BAS SOOS

Bergse
Actieve
Senioren
Jaargang 2 - nummer 9 - november 2014
COLOFON
VAN DE VOORZITTER
BAS NU is een uitgave van
BAS, Bergse Actieve Senioren, de afdeling Bergen op
Zoom van KBO-Brabant.
BAS NU verschijnt tien keer
per jaar. Voor informatie
over BAS NU, ook over adverteren, raadpleeg onze
website www.basboz.nl
of mail naar [email protected]
Redactie:
Ton van der Sluijs en
Frans de Vries
email: [email protected]
Activiteiten van BAS :
Zomerschool
BAS cursusprogramma
Reizen
Activiteitenprogramma
Lief en Leed
Theater
Fietsclub
Wandelclub
Computerhelpdesk
Leesclubs
Lunchclub
Rollatorspreekuur
BAS SOOS
Belastingadviezen
Sluitingsdata 2014 voor
kopij en advertenties:
28 januari
25 februari
1 april
29 april
17 juni
26 augustus
30 september
28 oktober
25 november
BIJ DE VOORPLAAT:
November 2013:
herfst op het Ravelijn.
Een heel verschil met
tegenwoordig!
WIJZIGINGEN IN DE ZORG
Per 1 januari 2015 gaat er veel veranderen in de zorg, zorg waar we vroeg of
laat allemaal mee te maken hebben of krijgen.
De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) verdwijnt,
de Wlz (Wet langdurige zorg) verschijnt, de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) treedt in werking en er gaan onderdelen naar de Zvw
(Zorgverzekeringswet ).
Het kan zijn dat u momenteel nog niet (veel) te maken hebt met deze veranderingen, maar op termijn kan dat, ongewild, wel het geval worden.
Daarom: houd deze ontwikkelingen bij, voor uzelf maar ook voor uw omgeving. In deze BAS NU staat nieuws over deze ontwikkelingen.
SAMENWERKEN VOOR BELANGENBEHARTIGING
Het OOBOZ werkt hard aan de belangenbehartiging voor alle senioren in de
gemeente Bergen op Zoom. In het OOBOZ werken samen BAS, de KBO
afdelingen van Lepelstraat en Halsteren en de PCOB. De ANBO heeft helaas
afgehaakt o.a. door landelijk beleid.
Als u interesse hebt om via BAS mee te werken aan de belangenbehartiging
voor senioren, geef dat dan door aan de voorzitter, e-mail:
[email protected]
We hebben in deze drukke tijd van veranderingen dringend behoefte aan
menskracht.
BELEID KBO-BRABANT
KBO-Brabant heeft het voornemen om de Kringen anders te gaan organiseren. Nu werken we samen met de KBO-afdelingen van de gemeenten
Woensdrecht en Bergen op Zoom. Uiterlijk per 1 januari 2016 gaat dat veranderen.
De KBO-afdelingen Lepelstraat, Halsteren en Bergen op Zoom (= BAS) gaan
dan de nieuwe Kring Bergen op Zoom vormen om zo de belangenbehartiging
per gemeente beter te kunnen organiseren.
Verder zullen de afdelingen van Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op
Zoom ook gaan samenwerken omdat de drie Brabantse Wal gemeenten ook
op die schaal samenwerken. Bestuurlijk een hele omslag maar voor u als lid
is het van belang dat we samenwerken met de regio.
Martien Franken
voorzitter BAS
Foto: Ad Weijdt
www.basboz.nl
3
CONTRIBUTIE 2015
BAS SOOS
In de algemene ledenvergadering van maart 2014 is
de contributie voor het verenigingsjaar 2015 vastgesteld op € 21,-.
Voor de leden, die een machtiging voor automatische
incasso hebben afgegeven wordt dit bedrag rond 21
december 2014 verrekend.
De SOOS, de huiskamer van BAS
De leden die nog geen machtiging hebben afgegeven
zou ik willen vragen dit alsnog te doen. U bespaart
uzelf en zeker uw penningmeester een berg extra
werk. Indien u wilt overgaan tot deze gemakkelijke
manier van betalen kunt u contact opnemen met de
penningmeester Jan Dons 0164-684966 of met de ledenadministrateur Sjaak Linders 0164-685140. U ontvangt dan een machtigingsformulier. Als u dat invult,
tekent en voor 10 december terugstuurt, wordt uw
contributie eveneens rond 21 december 2014 verrekend.
Indien u geen machtiging wilt afgeven voor de automatische incasso dient u uw contributie voor 31 december 2014 te betalen door overschrijving op rekeningnr. NL14RABO0119522330 t.n.v. BAS.
Indien u uw contributie over 2015 niet voor 31 december 2014 betaald hebt, ontvangt u een nota en
wordt de contributie verhoogd met € 7,50 administratiekosten.
Iedere dinsdagmiddag staat de deur voor u open in De
Korenaere van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Velen hebben de weg al gevonden naar de
‘huiskamer’ van BAS. Gezellig met elkaar een praatje
maken, Rummikub spelen, kaarten, darten, enz.
