten.
39 projecten: 31 over algemene onderwerpen en acht
over kunst.
Documentaire over een aantal inwoners van Freetown, Sierra Leone. Ze
hebben allemaal een lichamelijke beperking en proberen te overleven in de
harde toestand van de nachten op straat. De hoofdpersonen worden niet
bepaald door hun gebreken, maar juist door hun dromen en aspiraties.
Filmplan en regie: Boris Gerrets
Documentaires over algemene onderwerpen
De verdediging van Robert M. NCRV / Cem Media
Mees TV NCRV / Musch & Tinbergen
Documentaire over de verdediging van Robert M. die wordt gevoerd door
Documentaire over de koolmees en de liefde voor deze vogel. De maker
Wim Anker en Tjalling van der Groot. Voor hen staat het buiten kijf dat de
installeerde thuis bij hemzelf en bij familie en vrienden een camera in een
verdediging zo goed mogelijk moet worden gevoerd, ook al wordt hun
vogelhokje en documenteerde op die manier de afgelopen jaren de levens
persoonlijke integriteit aangetast. Gevoed door de sensatiebeluste media zit
van een aantal koolmezen. De documentaire portretteert met vrolijke
ook de politiek er bovenop.
zelfspot het vogelvirus in de familie van de maker, en onthult tegelijkertijd
Filmplan en regie: Meral Uslu en Maria Mok
een groot familiegeheim.
Filmplan en regie: Tijs Tinbergen
Superjoden NTR / Viewpoint Productions
Documentaire over de geuzennaam Joden, gebezigd door supporters van
I Occupy NCRV
Ajax. De Israëlische maker vraagt zich af waarom de Ajax-supporters de sym-
Documentaire over de actievoerders van Occupy Amsterdam. Wat gebeurt
bolen en liedjes uit haar jeugd gebruiken. Ze was juist uit Israël weggegaan
er met deze mensen tijdens en na dit kamp. Lukt het hen de wereld in
om afstand te nemen van het idee van ‘het uitverkoren volk’, maar werd er
beweging te krijgen? De bezetters van Occupy Amsterdam zijn van zeer
in Amsterdam weer mee geconfronteerd. In de documentaire onderzoekt zij
verschillende afkomst en een aantal hoofdpersonen wordt gedurende de
de identiteit van de ‘Superjoden’ en die van haarzelf.
protesten en in het jaar daarna gevolgd.
Filmplan en regie: Nirit Peled
Filmplan en regie: Aliona van der Horst, Suzanne Raes, Hens van Rooij, Sanne
Rovers, Yan Ting Yuen
Broers EO / KeyDocs
Documentaire over de overleden broer van de maker. Hij was een briljante
Schaatsen voor de Heer EO / IDTV
jongen die al op zestienjarige leeftijd het lemma sterrenkunde in de Grote
Documentaire over de verwevenheid van het marathonschaatsen, het
Spectrum Encyclopedie zou verzorgen. Ondanks zijn wetenschappelijke
platteland en het geloof in God. Het schaatsen op natuurijs, het boerenleven
inslag was de jongen zwaar gelovig.
en de orthodox christelijke cultuur zijn altijd op natuurlijke wijze met
Filmplan: Roy Dames en Paul Teunissen; regie: Roy Dames
elkaar verbonden geweest. De schaatssport is echter steeds commerciëler geworden en stelt steeds meer eisen aan de schaatsers. Houden de
Roosen Human
marathonschaatsers geloof, principe en traditie in ere, of gaan ze mee met
Documentaire over en met theatermaker Adelheid Roosen. In haar nieuwste
de moderne wereld?
stuk De Wijksafari staat de zogenaamde ‘ander’ centraal. Via dit werk zal een
Filmplan en regie: Geertjan Lassche
beeld van de hedendaagse samenleving worden geschetst. In een tijd van
verharding, polarisatie en ontevredenheid zoekt de film naar verzachting en
Het innerlijke landschap BOS / Pieter van Huystee Film & TV
relativering door in Roosens brein te kruipen.
Documentaire over de Chinese componist Guo Wenjing. Aan de ene kant
Filmplan en regie: Gülsah Dogan
staat hij met zijn beide benen in het moderne China, tegelijkertijd is hij geworteld in de Chinese traditie van de Wen Ren. Hoe geeft Guo deze traditie
De blik van Koos van Leeuwen NCRV / Stout&Smits
met behulp van zijn muziek vorm in de 21ste eeuw?
Documentaire over de Rotterdamse schouwarts Koos van Leeuwen. Al twaalf
Filmplan en regie: Frank Scheffer
jaar stelt hij bij mensen de oorzaak van hun overlijden vast, door hun laatste
levensuren te reconstrueren. Hoe kan een empathisch en zachtmoedig
Morgen zien we weer HUMAN / Lataster & Films
mens als Van Leeuwen dit zo lang volhouden? Via een reconstructie van
Documentaire over vrouwen wier wereld in duigen valt bij het horen van
het levensverhaal van de schouwarts hoopt de documentaire hierop een
de diagnose van borstkanker. Waarop kunnen zij terugvallen? Wie helpt met
antwoord te geven.
het lijmen van de scherven? In de film worden vier vrouwen gevolgd die de
Filmplan en regie: Ineke Smits
24 LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE TOEGEKEND
FC Rwanda EO / Bonanza Films
De Dwarsliggers NTR / Jongens van de Wit
Documentaire over de voetbalvereniging APR FC in Kigali (Rwanda), die sinds
Documentaire over de jonge carnavalsvereniging De Dwarsliggers, die elk
een aantal jaar wordt geleid door twee Nederlandse trainers. Binnen het
jaar een carnavalswagen bouwt voor de Grote Optocht in Prinsenbeek. Een
elftal spelen Hutu- en Tutsi-spelers met elkaar, ondanks het gegeven dat vele
half jaar lang werkt de groep vrienden (14-18 jaar) aan de enorme wagen van
spelers traumatische ervaringen hebben opgedaan tijdens de genocide. De
8,5 meter hoog. Alleen door voldoende inzet en samenwerking zal de wagen
centrale vraag die de maker in de beoogde documentaire wil stellen: biedt
op tijd afkomen. Lukt het dit jaar wel om een plek in de top tien te behalen?
voetbal een uitweg om te verwerken, en leidt het zelfs tot verzoening?
Filmplan en regie: Sanne Rovers
Filmplan en regie: Joris Postema
Sonny Rollins - Werk in Uitvoering NTR / De Haaien
Mattheus, ondernemer in religie NCRV / De Familie
Documentaire over de legendarisch jazzsaxofonist Sonny Rollins. Wat zijn
Documentaire over de jonge charismatische Mattheus van der Steen, leider
de innerlijke drijfveren van deze topsolist, die zijn sporen ruimschoots
en voorganger van TRIN, één van de meest extreme en bekritiseerde christe-
heeft verdiend en ook na zijn tachtigste levensjaar nog steeds het podium
lijke bewegingen die Nederland kent. Hij is ervan overtuigd dat hij de wereld
opzoekt. De documentaire draagt het motto ‘werk in uitvoering’ en gaat
voor Jezus kan winnen en dat hij dus ook de maker van de documentaire en
met Rollins op zoek naar het volmaakte geluid.
de atheïstische kijker zal kunnen bekeren.
Filmplan en regie: Hans Hylkema en Olaf van Paassen
Filmplan en regie: Victor Vroegindeweij
They fuck you up IKON / Pieter van Huystee Film & TV
0,8 Ampere Geluk NCRV / Zeppers Film & TV
Documentaire over een aantal inwoners van New York in psychotherapie. De
Documentaire over de Electro Convulsie Therapie, beter bekend als shock-
maker filmde hen in 2003 gedurende een heel jaar tijdens de sessies. Nu, tien
therapie. Shocktherapie heeft een slechte reputatie, maar de mensen die
jaar later, wil zij hen, maar ook zichzelf, opnieuw in de therapiekamer filmen
de therapie ondergaan, hebben nadien vaak het gevoel te zijn getransfor-
en in hun dagelijks leven. In hoeverre bepaalt het gedrag van onze ouders
meerd tot een ander persoon: voor het eerst in jaren kennen ze weer een
wie wij zijn?
geluksgevoel. Aan de andere kant heeft de therapie ook grote gevolgen
Filmplan: Klaartje Quirijns en Hans Dortmans: regie: Klaartje Quirijns
voor het geheugen.
Filmplan: Lies Janssen en Saskia Gubbels; regie: Saskia Gubbels
Daddy Doll VPRO / Zeppers Film & TV
Documentaire over kinderen die leven op een legerbasis van The United
Dagboek van een postduif VPRO / Dieptescherpte
States Army. Zij kijken uit naar de terugkeer van hun vaders, soldaten in
Documentaire over een duivenmelker uit het Groningse Stadskanaal, die
Afghanistan. Tot die tijd houdt een pop als surrogaat-vader hen gezelschap.
heen en weer wordt geslingerd tussen zijn passie voor duiven en goklust.
De documentaire portretteert jonge kinderen die in afwezigheid van hun
Dit laatste krijgt de overhand en zijn vogels belanden dan ook bij een
vaders opgroeien in een militaire biotoop.
kapitaalkrachtige collega in China.
Filmplan en regie: Kasper Verkaik
Filmplan en regie: Floris-Jan van Luyn
Knuckles last tape VPRO / Dieptescherpte
Het lichaam is mijn land VPRO / Oogland Filmproducties
Documentaire over de aap Knuckles die in een bejaardentehuis voor apen
Documentaire over de Syrische dichter Adonis. Hij wordt door velen gezien
in de Verenigde Staten woont. In de VS zijn verschillende van deze huizen,
als de grootste nog levende Arabische dichter. Hij is ook controversieel,
waarin apen wonen die ooit voor het circus, in de filmindustrie, voor de
omdat hij het Syrische regime veroordeelt, maar ook kritisch kijkt naar de
medische industrie en op televisie hebben gewerkt. De film wordt verteld
mensen die dit regime aan het wankelen hebben gebracht. Het oeuvre van
vanuit het perspectief van de apen en houdt daarmee de mens een spiegel
de naar Parijs gevluchte dichter omvat een halve eeuw, en is ook het verhaal
voor.
van veel Arabisch sprekende mensen in de diaspora.
Filmplan en regie: Jos de Putter
Filmplan: John Albert Jansen en Hassnae Bouazza; regie: John Albert Jansen
Huntsville, Texas - 6pm VPRO / KV films
The next big thing NTR / Zeppers Film & TV
Documentaire over het verstrijken van de tijd, op de dag waarop een
Documentaire over de toenemende macht van het geld in de kunstwereld.
executie plaatsvindt in het stadje Huntsville, Texas. Verschillende mensen en
De hedendaagse kunstmarkt wordt meer dan ooit bepaald door schatrijke
situaties die in meer of mindere mate met deze executie te maken hebben,
verzamelaars die allemaal uit zijn op één ding: dé kunstenaar van de
worden geportretteerd. De radio-uitzending Execution Watch verslaat het
toekomst ontdekken met als resultaat een overspannen markt waar in een
uur voorafgaand aan de executie.
hoog tempo hypes ontstaan en weer vervagen.
Filmplan en regie: Jaap van Hoewijk
Filmplan en regie: Frank van den Engel
Wat je draagt ben je zelf AVRO / 100% Halal
Wild Zwijn NTR / Zuidenwind Filmprodukties
Documentaire over de manier waarop mode werkt. Hoe kan het dat je
Documentaire over het wilde zwijn, dat oprukt in Nederland. Het beest
uiterlijk zo intiem voelt, maar tegelijkertijd het uiterlijk van vele anderen is?
confronteert ons met de wijze waarop we met de natuur omgaan. Via het
Waarom hebben zo veel mensen tegelijkertijd de behoefte om hetzelfde te
blootleggen van onze irrationele en soms tegenstrijdige opvattingen toont
dragen? Waar komt deze behoefte vandaan? Wat zegt mode over ons? Deze
de documentaire hoe de kunstmatig ingerichte natuur een directe afspiege-
vragen zijn het uitgangspunt van een persoonlijke documentaire.
ling is van onszelf.
Filmplan en regie: Sarah Mathilde Domogala
Filmplan en regie: Willem Baptist
Zien en gezien worden AVRO / De Familie
Het Chimpansee complex NCRV / Basalt Film
Documentaire over beeldend kunstenaar Florentijn Hofman, die met zijn
Documentaire over chimpansees die na jarenlange gevangenschap weer
gigantische, iconische en geestige beelden de wereld verovert. Hij heeft veel
moeten leren om onder soortgenoten te leven. De documentaire volgt
succes bij publiek en opdrachtgevers, maar erkenning uit de museale wereld
het resocialisatieproces van een aantal chimpansees bij Stichting AAP. De
blijft uit. De documentaire is een kunstenaarsportret over groots denken en
chimpansees zijn erg vermenselijkt en begrijpen elkaar niet, wat misverstan-
gezien willen worden.
den en ruzies oplevert.
Filmplan en regie: Ellen Vloet
Filmplan en regie: Marc Schmidt
LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE TOEGEKEND 25
Alles wordt nu anders BOS / IJswater Films
verlangt hij naar innerlijke rust. Daarom gaat hij op zoek naar personages uit
Documentaire over twee vrouwen die elkaar niet kennen en een reis in
een aantal van zijn oorlogsfoto’s. Misschien brengen hun ervaringen hem tot
tegenovergestelde richting maken. Terwijl de één zwanger is, is de ander
nieuwe inzichten.
ziek in de wetenschap dat ze doodgaat. In die intense periode waarin alles
Filmplan en regie: Masha Novikova
zal veranderen, schrijven ze elkaar over grote en kleine dingen. De hamvraag
daarbij is: hoe bereid je je voor op de belangrijkste zaken in je leven waar-
De dingen die voorbij gaan IKON / De Familie
over je de minste controle hebt.
Documentaire over acteurs in de herfst van hun leven, die de balans
Filmplan en regie: Josefien Hendriks
opmaken van hun carrière. Wat blijft er over van vele jaren werken aan
geloofwaardige rollen en schitteren op het toneel. Wat laten de acteurs
God op IJtje IKON / Baldr Film
achter en in hoeverre hebben hun inspanningen ertoe gedaan? Kortom, wat
Documentaire over dominee Rob Visser die langs de deuren gaat op IJburg,
is hun nalatenschap?
in Amsterdam. Via korte ontmoetingen tussen IJburgers en de dominee
Filmplan en regie: Michiel van Erp
geeft de documentaire een visueel rijk geschakeerd beeld van een moderne
samenleving en hoe die aankijkt tegen geloof.
Tarik’s Harem (De Verloren Zoon) NTR / De Haaien
Filmplan en regie: Elsbeth Fraanje
Documentaire over de opzienbarende Nederlands-Egyptische kunstenaar
Tarik Sadouma, die in 2004 afstudeerde aan de Gerrit Rietveld Academie. In de
beoogde documentaire wordt Sadouma gevolgd tijdens de voorbereidingen
Documentaires over kunst
voor een omvangrijke tentoonstelling waarin hij zijn nieuwste werk presenteert: grote standbeelden van vrouwen. De film speelt zich afwisselend af in
Bloot NTR / IDTV Docs
zijn chaotische thuisbasis Caïro en de gelikte wereld van Beiroet, de stad die
Documentaire over het acteervak. Acteurs bespelen het publiek en de
hij wil veroveren.
camera met hun arsenaal aan uitdrukkingen, zinsmelodieën en stiltes.
Filmplan en regie: Rob Schröder en Gabrielle Provaas
Dat levert een probleem op voor de documentairemakers. Wat is immers
nog echt? En wat is gespeeld? En waar ligt de grens tussen die twee? De
beoogde documentaire gaat aan de hand van de bewerking voor toneel van
Speelfilms
Cassavetes’ film Husbands door Ivo van Hove en Toneelgroep Amsterdam op
Filmplan: Paul Cohen; regie: Paul Cohen en Martijn van Haalen
4 uur en 30 minuten.
Drie projecten in het kader van De Oversteek VI.
Tegen de stroom in - Kadir van Lohuizen NTR / Viewpoint Productions
De Oversteek VI
Documentaire over nieuwsfotograaf Kadir van Lohuizen, die vooral bekend is
Zie ook Deltaplan Talent in hoofdstuk ‘Stimuleringsbeleid’.
geworden met beelden van oorlogsleed. Van Lohuizen zal worden gevolgd
Uit 23 aanvragen zijn er negen gehonoreerd voor ontwikkeling van synopsis
tijdens (en tussen) twee projecten: het staartje van zijn Vía PanAm-reis
naar treatment. Vervolgens zijn er daaruit zes ontwikkeld van treatment
en de start van een project dat draait om de opwarming van de aarde.
naar scenario. Uiteindelijk zijn de volgende drie projecten geselecteerd voor
Tegelijkertijd zal inzicht worden gegeven in de wijze waarop de fotojourna-
realiseringssubsidie:
zoek naar deze spanningsvelden.
listiek is veranderd.
Filmplan en regie: Tinus Kramer
De Infiltrant NTR/VARA/VPRO / Lemming Film
Een jonge, ambitieuze agent infiltreert in een Marokkaanse drugsfamilie in
Mijn leven als Deelder VPRO / Neon Media
Zuid-Limburg. Hij begint te twijfelen waar zijn loyaliteit ligt, als hij daar de
Documentaire over dichter en performer Jules Deelder, al zo’n vijftig jaar
warmte en acceptatie ontvangt die hij in het politiekorps altijd heeft gemist.
een van de meest iconische voordrachtskunstenaars van Nederland. De
Scenario: Rogier de Blok; regie: Shariff Korver
documentaire geeft inzicht in de relatie tussen Deelder en zijn dochter Ari,
en in die tussen Deelder en filmmaker Bob Visser. Zo ontstaat een portret
Gluckauf NTR/VARA/VPRO / Stetz Film
van een ouder wordende Deelder en krijgt de kijker inzicht in de man achter
Gluckauf is een sociaal drama over een vader en een zoon die zich als mo-
de vlinderbril.
derne outlaws staande proberen te houden in het verarmde Limburg van nu.
Filmplan en regie: Bob Visser en Michael Barzilay
Scenario: Gustav Peek; regie: Remy van Heugten
Jeroen Bosch, geraakt door de duivel NTR / De Familie
Nena
Documentaire over een groep wetenschappers die de schilderijen van
NTR/VARA/VPRO / KeyFilm
Jeroen Bosch aan een grondig onderzoek onderwerpt. Onder leiding van
Als de zestienjarige Nena wordt geconfronteerd met een zelfmoordpoging
Matthijs Ilsink reist dit jonge onderzoeksteam met infraroodapparatuur
van haar invalide vader, is ze tot op het bot gekwetst door zijn doodswens.
langs veel belangrijke musea met werken van Bosch. Zal het onderzoek
Tegelijkertijd wordt ze voor het eerst van haar leven hevig verliefd op Carlo,
een nieuw inzicht in Bosch’ werk opleveren? En zal zijn ‘geheimtaal’ beter
wiens vader net uit de kast is. Maar terwijl ze haar eigen levenslust ontdekt,
worden begrepen?
beseft Nena dat het bestaan voor haar vader steeds uitzichtlozer wordt.
Filmplan: Pieter van Huystee en Hans Dortmans; regie: Pieter van Huystee
Scenario: Saskia Diesing en Esther Gerritsen; regie: Saskia Diesing
De stofbal van Suchan HUMAN
Documentaire waarin Aliona van der Horst en kunstenares Suchan Kinochita
een door het toeval geregisseerde reis gaan maken. Hierin wordt de essentie
van het kunstenaarschap van Suchan aangeraakt: de humor, poëzie en de
ontregeling van het niet-begrijpen van de wereld.
