WZW Courant - Stichting Zorgcombinatie Marga Klompe

WZW Courant
Juli, augustus en september 2014
STICHTING
Z O R G C O M B I N AT I E
Zomer 2014
Bewonersblad voor locatie De Pelkwijk
SZMK | Juli 2014
Waar moet dat heen?
De zorg is de laatste maanden prominent in het
nieuws. Berichten over ouderen die gedwongen
het verzorgingshuis moeten verlaten, ouderen die
geen of minder hulp krijgen of verzorgingshuizen
die sluiten, ze zijn allemaal in de afgelopen maanden langs gekomen. Misschien dat u zich afvraagt
of u ook zo iets boven het hoofd hangt.
ontving. In een thuiszorgindicatie
zit bijvoorbeeld geen maaltijd, geen
schoonmaak, geen wasverzorging,
geen ontspanning en ga zo maar door.
Wanneer de nieuwe bewoner deze
diensten toch wil ontvangen dan zal
deze er zelf voor moeten betalen.
Feit is dat er veel gaat veranderen in
de komende jaren. Vooral in wat we nu
de verzorgingshuizen en vroeger de
bejaardenhuizen noemden. Voor de
huidige bewoners van die huizen,
verandert er gelukkig niets. Als u in
het bezit bent van een indicatie welke
is afgegeven voor 1 januari 2014 dan
heeft en houdt u in de toekomst recht
op zorg zoals u dat nu gewend bent.
Een andere vraag is, of de medewerkers aan wie u gewend bent bij u
kunnen blijven werken. Vooral voor
de verzorgingshuizen is deze vraag
actueel. Wij zullen ons best doen om
op dit gebied zo min mogelijk te veranderen, maar wanneer er minder werk
beschikbaar is, zullen wij genoodzaakt
zijn medewerkers elders, waar mogelijk
meer werk beschikbaar is, al dan niet
tijdelijk over te plaatsen.
Moet u dan verhuizen? Zoals de
zaak er nu uitziet is het antwoord
ook weer nee. U kunt gewoon in het
verzorgingshuis waar u nu bent blijven
wonen. De Stichting Zorgcombinatie
Marga Klompé is niet voornemens om
verzorgingshuizen te sluiten.
Toch gaat er wel wat veranderen, maar
niet met u. U zult merken dat wanneer
er appartementen leeg komen de
nieuwe bewoners andere zorg krijgen.
Dat komt door de zogenaamde scheiding van wonen en zorg.
Bij scheiden van wonen en zorg huurt
de bewoner het appartement. Wanneer
er zorg nodig is moet er een indicatie
aangevraagd worden. Dit is een
thuiszorgindicatie. Thuiszorgindicaties
zijn smaller dan de indicatie die u ooit
Op dit moment zijn wij druk bezig met
de uitvoering van deze grote veranderingen. Het moeilijke is dat daarbij
komt dat ook nog niet alles helemaal
duidelijk is. Maar ja, dat hoort bij grote
veranderingen. Het is in feite verbouwen terwijl de winkel normaal open
blijft. Wij houden u op de hoogte.
D. Plessius
Jaarverslag 2013 Cliëntenraad De Pelkwijk
Leden van de Cliëntenraad De Pelkwijk:
Dhr. P.J. Goossen (voorzitter)
Cliënt wzc De Pelkwijk (t/m december)
Dhr. F. Izaks
Cliënt wzc De Pelkwijk (t/m september)
Mevr. G. Meerdink
Cliënt Aanleunwoning
Mevr. J. Rensen-Hijink
Familie cliënt wzc De Pelkwijk
Mevr. A. Wilterdink
Familie cliënt wzc De Pelkwijk
Dhr. C.F.G. Visscher
Cliënt Aanleunwoning (vanaf november)
De cliëntenraad wordt bijgestaan door het Bureau
Ondersteuning Cliëntenraad mevr. T. Storteboom
(gespreksleider) en mevr. I. Oonk (notulist).
De cliëntenraad vergadert 1 x per maand op
maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur,
met uitzondering van de vakantiemaanden.
Tijdens deze vergaderingen komt dhr.
J.J. Molenbroek, sectorhoofd WzW om 14.45 uur
voor de overlegvergadering.
Daarnaast heeft de cliëntenraad 2 x per jaar een
gesprek met dhr. Osinga, intern inspecteur SZMK
en 2x per jaar vindt er een gesprek plaats met de
voorzitter van de RvB, dhr. Plessius, tijdens het
locatiebezoek.
Onderstaand een opsomming van verschillende onderwerpen die in het afgelopen jaar
in behandeling zijn geweest en waarover werd
onderhandeld.
7 januari 2013
Helaas is de moeder van mw. Wilterdink overleden, toch blijft mw. Wilterdink als contactpersoon
voorlopig wel in de cliëntenraad. Over de kwaliteit van het kerstmatinee afgelopen december
zijn de meningen verdeeld. De kleine rotonde
blijkt een succes, al blokkeren o.a. verhuis-
wagens soms de doorgang/ingang. Temperatuur
maaltijden nog niet goed onder controle, blijft
men aan werken. Overheid heeft beslist dat
opname cliënten met ZZP 1 t/m 2 niet meer
mogelijk is met ingang van januari. Alleen nog
indicaties ZZP 3 en ZZP 4 kunnen nog binnenkomen in een woonzorgcentrum. Hierdoor zal
men in de toekomst waarschijnlijk over moeten
gaan op scheiden van wonen en zorg. Met wil
het Grand Café en het Atrium gaan veranderen.
O.a. drankenbuffet zal in Grand Café verdwijnen,
winkel en het biljart zullen naar Atrium verhuizen.
Cr wil ook graag verruiming van openingstijden
Grand Café. Linnenvoorziening zal overgaan naar
externe wasserij. De cr geeft een positief advies
over begroting 2013.
11 februari 2013
De wildmiddag blijkt een groot succes te zijn.
Deze was voor bewoners gratis en voor
externe bezoekers kostte deze € 10,00. Ook de
pannenkoekenmiddag bleek in schot in de roos.
De geplande werkzaamheden Grand Café/Atrium
door winterperiode stil gelegen. De temperatuur
van de maaltijden op de appartementen wil men
gaan verbeteren door gebruik te gaan maken van
“bain-marie wagens”. Dhr. Molenbroek geeft, na
overleg met binnenhuisarchitect, aantal plannen
door, o.a.
• gecombineerd uitgifte buffet in het Grand Café
• nieuwe winkel in Atrium
• vervolgens kunnen huidige uitgiftebuffet en
winkel weg uit Grand Café
• concretiseren en bewaken van een
locatieconcept
Linnenvoorziening/wasserij blijft toch intern.
Communicatie tussen verzorging / Monuta
en familie niet optimaal. Inspectierapport
dhr. Osinga 2e halfjaar 2012 wordt besproken.
In maart komt er een workshop voor cr leden.
Men heeft de keuze uit een morgen, een middag
of een hele dag. In de CCR is de tarievenlijst 2013
vastgesteld.
SZMK | Juli 2014
8 april 2013
Op de parkeerplaats achter De Pelkwijk zijn bordjes
met kentekennummers (van bewoners die niet
meer in De Pelkwijk wonen) nog niet weggehaald.
Start aanpassing Grand Café/Atrium nog niets over
gehoord. Er is hondenpoep aangetroffen in de gangen.
Menulijsten verschillende locaties lopen niet parallel.
