Downloaden pdf - Sika Nederland BV

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II - Nederland
Sika® Primer-207 LUM
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/
onderneming
1.1 Productidentificatie
Productnaam
: Sika® Primer-207 LUM
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Op dit moment is er geen volledige informatie beschikbaar over geïdentificeerd gebruik. Wanneer de gegevens
beschikbaar komen, zal het worden geïntegreerd in het veiligheidsinformatieblad.
Productgebruik
: Voorbehandelingsproduct
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Fabrikant/Distributeur
: Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Nederland
: 030-2410120
: 030-2414482
Telefoonnummer:
Faxnummer
e-mail adres van de
verantwoordelijke voor dit VIB
Telefoonnummer voor
noodgevallen
: [email protected]
: NVIC telefoonnummer 030-2748888, uitsluitend
bereikbaar voor een behandelend arts in geval
van een accidentele vergiftiging.
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen
Leverancier
Telefoonnummer
: NVIC telefoonnummer 030-2748888, uitsluitend
bereikbaar voor een behandelend arts in geval
van een accidentele vergiftiging.
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1 Indeling van de stof of het mengsel
Productomschrijving
: Mengsel
Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H336
Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
Indeling overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG [Richtlijn gevaarlijke preparaten]
Het product is geklasseerd als gevaarlijk volgens richtlijn 1999/45/EG en zijn wijzigingen.
Classificatie
: F; R11
Xi; R36
R42/43, R66, R67
Fysisch/chemische
: Licht ontvlambaar.
gevaren
Datum van uitgave
: 07.07.2014.
Veiligheidsbladnummer : 100000004087-1
1/15
Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II - Nederland
Sika® Primer-207 LUM
07.07.2014 2/15
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
Risico's voor de
gezondheid
: Irriterend voor de ogen. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact
met de huid. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid
veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de R- of H-zinnen die hierboven staan vermeld.
Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.
2.2 Etiketteringselementen
Gevaarsymbolen
:
Signaalwoord
Gevarenaanduidingen
: Gevaar
: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden
veroorzaken.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Preventie
: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. In
goed gesloten verpakking bewaren. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/
spuitnevel vermijden. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming
dragen.
: Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. In
geval van brand: Blussen met droog zand, droge chemicaliën of alcoholbestendige
schuim.
: ethylacetaat
aromatic polyisocyanate
4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat
Reactie
Gevaarlijke bestanddelen
Aanvullende
etiketonderdelen
: Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. Herhaalde
blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Bijlage XVII - Beperkingen
met betrekking tot de
productie, het op de markt
brengen en het gebruik
van bepaalde gevaarlijke
stoffen, mengsels en
producten
: Niet van toepassing.
2.3 Andere gevaren
Overige gevaren die niet
leiden tot classificatie
: Geen bekend.
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Stof/preparaat
Datum van uitgave
: Mengsel
: 07.07.2014.
Veiligheidsbladnummer : 100000004087-1
2/15
Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II - Nederland
Sika® Primer-207 LUM
07.07.2014 3/15
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Classificatie
Product- /ingrediëntennaam
Identificatiemogelijkheden
ethylacetaat
RRN: 01-2119475103-46
EG: 205-500-4
CAS-nummer: 141-78-6
Index: 607-022-00-5
butanon
RRN: 01-2119457290-43
EG: 201-159-0
CAS-nummer: 78-93-3
Index: 606-002-00-3
aromatic polyisocyanate
CAS-nummer: 53317-61-6
tris(p-isocyanatofenyl)thiofosfaat
EG: 223-981-9
CAS-nummer: 4151-51-3
4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat
RRN: 01-2119457014-47
EG: 202-966-0
CAS-nummer: 101-68-8
Index: 615-005-00-9
%
67/548/EEG
Type
Verordening (EG) nr.
1272/2008 [CLP]
>=35, <50
F; R11
Xi; R36
R66, R67
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
[1]
>=15, <20
F; R11
Xi; R36
R66, R67
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
[1] [2]
>=5, <10
Xi; R36
R43
R42
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Resp. Sens. 1, H334
[1]
Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20, R48/20
Xi; R36/37/38
R42/43
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
[1]
Zie rubriek 16 voor
de volledige tekst
van de R-zinnen
die hierboven
worden vermeld.