Filmplan en regie: Aliona van der Horst
Vuur, Water en Koperen Buizen IKON / Zeppers Film & TV
Documentaire over oorlogsfotograaf Oleg Klimov, die na twaalf jaar wordt
geconfronteerd met een oorlogstrauma. Ondanks dat hij is gestopt met het
fotograferen van oorlogssituaties, blijft hij zich ‘ongeneeslijk ziek’ voelen en
26 LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE TOEGEKEND
Jeugdprogramma’s
Overige jeugddrama
7 uur en 15 minuten
21 projecten: zes jeugdfilms in het kader van Nu of
Nooit!, één overig jeugddrama, acht in het kader van
Kids & Docs en zes overige jeugddocumentaires.
Sien van Sellingen II KRO / Interakt
Tweede reeks van vijf afleveringen van de kleuterserie over de ondernemende boerendochter Sien van Sellingen. Evenals in de eerste serie beleeft
Sien uiteenlopende avonturen tegen de achtergrond van het idyllische en
harmonieuze leven op de boerderij van de familie Van Sellingen.
Nu of Nooit!
Scenario: Janneke van der Pal; regie: Pieter Verhoeff
Nu of Nooit! is een opleidingstraject van het Mediafonds voor getalenteerde
schrijvers van verschillende culturele achtergronden, die de ambitie hebben
Jeugddocumentaires
om voor jeugdtelevisie te schrijven. Zie ook Nu of Nooit! In hoofdstuk
Stimuleringsbeleid.
Kids & Docs
Zie ook Kids & Docs in hoofdstuk Stimuleringsbeleid.
Uit 49 aanvragen zijn er tien gehonoreerd voor ontwikkeling treatment
Het project Kids & Docs, dat het Mediafonds in samenwerking met Cinekid en
naar scenario. Uiteindelijk zijn de volgende zes projecten geselecteerd voor
IDFA organiseert, is opgezet om de jeugddocumentaire te stimuleren.
realiseringssubsidie:
Vannacht worden we vrouwen OHM
Sila de Slagersdochter KRO / Corrino Films
Jeugddocumentaire over de buurmeisjes Ismini en Komal, die ergens in de
Sila is elf jaar oud. Ze houdt erg van dieren en besluit daarom geen vlees
komende tijd een grote stap naar volwassenheid zullen zetten: ze zullen
meer te eten. Maar Sila’s vader is slager. Als hij een schaap in huis haalt om
voor het eerst een menstruatie meemaken. De documentaire volgt de
het te slachten, is het tijd voor actie. Sila besluit het schaap te bevrijden.
meisjes ‘s nachts als ze bij elkaar logeren.
Scenario: Joyce van Diepen en Tim Klaasse; regie: Tim Klaasse
Filmplan en regie: Josefien Hendriks
Yim en Yoyo KRO / Volt Films
Geluiden voor Mazin EO / Hollandse Helden
Omdat Yim geen vriendjes heeft en heel vaak alleen thuis is, heeft hij een
Jeugddocumentaire over de elfjarige Mazin, die doof is geboren. Hij zal
denkbeeldig vriendje: Yoyo, een getekende pandabeer met wie hij al jaren
binnenkort een operatie ondergaan waardoor hij weer kan horen. Hij kijkt
spannende avonturen beleeft. Als er een nieuw meisje in de klas van Yim
ernaar uit, maar is er ook bang voor. Want hoe gaan al die geluiden Mazins
komt, heeft hij de kans om een echt vriendje te maken. Maar dan zal hij Yoyo
leven veranderen? En de operatie kan natuurlijk ook mislukken.
moeten laten gaan.
Filmplan en regie: Ingrid Kamerling
Scenario: Marianne Riphagen; regie: Anna van Keimpema
Mookie NCRV / Zuidenwind Filmprodukties
De maan van Anouar NTR / IJswater Films
Jeugddocumentaire over Mookie, een negenjarige geheim agent, gestatio-
Bij de tienjarige Iraanse Anouar thuis, in Amsterdam-West, zijn de gordijnen
neerd in de Bijlmer. Hij heeft een avontuurlijk, spannend leven met op elke
dag en nacht dicht en ligt moeder altijd in bed. Om het licht weer in huis te
hoek gevaar. Maar hoe gevaarlijk alles ook is: Mookie is nergens bang voor.
halen en zijn zusje te troosten, besluit Anouar de maan voor haar te halen.
Of toch wel?
Scenario: Amarins Romkema; regie: Michiel van Jaarsveld
Filmplan en regie: Neske Beks
Sweet Love VPRO / Family Affair Films
Voor ik vergeet NTR / Bananaz
Korte musicalfilm, waarin alle rollen worden gespeeld door kinderen. Van
Jeugddocumentaire over Jurre, die langzaam volwassen wordt, maar zijn
de burgemeester, de kamermeisjes en de bulldozerbestuurder, tot en met
vader steeds meer een kind ziet worden. De vader van Jurre heeft Alzheimer,
Ouwe Olle. Een mini-filmmusical over onoverwinnelijke liefde en hoe het
en zit daardoor thuis en is erg vergeetachtig. Als zijn vader gedeeltelijk in
snoep werd teruggegeven aan het volk.
een verzorgingstehuis moet wonen, ziet Jurre hem steeds minder. Hij ver-
Scenario: Martijn Hillenius; regie: Albert Jan van Rees
langt ernaar om net als vroeger weer samen met zijn vader op pad te gaan
en besluit hem op sleeptouw te nemen voor een uitstapje richting Vlieland.
Mimoun VPRO / Stetz Film
Filmplan en regie: Janetta Ubbels
De twaalfjarige Mimoun groeit op in een buitenwijk van de grote stad. Zijn
alleenstaande moeder werkt hard om voor haar drie zoons te zorgen, maar
Kleine Mo VPRO / Baldr Film
het valt niet altijd mee om kinderen op te voeden in deze wijk. Zo maakt
Jeugddocumentaire over de twaalfjarige Mo, een kleine jongen met een
Mimouns oudere broer Ab al deel uit van een criminele bende. Wanneer
groot hart. Hij rebelleert tegen autoriteit en weigert zich te onderwerpen.
Mimoun aan geld wil komen voor een bijzonder Valentijnscadeau voor
Na de zomer gaat hij naar de middelbare school en wordt alles anders. De
Soraya, het meisje op wie hij verliefd is, dreigt hij te worden meegesleept in
film begint op een schooldag van groep 8 in het voorjaar en loopt tot en
het criminele kielzog van zijn oudere broer.
met de eerste schooldag van de middelbare school in september.
Scenario: Cecilie Levy; regie: Tallulah Schwab
Filmplan en regie: Sjoerd Oostrik
De Datsja EO / Revolver
Achter de Toren KRO
De elfjarige Jordy bedenkt een plan om zijn Russische moeder die naar haar
Jeugddocumentaire over een groep van vier vrienden in Westkapelle. De
geboorteland is teruggekeerd weer terug naar Nederland te krijgen. Als hij
jongens zitten samen op de schietvereniging, maar na de zomer zal hun
in zijn achtertuin een Russisch huis, een datsja, voor haar bouwt, hoeft ze
vriendschap op het spel komen te staan, omdat twee van hen naar de mid-
nooit meer heimwee te hebben.
delbare school vertrekken, ver buiten de vertrouwdheid van het Zeeuwse
Scenario: Nina Spiering; regie: Mirka Duijn
dorp. Zal het deze zomer de laatste keer zijn dat ze samen ten strijde
trekken tegen de buitenwereld?
Filmplan en regie: Astrid Bussink
Bente’s stem VPRO / BlazHoffski TV Production
Jeugddocumentaire over de elfjarige Bente, die maar één ding wil: zangeres
worden. Voor haar droom heeft ze alles over. Helaas vindt haar moeder haar
nog te jong om in de spotlights te staan. Toch mag Bente na veel zeuren
LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE TOEGEKEND 27
meedoen aan het programma The voice kids. Maar wat doet deze showbizzrollercoaster met Bentes prille talent?
Filmplan en regie: Marijn Frank
Door het vuur AVRO
Jeugddocumentaire over de elfjarige Armando, die graag bij zijn vader wil
Productie radioprogramma’s
32 uur en 6 minuten
Zeven projecten: drie radiodrama’s, twee
radiodocumentaires over een algemeen onderwerp en
twee over kunst.
zijn en daarom elk weekend meereist met diens stuntshows. De vader ziet
in zijn zoon een manier om meer toeschouwers te trekken en laat de jongen
Drama
steeds gevaarlijker stunts doen. Hoe ver durft Armando daarin te gaan? En
zal hij doorkrijgen dat hij alleen maar stuntman wil worden om meer bij zijn
Wondermethode NTR
vader te zijn?
Driedelig radiodrama gebaseerd op de roman Sergei Bubka’s Wonder­
Scenario en regie: Miguel Narings
methode van de auteur en pianist David Sandes. Het boek behandelt een jaar
uit het leven van de pianist Bram van Wolferen-Poons. Terwijl Bram overdag
Overige jeugddocumentaires
hard aan de weg timmert om concertpianist te worden, stort hij zich ’s
avonds samen met zijn vriend Luc in het turbulente uitgaansleven van Parijs.
Dit ben ik NCRV / Hollandse Helden
Scenario en regie: Aletta Becker
Jeugddocumentaire over de zestienjarige Diede, die helderziend is tegen
wil en dank. Omdat ze vroeger werd gepest, vertelt ze niemand dat ze
De Spin NTR / Palentino Pictures
helderziend is. Sinds kort heeft Diede verkering met Gerrit en ze vindt dat ze
Hoorspelserie over het recente criminele verleden van Nederland. In dit deel
hem eigenlijk zou moeten vertellen over haar bijzondere gaven. Maar wat als
staan de jaren ‘90 centraal, een tijdperk waarin de strijd tegen de crimina-
Gerrit het daarom uitmaakt?
liteit werd overschaduwd door de IRT-affaire. In de serie raakt rechercheur
Filmplan en regie: Susan Koenen
Wytze Hofstra verwikkeld in de controverse rondom het gebruik van
criminele opsporingsmethodes bij het bestrijden van de Nederlandse
In stijl dansen NCRV / Hollandse Helden
drugshandel.
Jeugddocumentaire over de veertienjarige Eugène. Na jaren te zijn gepest
Scenario: Henk Apotheker, Stan Lapinski, Paul-Jan Nelissen en Jeroen Stout;
is hij het zat om getreiterd, geslagen en uitgelachen te worden. Zijn liefde
regie: Chris Bajema, Jeroen Stout
voor stijldansen brengt hem echter weer in gevaar; het is namelijk niet hip
om aan stijldansen te doen. En dan is hij ook nog een keer Nederlands kam-
Een geval van omgekeerde zwaartekracht NTR
pioen rolstoeldansen. Nu wil hij een daad stellen. Tijdens een schoolfeest zal
Radiodrama over Luc, die geïnspireerd raakt door Pythagoras’ notie van
hij een optreden geven op de dansvloer.
de Harmonie der Sferen en in de kosmos op zoek gaat naar deze hemelse
Filmplan en regie: Xander de Boer
muziek. Het beoogde hoorspel zal klinken als een muziekstuk. Cellist Ernst
Reijseger zal een score bij het verhaal maken.
Afrekenen met Rob NCRV / Hollandse Helden
Scenario: Bente Hamel en Ernst Reijseger; regie: Bente Hamel
Jeugddocumentaire over de elfjarige Jan, die kwaad is op Rob, de ex-vriend
van zijn moeder. Omdat Rob in cocaïne handelde, zit Jans moeder nu in de
Documentaires over algemene onderwerpen
gevangenis. Jan is nu de belangrijkste dingen in zijn leven kwijt: zijn moeder
en zijn huis. Hij wil dat Rob toegeeft dat zijn moeder onschuldig is en dat
1 Minuut - serie 4 VPRO
hij daarna voorgoed uit hun leven verdwijnt. Daarnaast wil hij zelf een
Vierde serie van radiodocumentaires van elk één minuut, korte
getuigenverklaring afleggen in de rechtbank om zijn moeder vrij te pleiten.
waargebeurde verhalen die ontroeren en ontregelen. De zogeheten
Filmplan en regie: Anneloor van Heemstra
Minuten moeten een scherp contrast vormen met de interviews en
reportages die doorgaans op radio 1 zijn te horen. Ze zijn vrijplaatsen waar
Het Diep NCRV / Selfmade Films
alles kan gebeuren en de luisteraar voor even een andere wereld betreedt.
Jeugddocumentaire over de tienjarige Kaleigh die niet kan zwemmen. Ze
In de vierde reeks 1 Minuut staan bijzondere locaties centraal. Rond elke
heeft dat nooit geleerd, en moet daarom nog altijd zwembandjes dragen.
locatie willen de makers acht Minuten maken, die het onderwerp allemaal
Maar daar heeft ze genoeg van. Ze wil haar A-diploma nog voor de zomer
vanuit een andere invalshoek benaderen.
halen, want dan gaat ze op zomerkamp. Gaat het Kaleigh lukken? En waarom
Radioplan en regie: Jair Stein
heeft ze eigenlijk nooit leren zwemmen?
Filmplan en regie: Michiel Brongers
Plots 2013 VPRO
Nieuwe reeks van veertien uitzendingen van Plots, een radioprogramma met
Sarah’s Nacht BOS / Blackframe
documentaires van ruim 40 minuten. Grote maatschappelijke of filosofische
Jeugddocumentaire over de elfjarige Sarah die last heeft van slapeloosheid.
onderwerpen worden aangesneden via persoonlijke en vaak bijzondere
Ze ligt vaak uren wakker, ondanks verwoede pogingen haar nachtrust te
verhalen van gewone mensen. In elke uitzending staat één specifiek thema
verbeteren. Omdat haar moeder ziek is en niet voor haar kan zorgen, woont
centraal.
Sarah in een pleeggezin. Hoewel haar pleegouders zorgzaam zijn, vindt ze
Radioplan en regie: Jair Stein
het moeilijk om haar draai in het gezin te vinden. Het liefst zou ze nog bij
haar moeder wonen, maar gaandeweg gaat Sarah inzien dat dat niet kan.
Documentaires over kunst
Misschien helpt die acceptatie haar om beter te kunnen slapen?
Filmplan en regie: Anne Kleisen
Europa Soul NTR
Muzikale radiodocumentaire van acht afleveringen waarin muzikant Joep
Als ik in de spiegel kijk NCRV / Hollandse Helden
Pelt door Europa reist om portretten te maken van lokale soul-, jazz- en
Jeugddocumentaire over de veertienjarige Turks-Nederlandse Dilan Kaya,
bluesmuzikanten. Hij bezoekt achtereenvolgens Krakau, Parijs, Reykjavik,
die afgelopen augustus ernstige brandwonden heeft opgelopen door een
Sevilla, Brussel, Glasgow, Athene en Napels; steden die een ambivalente rela-
steekvlam uit een vuurkorf. In nog geen drie seconden veranderde het
tie met Europa onderhouden en zich onderscheiden door de aanwezigheid
uiterlijk van Dilan voorgoed, samen met een groot deel van haar identiteit.
van sterk gewortelde lokale muziektradities, van waaruit lokale muzikanten
Langzaamaan zal ze haar leven weer oppakken. Een eerste stap daarin is het
de genres soul, jazz en blues benaderen.
brandwondenkamp komende zomer.
Radioplan: Joep Pelt en Stef Visjager; regie: Stef Visjager
Filmplan en regie: Saskia Gubbels
28 LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE / PRODUCTIE RADIO TOEGEKEND
De bezieling van de Maestro NTR
Ontwikkeling televisieprogramma’s
Radiodrieluik over de drijfveren van drie dirigenten: Jurjen Hempel, Ed
Spanjaard en Jan Willem de Vriend. Dirigenten spelen een essentiële rol bij
een muziekuitvoering. Hoewel ze tijdens een uitvoering de meeste aandacht
trekken, krijgen we als publiek over het algemeen maar weinig inzage in hun
innerlijke beweegredenen. Maker Henk Burger wil het proces van dirigeren
van nabij onderzoeken, door over de schouder van de dirigenten mee te
70 projecten waaraan subsidie is toegekend voor
het schrijven en herschrijven van plannen en/of
ontwikkelingssubsidie ter beschikking is gesteld.
Elk project wordt eenmaal beschreven.
kijken.
Radioplan en regie: Henk Burger
Drama
Negentien projecten; vijftien in het kader van Deltaplan
Talent en vier overig televisiedrama.
DELTAPLAN TALENT
ONE NIGHT STAND VIII
Van de 108 binnengekomen projecten zijn er vijftien
geselecteerd voor ontwikkeling van synopsis naar
scenario:
Speelman NTR/VARA/VPRO / Lev pictures
Plan voor een film over advocaat Speelman, die op weg naar zijn huis wordt
geconfronteerd met een stroomuitval in de hele stad. Deze gebeurtenis veroorzaakt ook een kortsluiting in hemzelf. Speelman beseft dat hij
gevangen zit in een systeem. Om zich hieruit te bevrijden, verlaat hij zijn
gezin zonder iets te zeggen. Vervolgens observeert hij heimelijk hun leven
vanaf de vliering van de garage naast zijn villa. Speelman begint te leven als
een dier. Hij ondervindt dat niet het systeem hem gevangen houdt, maar dat
hij zichzelf heeft verloren.
Scenario: Jaap Peter Enderlé; beoogde regie: Klaartje Quirijns
Toen de dood ons scheidde NTR/VARA/VPRO / Viking Film
Plan voor een film over een ouder echtpaar, dat euthanasie wil plegen in
een kliniek in Zwitserland. Mirjam is in tegenstelling tot haar man Martin nog
kerngezond, maar het idee alleen achter te blijven, is na vijftig jaar huwelijk
voor haar een ondraaglijke gedachte. Wanneer op de valreep de euthanasie
niet door mag gaan van de Zwitserse autoriteiten, wordt hun ogenschijnlijk stabiele relatie op de proef gesteld. Wat aanvankelijk hun geplande
sterfdatum zou zijn, wordt de eerste dag van een hernieuwde kennismaking
met elkaar. Maken ze opnieuw dezelfde keuze om samen uit het leven te
stappen?
Scenario en beoogde regie: Dries Meinema
Onder invloed NTR/VARA/VPRO / Column Film
Plan voor een film over Kirk, die op 35-jarige leeftijd nog steeds bij zijn dominante moeder Ineke woont. Hun gezapige bestaan wordt bruut verstoord
door de komst van de nieuwe, levenslustige buurman Marcus. Hij schudt Kirk
langzaam wakker en drijft moeder en zoon uit elkaar. Ineke vertrouwt de
nieuwe indringer niet en wil graag haar zoon terugwinnen. Ze gaat op onderzoek uit naar het verleden van Marcus en stuit op duistere zaken. Marcus
blijkt in het verleden te zijn beschuldigd van seks met een minderjarige.
Scenario: Laura van Dijk; beoogde regie: Nova van Dijk
Verzet NTR/VARA/VPRO / Lev pictures
Plan voor een zwarte komedie die zich afspeelt in Amsterdam tijdens de
Tweede Wereldoorlog. De neurotische en weinig sociale porseleinverzamelaar Fons leeft in zijn eigen veilige wereld en weet alle risico’s en dilemma’s
uit de oorlogstijd te vermijden. Maar dan, net voor de bevrijding, wordt hij
opgezadeld met een luidruchtige, kettingrokende onderduikster.