Sluitingstijd Grand Café is in principe 18.30 uur. Bij overlijden van bewoner is het vaak bij familie niet bekend
dat er dagen “bijgekocht” kunnen worden wat betreft
het ontruimen van het appartement. Mw. Wilterdink
heeft cursusdag CCR en cr’s bijgewoond en vond dit
bijzonder leerzaam. Tijdens de rondvraag wordt er
gevraagd of het mogelijk is om nieuwe boeken in de
bibliotheek aan te schaffen. In de CCR vergadering
wordt bekend gemaakt dat er een nieuwe website van
SZMK is. De geplande vergadering van 3 juni wordt in
overleg en op verzoek van de leden verschoven naar
27 mei.
20 maart 2013
Inspectiebezoek dhr. Osinga. Het is een goed gesprek
met dhr. Osinga. Hij attendeert de cr wel op de noodzaak van het werven van nieuwe leden. De cr is zich
hiervan bewust, maar het blijkt een moeilijke opgave.
27 mei 2013
Dhr. Plessius heeft aangegeven graag een informeel
gesprek met de cliëntenraad te willen. De locatiebezoeken, die om gezondheidsredenen, op een
lager pitje zijn gezet, worden na de vakantieperiode
weer opgepakt door hem. De nummerborden op
de parkeerplaats achter, zijn inmiddels verwijderd.
Temperatuur maaltijden op appartement nog steeds
niet helemaal op orde. Gebruik invalidenparkeerplaats
geschiedt volgens de cr niet op correcte wijze. Er is
een maquette van de verbouwplannen Grand Café/
Atrium aanwezig. Nadere informatie komt naar cr toe.
Bepaalde activiteiten zijn al verhuisd van Grand Café
naar Atrium, niet naar ieders tevredenheid. Bijkopen
dagen voor ontruiming appartement zullen ca. € 70,00
bedragen. Berichten Kabelkrant niet actueel. Op 3 juni
is de presentatie van het cliënttevredenheidsonderzoek, hierbij zullen dhr. Goossen en mw. Meerdink
aanwezig zijn.
1 juli 2013
Dhr. Izaks ligt in ziekenhuis met gebroken heup, de
leden wensen hem heel veel sterkte. Na afloop van
deze vergadering zal het gesprek met dhr. Plessius
plaatsvinden. Kabelkrant nog steeds niet helemaal
actueel. Er wordt nog steeds gezocht naar nieuwe
leden cr, maar valt niet mee. Tijdens presentatie cliënttevredenheidsonderzoek blijkt De Pelkwijk er goed
uit te komen. Ziekteverzuim medewerkers heel hoog,
worden volgende vergadering vragen over gesteld aan
dhr. Molenbroek. Naast de gewone maaltijden wil men
ook graag bijzondere maaltijden serveren.
30 september 2013
Hoeveelheid groente tijdens de middagmaaltijd in
restaurant blijkt af en toe voor problemen te zorgen.
Men kan altijd bijbestellen, maar dit duurt vaak te
lang. In verleden dubbele betaling aan CAK tijdens
hulp Thuiszorg. Dit wordt nagevraagd bij dhr. Plessius.
Bank voor de ramen op de gang moet op last van
de brandweer weggehaald worden. Verhuiskarren
(nieuwe bewoners) staan soms hinderlijk in de weg
op de gangen. Afval bewoners kan in blauwe zakken
schoonmaakkarren, maar dan moeten deze omgekeerd neergezet worden, anders kan men hier niet bij.
Op parkeerplaats voor nog geen bordje geplaatst voor
huisarts. Werkzaamheden achterterrein zijn gereed.
Er zijn nog steeds problemen met de kabelkrant. Er is
toestemming gekomen voor veranderingen Atrium
en Grand Café. De dames Wilterdink en Rensen, die in
de interieurcommissie zitten namens de cr, worden
uitgenodigd voor een eerste oriënterend gesprek.
Spionnetjes in de voordeur mag niet i.v.m. brandvoorschriften. Het inspectierapport van dhr. Osinga van
maart 2013 wordt besproken en vragen zullen tijdens
het volgende inspectiebezoek aan dhr. Osinga worden
voorgelegd.
Mw. Wassink, geestelijk verzorger, zou met bewoners
kennis komen maken, maar volgens dhr. Izaks is dit niet
gebeurd, wat hij heel jammer vindt. Stagiaires worden
niet altijd voorgesteld aan bewoners. De leden hebben
nog geen idee over invulling van een themamiddag
van de cliëntenraad. Dhr. Goossen geeft aan binnenkort te willen stoppen met de cr, aangezien dhr. Izaks
vandaag afscheid neemt, zal de cliëntenraad op zoek
moeten naar nieuwe leden.
Door diverse en nog niet duidelijke plannen van de
overheid zal er een eenjarig beleidsplan komen voor
2014. Dhr. Izaks wordt bedankt voor zijn bijdrage aan
de cr en krijgt een VVV-bon en een streekpakketje als
dank.
14 oktober 2013
Inspectiebezoek dhr. Osinga. De leden hebben
wederom een goed gesprek met dhr. Osinga gehad en
wachten zijn rapport af. Werving nieuwe leden cr blijft
een punt van zorg.
21 oktober 2013
De kabelkrant is al een hele tijd uit de lucht. Vergadering interieurcommissie is niet doorgegaan, dames
hebben voor niets op dhr. Molenbroek zitten wachten.
Wat betreft de maaltijden in het restaurant, wordt
dhr. Goossen geadviseerd niet meer van te voren aan
tafel een briefje in te vullen, maar rechtstreek bij de
gastvrouw te bestellen. Er wordt gevraagd hoeveel
uur de geestelijk verzorger aanwezig is in De Pelkwijk.
Zij heeft zowel de werkzaamheden als de uren van ds.
Knol overgenomen en zal daardoor niet bij alle bewoners kunnen komen, maar men kan altijd een afspraak
bij haar maken. De cr vraagt of mw. Wassink een stukje
in de WZW Courant kan schrijven zodat bewoners,
via de receptie, contact met haar op kunnen nemen.
Temperatuur maaltijden op appartement ondanks de
nieuwe wagens nog niet helemaal goed. Budgetrapportage t/m juni 2013 ziet er voor De Pelkwijk goed
uit. Er komt een vraag of bewoners snacks kunnen
bestellen voor de viering van hun verjaardag op het
eigen appartement. Dit is volgens dhr. Molenbroek
geen probleem, dit is zelfs mogelijk voor buurtbewoners. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt met
de interieurcommissie. Er is binnen de hele stichting
een twee menukeuze in de restaurants. Medewerkers
moeten een naambadge dragen.
13 november 2013
Locatiebezoek dhr. Plessius. We hebben vandaag een
nieuwe toehoorder binnen de cr, nl. dhr. Visscher,
cliënt aanleunwoningen De Pelkwijk. Dhr. Plessius
heet hem welkom en legt uit wie hij is en waarom hij
2x per jaar de cliëntenraad bezoekt. Het locatiebezoek
staat voor het grootste gedeelte in het teken van de
veranderingen binnen zorgland. Dit zullen behoorlijke
veranderingen zijn. Met ingang van januari 2014 zal
ook de indicatie ZZP 3 niet meer binnenkomen in
het woonzorgcentrum. Dit zou leegstand kunnen
veroorzaken in de toekomst. Voor de huidige bewoners
veranderd er niets en ook mensen met indicatie ZZP
3 die nu nog op de wachtlijst staan, kunnen nog
binnenkomen. Het is hoogst waarschijnlijk dat we in
de toekomst overgaan op scheiden van wonen en
zorg. Men zal dan een appartement huren en zorg
kunnen inkopen. Ook voor activiteiten zal dan betaald
moeten worden. Momenteel is er nog een wachtlijst
voor De Pelkwijk. De dames van de interieurcommissie
hebben een bijeenkomst gehad en er is als advies
meegegeven heel zorgvuldig met het budget om te
gaan. Er mag reclame gemaakt worden consumpties in
het Grand Café, maar niet te uitbundig richting horeca
en op eigen terrein.