Zie Rubriek 16 voor de
volledige tekst van de
H-zinnen die
hierboven staan
vermeld.
>=1, <5
>=0.1, <1
[1]
Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van
toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBT of zPzB
of een werkplaats blootstellingslimiet zijn toegewezen en op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.
Type
[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar
[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet
[3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII
[4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII
[5] Een even zorgwekkende stof
Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Oogcontact
: Spoel de ogen onmiddellijk gedurende met ruime hoeveelheden water, waarbij u de
boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen
na en verwijder ze. Blijf ten minste 10 minuten spoelen. Raadpleeg een arts.
Inademing
: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het
ademen vergemakkelijkt. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn
moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke
ademhalingsapparatuur dragen. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of
als zich ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te
worden toegediend door getraind personeel. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die
mond-op-mondbeademing toepast. Raadpleeg een arts. Raadpleeg een
Datum van uitgave
: 07.07.2014.
Veiligheidsbladnummer : 100000004087-1
3/15
Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II - Nederland
Sika® Primer-207 LUM
07.07.2014 4/15
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
Huidcontact
Inslikken
vergiftigingencentrum of een arts, indien noodzakelijk. Plaats in stabiele zijligging en
roep onmiddelijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat
luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdboord,
das, riem of ceintuur. Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen
symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang
onder medisch toezicht blijven. Vermijdt verdere blootstelling wanneer er klachten of
symptomen van welke aard dan ook zijn.
: Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger.
Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Was verontreinigde kleding grondig
met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen. Blijf ten minste 10 minuten
spoelen. Raadpleeg een arts. Vermijdt verdere blootstelling wanneer er klachten of
symptomen van welke aard dan ook zijn. Was kleding alvorens ze opnieuw te
gebruiken. Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik.
: Spoel de mond met water. Kunstgebit indien aanwezig verwijderen. Het slachtoffer
in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen
vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn
is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Stop hiermee als het
slachtoffer misselijk wordt, omdat overgeven gevaarlijk kan zijn. Zet niet aan tot
braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Indien de persoon moet
braken, houdt het hoofd dan laag om te voorkomen dat er braaksel in de longen
komt. Raadpleeg een arts. Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts, indien
noodzakelijk. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Plaats in
stabiele zijligging en roep onmiddelijk medische hulp in, indien de persoon
bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los,
zoals een overhemdboord, das, riem of ceintuur.
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid
Oogcontact
: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Inademing
: Kan verzwakking van het centrale zenuwstelsel veroorzaken. Kan slaperigheid of
duizeligheid veroorzaken. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Blootstelling aan ontledingsproducten kan
gevaar voor de gezondheid opleveren. Na blootstelling kunnen ernstige gevolgen
met vertraging optreden.
Huidcontact
: Ontvettend voor de huid. Kan droge huid en irritatie veroorzaken. Kan een
allergische huidreactie veroorzaken.
Inslikken
: Kan verzwakking van het centrale zenuwstelsel veroorzaken. Veroorzaakt irritatie
aan mond, keel en maag.
Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling
Oogcontact
: Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:
pijn of irritatie
tranenvloed
roodheid
Inademing
: Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:
Piepend ademhalen of ademhalingsmoeilijkheden
astma
misselijkheid of braken
hoofdpijn
slaperigheid/moeheid
duizeligheid/draaierigheid
bewusteloosheid
Huidcontact
: Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:
irritatie
roodheid
droogheid
barsten
Inslikken
: Geen specifieke gegevens.
Datum van uitgave
: 07.07.2014.
Veiligheidsbladnummer : 100000004087-1
4/15
Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II - Nederland
Sika® Primer-207 LUM
07.07.2014 5/15
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Opmerkingen voor arts
: Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met
vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch
toezicht blijven.
Specifieke behandelingen
: Geen specifieke behandeling.
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1 Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
: Gebruik bluspoeder, CO₂, waternevel (mist) of schuim.
Ongeschikte blusmiddelen
: Gebruik geen waterstraal.