Scenario: Luuk van Bemmelen; beoogde regie: Rob Lücker
De Parkeerwachter NTR/VPRO/VARA / Viking Film
Plan voor een film over een onopvallende parkeerwachter, die al vijftien jaar
werkt op een terrein bij een dierentuin. Wanneer hij op een dag niet meer
komt opdagen, gaan de mensen zich afvragen wie deze man was en waar
hij vandaan kwam. Zijn identiteit vormt een mysterie. Het verhaal bestaat
uit twee onderdelen. In een observerend gedeelte wordt de routine van
LANDELIJK PRODUCTIE RADIO / ONTWIKKELING TELEVISIE TOEGEKEND 29
de parkeerwachter in beeld gebracht, het andere onderdeel bestaat uit
Plan voor een film over de Afghaanse broers Niroe (27) en Hamid (24). Na de
interviews met mensen uit de omgeving van de parkeerwachter.
dood van zijn vader wil de onzekere Niroe in diens voetsporen treden als
Scenario: Martine Nijhoff; beoogde regie: Vanesa Abajo Pérez
Hawala bankier, maar zijn broer is veel bekwamer in het vak en straalt meer
betrouwbaarheid uit. Langzaamaan groeien de broers uit elkaar en zal Niroe
Cromvoirt NTR/VARA/VPRO / Viking Film
onder ogen moeten zien dat ze beiden op een andere manier hun vader
Plan voor een film over de dertigjarige Bram, die na een mislukte studie en
zullen moeten eren.
een periode van verslaving en eenzaamheid in Rotterdam, terugkeert naar
Scenario: Mustafa Duygulu en Yim Brakel; beoogde regie: Yim Brakel
de aspergeboerderij van zijn vader in het Brabantse Cromvoirt. Daar komt hij
in contact met twee Roemeense seizoenarbeiders: het stel Dorina en Sergiu.
Scooterdagen NTR/VARA/VPRO / Circe Films
Bram valt als een blok voor Dorina. Dorina wil echter Sergiu niet verlaten,
Plan voor een film over de veertienjarige Julian, die weigert zich te schik-
ondanks het feit dat Sergiu haar mishandelt.
ken naar zijn leeftijd en daardoor in de knoop komt met zichzelf en zijn
Scenario: Bastiaan Kroeger en Timur Ismailov; beoogde regie: Timur Ismailov
omgeving. Julian ziet regelmatig de twintigjarige Lara voorbijrijden op haar
scooter met achterop haar vriend Levi. Lara laat Julian een aantal keer bij
Blijf nog even NTR/VARA/VPRO / Circe Films
haar achterop zitten en de twee groeien nader tot elkaar. Lara vertelt Julian
Plan voor een psychologisch drama over Kris, die helemaal opgaat in de
dat ze hem eigenlijk leuker vindt dan Levi. Dan verdwijnt Lara een paar dagen
relatie met zijn medestudente Robin. Robin is echter een onvoorspelbare
en het gerucht gaat dat ze zwanger is. Wanneer Julian Lara weer ziet, beves-
vrouw; haar gedrag kan opeens omslaan van lief naar afstandelijk en fel.
tigt ze haar zwangerschap. Ook vertelt ze Julian dat hij te jong voor haar is.
Tijdens zijn werk voor de thuiszorg ontmoet Kris de oude, breekbare
Scenario en beoogde regie: Léonie de Boer
meneer Van Wees. Van Wees’ verdriet geeft Kris de moed om Robins pijn te
doorgronden, al loopt hij daarmee het risico haar voorgoed kwijt te raken.
Dagen voor morgen NTR/VARA/VPRO / Circe Films
Scenario: Maarten van Voornveld en Chiel van der Wolf; beoogde regie:
Plan voor een film over de Tunesische Eness (27), die na de Arabische Lente
Steven Wouterlood
naar Nederland is gereisd. Hij woont in bij een Sudanese man en heeft alleen
contact met de vijftienjarige Anouk, die in een flat tegenover hem woont.
Roffa NTR/VARA/VPRO / Column Film
Wanneer Anouk vertelt dat ze zwanger is van een Marokkaan met wie ze een
Plan voor een film over voormalig hooligan Ricardo, die na een jarenlange
knipperlichtrelatie heeft, voelt Eness de verantwoordelijkheid om voor haar
gevangenisstraf voor een ernstig geweldsdelict weer op vrije voeten komt.
te zorgen.
Hij staat voor een dilemma: kiest hij voor een geweldloos leven zonder aan-
Scenario: Tim Snijders en beoogde regie: Wiam Al Zabari
zien, of vervalt hij in zijn oude gewelddadige gewoontes, met de eventuele
negatieve gevolgen voor hem en zijn familie?
Overig televisiedrama
Scenario: Jelle Leeksma; beoogde regie: Bobby Boermans
Symbiose Human / Talent United
Flarden van Thomas NTR/VARA/VPRO / Column Film
Plan voor een single play van 40 minuten over een moeder en een dochter
Plan voor een film over Thomas, die van zijn ouders naar een magnetiseur
die een symbiotische relatie hebben. Wanneer bij Elsie alzheimer wordt
moet. Die randt hem tijdens de behandelsessies aan. We volgen hoe de
geconstateerd, neemt ze de beslissing om haar dochter Eva, die het
bezoeken aan deze man hun weerslag hebben op het leven van Thomas.
downsyndroom heeft, en zichzelf te doden. Vanuit haar optiek is namelijk
Ook wordt duidelijk dat er iets vreemds aan de hand is binnen de relatie van
niemand in staat om voor Eva te zorgen. Eva is eerder één keer uit huis ge-
Thomas’ ouders.
plaatst en werd toen gedrogeerd, mishandeld en verkracht. De voorgestelde
Scenario en beoogde regie: Titia Rieter
film verhaalt over het weekend dat voorafgaat aan het moment dat Elsie
haar dochter om het leven brengt.
Ton, Roos en Toos NTR/VARA/VPRO / Column Film
Symbiose maakt deel uit van Duivelse Dilemma’s, een reeks televisiefilms
Plan voor een film over het stel Ton en Roos. Hoewel ze samen al jaren rede-
van Human met een duur van 40 minuten, waarin morele conflicten, die
lijk gelukkig zijn, krijgen ze altijd ruzie op de avonden dat Roos op stap wil
zich afspelen in de hedendaagse maatschappij, centraal staan. Inmiddels
met haar vriendinnen. Ton wil niet dat ze gaat, maar Roos roept dat ze zich
is een eerste editie van deze reeks, bestaande uit vier films, op televisie
nu eenmaal niet in tweeën kan delen. Op een dag doet een dubbelganger
uitgezonden.
van Roos haar intrede in het verhaal; Toos genaamd. De aanwezigheid van
Scenario: Jolein Laarman; beoogde regie: Mijke de Jong
Toos heeft ernstige gevolgen voor de relatie tussen Ton en Roos.
Scenario en beoogde regie: Chris Westendorp
Mi Kulpa Human / Talent United
Plan voor een single play van 40 minuten over Miguel, die samen met zijn
Op zee NTR/VARA/VPRO / Viking Film
moeder en broertjes in een arme wijk in Willemstad (Curaçao) woont. Miguel
Plan voor een film over Donald, die tijdens zijn sabbatical een solozeiltocht
en zijn broers zijn altijd door hun moeder weggehouden van de crimina-
maakt. De laatste 48 uur neemt hij zijn zevenjarige dochter aan boord. Een
liteit. Wanneer hun huis afbrandt, zien Miguel en zijn broer Jerry zich, uit
plotseling opgekomen noodweer legt bloot welke strijd de schipper in
verantwoordelijkheidsgevoel, genoodzaakt om hun toevlucht te zoeken in
werkelijkheid aan het voeren is. Het plan is gebaseerd op het gelijknamige
de criminaliteit: als tegenprestatie voor een lening moeten de broers vijf
boek van Toine Heijmans.
bolletjesslikkers ronselen. De klus gaat hun gemakkelijk af, totdat Miguel
Scenario: Anne Hofhuis; beoogde regie: nog niet bekend
wroeging krijgt. Mag hij anderen opofferen om zijn familie te redden?
De film maakt deel uit van Duivelse Dilemma’s, een reeks televisiefilms van
In het niets NTR/VARA/VPRO / Lev pictures
Human met een duur van 40 minuten, waarin morele conflicten, die zich afspe-
Plan voor een film waarin een dag uit het leven van de bewoners van drie
len in de hedendaagse maatschappij, centraal staan. Inmiddels is een eerste
aangrenzende appartementen in een flat in de Bijlmer wordt gevolgd. Het
editie van deze reeks, bestaande uit vier films, op televisie uitgezonden.
is 4 oktober 1992, de dag dat de Boeing El Al vlucht 1862, op weg van Tel Aviv
Scenario: Mustafa Duygulu; beoogde regie: Shariff Korver
naar Schiphol, neerstort op een flatgebouw in de Bijlmer. De hoofdpersonen
zijn de Ghanese Agyma (50), de Liberiaanse Nina (14), de Bosnische Blanka
Riphagen VPRO / Pupkin Film
(28), de Servische Tihomir (28), de Oekraïense Ludmilla (27) en de Nederlandse
Dramaserie over de gewetenloze oorlogsmisdadiger Andries Riphagen, ook
Ans (50).
wel de Nederlandse Al Capone genoemd. Riphagen (1910-1973) wordt ver-
Scenario: Bastiaan; beoogde regie: Daniel Bruce
antwoordelijk gehouden voor de dood van meer dan tweehonderd Joden.
In de serie zit de katholieke politieagent Jan van Liempd hem op de hielen,
Hawala NTR/VARA/VPRO / Lev pictures
30 LANDELIJK ONTWIKKELING TELEVISIE TOEGEKEND
maar Riphagen blijkt zijn tegenstander telkens te slim af te zijn. De serie is
gebaseerd op het boek Riphagen van Bart Middelburg en René ter Steege,
Georgica SNG Film
en op interviews met de zoon van Andries, Rob Riphagen.
Plan voor een documentaire over boeren in Flevoland en hun verbintenis
Scenario: Paul-Jan Nelissen en Thomas van der Ree; beoogde regie: Pieter
met de woorden die Vergilius tweeduizend jaar geleden al schreef in zijn
Kuijpers
lofdicht op de landbouw. Is er voor een boer in Flevoland in dat gedicht nog
iets terug te vinden dat zijn geldigheid niet heeft verloren?
Vaderland NTR / Pupkin Film
Filmplan en beoogde regie: Katelijne Schrama
Plan voor een zesdelige dramaserie over de decennialange vriendschap
tussen de Rotterdamse havenarbeider Piet en de Turkse gastarbeider Kazim.
Back to the Taj Mahal Hotel De Productie
Terwijl Kazim zijn vaderland en echtgenote Zeynep heeft verlaten om in het
Plan voor een documentaire waarin de maker onderzoekt wat de conse-
verre Nederland geld te verdienen voor een betere toekomst, wordt Piet
quenties zijn geweest van de periode die ze als kind in de Indiase expatwe-
geconfronteerd met een drastisch veranderende wijk door de toenemende
reld heeft doorgebracht. Ze woonde twee jaar in het majestueuze Taj Mahal
stroom immigranten. Het verhaal heeft het karakter van een epos; we
Palace Hotel in Bombay, waarop in 2008 een aanslag is gepleegd. Aan de hand
volgen hoe gedurende enkele decennia de vriendschap tussen de mannen
van de verhalen van toenmalige en huidige expats onderzoekt de maker de
opbloeit, veranderingen ondergaat, wankelt en weer groeit.
stand van de wereld en haar rol daarin.
Scenario: Mustafa Duygulu en Marc Linssen; beoogde regie: Pieter Kuijpers
Filmplan en beoogde regie: Carina Molier
Documentaires
Levenslang Pieter van Huystee Film & TV
Plan voor een documentaire over het huwelijk van een levenslang gestrafte
21 projecten: veertien over algemene onderwerpen en
zeven over kunst.
en zijn echtgenote. De documentaire onderzoekt de essentie van hun onvoorwaardelijke liefde. Hoe houdt een relatie stand binnen een uitzichtloze
en stilstaande situatie?
Documentaires over algemene onderwerpen
Filmplan en beoogde regie: Carin Goeijers
After the ceasefires Holland Harbour Productions / IKON
Reis om de wereld in 50 concerten Cobos Films
Plan voor een documentaire over de betekenis van het begrip vrede in
Plan voor een documentaire over het Concertgebouworkest, dat volgend
het Palestijns-Israëlische conflictgebied. De documentaire onderzoekt
jaar 125 jaar bestaat. In het kader van het jubileum zal het orkest een uitge-
waarom de mensen die in dit gebied wonen niet meer durven te dromen
breid wereldtournee maken. De documentaire is een muzikale roadmovie,
van een leven in vrede. Via toeristische bustours in het gebied, persoonlijke
die telkens weer landt in een andere cultuur; een universele ode aan de
verhalen en cinematografische beelden van landschappen, wordt deze vraag
schoonheid van muziek.
onderzocht.
Filmplan en beoogde regie: Heddy Honigmann
Filmplan: Geert van Kesteren; regie: Geert van Kesteren / Noa Ben-Shalom
Landpark Assisië Zeppers Film & TV
Absurde Helden Zeppers Film & TV
Plan voor een documentaire over Landpark Assisië, een achteraf gelegen
Plan voor een documentaire over de verschillende manieren waarop de
landgoed waar tweehonderd verstandelijk gehandicapten wonen. Aan de
werkelijkheid wordt gepercipieerd. Via thema’s als de diverse verschijnings-
rand van een veeleisende buitenwereld leven zij dag in dag uit in hun eigen
vormen van de realiteit, persoonlijke waarneming en de onbetrouwbaarheid
wonderlijk trage en soms rauwe wereldje, waar aandacht en zorg voor hun
van de waarneming, raakt de film aan gevoelens van eenzaamheid, angst en
individuele wensen is. Maar de overheid heeft nieuwe regels en procedures
extase. Het vermogen om te fantaseren speelt daarbij een belangrijke rol. De
ingesteld. Deze ‘contractzorg’ gaat ten koste van ‘relationele zorg’.
werkelijkheid bestaat, als je er maar in gelooft.
Filmplan en beoogde regie: Michel Kapteijns
Filmplan en beoogde regie: Coco Schrijber
Take care of self Zuidenwind Filmprodukties
Het Chimpanseecomplex Basaltfilm
Plan voor een documentaire over grote ego’s in een tijd waarin ‘het ik’ en
Plan voor een documentaire over chimpansees die na jarenlange gevangen-
de verering van ‘het zelf’ steeds grotere vormen aannemen. Toen de maker
schap weer moeten leren om onder soortgenoten te leven. De documen-
klein was, wilde ze dolgraag op haar knappe oudere zus Rowan lijken. Met
taire volgt het resocialisatieproces van een aantal chimpansees bij Stichting
haar unieke persoonlijkheid en zelfovertuiging leek de wereld aan Rowans
AAP. De chimpansees zijn erg vermenselijkt en begrijpen elkaar niet, wat
voeten te liggen. Tot op haar 32ste haar ego in duigen viel.
misverstanden en ruzies oplevert.
Filmplan en beoogde regie: Ester Gould
Filmplan en beoogde regie: Marc Schmidt
Ik ben lekker toch veel slimmer De Haaien
Asielzoeka’s Zuidenwind Filmprodukties
Plan voor een documentaire over de Rotterdamse filosoof Henk Oosterling,
Plan voor een documentaire over jongeren die heimwee hebben naar het
die al vier jaar werkt aan de verbetering van lager onderwijs in de geplaagde
asielzoekerscentrum waar ze ooit verbleven. Deze jongeren hebben zich on-
buurt Rotterdam Zuid. Geïnspireerd door de Franse filosoof Foucault hoopt
line verenigd in een community die zich de asielzoeka’s noemt. Idealiseren
hij kinderen te leren wie ze zijn, in een netwerk van andere kinderen, hun
deze jongeren hun verleden in het asielzoekerscentrum? Of is het creëren
familie en de rest van de wereld.
van een droomwereld een overlevingsmechanisme om hun moeizame
Filmplan en beoogde regie: Rob Schröder
integratie in de Nederlandse maatschappij te verzachten?
Filmplan en beoogde regie: Sergej Kreso
De kresj van oma VPRO
Plan voor een documentaire over de moeders van de kinderen die ooit op
Huntsville 6 pm KV films
de anti-autoritaire kresj Prins Constantijn zaten. De documentaire is een
Plan voor een documentaire over het uur voorafgaand aan een executie
vervolg op de afstudeerfilm van de maker, zeventien jaar geleden, waarin de
in Huntsville, Texas. Terwijl een speciaal radiostation zijn reguliere show
kinderen centraal stonden.
Execution Watch begint, beleven meer of minder betrokkenen dat uur op
Filmplan: Marije Meerman; beoogde regie: Marije Meerman en Rik Meier
hun eigen manier.
Filmplan en beoogde regie: Jaap van Hoewijk
Zoriah Zeppers Film & TV
Plan voor een documentaire over de oorlogsfotograaf Zoriah Miller. Als
jongetje zag hij zijn vader wegteren door aids. Als oorlogsfotograaf heeft hij
daarna over de hele wereld verslag gedaan van mensonterend sterven. Wat
LANDELIJK ONTWIKKELING TELEVISIE TOEGEKEND 31
hem blijft dwarszitten, is het feit dat het in zijn vrije Amerika onmogelijk is
cultuur waarin we leven.
om zelf te kiezen voor een waardige dood. Hij wil het debat over eutha-
Filmplan: Rudolf van den Berg en Tom Rooduijn; beoogde regie:
nasie wakker schudden met een confronterende fotoserie over sterven in
Rudolf van den Berg
Amerika.
Filmplan en beoogde regie: Simone de Vries
Documentaires over kunst
Sonny Rollins - Werk in uitvoering De Haaien
Plan voor een documentaire over de legendarisch jazzsaxofonist Sonny
Rollins. Wat zijn de innerlijke drijfveren van deze topsolist, die zijn sporen
ruimschoots heeft verdiend en ook na zijn tachtigste levensjaar nog steeds
Speelfilms
Deltaplan Talent
De Oversteek VI
Van de 23 binnengekomen projecten zijn negen plannen
geselecteerd voor de ontwikkeling van synopsis naar
treatment.
het podium opzoekt. De documentaire draagt het motto ‘werk in uitvoering’
en gaat met Rollins op zoek naar het volmaakte geluid.
Dead Card
Filmplan en beoogde regie: Hans Hylkema
NTR/VARA/VPRO / Topkapi Films
Als zijn vader na jaren van afwezigheid weer voor zijn deur staat, ziet Roman
De verloren zoon De Haaien
zich genoodzaakt om middels zijn geheime pokerverleden een oude schuld
Plan voor een documentaire over de opzienbarende Nederlands-Egyptische
weg te werken. Hij wil zo zijn gezin beschermen en schoon schip maken.
kunstenaar Tarik Sadouma, die in 2004 afstudeerde aan de Gerrit Rietveld
Scenario: Bastiaan Kroeger; beoogde regie: Jenneke Boeijink
Academie. In de beoogde documentaire wordt de wijze waarop de kunstenaar tussen twee culturen leeft, onderzocht. We volgen hoe Sadouma en
Gluckauf NTR/VARA/VPRO / Stetz Film
zijn vaak streng islamitische medewerkers werken aan zijn kunstprojecten,
Gluckauf is een sociaal drama over een vader en een zoon die zich als mo-
en hoe deze uiteindelijk worden geëxposeerd in Beiroet, Amsterdam, Berlijn
derne outlaws staande proberen te houden in het verarmde Limburg van nu.
en andere steden.