Het is een leuke groep die daar aanwezig is. Ook de
ruimte en de sfeer zijn prima. De toegang is gratis, de
koffie 1 euro, thee 80 cent en de andere dranken zijn
ook tegen lage prijzen verkrijgbaar. Daar hoeft u dus
ook niet voor thuis te blijven.
Hebt u vragen over uw administratie, computer of
andere zaken? Ook daarvoor zijn mensen aanwezig
om u te helpen. Nu kunnen wij ons indenken dat u de
zaken waar u mee zit niet in de ruimte wilt bespreken
waar ook andere mensen zijn. Geen probleem, wij
maken dan gewoon een afspraak met u om bij u thuis
te komen.
Is de persoon met wie u, eventueel, een afspraak wilt
maken niet aanwezig tijdens de soos, dan kunt u een
afspraak regelen bij de gastheer of gastvrouw.
Komt u ook eens bij ons kijken? Wilt u niet alleen
komen breng dan gerust iemand mee.
De gastheren en gastvrouwen van de BAS SOOS
De penningmeester
BAS CURSUSSEN
De cursuscommissie kan terug zien op een succesvolle
inschrijving. Slechts enkele cursussen zijn niet doorgegaan. Jammer dar er twintig deelnemers gedupeerd
zijn omdat er voor hun cursus weinig belangstelling
was. Net als vorig jaar waren ook dit jaar weer de bijeenkomsten voor iPad en tablet de succesnummers
met 175 aanmeldingen.
In november is er een tweede ronde om in te schrijven.
U kunt zich nog aanmelden voor cursussen die in januari van start gaan. Inschrijven kan voor Schilderen/
tekenen, Legendarische personages in de kunst, Engels conversatie en voor de lezingen. Voor alle overige
cursussen is inschrijven helaas niet meer mogelijk.
4
U kunt een inschrijfformulier downloaden via de website: www.basboz.nl of een formulier aanvragen bij Lia
Bastiaanse 0164- 683238 of per mail:
[email protected]
Door omstandigheden heeft het incasseren vertraging
opgelopen, inmiddels is dat nu weggewerkt. Een
tweede incassoronde gebeurt in december.
LET OP! In tegenstelling tot wat staat vermeld op
het inschrijfformulier van de cursuscommissie is de
brievenbus van Ton van der Sluijs niet langer beschikbaar. Inleveren bij of sturen naar Lia Bastiaanse
‘t Lindeke 28 - 4661 HN halsteren of per e-mail naar:
[email protected]
Ton van der Sluijs is VERHUISD!
www.basboz.nl
BAS FILMCLUB
Woensdag 17 december is er een kerstfilm in de
bioscoop van Residentie Moermont.
Aansluitend is er ook de mogelijkheid om in het sfeervolle restaurant van een smakelijk driegangenmenu,
gebruik te maken.
George is nooit geboren. George ziet hoe zijn vrouw
Mary (Donna Reed) een oude vrijster is geworden omdat hij er niet was om met haar te trouwen. Zijn broer
is dood omdat George er niet was om hem als kind te
redden, waardoor zijn moeder doodongelukkig is.
En het stadje is in handen van Mr. Potter (Lionel Barrymore) omdat George er niet was om zijn expansiedrang met zijn bank tegen te houden. George ziet hoe
het leven zonder hem eruit ziet en echt vrolijk wordt
hij er niet van.
De film gaat over de teleurstelling en druk in het leven
van de gewone man die ertoe leiden dat men de
mooie, simpele dingen van het leven over het hoofd
ziet.
Acteurs: James Stewart, Donna Reed & Lionel Barrymore. Regisseur: Frank Capra. Filmduur: 130 minuten.
Samenkomst is om 14.30 uur. De film begint om 15.00
uur. Alleen de film kost € 6,- De film en het diner kosten samen € 18,50. De koffie of thee vooraf en het
drankje na de film zijn gratis.
Aanmelden kan, liefst per e-mail, bij Sjaak Hector:
[email protected] of tel. 255412 tot 10 dagen voor de
vertoning van de film.
Bij het opgeven vermelden of u alleen de film bekijkt
of dat u ook blijft eten. Betalen contant aan de zaal,
liefst met gepast geld.
OUDER WORDEN IS EEN FEEST…
It's a Wonderful Life is een Amerikaanse komedie/
dramafilm uit 1946, van de regisseur Frank Capra geproduceerd door zijn eigen bedrijf Liberty Films.
De film wordt wel eens de beste ooit genoemd. De
film staat zelfs op één in de AFI's 100+.
Jaren geleden hebben we de exacte overgang
naar de middelbare leeftijd ontdekt.
Dit is het punt waarop je te jong bent om te
beginnen golfen, en te oud om naar het tennisnet te hollen.
George Bailey (James Stewart) heeft zoveel problemen dat hij aan zijn leven een eind wil maken. Op
kerstavond nog wel! Opgegroeid in Bedford Falls
droomt George zijn hele leven van reizen en ontsnappen aan het monotone leven van zijn stadje. Telkens
als het zover is dat hij zijn koffers pakt, komt er iets
tussen en moet George klaarstaan voor anderen.
