2014-04 B.3 Raad van State bp Kern Beuningen

Raad
vanState
Afdeling bestuursrechtspraak
IN14.00282
lllllllllllllllllllllllilllll
GEMEENTE BEUNINGEN
INGEKOMEN
Raad van de gemeente Beuningen
Postbus 14
6640 AA BEUNINGEN GLD
2 0 JAM ? 0 U
Datum
Ons nummer
Uw kenmerk
17 januari 2014
201 307625/1/R2
Uil 3.04018
Onderwerp
Behandelend ambtenaar
Beuningen
Bp. Kern Beuningen
F . J . Gode
070-4264119
Hierbij ontvangt u kopieën van nadere stukken die in de bovenvermelde zaak zijn
ingediend.
Zoals u is meegedeeld, zal de zaak op 27 januari 2014 worden behandeld op een
zitting.
Hoogachtend,
de secretaris van de Raad van State,
4,
mr. H.H.C. Visser
2480617IBJ3)
Postbus 20019 - 2500 EA Den Haag - T 070 426 44 26 - F 070 365 13 80 - www.raadvanstate.nl
Bij correspondentie de datum en het nummer van deze brief vermelden
Nadere stukken
RAAD VAN STATE
INGEKOMEN
Geadresseerde
Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Zaak
Zaaknummer
Behandelend ambtenaar
Soort beroep
1 6 JAN 2014
ZAAKNR
BEHANDELD
201307625/1 /R2
F J . Gode
Beroep tegen een besluit van een bestuursorgaan
Bestreden besluit
Bestuursorgaan
College van burgemeester en wethouders
Vestigingsplaats
Beuningen
Datum besluit
03-07-2013
Kenmerk
UI13.03116
Waar gaat de zaak over?
Beroep tegen vaststelling bestemmingsplan Kern Beuningen
Indiener en gemachtigde
Voorletter(s)
C.H.A.
Tussenvoegsel
van der
Achternaam
Pol
Geboortedatum
30-08-1958
Straatnaam
Augustuslaan
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer 1
65
6642AA
BEUNINGEN GLD
024-6775705
Mede-indiener 1
Naam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
H.J. Rutten
Augustuslaan
65
6642AA
Woonplaats
Beuningen
Land
Nederland
Aanvullende informatie
PAR:
Aanvullende informatie
Bijlage(n):
- redenen/ gronden
- nadere stukken
- nadere stukken
- nadere stukken
- nadere stukken
- nadere stukken
- nadere stukken
- nadere stukken
- nadere stukken
Wij hebben reeds eerder beroep aangetekend tegen de
vaststelling van het bestemmingsplan Kern Beuningen.
Hierbij treft u een aanvulling hierop aan, voorzien van
bijlagerr.
R a a d van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 E A ' S - G R A V E N H A G E
Beuningen, 15 januari 2014.
Betreft: aanvulling beroepschrift tegen bestemmingsplan "Kern Beuningen", vastgesteld op 3 juni 2013
en gepubliceerd in de Staatscourant op 10 juli 2013, zaaknummer: 2 0 1 3 0 7 6 2 5 / 1 / R l
Geachte heer, mevrouw,
Met dagtekening 18 augustus 2013 hebben wij beroep ingesteld tegen bovenvermeld
bestemmingsplan. Met deze brief willen wij ons verweer nader aanvullen en actualiseren. O n s beroep
is gericht tegen de uitbreiding, door de gemeente Beuningen, van het bouwvlak en de zone
bijgebouwen bij onze buren met als enig doel een veertien jaar geleden zonder vergunning gebouwde
garage te kunnen voorzien van een omgevingsvergunning.
In ons hierboven genoemde beroepschrift hebben wij al uitgebreid beschreven waarom de
onderhavige garage illegaal is en ook nooit rechtsgeldig gelegaliseerd kan worden. Intussen heeft het
college van B&W van Beuningen bij uitspraak van 17 oktober 2013 ons bezwaar tegen de
omgevingsvergunning voor de garage afgewezen. Daarop hebben wij beroep aangetekend bij de
Rechtbank Gelderland. O n s beroepschrift van 5 oktober 2013 treft u als bijlage a a n . Hieruit blijkt
onomstotelijk dat de gemeente de zaak eindeloos aan het traineren is geweest om zo het nieuwe, in
plaats van het oude, bestemmingsplan te kunnen toepassen. Dit heeft meerdere malen geleid tot
overschrijding van de termijnen zoals deze zijn voorgeschreven in de Algemene Wet Bestuursrecht
(AWB). De gemeente heeft ons zelfs eenmaal, in verband met de overschrijding van de termijn, de
maximale dwangsom van 61.260 moeten vergoeden, maar zij had dit er wel voor over!
Wij hebben met een WOB-verzoek een lijst gevraagd van alle vergrotingen van het bouwvlak in het
nieuwe ten opzichte van het oude bestemmingsplan. Wij kregen als antwoord dat deze lijst niet
bestaat. Deze lijst zou ook niet op eenvoudige wijze te produceren zijn, maar de gemeente kan niet
uitsluiten dat er vergrotingen van het bouwvlak bestaan. Omdat er voor een dergelijke vergroting een
goede ruimtelijke onderbouwing is vereist, zou er een vastlegging moeten zijn. Deze hebben wij
nogmaals, bij bezwaar tegen de WOB-uitspraak, gevraagd. Tijdens de hoorzitting is ons, op verzoek
v a n de voorzitter van de bezwaarcommissie, door de gemeentelijke vertegenwoordiger toegezegd dat
wij aile stukken betreffende de totstandkoming van het bestemmingsplan zouden krijgen. Die stukken
hebben wij inderdaad via een download ontvangen, echter wij troffen geen enkele vergroting van een
bouwvlak aan en ook geen enkele onderbouwing daarvan! Ook met betrekking tot onze buren troffen
wij niets aan. Wij kunnen weer niet anders concluderen dat de vergroting van het bouwvlak zonder
een enkele voorafgaande ruimtelijke onderbouwing, en zonder verzoek van onze buren, volstrekt op
initiatief van de gemeente heeft plaatsgevonden. De vergroting is domweg ingetekend! E r is bij ons
sprake van vier identieke huizen, tweemaal twee onder een kap, waarbij alleen bij onze buren het
bouwvlak is vergroot en de zone bijgebouwen is uitgebreid.
Mede omdat wij verbaasd waren over de vasthoudendheid van de gemeente om de garage na zoveel
jaren toch te "legaliseren", zijn wij een onderzoek gestart naar de in de jaren 1995 tot en met 2002
door de gemeente Beuningen verleende gedoogverklaringen. Daartoe hebben wij bij de gemeente
gevraagd naar alle (wekelijkse) exemplaren van het plaatselijke huis-aan-huis-blad, "De Koerier" over
de vermelde periode. De exemplaren van 1995 en 1996 waren volgens de gemeente niet meer in het
archief aanwezig, maar over de jaren 1998 tot en met 2002 hebben wij bijgaande lijst met maar liefst
259 verleende gedoogverklaringen kunnen samenstellen.
Als wij tevens de oude jaren ter inzage hadden gekregen dan waren er ongetwijfeld nog een paar
honderd bij gekomen. Overigens is de gemeente halverwege het jaar 2000 gestopt met het afgeven
van gedoogverklaringen.
Het gaat hier niet alleen over kleine aanbouwseltjes, maar ook over een huisartsenpraktijk, complete
vrijstaande huizen, een brandweerkazerne, opslagloodsen en nog veel meer. De gemeente heeft ons
desgevraagd medegedeeld dat tot op heden geen enkele gedoogverklaring is omgezet in een
reguliere bouw- of omgevingsvergunning. De gedoogverklaringen zijn destijds verleend omdat de
desbetreffende bouwwerken niet binnen het destijds geldende bestemmingsplan pasten. De meeste
van deze bouwwerken passen echter ook niet binnen het huidige, nieuwe, bestemmingsplan maar
blijken tot onze verbazing wel te zijn ingetekend als legale bouwwerken met een bijbehorend
bouwvlak! Het is volgens de planvoorschriften van ieder bestemmingsplan, dus ook het onderhavige,
uitdrukkelijk verboden illegale situaties in te tekenen. De gemeente zit duidelijk met een erfenis uit het
verleden: legaliseren door middel van een omgevingsvergunning is veelal geen optie vanwege
strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan. Bovendien heeft de wethouder in de pers
toegegeven dat de mankracht voor het uitzoekwerk en de vergunningverlening ontbreekt. Door alles
nu in te tekenen als legale bouwwerken hoopt de gemeente de erfenis weg te moffelen, terwijl er,
volgens de bijlage, in het nieuwe bestemmingsplan wordt gepretendeerd dat er een actief
handhavingsbeleid wordt gevoerd.
De burgemeester die destijds verantwoordelijk w a s voor het hele gedoogbeleid en alle verklaringen
persoonlijk heeft ondertekend, de heer Zijlmans, is in 2012 met pensioen gegaan. Hij is onze
overbuurman en hij heeft in die tijd onder andere een dubbele garage met een uitrit naast zijn woning
laten bouwen. De uitrit ligt in een kort stukje straat tussen twee kruisingen; dit leidt tot een zeer
verkeersgevaarlijke situatie. De ambtenaren hebben hem, zoals blijkt uit bijgaande stukken, hiervoor
gewaarschuwd maar hij heeft desondanks zijn eigen bouwvergunning getekend. Voor de uitrit is
überhaupt nooit een vergunning verleend. Wij hebben onlangs hiertegen een handhavingsverzoek
gedaan. Verder heeft een lid van de commissie Ruimte van de gemeenteraad met een
gedoogverklaring een complete villa neergezet. Het adres: Van Heemstraweg 82 komt op de lijst voor.
Hiervoor is ook nooit een bouw- of omgevingsvergunning afgegeven. Het gaat hier weliswaar over e e n
ander bestemmingsplan, maar hieruit blijkt dat de gemeente ook in andere (recente)
bestemmingsplannen illegale bouwwerken heeft ingetekend.
Wij hebben een uitvoerige steekproef genomen op ruimtelijke plannen.nl met betrekking tot de
ingetekende illegale situaties. Het w a s voor ons ondoenlijk om alle gevallen te analyseren. Uit de
bijgesloten voorbeelden blijkt dat de gedoogverklaringen werden afgegeven, zogenaamd
vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan waarin de bouwwerken konden worden ingepast. De
praktijk is echter dat de vergunning nooit wordt geformaliseerd. Het voorgaande bestemmingsplan uit
2001 is enige jaren geleden gedigitaliseerd, vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan 2013.
Gezien het feit dat de digitale versie 2001 nagenoeg identiek is aan het nieuwe bestemmingsplan
vermoeden wij dat de digitalisering is benut om de illegale bouwwerken in te tekenen.
Wij hebben de voltallige gemeenteraad per mail aangeschreven, zie bijlage, en attent gemaakt op dit
wanbeleid en uitvoerig de mogelijke consequenties toegelicht. G e e n enkel raadslid heeft hierop
gereageerd, wat volgens ons duidt op een afgesproken totale radiostilte. De controlerende taak van d e
gemeenteraad ontbreekt in Beuningen geheel! In de pers doet de wethouder, de heer Ďe Klein, alle
moeite om het probleem kleiner te maken: het zou uitsluitend gaan over kleine bouwwerken en
geringe overschrijdingen van het bestemmingsplan. De gemeente gaat, naar haar zeggen, p a s fin
individuele situaties!) optreden en handhaven indien belanghebbenden bezwaar maken. Wij hebben
de gemeenteraad verzocht gebruik te mogen maken van ons spreekrecht tijdens de raadsvergadering,
maar dit is ons geweigerd met de mededeling dat zaken die onder de rechter zijn niet mogen worden
besproken in de raadsvergadering. Op dat moment hadden wij het onderwerp nog niet eens bekend
gemaakt. O n s wordt dus gewoon het zwijgen opgelegd. De wethouder zoekt wel de publiciteit, vertelt
niet de waarheid en haalt bovendien drie zaken door elkaar. Wij hebben een klacht tegen hem
ingediend.
Op grond van het bovenstaande willen wij de R a a d van State verzoeken:
de vergroting van het bouwvlak en de zone bijgebouwen bij onze buren te verbieden,
de gemeente Beuningen op te dragen het bestemmingsplan opnieuw vast te stellen zonder
het opnemen van bouwwerken die op basis van een gedoogverklaring zijn opgericht en
de gemeente Beuningen te veroordelen in de kosten van deze procedure.
Augustuslaan 65
6642 AA Beuningen
Telefoon: (024) 67 75 705
Hoogachtend,
H.J. Rutten
C.H.A. van der Pol
Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 E M A R N H E M
Beuningen, 5 oktober 2013.
Betreft: onderbouwing pro-forma beroep, uw kenmerk: A R N 13/6146 G E M W T
Geachte heer, mevrouw,
Op 2 oktober 2013 hebben ondergetekenden pro-forma beroep ingesteld tegen het niet tijdig uitspraak
doen door de gemeente Beuningen op ons bezwaarschrift. Dit beroep willen wij bij deze nader
toelichten en onderbouwen.
Ontvankelijkheid
Omdat de termijnen van de Algemene Wet bestuursrecht ruimschoots overschreden waren (dit zullen
wij hierna nog onderbouwen), hebben wij op 2 oktober 2013 via internet beroep aangetekend op basis
van niet, of niet tijdig, beslissen door de gemeente Beuningen op ons bezwaarschrift betreffende de
afgegeven omgevingsvergunning voor de tweede garage bij onze buren op Augustuslaan 67. Met
dagtekening 8 oktober 2013 zijn wij door de Rechtbank, de heer R. Tadema, in de gelegenheid gesteld
ons beroep te onderbouwen. Met dagtekening 17 oktober 2013 heeft het College van B&W van de
Gemeente Beuningen alsnog uitspraak gedaan op ons bezwaar. Na telefonisch overleg op 18 oktober
2013 met de heer Tadema hebben wij bij brief van gelijke datum verzocht de versnelde
beroepsprocedure tegen het niet beslissen om te zetten naar een reguliere beroepsprocedure, maar
nu tegen de inhoud van de uitspraak op bezwaar van 17 oktober 2013, kenmerk UI13.04603. Tevens
hebben wij verzocht om een verlenging van de termijn tot motiveren. Met dagtekening 24 oktober
2013 ontvingen wij twee brieven van de rechtbank, de heer A.M. Klaasen, inhoudende dat:
het zaaknummer A R N 13/6146 G E M W T hetzelfde is gebleven,
de spoedeisende procedure is omgezet naar een reguliere procedure en
vanaf 24 oktober gerekend, een (verlengde) termijn van twee weken kregen ter motivering.