Scenarist: Gustaaf Peek; beoogde regie: Remy van Heugten
Filmplan en beoogde regie: Gabrielle Provaas en Rob Schröder
Het jaar dat ik 30 werd NTR/VARA/VPRO / Family Affair Films
De grote fantast Olympic Films
Het jaar waarin een levend standbeeld korte metten maakt met haar lange-
Plan voor een documentaire over kunstenaar Theo Jansen, die monumentale
afstandsrelatie met Meneertje Knipperlicht door alles achter te laten en er
strandbeesten vervaardigt die zich kunnen voortbewegen door middel van
tienduizend kilometer verder met hem voor te gaan. De liefde van haar leven
de wind. De documentairemaker wil de persoonlijkheid van Jansen belichten
blijkt van dichtbij een non-relatie. In bezit van alleen nog haar basisfuncties
door te proberen dieper tot hem door te dringen. Wie is de man achter deze
keert ze terug, maar zelfs dan staat het knipperlicht nog niet op rood…
strandbeesten en waar haalt hij zijn gedrevenheid vandaan om zich zijn hele
Scenario: Helena van der Meulen; beoogde regie: Sacha Polak
leven te richten op die ene passie?
Filmplan en beoogde regie: Cinta Forger en Walther Grotenhuis
Grijs, aan de horizon vaalblauw NTR/VARA/VPRO / Pupkin Film
Wanneer pontkapitein Victor Steens na zijn ontslag uit frustratie met een
Zowel het penseel als de schilder De Familie
gestolen pont richting de Noordzee koerst, wordt zijn actie opgemerkt
Plan voor een documentaire over de choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui. Hoe
door een radiostation. Enkele luisteraars, die net als Victor in hun leven
vertaalt deze choreograaf zijn thema’s in dans? Lukt het hem om zijn ideeën
zijn vastgelopen, gaan aan boord en delen hun trauma’s en frustraties die
over de verbinding van culturen telkens weer om te zetten in spannende
zowel persoonlijk zijn als het Nederland van nu aangaan. De actie van Victor
dansvoorstellingen? En wanneer wordt de Babylonische spraakverwarring
groeit onbedoeld uit tot een symbool tegen de lethargie en het huidige
ook hem te machtig en dreigt mislukking?
pessimisme. Maar dan dwingen de sluizen van IJmuiden iedereen aan boord
Filmplan en beoogde regie: Peter Lataster en Petra Lataster-Czisch
tot een definitieve keus.
Scenario: Maarten Lebens; beoogde regie: Thomas Korthals Altes
Een Gentrificatie Programma Pieter van Huystee Film & TV
Plan voor een documentaire rondom een door de maker op te richten
Nena NTR/VARA/VPRO / KeyFilm
nederzetting ten behoeve van een artistiek gentrificatieproces. Het
Als de zestienjarige Nena wordt geconfronteerd met een zelfmoordpoging
project onderzoekt waar kritische kunst en geëngageerde documentaires
van haar invalide vader, is ze tot op het bot gekwetst door zijn doodswens.
de grootste impact hebben op de sociale werkelijkheid. De nederzetting
Tegelijkertijd wordt ze voor het eerst van haar leven hevig verliefd op Carlo,
wordt gebouwd aan de rand van een cacaoplantage en er zal een artist-in-
wiens vader net uit de kast is. Maar terwijl ze haar eigen levenslust ontdekt,
residence-programma worden ontwikkeld voor Congolese deelnemers die
beseft Nena dat het bestaan voor haar vader steeds uitzichtlozer wordt.
ooit werkzaam waren op de plantage.
Scenario en beoogde regie: Saskia Diesing
Filmplan en beoogde regie: Renzo Martens
Thomas Juni NTR/VARA/VPRO / Flinck Film / Motel de Ville
Ann Van den Broek Windmill Film
Na jaren van vermissing krijgen de ouders van Thomas bericht dat hun
Plan voor een documentaire over choreograaf Ann Van den Broek. Ze
zoon is gezien in gezelschap van een groep zwervers in de bergen van
verwerkt extreme emoties in uitputtende en heftige choreografieën. Dit
Griekenland. Zijn moeder overwint haar ongeloof en de afwijzing van haar
leidt tot succesvolle dansvoorstellingen, maar zorgt tegelijkertijd voor een
man en besluit hem te gaan zoeken.
haat-liefde verhouding met de mensen om haar heen.
Scenario en beoogde regie: Natasja André de la Porte
Filmplan en beoogde regie: Lisa Boerstra
De Infiltrant NTR/VARA/VPRO / Lemming Film
De Kloof Cadenza Films
Een jonge, ambitieuze agent infiltreert in een Marokkaanse drugsfamilie in
Plan voor een documentaire over het leven en werk van Louis van Gasteren.
Zuid-Limburg. Hij begint te twijfelen waar zijn loyaliteit ligt, als hij daar de
Deze filmmaker bouwde een belangwekkend oeuvre op dat de cultuurmaat-
warmte en acceptatie ontvangt die hij in het politiekorps altijd heeft gemist.
schappelijke en cinematografische ontwikkelingen gedurende ruim een
Scenario: Rogier de Blok; beoogde regie: Shariff Korver
halve eeuw weerspiegelt. Film is voor Van Gasteren de ultieme manier van
overleven, een alternatief is er niet. De documentaire schetst niet alleen een
Alles wat we ooit hadden was nu NTR/VARA/VPRO / Circe Plans
filmgeschiedenis, maar geeft ook een beeld van ons eigen bestaan en de
Ward en Cindy worden verliefd tijdens carnaval. De film laat het verloop van
32 LANDELIJK ONTWIKKELING TELEVISIE TOEGEKEND
hun liefde zien, tot ze terugkomen op de plek waar ze elkaar ooit ontmoetten.
De wereld van karton IDTV
Scenario en beoogde regie: Martijn Maria Smits
Plan voor een jeugdfilm over de tienjarige Marokkaanse Karton die samen
met zijn vader een zitbank in elkaar knutselt. Wanneer Karton op zoek
XXX NTR/VARA/VPRO / Circe Plans
gaat naar hout stuit hij op een depressieve paashaas, die zijn bankje kapot
Vanaf het moment dat het Amsterdamse pooiertje Pipo (25) het minderjarige
probeert te maken. Duidelijk wordt dat er meer aan de hand is.
escortmeisje Orsi onder zijn hoede krijgt, staat zijn leven in het teken van
Scenario: Hakima Elouarti; beoogde regie: Johan Timmers
haar redding.
Scenario: Stienette Bosklopper; beoogde regie: Tomas Kaan
De Datsja Revolver Media
Plan voor een jeugdfilm over de tienjarige Jordy, die opgroeit in een
De Oversteek VI
Van de negen ontwikkelde projecten zijn vijf projecten
geselecteerd voor ontwikkeling van treatment naar
scenario.
ontwricht, disfunctioneel gezin. Zijn moeder heeft het gezin verlaten. Jordy
Dead Card NTR/VARA/VPRO / Topkapi Films
De jongen die dacht dat hij goed was, zoals hij was IDTV Film
Als zijn vader na jaren van afwezigheid weer voor zijn deur staat, ziet Roman
Plan voor een jeugdfilm over de elfjarige muzikale Latif, die vindt dat hij
zich genoodzaakt om middels zijn geheime pokerverleden een oude schuld
onvoldoende aandacht krijgt van zijn vader. Hij weigert medicijnen te slikken
weg te werken. Hiermee wil hij zijn gezin beschermen en schoon schip
voor zijn ADHD en verdwijnt in zijn eigen muzikale wereld.
maken.
Scenario: Roslin Prager; beoogde regie: Tami Ravid
bedenkt een plan om haar terug te krijgen. Hoewel het plan mislukt, krijgt
hij het gezin toch weer op de rails.
Scenario en beoogde regie: Mirka Duijn en Nina Spiering
Scenario: Bastiaan Kroeger; beoogde regie: Jenneke Boeijink
Sweet Love Family Affair Films
Gluckauf NTR/VARA/VPRO / Stetz Film
Plan voor een korte jeugdmusicalfilm over een onoverwinnelijke liefde. De
Gluckauf is een sociaal drama over een vader en een zoon die zich als mo-
cast bestaat volledig uit kinderen en rapper Snoep treedt op als verteller.
derne outlaws staande proberen te houden in het verarmde Limburg van nu.
Scenario: Martijn Hillenius, beoogde regie: Albert Jan van Rees
Scenario: Gustaaf Peek; beoogde regie: Remy van Heugten
IJskonijn Kaliber Film
Het jaar dat ik 30 werd NTR/VARA/VPRO / Family Affair Films
Plan voor een jeugdfilm over de twaalfjarige Ben, die gefascineerd is door
Het jaar waarin een levend standbeeld korte metten maakt met haar lange-
The Iceman. Hoewel hij niet sportief en populair is, heeft hij als missie het
afstandsrelatie met Meneertje Knipperlicht door alles achter te laten en er
verbreken van het record ijszitten. Het stoere krakersmeisje Stella staat
tienduizend kilometer verder met hem voor te gaan. De liefde van haar leven
hem daarin bij. Ben wordt echter tegengewerkt door zijn macho gymleraar.
blijkt van dichtbij een non-relatie. In bezit van alleen nog haar basisfuncties
Ondertussen denkt Bens overwerkte moeder dat hij ADHD heeft, en wil ze
keert ze terug, maar zelfs dan staat het knipperlicht nog niet op rood…
hem aan de medicatie krijgen.
Scenario: Helena van der Meulen; beoogde regie: Sacha Polak
Scenario: Tjyying Liu; beoogde regie: Willem Baptist
Nena NTR/VARA/VPRO / KeyFilm
Mimoun Stetz Film
Als de zestienjarige Nena wordt geconfronteerd met een zelfmoordpoging
Plan voor een jeugdfilm over de twaalfjarige Mimoun, die woont in de
van haar invalide vader, is ze tot op het bot gekwetst door zijn doodswens.
Haagse Schilderswijk. Wanneer Mimoun aan geld wil komen voor een mooi
Tegelijkertijd wordt ze voor het eerst van haar leven hevig verliefd, op Carlo,
cadeau, dreigt hij medeplichtig te worden aan de criminele activiteiten van
wiens vader net uit de kast is. Maar terwijl ze haar eigen levenslust ontdekt,
zijn oudere broer Ab. Mimoun staat voor een belangrijke keuze.
beseft Nena dat het bestaan voor haar vader steeds uitzichtlozer wordt.
Scenario: Cecilie Levy; beoogde regie: Arno Dierickx
Scenario en beoogde regie: Saskia Diesing
De Brasaband IJswater Films
De Infiltrant NTR/VARA/VPRO / Lemming Film
Plan voor een jeugdfilm over de elfjarige Gilberto. Onlangs is hij verhuisd
Een jonge, ambitieuze agent infiltreert in een Marokkaanse drugsfamilie in
van Suriname naar Nederland. Hoewel hij nog nooit een blaasinstrument
Zuid-Limburg. Hij begint te twijfelen waar zijn loyaliteit ligt, als hij daar de
heeft bespeeld, wordt hij de nieuwe trombonist bij het Zeeuwse blaasorkest
warmte en acceptatie ontvangt die hij in het politiekorps altijd heeft gemist.
Apollo.
Scenario: Rogier de Blok; beoogde regie: Martijn Maria Smits
Scenario: Glynis Terborg en Erik de Bruyn; beoogde regie: Erik de Bruyn
Jeugd
De maan van Anouar IJswater Films
Plan voor een jeugdfilm over de tienjarige Iranese Anouar. In zijn huis zijn
17 projecten: zestien projecten in het kader van
Deltaplan Talent en één jeugdserie.
de gordijnen dag en nacht gesloten en ligt zijn moeder altijd in bed. Om het
licht weer in huis te halen en daarmee zijn zusje troost te bieden, besluit
Anouar de maan te stelen.
Deltaplan Talent
Nu of Nooit!
Scenario: Amarins Romkema; beoogde regie: Michiel van Jaarsveld
Van de 49 binnengekomen projecten zijn tien plannen
geselecteerd voor ontwikkeling van treatment naar
scenario:
Plan voor een jeugdfilm over de negenjarige Yim, die op zichzelf is aange-
Yim en Yoyo Volt Films
wezen. Zijn moeder heeft het te druk om voor hem te zorgen. Yim tekent
de pandabeer Yoyo, die vervolgens tot leven komt. Joyo zorgt ervoor dat
Yim niet vergeet dat hij nog een kind is. In Yim en Yoyo worden film- en 2D
Sila de slagersdochter Corrino Films
animatietechnieken met elkaar gecombineerd.
Plan voor een jeugdfilm over Sila, die onlangs tegen haar zin is verhuisd van
Scenario: Marianne Riphagen; beoogde regie: Anna van Keimpema
een grote stad naar een klein dorp. Uit protest wordt Sila onmogelijk verliefd. Bovendien wordt ze vegetariër, hetgeen de nodige problemen binnen
haar gezin oplevert, aangezien haar ouders een Turkse slagerij hebben.
Scenario: Joyce van Diepen en Tim Klaasse; beoogde regie: Tim Klaasse
LANDELIJK ONTWIKKELING TELEVISIE TOEGEKEND 33
Nu of Nooit! II
Ontwikkeling radioprogramma’s
Van de 27 binnengekomen projecten zijn zes plannen
geselecteerd voor ontwikkeling van treatment naar
scenario.
Zeven projecten: vier dramaseries, één
radiodocumentaire over een algemeen onderwerp, één
radiodocumentaire over kunst en één gecombineerd
e-cultuur en radioproject.
Alles mag VPRO / Stetz Film
Plan voor een jeugdfilm over de elfjarige Tygo, die onlangs is verhuisd van
De Buitendienst AVRO
het Brabantse Budel naar Amsterdam. In zijn nieuwe klas houdt hij een
Plan voor een hoorspelserie van zestig afleveringen over de buitendienst
spreekbeurt over carnaval. Wat begint als een algemene uitleg over dit feest,
van de grote woningbouwvereniging Havengoed in Rotterdam. We volgen
mondt uit in een persoonlijk verhaal over de scheiding van zijn ouders.
vier medewerkers van de buitendienst, die op hun werk te maken krijgen
Scenario: Maarten van Voornveld, Steven Wouterlood, Chiel van der Wolf;
met de gevolgen van sociaal-maatschappelijke veranderingen.
beoogde regie: Steven Wouterlood
Scenario: Henk Burger, Anne Lichthart, Ben Melis, Peter Römer en Martijn van
Steijn; beoogde regie: Justine Paauw en Peter Römer
Johnny Bakru VPRO / Revolver Media
Plan voor een jeugdfilm over de tienjarige Rose, die ervan overtuigd is dat
Een geval van omgekeerde zwaartekracht NTR
de aanstaande echtgenoot van haar moeder een boze kwelgeest is. Ze
Plan voor een hoorspel over Luc, die geïnspireerd raakt door Pythagoras’
probeert hem dan ook te verjagen. Wanneer dat lukt, krijgt Rose echter
notie van de Harmonie der Sferen en in de kosmos op zoek gaat naar deze
vreselijke spijt.
hemelse muziek. Het beoogde hoorspel zal klinken als een muziekstuk.
Scenario: Drama Queens; beoogde regie: Ineke Houtman
Cellist Ernst Reijseger zal een score bij het verhaal maken.
Scenario en beoogde regie: Bente Hamel
De jongen die dacht dat hij goed was, zoals hij was KRO / IDTV Drama
Plan voor een jeugdfilm over de elfjarige muzikale Latif, die vindt dat hij
Het Grote Zwijgen NTR / Kazbek
onvoldoende aandacht krijgt van zijn vader. Hij weigert medicijnen te slikken
Plan voor een driedelig hoorspel gebaseerd op de debuutroman Het Grote
voor zijn ADHD en verdwijnt in zijn eigen muzikale wereld.
Zwijgen van Erik Menkveld (2011). De roman verhaalt over de bewogen
Scenario: Roslin Prager; beoogde regie: Tami Ravid
vriendschap tussen twee belangwekkende componisten uit de eerste helft
van de twintigste eeuw: Alphons Diepenbrock en Matthijs Vermeulen.
Munya in mij VPRO / Viking Film
Scenario: Anne Lichthart; beoogde regie: Jeroen Stout
Plan voor een animatiejeugdfilm over de tienjarige zware Munya, die op
haar dagelijkse route naar de Turkse supermarkt tevergeefs het bankje met
Bonita Avenue NTR / HoorSpelFabriek
pesters probeert te ontwijken. Totdat ze op een dag beseft dat ze zichzelf
Radiodrama gebaseerd op de roman Bonita Avenue van Peter Buwalda.
niet moet verbergen, maar juist moet laten zien.
In het jaar 2000 speelde zich in Enschede niet alleen de vuurwerkramp af,
Scenario: Fiona van Heemstra; beoogde regie: Mascha Halberstad
maar ook de ondergang van de familie Sigelius. In het hoorspel staan drie
bijzondere figuren centraal: de jonge fotograaf Aaron Bever, zijn vriendin
Salãm KRO / IJswater Films
Joni en haar stiefvader Siem Sigerius.
Plan voor een jeugdfilm over de beste vrienden Ara en Mo, twee elfjarigen
Scenario: Koen Caris en Eva Gouda; beoogde regie: Marlies Cordia en Vibeke
die wonen in een asielzoekerscentrum. Dat het leven er niet altijd gemak-
von Saher
kelijk is, blijkt wanneer één van de twee op een dag spoorloos verdwijnt.
Scenario: Floor Paul; beoogde regie: Johan Timmers
Documentaire over een algemeen onderwerp
Voor Marissa NTR / Dutch Mountain Movies
De (wereld)klas van 2002 NTR
Plan voor een jeugdfilm over twee verschillende jongetjes die elkaar
Plan voor een radiodocumentaire waarin de maker op zoek gaat naar de
ontmoeten op een onbestemde plek. Ze hebben daar allebei afgesproken
klasgenoten met wie hij tien jaar geleden een inburgeringscursus volgde.
met hetzelfde meisje. Terwijl ze wachten, ontstaat er een onderlinge
Welke impact heeft hun tienjarig verblijf in Nederland op hen gehad?
machtsstrijd en een spel van aantrekken en afstoten, waarbij ze langzaam-
De rode draad in het verhaal wordt gevormd door de zoektocht naar Henele
aan elkaars verschillen leren waarderen. Maar wie zal het meisje kiezen?
uit Tonga, destijds zijn beste vriend.
Scenario: Zoubaid Sheik Joesoef; beoogde regie: Rolf van Eijk
Radioplan en beoogde regie: Fatos Vladi
Eén jeugdserie
Documentaire over kunst
Sammie en de dieren NTR
Alexander Voormolen “Witte Raaf” NTR
Plan voor een jeugdserie van tien afleveringen over de zesjarige Sammie,
Plan voor een radiodocumentaire over de twintigste-eeuwse componist
een nieuwsgierige, energieke kleuter. Zijn vader Luc werkt op het diensten-
Alexander Voormolen. Voormolen was een protegé van Maurice Ravel en
centrum in de dierentuin, waar hij zich bezighoudt met de verzorging van
Albert Roussel. Van de laatstgenoemde componist kreeg Voormolen les.
allerlei soorten dieren. Sammie vindt het geweldig om mee te gaan naar zijn
Voormolen kampte voortdurend met allerlei angsten, waaronder faalangst
vaders werk. Niet alleen beleeft hij hier allerlei avonturen, ook leert hij van
en bindingsangst. Hij was een perfectionist, die maar zelden tevreden was
het gedrag van de dieren.
over zijn muzikale creaties. De beoogde documentaire zal worden uitgezon-
Scenario en beoogde regie: Simone van Dusseldorp
den door De Bedding NTR radio 4.
