Verslag grote commissie 16 juni 2014

Notulen van
: Vergadering Arnhemse Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit
Verslagnummer
: 2014-03
Gehouden op
: 16 juni 2014
Plaats
: Stadskantoor D 0.57
Voorzitter
: A. Fien
Genotuleerd door : K. Verbeek
Verder aanwezig
Commissie
In afschrift aan:
Cluster:
Mw. G. Andela
Architectuurhistoricus
A. Mink
Wethouder Gem. Arnhem
Mw. G. Huijbers
Burgerlid
G. Elfrink
Wethouder Gem. Arnhem
Mw. A. Reitsma
Burgerlid
G. Weenink
Intern Advies Gem. Arnhem
Dhr. A. Fien
Architect
J. Kautz
Ruimte Gem. Arnhem
S. Zandwijken
Omgevingsvergunning en
Handhaving
Afdeling
Mw. K. Verbeek
Medewerkster secretariaat
Dhr. A. Yitbarek
Pv. Secretaris CRK
Vastgoedrealisatie Gem.
Dhr. G. Frencken
Ruimte Gem. Arnhem
Arnhem
B. de Ruiter
Afwezigen
Mw. A. Nauta
R. Brouwers
Mw. A. Rommerts
G. Groothedde
Dhr. H. Beekhuis
Gebieds en
Landschapsarchitect
Restauratiearchitect
Stedenbouwkundige
Secretaris CRK
Account Gem. Arnhem
Verslag tekst:
Inrichting voormalige locatie van de Shell, Rosendaalseweg 503
Tijdens de bespreking zijn twee medewerkers van de gemeente Arnhem aanwezig en een
omwonende.
Saskia Luijmers, medewerker van de gemeente Arnhem geeft een procedurele toelichting op het
plan van voormalige Shell station aan de Rosendaalseweg 503 te Arnhem. De locatie grenst aan
Nieuw Monninkenhuizen. Er zijn een aantal initiatiefnemers die collectief hebben aangegeven de
oude locatie van de Shell te willen ontwikkelen tot een woonlocatie. De onderhandelingen met het
collectief lopen tot dusverre moeizaam. Mocht het met deze groep mensen niet lukken dan gaat
de gemeente over tot individueel particulier opdrachtgeverschap, omdat het om een vrij kleine
locatie gaat. De gemeente is na gaan denken over wat een wenselijke ontwikkeling zou kunnen
zijn. Er zijn randvoorwaarden opgesteld en nu wordt de commissie gevraagd advies uit te
brengen over deze randvoorwaarden.
Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem
Telefoon 026 - 3771600 • • [email protected]
Dhr. Frencken geeft inhoudelijk een toelichting op het plan. Dat doet hij aan de hand van een
digitale presentatie. Er kunnen hier tien woningen gerealiseerd worden. Er is voor gekozen uit te
gaan van de parkeernorm 1,8 en van daaruit het aantal woningen vast te stellen.
Binnen het gebied is spraken van hoogte verschillen, die mede bepalen wat mogelijk is qua
inrichting. Ook het groen aan de Rosendaalseweg bepaald het beeld.
Omdat de woningen niet veilig aan de Rozendaalseweg ontsloten kunnen worden met diverse
in/opritten wordt aan de achterzijde een collectieve parkeeroplossing gerealiseerd met gestoken
parkeerplaatsen. Er is dan maar één ontsluiting nodig op de Rozendaalseweg.
Bij de bebouwing wordt ook rekening gehouden met het zicht de Opstandingskerk (toekomstig
Rijksmonument). De woningen zullen het zicht op de kerk zo min mogelijk belemmeren.
Omdat het statige woningen, met een aardig volume, passend bij de omgeving mogen worden,
wordt binnen de rooilijn een minimale hoogte van 7 meter aangehouden en daar achter minimaal
9 meter tot maximaal 12 meter. Daarmee wordt voorkomen dat er grote gaten vallen in “rijtje”
van 10 woningen.