E v e n e e n s met dagtekening 24 oktober 2013 heeft de Gemeente Beuningen een verweerschrift
ingediend met, onder andere, de conclusie dat wij niet tijdig verweer hebben gevoerd en de rechtbank
in overweging gegeven ons beroep om die reden niet-ontvankelijk te verklaren. Uit bovenstaande
opstelling blijkt dat wij aan alle formele vereisten hebben voldaan en ons aan alle (wettelijke) termijnen
hebben gehouden. Wij zijn dan ook van mening dat ons beroep ontvankelijk is.
Chronologisch overzicht
De uitbreiding aan de zijkant van de woning betreft een tweede garage welke al in 1999 is gebouwd.
Wij hebben ruim een jaar geleden, bij brief van 29 februari 2012, verzocht handhavend op te treden
tegen deze garage. Dit verzoek tot handhaving is bij beschikking van 27 april 2012 afgewezen. Op 16
mei 2012 hebben wij pro-forma bezwaar aangetekend tegen deze afwijzing. Dit bezwaarschrift hebben
wij met een brief van 20 mei 2012 nader onderbouwd. Op 28 augustus 2012 hebben wij ons
bezwaarschrift in een hoorzitting nader toegelicht. De Commissie voor de Bezwaarschriften heeft ons
bij advies van 18 september 2012 in het gelijk gesteld. Dit is bij uitspraak op bezwaar van 8 oktober
2012 door het College bekrachtigd. Het College neemt in de uitspraak het advies integraal over.
De Commissie voor de Bezwaarschriften komt in haar advies tot de conclusie dat:
er voor de uitbreiding destijds geen bouwvergunning is verleend;
de uitbreiding niet positief is bestemd in het vigerende bestemmingsplan (2001);
op 11 augustus 1999 een gedoogverklaring is verleend;
de verleende gedoogverklaring nooit is omgezet in een bouwvergunning;
een gedoogverklaring niet op één lijn is te stellen met een bouwvergunning;
-
er sprake is van strijd met een wettelijk voorschrift (bouwen zonder bouwvergunning);
er een beginselplicht tot handhaving is;
er geen concreet zicht op legalisatie bestaat;
er geen ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend;
afzien van handhaving door tijdsverloop (13 jaar), op grond van vaste jurisprudentie, niet aan
de orde is;
een gedoogverklaring dient naar zijn aard tijdelijk te zijn;
er is geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan van handhaving dient te worden
afgezien.
de garage is volledig gebouwd in de zone "Geen gebouwen toegestaan".
Afzien van handhaving kan volgens de commissie alleen nog indien zich binnen z e s maanden alsnog
bijzondere omstandigheden voordoen, zoals een ontvankelijke aanvraag voor een
omgevingsvergunning. Deze termijn liep dus af op 18 maart 2013.
Op 11 september 2012, dus vóór de dagtekening van het advies van de Commissie en vóór de
dagtekening uitspraak bezwaar, zijn de "Beleidsregels kruimelgevallen Wabo artikel 2.12, eerste lid
onder a onder 2» (de kruimelregeling)" in de Koerier gepubliceerd. De datum inwerkingtreding van
deze regeling is 18 oktober 2012. Indien deze regeling in de onderhavige situatie volgens de
Commissie van toepassing zou zijn, dan ligt het in de lijn der verwachting dat de commissie hierop
geanticipeerd zou hebben. Echter dit is niet gebeurd omdat, zoals hierna wordt uitgelegd, de
kruimelregeling niet van toepassing is.
Op 30 november 2012 heeft onze buurman een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend
voor dezelfde tweede garage. Hoewel deze garage er al 13 jaar staat, is de aanvraag ingediend voor
een nieuw te bouwen bouwwerk! De aanvraag is voorzien van nieuwe tekeningen, waarbij de maten
afwijken van de oorspronkelijke tekeningen uit 1999; het geheel is wat kleiner getekend, echter in het
verslag van de hoorzitting van 28 augustus 2012 staat onder het kopje de heer Van Ewijk:
"betoogt aan de hand van eerdergenoemde pleitnotitie dat de bestaande aanbouw er al dertien jaar
staat
De aanbouw is gebouwd volgens de maten op de bouwtekeningen
die toen zijn
ingediend. De bouwinspecteur
heeft bij de eindcontrole de aanbouw ook akkoord
bevonden".
Uitgangspunt voor de uiteindelijk toegepaste maatvoering vormen de tekeningen uit 1999 en niet de
tekeningen die bij de nieuwe aanvraag zijn ingediend. Bovendien wordt er op de vraag: waar gaat u
bouwen geantwoord: "Hoofdgebouw" terwijl er feitelijk niet is gebouwd tegen het hoofgebouw maar
tegen de eerste garage die in de zone "Bijgebouwen" staat en de tweede garage is dus gebouwd in de
zone "Geen gebouwen toegestaan". Feitelijk is er een bijgebouw aan een bijgebouw opgericht. Dit
houdt in dat er sprake is van secundaire bebouwing, wat volgens de Nota ruimtelijke kwaliteit niet ís
toegestaan. Als gebruik wordt aangegeven: wonen, terwijl er feitelijk sprake is van een opslagruimte of
iets dergelijks. Op de tekening van 30 november 2012 staat de uitbouw aan de achterzijde (serre)
ingetekend als vergunningvrij. De Rechtbank Arnhem heeft onlangs uitspraak gedaan dat deze
vergunningsplichtig is. Voorts staat op dezelfde tekening het gedeelte met de eerste garage, hal, toilet
en keuken ingetekend als "Woning" terwijl dit gedeelte is gebouwd in de zone "Bijgebouwen".
Omdat de tweede garage volgens het vigerende bestemmingsplan, Deelplan De Heuve 4 uit 2001,
geheel in de zone "Geen gebouwen toegestaan" is gesitueerd, heeft de Gemeente Beuningen de
oplossing gezocht in het toepassen van de hierboven genoemde kruimelregeling. Deze regeling is
nader uitgewerkt in artikel 4 Besluit Omgevingsrecht Bijlage II. Artikel 4 lid l a onder a luidt:
Bouwen vóór de voorgevelrooilijn (de gehele tweede garage staat vóór de voorgevelrooilijn).
Voor cfe voorgevelrooilijn is uitsluitend een bouwwerk toegestaan als de Commissie ruimtelijke
kwaliteit (CRK) akkoord gaat. In principe wordt hier terughoudend
mee
omgegaan.
Volgens de officiële toelichting op dit artikel:
Bij het opstellen van deze beleidsregels is gekeken naar de regels van de meest actuele
bestemmingsplannen binnen de gemeente. In deze bestemmingsplannen is voor woningen en
woongebouwen binnen de bebouwde kom maximaal 50m* voor bijgebouwen opgenomen (per
perceel), waarbij een maximaal bebouwingspercentage in acht wordt genomen.
We houden vooralsnog ook in dit beleid vast aan 50 m2 (exclusief 30m
vergunningvrij)
bebouwingsoppervlak om rechtsongelijkheid te voorkomen. Het is redelijk om bij bestemmingsplannen
waar een dergelijke maatvoering (nog) niet is toegestaan, ook uit te gaan van en vast te houden aan
dit maximum.
1
Indien er açhţęr de voorgevelrooilijn w a s gebouwd dan dient er tot op een afstand van 1,0 meter
achter de voorgevelrooilijn gebouwd te worden. Juist vóór de voorgevelrooilijn moet terughoudendheid
worden betracht. Echter van terughoudendheid is hier juist geen sprake, temeer omdat de bebouwing
vóór de voorgevelrooilijn 34,3 vierkante meter beslaat.
Tijdens de hoorzitting van de bezwaarcommissie w a s de heer Bekker aanwezig en heeft s a m e n met
mevrouw Foppele het standpunt van de Gemeente Beuningen verdedigd. Hij is dus ook op de hoogte
van het standpunt van de Bezwaarcommissie en het College van B&W: de tweede garage is illegaal
en kan niet gelegaliseerd worden. Bovendien zijn er geen nieuwe feiten en omstandigheden. Niet
alleen volgens het bestemmingsplan, maar ook volgens artikel 4 lid 1 onder a van bijlage II B O R in
samenhang met de Beleidsregels kruimelgevallen W A B O artikel 2.12, eerste lid onder a onder 2
(datum inwerkingtreding 18 oktober 2012), mag de maximale bebouwing aan bijgebouwen 50
vierkante meter bedragen. D eze wordt met de tweede garage overschreden: het oorspronkelijke
bijgebouw met de eerste garage is groot 52,72 vierkante meter en de tweede garage is 34,3 vierkante
meter, in totaal 87,02 vierkante meter, maakt een totale overschrijding van 37,02 vierkante meter! Voor
de volledige onderbouwing van de berekening: zie bijlage. D e bouw is richting C R K opzettelijk
gepresenteerd als een nieuw bouwwerk dat voldoet aan de genoemde beleidsregels.
Op 14 november 2012 is het voorontwerpbestemmingsplan Kern Beuningen gepubliceerd. In dit plan
is de zone "Bijgebouwen" voor onze buren vergroot ten gunste van de tweede garage. In het
"Samenvattingsrapport per zaak" stelt de heer Bekker dat de tweede garage in overeenstemming is
met dit voorontwerp en anticipeert hiermee op het toekomstige bestemmingsplan. Zijn conclusie is wel
erg voorbarig; bij de vorige bezwaarprocedure hebben wij aangetoond dat volgens vaste jurisprudentie
pas geanticipeerd kan worden op een nieuw bestemmingsplan indien de inspraakfase is gepasseerd.
P a s op 20 februari 2013 is het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd met een tweede aanpassing
ten gunste van onze buren: het bouwvlak (de voormalige zone hoofdgebouwen) is plotseling met
ongeveer 28 vierkante meter vergroot. E e n deel van de eerste garage, een deel van de keuken en de
hele hal, badkamer en toilet worden nu tot het bouwvlak gerekend. Wij hebben aan de heer Van
Baaijen gevraagd naar de achterliggende vastleggingen waaruit de onderbouwing van de wijzigingen
blijkt. Naar zijn zeggen is er geen enkele vastlegging van de wijzigingen.
De wijzigingen zouden alleen maar besproken zijn; hij kon ons ook niet vertellen wat er besproken
w a s . Hij zegt wel dat wordt ingetekend: de feitelijke en de vergunde situatie.
Als de feitelijke situatie, zoals hier het geval is, een illegale situatie is dan wordt deze toch ingetekend.
Dit kan echter nooit de reden zijn voor de tweede wijziging, de vergroting van het bouwvlak. Ook het
feit dat het bestemmingsplan in twee fasen wordt gewijzigd is merkwaardig, temeer omdat dit
klaarblijkelijk zonder redenen geschiedt! Recentelijk hebben wij tegen het ontwerpbestemmingsplan
onze zienswijze ingebracht. E e n ieder die een zienswijze heeft ingebracht kan vervolgens ook nog in
beroep bij de Raad van State. Op dat moment w a s de inspraakfase dus allerminst gepasseerd en in
c a s u w a s anticipatie op het nieuwe bestemmingsplan dus juridisch niet mogelijk, kortom: het
bestemmingsplan uit 2001 w a s vigerend op het moment van de vergunningverlening.
Omdat wij zagen aankomen dat de medewerkers van de gemeente Beuningen alles in het werk
stelden om de familie Van Ewijk een vergunning te geven, hebben wij de burgemeester diverse malen
schriftefijk benaderd om te waarschuwen voor de gevolgen van een onterechte vergunning, onder
andere de mogelijke financiële consequenties (schadeplichtigheid) voor de gemeente.