Wanneer hij buiten zijn schuld om ook in de financiële
problemen raakt, is er niets meer om voor te leven.
Hij springt in de rivier. Maar God heeft de engel Clarence (Henry Travers) gezonden om George te helpen.
Als dat lukt, zal Clarence zijn vleugels krijgen. Clarence
vist George uit het water maar in plaats van dankbaar
te zijn, wenst George dat hij nooit geboren was.
Clarence overlegt even met God en het is gebeurd:
www.basboz.nl
5
NIEUWE WMO
ROLLATORSPREEKUUR
Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Wmo in.
Voor de klanten en de gemeente een heel belangrijke
en grote wijziging.
In de Wmo 2015 staat dat u recht hebt op een oplossing voor uw probleem, maar de route naar een oplossing begint bij uzelf en uw directe omgeving.
Opname in verzorgingstehuizen kan haast niet meer!
U zult langer thuis moeten blijven wonen, al of niet
met zorg aan huis. Mensen die al in een verzorgingstehuis wonen behouden (gelukkig) hun rechten.
BAS en Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom
organiseren elke eerste dinsdag van de maand een
rollatorspreekuur in de diverse ouderensteunpunten
in Bergen op Zoom.
Iedereen is welkom vanaf 10.00 uur tot 11.00 uur.
Om u nader te informeren over de nieuwe Wmo
wordt er op woensdag 19 november een informatiebijeenkomst belegd.
Aanvang 14.00 uur, einde ca. 16.00 uur.
Locatie De Wittenhorst, Schoolstraat 6, Halsteren.
De bijeenkomst is voor iedere belangstellende te
bezoeken en natuurlijk gratis !
De organisatie is in handen van OOBOZ, BAS en PCOB.
Mevrouw Y. Kammeijer, wethouder met o.a. de portefeuille ‘ouderen’ en vanaf 1 november ook verantwoordelijk voor de Wmo, zal daar spreken evenals
enkele ambtenaren van de gemeente Bergen op
Zoom die gespecialiseerd zijn in de Wmo.
Tijdens het spreekuur kunt u uw rollator laten controleren en repareren. Ook krijgt u tips over het veilig en
juist gebruiken van uw rollator.
Er zijn goed opgeleide vrijwilligers aanwezig die u instructies kunnen geven over het gebruik van uw
rollator en kleine reparaties of onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren.
Zij weten of de rollator op de juiste hoogte is afgesteld en ook hebben zij informatie over hoe men de
rollator veilig kan gebruiken. Denk bijvoorbeeld eens
aan de stoeprand op en af, of hoe moet ik nu een helling afdalen.
De vrijwilligers willen daarbij graag helpen.
De hulp is gratis. Gemaakte kosten, bijvoorbeeld voor
het monteren van een nieuw handvat of kabeltje,
worden wel in rekening gebracht.
Aanmelden voor het rollatorspreekuur is niet nodig.
U kunt tussen 10.00 en 11.00 uur binnenwandelen.
Dus kom naar De Wittenhorst voor nadere informatie over de Wmo: het is voor uw belang!
Eerstvolgende spreekuur:
Dinsdag 2 december in Stuijvenburg,
Van der Goesstraat 2
KERSTVIERING
Het kerstdiner:
Op donderdag 18 december zal onze jaarlijkse kerstviering plaatsvinden op het vertrouwde adres De
Raayberg. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd.
De kerstviering is voor u gratis. Niet-leden betalen
€ 5,-. Aansluitend is er de mogelijkheid om een kerstdiner bij te wonen.
Het diner kost voor leden € 16,- per persoon,
niet-leden betalen € 20,-.
De zaal gaat om 13.00 uur open en er zal een kop koffie zijn voor iedereen.
Na een welkomstwoord van onze voorzitter Martien
Franken zal pastor Willemsen ons voorgaan in een
sfeervolle viering. Het koor Fortissimo zal voor en tijdens de viering een aantal kerstliederen verzorgen.
Hierna zal het seniorenorkest van het CKB voor gezellige muziek zorgen met tussendoor natuurlijk een lekkere vloeibare versnapering.
Vanaf 17.00 uur zal dan het kerstdiner geserveerd
worden.
6
Feestelijk pasteitje
*******
Varkensgebraad met een
wintergroentengarnituur
*******
Bavarois
Natuurlijk krijgt u bij het diner ook wat te drinken.
Wilt u deelnemen aan het diner dan dient u zich hiervoor op te geven en vooruit het bedrag te storten op
de rekening van onze penningmeester, rekening
NL14RABO0119522330 t.n.v. BAS afdeling BoZ met
vermelding: Kerstviering.
Tijdens de viering kunt u extra koffiemunten à € 2,- en
consumptiebonnen à € 2,75 kopen bij onze
penningmeester Jan Dons.
Indien u geen vervoersmogelijkheid hebt, laat ons dat
dan weten.
Het bestuur hoopt dat vele leden van onze vereniging
dit jaar aanwezig zijn op deze viering.
