FINANCIEEL BELEID: DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE

FINANCIEEL BELEID:
DE ONDERNEMINGSRAAD
EN DE EIGEN CIJFERS
Tweedaagse Open Inschrijvingscursus
Financieel Beleid in de VVT sector
data
12 en 13 juni 2014
9 en 10 september 2014
22 en 23 september 2014
locatie
Hampshire Inn Mooi Veluwe
Garderenseweg 154
3881 NC Putten
0577 462588
trainers/adviseurs
John R. Bonenberg
Swammerdamstraat 22
3817 VR Amersfoort
T 033 - 465 40 26
E [email protected]
W cintea.nl
ING bank 77 36 791
KvK 33297257
btwnr NL 806 733 299 B 01
1

Inleiding
Financieel beleid is bij veel ondernemingsraden in de zorg niet het meest favoriete
onderwerp. Toch is het eigenlijk het belangrijkste onderwerp, want ga maar na: geen
indicatie of overeenkomst, geen geld en dus geen zorg. Geen enkele organisatie kan het
zich veroorloven om zorg te verlenen zonder dat er inkomsten tegenover staan, althans niet
lang.
Ook nu gaat het in de VVT-sector eigenlijk alleen maar over geld: tariefkorting, overproductie, bezuinigingen, ontslagen, scheiden wonen en zorg en er staat ons nog veel meer te
wachten. Als we dan ook nog een vooruitblik doen op 2015 waar al een aantal maatregelen
zijn aangekondigd dan is het zonneklaar dat de medezeggenschap hier niet aan voorbij kan
gaan.
Eigenlijk is financieel beleid in een organisatie net als bij je eigen huishouden: er komt geld
binnen en er gaat geld uit. Geef je meer uit dan er binnenkomt dan is er een tekort en moet
je dekking voor het tekort zoeken; komt er meer binnen dan er uit gaat dan hou je over en
kun je sparen of er iets leuks mee doen. Als je dan ook nog je boerenverstand gebruikt dan
kom je een heel eind met financieel beleid.
Maar bij de VVT instellingen en zijn financiële handel en wandel komt iets meer kijken dan
inkomsten en uitgaven. Solvabiliteit, productieafspraken, het Waarborgfonds Zorg, de
Normatieve Huisvestings Component, ZZP’s, het overhevelen van onderdelen van het
huidige productengamma naar de WMO, leegstand. Zomaar een paar zaken die in de
sector spelen en in de cursus aan de orde komen. Want het gaat tegenwoordig meer over
de €uro’s dan over de zorg. Dat is niet helemaal zo, maar het geeft wel aan dat de
zorgsector een bedrijf is geworden met veel aandacht voor de cijfers. En als gevolg van deze
belangstelling moet het ook een item worden voor de ondernemingsraad en/of zijn
financiële commissie.
In deze cursus, die specifiek is bedoeld voor de ondernemingsraad/financiële commissie van
VVT instellingen, gaan we aan de gang met jullie eigen financiële stukken. Hierbij gaan we
uit van een compleet financieel jaar, het jaar 2013. Via een toelichting op de ontwikkelingen
in de VVT sector gaan we via de rechten en plichten van de medezeggenschap met betrekking tot financiën naar de verschillende eigen financiële stukken en de relatie hiertussen.
Het is geen cursus die je opleidt tot financieel expert, je wordt ook geen controller maar het
brengt je inzicht en je leert de belangrijkste financiële begrippen kennen en hun relatie tot
hun bijdrage aan de resultaten. Want daar gaat het uiteindelijk om, het behaalde resultaat.
Naast hetgeen de cursusleider inbrengt heb je ook nog de eigen inbreng en uitwisseling van
medecursisten die allemaal uit de sector komen zodat je gelijk je netwerk kunt uitbreiden.
Kortom het worden twee intensieve en leerzame dagen daar in de bossen bij Putten.
John R. Bonenberg
Swammerdamstraat 22
3817 VR Amersfoort
T 033 - 465 40 26
E [email protected]
W cintea.nl
ING bank 77 36 791
KvK 33297257
btwnr NL 806 733 299 B 01
2