Ondanks het feit dat het bestemmingsplan 2001 de bouw verbiedt, de kruimelregeling niet van
toepassing is, er feitelijk geen toestemming is van het C R K omdat deze op het verkeerde been is
gezet en het nieuwe bestemmingsplan nog niet in een voor anticipatie relevante fase verkeert, is met
dagtekening 5 maart 2013 onder verwijzing naar de kruimelregeling toch een omgevingsvergunning
afgeven! In de omgevingsvergunning met bijlagen staan de volgende onjuistheden, onduidelijkheden
en misleidende p a s s a g e s (voor zover het stellingen van de gemeente zijn staan deze vetgedrukt):
wij v e r z o e k e n u deze informatie e n de vergunning a a n d a c h t i g door te lezen voordat u
start met de realisatie v a n uw project. D e garage staat er al dertien jaar.
gebruiksfunctie: woonfunctie. D e tweede garage wordt volgens tekening grotendeels als
garage/opslag gebruikt;
gebruiksoppervlakte: 28 vierkante meter. D e bebouwde maat (buitenmaat) is
-
34,3 vierkante meter (3,50 x 9.80m);
het (ver)bouwen v a n een bouwwerk. Het bouwwerk staat er al dertien jaar;
een A M v B het mogelijk maakt v a n het plan af te wijken. Aan deze voorwaarde wordt niet
voldaan omdat de kruimelregeling, een AMvB, maar maximaal 50 m aan vergunningplichtige
bouwwerken toelaat;
de totale overschrijding aan bijgebouwen, bovenop de toegestane 50 vierkante meter, op het
perceel is volgens onze berekening 57,78 m , dus meer dan een verdubbeling. Dit wordt niet
in de vergunning vermeld;
het bouwwerk past niet in de beleidsregels, de nadere invulling door de gemeente, die op
11 september 2012 zijn vastgesteld. Niet toegestaan volgens de kruimelregeling en het daarbij
geformuleerde beleid;
er zijn g e e n argumenten die de t o e p a s s i n g v a n deze r e g e l s in d e z e situatie
o n a c c e p t a b e l m a k e n . De overschrijding vóór de voorgevelrooilijn bedraagt 34,3 vierkante
meter. Dit kan niet worden uitgelegd als de vereiste terughoudendheid. Op grond van het
gelijkheidsbeginsel zou in Beuningen nagenoeg ieder bouwwerk vóór de voorgevelrooilijn
moeten worden toegestaan; volumineuzer dan dit kan haast niet;
de a f s t a n d tot de zijdelingse p e r c e e l g r e n s , 1,0 meter, a c h t e n wij in deze specifieke
situatie v o l d o e n d e . In 1999 heeft de ruimtelijk adviseur, Van Pouderoyen, een afstand van
2,0 meter geëist in verband met de mogelijkheden voor beplanting. Zoals bij de behandeling
van het eerste bezwaar reeds is geconstateerd heeft de heer Van Ewijk toen eigenmachtig, en
buiten de gedoogverklaring, groter gebouwd. Illegale bouw wordt met deze vergunning
impliciet gehonoreerd en beloond;
het bouwwerk valt 4,5 meter terug ten opzichte v a n de v o o r g e v e l . Gezien de bocht in de
weg vóór het bouwwerk is er in feite nog strak tegen de openbare weg gebouwd. De eisen
voor bouwen vóór de voorgevelrooilijn zijn strenger dan voor bouwen daarachter,
dus de maten die in de kruimelregeling achter de voorgevelrooilijn zijn voorgeschreven
moeten minimaal gelden.
de toets aan de Nota ruimtelijke kwaliteit i s 13 d e c e m b e r 2012 positief afgerond. De
positieve afronding vindt zijn oorzaak in de misleiding van de C R K .
2
-
2
-
Zoals eerder in dit bezwaarschrift aangegeven kloppen de ingediende tekeningen niet. De garage is
kleiner getekend dan volgens de plannen uit 1999. Op de oude tekeningen w a s de buitenmaat van de
garage 3,50 x 9,80 meter en volgens de nieuwe tekeningen 3,315 x 9,80 meter. Ook het daadwerkelijk
gebruik en de daadwerkelijke indeling wijken af van de bouwtekening. Dit blijkt uit de brief van de heer
Van Ewijk van 7 juli 2013, die is aangehaald in het advies van de commissie en welke brief wij
overigens nooit hebben ontvangen. Wij hebben er dus ook niet op kunnen reageren. Volgens artikel
2.3a W A B O staat dat gelijk aan het bouwen zonder bouwvergunning. De tekst van dit artikel luidt:
Het is verboden een bouwwerk of deel daarvan dat is gebouwd zonder omgevingsvergunning in stand
te laten.
Tijdens de inzage op 27 mei zagen wij voor het eerst het B&W-voorstel, van de heer H. Bekker,
BW13.0269: "omgevingsvergunning verlenen" welke wij als bijlage hebben bijgevoegd.
Onder argumenten sub l a wordt gesteld dat het bouwplan voldoet aan de regels van een goede
ruimtelijke ordening omdat Adviesbureau Pouderoyen in 1998 heeft geadviseerd medewerking te
verlenen. Hierbij wordt niet vermeld dat de garage veel groter is gebouwd dan op grond van de
gedoogverklaring w a s toegestaan en dat de garage tot op 1.30 in plaats van 2 meter van de openbare
weg is gebouwd, kortom: er is niet gebouwd overeenkomstig het advies waardoor er niet van mag
worden uitgegaan dat er een positief advies is. Bij de onderbouwing van de vergunning wordt alleen
ingegaan op de afstand tot de zijdelingse grens en het terugspringen ten opzichte van de voorgevel,
maar er wordt niet ingegaan op de maximale bebouwing met 50m . Juist dit laatste bepaalt in hoge
mate de strijdigheid met het bestemmingsplan, alsmede de strijdigheid met de kruimelregeling.
Onder argumenten sub l b wordt ten onrechte gesteld dat er een positief advies, een
" S t e m p e l a d v i e s " , van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ( C R K ) is.
Wij hebben in ons bezwaarschrift al uitgebreid toegelicht dat de rayonarchitect door de gemeente
Beuningen op het verkeerde been is gezet en van mening w a s dat het ging om een bouwwerk dat nog
gebouwd moest worden. Nu blijkt dat de gemeente het bouwwerk ook nog eens gekwalificeerd heeft
als iets van geringe omvang en geringe betekenis.
2
Wij worden gesterkt in onze mening door de volgende passages uit de geldende bouwverordening:
Bouwverordening gemeente Beuningen 2012
Datum inwerkingtreding 18-10-2012
Terugwerkende kracht 01-04-2012
Bijlage 9 Reglement op de Commissie ruimtelijke kwaliteit in Beuningen versie juni 2010
4.2 Gemandateerde behandeling
De rayonarchiîect behandelt, in samenspraak met het burgerlid, in de regel om de twee weken op
locatie de bouwplannen. Hij/zij heeft een mandaat van de commissie om zelfstandig bouwplannen af
te handelen. Het uitgangspunt voor de mandaatverlening is dat de rayonarchitect in samenspraak met
het burgerlid alleen de plannen beoordeelt van een relatief geringe ruimtelijke betekenis, of
plannen waar gelet op meerdere vergelijkbare gevallen, de mening van de commissie als bekend
mag worden verondersteld. Bij twijfel legt de rayonarchitect het bouwplan voor aan de Commissie. De
rayonarchitect heeft voor omgevingsvergunningplichtige plannen alleen het mandaat om positieve
adviezen uit te brengen. Bij omgevingsvergunningplichtige bouwwerken die aan de sneltoetscriteria
kunnen worden getoetst maar daar niet aan voldoen, mag de rayonarchitect ook negatief adviseren.
De commissie zeifis eindverantwoordelijk voor het welstandsadvies. Tenminste één keer per jaar
vindt overleg plaats tussen de rayonarchitect en de Commissie over het mandaat.
4.2.2 Het mandaatadvies
De rayonarchitect brengt welstandsadviezen uit aan B&Wover de vraag of 'het uiterlijk en de
plaatsing van een bouwwerk of een standplaats, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of
de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet is strijd is met redelijke eisen van welstand' (art. 12 lid 1
Ww 2002 art. 12 lid 1 Ww 2002 en artikel 2.10 lid 1 juncto d). Dit wordt beoordeeld aan de hand van
de criteria zoals opgenomen in de Nota ruimtelijke kwaliteit. Een positief
mandaat-welstandsadvies
wordt uitgebracht door een stempel 'geen bezwaar' op het adviesformulier te plaatsen. Een negatief
mandaatadvies (alleen bij omgevingsvergunningplichtige bouwwerken die aan de sneltoetscriteria
kunnen worden getoetst) wordt schriftelijk gemotiveerd met een verwijzing naar de relevante criteria
uit de Nota ruimtelijke kwaliteit.
4. Werkwijze van de Commissie ruimtelijke kwaliteM.l
Vooroverleg over bouwplannen
De gemeente biedt de aanvrager de mogelijkheid, om een nog niet formeel aangevraagd bouwplan in
een vooroverleg met de Commissie toe te lichten en te bespreken. De rayonarchitect
maakt altijd
een verslag van het vooroverleg. Vooroverleg vindt in principe in het openbaar plaats. Hiervan kan
worden afgeweken na overleg tussen de gemeente, de aanvrager en de Commissie.
Omdat de gemeente Beuningen de rayonarchitect onjuist en onvolledig heeft ingelicht heeft
laatstgenoemde op grond van zijn mandaat een, positief, stempeladvies uitgebracht. Dit heeft hij
gedaan, voor zover wij dit kunnen beoordelen, zonder de aanwezigheid van een burgerlid, het plan is
niet van een geringe ruimtelijke betekenis, er zijn geen vergelijkbare gevallen en de mening van de
commissie mag niet als bekend worden verondersteld. Ook is in de stukken nergens een verslag van
het vooroverleg te vinden. De rayonarchitect heeft zijn mandaat overschreden en is er dus geen
positief advies van het C R K . Zonder een dergelijk positief advies mag er volgens de kruimelregeling
niet vóór de voorgevelrooilijn worden gebouwd. De gemeente kan ook geen vertrouwen ontlenen aan
de juistheid van het uitgebrachte advies omdat zij zelf de initiator van de onjuiste informatievoorziening
is, wat leidt tot kwader trouw. Het feit dat de heer Bekker de term "Stempeladvies" bezigt bewijst op
zich al dat hij op de hoogte w a s , en is, van het feit dat er bij een uniek en omvangrijk bouwwerk
slechts een mandaatadvies door één persoon is gegeven in plaats van het vereiste advies van de
voltallige commissie. Indien de adviesaanvraag op reguliere wijze door de voltallige commissie w a s
behandeld dan hadden wij inspraak gehad voordat erover werd beslist.
In 1999 is een gedoogverklaring afgegeven vooruitlopend op het bestemmingsplan 2001. Dit
bestemmingsplan laat de garage niet toe. De heer Bekker stelt dat de gemeente verzuimd heeft het
bestemmingsplan in deze aan te passen. Tijdens de hoorzitting in verband met het vorige bezwaar
heeft mevrouw Foppele tegen de bezwaarcommissie verteld dat zij niet kon achterhalen waarom de
garage niet in het bestemmingsplan is meegenomen. Het is dus niet uit te sluiten dat de gemeente de
garage destijds niet wilde legaliseren.
De heer Van Ewijk heeft in 2001 ook niets gedaan om een reguliere bouwvergunning te krijgen. Hij
heeft evenmin bezwaar aangetekend tegen het (ontwerp-) bestemmingsplan 2001. In de toelichting op
dit bestemmingsplan staat, voor zover hier van belang:
Als belangrijke afweging voor het verlenen van vrijstelling binnen de zone hoofdgebouwen geldt dat
het complexgewijs dient te worden aangepakt Hiermee wordt de onwenselijke situatie voorkomen dat
één woning bij twee-onder-één kappers (of rijenwoningen en meergezinshuizen) een afwijkende
maatvoering krijgt (bladzijde 21).
Bovendien is de oppervlakte van bijgebouwen binnen de zone bijgebouwen gekoppeld aan een
maximum. De omvang van dit maximum is afhankelijk van de grootte van het bouwperceel. Op
bouwpercelen met een omvang tot 1000 m2 mag binnen de zone bijgebouwen maximaal 50 m2 aan
bijgebouwen worden gesitueerd (bladzijde 22).
Voorts is een vrijstellingsmogelijkheid opgenomen voor het toestaan van een grotere oppervlakte aan
bijgebouwen binnen de zone bijgebouwen. Deze vrijstelling is bedoeld voor bouwpercelen met een
oppervlakte van 400 m2 tot 1000 m2. In bepaalde situaties werkt de voorgeschreven norm van 50 m2
aan bijgebouwen onnodig beperkend. Vandaar dat via vrijstelling een omvang tot 75 m2 mogelijk
wordt gemaakt (bladzijde 23).
Het komt er dus op neer dat er onder dit bestemmingsplan (2001) maximaal 5 0 m a a n bijgebouwen op
het perceel mag staan. De vrijstelling tot 7 5 m i s niet aan de orde omdat de garage niet in de zone
bijgebouwen staat. Ook is een vrijstelling ex artikel 19 W R O sinds 2008 niet meer mogelijk.
De complex-gewijze aanpak (zone hoofdgebouwen) is in het verleden niet toegepast voor de kap op
de eerste garage (1998). De vergunningverlening voor de kap op de eerste garage is ook niet volgens
de regels verlopen. Vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan 2001 had deze
vergunningaanvraag "aangehouden" moeten worden. De kap w a s te hoog en had terug moeten
springen. Toch is door de gemeente een vergunning verleend. Op basis van deze discutabele
vergunning is in het nieuwe bestemmingsplan ten onrechte het bouwvlak vergroot om zo de forse
overschrijding aan vierkante meters bijgebouwen te reduceren en een mogelijkheid te scheppen om
een illegaal bouwwerk in stand te laten.
2
2
Op 21 mei 2013 is er een hoorzitting geweest van de Commissie Ruimte in verband met het ontwerp
bestemmingsplan kern Beuningen. Wij hebben daar onze zienswijze toegelicht. In de
raadsvergadering van 3 juni 2013 wordt het bestemmingsplan vastgesteld, al dan niet rekening
houdend met onze zienswijze. Indien het voorliggende plan ongewijzigd wordt vastgesteld, dan zullen
wij in beroep gaan bij de R a a d van State. Volgens vaste jurisprudentie kan voor de afgifte van de
bestreden omgevingsvergunning niet worden geanticipeerd op het nieuwe bestemmingsplan omdat de
inspraakfase niet is gepasseerd totdat de R a a d van State uitspraak in onze procedure heeft gedaan.
De commissie heeft de gemeente opgedragen n a te meten hoeveel er feitelijk aan bijgebouwen op het
perceel zijn opgericht.
Op 27 mei 2013 zijn wij op het gemeentehuis geweest om het bezwaardossier in te zien. E e n aantal
belangrijke bijlagen van ons bleken nauwelijks leesbaar gekopieerd te zijn en door een gele
accentuering door de gemeente waren deze bijlagen nog nauwelijks leesbaar. Als wij niet tijdig hadden
ingegrepen dan w a s deze onleesbare set stukken naar de bezwaarcommissie gegaan.
Op 11 juni 2013 hebben wij een hoorzitting bij de Commissie voor de Bezwaarschriften gehad. De
twee aanwezige medewerkers van de gemeente, mevrouw Graveth en de heer Bekker zeiden
desgevraagd geen verstand te hebben van bestemmingsplannen en hebben geen enkel inhoudelijk
verweer gevoerd.
Op 2 0 juni 2013 hebben wij de resultaten ontvangen van de door de commissie opgedragen meting.