Een teken van verbondenheid met allen.
www.basboz.nl
www.basboz.nl
7
THEATER
DE MAAGD
VOORSTELLINGEN VOOR DE KOMENDE PERIODE
Dinsdag 25-11 : The Kilkennys : The best of Irish folk &
ballads (Ierse muziek)
Aanvang 20.00 uur, prijs € 20,Zondag 30-11 Maria de Fatima : 40 jaar Fado!
Koffieconcert in de CKB-zaal (Burg. Stulemeijerlaan 3,
4611 EH Bergen op Zoom)
Aanvang 12.00 uur, prijs € 16,50
Dinsdag 2 december : Jeans (JEANS24 – Dé tropische
verrassing van dit seizoen)
Aanvang 20.00 uur, prijs € 24,Woensdag 3 december : NUHR met Back to basic
(Een avondje ouderwets topcabaret)
Aanvang 20.00 uur, prijs € 24,Dinsdag 9 december : Alles went behalve een Vent
(gouden koppel Joke Bruijs en Gerard Cox)
Aanvang 20.00 uur, prijs € 28,Woensdag 10 december : De Notenkraker Sint Petersburg Ballet & Orkest, kerstballet op live muziek
Aanvang 19.00 uur, prijs € 21,50
Donderdag 11 december : Een avond met Dorus
(Interactieve musical met H. Poort, John Kraaijkamp
e.a.)
Aanvang 20.00 uur, prijs € 30,maandag 15 december : Christmas with Anúna (A
whisper of Paradise) een betoverend kerstconcert
Aanvang 20.00 uur, prijs € 22,50
Meer info : www.demaagd.nl
U kunt zich zowel bij SWO als bij BAS opgeven en
kaarten bestellen. Bij SWO (Keldermanslaan 5, 0164
265946) door middel van onderstaand formulier.
Dit formulier levert u dan ingevuld in bij de Vraagwijzer of bij SWO.
Natuurlijk kunt u de kaarten zoals vanouds bestellen
bij Riet Plasmans, lid van de Theatercommissie BAS,
tel: 0164 234359. U hoeft dan bovenstaand formulier
niet in te vullen.
Als U hiervoor kiest dan moet wel minstens één week
voor de voorstelling het totale bedrag overgemaakt
zijn op bankrekening: NL14 RABO 0119522330 t.n.v.
penningmeester BAS BoZ met vermelding van de desbetreffende voorstelling.
NB. De kaarten kunnen vanaf een half uur voor de
voorstelling in de hal van De Maagd opgehaald worden bij een lid van de Theatercommissie, herkenbaar
aan de BAS/SWO speld.
BESTELLING TOEGANGSKAARTEN THEATER DE MAAGD
Naam voorstelling:
……………………………………………………………………………………………………...
Datum voorstelling:
………………………………….
Naam voorstelling:
……………………………………………………………………………………………………...
Datum voorstelling:
………………………………….
Totale bedrag:
€ ………………….
Naam:
……………………………………………………………………………………………………….
Adres:
……………………………………………………………………………………………………….
Postcode en plaats:
……………………………………………………………………………………………………...
Telefoonnummer:
………………………………..
Aantal personen: ……...
Aantal personen: ……...
(IBAN)rekeningnummer: ……………………………………….
Ik verleen BAS/SWO toestemming om de kosten automatisch van mijn rekening af te schrijven.
Handtekening:
………………………………………….
Datum:
……………………………………….
NB. Het bedrag voor de desbetreffende voorstelling(en) wordt een maand nadien afgeschreven.
INLEVEREN BIJ VRAAGWIJZER OF SWO, KELDERMANSLAAN 5, BERGEN OP ZOOM
8
www.basboz.nl
GEZELLENTONEEL IN DE STOELEMAT
't Plein - een onvervalste volkskomedie door
Het Gezellentoneel
HORTUS MUSICUS RELIGIOSUS
Wij hebben ons aanbod uitgebreid met activiteiten
van HMR.
Eind jaren '40 staat op een plein ergens op de Brabantse Wal een café, waar het leven van alledag
breed wordt uitgemeten en roddel en achterklap aan
de orde van de dag zijn.
Vrijdag 28 november om 20.00 uur en zondag 30 november (matinee) om 14.30 uur in De Stoelemat
(Westersingel 40, Bergen op Zoom).
Kaarten kunt u à € 12,50 p.p. (normale prijs € 15,-)
bestellen bij Riet Plasmans, tel 0164-234359 (niet via
SWO formulier).
U dient dan minstens één week voor de voorstelling
het totale bedrag over te maken op bankrekening:
NL14 RABO 0119522330 t.n.v. penningmeester BAS
BoZ met vermelding van de desbetreffende voorstelling en datum.
Meer info: hetgezellentoneel.nl
Zondag 16 november
om 10.30 uur in de Gertrudiskerk:
eucharistieviering ter gelegenheid van 50 jaar HMR
Koor en orkest o.l.v. Ted van der Heijdt
met o.a. Messe in G. van F. Schubert
(kerkdienst, toegang vrij)
Zaterdag 13 december om 19.00 uur:
A Festival of nine Lessons and Carols
HMR Gemengd koor m.m.v. CKB Kinderkoor
Koren en organisten o.l.v. T. van der Heijdt
(kerkdienst, toegang vrij)
www.basboz.nl
9
10
www.basboz.nl
was gekeken - of het geheugen werkt geen 100%
meer - want de scores waren nu direct niet "om over
naar huis te schrijven". Integendeel.