Doelstellingen van de training
 Inzicht krijgen in de financiële stukken en het verband er tussen
 De speelruimte bepalen van de (boven)wettelijke bevoegdheden van de OR
 De samenhang leren kennen tussen het primaire proces en de personele- en
financiële- beleidsaspecten
 Het leren benchmarken met de Jaarrekening
 Het nut en de noodzaak leren kennen van de (financiële) beleidscyclus en deze
inpassen in het werkplan van de OR
 De consequenties inzien van financiële beleidsaspecten in advies- en
instemmingsaanvragen

Werkwijze
Afwisselend theorie en praktijk waarbij er linken gelegd worden tussen theorie en de
financiële stukken van de eigen organisatie.

Meenemen
 Meerjarenbeleidsplan
 Jaarplan 2013 en 2014 (wordt soms ook kaderbrief genoemd)
 Begroting 2013 en 2014
 Jaarrekening/Jaardocument 2013
 Managementletter behorend bij de jaarrekening 2013
 Periodieke managementinformatie 1e en 3e kwartaal 2013
 Meest recente periodieke managementinformatie 2014
 CAO VVT 2012 – 2013 (of 2013 – 2014 als deze uit is)
 Wet op de Ondernemingsraden, het boek: ‘Inzicht in de WOR’, meest recente druk
 Rekenmachine

Programmatijden
Dag 1
- ontbijt
Swammerdamstraat 22
3817 VR Amersfoort
Dag 2
08.00
- ochtendprogramma
10.00 - 12.30
09.15 - 12.30
- lunchpauze
12.30
12.30
- middagprogramma
14.00 - 17.00
13.30 - 16.00
- pauze met warme snack
17.00
- avondprogramma
17.30 - 19.30
- diner
20.00
T 033 - 465 40 26
E [email protected]
W cintea.nl
ING bank 77 36 791
KvK 33297257
btwnr NL 806 733 299 B 01
3