Hierbij is de gemeente vergeten een aantal vierkante meters van de eerste garage mee te hémen. Met
dagtekening 26 juni 2013 hebben wij de 'Verbeterde" rapportage ontvangen. De eerste garage is
weliswaar ruim 13 m gegroeid ten opzichte van de vorige rapportage, maar deze maat klopt nog niet
helemaal.
2
Met dagtekening 4 juli 2013 hebben wij van de gemeente het rapport van adviesbureau S A B
ontvangen met betrekking tot de definitie van de voorgevelrooilijn. Onder het oude bestemmingsplan
was er sprake van twee voorgevelrooilijnen, echter onder het nieuwe bestemmingsplan is er nog maar
één voorgevelrooilijn. Uiteindelijk maakt dit niets uit voor de overschrijding.
Met dagtekening verslag 10 september heeft de Commissie voor de Bezwaarschriften haar advies a a n
het college gepresenteerd. Daarna heeft de gemeente nog een welstandsadvies bij het Gelders
Genootschap, de Commissie ruimtelijke Kwaliteit ( C R K ) gevraagd.
Ondanks het advies van de bezwaarcommissie dat het aanvankelijke (en door ons bestreden)
stempeladvies voldoende w a s , vond de gemeente klaarblijkelijk toch dat de volledige commissie C R K
ernaar moest kijken. Het C R K heeft, volgens de stukken, het welstandsadvies in een vergadering van
30 september 2013 op het kasteel Wijchen behandeld.
De vergadering hierover dient wettelijk openbaar te zijn, maar is op de site van het Gelders
Genootschap slechts vijf dagen van te voren onder de gemeente Millingen aan de Rijn, in plaats van
onder gemeente Beuningen, aangekondigd met agendapunt Augustuslaan 67 Weurt in plaats van
Augustuslaan 67 Beuningen. Bovendien staat in het verslag als vergaderdatum 30-09-2019 in plaats
van 30-09-2013, het jaar waarin wij nu leven. Ook zijn wij niet door de gemeente of het C R K
uitgenodigd en wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dit alles is gedaan om ons van deze
"openbare" vergadering weg te houden. Overigens is het mogelijk dat de vergadering helemaal niet
heeft plaatsgevonden of dat het agendapunt Augustuslaan 67 niet is behandeld op deze vergadering.
Voorts is de dagtekening van het welstandsadvies 7 oktober 2013. Dit advies is meegezonden met de
uitspraak op bezwaar op 17 oktober 2013. In de uitspraak wordt ons vervolgens tegengeworpen dat
wij geen second opinion hebben ingebracht. Dit werd ons door deze handelwijze onmogelijk gemaakt!
Inhoudelijk klopt het advies ook niet: de frontbreedte van de twee garages s a m e n is groter dan die van
de woning, dus er is geen ondergeschikte uitstraling en er is een afwijkende baksteen gebruikt.
Tijdlijn
Tijdens de behandeling van ons bezwaarschrift tegen de tweede garage heeft de gemeente diverse
termijnen genoemd in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) overschreden. Onderstaande tijdlijn
maakt dit duidelijk:
dagtekening afgifte omgevingsvergunning
06-03-2013
einde bezwaartermijn (6 weken later)
17-04-2013
uiterste beslisdatum (12 weken later)
10-07-2013
dagtekening brief verdaging met 6 weken
10-07-2013
einde termijn verdaging
21-08-2013
dagtekening brief onze aankondiging dwangsom
21-08-2013
dagtekening brief aankondiging vertraging met 5 weken
22-08-2013
inwerkingtreding nieuwe bestemmingsplan Kern Beuningen
23-08-2013
dagtekening eindrapport Commissie voor de Bezwaarschriften
10-09-2013
telefonische mededeling gemeente: uitspraak duurt nog 2 weken
02-10-2013
dagtekening pro-forma beroep niet (tijdig) beslissen
02-10-2013
dagtekening uitspraak op bezwaar
17-10-2013
Met dagtekening 10 juli 2013 heeft de gemeente de beslissing verdaagd. D e z e brief hebben wij de
volgende dag, op 11 juli 2013, ontvangen. De verdaging heeft dus niet plaatsgevonden voor het einde
van de beslistermijn. Volgens de uitspraak N J B 2013/822 ( U N BZ3476) van 1 maart 2013 kan een
rechtsgeldige verdaging als bedoeld in artikel 7:10 AWB alleen plaatsvinden vqqi het einde van de
beslistermijn van artikel 7:10 A W B . Deze uitspraak hebben wij helaas pas later gelezen en wij zijn dus
onbedoeld coulant geweest. De gemeente had dus, AWB-conform, uiterlijk op 10 juli 2013 uitspraak
moeten doen, terwijl er in werkelijkheid op 17 oktober 2013 uitspraak is gedaan. Dit is ruim drie
maanden te laat. Iedere vertraging n a 10 juli is in strijd met de AWB en moet bovendien met onze
schriftelijke toestemming, die wij nimmer hebben gegeven. Wij hebben op 7 april 2013 ons
bezwaarschrift ingediend. Het eerstvolgende wat er daarna gebeurde w a s de hoorzitting van 11 juni
2013, ruim twee maanden later! Tussentijds heeft de gemeente ons diverse malen om een reactie op
stukken gevraagd, soms twee keer over hetzelfde, waar wij telkens snel op hebben gereageerd. Wij
hebben nooit om uitstel gevraagd. Op 10 september lag er al een eindverslag van de Commissie voor
de Bezwaarschriften en daarna duurde de uitspraak nog 5 weken. O n z e conclusie is dat de gemeente
de uitspraak bewust en opzettelijk heeft vertraagd.
Beschouwing
Relevant bij deze beschouwing is wat er feitelijk op het perceel van onze buren op Augustuslaan 67
aan bijgebouwen is gebouwd en in welke zone. Dit is van belang voor de toepassing van het
bestemmingsplan (het nieuwe en het oude) en de kruimelregeling. De serre van 20,76 m , die door de
gemeente aanvankelijk als vergunningsvrij is gekwalificeerd, is volgens de uitspraak van de rechtbank
in Arnhem van 29 oktober 2013, zaaknummer A R N 12/6168 W A B O A 252, vergunningsplichtig. Het
oorspronkelijke bijgebouw (met onder andere de eerste garage en de keuken) is groot 52,72 m e n de
tweede garage is 34,3 m .
Dit maakt een totaal aan bijgebouwen op het perceel van 20,76 * 52,72 * 34,3 m = 107,78 m .
Volgens de gemeente en de Commissie voor de Bezwaarschriften zijn de maten respectievelijk 20,25
* 50,59 * 32,5 m .
2
2
2
2
2
12 ; 3?
2
Bij uitspraak op bezwaar van 8 oktober 2012 heeft het College van B&W van de gemeente Beuningen,
na een gelijkluidend advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften, geconcludeerd dat de
garage illegaal w a s en niet gelegaliseerd kon worden. Het w a s volgens deze uitspraak niet
onevenredig om handhavend op te treden. De garage moest worden afgebroken tenzij er binnen z e s
maanden n a dagtekening advies van de commissie, 18 september 2012, dus uiterlijk op 18 maart
2013 een rechtsgeldige omgevingsvergunning w a s afgegeven ter legalisatie van de garage. Op
5 maart 2013 is door het college een omgevingsvergunning verleend op basis van het oude
bestemmingsplan Beuningen De Heuve deelplan 4. Ten tijde van de vergunningverlening w a s het
nieuwe bestemmingsplan Kern Beuningen formeel in voorbereiding. Zoals wij reeds uitgebreid hebben
beargumenteerd laat het oude bestemmingsplan de (legalisatie van de) garage niet toe. Onze mening
in deze wordt in de beslissing op bezwaar van 17 oktober 2013 gedeeld door de adviescommissie
(pagina 13 eerste alinea rapport). Het college heeft de conclusies integraal overgenomen en is het dus
hiermee ook eens. Vanwege de strijdigheid met het oude bestemmingsplan en de kruimelregeling had
de omgevingsvergunning van 5 maart 2013 geweigerd moeten worden tenzij het op dat moment
voldoende zeker w a s dat het uiteindelijk vast te stellen nieuwe bestemmingsplan de garage zou
toelaten (InfoMil vragen en antwoorden blz. 269 en 270, zie bijlage). Daarmee zou de deadline van
18 maart 2013 uit de eerdere uitspraak zijn gepasseerd en zou de garage moeten worden afgebroken.
Echter in een poging de legalisatie van de garage te vergemakkelijken heeft de gemeente eerst bij het
voorontwerp bestemmingsplan op 14 november 2012 de zone bijgebouwen in het nieuwe
bestemmingsplan uitgebreid, zodat de garage daarin kwam te liggen, dit voordat op 30 november
2012 de omgevingsvergunning werd aangevraagd. Vervolgens heeft de gemeente bij het ontwerp
bestemmingsplan op 20 februari 2013 het bouwvlak (de zone hoofdgebouwen) voor onze buren (als
enigen in onze gemeente en op initiatief van de gemeente) met 2 8 m vergroot. Dit is geschied zonder
ruimtelijke onderbouwing en voordat de vergunning op 5 maart 2013 is verleend. Wij hebben destijds
op dit punt bedenkingen ingediend tegen het nieuwe bestemmingsplan en ons beroep hiertegen bij de
Raad van State loopt momenteel nog.
2
Indien de Rechtbank concludeert dat de vergunning niet op grond van het oude bestemmingsplan
moet worden geweigerd, zoals hierboven is beargumenteerd, dan dient deze door het eindeloze
traineren van de gemeente beoordeeld te worden naar het nieuwe bestemmingsplan Kern Beuningen
2012 dat op 23 augustus 2013 in werking is getreden. Volgens dit bestemmingsplan is in totaliteit
50 m aan vergunningplichtige bijgebouwen toegestaan. Zoals hierboven is berekend is er feitelijk
107,78 m gebouwd (de eerste garage met keuken e.d., de serre en de tweede garage), een
overschrijding van maar liefst 57,78 m ! De Commissie voor de Bezwaarschriften komt tot een totaal
aan bijgebouwen van 52,74 m e n dus een overschrijding van het bestemmingsplan van slechts 2,74
m , maar noemt alleen de serre en de tweede garage; de eerste garage wordt ten onrechte niet in de
berekening meegenomen.
2
2
2
2
2
In het nieuwe bestemmingsplan heeft de gemeente eigenmachtig de zone bijgebouwen vergroot zodat
de tweede garage, die eerst in de zone "geen gebouwen toestaan" lag, nu ook in eerstgenoemde zone
is komen te liggen. Later is het bouwvlak (de vroegere zone hoofdgebouwen) door de gemeente, weer
op eigen initiatief en zonder verzoek van onze buren, met 28 m vergroot ten gunste van een deel van
de keuken en een deel van de eerste garage. Dit blijkt desgevraagd geschied zonder ruimtelijke
onderbouwing. Bovendien is dit in c a s u geen oplossing voor het probleem van de gemeente omdat
vergroting van het bouwvlak op zich niets verandert aan de kwalificatie "bijbehorend bouwwerk"; het
aantal vierkante meters aan gerealiseerd hoofdgebouw en aan gerealiseerde bijbehorende
bouwwerken verandert niet door deze aanpassing van het bouwvlak. Verder: ook al keurt de R a a d van
State bij onze buren de vergroting van het bouwvlak goed dan is dat op geen enkele wijze van invloed
op het aantal meters overschrijding, met andere woorden: de overschrijding is en blijft 57,78 m .
2
2
In de uitspraak op bezwaar wordt geconcludeerd dat het aantal toegestane meters aan bijgebouwen
volgens het bestemmingsplan (50 m aan bijgebouwen) met 2,74 m wordt overschreden; volgens ons
is de overschrijding 57,78 m ! Deze overschrijding wordt ten onrechte gefacilieerd met de
kruimelregeling.
Volgens de overwegingen in de uitspraak en advies mag de 50 m aan bijgebouwen, genoemd in de
kruimelregeling worden opgeteld bij het maximum van het bestemmingsplan, waardoor er op een
perceel een maximum aan vergunningplichtige bijgebouwen zou ontstaan van 100 m e n daarnaast
nog eventueel 30 m vergunningvrij! Uit de officiële toelichting op de kruimelregeling blijkt juist dat de
norm njeî mag worden opgeteld bij het bestemmingsplan maar, omdat er sprake is van een
2
2
2
2
2
2
13
i
3?
afwijkingsbevoegdheid, in plaats komt van het bestemmingsplan; het bestemmingsplan wordt in deze
als het ware opzij gezet. De kruimelregeling is géén beperking van het bestemmingsplan, maar een
beperking van de in de B O R , artikel 2.12, opgenomen afwijkingsbevoegdheid, omdat daar helemaal
geen norm wordt gesteld. De beleidsregels van de gemeente geven juist de kaders omdat géén norm
stellen zou betekenen dat ieder bouwwerk afzonderlijk zou moeten worden getoetst. In dit geval geeft
de kruimelregeling hetzelfde maximum als de meest recente bestemmingsplannen,
dus 50 m .
De officiële toelichting op de kruimelregeling van Beuningen luidt:
Bij het opstellen van deze beleidsregels is gekeken naar de regels van de meest actuele
bestemmingsplannen binnen de gemeente. In deze bestemmingsplannen is voor woningen en
woongebouwen binnen de bebouwde kom maximaal 50m voor bijgebouwen opgenomen (per
perceel), waarbij een maximaal bebouwingspercentage in acht wordt genomen.
We houden vooralsnog ook in dit beleid vast aan 50 m2 (exclusief 30m
vergunningvrij)
bebouwingsoppervlak om rechtsongelijkheid te voorkomen. Het is redelijk om bij bestemmingsplannen
waar een dergelijke maatvoering (nog) niet is toegestaan, ook uit te gaan van en vast te houden aan
dit maximum.
