begroting 2015-2018

=
dbjbbkqb=bjjbk=
=
=
=
==
=
=
=
=
_bwrfkfdfkdpsllopqbiibkL=
abhhfkdpsllopqbiibk==
Ejbbog^obkJF_bdolqfkd=
OMNRJOMNU=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
bããÉåI=N=çâíçÄÉê=OMNQ=
=
Inhoudsopgave
1. Aanpassingen financieel meerjarenperspectief ................................................................................... 5
2. Bezuinigingsvoorstellen/dekkingsvoorstellen ................................................................................... 11
3. Actielijst PM-posten .......................................................................................................................... 16
4. Stand van zaken mbt de invulling van de taakstellingen/rijkskortingen ........................................... 19
5. Incidentele middelen en risico’s ........................................................................................................ 23
Bijlagen:
1. Nieuw beleid
2. Onderbouwing bezuinigingsvoorstellen/dekkingsvoorstellen
3. PM-post
3
4
1. Aanpassingen financieel meerjarenperspectief
Op basis van de meest recente informatie is een actueel meerjarenperspectief 2015-2018 in beeld
gebracht. Dit perspectief start met het resultaat volgens de kadernota 2014. Vervolgens zijn in de
raadsbrief d.d. 24 juni 2014 een aantal ontwikkelingen benoemd die leiden tot een actueel perspectief
op die datum. Vanuit daar zijn de verdere ontwikkelingen die van invloed zijn op het
meerjarenperspectief 2015-2018 in beeld gebracht. In de hierna volgende tabel zijn deze
ontwikkelingen zichtbaar gemaakt. Na de tabel is een toelichting per volgnummer gegeven.
Actueel perspectief d.d. 1 oktober 2014
Volgnr.
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
A. Actueel Perspectief
Resultaat Kadernota 2014
Effect mei-circulaire 2014
Effect stelpost lonen naar 2,25%
Effect stelpost prijzen
Bestuursakkoord OZB
Bestuursakkoord sporttarieven
-5.408
519
-625
83
-460
-25
-5.428
961
-625
-47
-920
-50
-5.459
703
-625
-88
-920
-50
-6.444
739
-625
40
-920
-25
7
Brief actueel perspectief d.d. 24 juni 2014
-5.916
-6.109
-6.439
-7.235
8
Aanpassingen in begroting 2015
1.271
626
-592
-916
9
Meerjarenresultaat volgens primitieve begroting 2015
-4.645
-5.483
-7.031
-8.151
10a
10b
11
12a
12b
50
76
-675
50
76
-570
370
-135
50
76
-570
370
-225
50
76
-570
370
-315
12c
12d
13
14
15
16
17
Aanpassing begrotingsbedrag wachtgeld wethouders
Aanpassing loonsom in de begroting
Nieuw beleid (uit KN 2014)
Voordeel onderhoud nieuw theater
Bestemming voordeel onderhoud nieuw theater (tbv.
Investeringskrediet dorpen en wijken)
Vrijval middelen SvN
Storting middelen SvN in fonds dorpen en wijken
Rente grondexploitaties
Uitvoeringskosten 3D's
Niet realiseren taakstelling onderwijshuisvesting
Niet realiseren taakstelling parkeren
Niet realiseren taakstelling politieke ambtsdragers
-1.682
0
-500
-135
-375
-751
-300
-350
-122
-750
-375
-200
0
-111
-1.000
-307
-100
0
-111
18
Gemeentefonds - sept.circulaire 2014
-450
600
1.100
1.600
19
20
Budgetontwikkeling WWB
Loonkosten niet meer ten laste van het Participatiebudget
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
21
Onderhoudsbudget plein/markt
PM
PM
PM
PM
22
A. Actueel perspectief d.d. 1 okt. 2014
-8.006
-6.990
-7.666
-8.458
-45
1.000
-1.000
Toelichting per volgnummer:
1. Resultaat Kadernota 2014
Dit betreft het resultaat zoals dat in de Kadernota 2014 is verwerkt
2. Effect mei-circulaire 2014
Dit is het resultaateffect van de mei-circulaire 2014.