Meer informatie:
Mochten jullie nog vragen hebben of zaken zijn onduidelijk:
John R. Bonenberg  06 – 19 91 93 25 of mail [email protected]
Swammerdamstraat 22
3817 VR Amersfoort
T 033 - 465 40 26
E [email protected]
W cintea.nl
ING bank 77 36 791
KvK 33297257
btwnr NL 806 733 299 B 01
4
PROGRAMMA
dag 1
OCHTEND
Aankomst en ontvangst met koffie/thee in het Hampshire Inn in Putten (op de Veluwe),
vanaf 9.30 uur, we starten met de training om 10.00 uur.
De landing
Naast wat organisatorische zaken en het definitief vaststellen van het programma gaan we
een zachte landing maken in de training. Hoe zit iedereen er bij, wat zijn de verwachtingen
en wie zitten er in de cursusruimte.
Wat betekenen de ontwikkelingen in de financiën voor mijn organisatie en de OR?
Er gaat geen dag voorbij of er is media-aandacht voor de VVT-sector. De overgang naar de
WMO van nog meer onderdelen; geen nieuwe instroom ZZP 1, 2 en 3 en in 2014 geen
instroom van ZZP 4; de (financiële consequenties van de) leegstand; de bezuinigingen
(mooier gezegd de tariefaanpassingen); etc. Wij zetten deze ontwikkelingen op een rijtje,
maken uitstapjes naar de verschillende zorgsectoren en benoemen de financiële
consequenties en de bemoeienis van de medezeggenschap hierbij.
Wat zijn de financiële rechten en plichten uit de WOR en de CAO van de
medezeggenschap?
Op welke zaken kan de medezeggenschap terugvallen als het over financieel beleid gaat?
Het is een ruim beleidsgebied, waarbij zowel in de Wet op de Ondernemingsraden als in de
CAO VVT, een aantal beïnvloedingsmogelijkheden staan. Hier wordt de basis gelegd voor de
medezeggenschap en zijn bemoeienis
MIDDAG
De Planning- en Control cyclus = de financiële beleidscyclus: Wat kan/moet de
medezeggenschap er mee?
Het grote voordeel van de P&C cyclus is, is dat deze elk jaar terugkomt. Bijna in dezelfde
gedaante, alleen met andere cijfers en achtergronden.
Elk financieel document heeft zijn eigen plaats in de P&C cyclus en elk onderdeel is gelinkt
aan elkaar. Zo moet er een duidelijk verband zitten tussen het jaarplan en de begroting;
tussen periodieke rapportages en de begroting die de nodige stuurinformatie moet
opleveren en tenslotte de relatie tussen de vierde kwartaalrapportage en het Jaardocument
oftewel de jaarrekening.
Swammerdamstraat 22
3817 VR Amersfoort
T 033 - 465 40 26
E [email protected]
W cintea.nl
ING bank 77 36 791
KvK 33297257
btwnr NL 806 733 299 B 01
5
PROGRAMMA
dag 1
MIDDAG VERVOLG
We sluiten dit onderdeel af met een benchmark van de jaarrekening van de verschillende
organisaties. Wie doet het goed, of juist niet en is het voldoende om de klappen in 2014 op te
vangen?
Bij elk document uit de P&C cyclus hoort een opdracht die het inzicht en het nut van het
document aangeeft en je helpt om toekomstige documenten te leren “lezen”.
De P&C cyclus in de praktijk gebracht
AVOND
Vanmorgen nog redelijk onwetend – onkundig – onbekwaam, vanmiddag het één en ander
bijgeleerd en vanavond zetten jullie al een (beperkt) jaarplan op, vertalen dat in een
begroting en maken via de periodieke rapportage een eigen jaarrekening op. Er worden flinke
stappen gezet.
Tijd voor een gezonde doch voedzame maaltijd en wat ontspanning!
Swammerdamstraat 22
3817 VR Amersfoort
T 033 - 465 40 26
E [email protected]
W cintea.nl
ING bank 77 36 791
KvK 33297257
btwnr NL 806 733 299 B 01
6
PROGRAMMA
dag 2
OCHTEND
De rol van de medezeggenschap en financieel beleid
Alles heeft met financiën te maken. Maar wat is de rol van de ondernemingsraad/financiële commissie? Aan de hand van een casus, waarvoor de cursusleider de inhoud
haalt uit stukken die jullie aan hem gestuurd hebben en rapporten uit de zorg-branche,
gaan de cursisten als de zogenaamde financiële commissie van de Zorggroep VVT Breed
aan de slag met een pakket aan voorgestelde aanpassingen om er weer financieel bovenop
te komen. Aan de financiële commissie de opdracht om dit pakket van maatregelen te
beoordelen en van deskundig advies te voorzien.
MIDDAG
Werkplan en communicatie
Het wordt nu tijd om de losse eindjes af te hechten en acties op te nemen in een werkplan.
Mogelijk hebben jullie een format voor een werkplan, dan kunnen we het daar mooi in
opnemen. Zo niet, dan maken we er zelf één. Daarnaast een format, dat je kunt gebruiken
naar de OR als je in de financiële commissie zit of een bericht naar je achterban over jullie
bemerkingen op het financieel beleid.
Aan de slag
Verder gaan jullie met je eigen financiële stukken aan de slag. Misschien een
verdiepingsslag, het jaar 2014 misschien, mogelijk een nadere analyse, afspraken
vastleggen over de rol en werkwijze van de financiële commissie. Zeker is dat jullie
commentaar/opmerkingen/ aanbevelingen krijgen van de trainer die je mee kunt nemen
naar je eigen organisatie.
We maken de balans op
Aan het einde van de middag ronden we af met een terugblik op de training en een
vooruitblik op de komende periode. We maken zogezegd de balans op van deze twee
dagen en kijken met name naar de toepasbaarheid van het geleerde in deze cursus.
We sluiten de training af om circa 16.00 uur.
Swammerdamstraat 22
3817 VR Amersfoort
T 033 - 465 40 26
E [email protected]
W cintea.nl
ING bank 77 36 791
KvK 33297257
btwnr NL 806 733 299 B 01
7