Wij hebben ook de mening gevraagd van het Juridisch Loket en het antwoord luidt:
Op grond van artikel 2.12 eerste lid onder a onder 2 van de Wabo heeft de gemeente de mogelijkheid
om in bepaalde gevallen af te wijken van het bestemmingsplan. Dit dient te worden vastgelegd in een
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Een beleidsregel is een AMvB. Een gemeente is gebonden
aan zijn eigen opgestelde beleidsregels. Een gemeente kan hier niet van afwijken.
In de beleidsregels die door de gemeente Beuningen lijn opgesteld met betrekking tot de
kruimelgevallen staat duidelijk vermeld dat het totale bruto-vloeroppervlakte aan bijbehorende
bouwwerken (de vergunningvrije bijbehorende bouwwerken inbegrepen) in de bebouwde kom niet
meer mag bedragen dan maximaal 80 m2 per hoofdgebouw. In de beleidsregel staat nergens vermeld
dat hierbij ook nog eens de 50 m2 mag worden opgeteld die worden genoemd in het
bestemmingsplan. Sterker nog de gemeente geeft in zijn eigen toelichting aan dat ze zijn aangesloten
bij het bestemmingsplan om rechtsongelijkheid te voorkomen. Mede uit de toelichting leid ik af dat het
niet bedoeling van de gemeente is geweest bij het opstellen van de beleidsregels om de 50 m2 uit het
bestemmingsplan op te tellen bij de 80 m2 uit de beleidsregels.
2
2
2
In de eerder genoemde brief van onze buurman, de heer Van Ewijk, die wij dus nooit hebben
ontvangen en waar wij dus nooit op hebben gereageerd, schrijft hij volgens de Commissie voor de
Bezwaarschriften dat uitgegaan dient te worden van het "Oorspronkelijke hoofdgebouw". Echter deze
term is in dit verband niet relevant want deze is alleen van belang voor zover het gaat over
vergunningvrije bouwwerken ex artikel 2 van het Besluit Omgevingsrecht ( B O R ) . De onderhavige
garage is vergunningplichtig.
Mede omdat wij verbaasd waren over de hardnekkigheid en vasthoudendheid van de gemeente om
de garage na een lange periode van gedogen te laten staan, zijn wij een onderzoek gestart naar de
gang van zaken met betrekking tot de afgifte van gedoogverklaringen. Tot nog toe hebben wij van alle
elf, in één week in 1999, afgegeven gedoogverklaringen kunnen vaststellen dat er tot op heden geen
enkele is omgezet in een bouw- of omgevingsvergunning. O n s onderzoek gaat verder!
Bovendien is in 1999 de garage van ruim 34 m door de gemeente toegestaan, terwijl wij in 2006
anderhalf jaar hebben gestreden om 17 m aan garage en hal te mogen bijbouwen en vervolgens
wordt voor onze buren in 2013 zomaar een vergunning afgegeven voor e e n groot illegaal bouwwerk.
Zelfs het bestemmingsplan wordt ervoor aangepast. Voor de gedoogverklaring is destijds aan leges de
helft betaald van het reguliere tarief voor een bouwvergunning en in 2013 hoeft er voor de
omgevingsvergunning niets meer te worden betaald omdat de leges "destijds al zijn voldaan". Wij
moesten in 2006 het volle tarief betalen en daarboven nog voor een vrijstelling W R O . De gemeente
handelt volstrekt willekeurig.
2
2
Uit het bovenstaande blijkt onomstotelijk dat, hoe er ook wordt gerekend, de maximaal toegestane
bebouwing zeer fors wordt overschreden. Wij verzoeken de Rechtbank de gemeente Beuningen op te
dragen handhavend op te treden tegen de garage die er al 14 jaar illegaal staat. Tevens verzoeken wij
om restitutie van het griffierecht.
Augustuslaan 65
6642 AA B E U N I N G E N
Hoogachtend,
H.J. Rutten
C.H.A. van der Pol
VERLEENDE GEDOOGVERKLARINGEN 1 9 9 7 . 1 9 9 8 . 1 9 9 9 e n 2000
Koeriernr.
Weurt
Omschrijving
luifel en berging
kas
garage
veldschuur en garage
19-02-97 P. van Boxtelweg 28
Ewijk
serre
19-02-97 Tichelaar 9
Beuningen
uitbreiden woonhuis
19-02-97 Zanddonk
Beuningen
berging/overkapping Kath.Basisschool
19-02-97 Burg.Verstraatenln 10
Beuningen
uitbreiden woonhuis achterzijde
26-02-97 Koningstraat 53
Winssen
uitbreiden 2e bedrijfswoning
26-02-97 Ornament 12
Beuningen
uitbreiden woonhuis achterzijde
26-02-97 Tempelstraat 16a
Beuningen
uitbreiden woonhuis
12-03-97 Fagot 37
Ewijk
uitbreiden woonhuis
12-03-97 Wilhelminalaan 116
Beuningen
garage
Datum
Adres
plaats
1997 15-01-97 Veluwstraat 13
Ewijk
15-01-97 Veluwstraat 19
Ewijk
15-01-97 Van Heemstraweg 63
Winssen
29-01-97 Bonenkampstraat 10
19-03-97 Vulckestraat 14
Beuningen
veranderen en uitbreiden woonhuis
02-04-97 Gerstakker 20
Beuningen
hobbyruimte
16-04-97 Koningstraat 18
Ewijk
tuinhuisje
16-04-97 Vordingstraat 34a
Ewijk
schuur
16-04-97 Aureliushof 1
Beuningen
kap op garage/berging
30-04-97 Vordingstraat 39
Ewijk
garage/berging
07-05-97 Wilhelminalaan 196
Beuningen
garage/berging
07-05-97 Kooiker 9
Beuningen
uitbreiden slaapkamer
07-05-97 Lier 12
Ewijk
uitbreiden berging/hobbyruimte
07-05-97 Fazantlaan 49
Beuningen
uitbreiden woonhuis
14-05-97 Zadelmaker 15
Beuningen
uitbreiden woonhuis
28-05-97 P. van Boxteweg 22
Ewijk
erker e n luifel voorgevel
11-06-97 Veluwstraat 13
Ewijk
wijziging gedoogverklaring luifel en berging
11-06-97 Koperslager 2
Beuningen
uitbreiden woonhuis
11-06-97 Lavendelstraat 34
Beuningen
11-06-97 Burg.Geradtslaan 54
Beuningen
carport
erker
Datum bouw- of omgevingsvergunning
VERLEENDE GEDOOGVERKLARINGEN 1 9 9 7 . 1 9 9 8 . 1 9 9 9
11-06-97 Lampeland 5
Ewijk
berging
11-06-97 Slinger 69
Beuningen
uitbreiden woonhuis,plaatsen dakkapel
11-06-97 Begijnenstraat 4
Winssen
garage/berging
02-07-97 Molenstraat 26
Beuningen
garage met berging
02-07-97 Wilgenoord 13
Beuningen
berging
02-07-97 Steenbakker 1
Beuningen
uitbreiden woonhuis * carport
02-07-97 De Ruyterstraat 23
Weurt
tuinhuis
02-07-97 De Ruyterstraat 25
Weurt
tuinhuis
02-07-97 Koperslager 8
Beuningen
tuinhuis en carport
13-08-97 Kapittelweg 27
Weurt
carport met garage
20-08-97 Vordingstraat 5
Ewijk
erker en dakkapellen op aanbouw
10-09-97 Citer 5
Ewijk
dakkapellen
10-09-97 Citer 9
Ewijk
uitbreiden woonhuis
10-09-97 Citer 12
Ewijk
uitbreiden woonhuis
10-09-97 Jonkerstraat 75
Weurt
uitbreiden woonhuis
17-09-97 Gerstakker 32
Beuningen
erker
17-09-97 Burg.Geradtslaan 34
Beuningen
aanbouwen woonhuis
01-10-97 Van Heemstraweg 38
Beuningen
garage
01-10-97 De Liende 13
Beuningen
uitbreiden woonhuis achterzijde
01-10-97 De Liende 14
Beuningen
uitbreiden woonhuis achterzijde
01-10-97 De Liende 15
Beuningen
uitbreiden woonhuis achterzijde
01-10-97 Kerkpad 2
Winssen
kapje op serre
15-10-97 Klaproosstraat 13
Beuningen
berging
29-10-97 Hommelstraat 20
Beuningen
verbouwen woonhuis en bouwen garage
29-10-97 Mijl 46
Beuningen
hobbyzolder op aanbouw
29-10-97 Leerlooier 21
Beuningen
dakkapel achterzijde
29-10-97 Anemoonstraat 7
Beuningen
erker
29-10-97 Klaphekstraat 32
Ewijk
uitbreiden woonhuis en carport
29-10-97 Dir.Trompstraat 51
Ewijk
erker en luifel aan voorzijde woonhuis
29-10-97 Plakstraat 17
Winssen
verbouwen woonhuis en bouwen carport
26-11-97 Meerkoetlaan 26
Beuningen
terrasoverkapping
VERLEENDE GEDOOGVERKLARINGEN 1 9 9 7 . 1 9 9 8 . 1 9 9 9 en 2000
27-11-97 lr.v.Stuivenbergweg 11
Winssen
hobbykas
03-12-97 Kapittelweg 29
Weurt
garage
03-12-97 Kapittelweg 31
Weurt
garage
23-12-97 Burg.Geradtslaan 33
Beuningen
plaatsen tuinhuis
23-12-97 Koningstraat 27 b
Beuningen
uitbreiden van een berging
23-12-97 Wagenmaker 7
Beuningen
uitbreiden van een berging
23-12-97 Lupinestraat 5
Beuningen
uitbreiden van een serre
Beuningen
kap op garage
14-01-98 Veerman 1
Beuningen
dakkapel voor- en achterzijde
14-01-98 Lange Dreef 36
Beuningen
bouwen berging
18-03-98 Van Heemstraweg 44
Winssen
garage
18-03-98 W.v.Beuningenstraat 2
Winssen
erker
01-04-98 Kloosterstraat 18
Beuningen
vervangen garage
01-04-98 Caesarlaan 25
Beuningen
kap op garage
08-04-98 Nettenknoper 1
Beuningen
uitbreiden woonhuis
29-04-98 De Liende 3
Beuningen
serre
29-04-98 Slinger 40
Beuningen
uitbreiden woonhuis
29-04-98 Veerman 30
Beuningen
dakkapel voorzijde
29-04-98 Mijl 36
Beuningen
uitbreiden woonhuis
29-04-98 Herbergier 5
Beuningen
uitbreiden woonhuis
29-04-98 Tuinstraat 6
Weurt
overkapping
29-04-98 Molenstraat 48
Winssen
vervangen garage
29-04-98 Not.Steph.Roesstr. 36
Winssen
uitbreiden woonhuis
29-04-98 H. de Haardtstraat 6
Winssen
plaatsen tuinhuis
20-05-98 Tichelaar 16
Beuningen
uitbreiden woonhuis
20-05-98 Haverveld 5
Beuningen
uitbreiden tuinhuis
20-05-98 Koningstraat 4
Ewijk
vervangen schuur
20-05-98 Luit 25
Ewijk
uitbreiden schuur
20-05-98 De Ruyterstraat 20
Weurt
tuinhuis
1998 14-01-98 Console 2
VERLEENDE GEDOOGVERKLARINGEN 1 9 9 7 . 1 9 9 8 . 1 9 9 9 en 2000
27-05-98 De Bongerd 55
Winssen
uitbreiden woonhuis
í
1998-24
17-06-98 Zuil 66
Beuningen
bouwen keuken en plaatsen tuinhuis
1
1998-24
17-06-98 Krommehoekstraat 3
Beuningen
bouwen schuur
ļ
1998-24
17-06-98 Zuil 108
Beuningen
plaatsen tuinhuis
1998-24
17-06-98 Patrijslaan 70
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1998-24
17-06-98 Patrijslaan 72
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1998-24
17-06-98 Citer 6
Ewijk
uitbreiden woonhuis
1998-24
17-06-98 Kapittelweg 45
Weurt
uitbreiden woonhuis
1998-24
17-06-98 O ude Koningstraat 4
Weurt
bouwen dierenverblijf
1998-26
01-07-98 De Balmerd 40
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1998-29
21-07-98 Rietdekker 22
Beuningen
serre
1998-29
21-07-98 Mijl 40
Beuningen
kap op garage
1998-29
21-07-98 Mijl 21
Beuningen
kap op garage
1998-29
21-07-98 Beatrixplein 1
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1998-29
21-07-98 Mijl 7
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1998-29
21-07-98 Parelhoenhof 9
Beuningen
erker
1998-29
21-07-98 Leegstraat 7d
Winssen
erker
1998-31
12-08-98 Snees 34
Beuningen
uitbreiden woonhuis
*
1998-31
12-08-98 Hellebaard 9
Beuningen
uitbreiden woonhuis en bouwen berging
I
1998-31
12-08-98 Hellebaard 11
Beuningen
berging
Į
1998-31
12-08-98 Snees 20
Beuningen
uitbreiden hobbyruimte
ļ
1998-31
12-08-98 Korte Kar 14
Beuningen
uitbreiden woonhuis
ļ
1998-31
12-08-98 Korte Kar 16
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1998-31
12-08-98 Mariënweerd 4
Weurt
uitbreiden woonhuis
1998-31
12-08-98 Bevrijdingsstraat 39
Weurt
schuur
1998-31
12-08-98 lr.v.Stuivenbergweg 55
Ewijk
erker
1998-35
09-09-98 Korhoenlaan 39
Beuningen
uitbreiden woonhuis
j
1
1
1998-36
16-09-98 Past.Hootsmansstr. 26
Ewijk
uitbreiden woonhuis
1998-37
23-09-98 Mandenvlechter 23
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1998-41
21-10-98 Krommehoekstraat 10
Beuningen