De achter erven grenzen bijna aan de openbare weg, daarom is er voor gekozen de voorwaarde
op te nemen dat er bebouwde erf afscheidingen mogen komen van minimaal 2 meter hoog. Zo
ontstaan er gesloten achtererven. De hoek moet ook echt een afgewerkte hoek worden, omdat
het een speciale plaats in het plan heeft. Het kleuren palet en de keuze van materiaal van
Monikkenhuizen wordt gevolgd.
Vragen en opmerkingen:
-
-
-
Nieuw Monikkenhuizen is voornamelijk blokvormig. Wordt deze vorm gevolgd of zijn
bijvoorbeeld puntdakken mogelijk?
Reactie: De samenhang met Nieuw Monnikkenhuizen wordt gerealiseerd door te kiezen
voor passende de kleuren en materialen. Het is niet mogelijk een kopie van Nieuw
Monnikkenhuizen neer te zetten, omdat het om particulieren initiatieven gaat.
De suggestie wordt gedaan duidelijker te omschrijven waaraan de woningen moeten
voldoen om de samenhang met de bestaande bebouwing te realiseren.
Waarom bebouwde achtererfafscheidingen en niet groen?
Reactie:Om zo duidelijke gemaakte erfafscheidingen te krijgen. Begroeiing op de
bebouwing is mogelijk. Materiaal niet voorgeschreven.
Kap richting en vorm worden niet voorgeschreven.
Hoe wordt met bergingen omgegaan?
Reactie:Zijn vergunning vrij.
Hoe is de kop bepaald ten opzichte van de kerk en Monnikkenhuizen?
Reactie:De lijn is nog niet definitief.
Als het niet collectief gerealiseerd wordt mag het dan ook individueel?
Reactie:Ja.
Advies: De hoek is een belangrijk punt in relatie tot de kerk, commissie vraagt daar
aandacht voor. Voorkeur gaat uit naar een CPO, omdat er dan een samenhangend plan
ingediend wordt en niet meerdere losse plannen. Laat het groen dat van uit de kerk komt
meer aan de achterzijde van de woningen terug komen. Hoofd opzet is duidelijk en de
intentie voort te borduren op de uitgangspunten van Nieuw Monnikkenhuizen. De vraag is
wel of dit duidelijk genoeg wordt. Misschien dat teruggrijpen op het originele plan van
Nieuw Monnikkenhuizen daarbij helpt. Wees terughoudend met de omschrijving “blok
beëindiging” in relatie met de kerk en wat er daadwerkelijk komt, hou dit open. Het
gesloten achtererf kan een onprettig milieu opleveren door materiaal keuzen en
uitwerking. Ten aanzien van de eventuele ontsluiting aan de Rosendaalseweg wordt
voorgesteld de ontsluiting alleen aan de achterzijde mogelijk te maken. Daardoor wordt
de doorlopende groene lijn langs de Rosendaalseweg niet onderbroken.
Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem
Telefoon 026 - 3771600 • • [email protected]
Conclusie: Probeer er met het collectief uit te komen, zodat er een duidelijk plan komt.
Daarmee krijgt de intentie voort te borduren op Nieuw Monnikkenhuizen en de wijk af te
ronden, het meest de kans tot slagen. Mocht dit niet lukken en er individueel
opdrachtgeversschap gekozen wordt maak dan de randvoorwaarden voor de ontwikkeling
van woningbouw op deze locatie scherper. In dit geval wil de commissie het plan graag
opnieuw bespreken. Koester de openverkaveling van het gebied. De zorgen over de
achtererven kan worden ondervangen door een collectief inrichtingsplan.
Einde vergadering 16.00 uur.
Volgende vergadering staat gepland voor maandag 28 juli 2014.
Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem
Telefoon 026 - 3771600 • • [email protected]