Radioplan en beoogde regie: Anne Lichthart
34 LANDELIJK ONTWIKKELING TELEVISIE / RADIO TOEGEKEND
Gecombineerd e-cultuur en radioproject
Afgewezen aanvragen
Het WesterborkLuisterpad Hummel & de Boer
E-cultuur en radioproject waarin een zogenaamd verhalenspoor wordt
gemaakt. In januari 2012 werd het Westerborkpad geopend, een wandelroute die loopt van de Hollandse Schouwburg in Amsterdam naar Kamp
Westerbork in Drenthe. Wandelende luisteraars kunnen met hun mobiele
telefoon luisteren naar verhalen over de Tweede Wereldoorlog. De items
zullen tevens als minidrama’s worden uitgezonden op de radio.
Scenario: Wieky de Boer, Heleen Hummelen en Lieke van Nood; beoogde
regie: Heleen Hummelen
Hierna worden de subsidieverzoeken vermeld die in
het verslagjaar zijn afgewezen. Een aantal afwijzingen
heeft geleid tot verdere uitwerking van plannen die
later in het jaar – soms onder een andere titel - in een
verbeterde versie zijn ingediend en vervolgens wel zijn
toegewezen.
Niet vermeld zijn de afgewezen projecten waarvoor,
na een bezwaarprocedure, alsnog in dit verslagjaar
subsidie is toegezegd. Projecten die gedurende het jaar
meerdere keren zijn behandeld, worden slechts eenmaal
beschreven.
Productie televisieprogramma’s
27 projecten zijn afgewezen.
Drama
Eén keer is een verzoek voor productiesubsidie
afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.
De 8 kristallen bollen van Terbakel Joodse Omroep
Jeugddrama
Vier keer is een verzoek voor productiesubsidie
afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.
Kind en Kleur VI: Twee Werelden KRO / Shooting Star Filmcompany
Kika & Bob en de gevlogen vogel NTR / Submarine
Tommie en Lotje KRO / Bijker
Het Waaiermeisje VPRO / Neon Media
Documentaires over een algemeen onderwerp
Elf keer is een verzoek voor productiesubsidie
afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit en twee keer
was de artistieke kwaliteit niet te beoordelen.
Nestgoud VPRO / Dieptescherpte
Tussen Droom en Daad Human / IDTV
0,8 Ampere Geluk NCRV / Zeppers Film & TV
De onzichtbare vriend EO / SNG Film
Binnenschippers EO / Doc Eye Film
Our Film VPRO / Dieptescherpte
Puck en de zoektocht naar de broncode VPRO
Tarik’s Harem (De verloren zoon) NTR / De Haaien
Sranan Lobi NTR / Interakt
This is not a Banana State EO / Recht zo die gaat producties
Bovendier VPRO / Pieter van Huystee Film & TV
Artistieke kwaliteit niet te beoordelen
Ajax! Joden! Amsterdam! Joodse Omroep / Bromet & dochters
De blik van Koos van Leeuwen NCRV / N279 Entertainment
Documentaires over kunst
Drie keer is een verzoek voor productiesubsidie
afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.
De kunst van Ra AVRO / Interakt
Circushart NTR / Pieter van Huystee Film & TV
Het Concertgebouw: Reis om de wereld in 50 concerten AVRO / Cobos Films
Aan dit project werd later in 2012 ontwikkelingssubsidie toegekend.
LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE AFGEWEZEN 35
Jeugddocumentaires
Vijf keer is een verzoek voor productiesubsidie
afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.
Documentaires over een algemeen onderwerp
Dertien keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie
afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.
Kids & Docs: Stuntmannen luisteren niet naar hun moeder AVRO
Kids & Docs: Niet te poessie, niet te bot Human
Lifting you higher Recht zo die gaat producties
Marikit’s missie NCRV / Hollandse Helden
Een Sjtetl in de Cariben Memphis Film & Television
Tussen twee werelden NCRV / De Familie
Vluchten in de vrijheid Zuidenwind Filmprodukties
Laura & Anne 4 ever & ever RKK
Onder ons Blackframe
De Schone Pest Cobos Film
Productie radioprogramma’s
Soweto Gospel Choir, een wereldkoor Plus Produkties
Drama
Keizer Ibo Volya Films
Eén keer is een verzoek voor productiesubsidie
afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.
Erbarme dich KeyDocs
Het kwaad is al geschied Cobos Films
Ribnovo Zeppers Film & TV
Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis De Familie
Eindelijk Thuis Selfmade Films
Rechter Tie: Halssnoer en kalebas BOS / HoorSpelFabriek
Tactiek voor een verschroeide Aarde drsFilm
Radiodocumentaire over een algemeen
onderwerp
Documentaires over kunst
Eén keer is een verzoek voor productiesubsidie
afgewezen onvoldoende kwaliteit.
Vier keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie
afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.
Ann van den Broek Windmill Film
Jongens zijn we - maar aardige jongens NTR
Aan dit project werd later in 2012 ontwikkelingssubsidie toegekend.
Radiodocumentaires over kunst
De terugkeer van Willem de Kooning Memphis Film & TV
Eeuwige Roem Windmill Film
Drie keer is een verzoek voor productiesubsidie
afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.
Omwille van mijn tranen - De Matthäus Passion KeyDocs
Alexander Voormolen ‘Witte Raaf’ NTR
Ontwikkeling radio
Blues & Roots NTR
Met Michiel USA Tour 2012 NTR / Little Fish Media
Drama
Overige radioprogramma’s
Drie keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie
afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.
Twee keer is een verzoek voor productiesubsidie
afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.
Verwante stemmen AVRO / Palentino Pictures
Pekelvlees Joodse Omroep / HoorSpelFabriek
Orgels in de elf provinciën NTR
Tobia AVRO / Radiomakers Desmet
Woord.nl NPO
Ontwikkeling televisieprogramma’s
Documentaires over een algemeen onderwerp
Drama
Twee keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie
afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.
Vier keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie
afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.
Gekkenwerk NTR
Wad een Geluid! Mikea Media
Riphagen VPRO / Pupkin Film
Mussert VPRO / IDTV
Een Tweede Kans HUMAN / Talent United
Tere Zielen HUMAN / Talent United
Jeugddrama
Vijf keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie
afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.
Doek NCRV / Lemming Film
Zenith VPRO / Lemming Film
Jesse’s Koninkrijk KRO / IJswater Films
De Magische Bril OHM / Flinck Film
Oscar wil een Oscar VPRO / Pupkin Film
36 LANDELIJK ONTWIKKELING TELEVISIE / RADIO AFGEWEZEN
Documentaires over kunst
Twee keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie
afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.
Engelenstem NTR
De bezieling van de maestro NTR
Aanvragen van de
regionale publieke omroep
Toegekende aanvragen
Over leven in Amsterdam Noord RTV Noord-Holland
Documentaire over de gevolgen van de stedelijke ontwikkeling van
Amsterdam-Noord voor zijn bewoners. Terwijl dit stadsdeel na de Tweede
Wereldoorlog een grote uitbreiding onderging, is de stedelijke ontwikkeling
grotendeels stil komen te staan. De documentaire volgt Bart, in zijn strijd
om zijn huis en atelier voor de sloop te behoeden.
Filmplan: Niki Boomkens en Saskia Gubbels; regie: Niki Boomkens
Fever Curaçao RTV Rijnmond / Umwelt Films
Productie televisieprogramma’s
Documentaire over Antilliaanse mannen en hun liefde voor de motor.
16 uur en 15 minuten
20 projecten: elf over een algemeen onderwerp en negen
over kunst.
banden, in de Antilliaanse volksmond ook wel Fever genoemd. Deze Fever
Eenmaal op weg dagen ze elkaar uit met snelheid, stunts en rokende
staat symbool voor de strijd die twee vrienden voeren om een motorclub op
te richten.
Filmplan en regie: Debbie Kleijn
16 programma’s zijn door externe producenten gemaakt.
Kwekers in de Kunst RTV West / Interakt
Documentaires over een algemeen onderwerp
Documentaire over theatergroep Dario Fo, die al twintig jaar theatervoorstellingen organiseert vanuit het hart van het Westland. Het gezelschap
Antons Superservice RTV West / Van Vlier Media
weet zich staande te houden dankzij een hoog percentage aan eigen
Documentaire over Antons Superservice, een rijdende supermarkt. Eigenaar
inkomsten. En elk jaar weet het weer nieuw talent te mobiliseren en een
Anton van Leeuwen rijdt al vanaf zijn zestiende in de SRV-wagen en kent al
verrassend repertoire te ontwikkelen. De documentaire volgt de ontwikke-
zijn klanten persoonlijk. De laatste jaren heeft Anton, door concurrentie van
ling van een nieuwe voorstelling tot aan de premiére.
onder meer ‘de Albert’, zijn klantenbestand zien slinken. Anton is de laatste
Filmplan: Paul Kramer en Tom Rooduijn; regie: Paul Kramer
der Mohikanen, maar hij geeft niet op.
Filmplan en regie: Tijmen van Vlier
Kleiburg RTV Noord-Holland / Visser & Van Rijckevorsel
Documentaire over de vervallen flat Kleiburg in de Bijlmer. Eigenaar
Broken Dreams Omroep Brabant / Van Osch Film Produkties
Rochdale heeft een prijsvraag uitgeschreven, en de winnaar kan de flat voor
Documentaire over een gemankeerde Dakota. Het vliegtuig, dat al veel
een euro kopen en zijn plannen ten uitvoer brengen. Zoals idealisme en een
meemaakte in zijn leven, zou een rol spelen in de musical Soldaat van Oranje,
visie op de maakbare samenleving aan het begin stonden van deze flat, zal
maar raakte zwaar beschadigd bij een ongeluk.
dat ook nu weer het geval zijn.
Filmplan en regie: Suzanne van Leendert
Filmplan en regie: Jeroen Visser
Militairen in de Mijnstreek Omroep Limburg / Mezzia Media Producties
MicroKosmos Westpoint Omroep Brabant / ErnstMedia.nl
Documentaire over het Europese hoofdkwartier van de NATO in het
Met ruim 143 meter is de Westpoint Tower in Tilburg de hoogste woontoren
Limburgse Brunssum, sinds 1967 gevestigd op het terrein van de gesloten
in Brabant en de op één na hoogste in Nederland. In de toren wonen voor-
staatsmijn Hendrik. De observerende film toont het spanningsveld tussen
namelijk rijke mensen, en hoe hoger de verdieping hoe rijker de bewoners.
de wereld van de internationale NATO-medewerkers en die van de lokale
De documentaire brengt de microkosmos van de flat in beeld en laat zien
Limburgse gemeenschap.
hoe mensen op zoek zijn naar geluk in deze tijd vol grote maatschappelijke
Filmplan en regie: Frederieke Jochems
veranderingen.
Filmplan en regie: Jenny van den Broeke
Het Park Omroep Brabant / Zuidenwind Filmprodukties
Dit project is het resultaat van een eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.
Documentaire over het park Philips de Jongh in Eindhoven. Mensen
veranderen als ze in het park zijn: ze gaan langzamer lopen, hun gezichten
Documentaires over kunst
ontspannen en ze kijken meer om zich heen. Als je een park binnenstapt,
kun je ontsnappen aan de chaos van de stad. Wat is de invloed van het park
Hollandse Meesters van de 21ste eeuw (3de serie) RTV Noord-Holland /
op zijn bezoekers?
Interakt
Filmplan: Dré Didderiëns en Anke Hellebrand; regie: Dré Didderiëns
Een reeks korte gefilmde portretten van hedendaagse beeldend kunstenaars in hun atelier of op hun werkplek. In dit samenwerkingsproject van
Houdt God van vrouwen RTV Oost / Noctiluca
regionale omroepen en kunstinstellingen wordt een generatie belangrijke
Documentaire over een gereformeerde vrouw en drie andere diep gelovige
Nederlandse kunstenaars vastgelegd.
vrouwen die binnen hun geloofsgemeenschappen strijden voor een
Filmplan en regie: Frans Weisz, Mercedes Stalenhoef, Boudewijn Koole,
vrouwvriendelijker versie van hun geloof. Waar lopen zij tegenaan als ze
Astrid Bussink en anderen.
een eeuwenoud, door mannen gedomineerd instituut van binnenuit willen
veranderen? En hoever zijn zij bereid hierin te gaan? Hun geloof opgeven?
Dossier Martin Lodewijk RTV Rijnmond / SeriousFilm
Dat nooit! Nog niet.
Documentaire over striptekenaar Martin Lodewijk die al meer dan vijftig jaar
Filmplan: Emile Rouveroy van Nieuwaal, Rogier Kappers en Annelotte
meedraait in de Nederlandse stripwereld. Lodewijk is de geestelijk vader van
Verhaagen; regie: Emile Rouveroy van Nieuwaal
Agent 327, een strip die na ruim veertig jaar nog steeds verschijnt. Inmiddels
is er al lange tijd geen album verschenen. Waar blijft toch het nieuwe album
Dag meneer Pastoor Omroep Brabant / Movedmedia
van Lodewijks held?
Documentaire over pastoor Chris van Beurden uit het Brabantse dorp
Filmplan en regie: Koert Davidse
Den Dungen. Hij houdt van het goede leven, en minder van de strenge
regels van de katholieke kerk. Hij is zeventig jaar en nadert zijn pensioen. Hij
Goei Volk Omroep Brabant
zit echter met een dilemma. Zijn parochie moet wellicht fuseren met andere,
Documentaire over de ontevreden burger. De film biedt een inkijk in een
veel conservatievere parochies. Durft de pastoor na ruim veertig jaar de kerk
Eindhovens buurthuis en zijn vrijwilligers. De kijker wordt meegenomen in
achter zich te laten, of blijft hij ervoor vechten?
het ritme van alledag: een aaneenrijging van herhaalde, schijnbaar doelloze
Filmplan: Albertine Piels en Jeroen van de Nieuwenhof, regie: Albertine Piels
handelingen. Wanneer de lethargie wordt doorbroken, blijken achter de
REGIONAAL PRODUCTIE TELEVISIE TOEGEKEND 37
houding van onverschilligheid toch betrokkenheid en menselijke warmte
vriendschappen om hem heen onder druk komen te staan. De aanvraag
schuil te gaan.
behelst een pilotaflevering.
Filmplan en regie: Marloes Hoogenstraaten en I. van Zummeren
Scenario: Bouke Oldenhof en Eveline Verwoerd; beoogd regisseur:
Mirjam de With
Louis Couperus, Lila Inkt RTV West / Miroir Film
Documentaire over Louis Couperus. Aan de hand van drie romans wordt de
Documentaires over een algemeen onderwerp
grote Nederlandse schrijver weer tot leven gewekt en krijgt hij het gezicht
terug dat in ruim een eeuw tot een schim is vervaagd.
Microcosmos Westpoint Omroep Brabant / ErnstMedia.nl
Filmplan en regie: Jan Louter
Met ruim 143 meter is de Westpoint Tower in Tilburg de hoogste woontoren
in Brabant en de op één na hoogste in Nederland. In de toren wonen voor-
Boijmans TV RTV Rijnmond / Popov Film
namelijk rijke mensen, en hoe hoger de verdieping hoe rijker de bewoners.
Vervolg op eerste serie Boijmans TV, rondom het bekende Rotterdamse
De documentaire brengt de microkosmos van de flat in beeld en stelt de
museum. In de serie wordt het Boijmans een imaginaire wereld met drie
vraag wat de rijkdom van de bewoners nu precies voor ze betekent.
verdiepingen, waarbij elke verdieping een bepaalde manier van kijken
Filmplan en beoogde regie: Jenny van den Broeke
naar kunst vertegenwoordigt. In de nieuwe opzet van de serie zit ook een
transmediale component. Karakters uit de serie zullen online de interactie
Mitrovica Rock! Omroep Brabant / Conijn Film
met het publiek zoeken. Kaartverkoper Mandy transformeert zichzelf tot hét
Plan voor een documentaire over de nasleep van de laatste Balkanoorlog, en
gezicht van het Boijmans, en verschijnt op grote abri’s in de stad. Suppoost
het effect daarvan op tieners in Mitrovica, Kosovo. Mitrovica is een stad die
Arie plaatst onder het pseudoniem Paintlicker010 in het geheim filmpjes op
in het teken staat van etnische conflicten. Hij is opgedeeld in een Servisch en
YouTube en rondleider Bregje deelt haar kennis over de kunst via een blog.
een Kosovaars deel. De Nederlandse rockacademie probeert door middel van
Filmplan en regie: Dragan Bakema, Sander Burger en Els Hoek
muziek de mensen in deze gespleten stad bij elkaar te brengen.
Filmplan en beoogde regie: Tami Ravid
Ut Limburgs leed Omroep Limburg / Hans Heijnen Films
Documentaire over de Limburgse straatmuzikant Arno Adams. De muzikant
De Markt RTV Rijnmond / Volya Films
is inmiddels 55 jaar, maar nog steeds voelt hij zich die jongen die na zijn
Plan voor een documentaire over de markt in Rotterdam. Pal naast de
dertigste afstand nam van het burgerlijke leven. Als artiest straalt Arno
traditionele markt is begonnen met de bouw van een megalomaan project,
Adams, maar als mens lijkt hij soms hulpeloos als een klein kind.
de grootste markthal van Europa. De marktkooplui van de langste markt in
Filmplan en regie: Hans Heijnen
Europa voelen zich machteloos tegenover de vergaande maatregelen die de
gemeente neemt om te moderniseren.
Een zwerver willen zijn Omroep Limburg / Oogland Filmproducties
Filmplan en beoogde regie: Marleine van der Werf
Documentaire over de Limburgse beeldend kunstenares Marianne van
der Heijden (1922-1998). In haar werk laat ze zien een enorme technische
Ut junske mit de witte helm Lava Film Producties
beheersing over haar materiaal te hebben, terwijl ze voortdurend op zoek is
Plan voor een documentaire over de Limburgse fotograaf Frans Welters.
geweest naar vernieuwing en verdieping, waarbij vertwijfeling en de drang
Leven en werk zijn bij Welters onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tijdens
om zich aan de geldende normen te ontworstelen elkaar afwisselden. Een
de Tweede Wereldoorlog was hij als kleine jongen getuige van een executie.
centrale rol is weggelegd voor het visuele dagboek dat Van der Heijden
Dit voorval is hem zijn hele leven blijven achtervolgen. Gedreven door
heeft nagelaten.
onmacht is hij foto’s gaan maken.
Filmplan en regie: Annelotte Verhaagen en Adri Schrover
Filmplan: Dré Didderiëns en Ruud Monster; beoogde regie: Dré Didderiëns
Het leven na de Heideroosjes Omroep Limburg
Tussen twee deuren Oogland Filmproducties
Documentaire over de Limburgse punkband De Heideroosjes, die er bin-
Plan voor een documentaire over de Iraanse schrijver Nasim Khaksar. Hij
nenkort na 23 jaar mee stopt. Ze hebben altijd kunnen leven van de muziek,
vluchtte in de jaren tachtig naar Nederland en beweegt zich sindsdien tus-
maar moeten zich nu opmaken voor het nieuwe leven dat komen gaat. De
sen twee werelden. De documentaire verhaalt over verlangen en ontheemd
documentaire verhaalt over het afsluiten van een jeugd, en het maken van
zijn. Het scharnierpunt in de film wordt gevormd door het vluchtverhaal van
keuzes die niet meer kunnen worden uitgesteld.
