Media-aanbodbeleid 2014

Media-aanbodbeleid 2014
Stichting Lokale Omroep Ede - PBO
ALGEMEEN
Doelstellingen media-aanbodbeleid
De Lokale Omroep Ede stelt zich ten doel om onafhankelijke informatie op alle
maatschappelijke terreinen te bieden aan de inwoners van de gemeente Ede.
De informatievoorziening moet zodanig zijn dat inwoners zicht hebben op de democratische
besluitvorming in de gemeenteraad en voldoende kennis kunnen nemen van uiteenlopende
standpunten over de in de Edese gemeenschap levende maatschappelijke kwesties en
ontwikkelingen. Daarnaast dient het aanbod informatie te bevatten over wat er te doen is in
de gemeente en de directe regio.
De informatie wordt zodanig aangeboden dat rekening wordt gehouden met de technische
ontwikkelingen die zorgen voor een maximaal bereik. De tot nu toe afwezige digitale
distributie van de Lokale Omroep Ede via kabel en/of ether zal medio 2014 met de te
verwachten verhuizing naar Cultura worden gerealiseerd. Hierdoor zal het bereik van de
lokale programma’s aanzienlijk toenemen.
De radio- en tv-programma’s worden ook via de website en YouTube aangeboden, zodat ze
te beluisteren en te zien zijn op tijden dat de belangstellende dat wenst. Om die reden zijn de
programma’s ook live te volgen via de website.
Televisie wordt ingezet om wekelijks een actueel magazine te geven, dat een overzicht van
het nieuwsaanbod van die week toont.
Op radio wordt drie maal per week een actueel nieuwsprogramma uitgezonden waarbij het
accent op actueel nieuws uit de gemeente wordt gelegd.
Behalve voor informatie is in het media-aanbod ook ruimte voor verstrooiing.
1
KERNACTIVITEITEN (vanuit PBO bezien)
Programmaleiding
In 2013 heeft het bestuur de vacature eindredacteur TV kunnen invullen en is ook een
hoofdredacteur (her)benoemd. Met de eindredacteuren Radio en Internet is er een stevige
redactionele leiding ontstaan die tweewekelijks vergaderd. Met deze structuur zal ook in
2014 het redactiebeleid inhoudelijk en personeel verder vorm kunnen krijgen.
Samenwerking: stages en andere organisaties
Door regelmatig samen te werken met de gemeente en maatschappelijke organisaties
(waaronder scholen) kan een zo breed mogelijk publiek aangesproken worden.
Samenwerking die kan leiden tot het meewerken van stagiaires van verschillende soorten
opleidingen. Met het ROC A12 zijn afspraken gemaakt voor het leveren van stagiair(e)s op
continubasis en ook de CHE levert het voorjaar van 2014 een programma. CSG Het Streek
maakt als beoogd Mediaschool voorzichtig ook programma’s die bedoelt zijn voor uitzending.
Samenwerking: regio
In 2014 zal de regionalisering van de lokale omroepen veel aandacht vragen. In
zogenaamde RMC’s (Regionale Media Centra) wordt nu al samengewerkt door lokale
omroepen. De mediawet laat in 2014 ook meer publiek-private samenwerking toe en OLON
zal naar verwachting de Lokale Omroep Ede aanwijzen als regiotrekker van deze regionale
initiatieven.
Centrale nieuwsredactie
Mede afhankelijk van de hiervoor noodzakelijke, financiële middelen, wordt verder gewerkt
aan de opbouw van de centrale nieuwsredactie voor radio, tv, kabelkrant en website, zodat
er effectief omgegaan kan worden met binnenkomend nieuws. De eerste ervaringen in 2013
zijn hoopgevend voor 2014.
INFRASTRUCTUUR
Internet
In 2012 is een aanvang genomen met het construeren van een nieuwe website. Medio 2014,
met de voorgenomen verhuizing naar Cultura, zal deze haar beslag krijgen. Internet deed in
2013 rond de Heideweek al stevig mee als mediavorm en krijgt een steeds prominenter plek.