MOSSELMAALTIJD
De winnaars ontvingen een fles wijn. Maar het was
gezellig, en dat is het voornaamste.
Rond 17.00 uur werden de mosselen geserveerd.
Jammer, dat onze volle schaal zo gauw leeg was, want
wat smaakten de - overigens prachtige(!) - mosselen
heerlijk. Een goed klaargemaakte salade, stokbrood,
diverse sauzen en een glas wijn maakten de maaltijd
compleet. Maar ho, wacht eens. Direct werd een
tweede volle schaal mosselen op tafel gezet. Smullen
geblazen!
En ook een derde schaal vond de weg naar de liefhebbers. Onbeperkt mosselen eten! En dat voor die lage
prijs. Maar ook voor de niet-mosseleters was gezorgd
en kwam er - meer dan voldoende - heerlijke saté op
de borden.
In een knusse ruimte van de voormalige r.-k. kerk Sint
Antonius Abt konden op 7 oktober jl. alle deelnemers
aan de mosselmaaltijd een plaatsje vinden, tevoren
traditioneel gescreend op de presentielijst door onze
nauwkeurige penningmeester Jan Dons.
Voorafgaand aan de maaltijd, om de eetlust op te
wekken, kwamen na een welkomstwoord drie quizzen
aan de orde, waarvoor tevoren rode en blauwe kaartjes en een wit vel papier waren uitgereikt.
De rode en blauwe kaartjes waren goed voor een ochtendgymnastiek (gaan staan/gaan zitten).
De derde ronde was een geluidsquiz. Tien tunes van
tv-series. Nadat de geluiden waren gehoord kon je
aan onze tafel zien, dat er nauwelijks naar soapseries
De organisatoren, de koks en al de medewerkers/-sters aan deze voortreffelijke avond verdienen
een dikke pluim, want niets was voor hen te veel. Met
dank namens alle aanwezigen. De leden mogen terugkijken op een zeer geslaagde, gezellige en lekkere
avond.
Willy Mol
P.S.:
Was u niet in de gelegenheid om te komen?
Vond u het ook zo goed, zo gezellig en voor herhaling
vatbaar?
Er komen nog zes maanden met een "RRR" in de
maand.
Wie weet…..
ONTMOETINGSLUNCHES
Maandelijks kunt u terecht voor de gezellige ontmoetingslunches in hotelschool De Canise.
Op maandag 1 december en op maandag 15 december
kunt u weer aanschuiven voor de ontmoetingslunch.
Als u zich op vrijdag 28 november tussen 10.00 - 12.00
uur telefonisch opgeeft bij Antje Bastiaanse dan komt
het allemaal in orde. Antje’s telefoon: 0164 242608.
Misschien hebben de leerlingen en begeleiders voor 15
december nog een kerstverrassing in petto!
Bent u verhinderd, neem dan contact op met de hotelschool op tel. nr. 0164 281020 .
Antje Bastiaanse
www.basboz.nl
11
Deze foto is gemaakt tijdens de sloop
van de Warandeflat, jarenlang een
begrip in Bergen op Zoom.
Bij het zien van deze werkzaamheden kwam de gedachte naar boven: “Is dit de toekomst die senioren te
wachten staat?”
We zijn met z’n allen terecht gekomen in een tijd
waarin langer werken en minder voorzieningen de
overhand hebben.
Nog maar tien tot vijftien jaar geleden was er de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken via een
VUT-regeling, nu is het devies: werken tot 67 jaar.
De uitkeringen van de pensioenen zijn de laatste jaren
niet geïndexeerd door slechte rendementen bij de
pensioenfondsen, deels veroorzaakt door de financiële crisis.
De beurzen deden het slecht, spaargeld levert bijna
geen rente op en het vermogen wordt belast met een
tarief dat niet door de opbrengst wordt gedekt.
Toch heeft de overheid de gedachte dat bij de senioren het meeste te halen valt, zij hebben immers AOW,
pensioen, vermogen en/of een eigen huis vrij van lasten. Daar ligt dan ook vaak een lang arbeidsverleden
12
aan ten grondslag en dat heeft bij lange na niet bij
iedereen dezelfde rijkdom gebracht!
De premie van de zorgverzekering voor alle Nederlanders is de laatste jaren flink gestegen en als de premie
niet stijgt wordt er beknibbeld op de voorzieningen.
Het gevolg: minder zorg tegen een hogere prijs.
Steeds meer mensen stoppen met hun aanvullende
verzekering.
Toch doet de overheid een beroep op ons, we moeten
naar een participatiemaatschappij, alsof dat iets
nieuws is. Eerst noemden we dat sociaal en solidair
zijn met elkaar, maar als je iets verandert kun je het
ook beter een andere naam geven.
Het jaar 2015 staat in het teken van veranderingen en
bezuinigingen.