Nasim en zijn vriend Reza.
Filmplan en regie: Leon Verdonschot
Filmplan: John Albert Jansen en Marieke Rodenburg; beoogde regie:
Marieke Rodenburg
Paradijs Glaswater Omroep Zeeland / De Aanpak
Documentaire over de doofstomme en spastische tekenares Marianne
Pools voor beginners Lumineus
Schipaanboord. In haar tekeningen vat ze haar leven samen. De documentai-
Plan voor een documentaire over drie jonge Poolse gastarbeiders, die zijn
re zoekt de confrontatie tussen de realiteit en Schipaanboords binnenwe-
terechtgekomen in het Brabantse dorpje Welberg. In Welberg verblijven vier-
reld. De observaties van de maker staan tegenover die van de kunstenares.
honderd Poolse gastarbeiders in een tot ‘Polenhotel’ omgebouwd klooster.
En zo is de film niet alleen een spel met perspectief, maar ook met identiteit.
Het voormalige klooster is een eiland van tijd: de tijd tussen het verleden en
Filmplan en regie: Fifi Visser
de toekomst van de gastarbeiders.
Filmplan: Anna Witte; beoogde regie: Josefien Kooten
Ontwikkeling televisieprogramma’s
Acht projecten: één dramaserie en zeven documentaires
over een algemeen onderwerp.
De kleermaker van de Sultan Bonanza Films
Plan voor een documentaire over Johannes Botter, die een eeuw geleden
de hele Turkse elite van kleding voorzag. Wat valt er te achterhalen over de
couturier avant la lettre? En wat was zijn invloed op de culturele ontwikkeling van Istanbul, de stad op de grens van Oost en West? De zoektocht naar
Drama
de betekenis van de mysterieuze kleermaker zal plaatsvinden aan de hand
van de restauratie van een art nouveau huis in Istanbul, dat speciaal voor
De Keet Omrop Fryslân / Family Affair Films
Botter is gebouwd.
Plan voor een tiendelige Friese dramaserie over de negentienjarige Diede,
Filmplan: Maartje Gerritsen en Tamara Miranda; beoogde regie:
die bij een ongeluk zwaar verlamd raakt. Van vrolijke gangmaker verandert
Tamara Miranda
hij in een stille observator, die met ironie toeziet hoe (familie)relaties en
38 REGIONAAL ONTWIKKELING TELEVISIE TOEGEKEND
Afgewezen aanvragen
Documentaires over kunst
Hierna worden de subsidieverzoeken vermeld die in
het verslagjaar zijn afgewezen. Projecten die meerdere
keren zijn behandeld, worden slechts eenmaal
beschreven.
Twee keer is een verzoek voor productiesubsidie
afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit en één keer
was de artistieke kwaliteit niet te beoordelen.
Lyrisch beton RTV Utrecht / Amsterdamse Filmstichting
Productie televisieprogramma’s
Alleen de havens zijn ons trouw Omrop Fryslân
Tien projecten zijn afgewezen.
Artistieke kwaliteit niet te beoordelen
Documentaires over een algemeen onderwerp
Einde van de eeuwigheid Oogland Filmproducties
Zeven keer is een verzoek voor productiesubsidie
afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.
Goei Volk Omroep Brabant / Zuidenwind Filmprodukties
Onder de Menschen RTV Rijnmond / RQB-groep
Nijkerk, 600 jaar stad in één dag RTV Gelderland
Een ark vol angst RTV West / Entrop & De Zwart Films
De Vogelvrouw Omrop Fryslân / Lagestee Film
Ontbloot RTV Noord-Holland / AT5 Producties
Tegen elk aannemelijk bod RTV Oost
Documentaires over kunst
Drie keer is een verzoek voor productiesubsidie
afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.
Sjoerd Janzen, zonder compromis Omrop Fryslân / Olgers & Verheul Films
Dossier Martin Lodewijk RTV Rijnmond / SeriousFilm
De Druivenkoningin RTV West / Interakt
Aan dit plan is een herschrijfsubsidie toegekend.
Ontwikkeling televisieprogramma’s
Negen projecten zijn afgewezen.
Drama
Eén keer is een verzoek voor productiesubsidie
afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.
Jong! Omroep Brabant / De Productie
Documentaires over een algemeen onderwerp
Vier keer is een verzoek voor productiesubsidie
afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit en één keer
was de artistieke kwaliteit niet te beoordelen.
Gestrande Luchtreizigers Stichting Pelicula
De Haagse nacht Interakt
Het water komt Holland Harbour Productions
Houdoe, luchtreiziger! Pelicula
Artistieke kwaliteit niet te beoordelen
Zwart Gat-Een visuele zoektocht naar het wezen van depressie Omroep
Flevoland / Pellicola
REGIONAAL PRODUCTIE / ONTWIKKELING TELEVISIE AFGEWEZEN 39
Aanvragen e-cultuur van de
landelijke publieke omroep
de scheepvaart. Daarbij kun je denken aan datavisualisaties voor de krant,
een scheepvaartmanagement game voor Facebook, of een Foursquare voor
schepen.
Conceptontwikkeling: Maurits de Bruijn en Juha van ’t Zelfde; ontwerpers:
Toegekende aanvragen
Boris van Hoytema en Jonas Lund
Productie
Nulpunt/ 0. V. Kruk, J. Staal, D.vd Velden in samenwerking met iMMO
Dit project is ontwikkeld in de [email protected] masterclass.
0. [spreek uit: Nulpunt] is een online platform dat wordt gerealiseerd in
Acht keer is een verzoek voor een productiesubsidie
toegekend.
relatie tot de hernieuwde Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Deze wet
maakt het mogelijk voor burgers om overheidsdocumenten op te vragen
betreffende kwesties van gemeenschappelijk belang. 0. is een ontwerp voor
Boijmans TV RTV Rijnmond / Popov Film
een online platform dat overheidsinformatie na de hervorming van de WOB
Transmediaal project dat aansluit bij de televisieserie rondom Museum
digitaal toegankelijk en bruikbaar kan maken voor burgers. Het vernieuwen-
Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Drie karakters uit de serie worden
de aspect is vooral gelegen in de breuk met het individuele karakter van het
ook in andere media tot leven gewekt. Kaartverkoper Mandy transformeert
huidige WOB-gebruik. 0. doorbreekt die situatie door zijn online platform
zichzelf tot hét gezicht van het Boijmans en verschijnt op grote abri’s in
te baseren op een kruising tussen WikiLeaks (toegang tot het permanente,
de stad. Suppoost Arie plaatst onder het pseudoniem Paintlicker010 in het
maar geforceerde ‘lek’) en sociale media (deze ‘lekken’ kunnen becommen-
geheim filmpjes op YouTube, en rondleider Bregje deelt haar kennis over de
tarieerd worden en gedeeld met andere gebruikers).
kunst via een blog.
Conceptontwikkeling: Vinca Kruk, Jonas Staal en Daniel van der Velden
Conceptontwikkeling: Dragan Bakema, Sander Burger, Inge Hardeman, Els
Dit project is ontwikkeld in de [email protected] masterclass
Hoek en Jorrit Spoelstra
PeilenDoeJeZo.nl Coralie Vogelaar in samenwerking met NRC Handelsblad
Bellicher: Cel Tracker App VPRO / Submarine
Een visueel onderzoek naar de werkelijkheid achter opiniepeilingen, en
Transmedia-thriller in samenhang met een nieuwe reeks van de televisieserie
het alternatieve peilen. Herkent u zichzelf ook nooit in de peilingen? Heeft
Bellicher: Cel, die draait om een identiteitsfraude waarvan Michael Bellicher
u ook weleens zin om helemaal niks te antwoorden? PeilenDoeJeZo biedt
het slachtoffer is. Er wordt een ‘second screen app’ ontwikkeld, waarmee
een alternatieve benadering in het opinieonderzoek met een ‘spic en span
kijkers actief worden betrokken bij het verhaal.
panel’: een zorgvuldig geselecteerde groep uit alle lagen van de bevolking.
Conceptontwikkeling: Sander van der Vegte en Esther Wouda
Hierin is het bureau, in tegenstelling tot concurrenten, volledig transparant.
Het bureau destabiliseert het opiniewezen door te analyseren hoe het zit
Love and Engineering VPRO / Making Movies
met de representativiteit, de selffulfilling en selfdenying prophecy’s, de
E-cultuurproject waarin nerds worden gevolgd die wel via internet, maar
steekproef-grootte, de cognitieve vertekening, het effect van zelfselectie,
niet in real life contact kunnen maken. Het portretteert mensen die naarstig
het niveau van generalisaties, de betekenis van ‘mixed-mode onderzoek’.
op zoek zijn naar wezenlijk contact in een maatschappij die in toenemende
Want hoe betrouwbaar vindt Nederland Maurice de Hond eigenlijk?
mate alleen virtueel bestaat. Met behulp van innovatieve software worden
Conceptontwikkeling: Coralie Vogelaar
gebruikers uitgedaagd maximaal te participeren in een groot onderzoek
Dit project is ontwikkeld in de [email protected] masterclass.
naar de laatste stand in de wereld van digitale liefde.
Conceptontwikkeling: Kaarle Aho en Tonislav Hristov
Taxodus VPRO | Femke Herregraven
Ongeveer 50 procent van de wereldhandel stroomt door belastingparadijzen
Powermapping: Inside (the) Shell VPRO
en 83 van de honderd grootste multinationals zijn in Nederland gevestigd
Wat kunnen nieuwe bronnen als datajournalistiek, crowdsourcing en social
vanwege fiscale redenen. Geldstromen zoeken de weg van de minste weer-
media betekenen voor onderzoeksjournalisten die de handelswijzen van
stand – maar wat zijn die wegen anno 2012? Het zijn de rijke OESO-landen
Nederlandse multinationals willen blootleggen? Nederlandse multinationals
die de grootste spelers zijn in dit offshore systeem. Zij bieden multinationals
zijn vaak actief in delen van de wereld waar het ingewikkeld opereren is.
tal van mogelijkheden om te ontsnappen aan financiële regulering in eigen
Televisiemakers van VPRO Tegenlicht en animatiestudio Klomp TV bundelden
land. Taxodus is een online game die de omvang en impact van dit offshore
hun krachten en creëerden een ‘powermap’: een interactieve webkaart
systeem in kaart brengt. Door het systeem middels crowd-sourcing te
annex app, die in beeld en in kaart brengt hoe en in welk krachtenveld de
simuleren, krijgt het een publiek gezicht.
multinationals opereren. Daarbij wordt gebruikgemaakt van informatie
Conceptontwikkeling: Femke Herregraven
van social media, whistleblower websites (zoals WikiLeaks), cv-sites en ook
Dit project is ontwikkeld in de [email protected] masterclass.
geografische en logistieke informatie die online te vinden is.
Conceptontwikkeling: William de Bruijn, Mathijn Elhorst, Rogier Klomp, Gert
Jan Kuiper en Shuchen Tan
Dit project is ontwikkeld in de [email protected] masterclass.
Shippr Maurits de Bruijn en Juha van ’t Zelfde in samenwerking met
Ontwikkeling
Twee keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie
toegekend.
Universiteit van Salzburg
Dit project gaat over de verhalende kracht van kale maritieme data en de
Wie is Jan J.? NCRV
scheepvaart als digitale bron voor onderzoeksjournalistiek. De scheepvaart
E-cultuurproject dat in het verlengde ligt van het programma Man bijt hond.
speelt een cruciale rol in de wereldeconomie. Ongeveer 90 procent van
De kijker krijgt virtueel de mogelijkheid om in de schoenen van een verslag-
de wereldhandel gaat over zee. Shippr is een datajournalistiek-onderzoek
gever te staan. De speler krijgt continu opdrachten van de eindredacteur die
van ontwerper Maurits de Bruijn en curator Juha van ‘t Zelfde, met als doel
uitgevoerd moeten worden om het einddoel te halen: het vinden van een
een openbare, publiek toegankelijke datastore voor maritieme data. Deze
hoofdpersoon voor een aflevering in Man bijt hond.
bestaan onder meer uit de locatiegegevens van schepen, de lading, de her-
Conceptontwikkeling: NCRV-i; ontwerp: de winnaar van de pitch die is
komst, de reders, de bestemming, en uit omstandigheden als weer, milieu
uitgeschreven
en terrorisme. Shippr wil zowel traditionele journalisten als kunstenaars,
ontwerpers en het grote publiek toegang geven tot deze oceaan van data,
om nieuwe toepassingen te maken voor betere informatieverstrekking over
40 E-CULTUUR LANDELIJK PRODUCTIE EN ONTWIKKELING TOEGEKEND
Het WesterborkLuisterpad Hummel & de Boer
E-cultuur en radioproject waarin een zogenaamd verhalenspoor wordt
gemaakt. In januari 2012 werd het Westerborkpad geopend, een wandelroute die loopt van de Hollandse Schouwburg in Amsterdam naar Kamp
Westerbork in Drenthe. Wandelende luisteraars kunnen met hun mobiele
telefoon luisteren naar verhalen over de Tweede Wereldoorlog. De items
Aanvragen e-cultuur van de
regionale publieke omroep
Toegekende aanvragen
zullen tevens als minidrama’s uitgezonden worden op de radio.
Conceptontwikkeling: Wieky de Boer, Heleen Hummelen en Lieke van Nood
Afgewezen aanvragen
Ontwikkeling
Twee projecten zijn toegekend.
Boijmans TV RTV Rijnmond / Popov Film
Productie
Vervolg op eerste serie Boijmans TV, rondom het bekende Rotterdamse
museum. In de serie wordt het Boijmans een imaginaire wereld met drie
Drie keer is een verzoek voor productiesubsidie af­­
gewezen vanwege onvoldoende artistieke kwaliteit en
één keer was de artistieke kwaliteit niet te beoordelen.
verdiepingen, waarbij elke verdieping een bepaalde manier van kijken
naar kunst vertegenwoordigt. In de nieuwe opzet van de serie zit ook
een transmediale component. Karakters uit de serie zullen ook online de
interactie met het publiek zoeken. Kaartverkoper Mandy transformeert
American Dreams VPRO
zichzelf tot hét gezicht van het Boijmans, en verschijnt op grote abri’s in
Waar is Jan Stam? NCRV
de stad. Suppoost Arie plaatst onder het pseudoniem Paintlicker010 in het
Born Again: Atlas of Pentecostalism VPRO
geheim filmpjes op YouTube, en rondleider Bregje deelt haar kennis over de
kunst via een blog.
Artistieke kwaliteit niet te beoordelen
Conceptontwikkeling: Dragan Bakema, Sander Burger, Inge Hardeman en
Els Hoek
Kika & Bob en de gevlogen vogel NTR / Submarine
NRD Stichting NRD
Afgewezen aanvragen
Plan voor een e-cultuurproject, in het kader van het dramaproject Hugo S.
Via twee verschillende media (internet en televisie) worden twee totaal
verschillende kanten getoond van één dramatische omgeving. De serie
Ontwikkeling
draait om buurtbaas Hugo S. en vijf jongens die legale en illegale klusjes voor
hem doen.
Acht keer is een verzoek voor een ontwikkelsubsidie
e-cultuur afgewezen vanwege onvoldoende artistieke
kwaliteit en één keer was de artistieke kwaliteit niet te
beoordelen.
Conceptontwikkeling: Brigit Hillenius
Geesink-Toonder-Project NGN Produkties
Productie
Afgewezen aanvragen
Allochtonen bestaan niet HUMAN
Website Foto Eddy Picturae
(An)other Body Lina Issa
Buurtinspector Anja Groten en Geert van de Wetering
Eén keer is een verzoek voor een productiesubsidie
e-cultuur afgewezen vanwege onvoldoende artistieke
kwaliteit.
VPD Dutch Doc Photo
H.S.C. Mercurius 2 Spektor Storytelling
Het was RTV Rijnmond
[email protected] online Submarine
Artistieke kwaliteit niet te beoordelen
TedxBrainport Live People Connector WOID
E-CULTUUR LANDELIJK PRODUCTIE EN ONTWIKKELING AFGEWEZEN E-CULTUUR REGIONAAL ONTWIKKELING TOEGEKEND PRODUCTIE AFGEWEZEN 41
TAX-videoclipfonds
Toegekende aanvragen
Glass of the Microscope Westframe
Videoclip met als centrale thema de onvruchtbaarheid van mensen en de
socio-economische crisis die de westerse samenleving in haar greep houdt.
Deze thema’s worden op poëtische wijze gevisualiseerd aan de hand van
een microscopische wereld, die wordt vergiftigd door een virus. De bandle-
TAX-videoclipfonds, een initiatief van het Mediafonds en het Stimulerings­
den van Yeasayer reizen door diverse abstracte minuscule dimensies.
fonds Creatieve Industrie, is in het leven geroepen om de kwaliteit van
Muziek: Yeasayer; beeld: Ruben van Leer
Nederlandse videoclips een impuls te geven en de samenwerking tussen
beeldmakers en (pop)artiesten te stimuleren.
Particle of Life Minivegas
Videoclip waarin we actrice en zangeres Carice van Houten volgen terwijl ze
In 2012 zijn in totaal 78 aanvragen ingediend, waarvan 55 bij het Mediafonds
een nachtelijke autorit maakt. Plotseling doet zich een merkwaardig feno-
en 23 bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Veertien aanvragen zijn
meen voor: tientallen kleine lichtdeeltjes zweven in de lucht. De zangeres
gehonoreerd, waarvan negen van de bij het Mediafonds ingediende sub-
zet de auto aan de kant en loopt het donkere bos in om het fenomeen te
sidieverzoeken en vijf van de bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
bekijken. Een lichtdeeltje leidt haar de weg naar een man.
ingediende projecten.
Muziek: Carice van Houten; beeld: Anne de Clercq
Behandeld bij het Mediafonds
Live Events Will Producties
Project bestaande uit een reeks videoclips die horen bij nieuwe nummers
For God’s Sake! Maxmana, Zesbaans
van Anouk.
Videoclip en interactieve installatie over een jongen, wiens fantasie tot leven
Muziek: Anouk; beeld; Dana Nechushtan
komt. We volgen hem tijdens een reis naar een grot. Hij leert zijn plaats te
vinden in de wereld en om te gaan met de eenzaamheid die hij als enig kind
in zijn gezin ervaart.
Behandeld bij het Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie
Muziek: Individualism; beeld: Maxmana, Zesbaans
Alkohol Sander Breure & Witte van Hulzen
Tommy’s theme Sil van der Woerd
Videoclip bestaande uit een zorgvuldige choreografie van bewegingen,
Videoclip over een gewelddadige confrontatie tussen een groep jongeren
uitgevoerd door een mimespeler. De bewegingen worden middels een
en een Mobiele Eenheid in een ogenschijnlijk post-apocalyptische wereld.
registrerende cameravoering in één shot gefilmd.
Deze vechtscène is zorgvuldig gecomponeerd en gestileerd, en doet haast
De muziek van The Weimarstraat Republic, een bonte instrumentatie van
denken aan een classicistisch oorlogsschilderij. Langzaamaan zien we in de
viool, tuba, harmonium, en fagot, verwijst naar de muziek van Duitsland uit
clip elementen die uit de toon vallen, zoals de grote hoeveelheid schuim en
het interbellum. Het nummer Alkohol is een Poolse wals over een dronken
een vrolijke, schaars geklede vrouw.
man die de muziek voelt als een marteling.