Dhr. Plessius geeft aan dat er voor alle restaurants
binnen SZMK eenzelfde concept gaat gelden.
De vele fietsen, met name van medewerkers, bij de
ingang van De Pelkwijk, wekt ergernis op.
9 december 2013
Dhr. Goossen neemt vandaag afscheid van de cr.
Mw. Meerdink en dhr. Visscher zullen namens de cr
aanwezig zijn bij het kerstmatinee. Op 2 januari is er
een nieuwjaarsreceptie in De Pelkwijk en op 6 januari
is er de nieuwjaarsreceptie van SZMK in Lochem in
De Hoge Weide, waarvoor ook de cr leden zijn uitgenodigd. Het beeld van de kabelkrant sneeuwt nog steeds.
Medewerkers hebben moeite met het afschaffen
van de uniformen, maar zullen zich hiervoor moeten
melden bij de OR. Voor bewoners zal het ook even
wennen zijn. Bewoners zijn tevreden over maaltijden
en bediening. Op 18 december is er een gesprek met
de interieurarchitect en zal er een tijdpad gemaakt
worden. Mw. Vreeman is met een aantal vrijwilligers
bezig met een soort buurthuisconcept, gaan inventariseren waar huidige bewoners behoefte aan hebben
en gaan deze activiteiten meenemen in de veranderingen van het Grand Café/Atrium. Er zijn momenteel
ca. 90 vrijwilligers met als coördinator dhr. R. van
’t Hooft. Vrijwilligers krijgen een contract. Het gratis
drankje op zondag wordt afgeschaft, als alternatief
komt er een snackmiddag. Bewoners zullen (gratis) een
tegoedbon krijgen voor deze middag, bewoners van de
aanleunwoningen zullen deze moeten betalen. Aan het
eind van de vergadering wordt dhr. Goossen bedankt
voor zijn werkzaamheden binnen de cr en krijgt hij een
VVV-bon en een streekpakket overhandigd.
Januari 2014
De cliëntenraad van De Pelkwijk
SZMK | Juli 2014
Vakantie
Een reisgids kwam een Bijbel tegen
Ze zaten beide in een weekendtas.
De reisgids een tikkeltje beduimeld,
De Bijbel of hij pas gebonden was.
“Zeg sprak de reisgids, aarzelend tot de Bijbel
en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt.
“JIJ blijft zo nieuw ondanks het vele reizen,
Terwijl ik bijna ziender ogen slijt …..
Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken,
op mijn gegevens kun je altijd aan,
de mens zegt waar hij heen wil reizen.
Ik geef vertrek- en halteplaatsen aan”
Toen sprak de Bijbel en hij zuchtte even:
“Ik ben de mensen niet zo naar de zin,
‘k wijs wel de weg, maar wat zij lastig vinden
bij mij staan er geen aankomsttijden in!”
Een gedicht dat Lenie te Lindert-Geurkink
jaren geleden heeft overgenomen uit een
plaatselijke krant.
COPD
Een ziekte met een naam
Maar zonder een gezicht
Van buiten is niet te zien
Wat het in mij heeft aangericht.
Vermoeidheid, de wanhoop,
Het verdriet, de pijn
Worden niet begrepen in een
wereld waar alles te zien moet zijn.
Ik lach, doe vrolijk
Niet altijd even oprecht
Het sloopt me van binnen
Het is een lang en eenzaam gevecht
Ik ben niet meer wie ik ooit was,
Ik kan niet meer wat ik ooit kon
Maar voor mijn schijnt nog steeds
De warme levenszon
Ik heb familie en lieve vrienden
Zij kennen mijn enige wens
Zij luisteren en beschouwen me
Niet als een zieke, maar als mens.
Lenie
Gedachten als je ouder wordt
Met mij is totaal niets aan de hand.
Ik ben zo fit, van lijf en verstand.
Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie.
Als ik mij buk, is ’t net of ik sterretjes zie.
Mijn pols is iets te snel mijn bloeddruk wat te hoog.
Maar ik ben fantastisch goed …. zo op het oog.
Met de steunzolen die ik heb gekregen,
Loop ik weer geweldig langs ’s Heeren wegen.
Kom ik in de winkels en ook weer op het plein,
Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen
En om over vroeger te kunnen dromen.
Mijn geheugen is niet meer wat het was,
Vaak ben ik vergeten wat ik gisteren nog las.
Ook heb ik wat last van mijn ogen.
En mijn rug raakt meer en meer gebogen.
De adem is wat korter, mijn keel vaak heel droog.
Maar ik ben nog fantastisch goed …. Zo op het oog.
Is het leven niet mooi het gaat zo snel voorbij.
Als ik kijk naar foto’s over vroeger van mij.
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren.
Wilde ik een mooie jas, dan moest ik heel lang
sparen.
Ik ging fietsen en wandelen overal heen,
Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of
zwart.
En ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart.
Doe het maar op je gemak zei de cardioloog,
U bent nog fantastisch goed …. Zo op het oog.
De ouderdom is goud, ja begrijp me wel,
Als ik niet slapen kan en dan tot honderd tel.
Dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is,
En of dat beeld van goud, niet een beetje raar is.
Mijn tanden liggen in een glas.
Mijn bril op tafel, ’t gehoorapparaat in mijn tas.
De steunzolen naast mijn bed op de stoel,
U weet nu wat ik met die twijfel bedoel,
Trek niets in twijfel , zei de pedagoog.
U bent nog fantastisch goed …..zo op het oog.
En ’s morgens als ik ben opgestaan.
En eerst de afwas heb gedaan.
Lees ik het laatste nieuws in de krant.
Ik wil toch bijblijven en naderhand,
Doe ik alles: eerst geef ik de planten water.
De kamer doe ik later.
Wel gaat alles nu wat traag.
‘k heb na het eten wat last van mijn maag.
Dat is heel normaal op je ouwe dag.
Aanvaard het rustig zei de psycholoog.
U bent nog fantastisch goed ….zo op het oog.
SZMK | Juli 2014
Vrijwilligers in beeld
Het internetcafé van De Pelkwijk,
dat is wat wij doen. En wij, dat zijn
Jan Pampiermole en Gaby Wagendorp.
Iedere donderdagmorgen rond half 10
beginnen we met de computerles.
Een jaar of vijf geleden zijn wij door een
vriend gevraagd om hem te komen
helpen. Jan is een half jaar eerder
begonnen dan ik. Jan zei: “maar ik heb
niet veel verstand van computers”. Maar
dat was volgens Jac de Groot niet zo erg.
En inderdaad het ging heel goed. Maar
Jan had ook ervaring met oude mensen.
Want hij reed voor Pronsweide met de bus
heen en weer. Jan heeft nog steeds heel
veel plezier in zijn vrijwilligerswerk. Voor
mij was het volkomen nieuw toen Jac de
Groot mij vroeg. Het leek mij wel leuk iets
te doen met oudere mensen. Zo ben ik
Jan tegengekomen. Nadat Jac ziek werd
en het Internetcafé niet meer kon doen,
deden wij het met zijn tweeën. Het is heel
erg leuk te zien, dat onze oudjes met veel
plezier achter de computers zitten. Ook
al zijn de computers niet meer zo nieuw,
maar misschien met veel geluk krijgen we
binnenkort modernere computers.
Jan Papiermole en Gaby Wagendorp
Oproep
We zijn op zoek naar vrijwilligers
die bewoners individueel willen
begeleiden.
Mocht u interesse hebben dan kunt u
zich melden bij de receptie.
Bedankt
Directie en personeel,
hartelijk dank voor de
prachtige bos bloemen
die wij hebben ontvangen ter gelegenheid van
de 95e verjaardag van de
heer H.J. Ros woning 213.