3. Effect stelpost lonen naar 2,25%
Dit is het effect van het in de circulaire genoemde loon-indexcijfer op de stelposten loonontwikkeling
5
4. Effect stelpost prijzen
Dit is het effect van het in de circulaire genoemde prijsindexcijfer op de stelpost prijsontwikkeling
5. Bestuursakkoord OZB
Dit betreft het effect van het in het Bestuursakkoord opgenomen afspraak over het bevriezen van de
tarieven OZB voor 2015/2016 (en vanaf 2017 maximaal verhoging met prijsindex).
6. Bestuursakkoord sporttarieven
Dit betreft het effect van het in het Bestuursakkoord opgenomen afspraak over het bevriezen van de
tarieven sportvelden, - hallen en – zalen voor 2015/2016 (en vanaf 2017 maximaal verhoging met
prijsindex).
7. Brief actueel perspectief d.d. 24 juni 2014
Dit is het resultaat zoals dat genoemd is in de brief actueel perspectief d.d. 24 juni 2014
8. Aanpassingen in begroting 2015
Op dit moment is er een concept-begroting 2015. Hieruit blijkt op dat het resultaat afwijkt van de
stand zoals die in de brief actueel perspectief is geschetst (voor € 2015 is dit een voordeel van €
1.271.000; voor 2016 een voordeel van € 626.000; voor 2017 een nadeel van € 592.000; voor 2018
een nadeel van € 916.000). De afwijkingen per jaar zijn als volgt geanalyseerd:
=
==
OMNR=
OMNS=
OMNT=
==
==
==
==
JOPU=
JOPU=
JOPU=
JOPU=
låíïáââÉäáåÖÉå=éêáãáíáÉîÉ=ÄÉÖêçíáåÖ=
t~ÅÜíÖÉäÇîÉêéäáÅÜíáåÖÉå=ïÉíÜçìÇÉêë=
qçÉJ=Éå=ÜÉêÄÉêÉâÉåáåÖ=â~éáí~~ää~ëíÉå=Éå=îçäìãÉë=
låíïáââÉäáåÖÉå=äççåâçëíÉå=
_qtJÉÑÑÉÅí=~Ñî~äëíçÑÑÉåÜÉÑÑáåÖ=
NKPRN=
TQU=
RU=
SN=
JNRR=
JNRR=
JNRR=
JNRR=
PQ=
JUN=
JNVT=
JNVO=
J=
OM=
PV=
JNQR=
^~åé~ëëáåÖ=ÉÑÑÉÅí=ãÉáJÅáêÅìä~áêÉ=
lîÉêáÖÉ=çåíïáââÉäáåÖÉå=
qçí~~ä=çåíïáââÉäáåÖÉå=éêáãáíáÉîÉ=ÄÉÖêçíáåÖ=
OMNU=
OTV=
PPO=
JVV=
JOQT=
NKOTN=
SOS=
JRVO=
JVNS=
=
Wachtgeldverplichtingen wethouders
Na de verkiezingen is er afscheid genomen van een viertal wethouders. De hieruit voortvloeiende
wachtgeldverplichtingen zijn in de begroting verwerkt.
Toe- en herberekening van kapitaallasten en volumes
De kapitaallasten, investeringsvolumes en de gekoppelde inkomsten zijn herberekend op basis van de
geactualiseerde meerjaren-investeringsplanning, de meerjarenraming voor opgenomen geldleningen,
de verwachte meerjarige stand van de reserves en voorzieningen alsmede de daaruit voortvloeiende
financieringsbehoefte.
Ontwikkeling loonkosten
De loonkosten van de vastgestelde personeelsformatie zijn herberekend, rekening houdend met
anciënniteiten en de in de meicirculaire opgenomen indexatie van 2,25%. Na aftrek van de in
begroting opgenomen stelposten resteert een klein structureel nadeel.
BTW-effect afvalstoffenheffing
Bij de instelling van het btw-compensatiefonds is bepaald dat de btw over de lasten gecompenseerd
kan worden bij het btw compensatiefonds maar dat de btw wel deel blijft uitmaken van het tarief voor
de afvalstoffenheffing. Het voordeel wat hieruit ontstaat wordt toegevoegd aan algemene middelen
omdat tegenover het recht tot btw-compensatie een verlaging van de algemene uitkering stond. Door
aanpassing van de lasten (veegkosten, afval anders, nieuwe aanbesteding restafval) wijzigt de
compensatie.