dakkapel zijdakvlak
1998-41
21-10-98 Hogewaldstraat 8a
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1998-41
21-10-98 Steenbakker 1
Beuningen
dakkapel achterzijde
1998-41
21-10-98 Trajanussingel 89
Beuningen
uitbreiden woonhuis
VERLEENDE GEDOOGVERKLARINGEN 1 9 9 7 . 1 9 9 8 . 1 9 9 9 e n 2 0 0 0
1998-41
21-10-98 Trajanussingel 91
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1998-41
21-10-98 Claudiuslaan 39
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1998-41
21-10-98 Meerkoetlaan 41
Beuningen
garage
1998-43
04-11-98 Leerlooier 32
Beuningen
uitbreiden garage
1998-43
04-11-98 Ornament 14
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1998-43
04-11-98 Boekweitveld 3
Beuningen
uitbreiden garage/berging
1998-45
18-11-98 Leerlooier 28
Beuningen
dakkapel achterzijde
1998-45
18-11-98 Hogewaldstraat 23
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1999-02
13-01-99 Mandenvlechter 21
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1999-02
13-01-99 Not.Steph.Roosstr. 29
Winssen
tuinhuis
1999-03
20-01-99 Mijl 44
Beuningen
serre e n zolder op berging
1999-07
17-02-99 Molenstraat 60
Beuningen
tuinhuis
1999-07
17-02-99 Wagenmaker 6
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1999-07
17-02-99 Wagenmaker 8
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1999-07
17-02-99 Trajanussingel 93
Beuningen
erker
1999-07
17-02-99 Trajanussingel 85
Beuningen
erker
1999-08
24-02-99 Hogewaldstraat 15
Beuningen
verbouwen,veranderen woonhuis
1999-08
24-02-99 Koperslager 36
Beuningen
aanbouwen hobbyruimte
1999-08
24-02-99 Slinger 25
Beuningen
tuinhuis en nieuw kozijn keukenraam
1999-08
24-02-99 Ornament 10
Beuningen
garage
1999-13
31-03-99 Trajanussingel 87
Beuningen
erker
1999-13
31-03-99 Console 3
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1999-16
21-04-99 Kling 16
Beuningen
vervangen berging
1999-20
19-05-99 Antoniuslaan 51
Beuningen
uitbreiden achterzijde woonhuis
1999-20
19-05-99 Hoefsmid 9
Beuningen
vervangen schuur
1999-20
19-05-99 De Liende 12
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1999-20
19-05-99 Lindenstraat 1
Beuningen
erker
1999-20
19-05-99 Van Heemstraweg 26
Ewijk
bouwen garage annex schuur
1999-20
19-05-99 Dam l a
Ewijk
uitbreiden woonhuis
1999-20
19-05-99 Th. Van Heereveldstr 7
Weurt
verbouwen magazijn met kantoor
1999-22
02-06-99 Wilgenkamp 17
Beuningen
uitbreiden woon- e n tuinhuis
VERLEENDE GEDOOGVERKLARINGEN 1 9 9 7 . 1 9 9 8 . 1 9 9 9 e n 2 0 0 0
1999-22
02-06-99 Wilgenkamp 19
Beuningen
uitbreiden woon- e n tuinhuis
1999-23
09-06-99 Klaproosstraat 13
leuningen
uitbreiden woonhuis
1999-27
07-07-99 Glazenier 12
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1999-27
07-07-99 Nettenknoper 5
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1999-27
07-07-99 Caesarlaan 2
Beuningen
uitbreiden hobbykamer
1999-27
07-07-99 Meerkoetlaan 109
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1999-29
21-07-99 Tempelstraat 2a
Beuningen
plaatsen hekwerk en toegangspoort
1999-29
21-07-99 Beatrixplein 1
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1999-29
21-07-99 Schacht 30
Beuningen
uitbreiden woonhuis opbouw garage
1999-29
21-07-99 Leerlooier 51
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1999-29
21-07-99 Steenbakker 5
Beuningen
plaatsen dakkapel achterzijde
1999-29
21-07-99 Tempelstraat 26
Beuningen
plaatsen dakapel voorzijde
1999-29
21-07-99 Van Heemstraweg 23a
Ewijk
verbouwen/veranderen woonhuis
1999-31
11-08-99 Vlasakker 26
Beuningen
uitbreiden garage
1999-31
11-08-99 Schaarweide 22
Beuningen
aanbouwen keuken, berging
1999-31
11-08-99 Triangel 100
Ewijk
uitbreiden woonhuis
1999-31
11-08-99 Dir.Trompstraat 39
Ewijk
serre
1999-31
11-08-99 Pastv.d.Marckstraat 41
Weurt
erker
1999-31
11-08-99 Mariënweerd 8
Weurt
uitbreiden woonhuis
1999-32
18-08-99 Hagerspas 2
Beuningen
uitbreiden woonhuis
Géén vergunning (kenmerk UI 13.0414)
1999-32
18-08-99 De Balmerd 52
Beuningen
erker
Géén vergunning (kenmerk UI13.0414)
1999-32
18-08-99 Trajanussingel 99
Beuningen
erker
Géén vergunning (kenmerk UI13.0414)
1999-32
18-08-99 Trajanussingel 101
Beuningen
erker
Géén vergunning (kenmerk UI13.0414)
1999-32
18-08-99 Strekel 4
Beuningen
dakkapel voor/achter, uitbr
Géén vergunning (kenmerk UI13.0414)
1999-32
18-08-99 Strekel 6
Beuningen
uitbreiden woonhuis
Géén vergunning (kenmerk UI13.0414)
1999-32
18-08-99 Viermorgen 25
Beuningen
uitbreiden woonhuis
Géén vergunning (kenmerk UI13.0414)
1999-32
18-08-99 Viermorgen 27
Beuningen
uitbreiden woonhuis
Géén vergunning (kenmerk UI13.0414)
1999-32
18-08-99 Meerkoetlaan 67
Beuningen
erker
Géén vergunning (kenmerk UI13.0414)
1999-32
18-08-99 Lampeland 28
Ewijk
tuinhuis
Géén vergunning (kenmerk UI13.0414)
1999-32
18-08-99 Th. Repkesstraat 22
Weurt
uitbreiden woonhuis
Géén vergunning (kenmerk UI13.0414)
VERLEENDE GEDOOGVERKLARINGEN 1 9 9 7 . 1 9 9 8 . 1 9 9 9 e n 2000
1999-33
25-08-99 Trajanussingel 97
1999-33
25-08-99 H. de Haardtstraat 5
Winssen
erker
1999-33
25-08-99 Verl. Molenstraat 4
VVinssen
verbouwen veldschuur, tuinberging
1999-38
29-09-99 Kloosterstraat 3
Beuningen
berging
1999-38
29-09-99 Kloosterstraat 5
Beuningen
berging
1999-38
29-09-99 Kloosterstraat 7
Beuningen
berging
1999-39
06-10-99 Nervalaan 35
Beuningen
erker voorzijde
1999-42
27-10-99 Viool 31
Beuningen
uitbreiden woonhuis
1999-42
27-10-99 Vlasakker 26
Beuningen
uitbreiden woonhuis, berging
1999-42
27-10-99 Burg. Sprengerlaan 1
Ewijk
uitbreiden woonhuis
1999-42
27-10-99 Molenstraat 2
Winssen
bouwen berging aan sporthal
1999-43
03-11-99 Klompenmaker 13
Beuningen
plaatsen dakkapel voorzijde
1999-43
03-11-99 Weth. Artsstraat 3
Winssen
bouwen erker en berging
erker
Beuningen
erker
1999-44
10-11-99 P. van Boxtelweg 12
Ewijk
1999-44
10-11-99 Th. Repkesstraat 4
Weurt
duivenhok
1999-46
24-11-99 Weth.Broekmanstr 37
Weurt
verbouwen bergzolder tot badkamer
1999-46
24-11-99 Turfsteker 10
Beuningen
bouwen tweede garage
1999-46
24-11-99 Laan 1945 nr. 30
Weurt
uitbreiden woonhuis
1999-46
24-11-99 Sima 46
Beuningen
uitbreiden woonhuis achterzijde
1999-46
24-11-99 De Bas 15
Ewijk
uitbreiden woonhuis
1999-46
24-11-99 Fagot 40
Ewijk
uitbreiden woonhuis achterzijde
1999-50
22-12-99 Krommehoekstraat 39
Beuningen
bouwen plantenkas/geitenstal
1999-50
22-12-99 Koningstraat 3
Beuningen
garage {monumentenwijze}
1999-50
22-12-99 Tempelstraat 16a
Beuningen
kap op garage
1999-50
22-12-99 De Uilenburg 22
Ewijk
uitbreiden woonhuis
1999-50
22-12-99 Weth. Loeffenstraat 23
Ewijk
uitbreiden woonhuis
1999-50
22-12-99 Deijnschestraat 17
Winssen
vervangen schuur
2000 26-01-00 Lavendelstraat 17
Beuningen
erker voorzijde
26-01-00 Lavendelstraat 19
Beuningen
erker voorzijde
26-01-00 Fagot 26
Ewijk
uitbreiden garage
VERLEENDE GEDOOGVERKLARINGEN 1997.1998.1999 e n 2000
26-01-00 W.Loeffenstraat4
Ewijk
uitbreiden woonhuis
26-01-00 Viool 29
Ewijk
uitbreiden woonhuis
16-02-00 Galerij 22
Beuningen
schuur
16-02-00 Barbier 26
Beuningen
veranderen garage in keuken/berging
16-02-00 De Balmerd 26
Beuningen
dakopbouw
01-03-00 De Cornet 2
Ewijk
uitbreiden woonhuis achterzijde H- verplaatsen keuken
01-03-00 Bevrijdingsstraat 9
Weurt
bouwen garage/berging
01-03-00 Pottenbakker 6
Beuningen
serre
15-03-00 Nettenknoper 10
Beuningen
serre
15-03-00 Meerkoetlaan 20
Beuningen
erker voorzijde
15-03-00 Burg.Geradtslaan 36
Beuningen
uitbreiden woonhuis achterzijde
15-03-00 Beatrixplein 40
Beuningen
uitbreiden woonhuis achterzijde + bouwen erker voorzijde
15-03-00 Fazantlaan 23
Beuningen
uitbreiden woonhuis achterzijde H- keuken + berging
15-03-00 Laan 1945 nr. 29
Weurt
uitbreiden woonhuis achterzijde
12-04-00 Klaphekstraat 14
Ewijk
vervangen * vergroten schuur
26-04-00 Burg.Verstraatenln 38
Beuningen
uitbreiden woonhuis achterzijde en verplaatsen keuken
31-05-00 Augustuslaan 28
Beuningen
uitbreiden woonhuis achterzijde en zijkant
31-05-00 Dr. De Sonnavillestr. 1
Winssen
uitbreiden woonhuis en legaliseren tuinhuis
31-05-00 Tuba 26
Ewijk
uitbreiden woonhuis
21-06-00 Tichelaar 1
Beuningen
uitbreiden woonhuis
21-06-00 Gerstakker 20
Beuningen
uitbreiden woonhuis
21-06-00 Galerij 52
Beuningen
serre
21-06-00 Kapiteel 6
Beuningen
garage
21-06-00 Patrijslaan 102
Beuningen
uitbreiden woonhuis achterzijde * serre voorzijde
21-06-00 Aalsterveld 9
Beuningen
garage
21-06-00 Ceasarlaan 17
Beuningen
kap op garage
21-06-00 Triangel 85
Ewijk
uitbreiden woonhuis zijgevel
21-06-00 Herdenkingsstraat 31
Weurt
uitbreiden woonhuis achterzijde
11-10-00 Tuinstraat 12
Weurt
schuur
GEMEENTE
ràL* --
BEUNINGEN
De heer C.H.A. van der Pol
Mevrouw H.J. Rutten
Augustuslaan 65
6642 AA BEUNINGEN
Datum
0 5 SEP 2013
Kenmerk
UI13.04014
Kenmerkcode
huhhum
Uw contact
Telefoon
Onderwerp
Hans van Baaijen
14 024
WOB-verzoek
Geachte heer Van der Pol, mevrouw Rutten,
Op 26 augustus 2013 heb ik uw email (IN13.07160) ontvangen. In deze email beroept u zich op de
Wet Openbaarheid van Bestuur. U geeft aan gebruik te willen maken van ons aanbod om informatie
te verkrijgen over specifieke situaties. U verzoekt aan te geven of en, zo ja, op welke datum de
afzonderlijke gedoogverklaringen zijn omgezet in een bouw- of omgevingsvergunning. In deze brief
leest u mijn reactie.
Gedoogverklaringen nog niet omgezet
Uit archiefonderzoek is gebleken dat de door u genoemde gedoogverklaringen nog niet zijn omgezet
in een bouw- of omgevingsvergunning.
Het betreft de volgende gedoogverklaringen:
Hagerspas 2 Beuningen, uitbreiden woonhuis
De Balmerd 52 Beuningen, erker
Trajanussingel 99 Beuningen, erker
Trąjanussingel 101 Beuningen, erker
Strekel 4 Beuningen, dakkapel voor en achter, uitbreiden woonhuis
Strekel 6 Beuningen, uitbreiden woonhuis
Viermorgen 25 Beuningen, uitbreiden woonhuis
Viermorgen 27 Beuningen, uitbreiden woonhuis
Meerkoetlaan 67 Beuningen, erker
Lampeland 28 Ewijk, tuinhuis
Th. Repkesstraat 22 Weurt, uitbreiden woonhuis
POSJAOASS: GRM FPNTF. BFUMISC.W, COSÍHUS 1 4 , 6 5 4 0 M
BEUNINGFÍT
B E Z O E Ŭ Ŵ I E S : VAN HSEMSTRAWEO 4 6 , 6 6 4 1 A E BEUNINGK.*
TtlïKWN: 1 4 0 2 4 , TftřřAX: 0 2 4 ­ 6 7 7 8 0 7 8
E­KAtu CÍEM :E.VĪĪ@BĪUNĪNÍÌĒ»;.NL, INTERNET; WWW.MUNINCÏN.NL
BANäBköNiNt!: 8 K C 2 8 . S 0 . O 1 . 0 7 8 , PCKIWANK 8 5 8 2 7 1
GEMEENTE 5 * * ^ BEUNINGEN
Tot slot
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Hans van Baaijen via telefoonnummer 14 024.