Familie Ros
Kapster
De kapster Sandra
Wiggers gaat met ingang
van 1 juli 2014 met
zwangerschapsverlof.
Josje van Wezel zal haar
dan vervangen. Josje
zal op de donderdag en
vrijdag de gehele dag
in De Pelkwijk aanwezig
zijn. U kunt met haar een
afspraak maken.
Grappige weerspreuken
Wat nu valt, valt straks niet meer
Als het begint te vriezen, ontdooien de Friezen
Valt de regen door het huis, dan is er vaak iets met het dak niet pluis
Bekijk het van de zonnige kant, de meeste regen valt naast je
De ochtendstond heeft goud in de mond
Zon, zee en strand, een dagje lol en de kont vol zand
Als de haan niet kraait voor het avondrood, dan gaat het
regenen of de haan is dood
Als de weerman loog, bedenk dan “tussen de druppels was het droog”
Als je een regenboog wilt zien moet je eerst de regen accepteren
Als het regent in mei dan is de winter voorbij
Oude
tijdschriften
Mocht u nog oude
tijdschriften hebben
waarmee u niets doet.
Wilt u dan aan onze
bewoners denken en de
tijdschriften afgeven bij
de receptie.
Elke getrouwde man weet waarom ze aan orkanen
vrouwennamen geven
Geeft januari een sneeuwtapijt dan zijn we de winter
zeker nog niet kwijt
SZMK | Juli 2014
In gesprek met
mevrouw
G.W. Meerdink-Bentsink
van woning 116
Mevrouw Meerdink woont sinds afgelopen mei in De Pelkwijk. Mevrouw is
in 1923 (91 jaar) geboren in het Woold
op boerderij Vriesen, waar zij als oudste opgroeide met drie zussen en één
broer waarvan één zus overleden is.
Ook haar grootouders woonden bij hen
in de boerderij. Oma zorgde voor het
huishouden en haar moeder ging naar
het land. Haar vader was boer.
Na de lagere school in Kotten te hebben
doorlopen ging ze werken in de huishouding bij kruidenier Oonk in het Woold en
later ging ze werken bij de Tricotfabriek.
In de oorlog moest ze daar stoppen
met werken. En is ze gaan werken in
de huishouding bij de firma Streek (de
meelhandelaar aan de Wooldseweg).
Als ik mevrouw vraag hoe ze haar man
heeft ontmoet, zegt ze: “het was mijn
buurjongen”. Waarmee ze na de oorlog
getrouwd is en bij haar mans ouders in
ging wonen. Haar man heeft altijd bij
HEVA-fabriek gewerkt. (HEVA = metaalgaasweverij vroeger aan de Parallelweg,
nu gevestigd op het industrieterrein).
Ze kregen samen twee dochters en zij
hebben allebei weer twee zonen gekregen en nu heeft ze alweer twee achterkleinkinderen. Haar dochters wonen niet
in de buurt.
Eén dochter woont in Brabant en
één dochter in Zeeland. Mevrouw haar
man is al jong, op 58-jarige leeftijd overleden. Ze is daarna altijd alleen gebleven.
Eerst heeft ze nog een poos alleen in het
Woold gewoond maar later is ze verhuisd
naar de Acacialaan. Maar door allerlei
ongelukjes en valpartijen en de nodige
botbreuken is mevrouw na Pronsweide,
zorgboerderij en De Molenberg nu in
De Pelkwijk komen wonen, waar ze iets
meer kennissen heeft dan in De Molenberg, waar ze het ook erg naar haar zin
had. In De Pelkwijk moet ze nog wel
wennen.
Mevrouw heeft in haar leven al heel wat
afgebreid, maar dat kan ze niet meer.
Nu gaat ze graag naar het sjoelen.
Wij wensen mevrouw Meerdink nog
een fijne tijd in De Pelkwijk.
STICHTING
‘VRIENDEN
VAN DE
PELKWIJK’
De Stichting heeft tot doel om het leefklimaat van
de bewoners zo prettig mogelijk te maken.
Daarom proberen wij, met behulp van onze
trouwe donateurs, wensen te verwezenlijken,
welke door de overheid niet worden vervuld.
Om dit in de toekomst te blijven doen, zijn nieuwe
donateurs dan ook meer dan welkom.
Mocht u de bewoners van De Pelkwijk een warm
hart toedragen, aarzel dan niet, maar meld u aan
als donateur.
#
Dit kan door onderstaand strookje in te vullen en
deze af te geven aan de receptie van De Pelkwijk.
U kunt het ook opsturen naar het volgende adres:
Mevrouw R. Addink, Hoge Hazel 15,
7102 BC Winterswijk.
Eventuele giften kunt u storten op:
rekeningnummer 92.20.12.105
t.n.v. “Vrienden van de Pelkwijk” Winterswijk.
STICHTING VRIENDEN VAN DE PELKWIJK
Ondergetekende:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Geeft zich op als donateur van de “Stichting Vrienden van De Pelkwijk” voor een jaarlijks
bedrag van € ________ (minimaal € 5,-).
Stelt de “Stichting Vrienden van De Pelkwijk”een bedrag van € ________ ter hand.
Datum:
SZMK | Juli 2014
Zomer
Als ik ’s morgens de gordijnen open en ik
zie dat het buiten donker is en het regent
dan heb ik eerlijk gezegd niet zo veel zin
om op te staan. Dan blijf ik liever nog even
liggen. Hoe anders voelt dat op dagen
waarop de zon schijnt want dan lijkt het
opstaan vanzelf te gaan. Daarom ben ik
ook heel blij dat het weer zomer is en we
hopelijk dit jaar volop kunnen genieten
van de zon.
De zon doet iets met ons. We worden er
blij van want alles ziet er in het zonlicht
toch net even anders en mooier uit. Maar
niet alle dagen zien we de zon en zo is het
ook in ons leven. Zon en regen horen bij
het leven zoals warmte en kou, vreugde en
verdriet. Het liefst zouden we altijd in de
zon willen zitten. Maar heel gemakkelijk
vergeten we dan dat we ook regen nodig
hebben om te groeien. Denk maar aan de
planten en de gewassen op het land. Die
groeien ook niet alleen van de zon maar
hebben ook regen nodig. De regen kan dus
ook positieve kanten hebben.
Er zijn mensen die zeggen dat je van
moeilijke dingen in je leven kunt groeien.
Nu vind ik dat altijd een lastige stelling.
Want aan de ene kant ervaar ik soms
inderdaad dat hobbels in het leven je
sterker kunnen maken. Vaak zie je dat pas
achteraf als de storm weer voorbij is. Maar
aan de andere kant schuurt die uitspraak.
Want waarom moeten we op die pijnlijke
manier leren? Bovendien is er ook lijden
waarin we- ook achteraf- geen enkele zin
kunnen ontdekken en daar doet die stelling geen recht aan.
Zon en regen, voor- en tegenspoed, ze zijn
een gegeven in het leven. Als geestelijk
verzorger probeer ik met mensen te
zoeken naar wat hun kracht geeft in hun
leven met al zijn facetten. Hoe kun je volop
genieten van de mooie zonnige momenten maar ook hoe houd je het vol in moeilijker tijden? In gesprekken met mensen
merk ik dat andere mensen daar een
belangrijke rol in spelen. Want wat kan het
een mens goed doen als iemand vreugde
en verdriet met je deelt. Hoe waardevol is
het als mensen je onder alle omstandigheden trouw zijn want maakt moeilijke tijden
net even minder zwaar. En voor mensen
die in God geloven is het vaak een grote
steun om te weten dat Hij in bergen en in
dalen nabij is. Hij helpt en blijft bij ons wat
er ook gebeurt. Het bijzondere is dat je juist
vaak in tijden van tegenspoed ervaart wat
die a(A)nder voor jou betekent. Dan besef
je des te meer de waarde van familie en
vrienden die je steunen, van een God die
bij je is. Zo vergaat het mij tenminste wel.