6
Effect mei-circulaire 2014
Over het effect van de mei-circulaire 2014 is eerder in de brief actueel perspectief gerapporteerd. In de
rapportage over de mei-circulaire is aangegeven dat dit effect is aangepast.
Overige ontwikkelingen
De overige ontwikkelingen betreffen een verzameling van mutaties o.a. aanpassing tarieven, accressen
en kostendoorverdelingen.
9. Meerjarenresultaat volgens primitieve begroting 2015
Dit is het resultaat zoals dat is verwerkt in de concept-begroting 2015.
10a. Aanpassing begrotingsbedrag wachtgeld wethouders
Het begrotingsbedrag voor wachtgelden wethouders is opwaarts bijgesteld met € 238.000. Zie punt 8.
Op basis van recente inzichten kan dit bedrag met € 50.000 neerwaarts worden bijgesteld. Dit geeft
een voordeel voor het perspectief.
10b. Aanpassing loonsom in de begroting
De loonsom in de begroting kan neerwaarts worden bijgesteld met € 76.000 (inclusief facilitair tarief).
11a. Nieuw beleid (op basis van voorstellen uit KN 2014)
In de kadernota 2014 is een bijlage met nieuw beleid opgenomen. Er zijn nog geen besluiten genomen
over deze verzoeken. Wij doen uw raad een voorstel voor het gedeeltelijk honoreren van nieuw beleid.
Enkele voorstellen zijn nodig c.q. onontkoombaar. Zie bijlage 1
11b. Nieuw beleid (budget veiligheid)
In bijlage 1 is aangegeven dat de wij u voorstellen om de voorstellen nieuw beleid aangaande
veiligheid niet te honoreren. In plaats daarvan stellen wij voor om in 2015 éénmalig een budget van
€ 100.000 voor veiligheid beschikbaar te stellen. Indien dit bedrag in 2015 niet geheel wordt besteed
mag het restant worden gereserveerd voor de jaren daarop.
12a. Voordeel onderhoud theater
Op 3 oktober 2011 heeft de raad van de gemeente Emmen besloten in de gemeentelijke
meerjarenraming vanaf 2016 rekening te houden met een bedrag van gemiddeld € 820.000 exclusief
btw per jaar voor groot onderhoud en vervangingsonderhoud Theater. Recent is op de aanbesteding
een voordeel behaald van € 370.000 structureel.
12b. Bestemming voordeel onderhoud nieuw theater (tbv. investeringskrediet dorpen en wijken)
Met betrekking tot het voordeel onderhoud theater wordt nu voorgesteld om een deel van dit bedrag te
bestemmen voor de kapitaallasten (20 jaar afschrijving, 4% rente) van een investeringskrediet van € 5
miljoen ten behoeve van investeringen in dorpen en wijken (vanaf 2015). Dit als uitwerking van het
Bestuursakkoord.
12c./12d. Vrijval middelen SvN / Storting middelen SvN in fonds dorpen en wijken
Bij de SvN zijn gemeentelijke middelen gestald (ten behoeve van startersleningen en
duurzaamheidsleningen). De beschikbare middelen zijn hoger dan de vraag om middelen. De
bestedingsruimte per heden is € 1,9 miljoen; het voorstel is om € 1 miljoen tbv dorpen en wijken in te
zetten. Dit is aanvullend ten opzichte van het investeringskrediet ad € 5 miljoen. Er zullen nog criteria
voor de besteding van deze middelen worden opgesteld.