Mervnenrlpi ijke^groet,
A.H.W.M. Koeken RA
secretaris
GEMEENTE
Sé
BEUNINGEN
De heer C.H.A. van de Pol
Mevrouw H.J. Rutten
Augustuslaan 65
6642 AA BEUNINGEN GLD
Datum
Kenmerk
Kenmerkcode
U w contact
Telefoon
Onderwerp
2 8 NOV 2013
UH 3.05456
iiiniiiiiiiiiiiiiii
Hans van Baaijen
14 024
wob-verzoek
Geachte heer en mevrouw,
Op 17 oktober 2013 heb ik uw email ontvangen waarin u middels een beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) verzoekt om informatie. U verzoekt ons de lijst met
gedoogbeschikkingen, die u heeft bijgevoegd, aan te vullen. In deze brief leest u mijn besluit.
Besluit
Ik heb besloten uw wob-verzoek toe te wijzen, met dien verstande dat ik uw lijst niet heb ingevuld,
maar dat ik u kan vertellen dat geen van de gedoogbeschikkingen die verleend zijn in het tijdsbestek
van 1995 tot 2000 zijn omgezet in omgevmgsvergiinningen.
Niet omzetten
Het college van burgemeester en wethouders heeft daarnaast op 19 november 2013 besloten de
verleende gedoogbeschikkingen niet actief om te zeiten in omgevingsvergunningen. Het omzetten
naar omgevingsvergunning zal enkel worden beoordeeld wanneer een eigenaar hierom verzoekt of
een belanghebbende een verzoek om handhaving indient. Zo is dit ook bij dė Augustuslaan 67
gegaan.
Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Dat stuurt u naar: het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 14, 6640 AA in Beuningen.
POSTADRES: GïMtïNTS BEUNINGEN, POSTBUS 1 4 , 6 6 4 0 AA BţUNINGÜN
BEZOEKADRES; V A K HEEMSTRAWKi 46, 6 6 4 1 A E BiUNiNCiN
TťlïťOON: 1 4 0 2 4 , TELEFAX; 0 2 4 - 6 7 7 8 0 7 8
E-MAII.; c-E;.uiEř[email protected]?N.Ni, INTERNET; WVMY.SEUNĽWEN.NI
BANKREKENING; BNG 2 S . 5 0 . 0 1 . 0 7 8 . PO STBANK 8 5 8 2 7 1
GEMEENTE
3*
BEUNINGEN
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de verzenddarurn van dit
besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer behandelen omdat het te laat
binnen is. In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit, waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld datum en
kenmerk van deze brief vermelden of een kopie meesturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Tot slot
Heeft u nog wagen over deze brief? Neemt u dan contact op met Hans van Baaijen via
telefoonnummer 14 024.
Met vriendelijke groet,
/AH-.W.M. Koel
Kócken RA
secretaris
secretai
'Í
y
z
2
Gmail - Besliit College van Burgemeester en Wethouders van 19 no...
G
https-V/man-google-com/mat'^
C.H.A. v a n der Pol <[email protected]>
Besluit College van Burgemeester en Wethouders van 19 november 2013
inzake verleende gedoogverklaringen
1 bericht
C.H.A. v a n der Pol <[email protected]>
12 december 2013 23:48
Aan: Pim van Teffelen <[email protected]>, [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], Wil Repkes <[email protected]>, [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], nl, [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Geachte Raadsleden,
Enige tijd geleden zijn wij een onderzoek gestart naar de in het verleden door de gemeente Beuningen
verleende gedoogverklaringen. In verband met het onlangs goedgekeurde bestemmingsplan Kern Beuningen
stuitten wij op een aantal gedoogverklaringen die tot dit onderzoek hebben geleid. Wij hebben, naar
aanleiding van een WOB-verzoek, op het gemeentehuis de Koeriertjes over de periode 1997 tot en met
2002, nagekeken op publicaties op de gemeentepagina's met betrekking tot verleende gedoogverklaringen.
Volgens het bijgevoegde artikel van wethouder De Klein zijn de gedoogverklaringen verleend in de periode
1995 tot en met 2000. Wij zijn inderdaad in de jaren 2001 en 2002 geen gedoogverklaringen meer
tegengekomen. Wij wilden ook de periode 1995 en 1996 onderzoeken maar volgens de gemeente zijn de
Koeriertjes over deze periode niet meer in het archief aanwezig en zijn de verklaringen niet anderszins
raadpleegbaar. Wij zullen daar bij de gemeente nog navraag over doen; het líjkt ons sterk dat deze niet op
de een of andere manier zijn geregistreerd, temeer omdat de wethouder in de krant ook deze jaren noemt.
Bijgaand treft u een excelbestand aan met 259 adressen waar gedoogverklaringen zijn verleend in de
periode 1997 tot en met 2000. Over de periode 1995 en 1996 zulten dat er ook nog een fors aantal zijn. Het
beleid van gedoogverklaringen is voortgekomen uit een besluit van B&W van 1 augustus 1995. In het jaar
2000 zou het beleid weer zijn ingetrokken. Aanvankelijk is de beleidsregel kennelijk opgesteld met de
bedoeling om tegen kleine bouwwerken die in geringe mate afweken van het bestemmingsplan, maar die wel
pasten in het concept van het nieuwe bestemmingsplan, voorlopig niet handhavend op te treden.
Volgens de brief van de gemeente, in de bijlage, is tot op heden echter geen enkele gedoogverklaring
omgezet in een bouw- of omgevingsvergunning. Uit ons bestand blijkt dat er inderdaad wel kleine
bouwwerken tussen zitten (erkers, dakkapelletjes e.d.). Wellicht is een (gering) aantal van deze kleine
bouwwerken, naar de huidige normen, als vergunningvrij aan te merken. Echter zien wij een groot aantal
bouwwerken met de omschrijving "uitbreiding woonhuis'', waaruit reet meteen blijkt hoe groot deze zijn, en
daarnaast complete woningen, garages, bedrijfshallen, uitbreiding brandweerkazerne, huisartsenpraktijk,
enzovoorts. Zelfs een van de grootste villa's van Beuningen staat er met een gedoogverklaring en dus
zonder rechtsgeldige omgevingsvergunning. Volgens de rechtspraak kan een gedoogverklaring kortstondig
worden toegepast en dan alleen als er een concreet zicht op legalisatie bestaat, dus vooruitlopend op een
nieuw bestemmingsplan dat dit bouwwerk toestaat en dat op korte termijn in werking treedt. Gedogen is dus
bedoeld voor een zeer korte periode en niet voor 15 jaar of meer! De in 1995 tot en met 2000 verleende
gedoogverklaringen hadden bij de totstandkoming van de bestemmingsplannen rond 2001 getoetst moeten
worden en alsnog, indien mogelijk, worden omgezet in een bouwvergunning of moeten worden afgebroken.
De gemeente heeft destijds nagelaten deze check uit te voeren en heeft verzuimd een actief
handhavingsbeleid te voeren. Uit een aantal bouwdossiers valt af te leiden dat de gemeente in die periode
de burger juist heeft gestimuleerd om gebruik te maken van een gedoogverklaring en er moest bovendien,
boven de leges van een bouwvergunning, extra voor worden betaald. Wíj krijgen de indruk uit de dossiers
dat mensen vaak het verschil tussen een gedoogverklaring en een bouwvergunning niet kennen en zich door
de gemeente in de richting van een verklaring hebben laten leiden. In vergaderingen en artikelen in de pers
gebruiken de ambtenaren en de wethouder ten onrechte de termen: gedoogbeschikking of toestemming,
in plaats van gedoogverklaring. Het verschil tussen een beschikking en een verklaring is: een verklaring
heeft geen rechtskracht en een beschikking is afdwingbaar en er staat bezwaar en beroep tegen open.
1 van 2
15-1-201417:33
Gmail - Besluit College van Burgemeester en Wethouders van 19 no...
htips:A'rmi].gcK)gJe.conVrm^
Verder zijn wij met betrekking tot de leges die in rekening zijn gebracht nog bezig met een onderzoek. Uit het
rapport van een onderzoek van het ministerie van V R O M van mei 2006 blijkt dat de gemeente geen melding
heeft gemaakt van de honderden illegale bouwwerken. V R O M heeft slechts steekproefsgewijs
gecontroleerd en toen al een aantal verbeterpunten op het terrein van handhaving en controle opgedragen
Op dat terrein scoorde de gemeente uitermate slecht.
Vertaald naar de huidige situatie betekent het hierboven geschetste beleid van de gemeente, dat honderden
woningeigenaren in beginsel met een onverkoopbare woning of een woning met e e n fors waaráe drukkende
factor zitten: bij verkoop van de woning hebben zij een wettelijke informatieplicht. Zij moeten aan de
potentiële koper melden dat de gehele (of een gedeelte van de) woning is gebouwd zonder vergunning.
Melden zij dit niet, dan worden zij schadepfichtig, óók in de gevallen dat mensen niet eens het verschil tussen
een gedoogverklaring en een bouw- of omgevingsvergunning kennen! D e burgers zullen vervolgens proberen
de schade op de gemeente te verhaten. Daarbij zullen zij niet bij voorbaat kansloos zijn: in de bouwdossiers
zijn wij veelvuldig formuleringen van de ambtenaren tegengekomen waarbij op zijn minst de indruk wordt
gewekt dat de gedoogverklaring na enige tijd wordt omgezet in een rechtsgeldige vergunning. In een aantal
gevallen is er volgens ons sprake van opgewekt vertrouwen.
O p 19 november 2013 heeft het College besloten niet handhavend op te treden en een afwachtende houding
aan te nemen. Dit standpunt is nadrukkelijk in strijd met de wet en jurisprudentie omdat de overheid een
beginselplicht tot handhaving heeft en dus verplicht is actief op te treden tegen illegale bouwwerken óf
actief een vergunning te verlenen. Het College stelt in de pers: "Wij stelten de raad daarom voor te besluiten
om, niet nu nog na vijftien jaar deze gedoogbeschikkingen actief om te gaan zetten, maar enkel na
verzoeken van eigenaren of van belanghebbende verzoekers van handhaving." E r wordt gedaan alsof het
een probleem uit het verre verleden is, maar de werkelijkheid is dat Beuningen het probleem voor zich uit
blijft schuiven.
Verder zijn wij van plan binnenkort de gedupeerde inwoners actief te gaan oenaderen met een uitleg in welke
juridische positie zij zich bevinden. Zij kunnen dan, op basis van de juiste informatie, een afweging maken of
zij alsnog een vergunning gaan aanvragen. Wij vinden dat de burger níet onwetend moet worden gehouden
en ook niet afhankelijk moet zijn van de eenzijdige en gebrekkige voorlichting door de gemeente, onder
andere, in de pers.
Wij verzoeken de Gemeenteraad dringend om niet mee te werken aan het standpunt, zoals dit hierboven
wordt voorgesteld door het College. Ook al is het probleem omvangrijk en ingewikkeld, dan nog dient de
Gemeenteraad erop toe te zien dat er een correcte en adequate oplossing komt. Niemand is erbij gebaat
dat de gemeente de problemen onder het tapijt schoffelt!
Hoogachtend,
K J . Rutten en C.H.A. van der Pol
Augustuslaan 6 5
6642 AA Beuningen
2 bijlagen
«.-j bijlagegemeenteraad171212.pdf
3781K
1
^
'
2 van 2
Verleende gedoogverklaringen 1 9 9 7 , 1 9 9 8 , 1 9 9 9 e n 2000.xisx
n
21K
15-1-2014 17:33
Gemeente zet gedoogbeschikkingen niet om
naar vergunning
Gepubliceerd: 27 nov 2013 11:05 Laatste update: 26 nov 2013 23:44 Nieuws
Naar aanleiding van een besluit van B& W van 1 augustus
1995 heeft de gemeente Beuningen in de periode 1995-2000
enige honderden gedoogbeschikkingen verleend voor
bouwwerken, die in geringe mate afweken van het
bestemmingsplan, maar wel pasten in de concepten van de
nieuwe bestemmingsplannen.
Doordat de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening mogelijkheden ging bieden om eenvoudiger af
te wijken van het bestemmingsplan, is in 2000 het beleid van 1995 ingetrokken, Onder de
Wabo op dit moment zijn kleine bouwplannen vaak zelfs omgevingsvergunningvrij. Veel van
de gedoogbeschikkingen kunnen daarom niet eens meer omgezet worden in een vergunning.
Als alsnog alle vergunningen afgegeven zouden worden, moeten alle gedoogbeschikkingen
individueel getoetst worden of ze voldoen aan het nu geldende bestemmingsplan. Ook moet
alsnog een ruimtelijke procedure worden doorlopen. De gemeente zegt op dit moment één
ambtenaar in dienst te hebben om bouwplannen te toetsen. "Hij kan de reguliere aanvragen
nauwelijks bijbenen", laat de gemeente weten. "Wij stellen de raad daarom voor te besluiten
om, niet nu nog na vijftien jaar deze gedoogbeschikkingen actief om te gaan zetten, maar
enkel na verzoeken van eigenaren of van belanghebbende verzoekers van handhaving."
- Handhavingsverzoek tegen uitrit Augustuslaan 50 te Beuningen
https:ZZrnail.google.conVrmiIZuZ0Z?m^2Aik?^be 128dfdbŵview ptŵc...
s
C.H.A. van der Pol <[email protected]>
Handhavingsverzoek tegen uitrit Augustuslaan 50 te Beuningen
1 bericht
C.H.A. v a n der Pol <[email protected]>
Aan: Hans van Baaijen <[email protected]nl>
1 december 2013 18:54
Geachte heer Van Baaijen,
Onlangs hebben wij via de heer Van Steenwijk het complete bouwdossier van het perceel Augustuslaan 50
ontvangen, waarvoor dank. Wij hebben de gegevens bekeken en komen tot de conclusie dat er nooit een
uitritvergunning voor de dubbele garage aan de zijkant van de woning is afgegeven.