Wat kan het je goed doen
als je weet
dat er Iemand is
die jou ziet zitten.
Dat er iets waardevols
in jou steekt,
voelt goed.
Dan lijkt de zon
net iets warmer
en de regen deert je minder.
Dan let je niet zo
op die tien dingen
die minder goed gaan,
maar zie je dat ene
dat wel gelukt is.
Wat kan het je goed doen
als je ervaart
dat je leven ondanks alles
zin heeft.
Wat kan het je goed doen
als er mensen zijn
die naar je omzien
en lief en leed met je delen.
Wat kan het je goeddoen
als je in God en mensen
kunt geloven
zoals zij in jou.
(naar een gedicht van
Greet Brokerhof-van der Waa)
Ik wens u een mooie zomer toe!
ds. Hanny Wassink-Pluimers
geestelijk verzorger Verpleeghuis
Pronsweide en Woonzorgcentrum
de Pelkwijk
Afscheid Rob van ’t Hooft
Na 39 jaar heeft Rob van het
Hooft afscheid genomen van
De Pelkwijk, want in oktober
krijgt hij de respectabele
leeftijd van 65 jaar maar hij kan
gebruik maken van de 63 plus
regeling van de SZMK. Hij heeft
besloten om ruimte te maken
voor een jongere medewerker
en dus eerder te stoppen met
zijn werk.
Hij is 39 jaar geleden als
broekie begonnen als kok in
de keuken en opgeklommen
naar de functie van hoofd
voeding. Daarna heeft hij de
functie van hoofd interne
zaken uitgevoerd. Na enkele
jaren is hij weer teruggekomen
in De Pelkwijk als coördinerend
activiteitenbegeleider / coördinator vrijwilligers. Hij heeft veel
zaken opgepakt samen met
de vrijwilligers. Hierbij moeten
we denken aan de filmavonden, de markten, het 40 jarig
jubileum van De Pelkwijk, de
muziekband, het kerstmatinee,
samenstellen gelegenheidskoortje, de huisbibliotheek,
contacten onderhouden met
het museum ofwel de herinneringskoffers, de kabelkrant
en zo kunnen we nog wel even
doorgaan.
We zullen Rob van ’t Hooft als
mens en medewerker missen
want hij was erg betrokken bij
de bewoners, vrijwilligers en
medewerkers van De Pelkwijk.
SZMK | Juli 2014
Bewegen is erg in het nieuws en
daarom is er ook extra aandacht voor
Op vrijdag 25 april jongstleden is de Gelderse
sportfederatie op bezoek geweest naar aanleiding van de week van bewegen. De Gelderse
Sport Federatie coacht bedrijven, scholen,
sportorganisaties, overheden en kinderopvangorganisaties op het gebied van sport en bewegen.
Onze ambitie is om een gezonde en actieve
leefstijl te bevorderen. Tijdens deze ochtend
werden gratis gezondheidstestjes afgenomen en
werden er verschillende bewegingsactiviteiten
gedemonstreerd en kon men zelfs meedoen.
Ook Zwembad Jaspers en fit voor ouderen van
de sportschool Tuunte waren aanwezig. Het was
een prachtige zonnige dag en in de ochtend
hebben verschillende bewoners meegedaan
aan de bewegingsactiviteiten. De Pelkwijk is in
gesprek met sportschool Tuunte om in locatie
De Pelkwijk naast bewegen van ouderen dat
op maandagochtend wordt gehouden ook nog
extra bewegingsactiviteiten voor bewoners en de
buurt op te zetten.
Waarom structureel aandacht besteden aan beweegstimulering binnen het
woonzorgcentrum?
• Bewoners worden zelfredzamer en
ervaren een hogere kwaliteit van leven.
• Er zijn minder valincidenten en er wordt
minder medicatie gebruikt.
• Het woonzorgcentrum wordt aantrekkelijker
voor toekomstige bewoners.
Naast de noodzaak tot bewegen in het dagelijks
leven, bewegen mensen ook voor hun plezier,
alleen of samen met anderen. Denk aan sport,
wandelen, fietsen, dansen enz. Door gevarieerd te
bewegen houdt een mens zich in vorm zowel:
fysiek: uithoudingsvermogen, spierkracht, lenigheid van gewrichten, botsterkte, coördinatie;
sociaal: contact met andere mensen, werk, gezin,
zelfstandig kunnen functioneren;
psychisch: uiting geven aan gevoelens (emoties),
gedrag, intellectuele vermogens.
Hoe staat het nu met bewegen
als men ouder wordt?
Dat is voor niemand hetzelfde, maar er zijn toch
algemene kenmerken te noemen.
Door het natuurlijke verouderingsproces nemen
mogelijkheden tot bewegen af:
Spierkracht neemt af. Men is niet meer zo sterk als
voorheen.
Gewrichten worden minder soepel doordat
letterlijk de veerkracht afneemt. Weefsel droogt
als het ware iets in.
Ook is er sprake van slijtage met name van
gewrichten de zogenaamde artrose. Dus men
kan minder grote bewegingsuitslagen maken en
soms doet dat ook pijn.
De botdichtheid neemt af en zo kan men eerder
iets breken.
Beste dames en heren,
De coördinatie neemt af. Dat wil zeggen het
vermogen om vloeiend en automatisch te
bewegen. Men wordt wat onhandiger. Men leert
minder snel nieuwe bewegingen aan.
Uithoudingsvermogen neemt af. In de jonge jaren
poetste je het hele huis in een ochtend. Later doe
je er bijvoorbeeld een dag over.
Na het ongeveer 20e levensjaar begint de afbraak
eigenlijk al. En hoe ouder men wordt hoe minder
het herstelvermogen en de veerkracht wordt.
De noodzaak tot bewegen kan minder worden:
werk, familie, vrienden vallen weg.
De gevolgen:
versobering van bewegen: dat wil zeggen dat
de bewegingen minder groot en uitbundig
worden. Ouderen gaan veel economischer om
met hun bewegingen dan bijvoorbeeld. kinderen.
Veel doelgerichter en nauwkeuriger. Overtollige
bewegingen worden sterk verminderd.
Bewegingstempo neemt af. Men trekt zich terug.
En dan zijn er natuurlijk ook aandoeningen en
ziekten waardoor het bewegen op oudere leeftijd
beïnvloed wordt. Waardoor men zich sterk gehandicapt en gekluisterd kan voelen. Deze aandoeningen worden er meestal niet beter op als men
ouder wordt: Reumatische aandoeningen, hart en
vaatziekten, suikerziekte, beroerte, longaandoeningen, kanker, Alzheimer.
Dit enigszins sombere beeld kan in een vicieuze
cirkel veranderen. Het bewegen gaat moeilijker,
men beweegt minder, het bewegen gaat nog
moeilijker enz. Het spreekwoord luidt: Rust roest.
En dat is een waarheid als een koe. Door te blijven
bewegen houdt men zich in vorm.
Donderdagmorgen 5 juni heb ik na ruim
39 jaar afscheid van De Pelkwijk genomen
tijdens een geweldige opkomst van
medewerkers en vrijwilligers. Enkele weken
daarvoor heb ik informeel tijdens het koffiedrinken van de bewoners afscheid genomen.
Karin Vreeman sprak mij toe en memoreerde
de fijne samenwerking die wij met elkaar de
afgelopen jaren hebben gehad.
Daarna sprak Wilma van den Berg namens de
vrijwilligers de dank uit voor de goede jaren
die wij samen hebben gehad. “Wij hebben
geleerd wat we wel en niet mochten.” Maar
dat de vrijwilligers altijd bij mij terecht
konden.