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Risico's van de stof of het
: Licht ontvlambare vloeistof en damp. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan
mengsel
de houder barsten en eventueel exploderen. Wegvloeien in riool kan gevaar voor
brand of explosie veroorzaken.
Gevaarlijke thermische
: Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:
ontledingsproducten
kooldioxide
koolmonoxide
stikstofoxiden
zwaveloxiden
fosforoxiden
metaaloxide(n)
5.3 Advies voor brandweerlieden
Speciale beschermende
: In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het
maatregelen voor
incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op
brandbestrijders
persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Verplaats de
reservoirs uit het brandgebied als dat zonder risico kan. Gebruik waternevel om aan
het vuur blootgestelde vaten koel te houden.
Speciale beschermende
: Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk
uitrusting voor
ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een
brandweerlieden
overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen,
beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469,
geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het
mengsel
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Voor andere personen dan : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of
de hulpdiensten
in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat
onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet
aan en loop er niet doorheen. Sluit alle ontstekingsbronnen af. Geen open vuur en
niet roken in het gevarengebied. Vermijd inademen van damp of nevel. Zorg voor
voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij
onvoldoende ventilatie. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
Voor de hulpdiensten
Datum van uitgave
: Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan
ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen.
Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de
hulpdiensten".
: 07.07.2014.
Veiligheidsbladnummer : 100000004087-1
5/15
Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II - Nederland
Sika® Primer-207 LUM
07.07.2014 6/15
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het
mengsel
6.2
: Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in
Milieuvoorzorgsmaatregelen
contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de
betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering,
waterwegen, bodem of lucht).
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Gering morsen
: Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar
gemorst is. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Verdun
met water en opmoppen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien wateronoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare
afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
Uitgebreid morsen
: Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar
gemorst is. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Benader
de uitstoot met de wind in de rug. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of
gesloten ruimten. Voer weggelekt materiaal af naar een
afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt. Neem gemorst preparaat op met
niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of
diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de
plaatselijke voorschriften. Af laten voeren door een vergunninghoudend
afvalverwerkingsbedrijf. Vervuild absorberend materiaal kan dezelfde risico's met
zich meebrengen als het gemorste product.
6.4 Verwijzing naar andere
rubrieken
: Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.
Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Beschermende
: Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
maatregelen
Personen die in het verleden te kampen hebben gehad met sensibilisering van de
huid, astma, allergieën of chronische- of terugkerende ademhalingsziekten mogen
niet worden ingezet bij processen waarbij dit product wordt gebruikt. Zorg dat het
product niet in de ogen of op de huid of kleding terecht komt. Niet innemen. Vermijd
inademen van damp of nevel. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Draag het
daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Ga
opslagruimtes en besloten ruimtes niet binnen tenzij voldoende ventilatie aanwezig is.
Bewaren in de originele verpakking, of in een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt
van compatibel materiaal; goed gesloten houden wanneer het niet in gebruik is.
Opbergen en gebruiken uit de buurt van hitte, vonken, open vuur en elke andere
mogelijke ontstekingsbron. Gebruik explosieveilige elektrische apparatuur (ventilatie,
verlichting en materiaalbehandeling). Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
Neem voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ontladingen. Lege
verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn. Vat niet hergebruiken.
Advies inzake algemene
arbeidshygiëne
: In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten,
drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht
wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en
beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor
aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Datum van uitgave
: 07.07.2014.
Veiligheidsbladnummer : 100000004087-1
6/15
Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II - Nederland
Sika® Primer-207 LUM
07.07.2014 7/15
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Bewaar in een afzonderlijk, goedgekeurd gebied.
Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats,
verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Achter slot
bewaren. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Gescheiden houden van oxiderende stoffen. Bewaar de verpakking goed
afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en
dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem
passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
7.3 Specifiek eindgebruik
Aanbevelingen
Oplossingen specifiek
voor de industriële sector
: Niet beschikbaar.
: Niet beschikbaar.
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke
bescherming
De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. Informatie wordt verstrekt op basis van het typisch
te verwachten gebruik van het product. Er kunnen aanvullende maatregelen vereist zijn voor hantering van
bulkhoeveelheden of voor andere toepassingen die zouden kunnen leiden tot een significante verhoging van de
blootstelling van de werknemer of van emissies naar het milieu.