600.000 cliënten verlaten per 1 januari de AWBZ en
gaan vanaf die datum vallen onder het lokale regime
van de gemeente, voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet
langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet (Jw).
Wat beteken de veranderingen voor senioren?
 Taken gaan naar de gemeenten
 Dichter bij huis
www.basboz.nl







Langer thuis wonen
Beroep op vrijwilligers/mantelzorgers
Meer algemene voorzieningen
Hogere eigen bijdrage
Andere toegang (wijkteams)
Algemene voorziening/maatwerkvoorziening
Beleidsvrijheid gemeenten
Maar er bestaan ook misverstanden over de Wet
maatschappelijke ondersteuning.
De 10 misverstanden over de Wmo:










als ik veel inkomen of vermogen heb , krijg ik
geen maatschappelijke ondersteuning;
kinderen, vrienden en buren worden verplicht
om te helpen;
ik verlies mijn rechtszekerheid en wordt overgeleverd aan de willekeur van gemeenten;
als het geld bij de gemeente op is, krijg ik geen
ondersteuning;
mijn gespecialiseerde dagbesteding wordt wegbezuinigd en de gemeente zal mij afschepen met
een algemene voorziening, zoals een activiteit in
het buurthuis;
gemeenteambtenaren hebben te weinig kennis
van de zorg om te bepalen wat ik nodig heb;
ik zal moeten vertrekken uit mijn verzorgingstehuis en weer zelfstandig thuis moeten gaan wonen;
het is afhankelijk van de goede bui van de
Wmo-consulent of ik de hulp krijg die ik nodig
heb;
de gemeente mag mijn persoonsgebonden budget (pgb) afpakken;
gemeenten krijgen de beschikking over mijn medisch dossier.
BAS en KBO-Brabant delen de zorg die onder hun leden leeft. De komende tijd zetten we dan ook hoog in
om op te komen voor de belangen en zorg die we
nodig hebben.
Samen met Stichting Welzijn Ouderen en Ouderen
Overleg Bergen op Zoom (OOBOZ ) laten wij uw belang doorklinken en zijn wij gesprekspartner van de
gemeente Bergen op Zoom.
70 jaar geleden werden we bevrijd en dat vierden we
massaal de afgelopen maand.
Bevrijden betekent ook vrij zijn, de vrijheid houden
om te kiezen.
BAS zet zich in voor uw vrijheid, met 1400 leden marcheren we 2015 in.
Bassist
www.basboz.nl
13
TANTEACTIEF PROGRAMMA
Doe mee met de activiteiten van tanteLouise-Vivensis! De activiteiten zijn leuk en gezellig, leerzaam en gezond.
We bieden voor ieder wat wils. Ook als u niet bij tanteLouise-Vivensis woont of klant bent, kunt u gebruik maken
van deze ontspanningsactiviteiten. U dient zich wel te allen tijde van tevoren aan te melden via het uitBureau
van tanteLouise-Vivensis. Ook kunt u hier terecht voor meer informatie over de activiteiten.
uitBureau tanteLouise-Vivensis
Sint Catharinaplein 25
4611 TV Bergen op Zoom
0164 281339 en 0164 281340
Activiteitenkalender tanteLouise-Vivensis:
Bloemschikken
20 november
21 november
4 december
4 december
10 december
11 december
10.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
Residentie Meilust, Bergen op Zoom
Woonzorgcentrum St. Elisabeth, Halsteren
Residentie Moermont, Bergen op Zoom
Woonzorgcentrum Stuijvenburgh, Bergen op Zoom
Woonzorgcentrum Vissershaven, Bergen op Zoom
Woonzorgcentrum Jacqueline, Bergen op Zoom
Filmarrangement
26 november
14.00 uur
Residentie Moermont, Bergen op Zoom
Winkelen en lunch V&D
17 november
9.00 uur
Bergen op Zoom
Kerstmarkt Intratuin
25 november
26 november
27 november
Halsteren
Halsteren
Halsteren
Spel en bewegen
Elke maandag
Elke donderdag
Gymfit
Elke maandag
Elke woensdag
(Zit)dansen
Elke donderdag
14
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
15.15 uur
16.00 uur
Woonzorgcentrum Avondvrede, Bergen op Zoom
Woonzorgcentrum Avondvrede, Bergen op Zoom
10.00 uur
11.15 uur
11.15 uur
13.30 uur
14.00 uur
Residentie Moermont, Bergen op Zoom
Woonzorgcentrum St. Elisabeth, Halsteren
Woonzorgcentrum Catharina, Bergen op Zoom
Woonzorgcentrum Vissershaven, Bergen op Zoom
Woonzorgcentrum Jacqueline, Bergen op Zoom
10.15 uur
11.15 uur
Woonzorgcentrum Jacqueline, Bergen op Zoom
Woonzorgcentrum Jacqueline, Bergen op Zoom
10.00 uur
11.00 uur
Woonzorgcentrum Jacqueline, Bergen op Zoom
Woonzorgcentrum Jacqueline, Bergen op Zoom
10.00 uur
Residentie Meilust, Bergen op Zoom
www.basboz.nl
WONING
AANPASSINGEN
Door de gewijzigde wetgeving o.a. Wmo 2015 zullen
vele senioren die een lichte vorm van zorg en ondersteuning nodig hebben, langer thuis moeten blijven
wonen.