Tot slot sprak Irma Bergsma en wist te
vertellen dat wij veel wijsheid hadden
meegekregen op het gebied van o.a.
voeding, het weer, en waar het beste
inkopen was. Zij overhandigde dat op een
ludieke wijze met enkele attributen die
hierop betrekking hadden. Vele bloemen,
een prachtig bloemstuk gemaakt door de
“bloemenmeisjes”, kadobonnen, kaartjes,
flessen wijn en overige lekkere dingen
werden mij overhandigd. Graag wilde ik jullie
bedanken voor de geweldige samenwerking.
Vooral het enthousiaste en de betrokkenheid
waarmee jullie je werkzaamheden hebben
gedaan. In de afgelopen vijf jaar heb ik dat als
zeer prettig ervaren waarop ik met genoegen
terug kan kijken!
Het zal nog wel even wennen zijn aan al die
vrije tijd die nu op mij afkomt! Maar dat zal
wel goed komen! Tot slot wens ik een ieder
voor de toekomst gezondheid en veel geluk
met een ieder die jullie dierbaar is!
Vriendelijke groet,
Rob van ‘t hooft.
Graag kopie inleveren voor de volgende
WZW-courant vóór 7 september 2014.
SZMK | Juli 2014
De activiteiten in De Pelkwijk
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
1 juli
1 juli
2 juli
2 juli
2 juli
3 juli
3 juli
3 juli
3 juli
4 juli
4 juli
5 juli
5 juli
10.00 - 11.30
19.30 - 21.30
10.00 - 11.30
14.00 - 16.00
14.30 - 16.30
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
14.30 - 16.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
19.00 - 20.00
14.30 - 15.30
Hersengym
Bingo € 1.50
Mannengroep
Boekenuitleen
Koffie kompleet
Internetcafé
Muziek luisteren
Handwerken
Soos voor iedereen
Knutselclub
Sjoelen
Kerkdienst
Winterswijkse
accordeonvereniging
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
7 juli
7 juli
7 juli
7 juli
8 juli
8 juli
8 juli
8 juli
9 juli
9 juli
9 juli
9 juli
10 juli
10 juli
10 juli
11 juli
11 juli
11 juli
10.00 - 11.30
10.45 - 11.45
14.30 - 16.30
19.00 - 21.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
14.30 - 16.30
19.00 - 21.00
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
14.00 - 16.00
14.30 - 16.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
14.30 - 16.30
09.30 - 11.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
Internetcafé
Gym
Welfare
Spel- en Rummicubavond
Voorlezen
Herinneringskoffers
Koersbal
Concordia € 2,00
Muziekrepetitie
Mannengroep
Boekenuitleen
Zangmiddag
Internetcafé
Handwerken
Soos voor iedereen
Bloemenverkoop
Knutselclub
Sjoelen
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
14 juli
14 juli
14 juli
14 juli
15 juli
16 juli
16 juli
16 juli
10.00 - 11.30
10.45 - 11.45
14.30 - 16.30
19.00 - 21.30
10.00 - 11.30
09.30 - 11.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
Internetcafé
Gym
Welfare
Spel- en Rummicubavond
Hersengym
Herstel linnengoed
Mannengroep
Zangmiddag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
17 juli
17 juli
17 juli
17 juli
18 juli
18 juli
19 juli
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
15.00 - 17.00
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
19.00 - 20.00
Internetcafé
Muziek luisteren
Handwerken
Wandeltocht / BBQ
Knutselclub
Sjoelen
Kerkdienst
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
21 juli
21 juli
21 juli
21 juli
22 juli
22 juli
23 juli
23 juli
23 juli
23 juli
24 juli
24 juli
24 juli
24 juli
25 juli
25 juli
25 juli
10.00 - 11.30
10.45 - 11.45
14.30 - 16.30
19.00 - 21.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
14.00 - 16.00
14.30 - 16.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
14.30 - 16.30
19.00 - 21.00
09.30 -11.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
Internetcafé
Gym
Welfare
Spel- en Rummicubavond
Voorlezen
Koersbal
Muziekrepetitie
Mannengroep
Boekenuitleen
Zangmiddag
Internetcafé
Handwerken
Soos voor iedereen
Filmavond
Bloemenverkoop
Knutselclub
Sjoelen
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
28 juli
28 juli
28 juli
28 juli
29 juli
30 juli
30 juli
30 juli
31 juli
31 juli
31 juli
31 juli
10.00 - 11.30
10.45 - 11.45
14.30 - 16.30
19.00 - 21.00
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
14.00 - 16.00
14.30 - 16.30
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
14.30 - 16.30
Internetcafé
Gym
Welfare
Spel- en Rummicubavond
Hersengym
Mannengroep
Boekenuileen
Zangmiddag
Internetcafé
Muziek luisteren
Handwerken
Soos voor iedereen
SZMK | Juli 2014
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
1 augustus
1 augustus
2 augustus
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
19.00 - 20.00
Knutselgroep
sjoelen
Kerkdienst
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
4 augustus
4 augustus
4 augustus
4 augustus
5 augustus
5 augustus
5 augustus
6 augustus
6 augustus
6 augustus
6 augustus
6 augustus
7 augustus
7 augustus
7 augustus
8 augustus
8 augustus
8 augustus
10.00 - 11.30
10.45 -11.45
14.30 - 16.30
19.00 - 21.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
14.30 - 16.30
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
14.00 - 16.00
15.00 - 16.30
19.30 - 21.00
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
14.30 - 16.30
09.30 - 11.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
Internetcafé
Gym
Welfare
Spel- en Rummicubavond
Voorlezen
Herinneringskoffers
Koersbal
Mannengroep
Muziekrepetitie
Boekenuitleen
Koffie compleet
Grolse Twins
Internetcafé
Handwerken
Soos voor iedereen
Bloemenverkoop
Knutselclub
Sjoelen
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
11 augustus
11 augustus
11 augustus
11 augustus
12 augustus
12 augustus
13 augustus
13 augustus
13 augustus
13 augustus
14 augustus
14 augustus
14 augustus
14 augustus
15 augustus
15 augustus
15 augustus
10.00 - 11.30
10.45 - 11.45
14.30 - 16.30
19.00 - 21.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
09.30 - 11.30
10.00 - 11.30
14.00 - 16.00
14.30 - 16.30
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
14.30 - 16.30
10.00 - 12.00
10.30 - 11.30
14.30 - 16.30
Internetcafé
Gym
Welfare
Spel- en Rummicubavond
Hersengym
Bingo € 1,50
Herstel linnengoed
Mannengroep
Boekenuitleen
Zangmiddag
Internetcafé
Muziek luisteren
Handwerken
Soos voor iedereen
H & A mode
Knutselclub
Sjoelen
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
18 augustus
18 augustus
18 augustus
18 augustus
19 augustus
19 augustus
20 augustus
20 augustus
20 augustus
20 augustus
20 augustus
21 augustus
21 augustus
21 augustus
21 augustus
22 augustus
22 augustus
22 augustus
23 augustus
10.00 - 11.30
10.45 - 11.45
14.30 - 16.30
19.00 - 21.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
09.30 - 11.30
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.00
14.30 - 16.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
14.30 - 16.30
19.00 - 21.00
09.30 - 11.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
19.00 - 20.00
Internetcafé
Gym
Welfare
Spel- en Rummicubavond
Voorlezen
Koersbal
Herstel linnengoed
Muziekrepetitie
Mannengroep
Boekenuitleen
Zangmiddag
Internetcafé
Handwerken
Soos voor iedereen
Filmavond
Bloemenverkoop
Knutselclub
Sjoelen
Kerkdienst
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
25 augustus
25 augustus
25 augustus
25 augustus
26 augustus