8.1 Controleparameters
Beroepsmatige blootstellingslimieten
Product- /ingrediëntennaam
ethylacetaat
butanon
4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat
Aanbevolen monitoring
procedures
Grenswaarden voor blootstelling
TRGS900 AGW (Duitsland, 9/2012).
PEAK: 3000 mg/m³ 15 minuten.
PEAK: 800 ppm 15 minuten.
TWA: 1500 mg/m³ 8 uren.
TWA: 400 ppm 8 uren.
MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 6/2011).
Opgenomen via de huid. Opmerkingen: Wettelijke (legal)
grenswaarden zijn wettelijk vastgelegd,. Bestuurlijke
(administrative) grenswaarden hebben geen wettelijke status
en zijn daarom niet bindend.
MAC-TGG, 15 min.: 900 mg/m³ 15 minuten.
MAC-TGG, 8 uur: 590 mg/m³ 8 uren.
MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 6/2011).
Opgenomen via de huid.
MAC-TGG, 8 uur: 1 mg/m³, (als CN) 8 uren.
MAC-TGG, 15 min.: 10 mg/m³, (als CN) 15 minuten.
: Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring
van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de
effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak
van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen. Er moet
gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese
Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de
blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de
grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van
blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482
(Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor
het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen
voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.
DNEL's/DMEL's
Geen DEL's beschikbaar.
PNEC's
Datum van uitgave
: 07.07.2014.
Veiligheidsbladnummer : 100000004087-1
7/15
Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II - Nederland
Sika® Primer-207 LUM
07.07.2014 8/15
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke
bescherming
Geen PEC's beschikbaar.
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische
: Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Maak gebruik van gesloten installaties,
maatregelen
lokale afzuig of andere technische beheersmaatregelen om beroepsmatige
blootstelling aan luchtverontreinigingen onder de aanbevolen of wettelijke
grenswaarden te houden. De technische controlemiddelen dienen ook gas-, dampen stofconcentraties beneden alle explosiegrenswaarden te houden. Gebruik
explosieveilige ventilatie.
Individuele beschermingsmaatregelen
Hygiënische maatregelen
: Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht
grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag.
Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde
kleding te verwijderen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de
oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.
Bescherming van de ogen/ : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan
het gezicht
spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor
de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard. Indien
contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen,
tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is:
veiligheidsbril.
Bescherming van de huid
Bescherming van de
: Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren
handen
van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die
resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.
Referentienummer EN 374. Geschikt voor korte tijd gebruik of bescherming tegen
spatten: handschoenen van butyl rubber/nitril rubber. (0,4 mm), doorbraaktijd <30
min. Verontreinigde handschoenen moeten worden verwijderd. Geschikt voor
permanente blootstelling: Viton handschoenen (0.4 mm), doorbraaktijd >30 min.
Lichaamsbescherming
: Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis
van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist
te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt. Indien er een risico
bestaat op ontsteking door statische elektriciteit, moet anti-statische beschermende
kleding worden gedragen. Voor de beste bescherming tegen statische ontladingen,
moet kleding bestaan uit anti-statische overalls, laarzen en handschoenen.
Raadpleeg de Europese norm EN 1149 voor verdere informatie over materiaal- en
ontwerpeisen en beproevingsmethoden.
Overige huidbescherming : Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen
moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de
risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een
deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.
Bescherming van de
: De keuze van een masker moet gebaseerd worden op verwachte
ademhalingswegen
blootstellingslimieten, de gevaren van het product en de limieten voor veilig werken
van het type masker.
Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dient u een goed
passend, luchtzuiverend of luchttoevoerend ademhalingstoestel te gebruiken dat
voldoet aan een goedgekeurde standaard.
filter voor organische dampen (type A) en stofdeeltjes
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm
P1: Inert materiaal; P2: Xn; P3: T, T+
Beheersing van
: Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er
milieublootstelling
zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de
milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of
technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te
brengen tot een aanvaardbaar niveau.
Datum van uitgave
: 07.07.2014.