Uitzendsysteem
Mogelijk kan in de toekomst de doorgifte van het signaal via de OLON-MediaHub verzorgd
worden. Dan ontvangen alle kabelaars en providers het signaal via Hilversum. Het zou de
distributie van het omroepsignaal doen vergroten en vereenvoudigen. Per 12 nov 2013 is
EDE TV digitaal op UPC kanaal 31.
Financiering tv
Nog steeds is de tv-programmering afhankelijk van de financiering van de omroep. Hoewel in
het Meerjarenbeleidplan 2011-2014 de doelstelling wordt uitgesproken in 2014 een dagelijks
nieuwsprogramma te kunnen realiseren, is de Lokale Omroep Ede hierbij afhankelijk van de
daarbij gepaarde subsidie- en reclame-inkomsten. De verhuizing naar Cultura en de daaraan
gekoppelde start van digitale uitzendingen zal de inkomsten op acquisitiegebied moeten
bevorderen. Andere inkomsten zullen moeten worden gegenereerd.
Gedacht moet worden aan het betaald uitzenden van commissie- en raadsvergaderingen
van de gemeente Ede en betaalde diensten aan Cultura.
2
AANBOD PER MEDIUM
EDE TV
Het tv-aanbod wordt gekenmerkt door uitzending in carrousel vanaf 19 uur tot 10 uur ’s
ochtends, dus elk uur hetzelfde aanbod, dat wekelijks ververst wordt op zondagnacht 0.00
uur.









EDE TV nieuws, het wekelijkse nieuwsprogramma (10-15 minuten), wordt sinds 2011
intern geproduceerd.
Mooi zo, een tweewekelijkse culturele rubriek (6-8 minuten), met minireportages en
een agendarubriekje. Dit programma wordt sinds najaar 2011 door vrijwilligers
gemaakt. De continuïteit is gewaarborgd met enkele personele aanvullingen.
Zeg het maar (ca. 15 minuten), waarin cameraman Cees van Amersfoort mensen op
straat aan het woord laat, blijkt nog steeds actueel en veel bekeken.
Incidenteel speciale evenementproducties (al dan niet live) of een onderwerp verder
uitgediept in EDE TV extra. In 2014 staan op het programma: dodenherdenking,
Heideweek-optocht en de Airborne-Taptoe.
Incidentele producties, gemaakt door stagiairs of derden, meestal met een onderwerp
dat verder is uitgediept of rond een bepaald format (wetenschaps TV, Campus TV).
Betaalde gemeente Raads-tv (ca. 10 per jaar live de raadsvergadering).
Betaalde gemeente commissie vergaderingen (ca. 50 live commissie vergaderingen)
In de maand augustus, tijdens de Heideweek, zal opnieuw een dagelijks Heideweekjournaal worden geproduceerd.
Kabelkrant: In een dagelijks aangevulde carrousel ziet de kijker een aanbod van
nieuws, agenda en andere informatie. Tevens weerbericht, programma-info en
headlines van landelijk en regionaal nieuws.
Het langetermijnbeleid is erop gericht om de Edese gemeenschap een dagelijks
nieuwsprogramma te bieden. De stappen die in 2013 zijn gezet, krijgen een vervolg in 2014.
EDE FM
In 2014 gaat EDE FM zich richten op diverse zaken. Ten eerste willen wij de programmering
handhaven, verbeteren, optimaliseren, en waar mogelijk uitbreiden. Met dien verstanden dat
de ICE norm belangrijk is en dat het een aanvulling moet zijn op ons aanbod. Dit gebeurde al
in 2013, maar het accent blijft hierop liggen.
Het nieuws word uitgebreid. Onlangs zijn wij gestart met een extra nieuws programma op
zondag avond. Dit wordt zo mogelijk in 2014 uitgebreid, op redactioneel en personeel
niveau. Kortom: het nieuws kan en moet beter. Nieuws kan ook verbeterd worden door meer
inzet van verslaggevers. Nieuwsgebruik in de overige programma’s kan ook beter. Wij zullen
werken aan een uitgebreidere nieuwsvoorziening. Hierbij valt te denken aan nieuwsblokken
tijdens nieuwsprogramma’s en uitbreiding van items bij diverse programma’s. Dit vraagt
meer van de redacteuren maar ook van de ondersteunende bureauredacteur. De kwaliteit
van programma’s kan omhoog: dit is wederom een streven in 2014.