26 augustus
27 augustus
27 augustus
27 augustus
28 augustus
28 augustus
28 augustus
28 augustus
28 augustus
29 augustus
29 augustus
29 augustus
30 augustus
10.00 - 11.30
10.45 - 11.45
14.30 - 16.30
19.00 - 21.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.00
10.00 - 11.30
14.30 - 16.00
14.30 - 16.30
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
14.30 - 16.30
19.00 - 21.00
Vanaf 10.00
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
± 10.30 uur
Internetcafe
Gym
Welfare
Spel- en Rummicubavond
Hersengym
Bloemschikken
Mannengroep
Boeken uitleen
Zangmiddag
Internetcafé
Muziek luisteren
Handwerken
Soos voor iedereen
Bingo € 1,50
Volksfeest Grand Café
Knutselgroep
Sjoelen
Bloemencorso, daarna
gezellig samen zijn Atrium
SZMK | Juli 2014
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
1 september
1 september
1 september
1 september
2 september
2 september
2 september
2 september
3 september
3 september
3 september
3 september
4 september
4 september
4 september
5 september
5 september
5 september
6 september
10.00 - 11.30
10.45 - 11.45
14.30 - 16.30
19.00 - 21.00
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
14.30 - 16.30
19.00 - 21.00
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
14.00 - 16.00
14.30 - 16.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
14.30 - 16.30
09.30 - 11.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
19.00 - 20.00
Internetcafé
Gym
Welfare
Spel- en Rummicubavond
Voorlezen
Koersbal
Herinneringskoffer
Muziekavond € 2,00
Muziekrepetitie
Mannengroep
Boekenuitleen
Koffie compleet
Internetcafé
Handwerken
Soos voor iedereen
Bloemenverkoop
Knutselclub
Sjoelen
Kerkdienst
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
woensdag
woensdag
woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
8 september
8 september
8 september
8 september
9 september
9 september
10 september
10 september
10 september
11 september
11 september
11 september
11 september
12 september
12 september
10.00 - 11.30
10.45 - 11.45
14.30 - 16.30
19.00 - 21.00
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
10.00 - 11.30
14.00 - 16.00
14.30 - 16.30
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
14.30 - 16.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
Internetcafé
Gym
Welfare
Spel- en Rummicubavond
Hersengym
Bingo € 1,50
Mannengroep
Boekenuitleen
Zangmiddag
Internetcafé
Muziek luisteren
Handwerken
Soos voor iedereen
Knutselclub
Sjoelen
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
15 september
15 september
15 september
15 september
10.00 - 11.30
10.45 - 11.45
14.30 - 16.30
19.00 - 21.00
Internetcafé
Gym
Handwerken
Spel- en Rrummicubavond
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
16 september
16 september
17 september
17 september
17 september
17 september
18 september
18 september
18 september
18 september
19 september
19 september
19 september
20 september
10.00 - 11.30
14.00 - 16.30
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
14.00 - 16.00
14.30 - 16.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
14.30 - 16.30
19.00 - 21.00
09.30 - 11.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
19.00 - 20.00
Voorlezen
Koersbal
Muziekrepetitie
Mannengroep
Boekenuitleen
Zangmiddag
Internetcafé
Handwerken
Soos voor iedereen
Filmavond
Bloemenverkoop
Knutselclub
Sjoelen
Kerkdienst
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
zondag
22 september
22 september
22 september
22 september
23 september
23 september
24 september
24 september
24 september
24 september
25 september
25 september
25 september
25 september
25 september
26 september
26 september
28 september
10.00 - 11.30
10.45 - 11.45
14.30 - 16.30
19.00 - 21.00
10.00 - 11.30
19.00 - 21.00
10.00 - 11.30
14.00 - 16.00
14.30 - 16.30
10.00 - 12.00
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
14.30 - 16.30
19.00 - 21.00
10.00 - 11.30
14.30 - 16.30
15.00 - 17.00
Internetcafé
Gym
Welfare
Spel- en Rummicubavond
Hersengym
Koor Goed Nieuws € 0,00
Mannengroep
Boekenuitleen
Zangmiddag
Hoetinck schoenverkoop
Internetcafé
Muziek luisteren
Handwerken
Soos voor iedereen
Bingo € 1,50
Knutselclub
Sjoelen
Familiedag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
29 september
29 september
29 september
30 september
30 september
30 september
10.45 - 11.45
14.30 - 16.30
19.00 - 21.00
10.00 - 11.30
10.00 - 12.00
14.30 - 16.30
Gym
Welfare
Spel- en Rrummicubavond
Voorlezen
Leijenburg mode verkoop
Koersbal
Wijzigingen voorbehouden!
Aanvullingen of eventuele wijzigingen komen op de kabelkrant.
SZMK | Juli 2014
Cliëntenraad De Pelkwijk
Mevrouw G. Meerdink
Laan van Hilbelink 95 flat 32
7101 WL Winterswijk
Tel.nr. 0543-512614
De heer C.F.G. Visscher
Laan van Hilbelink 95 flat 35
7101 WL Winterswijk
Tel.nr. 0543-520662
Mevrouw C.J. v.d. Lende-Kobus
Laan van Hilbelink 95, app. 510
7101 WL Winterswijk
Tel.nr. 0543-535906
De heer F.W. Bent
Laan van Hilbelink, app. 504
7101 WL Winterswijk
Tel.nr. 0543-562229
Mevrouw J. Rensen-Hijink
Hortensialaan 61
7101 XD Winterswijk
Tel.nr. 0543-532543
email: [email protected]
Mevrouw A. Wilterdink-Smit
Schoolweg 17
7108 BM Winterswijk-Woold
Tel.nr. 0543-564330
email: [email protected]
Oud & nieuw
Waar kijken we eigenlijk naar? Het is een
scene uit het verhaal van Judith. Judith
was weduwe en woonde in een Joodse
stad die belegerd werd door de Assyriërs.
De Assyrische legeraanvoerder Holofernes
werd ingepalmd door Judith en toen hij
sliep hakte zij met zijn eigen zwaard zijn
hoofd eraf. Het Assyrische leger werd
daarop door de bewoners van de stad
verjaagd. Een vrouw had een hele stad
uit een benarde positie gered.
Het thema is in de loop van de geschiedenis
door een groot aantal kunstenaars uitgebeeld.
Links ziet u de afbeelding die gemaakt is door
Peter Paul Rubens in 1616. Het schilderij is te
zien in Duitsland. Rechts ziet u de afbeelding die
gemaakt is door Kehinda Wiley in 2012. Het schilderij is te zien in de Verenigde Staten. Op vier jaar
na zit er 400 jaar tussen beide schilderijen.
Over smaak valt niet te twisten. Het linker
schilderij is natuurlijk klassieker dan het rechter.
Alleen de kleding al. Links de kledingstijl uit de
Gouden Eeuw, rechts de modernere stijl. Kenners
herkennen misschien wel dat de hoofdpersoon
een Givenchy jurk draagt. Links is de voorstelling
wat explicieter, wat gruwelijker misschien ook
wel. Dat is op zich opvallend omdat we vaak het
idee hebben dat tegenwoordig “alles ook maar
wordt getoond”.
Het bijzondere is dat in het rechter schilderij er
extra dimensies in het verhaal worden gebracht.
Gaat het links nog om een zo getrouw mogelijk
voorstelling van het gebeurde, rechts zitten er
meerdere elementen in: het zegt iets over rassen,
over ongelijkheid en een strijd tussen de verschillende sexen.
Het is opvallend dat kunstenaars waar vele
eeuwen tussen zitten hetzelfde thema kiezen en
dan toch zo verschillend uitkomen. In feite is het
eindproduct een afspiegeling van de tijd waarin
beide leefden. Ze keken naar hetzelfde, maar
zagen ieder wat anders. Misschien is dat wel het
mooie van kunst.
