Protestformulier

 Protest Door deelnemer in te vullen: Ondergetekende: ……………………………………………… (voorletters/voornaam en achternaam) (Dit moet een deelnemer zijn) Tak van motorsport: ………………………………………………………………………….. Rijnummer: ………………………………………………………………………….. Klasse: ………………………………………………………………………….. Evenement: ONK/INT/NK/Cup …………………… /……………………………. Plaats evenement: ………………………………………………… d.d. …………………………………………… 2014 Tekent protest aan op grond van art. 31 Tuchtreglement 2014 tegen: O inschrijvingen van rijders, passagiers, inschrijvers en motoren (indienen bij WL vóór aanvang officiële trainingen); O door de wedstrijdleider goedgekeurde uitslagen van wedstrijden (indienen bij WL binnen een half uur na publicatie; indien de wedstrijduitslag niet op de wedstrijddag kan worden gepubliceerd: binnen 7 dagen na publicatie, aangetekend indienen bij het bondbureau)); O beslissingen van de wedstrijdleider of organisatie tengevolge waarvan hij/zij meent in zijn/haar belang te zijn getroffen (indienen bij WL tijdens de wedstrijd tot en met de publicatie van de einduitslag); O ingeschreven motor(en) of onderdelen daarvan, waarvan hij/zij meent dat deze niet voldoet/voldoen aan de bepalingen en vereisten van het Wegrace/Motocross Technisch Reglement 2014 (indienen bij WL binnen een half uur na finish desbetreffende klasse); NB: uitgezonderd is de brandstof Tegen een beslissing van de wedstrijdleider of referee, genomen gedurende het verloop van een training of wedstrijd om reden van veiligheid, milieu of een goed wedstrijdverloop, kunnen geen protesten worden ingediend. Een protest moet schriftelijk worden ingediend, met opgave van reden(en). De indiener moet het protest ondertekenen. Een protest kan slechts gericht zijn tegen één feit. Motivering: Ondertekening: …………………………………….. Door wedstrijdleider in te vullen: Protestgeld betaald: ja/nee € 50/€ 250/€ 500 Ontvangstbevestiging afgegeven Tijdstip van indiening: ja/nee (met vermelding tijdstip) Datum/tijd publicatie uitslag: (alleen indien van toepassing) Tijdstip finish betreffende wedstrijd: …………….……….. 2014 om …………… uur ……………………… uur ……………………… uur (alleen indien van toepassing) z.o.z.