13. Rente grondexploitaties / reserve grondexploitatie
In de brief actueel perspectief d.d. 24 juni 2014 is aangegeven dat op basis van de jaarrekening 2013
en de daarbij gegeven adviezen van de accountant en de Auditcommissie wordt gekeken naar het
huidige beleid (bv. de rentetoerekening aan de complexen waaronder Rundedal) en de huidige
prognoses met betrekking tot de grondexploitaties. Het eventueel wijzigen van de systematiek van
rentetoerekening heeft effecten op het begrotingsresultaat. Er zijn een aantal mogelijke scenario’s
7
inzake het wijzigen van de systematiek van rentetoerekening. Vooruitlopend op een nadere uitwerking
is vanaf 2016 rekening gehouden met een afbouw van de rentetoerekening.
14. Uitvoeringskosten 3D’s
In de brief actueel perspectief d.d. 24 juni 2014 is aangegeven dat de benodigde middelen voor de in
en –uitvoering van de 3D’s hoger zullen zijn dan de daarvoor te ontvangen budgetten. Inmiddels is er
een duidelijker beeld over de omvang van de uitvoeringskosten in relatie tot de daarvoor ontvangen
budgetten. De hieruit voorkomende bedragen zijn in het perspectief verwerkt. Onderdeel van de
kosten zijn kapitaallasten ad € 53.000 van een investeringskrediet ad € 212.000.
15. Niet realiseren taakstelling onderwijshuisvesting
De taakstelling op onderwijshuisvesting wordt deels niet gerealiseerd. Dit geeft een nadeel voor de
begroting. Dit is verwerkt in het perspectief.
Zie paragraaf 4 voor een nadere beschouwing.
16. Niet realiseren taakstelling parkeren
De taakstelling op parkeren wordt deels voor 2015 en 2016 niet gerealiseerd. Dit geeft een nadeel voor
de begroting. Dit is verwerkt in het perspectief.
Zie paragraaf 4 voor een nadere beschouwing.
17. Niet realiseren taakstelling politieke ambtsdragers
De taakstelling op politieke ambtsdragers wordt niet gerealiseerd. Dit geeft een nadeel voor de
begroting. Dit is verwerkt in het perspectief.
Zie paragraaf 4 voor een nadere beschouwing.
18. Gemeentefonds – sept.circulaire 2014
De september-circulaire 2014 is op Prinsjesdag d.d. 16 september 2014 gepubliceerd. Er is een zeer
globale inschatting gemaakt van de effecten. Op een later moment volgt een meer definitieve
berekening.
19. Budgetontwikkeling
De prognose met betrekking tot het resultaat op het Inkomensdeel (BUIG; Bundeling Uitkeringen
Inkomensvoorziening Gemeenten) WWB wordt, door diverse ontwikkelingen, gekenmerkt door
onzekerheid. Door de grote mate van onzekerheid is op dit moment geen nieuwe betrouwbare
meerjaren prognoses te maken. De prognoses zoals nu in de begroting zijn verwerkt houden nog geen
rekening met deze ontwikkelingen. De huidige begroting is als volgt:
In juli 2014 is bekend gewordend dat het macrobudget fors verlaagd is. Deze verlaging heeft voor
Emmen het effect dat het budget met zo’n 4,6 miljoen euro lager uitvalt. Hierdoor stijgt het te kort met
het zelfde bedrag en daalt het resultaat tot onder het eigen risico percentage van 5% van het
Inkomensdeel.
8
Het tekort, meer dan 5% wordt in 2014 – mits voldaan aan voorwaarden – gedekt met de MAU
regeling 2012 t/m 2014. Vanaf 2015 krijgen we te maken met een nieuw verdeelmodel en een nieuwe
vangnetregeling. Hoe deze regeling (bv MAU) er uit komt te zien is nu nog niet duidelijk. Wel kan dit
gevolgen hebben voor de begroting. Onduidelijk is namelijk of en zo ja welk eigenrisico percentage
gaat gelden. De basis eigen risico in de huidige vangnetregeling is 10% (IAU). De MAU biedt de
mogelijkheid dit te verlagen tussen 2,5% en 10%. Emmen heeft te maken met 5%.