Veiligheidsbladnummer : 100000004087-1
8/15
Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II - Nederland
Sika® Primer-207 LUM
07.07.2014 9/15
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke
bescherming
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Voorkomen
Fysische toestand
Kleur
: Vloeistof.
: Zwart.
Geur
Geurdrempelwaarde
pH
Smelt-/vriespunt
Beginkookpunt en kooktraject
: Karakteristiek.
: Niet beschikbaar.
: Niet beschikbaar.
: Niet beschikbaar.
: Niet beschikbaar.
Vlampunt
: Gesloten kroes: -4°C
Verdampingssnelheid
Ontvlambaarheid (vast, gas)
Verbrandingstijd
Verbrandingssnelheid
:
:
:
:
Bovenste/onderste
ontvlambaarheids- of
explosiegrenswaarden
: Laagst bekende waarde:
Onder: 1.8% (butanon)
Hoogst bekende waarde:
Boven: 11.5% (ethylacetaat)
: Hoogst bekende waarde: 10.9 kPa (81.591629319 mm Hg) (ethylacetaat)
: Niet beschikbaar.
: ~1.01 g/cm³ [20°C (68°F)]
: Niet beschikbaar.
: Onoplosbaar in de volgende materialen: water
: Niet beschikbaar.
Dampspanning
Dampdichtheid
Dichtheid
Relatieve dichtheid
Oplosbaarheid
Verdelingscoëfficiënt noctanol/water
Zelfontbrandingstemperatuur
Ontledingstemperatuur
Viscositeit
Ontploffingseigenschappen
Oxiderende eigenschappen
:
:
:
:
:
Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.
404°C (butanon)
Niet beschikbaar.
Kinematisch (40°C): <0.205 cm 2/s
Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
9.2 Overige informatie
Geen aanvullende informatie.
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1 Reactiviteit
: Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens
beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
10.2 Chemische stabiliteit
: Het product is stabiel.
10.3 Mogelijke gevaarlijke
reacties
: Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen
gevaarlijke reacties optreden.
Datum van uitgave
: 07.07.2014.
Veiligheidsbladnummer : 100000004087-1
9/15
Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II - Nederland
Sika® Primer-207 LUM
07.07.2014 10/15
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.4 Te vermijden
omstandigheden
: Vermijd alle mogelijke ontstekingsbronnen (vonk of vlam). Zet verpakkingen niet
onder druk, niet snijden, lassen, harden, solderen, gaten boren, schuren of niet aan
warmte- of ontstekingsbronnen blootstellen.
10.5 Chemisch op elkaar
inwerkende materialen
: Reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen:
oxyderende stoffen
10.6 Gevaarlijke
ontledingsproducten
: Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen
gevaarlijke afvalproducten gevormd.
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1 Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit
Product- /
ingrediëntennaam
ethylacetaat
butanon
aromatic polyisocyanate
Conclusie/Samenvatting
Irritatie/corrosie
Conclusie/Samenvatting
Overgevoeligheid
Conclusie/Samenvatting
Mutageniciteit
Conclusie/Samenvatting
Kankerverwekkendheid
Resultaat
LC50 Inademing Damp
LD50 Dermaal
LD50 Oraal
LC50 Inademing Damp
LD50 Dermaal
LD50 Oraal
LD50 Oraal
Soorten
Dosis
Blootstelling
Rat
Konijn
Rat
Rat
Konijn
Rat
Rat
1600 mg/l
>5000 mg/kg
>5000 mg/kg
36 mg/l
>5000 mg/kg
3300 mg/kg
>5000 mg/kg
4 uren
4 uren
-
Categorie
Wijze van
blootstelling
Doelorganen
: Niet beschikbaar.
: Niet beschikbaar.
: Niet beschikbaar.
: Niet beschikbaar.
Conclusie/Samenvatting
: Niet beschikbaar.
Giftigheid voor de voortplanting
Conclusie/Samenvatting
: Niet beschikbaar.
Teratogeniciteit
Conclusie/Samenvatting
: Niet beschikbaar.
STOT bij eenmalige blootstelling
Product- /ingrediëntennaam
ethylacetaat
Categorie 3
butanon
Categorie 3
4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat
Categorie 3
Niet van
toepassing.
