3e verslag Claver Groep BV 25-08-2014

Bijlage 1
Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer: 3
Datum:
25 augustus 2014
Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:
Datum uitspraak:
Curator:
R-C:
Claver Groep B.V.
C/02/14/139F
18-02-2014
Mr C.G.H. Hofland
Mw.mr M.L. Trippenzee - Braaksma
Activiteiten onderneming:
Omzetgegevens:
Personeel gemiddeld aantal:
SCHILDERWERKEN EN GLASZETTEN
2012 € 131.028,-2
Saldo einde verslagperiode:
Verslagperiode:
Bestede uren in verslag periode:
Bestede uren Totaal:
1.
11-06-2014 T/M 25-08-2014
2 UUR EN 25 MINUTEN
15 UUR EN 42 MINUTEN
Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Winst en verlies
1.3 Balanstotaal
1.4 Lopende procedures
1.5 Verzekeringen
1.6 Huur
1.7 Oorzaak faillissement
2.
€ 3.693,94
Failliet is opgericht bij notariële akte 27-11-1997.Enig
: aandeelhouder en bestuurder van failliet is Claver Holding
BV. Bestuurder en enig aandeelhouder van Claver Holding
BV is de heer D.G.C. Verlaar
: 2012 verlies: € 40.884,-: 2012: € 65.345,-: Er zijn geen lopende procedures aanhangig
De verzekeringen van failliet zijn kaart gebracht en waar
: nodig beëindigd. Eventuele premierestituties zullen worden
gestort op de boedelrekening
: Failliet huurde geen bedrijfsruimte.
: Onvoldoende opdrachten door economische crisis in de bouw,
waardoor de lasten niet meer konden worden voldaan.
Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faill.
2.2 Aantal in jaar voor faill.
2.3 Datum ontslagaanzegging
Werkzaamheden
: Geen personeel
: 2
: nvt
: afgewikkeld
Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:
3.
Claver Groep B.V.
C/02/14/139F
Activa
ONROERENDE ZAKEN
3.1
Beschrijving
: Aan failliet behoren geen onroerende zaken toe
: nvt
3.2
Verkoopopbrengst
3.3
Hoogte hypotheek
3.4
Boedelbijdrage
: nvt
: nvt
Werkzaamheden
: afgewikkeld
BEDRIJFSMIDDELEN
3.5
Beschrijving
3.6
Verkoopopbrengst
3.7
Boedelbijdrage
3.8
Bodemvoorrecht fiscus
Werkzaamheden
: 1 Altrex opbouwsteiger en 1 schuifladder, de curator is
doende met de verkoop
: € 907,50
: Geheel aan de boedel
: Nvt
: Afwikkeling in overleg met pandhouder. Afgewikkeld
VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK
3.9 Beschrijving
:
Geen
3.10 Verkoopopbrengst
:
Nvt
3.11 Boedelbijdrage
:
Nvt
:
Afgewikkeld
Werkzaamheden
ANDERE ACTIVA
3.12 Beschrijving
3.13 Verkoopopbrengst
Werkzaamheden
4.
: afgewikkeld
Debiteuren
4.1 Omvang debiteuren
4.2 Opbrengst
4.3 Boedelbijdrage
Werkzaamheden
PAG. 2
: Geen
: Nvt
: € 923,06.
: € 13,38
: 10%
: Verdere incasso blijkt onmogelijk.
Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:
5.
Bank / Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Boedelbijdragen
5.6 Eigendomsvoorbehoud
5.7 Reclamerechten
5.8 Retentierechten
Werkzaamheden
6.
Claver Groep B.V.
C/02/14/139F
: € 64.322,75 Rabobank de Zuidelijke Baronie
: geen
Tot zekerheid van de aan failliet verschafte financiering zijn
: aan de Rabobank verpand de inventaris, de voorraden en de
debiteuren.
: De verpande zaken worden in samenspraak met pandhouder
verkocht. Afgewikkeld
: € 907,50
: Geen
: Geen
: Geen
: Afwikkeling verkoop verpande zaken. Afgewikkeld
Doorstart / voortzetten onderneming
VOORTZETTEN
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
Werkzaamheden
DOORSTART
6.3 Beschrijving
6.4 Verantwoording
6.5 Opbrengst
6.6 Boedelbijdrage
Werkzaamheden
7.
: afgewikkeld
: Nvt
: Nvt
: Nvt
: Nvt
: afgewikkeld
Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedk. Verkl. Accountant
7.4 Stortingsverpl. aandelen
PAG. 3
: Nvt
: Nvt
Boekhouding is compleet overhandigd en was zodanig
: ingericht dat de rechten en verplichtingen van failliet konden
worden vastgesteld.
: Laatste jaarrekening 2012 gedeponeerd op 29-01-2014
: Failliet maakte gebruik van de vrijstelling, die zij o.g.v.
art.2: 396BW als "kleine" vennootschap genoot.
Gelet op het feit dat failliet op 27-11-1997 is opgericht, is
: een eventuele vordering uit hoofde van de
stortingsverplichting reeds verjaard
Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
Werkzaamheden
8.
: Geen aanwijzingen
: Geen aanwijzingen
: afgewikkeld
Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. van het UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Werkzaamheden
9.
Claver Groep B.V.
C/02/14/139F
: Salaris curator p.m.
: € 7.827,-: Nvt
: Nnb
: 8
: € 13.478,18
: Opheffen wegens gebrek aan baten
: Verder inventariseren crediteuren. Afgewikkeld
Procedures
9.1 Naam wederpartij(en)
: Nvt
9.2 Aard procedure
: Nvt
9.3 Stand procedure
: Nvt
Werkzaamheden
10.
Overig
10.1 Termijn afwikkeling faill.
10.2 Plan van aanpak
10.3 Indiening volgend verslag
Werkzaamheden
PAG. 4
: afgewikkeld
: Zo spoedig mogelijk.
Bestuurder schuld aan boedel voldaan. Overige
: werkzaamheden afgerond. Verzoek opheffing wegens
gebrek aan baten.
: 25-11-2014
: Zie 10.2