Muziek: Noisia; beeld: Sil van der Woerd
Muziek: The Weimarstraat Republic; beeld: Sander Breure & Witte van Hulzen
Professional Grin Revolver
Your Arrival Eelco Ferwerda
Videoclipanimatie waarin we een jongen en een meisje volgen die zich
Videoclip waarin een persoon die stilstaat in zijn leven geleidelijk weer in
bevinden in een desolaat pretpark.
beweging komt. De verschillende stadia worden metaforisch verbeeld en elk
Muziek: Knalpot; beeld: Daniel Bruce
stadium kent zijn eigen techniek (van 2D –animatie en 3D-animatie tot live
action) die aansluit bij de gemoedstoestand van de person. Die weet zichzelf
No toys on the playground Viktorija Medvedeva
te hervinden, en treedt een nieuwe toekomst tegemoet.
Videoclip waarin wordt onderzocht hoe het menselijk lichaam reageert op
Muziek: Your Arrival; beeld: Floris Kaayk
geluid. Vier schaars geklede vrouwen bootsen middels bewegingen de muziek van het nummer No toys for the playground na. Via extreme close-ups
Kilo Roel Wouters
van willekeurige lichaamsdelen zien we trillingen op hun huid, veroorzaakt
Videoclip met animaties die tot stand zijn gekomen door middel van crowd-
door de luide muziek.
sourcing. We zien een film van een aantal naakte mensen. De toeschouwer
Muziek: Wooden Constructions; beeld: Eva Rodbro, Hrund Atlodottir /
wordt gevraagd om via de muiscursor bewegingen te maken. Deze
Viktorija Medvedeva
bewegingen worden bewaard en vormen een extra animatielaag, die over
de originele film wordt gelegd.
Palpable Wouter Stoter
Muziek: Light Light; beeld: Roel Wouters
Videoclip die verhaalt over de grootsheid van de natuur versus de nietigheid
van de mens. In één lang shot volgen we een jongen, die in de ochtend-
Tiny Love Victor Vroegindeweij
schemering door een bos wandelt. Op het moment dat de zon doorbreekt,
Videoclip met het karakter van een minidocumentaire, over een vrouwelijke
arriveert hij aan de rand van een diepe klif. De camera beweegt verder, over
bokser.
de klif heen. De jongen gaat letterlijk en figuurlijk op in de grootsheid van
Muziek: Moss; beeld: Victor Vroegindeweij
de natuur.
Muziek: I Am Oak; beeld: Wouter Stoter
Dan zal ik mijn bakkes houwe
CCP Rotterdam
Tech City 100% Halal
Interactieve videoclip waarin we de band de Heideroosjes volgen, die
Videoclip waarin we een groep wetenschappers volgen die zich op bevlogen
bezig is met zijn afscheidstournee. We zien hoe de muzikanten een plaat
wijze bezighouden met een belangwekkend onderzoek naar visueel geluid.
opnemen, onderweg zijn naar hun optredens in hun toerbus en vervolgens
We zien hen in de weer met diverse machines en technieken, waarmee
losgaan op het podium. De fans van de Heideroosjes worden opgeroepen
wordt onderzocht hoe vorm en materie synchroon lopen met geluid. De
om in de clip te figureren door het uploaden van een portretfoto.
dialogen van de wetenschappers, die uitleggen wat hun onderzoek inhoudt,
Muziek: Heideroosjes; beeld: Eric Lor, Tim Roza, Justin Valentin, Wouter Visser
zijn door de muziek heen gesneden.
en Jasper Wessels
Muziek: Kid Sundance; beeld: Henk Loorback
42 TAX-VIDEOCLIPFONDS TOEGEKEND
Gamefonds
Toegekende aanvragen
Behandeld bij het Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie
Parspactive Daniel Disselkoen en Innovattic
Gewoontes hebben goede en slechte kanten. Een van die slechte kanten is
dat ze je kunnen doen vergeten om naar je omgeving te kijken. Parspactive
Op 1 november 2012 bestond het Gamefonds vier jaar. De subsidieregeling
is een spel voor de iPhone, dat spelers laat ontdekken wat zij al kennen. Het
die in het leven is geroepen om de ontwikkeling van artistieke games te
fysieke en het digitale smelten samen in de game die de speler verleidt om
bevorderen, is een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
creatief te kijken en op zoek te gaan naar onverwachte vormen.
en het Mediafonds. De regeling daagt kunstenaars, vormgevers, animatoren,
game-ontwikkelaars en (culturele) instellingen uit om de handen ineen
Perloo Perceptor
te slaan en te komen tot artistieke games. De gamecommissie bestond in
Perloo is een ontdekkingsreis waarin de iPhone een brug vormt tussen onze
2012 uit Bas van Berkestijn, Marinka Copier en Martijn van Boven. Zij zijn
wereld en parallelle universums. Natuurwetten worden getart en de speler
deskundig op respectievelijk het terrein van de ontwikkeling en productie
moet puzzels oplossen om de weg naar de realiteit terug te vinden. Perloo
van games, het terrein van cultuur en nieuwe media en het terrein van
kent geen regels, geen instructies en biedt geen directe hulp aan de speler.
beeldende kunst en vormgeving.
Chimpansee Complex App Jochem van der Spek, Codeglue
In 2012 zijn er bij het Gamefonds 52 aanvragen ingediend, waarvan 35 bij
De game is gebaseerd op een televisiedocumentaire over een resocialisa-
het Mediafonds en zeventien bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
tieproces van apen. De speler kruipt in de huid van de apenverzorger. Wat
Acht aanvragen zijn gehonoreerd, waarvan vijf van de bij het Mediafonds
betekent het om een aap te resocialiseren? De interactie tussen apen die in
ingediende subsidieverzoeken en drie van de bij het Stimuleringsfonds
de documentaire te zien zijn - hun sociale structuren - worden omgezet in
Creatieve Industrie ingediende projecten.
algoritmen en zodanig als input gebruikt voor de gameplay.
Behandeld bij het Mediafonds
FYI Digital Dreams
De speler loopt door een abstracte spelwereld die bestaat uit infographics.
Deze infographics veranderen op basis van acties en bewegingen van
spelers. De speler moet erachter komen hoe infographics reageren op de
input die hij geeft. De speler moet de wereld die hem wordt voorgeschoteld
analyseren en ermee experimenteren. Elke actie kan een reactie veroorzaken
en elke stap voorwaarts kan een stap terug betekenen. The News Game Arend-Jan van de Beld, Collectief VJMovement &
CartoonMovement
Game die nieuws genereert met behulp van verschillende eigentijdse kunstvormen. In The News Game trekken spelers de virtuele wereld in op zoek
naar nieuws. Het nieuws dat zij vergaren, inspireert cartoonisten, fotografen
en videojournalisten tot het maken van artistieke en interactieve cartoons,
fotoreportages, comics en videoreportages. The News Game werkt samen
met VJMovement en CartoonMovement. Deze internationale platforms
omvatten meer dan 350 cartoonisten, fotografen en videojournalisten, die
werken vanuit meer dan honderd verschillende landen. The News Game is
niet alleen een game, maar ook een nieuwskanaal.
Victory Boogie Woogie De Gids, De Groene Amsterdammer, Kars Alfrink
Literaire game die draait om de ontdekking van een tweede en derde
exemplaar van het befaamde schilderij Victory Boogie Woogie van Piet
Mondriaan. Via een digitale krant bepalen bekende schrijvers en spelers de
ontwikkelingen vanaf de ontdekking.
Catch-22 Mango Down
One-button game waarin de speler alleen van zichzelf kan verliezen. Het spel
eindigt als je tegen jezelf aanloopt en je daarvoor alleen jezelf de schuld
kunt geven. Catch-22 werd gepresenteerd bij het game-evenement PAX
in Seattle. Ook is de game geselecteerd voor IndieCade, een festival voor
onafhankelijke games in Los Angeles. In 2012 won het de global Game Jam in
Amsterdam.
Cheongsam Jeroen D. Stout, Than van Nispen tot Pannerden
Game die is opgebouwd als een interactief toneelstuk in drie aktes. De
speler wordt acteur in het stuk. Hij neemt de rol aan van Michael, een jonge
student geneeskunde die na een concert verzeild raakt in een romance met
de violiste Maggie.
GAMEFONDS TOEGEKEND 43
BIJLAGEN
44 MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2012
Bestuur en bureau
BESTUUR
VOOR HET BESTUURSLIDMAATSCHAP
RELEVANTE WERKZAAMHEDEN EN NEVENFUCTIES:
Jacob Kohnstamm, voorzitter
Jacob Kohnstamm - voorzitter
Charlotte Riem Vis, vicevoorzitter
• voorzitter College bescherming persoonsgegevens
Stienette Bosklopper, secretaris/penningmeester
• voorzitter Verenigde Data Protectie Autoriteiten binnen de Europese Unie
Ad van Liempt (met ingang van 15 maart 2012)
• voorzitter Stichting Ipermestra
Martijn de Waal
• voorzitter stichting Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog
Gamila Ylstra
• voorzitter bestuur Privacy Wereldconferentie
Lucien Kembel
• lid van de Raad van Toezicht Stichting Vluchteling (giro 999)
BUREAU
Charlotte Riem Vis - vicevoorzitter
• algemeen directeur Stut Theater in Utrecht
Hans Maarten van den Brink, Directeur
• voorzitter Raad van Toezicht Jeugdtheater De Krakeling
Carey Dinger, Directiesecretaresse
• lid Raad van Toezicht De Regenbooggroep
Steven Huismans, Adjunct-directeur
André Vos, Manager financiën en data
Stienette Bosklopper - secretaris/penningmeester
Ingrid van Tol, Senior stafmedewerker
• directeur/producent Circe Films
Miryam van Lier, Senior stafmedewerker
• gastdocent Nederlandse Film en Televisie Academie
Syb Groeneveld, Senior stafmedewerker
Anna Pedroli, Stafmedewerker flankerend beleid
Gamila IJlstra
Titia Vuyk, Stafmedewerker communicatie
• directeur/bestuurder Binger Filmlab
Auke Kranenborg, Medewerker projectsubsidies
• voorzitter bestuur Indian Filmfestival The Hague
Jutta Grabowski, Medewerker projectsubsidies
• bestuurslid Cinema Delicatessen
Sunny van der Berg, Secretaresse interne organisatie/ict
• lid Raad van Advies Nederlands Film Festival
Maureen Ho, Secretaresse communicatie/webmaster
• voorzitter Raad van Toezicht LIMA (Living Art MEdia)
Jessica Groenewoud, Secretaresse financiële administratie
Saskia Bender, Secretaresse projectsubsidies
Lucien Kembel
Suzanne Böhmer, Stagiaire
• algemeen directeur MC
Dorian Pieters, Stagiaire
• bestuurslid HipHophuis Rotterdam
• bestuurslid dansgezelschap AnoukvanDijk dc
• lid Raad van Toezicht Boekmanstichting
• bestuurslid School der Poëzie
Martijn de Waal
• universitair Docent Mediastudies Universiteit van Amsterdam
• eigenaar The Public Matters - bureau voor onderzoek, redactie, advies
• redacteur / onderzoeker TheMobileCity.nl
Ad van Liempt
• lid Raad van Commissarissen FC Utrecht
• voorzitter Stichting Jac van Veen Persprijs (prijs voor journalistiek over
rechtspraak)
• lid Raad van Advies NIOD
• bestuurslid Nationaal Comite Herdenking Capitulaties (Wageningen)
• voorzitter Jury De Loep, prijs VVOJ voor onderzoeksjournalistiek
• bestuurslid Stichting De Volkskrant
• voorzitter Legebeke Legaat (stichting ter bevordering onderzoeksjournalistiek)
• voorzitter jury Stan Storimans Prijs (beste cameraprestatie)
BIJLAGEN 45
Adviseurs
ADVIESCOMMISSIES PROJECTEN 2011
Hans
fotograaf / schrijver
Peter
van Hoof
programmeur IFFR
Hedwig Agterbos
Aarsman
dramaturg
Nan
van Houte
hoofd programmering Theater Instituut MaartenAlmekinders
scripteditor
Nederland
Eddy Appels
directeur Festival Beeld voor Beeld
Eché Janga
regisseur
Rob
Arends
scenarioschrijver en docent NFTA
Jack
Janssen
filmmaker
Asis
Aynan
publicist / filosoof
Simonka
de Jong
filmmaker
Peter
de Baan
acteur / regisseur
Renee Jonker
directeur Société Gavignes
Chris
Bajema
radiomaker
StefanKamp
editor
EstherBannenberg
distributeur
Nicole
regisseur
Merel Bem
journalist
Koen Kleijn
publicist
Luuk
van Bemmelen
scenarist
AlexanderKlöpping
internetjournalist
Mieke Bernink
lector NFTA
Leo
radiomaker
AntoinetteBeumer
filmmaker
NinaKöll
journalist / onderzoeker
MarjoleinBierens
scenarioschrijver / filmmaker
Johan
Kolsteeg
docent / onderzoeker HKU
MarnieBlok
scenarioschrijver
Sabine Köning
filmmaker
SuzyBlok
choreograaf / filmmaker
Bas
Könning
mediafilosoof
Rogier
scenarioschrijver
Boudewijn Koole
regisseur en scenarist
ErwinBlom
expert sociale media
BastiaanKroeger
scenarioschrijver
JeroenBoomgaard
kunsthistoricus
Mark
de Kruijk
directeur Westergasfabriek
ColetteBothof
filmmaker
Gitta
Kruisbrink
producent
Manon
Bovenkerk
programmeur
EvianneLamme
scenarist
Désanne van Brederode
schrijver
David
Lammers
filmmaker
Joost Broersen
hoofd nieuwe media Cinekid
Jannie
Langbroek
filmprogrammeur
scenarioschrijver / journalist / program
Michiel
de Lange
onderzoeker
mamaker
Andra
Leurdijk
onderzoeker TNO
Catherine van Campen
radiomaker / filmmaker
Floris Jan van Luyn
filmmaker
Mark
filmmaker
Albert Markus
editor
Dorine Cremers
dramaturg
Tijs scenarist
VincentCrone
mediawetenschapper Universiteit van EdzardMik
schrijver / redacteur
Utrecht
Julia
van Mourik
curator
DannielDanniel
filmmaker / editor
Wim
Noordhoek
radiomaker
Annet Dekker
programmamanager Virtueel Platform
MimounOaissa
acteur
GülsahDogan
filmmaker
AngelikaOei
choreograaf
MoniqueDoppert
journalist
MaasjaOoms
cameravrouw / filmmaker
Esther
van Driesum
hoofd programma’s Binger Filmlab
Wiepko
Oosterhuis
programmeur
Erik
van Drunen
medewerker NIAF en docent animatie
Gabriël
Oostvogel
directeur Concert- en congresgebouw Albert Elings
documentairemaker
De Doelen
JacquelineEpskamp
scenarist, docent
Martijn
Tom filmmaker
GustaafPeek
schrijver, scenarist
WiroFelix
cameraman
Jennifer
filmmaker
Eline Flipse
filmmaker
SachaPolak
filmmaker
Carin Goeijers
filmmaker
WalliePollé
distributeur Cinéart
Clara
van Gool
filmmaker
QuirineRacké
filmmaker / beeldend kunstenaar
Rob
de Graaf
toneelschrijver
SusanneRaes
regisseur documentaire
Saskia Gubbels
filmmaker
Tina Rahimy
filosoof
Bente Hamel
radiomaker
Janna
Reinsma
student Wijsbegeerte en oprichter Wessel
voormalig eindredacteur documentaire
Cineville
HuibHaringhuizen
musicoloog
Sammy Ingrid Harms
journalist
Franky Ribbens
scenarioschrijver
Hans den Hartog Jager
kunstcriticus
Bennie Roeters
(scenario)schrijver
Remy
van Heugten
filmmaker
MargienRogaar
filmmaker
Jaap van Heusden
regisseur en scenarist
Peter Römer
acteur, regisseur, producent
Pay-UunHiu
journalist
Nienke
Rooijakkers dramaturg
Karen scenarist
Bart
Rutten
conservator beeldende kunst Stedelijk de Blok
Henk Burger
de Cloe
Fassaert
van der Hammen
van Holst Pellekaan
van Kilsdonk
Knikman
van Marle
te Pas
Pettersson
Reynaert
programmacoördinator IDFA
scenarist
Museum
46 BIJLAGEN
Adviseurs
ADVIESCOMMISSIE TAX-VIDEOCLIPFONDS
MarjolijnRuyg
grafisch ontwerper
Arjon Adel Salem
acteur en organisator/Sphinx Art Wilbert Mutsaers
zendermanager radio 3 FM en Radio 6
Rogier
filmmaker / eigenaar Czar.nl
Productions
Mariëlle
van Sauers
actrice, scenarist
Lieneke
van Schaardenburg
radiomaker en radiodocent
Saskia van Schaik
filmmaker / voormalig eindredacteur Dunnewind
van der Ploeg
directeur Impakt
ADVIESCOMMISSIE GAMEFONDS
VPRO
Bas van Berkestijn
directeur Woedend!