Niet van
toepassing.
Niet van
toepassing.
Narcotische
werking
Narcotische
werking
Irritatie van de
luchtwegen
STOT bij herhaalde blootstelling
Product- /ingrediëntennaam
4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat
Categorie
Categorie 2
Wijze van
blootstelling
Niet bepaald
Doelorganen
Niet bepaald
Gevaar bij inademing
Niet beschikbaar.
Datum van uitgave
: 07.07.2014.
Veiligheidsbladnummer : 100000004087-1
10/15
Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II - Nederland
Sika® Primer-207 LUM
07.07.2014 11/15
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
Informatie over
: Niet beschikbaar.
waarschijnlijke
blootstellingsrouten
Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid
Oogcontact
: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Inademing
: Kan verzwakking van het centrale zenuwstelsel veroorzaken. Kan slaperigheid of
duizeligheid veroorzaken. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Blootstelling aan ontledingsproducten kan
gevaar voor de gezondheid opleveren. Na blootstelling kunnen ernstige gevolgen
met vertraging optreden.
Huidcontact
: Ontvettend voor de huid. Kan droge huid en irritatie veroorzaken. Kan een
allergische huidreactie veroorzaken.
Inslikken
: Kan verzwakking van het centrale zenuwstelsel veroorzaken. Veroorzaakt irritatie
aan mond, keel en maag.
Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling
Blootstelling op korte termij
Mogelijke directe effecten : Niet beschikbaar.
Mogelijke vertraagde
: Niet beschikbaar.
effecten
Blootstelling op lange termijn
Mogelijke directe effecten : Niet beschikbaar.
Mogelijke vertraagde
: Niet beschikbaar.
effecten
Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid
Niet beschikbaar.
Conclusie/Samenvatting
Algemeen
: Niet beschikbaar.
: Langdurig of herhaald contact kan de huid ontvetten en leiden tot irritatie, gebarsten
huid en/of dermatitis. Bij personen die eenmaal zijn gesensibiliseerd, kan daarna bij
blootstelling aan zeer lage concentraties een ernstige allergische reactie
plaatsvinden.
Kankerverwekkendheid
Mutageniciteit
Teratogeniciteit
: Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
: Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
: Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Effecten op de
ontwikkeling
Effecten op de
vruchtbaarheid
Overige informatie
: Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
: Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
: Niet beschikbaar.
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1 Toxiciteit
Conclusie/Samenvatting
: Niet beschikbaar.
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
Conclusie/Samenvatting
: Niet beschikbaar.
12.3 Bioaccumulatie
Datum van uitgave
: 07.07.2014.
Veiligheidsbladnummer : 100000004087-1
11/15
Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II - Nederland
Sika® Primer-207 LUM
07.07.2014 12/15
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
Product- /
ingrediëntennaam
LogPow
ethylacetaat
0.68
butanon
0.3
4,4'4.51
methyleendifenyldiisocyanaat
BCF
Potentieel
-
laag
laag
hoog
12.4 Mobiliteit in de bodem
Scheidingscoëfficiënt
aarde/water (KOC)
: Niet beschikbaar.
Mobiliteit
: Niet beschikbaar.
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
PBT
: Niet van toepassing.
zPzB
: Niet van toepassing.
12.6 Andere schadelijke
effecten
: Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Product
Verwijderingsmethoden
: Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot
een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle
bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende
wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle
andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet
te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend
afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering
tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.
Verpakking
: Volledig geledigde verpakkingen kunnen voor recycling afgevoerd worden. Niet te
reinigen verpakkingen moeten net als de stof verwijderd worden.
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
ADR/RID - ADN
14.1 VN-nummer
UN1866
IMDG
IATA
UN1866
UN1866
Hars, oplossing
14.2 Juiste
ladingnaam
overeenkomstig
de
modelreglementen
van de VN
Resin solution
Resin solution
14.3
3
3
3
II
II
II
Transportgevarenklasse
(n)
14.4
Verpakkingsgroep
Datum van uitgave
: 07.07.2014.