De zorg wordt geregeld via de gemeente via het
Wmo-loket (Vraagwijzer), maar de woning zal veelal
door uzelf of de woningeigenaar geschikt gemaakt
moeten worden.
Die aanpassingen kunnen ingrijpend zijn: badkamer
en/of slaapkamer maar ook kleinere verbeteringen
kunnen het wooncomfort verbeteren.
BAS gaat een voorlichtingscampagne houden in diverse wijken om u bewust te maken van uw woonsituatie
in de toekomst.
We starten in de wijk Meilust.
De eerste bijeenkomst is op maandag 24 november
van 14.00- 16.00 uur in wijkgebouw De Moerkens.
Middels een powerpoint presentatie brengen we een
aantal situaties in beeld. De toegang is gratis!
U krijgt ook aanvullende informatie mee om thuis
alles nog eens rustig te bekijken.
Het is de bedoeling dat BAS in 2015 nog een aantal
presentaties gaat houden In Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat. Maar daar wordt u nog nader van
op de hoogte gebracht.
Sjaak Linders, Dicky Boekel en Martien Franken
VERSLAG PROEFBIJEENKOST
WONINGAANPASSINGEN
Een aantal belangstellenden kwam op de invitatie af
over de onderwerpen het zelfstandig en veilig
(moeten!) blijven wonen en eventuele aanpassingen
van een woning, dit in verband met de komende wijzigingen in de zorg, de nieuwe Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo).
Door Martien Franken en Sjaak Linders werd deze bijeenkomst geleid en duidelijk gemaakt dat we langer in
ons eigen huis zullen moeten blijven wonen - al of niet
met zorg aan huis - en bijna niet meer in verzorgingshuizen terecht kunnen, ook als men dementerend is,
een lichte handicap heeft, of met andere ongemakken
te kampen krijgt.
Op een scherm werd zichtbaar uiteengezet over woningaanpassingen, veilig wonen en belangrijke veiligheidspunten.
Aandachtspunten kwamen aan de orde om vallen te
voorkomen bijv. door een opgekruld vloerkleed, elektrische draden niet veilig weggewerkt, natte gladde
vloeren, over brandgevaarlijke materialen en goed
functionerende rookmelders op de juiste plek(ken)
aangebracht. Nieuwe apparaten werden besproken,
om bijv. gemakkelijk een stekker uit het stopcontact
te kunnen trekken en meer handige - vaak volledig
onbekende bruikbare - apparatuur om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Een aantal goede tips was vooral van belang voor
‘jongere ouderen’, die overwegen om op hun vertrouwde stek te blijven wonen en het plan hebben om
hun woning te verbouwen c.q. aan te passen, waardoor de woning bewoond kan blijven, ook als er zich
lichamelijke ongemakken voordoen.
Verder werd gewezen op belangrijke adressen, die of
zo antwoord kunnen geven of op zoek gaan naar het
antwoord op gestelde vragen. Medegedeeld werd,
dat in de komende tijd gestart wordt - in nauwe samenwerking met de KBO's van Halsteren en Lepelstraat - met voorlichtingsbijeenkomsten in Halsteren,
Lepelstraat en in diverse wijken in Bergen op Zoom.
De na afloop meegekregen brochures en vragenformulieren zijn meer dan de moeite waard om eens
goed door te nemen.
De eerste ‘proef’bijeenkomst is zeker geslaagd te noemen.
Het verbaast me, als ik de laatste weken de mogelijkheden hoor, wat er allemaal fout kan gaan in huis, dat
tot op heden nog niets - of niet veel - fout is gegaan
op elektrisch gebied. Niet alleen bij "Broodje Brandweer", op de 50plus-beurs in De Raayberg alsook op
dinsdag 28 oktober in De Korenaere werd op de nodige gevaren aandacht gevestigd om zo veilig mogelijk
te wonen. Nuttige bijeenkomsten; men hoort altijd
weer nieuwe vindingen - nooit te oud om te leren dat vindt ook:
Molleke.
INFORMATIEMIDDAG
ZORGVERZEKERING
Op woensdag 26 november is er net als vorig jaar
weer een presentatie door IAK over de zorgverzekering. Deze keer gaat het om de situatie van 2015.
U bent hiervoor van harte welkom om 13.30 uur in de
wijkaccommodatie aan de Ooitas.
Zoals u weet hebt u als KBO-lid recht op een collectiviteitskorting op de tarieven van de zorgverzekeraar.
Graag even opgeven: [email protected]
of telefoon 0164 685140 (Sjaak Linders).
www.basboz.nl
15
BAS REISCOMMISSIE
VERSLAG VERRASSINGSREIS
Op 9 oktober om kwart over negen vertrok de bus
met 38 deelnemers naar ??
Via de Oude Zeeuwseweg reden we richting Goes,
daarna over de Zeelandbrug richting Noord-Beveland.