MargrietSchavemaker
Hoofd Collecties Stedelijk Museum
Martijn
van Boven
mediakunstenaar
Ties
filmmaker
Marinka Copier
game-expert werkzaam aan HKU
Schenk
Yvonne Scholten
radiomaker
Ben
wiskundige / beeldend kunstenaar
Schouten
KatelijneSchrama
filmmaker
Coco
Schrijber
filmmaker
Adri
Schrover
cameraman
Jan
Schuijren
curator beeldende kunst en media
JorindeSeijdel
kunsthistoricus / publicist
WytziaSoetenhorst
researcher
Fleur Speet
literair criticus
MarioSteenbergen
film- en video-editor
Walter
filmmaker
Stokman
Paul Stork
ontwerper en partner bij Fabrique
HeleenSuèr
scenarioschrijver
Judith Tromp
docent Universiteit van Amsterdam
Dick
beeldmaker
Tuinder
KatarinaTürler
editor
Marja Tutert
scenarioschrijver / scripteditor / docent Scriptschool
Yvonne
van Ulden
hoofdprogrammeur KLIK! Animatiefestival / lector HKU
SanderVos
editor
Simone
filmmaker
de Vries
ThomasVroege
filmmaker
Dirk
schrijver / redacteur
van Weelden
Huib Haye van der Werf
curator
Mark
editor
Wessner
ChrisWestendorp
scenarioschrijver / regisseur
LeontienWiering
Directeur/bestuurder Het Klooster Woerden
CynthiaWilson
uitvoerend producent
Esther Wouda
scenarioschrijver / scripteditor
Albert
Wulffers
docent Rietveld Academie
Erik
van Zuylen
scenarist / filmmaker
BIJLAGEN 47
Voorzitters, inleiders
en adviseurs interne evaluaties
VOORZITTERS
Aliona van der Horst
documentairemaker
Katinka Baehr
zelfstandig radiomaker
Michiel van Jaarsveld
regisseur / scenarist
Fien Bloemen
dramaturg
Koen Kleijn
journalist
Ernestine Comvalius
directeur Krater Theater Zuidoost
Leo Knikman
radiomaker
Claire van Daal
programmeur NFF
Bastiaan Kroeger
scenarist
Miriam Gilissen
adviseur / interim manager culturele Evianne Lamme
scenarist
organisaties
Helena van der Meulen
scenarist / filmcriticus
Patrick van Mil
Menna Laura Meijer
filmmaker
media
Peter Mertens
kunstenaar
Raimond Reijmers
e-cultuur maker
Julia van Mourik
onfhankelijk redacteur en programma
Willem Rodenhuis
vakreferent mediastudies & theater-
maker
consultant/interim manager cultuur en wetenschap, muziekwetenschap UvA
Wiepko Oosterhuis
artistiek leider Plaza Futura
Frank van Vree
Martijn te Pas
programmeur
Jennifer Pettersson
regisseur
Quirine Racké
kunstenaar / documentairemaker
Tina Rahimy
filosoof
Raimond Reijmers
e-cultuur maker
beeldend kunstenaar
Decaan Faculteit der Geestes-
wetenschappen UvA
INLEIDERS
John Appel
documentairemaker
Richtje Reinsma
Tessa Boerman
documentairemaker
Jiska Rickels
Marijn van der Jagt
dramaturg / journalist
Peter Römer
Stine Jensen
filosoof / publicist
Tom Rooduijn
journalist
Gawie Keyser
filmjournalist
Lieneke van Schaardenburg
voormalig radiomaker / radiodocent Walter van der Kooi
publicist
School voor Journalistiek
Ditteke Mensink
documentairemaker
Coco Schrijber
documentairemaker
Jenny Mijnhijmer
scenarist
Hanro Smitsman
producent / regisseur/ scenarist
Edzard Mik
schrijver / redacteur
Walter Stokman
filmmaker
Erik de Bruyn
filmmaker
Dick Tuinder
schrijver / publicist / filmmaker / Cees van Ede
programmamaker / schrijver
beeldend kunstenaar
Ineke Smits
filmmaker
René van Uffelen
Signe Zeilich-Jensen
specialist jeugdfilm en media
Filmacademie
ADVISEURS
John Appel documentairemaker
Asis Aynan
schrijver
Katinka Baehr
radioverslaggever / documentairemaker
Neske Beks
scenarist / theatermaker / filmmaker
Mieke Bernink
coördinator master FA
Marjolein Bierens
scenarist / regisseur
Suzy Blok
choreografe
Menno Boerema
editor
Colette Bothof
scenarist /regisseur
Desanne van Brederode
schrijver
Catherine van Campen
radio / documentaire
Dorine Cremers
dramaturg / coach
Anita van Dolen
programmeur dans Stadsschouwburg Amsterdam en Julidans
Cilia Erens
geluidskunstenaar / radiomaker
Wiro Felix
cameraman
Eline Flipse
documentairemaker
Ton Guiking
antropoloog / filmmaker
Aleida Hamel
programmamaker
Wessel van der Hammen
voormalig eindredacteur documentaire
Ingrid Harms
journalist
Alwine van Heemstra
radiodocumentairemaker / scenarist
48 BIJLAGEN
documentairemaker
zelfstandig scenarist / regisseur / auteur
studieleider / docent montage Heleen Verburg
toneelschrijver
Dirk van Weelden
schrijver
Esther Wouda
scriptcoach / creative producer
Begroting 2012 en exploitatierekeningen 2011 en 2012
BEGROTING
REALISATIE
REALISATIE
2012
2012
2011
y
y
y
17.922.045
17.922.045
17.922.045
200.000
376.093
205.844
0
288.600
478.458
400.000
378.160
472.722
40.000
2.439
9.540
18.562.045
18.967.337
19.088.609
Subsidie Ministerie van OCW
Subsidie Ministerie van OCW
Lager vastgestelde en ingetrokken subsidies
Lager vastgestelde subsidies
Ingetrokken aanvragen
Rentebaten
Overige baten
Totaal Baten
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds Game-producties
0
0
-54.257
200.000
0
0
200.000
-54.257
Landelijke omroepen
13.920.000
13.639.294
14.355.648
Regionale omroepen
1.690.000
1.814.900
2.019.170
Game-fonds
150.000
156.206
207.608
TAX-videoclipfonds
150.000
163.876
144.101
Varia (Hollandse Meesters)
350.000
735.000
5.193
16.260.000
16.509.276
16.731.720
Bestemmingsfonds Transmedia
Activiteitenlasten
Verleende subsidies:
Stimuleringsbeleid
Publieke discussie
60.000
60.809
58.583
Publicaties
75.000
66.595
56.947
Conferenties
50.000
0
79.728
Workshops en prijzen
300.000
326.830
291.454
Medewerkers stimuleringsbeleid
140.000
140.000
138.000
625.000
594.234
624.712
Personeelskosten
972.000
958.295
969.802
Huisvestingskosten
150.000
134.415
133.868
81.000
49.688
54.431
Algemene kosten
157.045
112.615
138.110
Advies- en bestuurskosten
186.000
149.901
156.188
Afschrijvingen
113.000
98.808
112.218
Overige lasten
18.000
-21.451
-713
1.677.045
1.482.271
1.563.904
29.000
181.556
222.530
1.677.045
1.482.271
1.563.904
9,03%
7,81%
8,19%
Beheerslasten
Kantoorkosten
Resultaat
Beheerslasten/Overhead
Idem in % van de begroting
BIJLAGEN 49
Balansen per 31 december 2011 en 2012
ACTIVA
31 DEC. 2012
31 DEC. 2011
o
o
309.448
383.407
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen:
Debiteuren
Overlopende activa
2.439
4.940
217.940
375.371
Liquide middelen
220.379
380.311
25.546.503
28.382.375
26.076.330
29.146.093
PASSIVA
Eigen vermogen
Egalisatiereserve
621.793
Bestemmingsreserve
200.000
440.237
0
821.793
440.237
Kortlopende schulden
Subsidieverplichtingen
Tussenrekening projecten
Crediteuren
Overlopende passiva
50 BIJLAGEN
23.809.844
26.631.853
1.182.083
1.872.920
51.820
38.921
210.790
162.163
25.254.537
28.705.857
26.076.330
29.146.094
Aanvragen en verleende subsidies
Aanvragen
Verleende subsidies
regionale omroep
1.814.900
workshops/prijzen 301.500
taxfonds
e-cultuur 678.200
gamefonds
taxfonds 173.176
e-cultuur
gamefonds 194.000
radio
radio 853.100
televisie Hollandse Meesters 700.000
televisie
12.107.248
televisie
Totaal aantal aanvragen in 2012
tv aanvragen landelijk
radio e-cultuur
gamefonds taxfonds totalen
4771843 38 42618
aanvragen regionaal
aanvragen totaal
5730 0 060
5342143 38 42678
Toekenningen nieuw talent
aantal aanvragen
Aantal aanvragenAandeel budget
Eerste
project
125
Vaker
dan drie keer
subsidie
Eerste
project
Tweede
of derde
project
3.082.397
54
10.818.623
Vaker
dan drie keer
subsidie
Tweede
of derde
project
2.608.256
46
BIJLAGEN 51
Subsidies landelijke omroep
2011
Bedragen per 2012
categorie
2011
2012
e-cultuur
788.950
radio
959.800
radio
853.100
e-cultuur
678.200
ontwikkeling televisie
996.000
podiumkunsten 310.000
ontwikkeling televisie
1.090.773
televisie drama
2.840.225
podiumkunsten 452.000
2.515.600
televisie drama
4.584.250
televisie
drama jeugd
2.873.000
televisie
documentaires
4.675.900
1.508.450
televisie Hollandse Meesters
700.000
televisie
documentaires
4.728.000
televisie drama jeugd
1.071.998
televisie documentaire jeugd
675.000
televisie documentaire jeugd
417.000
Aan omroepen toegekende subsidies
969.900
991.200
AVRO
gemiddelde
2008 – 2011
BNN 13.250
0
2012
353.875
214.000
BOS
102.250
EO
HUMAN
604.333
379.000
839.125
752.250
647.000
IKON
Joodse Omroep
0
139.150
593.940
536.666
KRO
1.154.611
1.094.000
NCRV
NPO 0
190.000
NTR
3.113.700
3.659.692
86.675
26.000
OHM
TROS 0 108.250
845.842
VARA
2.243.667
VPRO
1.793.193
Regionale Omroep
0
BIJLAGEN
2.515.600
1.106.817
1.508.450
Producenten
52
4.155.942
2.287.833
1.250.000
2.500.000
3.750.000
5.000.000
Bekroonde programma’s
1 minuutjes NTR / Radiomakers Desmet
Den Uyl en de affaire Lockheed VARA / Dutch Mountain Movies
Radioplan en regie: Katinka Baehr, Stef Visjager, Chris Bajema, Maartje Duin,
Scenario: Ger Beukenkamp, Hans Hylkema; regie: Hans Hylkema
Carolien Euser, Bente Hamel, Tjitske Mussche, Jennifer Pettersson, Jair Stein,
Beeld en Geluid (Hilversum, januari 2012)
Marije Schuurman Hess, Laura Stek
• Joop Keesmaat: Beeld en Geluid Award: Beste Acteur 2011
Prix Europa (Berlijn, Duitsland, oktober 2012)
• Catherine ten Bruggencate: Beeld en Geluid Award: Beste Actrice 2011
Best European Radio Drama Series or Serials of the Year 2012
Doden weg: Zonen van de Napoleonsbaan L1 / Hans Heijnen Films
A’dam - E.V.A. (Amsterdam En Vele Anderen) NTR / Flinck Film
Filmplan en regie: Hans Heijnen
Scenario: Robert Alberdingk Thijm; regie: Norbert ter Hall
Fritschy-Stichting en gemeente Sittard-Geleen (Geleen, mei 2012)
Beeld en Geluid (Hilversum, januari 2012)
• Stadscultuurprijs
• Beeld en Geluid Award Fictie 2011
Dutch Directors Guild (DDG) (Amsterdam, april 2012)
Door de oren van Ellen NCRV / Hollandse Helden
• Norbert ter Hall: DDG Award 2011 meest opmerkelijke regieprestatie
Filmplan en regie: Saskia Gubbels
BUSTER, Film Festival for Children and Youth (Kopenhagen, Denemarken,
Anne vliegt NCRV / Zuidenwind Filmprodukties
september 2012)
Filmplan en regie: Catherine van Campen
• Jury Award Short Documentary
Imagé Santé - Festival International du Film de Santé (Luik, België, maart
2012)
Hoe overleef ik... AVRO / Lemming Film
• Mental Health: Tweede prijs
Scenario: Maarten Lebens, Carly Schuit; regie: Ties Schenk, Remy van
International Short Film Festival (Saguenay, Canada, maart 2012)
Heugten
• Best short documentary
Cinekid
Festival Films de Femmes de Créteil (Créteil, France, april 2012)
• Juryprijs Kinderkast Fictie (Amsterdam, oktober 2012)
• Best short documentary
Bosifest 2012 (Belgrado, Servië, mei 2012)
Ik ben een meisje! NCRV / Hollandse Helden
• Best Bosifest Screenplay Plaque
Filmplan en regie: Susan Koenen
Curt.doc Festival Vidreres (Catalonië, Spanje, juni 2012)
New York International Children’s Film Festival (New York, Verenigde Staten,
• Audience Award
maart 2012)
• Jury Award
• Audience Award, ages 12-18
Face à Face Festival Saint-Etienne, Frankrijk (november 2012)
Cinema Junior: Brammetje Baas EO / BosBros
• Meilleur Film (Juryprijs)
Scenario: Tamara Bos; regie: Anna van der Heide
Nederlands Film Festival, Nederlands Filmfonds (Amsterdam, augustus 2012)
Interzone – Gedichten van Bart Chabot RTV West / StudioRev
• Gouden Film (>meer dan 100.000 bioscoopbezoekers)
Filmplan: Jeroen Rozendaal, Pim van Alten, Roel van Tour; regie: Jeroen
Dag van het Scenario Utrecht (september 2012)
Rozendaal
• Tamara Bos: Gouden Pen
College van Burgemeester en Wethouders Utrecht (Utrecht, september 2012)
Cinekid Amsterdam (oktober 2012)
• Filmprijs van de Stad Utrecht
• UPC Beste Nederlandse Kinderfilm (Juryprijs)
Janine NTR / IDTV Docs
Cinema Junior: Kauwboy NTR / Waterland
Filmplan en regie: Paul Cohen
Scenario: Boudewijn Koole; Jolein Laarman; regie: Boudewijn Koole
Beeld en Geluid (Hilversum, januari 2012)
Berlinale (Berlijn, Duitsland, februari 2012)
• Beeld en Geluid Award Cultuur 2012
• Grand Prix Deutsches Kinderhilfswerk
• Best First Feature Award
Keep on Steppin’ HUMAN / Submarine
CinéJeune de l’Aisne (Saint-Quentin, Frankrijk, april 2012)
Creatie: Marjoleine Boonstra, Céline Linssen, Jurriaan Esmeijer, Christiaan de
• Vakjuryprijs Prix de la ville de Saint-Quentin
Rooij
Young European Audience Film Day (Erfurt, Duitsland, juni 2012)
NFF Online Competitie (Utrecht, oktober 2012)
• EFA Young Audience Award
• UPC Innovatie Prijs
Netwerk Scenarioschrijvers (Utrecht, september 2012)
Zilveren Krulstaart Film
Kids & Docs: 2Broers KRO / RKK
Nederlands Film Festival (Utrecht, oktober 2012)
Filmplan en regie: Hilt Lochten
• Gouden Kalf Beste Muziek
Prix Jeunesse International (Munich, Germany, juni 2012)
Kring van Nederlandse Filmjournalisten (Utrecht, oktober 2012)
• Prix Jeunesse
• Prijs van de Nederlandse Filmkritiek
Divercine Kinderfilm Festival (Montevideo, Uruguay, juli 2012)
European Film Academy Malta (december 2012)
• Premio SIGNIS
• European Film Award: Discovery 2012 – FIPRESCI Prijs
• Premio UNICEF
BIJLAGEN BEKROONDE PROGRAMMA’S 53
Bekroonde programma’s
Kids & Docs: Ik ben echt niet bang! VPRO / Kaliber Film
De Oversteek: 170 Hz VPRO / Column Film
Filmplan en regie: Willem Baptist
Scenario en regie: Joost van Ginkel
Atlanta Film Festival (Atlanta, Verenigde Staten, april 2012)
Giffoni Film Festival (Giffoni, Italië, juli 2012)
• Grand Jury Prize Short Documentary
• Aluminiun Gryphon CIAL Award
55th San Francisco International Film Festival (San Francisco, Verenigde
Staten, mei 2012)
De Oversteek: Hemel VPRO / Circe Films
• Golden Gate Short Documentary Award
Scenario: Helena van der Meulen; regie: Sacha Polak
Berlinale Berlijn, Duitsland (februari 2012)
Kids & Docs: Oma Lien NCRV / Selfmade Films
• FIPRESCI Award
Filmplan en regie: Annelies de Wit
Nederlands Film Festival (Utrecht, oktober 2012)
Festival Internacional de Cine para Niños (Mexico Stad, Mexico, aug. 2012)
• Hannah Hoekstra: Gouden Kalf Beste Actrice
• Kinderjury: beste documentaire
De Oversteek: My Life on Planet B VPRO / IDTV
Kind en Kleur: Mina Moes VPRO / Family Affair Films
Scenario: Rogier de Blok, Iván López Núñez; regie: Iván López Núñez
Scenario: Hakima Elouarti; regie: Mirjam de With
Nederlands Film Festival (Utrecht, oktober 2012)
Internationale Kurzfilmtage (Oberhausen, Duitsland, mei 2012)
• MovieSquad NFF Award
• Children’s Jury evo Promotional Award - Intern. Children’s Film Competition
Giffoni Film Festival (Giffoni, Italië, juli 2012)
Painful Painting NTR / Zuidenwind Filmprodukties
• Gryphon Award Best Short Film
Filmplan en regie: Catherine van Campen
Cinekid
Asolo International Art Film Festival Asolo, Italië (augustus 2012)
• Publieksprijs Kinderkast Fictie (Amsterdam, oktober 2012)
• Category Artist’s Biographies: 1st Prize
Kind en Kleur: Papa’s Tango BOS / IJswater Films
Paradiso NTR / Zeppers Film & TV
Scenario: Amarins Romkema; regie: Michiel van Jaarsveld
Filmplan en regie: Jeroen Berkvens
Youngabout International Filmfestival (Bologna, Italië, maart 2012)
Jecheon International Music & Film Festival (Jecheon, Zuid-Korea, augustus
• Volwassen Jury Categorie Professioneel: Best Short
2012)
• Kinderjury Categorie Professioneel: Best Short
• Grand Prize World Music Film Today
BUSTER, Film Festival for Children and Youth (Kopenhagen, Denemarken,
september 2012)
De regels van Matthijs NCRV / Basalt Film
• Jury Award Best Short Film
Filmplan en regie: Marc Schmidt
Visions du Réel (Nyon, Zwitserland, april 2012)
Kort! 2012: Sevilla NTR / Baldr Film
Scenario: Marcel Roijaards; regie: Bram Schouw
• Grand Prix La Poste Suisse pour le meilleur long métrage de la compétition
internationale
Nederlands Film Festival (Utrecht, oktober 2012)
Nederlands Film Festival (Utrecht, oktober 2012)
• Gouden Kalf Beste Korte Film
• Beste Lange Documentaire
One Night Stand: Entre Nosotros NTR / VARA / VPRO / IJswater Films
Sien van Sellingen KRO / Interakt
Scenario en regie: Paloma Aguilera Valdebenito
Scenario: Janneke van der Pal; regie: Pieter Verhoeff
FIPA (Biarritz, Frankrijk, januari 2012)
Beeld en Geluid (Hilversum, januari 2012)
• FIPA D’ARGENT Special Prize
• Beeld en Geluid Award: Jeugd 2011
One Night Stand: Lang zal ze leven NTR / VARA / VPRO / Waterland Film
Water Children VPRO / Zeppers Film & TV
Scenario: Nynke de Jong; regie: Mannin de Wildt
Filmplan en regie: Aliona van der Horst
Netwerk Scenarioschrijvers (Utrecht, september 2012)
Doxa Documentary Film Festival (Vancouver, Canada, mei 2012)
Zilveren Krulstaart Kort
• Doxa Feature Documentary Award
One Night Stand: Vast NTR / VARA / VPRO / Lev Pictures
Wavumba - zij die naar vis ruiken BOS / SNG Film
Scenario: Bastiaan Tichler; regie: Rolf van Eijk
Filmplan: Jeroen van Velzen, Sara Kee; regie: Jeroen van Velzen
Prix Europa (Berlijn, Duitsland, oktober 2012)
Tribeca Film Festival (New York, VS, april 2012)
• Prix Geneve Europe Best Television Fiction Script of the Year 2012 by a
• Best New Documentary Director Award
Newcomer
Who’s In, Who’s Out BNN / Waterland Film / NewBeTV / Tuvalu Media
Over Canto BOS / Eyeworks Egmond
Conceptontwikkeling: Jeroen Koopman, Lourens Blok, Rob Bloemkolk, Jan
Filmplan en regie: Ramon Gieling
van der Zanden, Vincent ter Voert, Barbara Jurgens
Nederlands Film Festival & Nederlands Filmfonds (Amsterdam, februari 2012)
C21/Frapa International Formats Awards (Cannes, Frankrijk, oktober 2012)
• Kristallen Film: documentaire > 10.000 bioscoopbezoekers
• Award Best multi-platform format
54 BIJLAGEN BEKROONDE PROGRAMMA’S
Colofon
© 2013, Jaarverslag Mediafonds 2012
Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties
Herengracht 609
1017 CE Amsterdam
T 020 623 39 01
F 020 625 74 56
[email protected]
www.mediafonds.nl
twitter.com/Mediafonds
Tekst: voorzitter, directie en medewerkers Mediafonds
Samenstelling en eindredactie: Titia Vuyk, m.m.v. Jessica Groenewoud
en Mirjam van der Linden
Ontwerp en opmaak: Mannschaft, m.m.v. Sunny van der Berg
Het jaarverslag is ook gepubliceerd op de website van het fonds.
MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2012 COLOFON 55