Sinds jaar en dag zien wij hoe het gebruik van de uitrit door de familie Zijlmans regelmatig leidt tot bijnaongelukken. D e garages zijn op 40 centimeter van het openbare trottoir gebouwd en als er een auto uit de
garage komt dan ziet de bestuurder een eventuele voetganger pas op het moment dat de auto een meter
over het trottoir staat, dus veel te laat. Bovendien ligt de bewuste uitrit direct na de T-kruising in de
Augustuslaan, waardoor het verkeer afkomstig uit de richting van de school zich meteen na de bocht
geconfronteerd ziet met een auto die de garage in- of uitrijdt. D'rt leidt ook geregeld tot bijna-ongelukken. O o k
zien wij de laatste tijd vaker dat de bewoners een auto direct naast de uitrit parkeren, waardoor het
passerende verkeer maar over één rijstrook kan beschikken, en dit ook weer kort voor de kruising.
Blijkens de stukken in het dossier, welke als bijlage zijn bijgevoegd, Is toen al geconstateerd dat de uitrit in
stnļd w a s met het toen (en nu nog) geldende beleid dat er maar één uitrit per perceel is toegestaan, dat d e
groenstructuur reet mag worden doorsneden en dat een uitrit de verkeersveiligheid niet nadelig mag
beïnvloeden. Al deze regels worden hier overtreden. Ook w a s de gemeente tegen een uitrit omdat er
wellicht een boom moest verdwijnen. Uiteindelijk heeft de gemeente met dagtekening 12 maart 1997 toch
een bouwvergunning afgegeven maar uit niets blijkt dat er ook een uitritvergunning is verleend. Ook uit de
specificatie van de leges blijkt dit niet. Het lijkt erop dat het dossier dat wij hebben ontvangen compleet is,
maar toch blijkt nergens uit dat de gemeente de verlaging van de stoeprand en het rooien en bestraten van
de groenstrook in rekening heeft gebracht aan de bewoners. Wij verzoeken u ons deze rekening ter inzage
te verstrekken. Verder valt ons op dat de heer Zijlmans de bouwvergunning voor zijn eigen garage heeft
getekend en dat het routing-formulier van het college ontbreekt, het lijkt er dus op dat de burgemeester in
zijn eentje zijn eigen vergunning heeft goedgekeurd! D it houdt een ontoelaatbare belangenverstrengeling in.
Eigenlijk had naar onze mening op deze plaats helemaal geen garage mogen staan.
De uitrit w a s destijds geen onderdeel van de bouwvergunning. Nu is de uitrih/ergunning opgegaan in de
W A B O . D e nieuwe beleidsregels, die overigens al in 2002 geformaliseerd zijn, treft u als bijlage aan.
Resumerend concluderen wij dat de gemeente, blijkens de stukken, een tegenstander w a s van de bewuste
uitrit en nimmer toestemming daarvoor heeft gegeven. Voorts heeft dé gemeente nooit een urtrirvergunning
afgegeven. Wij verzoeken de gemeente daarom handhavend op te treden tegen deze illegale uitrit en deze
verkeersgevaarlįjke situatie.
Hoogachtend,
H.J. Rutten en C.H.A. van der Pol
Augustuslaan 65
6642 AA Beuningen
3 bijlagen
-.-I uitrit A u g u s t u s l a a n 50.pdf
2749K
1
1 van 2
1-12-2013 18:56
Uitbreidingsmogelijkheden Augustuslaan 50 te Beuningen.
Kavel groot­ t 555 m2. O p grond van hat geldende, bestemmingsplan
Park De Heuvēí "deeťplan 1+2 mag 35 % worden bebouwd.Dit komt neer
op 195 m2.
De bestaande bebouwing heeft een oppervlakte van 150 m2.
Maximale uitbreidingsmogelijkheden derhalve 44 ra2.
J
Voor niet woondoeleinden, dus beroep of p r a k t i j k , mag worden aange­
wend 30 * van 194 m2 met een maximum van 45 oi2.
oarage wijzigen in praktijkruimte kan mits er voldoende bergruimte
b l i j f t , te weten 6,5 % van.de gebruikaoppervlakte van de woning,
i n onderhavig geval z a l d i t neerkomen op ongeveer 16 m2.
Aan de­westzijde van de woning liggen nog uitbreidingsmogelijkhe­
den, deels binnen de bebouwingszone ( rode kleur ) en deela binnen
de bebouwingsgrenzen (groene kleur).
In de bebouwingszone (het rode deel) gelden de volgende maten:
*
Goothoogte max. 5,5 m;
*
bebouwingshoogte max. 10 m.
Binnen de bebouwingsgrenzen ( het groene deel ) gelden de volgende
maten:
*
Goothoogte max 3 m;
*
bebouwingshoogte max 5,5 m.
*
max. 1 bouwlaag.
Een ­tweede u i t r i t zal.jde^beataande.groeneturktuur doorsnijden.
In het ongelukkigste geval z a l ėŕ­ ook nogSeén boom moeten v e r d w i j ­
nen*
Een u i t r i t i n de verbindingsweg tussen de Augustuslaan en de
ĩraįanuBSingel z a l de verkeersveiligheid .niet ten goede komen . „
D i t geldt ook voor een eenvoudige uitgang op d i t staatje, omdat ,,
d i t . ongetwijfeld, parkeren t o t gevolg z a l hebben. .
Het uitgangspunt i s steeds geweest en. i s nog steeds een u i t r i t per
­hulskavel.
bestemmingsplan Kern Beuningen
De inhoud van het plan kan slechts gehandhaafd worden Indien het beleid en de regeling in grote
kring ondersteund wordt door de gebruikers van het plangebied. Uiteraard kan niet iedereen zich
vinden in elk onderdeel van het plan. Een algemene positieve benadering van het bestemmingsplan
is echter wel wenselijk.
c. Realistische en inzichtelijke regeling.
Een juridische regeling dient inzichtelijk en realistisch te zijn; dat wil zeggen niet onnodig beperkend
of inflexibel. Bovendien moeten de bepalingen goed controleerbaar zijn. De voorschriften moeten
derhalve niet meer regelen dan noodzakelijk is.
d. Actief
handhavingsbeleid.
Het sluitstuk van een goed handhavingsbeleid is voldoende controle van de feitelijke situatie in het
plangebied. Daarnaast moeten adequate maatregelen worden getroffen indien de voorschriften
worden overtreden. Indien dit wordt nagelaten, ontstaat een grote mate van rechtsonzekerheid. De
gemeente voert een actief handhavingsbeleid. De toezichthouders van het team Vergunningen,
Toezicht en Handhaving (afdeling ruimtelijke ordening) voeren het toezicht uit op de naleving van de
Wabo en de Woningwet. Daartoe is de gemeente verdeeld in 21 rayons die periodiek worden
bezocht, met als hoofddoel de controle van de naleving van de bestemmingsplanregels, de verleende
vergunningen en het opsporen van illegale bouw. Ook wordt door de gemeentelijke afdeling
Openbare ruimte mogelijk illegale bouw en gebruik in kaart gebracht en gemeld aan het team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Tevens is een nota integraal handhavingsbeleid opgesteld.
De gemeenteraad heeft op 13 juli 2010 de nota vastgesteld. In de nota staat beschreven op welke
wijze uitvoering wordt gegeven aan de toezicht- en handhavingstaken.
52
bestemmingsplan "Kern Beuningen" (vastgesteld)
Krommehoekstraat 3 Beuningen
ecstand
aewvrten
fieeW
Venster
Heb
bereeílsauipņen
^ * Het beitantìŵt u Hebtfleooend,vdidoet aar. de PDrTA-standaard en ís geopeno a * aflean-fcen om «ţRçŕgen te vKŴomer».
[M
PafltnjmUBturen
t
J
a
7
4-
-N-4
-1
1
ft?
V
4-
- f -
4- -H
4- + Z +
JW * SS)
Jw -
- I .
Hierboven nog een voorbeeld van een bouwwerk dat door de Gemeente Beuningen in het
nieuwe bestemmingsplan Kern Beuningen is ingetekend.
Het betreft Krommehoekstraat 3 te Beuningen. Het omcirkelde bouwwerk op dit perceel is
een schuur. Dit zijn onze achterburen en dus ook de achterburen van de fam. van Ewijk.
Wij wonen aan de andere kant van het weiland. Vanuit onze achtertuin kijken wij op dit
bouwwerk. De" grote schuur wordt gebruikt als paardenstal. Op 17-06-1998 is de
gedoogverklaring gepubliceerd in de Koerier met omschrijving: bouwen schuur.
Volgens de verklaring van de gemeente is de gedoogverklaring nooit omgezet in een geldige
bouw- of omgevingsvergunning. Dit bouwwerk staat er dus al sinds 1998 illegaal en wordt
door de gemeente Beuningen gewoon opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan, terwijl
volgens de wet illegale bouwwerken zijn uitgesloten!
Augustuslaan 40 en 42 Beuningen
[fĵ
••gmamHiUtiif*
TV- ' , :
GEMEENTE BEUNINGEN
Bestemmingsplan Kern Beuningen
mrbflAlriing (hind
7)
KL URO03Ŭ0 W t * n f
B«tanċ
BeveteP
5eŵ
Verste
r.eķ
* ; F . iK Q U' *
[
[
j
öři eerischappon '
Opmerking
PaQtnaminlatJjř*n
>
Op dit kaartje is een deel van de Augustuslaan in Beuningen ingezoomd. Dit bestand:
atl3000729.PDF maakt deel uit van het bestemmingsplan Kern Beuningen (zie boven!)
Wij wonen zelf op de Augustuslaan nr. 65, schuin tegen over deze vrijstaande woningen.
Rechtsonder is de vrijstaande woning Augustuslaan 48. Nummering van rechts naar links
aflopend! Linksboven is Augustuslaan 40 en daaronder Augustuslaan 42.
Beide woningen staan op onze lijst met verleende gedoogverklaringen :
Augustuslaan 40: gedoogverklaring gepubliceerd 13-10-1999 uitbreiden woonhuis
Augustuslaan 42: gedoogverklaring gepubliceerd 21-07-1999 uitbreiden woonhuis
Wij hebben ook deze bouwdossiers bestudeerd. De bouw was destijds in strijd met het
bestemmingsplan o.a. omdat de tusseimiirnte tussen de woningen te smal werd. Tot op heden
zijn voor beide bouwwerken nog nooit een geldige bouw- of omgevmgsvergunning
afgegeven. Evenmin is er handhavend opgetreden. Beide bouwwerken staan er dus nog steeds
illegaal. Toch heeft de Gemeente Beuningen deze illegale bouwwerken, in strijd met de wet,
ingetekend in het nieuwe bestemmingsplan Kern Beuningen.
•Wethouder: afwijking van 22 centimeter is te klein voor sloop
http://www.gelderlander.nl/regio/wijchen-beuningeaVethoud
Wethouder: afwijking van 22 centimeter is te klein voor
sloop
Geplaatst op 21 november 2013;
Laatste update 21 november, 14:05;
ĩ
Wethouder Piet de Klein: 'Sloop gaat te ver*
BEUNINGEN - De bouw van een garage aan de Augustuslaan in Beuningen had nooit
goedgekeurd mogen worden door de gemeente. Dat vinden de buren van de bewoners die
eind jaren 90 van de vorige eeuw een garage lieten bouwen op hun perceel. Wethouder
Piet de Klein vindt de afwijking van 22 cm te klein om tot sloop over te gaan.
De rechter stelt ze in het gelijk. De gemeente Beuningen gaat in beroep en laat de Raad
van State uitmaken wat er nu moet gebeuren. De juridische strijd duurt al dik 1 jaar.
Te groot
Waarom de buren bezwaar hebben gemaakt tegen de garage, is onduidelijk. De rechtbank
stelt in ieder geval vast dat het huis nu, inclusief garage, te groot is. Het hele huis mag
maar 11 meter diep zijn, volgens het geldende bestemmingsplan Door de aanbouw, zo'n
15 jaar geleden, steekt de bouw 22 centimeter uit.
Gedogen
De gemeente heeft in de periode 1995-2000 honderden 'gedoogbeschikkingen' verleend.
Dat betekent dat er niet helemaal volgens da regels is gebouwd. Zolang niemand er
bezwaar tegen maakte, greep de gemeente niet in.
Sloop gaat te ver
Nu er v/ć' bezwaar wordt gemaakt op de Augustuslaan, gaat Beuningen kijken wat er met
22­11­2013 1:29
Wethouder: afwijking van 22 centimeter is te klein voor sloop
http^/www.gelderlander.nl/regio/wĩjche^
die andere gedoogbeschikkingen moet gebeuren. Omdat het er te veel zijn om uit te
zoeken, grijpt de gemeente pas in als er bezwaar komt van iemand die de bouw 'il­
legaal' noemt.
De gemeente denkt het gelijk te kunnen halen bij de Raad van State, omdat er sprake is
van 'een geringe overschrijding' (22 centimeter). Wethouder Piet de Klein vindt dat opdracht
voor sloop van de garage te ver gaat voor 'zo'n kleine afwijking' van de regels.
© De Gelderlander 2013, op dit artikel rust copyright.
Meest gelezen
1.
2.
3.
4.
5.
Gevaarlijke Duitser ontsnapt uit rechtbank Kleef
20­jarige Edese slachtoffer van ernstig zedenincident
Vrouw ligt 10 jaar dood in huis Rotterdam
Verkeerschaos door ongeval op N325
Bestelauto over kop in kettingbotsing Velperbroek
Blog De Oversteek
Speurtocht naar de 48 bevrijders van Nijmegen.
„..II
:
in i i i ŵ i i " 'i
De Gelderlander Nieuwsmail
Volg ons op
» Facebook
» Twitter
» Linked In
» RSS
2 van 2
22­11­2013 1:29
Carnal, P.C.J.
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:
[email protected]
w o e n s d a g 15 januari 2 0 1 4 23:23
Centrale F A X ; Piket Jurist
Digitaal loket ( P ) - V e r z o n d e n op: 15-01-2014 22:56:44
042975244_20140115225644_20140115231514.pdf
Digitaal loket Bsn: 042975244 Verzonden op: 15-01-2014 22:56:44