D. Plessius
SZMK | Juli 2014
Woonzorgcentrum opgenomen in ‘kloppend hart’ van het dorp
De Hassinkhof onderdeel
van Kulturhus Beltrum
In en rond woonzorgcentrum De Hassinkhof zijn er allerlei
ontwikkelingen gaande. Samen met de kerk, de basisschool
en het verbouwde wit-gele kruisgebouw vormt De Hassinkhof
het Kulturhus van Beltrum. Sandra Veerbeek – afdelingshoofd
van De Hassinkhof – vertelt hoe mensen in Beltrum samen de
schouders eronder zetten om de leefbaarheid en de samenhang
van het dorp te vergroten.
Toen dorpshuis ‘De Wanne’ in Beltrum
aan vernieuwing toe was, gingen meerdere partijen om tafel zitten. Hoe moest
het verder met het dorpshuis? Moest
er wellicht een andere locatie gezocht
worden voor de instellingen op het
gebied van zorg, welzijn, cultuur en
jeugd? Een belangrijke vraag voor de
leefbaarheid van het dorp. Sandra Veerbeek: ‘De eerste gesprekken waren in
2008. Na intensief overleg werd ervoor
gekozen om de gebouwen in het hart
van Beltrum tot één Kulturhus om te
vormen. Het Kulturhus bestaat dus niet
uit één gebouw, maar uit meerdere.
Maar meer nog is het Kulturhus een
samenwerking tussen mensen die een
gemeenschap willen vormen.’
De zelf opgezette bibliotheekvoorziening van Beltrum – Dorpsböke – zal hier
onderdak vinden. Maar bijvoorbeeld
ook jonge ondernemers krijgen er een
plek. De ingebruikname van het geheel
herziene gebouw staat in september
van dit jaar gepland.
Wie doen er mee?
‘Op dit moment is de verbouwing van
het wit-gele kruisgebouw nog gaande.
Dit wordt de hoofdlocatie. Er is voor een
aantal uren per week een beheerder in
dienst. Dit gebouw gaat de functie van
het oude dorpshuis overnemen.
Sandra Veerbeek is lid van de
Programmaraad van het Kulturhus.
Ook basisschool De Sterrenboog doet
mee met het Kulturhus. De school is
een fusie van twee scholen en in de
toekomst zal het leerlingenaantal
verder dalen. Een leeg lokaal zal dan
bijvoorbeeld gebruikt worden voor
EHBO-cursussen. De kerk vormt ook
een belangrijk onderdeel van het
Kulturhus. Hier is een vaste groep
mensen actief, die vaak ook vrijwilliger
is bij bijvoorbeeld de Zonnebloem of in
De Hassinkhof. Tot slot is De Hassinkhof
de vierde partij binnen het Kulturhus.
De vier gebouwen vormen straks één
geheel. Ook buiten zal dat zichtbaar
zijn. Met één plein en aanplant van
struiken en bomen.’
Toekomst De Hassinkhof
De inwoners van Beltrum hebben
zich sterk gemaakt voor het behoud
van De Hassinkhof. Want, net als in
alle woonzorgcentra in het land, vindt
hier het scheiden van wonen en zorg
plaats. Dat betekent dat mensen niet
snel meer een indicatie voor een
woonzorgcentrum krijgen en dat
wonen en zorg niet meer automatisch
bij elkaar horen. Sandra: ‘Er is een
plan gemaakt om De Hassinkhof te
behouden én toekomstbestendig
te maken. Appartementen die leeg
komen te staan, kunnen straks gehuurd
worden door senioren uit Beltrum of
omgeving. Mochten deze mensen
zorg nodig hebben, dan kunnen
zij thuiszorg krijgen. De huidige
bewoners van De Hassinkhof kunnen
allemaal blijven; een aantal zal wel
intern moeten verhuizen. Op de
eerste verdieping komt namelijk een
groepswoning voor zes bewoners
met dementie. Twee appartementen
worden verbouwd tot één huiskamer.
De bewoners kunnen gebruik maken
van de huiskamer en hebben daarnaast
een eigen appartement. Op deze
manier is er straks ook verpleeghuiszorg in Beltrum. Verder worden er vier
appartementen opgeknapt welke
gebruikt kunnen worden voor verschillende soorten zorg zoals bijvoorbeeld
tijdelijke of intensieve zorg.
De kapel wordt verbouwd tot multifunctionele ruimte. Daar komen activiteiten vanuit De Hassinkhof, maar ook
van mensen uit de wijk. Het restaurant
wordt nog meer een plek van ontmoeting. Senioren uit Beltrum kunnen er
een warme maaltijd nuttigen of een
kopje koffie drinken. De Hassinkhof
wordt op deze wijze veel meer een
onderdeel van het dorp. De Katholieke
Bond voor Ouderen (KBO) organiseert
bijvoorbeeld al gezellige middagen
met spelletjes binnen de muren van
De Hassinkhof.’
Deze vier gebouwen vormen samen
het Kulturhus. Middels een plein en
beplanting wordt het één geheel.
SZMK | Juli 2014
Een enthousiaste vrijwilligerster uit
De Hassinkhof, Ria Rosing, heeft in een
gedicht verwoord hoe ze tegen de
samenwerking tussen jong en oud in
De Hassinkhof aankijkt. Een gedeelte
van het gedicht:
‘Méér samen… samen méér’
Wij, as verzorgingshoes goat
met de jeugdgroep in zèè
want òlderen, as dè de kind`ren zeet
dan is efkes weg hun stille verdreet.
Er kump dan `n glimlach op hun gezicht
de older’n gelukkig maken,
is toch onze plicht.
Jeugdhuske kump no in onze Hassinkhof
dè verbinding op zich, is al tof.
Samen eieren varven, lèazen en
zo vulle kuj met mekare doan
contacten tussen jong en old,
is èèn geweldige droom.
Jeugdhuske
Daarmee is nog niet alles gezegd over
De Hassinkhof. Ook de kinderen en
jongeren van Beltrum krijgen er namelijk onderdak. Hadden zij voorheen een
eigen ruimte in De Wanne, nu komt
er een ‘Jeugdhuske’ in De Hassinkhof.
Er moet nog verbouwd worden, maar
de tekeningen voor een eigen plek voor
de jeugd zijn al klaar. De jongeren zijn
ondertussen al in contact gekomen
met de ouderen van De Hassinkhof
door het organiseren van verschillende
activiteiten zoals: paaseieren schilderen, een sorbetmiddag en een bingo.
Sandra Veerbeek: ‘Ik zie een grote
bereidwilligheid van de inwoners
van Beltrum om het dorp leefbaar
te houden en om het meer glans te
geven. Bijzonder is dat daarbinnen
ook oog is voor kwetsbare mensen.
Het ontstaan van het Kulturhus is een
lang proces. Tegelijk is er al veel in gang
gezet. Het zijn allemaal puzzelstukjes
die straks één grote puzzel vormen.’
Jeanet Aartsen
SUDOKU
Een sudoku is een puzzel van negen
bij negen vakjes met een klein aantal
reeds ingevulde enkelvoudige cijfers.
De kunst is de overige vakjes ook in
te vullen op zo’n manier dat in elke
horizontale lijn en in elke verticale
kolom de cijfers 1 tot en met 9 één
keer voorkomen. Bovendien is de
puzzel onderverdeeld in negen
blokjes van drie bij drie, die elk ook
weer eenmaal de cijfers 1 tot en met
9 moeten bevatten.
LABYRINT
Begin bij de pijl
3 6
7
1
5
7 4
9
8
5
4 3
1
2 7 8
9
6 5
4
5
8
9 3
1
9
3
6 4