In 2014 zijn er diverse grote projecten waaraan gewerkt gaat worden. De verkiezingen van
19 maart komen eraan en de radioredactie denkt aan concrete activiteiten in deze
campagnetijd, zoals bijvoorbeeld interviews met lijsttrekkers en de uitslagenavond. Waar
mogelijk wordt samengewerkt met EDE TV. We combineren mogelijk in 2014 via een breed
platform techniek en kennis. In aanloop naar de verkiezingen zullen al op deze wijze diverse
3
programma’s sterk samenwerken.
Een ander groot project voor de radio is de Heideweek. Ook in 2014 zullen we weer zoeken
naar een zo uitgebreid mogelijk programma - aanbod.
Ook de verhuizing zal zijn weerslag kunnen hebben op de programmering. Wij streven er
naar de overlast zo min mogelijk te laten zijn. Voor hetgeen wij nu uitzenden: zie het
bijgaand Excel - overzicht.
INTERNET & KABELKRANT
Het aanbod op de website wordt gekenmerkt door het actuele en geïllustreerde nieuws.
Verder is er algemene informatie over de omroep te vinden.
Sinds 2011 wordt meer de nadruk gelegd op de nieuwsvoorziening. Daarnaast worden
programmamakers steeds meer betrokken bij het toevoegen van informatie uit en over de
programma’s. Er wordt verder getest met ‘sociale media’, zoals Twitter en Facebook, om de
band met het publiek te vergroten. Het rtv-archief wordt verder uitgebreid.
Een nieuwe website zal medio 2014, bij ingebruikname van Cultura, worden gerealiseerd.
De website
- wordt actueler (we willen eigen nieuws en sneller)
- multimedialer (onze teksten aanvullen met beeld en geluid)
- en daarmee dus verbindend tussen tekst, radio en tv (faciliterend)
- meer "eigen", een eigen gezicht online maar ook meer van onszelf en belangrijker van de
programmamakers zelf
- bevat geen losse en eigen sites meer, wij bieden een platform voor programmamakers
De structuur rondom social media moet nog vormgegeven worden en ook redactioneel zal er
een transitie moeten plaatsvinden, niet alleen technologisch (MediaHub) maar ook personeel
en qua werkwijze.
4
ICE NORM EN DOELGROEPENBEREIK
Informatie, cultuur en educatie (ICE)
Per medium die de omroep inzet (radio, tv, kabelkrant en website) geldt dat de omroep
boven de minimale 50% ICE zit. Bij EDE FM lig het percentage het laagst door het gehalte
aan muziekprogramma’s. Toch is er geen reden tot zorg.
De volgende radioprogramma’s worden door het pbo aangemerkt als culturele programma’s
(‘lokale C’): Kerkdienst, Verzoekplaten, Edese top-15 non-stop, Mijn dozijn, Nishaan, Süper
özlem.
Doelgroepenbereik
Medio 2010 is door het bestuur een bereikonderzoek (‘kijk- en luisteronderzoek’) uitgevoerd.
De resultaten bevestigen de ingezette koers, zowel redactioneel als bestuurlijk.
Punt van zorg is echter het toenemende aantal mensen dat alleen nog maar via de digitale
kabel (UPC Digital) naar EDE TV kijkt. Waar de tv-zender aan de ene kant kijkers wint door
de gewijzigde programmering, verliezen we kijkers doordat EDE TV alleen analoog te
ontvangen is. Ook het radiobereik neemt hierdoor wat af, vermoedelijk vanwege mensen die
eerst via de kabelkrant naar EDE FM luisterden. De in 2014 geplande digitalisering (UPC),
samenvallend met de te verwachten verhuizing naar Cultura, zal het aantal kijkers en
luisteraars doen toenemen. Vanwege het in 2014 overgaan naar digitale uitzendingen heeft
het bestuur een verzoek bij het gemeentebestuur neergelegd om te mogen afwijken van het
driejaarlijkse kijk- en luisteronderzoek en om dit eind 2014 te laten uitvoeren.
2015
Najaar 2014 zal het media-aanbodbeleid 2015 worden voorgelegd aan het pbo.
Vastgesteld door het pbo op 12 november 2013
5