Alsmaar langs een dijk rijdend kwamen we om half elf
bij twee enorme caissons die in 1953 onderdeel waren van de afsluiting van het dichten van de grote gaten in de dijken na de stormramp van februari.
In deze aan elkaar verbonden caissons kwamen we in
het Watersnoodmuseum. Daar werden we ontvangen
met koffie en een echte Zeeuwse Bolus.
Na deze pauze werden we via een film en diaseries
geconfronteerd met de verschrikkingen van toen.
Hierna kon iedereen voor zichzelf een rondgang maken door dit 3500 vierkante meter grote museum.
Om half twee was er een lunch, waarna eenieder zijn
rondgang verder kon afmaken. Rond half vijf zouden
we aan de terugreis beginnen, maar omdat nagenoeg
iedereen om drie uur weer in het restaurant aanwezig was besloot de chauffeur, na het nuttigen van nog
een consumptie, een half uur eerder de reis voort te
zetten naar het dineradres.
Hij wist door binnendoor te rijden het adres nog
steeds als een verrassing te bewaren. Eerst in Hoogerheide, daarna richting Ossendrecht, dan weer richting
Huijbergen.
16
Uiteindelijk kwamen we terecht in het restaurant van
Familyland. Daar kregen we een heerlijk viergangenmenu voorgeschoteld.
Al met al een reis die echt de moeite waard was.
Hanny van Tilborg werd onder applaus bedankt voor
het vele werk dat zij had gedaan om het iedereen
naar de zin te maken.
Een medereiziger
VOORAANKONDIGING
PASSIESPELEN TEGELEN
De reis commissie is de voorbereiding gestart voor de
reis naar de Passiespelen in Tegelen in de maand mei
in 2015.
Op 17 of 31 mei zijn er speciale voorstellingen voor de
KBO-leden. Verdere gegevens zijn nog niet bekend.
Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt zich hier alvast opgeven bij :
Piet Musters
Schorrenkruid 18
4617 JG Bergen op Zoom
Tel : 0164 241313
Of e-mail: [email protected]
(via e-mail heeft de voorkeur)
www.basboz.nl
www.basboz.nl
17
VRIJWILLIGER
GEZOCHT
AGENDA
Elke dinsdagmiddag
BAS SOOS
De redactie van BAS NU maakt deel uit van de BAS PR
commissie. De redactie ontvangt alle ingezonden
teksten, schrijft zelf, redigeert en verzorgt de opmaak
van BAS NU. Daarvoor heeft de redactie vele contacten binnen en buiten de vereniging.
De PR commissie is actief voor het werven van adverteerders. Advertenties vergroten de aantrekkelijkheid
van BAS NU en zorgen voor kostendekking. Ook geeft
de redactie input aan de webmaster, die de BAS website beheert.
Za. 15 november
Intocht Sinterklaas
Wo. 19 november
Informatie Wmo
Do. 20 november
BAS kennismaking
Ma. 24 november
Ontmoetingslunch
Wo. 26 november
Info zorgverzekering
Ma. 1 december
Ontmoetingslunch
De redactie heeft versterking nodig. Daarvoor zoeken
wij een vrijwilliger (m/v) die ervaring heeft met Desktop Publishing en die mee wil helpen BAS NU vorm te
geven. Toevoeging van andere taken van de PR commissie zoals advertentiewerving, behoort tot de mogelijkheden.
Di. 2 december
Rollatorspreekuur
Ma. 15 december
Ontmoetingslunch
Wo. 17 december
Kerstfilm in Moermont
Do. 18 december
BAS Kerstviering
Do. 8 januari
Nieuwjaarsreceptie
Di. 17 maart
BAS ledenvergadering
Hebt u er zin in om (weer) samen in een team iets
moois te maken?
Laat u dan horen en stuur een e-mail naar:
[email protected]
IK WORD LID VAN BAS !
Voor € 21,00 per jaar bent u lid van BAS en kunt u volop meedoen met onze vele activiteiten.
Voornaam:
…………………………………………………………………………………….....
M/V*
Achternaam:
……………………………………………………………………………………………………...
Geboortedatum:
……………………………………………………………………………………………………...
Adres:
…………………………………………………………………………………………....….......
Postcode en woonplaats:
……………………………………………………………………………….........................
Telefoonnummer:
............................................. GSM nummer: ....................................
E-mailadres:
.............................................................................. (blokletters s.v.p.)
Het clubmagazine BAS NU en ONS, het blad van KBO-Brabant, worden in de gemeente Bergen op Zoom
thuisgebracht. Woont u daarbuiten, kruis dan hieronder aan hoe u BAS NU en ONS wilt ontvangen:
O afhalen bij SWO, Keldermanslaan 5, Bergen op Zoom
O laten bezorgen bij familie of een kennis in Bergen op Zoom
O bezorging per post (vooraf te betalen extra kosten van € 20,-)
Stuur uw aanmelding naar:
Of inscannen en per e-mail zenden aan:
18
Ledenadministratie BAS, de heer S. Linders,
Dr. Ensinkstraat 50, 4661 EJ Halsteren
[email protected]
www.basboz.nl
www.basboz.nl
19