Veiligheidsbladnummer : 100000004087-1
12/15
Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II - Nederland
Sika® Primer-207 LUM
07.07.2014 13/15
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
14.5 Milieugevaren No
No
Extra informatie
Tunnelcode
(D/E)
Emergency schedules (EmS) F-E, S-E
Classificatiecode
F1
14.7 Vervoer in bulk
overeenkomstig bijlage II bij
MARPOL 73/78 en de IBCcode
No
: Niet beschikbaar.
RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen
Bijlage XIV
Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.
Zeer zorgwekkende stoffen
Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.
Bijlage XVII - Beperkingen : Niet van toepassing.
met betrekking tot de
productie, het op de
markt brengen en het
gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen,
mengsels en producten
Overige EU-regelgeving
REACH Information:
: All substances contained in Sika Products are
- preregistered or registered by our upstream suppliers, and/or
- preregistered or registered by Sika, and/or
- excluded from the regulation, and/or
- exempted from the registration.
Europese inventaris
: Niet beschikbaar.
Kankerverwerkende
Product- /
effecten
ingrediëntennaam
4,4'Carc. 2, H351
methyleendifenyldiisocyanaat
Mutagene effecten Effecten op de
ontwikkeling
-
Effecten op de
vruchtbaarheid
-
Nationale regelgeving
Nationale regelgeving
Nationale regelgeving
15.2
Chemischeveiligheidsbeoordeling
Datum van uitgave
: Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist
zijn.
: 07.07.2014.
Veiligheidsbladnummer : 100000004087-1
13/15
Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II - Nederland
Sika® Primer-207 LUM
07.07.2014 14/15
RUBRIEK 16: Overige informatie
Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.
Afkortingen en acroniemen
: ATE = Acuut toxiciteitsschatting
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG)
No. 1272/2008]
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie
RRN = REACH registratie nummer
Volledige tekst van
afgekorte H-zinnen
: H225
H315
H317
H319
H332
H334
H335
H336
H351
H373
Volledige tekst van
indelingen [CLP/GHS]
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Schadelijk bij inademing.
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde
blootstelling.
: Acute Tox. 4, H332
Carc. 2, H351
Eye Irrit. 2, H319
Flam. Liq. 2, H225
Resp. Sens. 1, H334
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Volledige tekst van
afgekorte R-zinnen
Volledige tekst van
indelingen [Richtlijn
gevaarlijke stoffen/Richtlijn
gevaarlijke preparaten]
Historie
Gedrukt op
Datum van uitgave
Datum vorige uitgave
Kennisgeving aan de lezer
Datum van uitgave
ACUTE TOXICITEIT: INADEMING - Categorie 4
KANKERVERWEKKENDHEID - Categorie 2
ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2
ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 2
INHALATIEALLERGEEN - Categorie 1
HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2
HUIDALLERGEEN - Categorie 1
SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ
HERHAALDE BLOOTSTELLING - Categorie 2
SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ
EENMALIGE BLOOTSTELLING [Irritatie van de
luchtwegen] - Categorie 3
SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ
EENMALIGE BLOOTSTELLING [Narcotische werking] Categorie 3
: R11- Licht ontvlambaar.
R40- Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.
R20- Schadelijk bij inademing.
R48/20- Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
blootstelling bij inademing.
R36- Irriterend voor de ogen.
R36/37/38- Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R42- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
R43- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R42/43- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.
R66- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R67- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
: F - Licht ontvlambaar
Carc. Cat. 3 - Carcinogeen categorie 3
Xn - Schadelijk
Xi - Irriterend
: 07.07.2014.
: 07.07.2014.
: 12.06.2014.
: 07.07.2014.
Veiligheidsbladnummer : 100000004087-1
14/15
Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II - Nederland
Sika® Primer-207 LUM
07.07.2014 15/15
RUBRIEK 16: Overige informatie
De gegeven informatie in dit veiligheidsblad is gebaseerd op de huidige stand van kennis en techniek op de
datum van publicatie. Zij bieden geen enkele garantie. Onze meest recente Algemene Verkoopvoorwaarden zijn
van toepassing. Raadpleeg voor verwerking en gebruik van onze producten het Product informatieblad
Datum van uitgave
: 07.07.2014.
Veiligheidsbladnummer : 100000004087-1
15/15