Naast deze ontwikkelingen zijn ook de volgende ontwikkelingen relevant voor de prognoses:
• Prinsjesdag; uitkomsten met betrekking tot het macrobudget
• Oktober 2014; definitief budget 2014 bekend en primitief budget 2015
• Januari 2015; eindstand volume WWB bekend
• Vanaf februari 2015 effecten Participatiewet op onze uitgaven duidelijker, o.a.:
o Kindregelingen (geen toeslagen meer van gemeente)
o Kostendelersnorm
• Vanaf februari 2015 effecten beleidswijziging duidelijk (meerjaren beleidskader participatie)
o Vierkant voor werk
• In 2015 meer duidelijkheid over vangnetregeling
Deze ontwikkelingen worden in de perspectiefbrief 2015 nader uitgewerkt. Vooralsnog is deze
ontwikkeling op PM gezet.
20. Loonkosten niet meer ten laste van het participatiebudget
Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de Participatiewet is iedereen te laten mee doen. Dit
vraagt extra inzet van medewerkers maar ook van re-integratie-instrumenten. Met de invoering van de
Participatiewet komen nieuwe doelgroepen naar gemeenten (Wajong en Wsw). De nieuwe
doelgroepen vragen gelet op hun specifieke kenmerken om een intensieve begeleiding en inzet van reintegratieinstrumenten.
Onze gemeente heeft er in het verleden voor gekozen een aantal functionaliteiten te financieren uit het
Werkdeel participatiebudget. Er worden 7,3 fte ambtelijke structurele loonkosten klantmanagement
ingezet dat wordt gefinancierd uit het W-deel. In geld uitgedrukt is dit een bedrag van € 507.000.
Daarnaast wordt ook formatie mbt de werkgeversdienstverlening gefinancierd uit het W-deel. Het
betreft hier 6 fte met een totale loonsom van € 420.000. In totaal betreft het dus een bedrag van
€ 927.000 aan structurele loonkosten.
Maken we in deze geen of niet de juiste keuzes dan lopen we het risico dat er onvoldoende middelen
resteren voor een effectief re-integratiebeleid in onze gemeente binnen het gebundelde
participatiebudget per 01-01-15. Ook kunnen wij niet overzien in hoeverre rechtmatigheidsaspecten
hierin een rol gaan spelen binnen de nieuwe wetgeving op dit thema (inzet personeel ten laste van
beleidsbudget). Vooralsnog is deze ontwikkeling op PM gezet.
21. Budget onderhoud plein/markt
Het maken van een (integraal) beheerplan voor het gebied van CvE waarin wordt aangegeven wat de
meer of minder kosten van het onderhoud na de aanleg zijn, is behoorlijk ingewikkeld.
We hebben o.a. te maken met het riool, straatvegen, opruimen bij evenementen, onderhoud van de
verharding (waaronder de tunnel), het groen, de kunstwerken (de fontein bv) enzovoorts.
Daarnaast moeten de gebiedsgrenzen van de opdracht scherp worden bepaald. Wat valt er wel onder
en wat niet. Dit moet nog uitgewerkt worden. Gezien bovenstaande hebben wij door dit moment hier
een PM-post voor genoteerd. Bij de kadernota 2015 willen wij met een voorstel komen. Daarin
9
kunnen dan ook de afwegingen worden meegenomen over het gewenste kwaliteitsniveau (en daarmee
de extra kosten).
22. Actueel perspectief d.d. 1 oktober 2014
Dit is de stand van het actueel perspectief na verwerking van alle voorgaande ontwikkelingen.
10
2. Bezuinigingsvoorstellen/dekkingsvoorstellen
2.1. Inleiding
In de brief actueel perspectief d.d. 24 juni 2014 is aangegeven welke richting van de bezuinigingen
2015-2018 wij als college voorstellen. In deze brief zijn kort samengevat enkele richtingen
aangegeven. Het betreft de volgende richtingen:
a. Sociaal domein – rijksmiddelen richting gevend
In het Bestuursakkoord is als uitgangspunt opgenomen dat daling van de rijksuitgaven in principe niet
wordt gecompenseerd met gemeentelijke bijdragen. Dit sluit aan bij de uitgangspunten die het Rijk
steeds hanteert. Wat het college betreft wordt dit uitgangspunt integraal toegepast, dus inclusief de
bestaande middelen binnen het sociaal domein. Naast de rijksmiddelen leggen wij tot nu toe ook
eigen middelen bij, zoals bijvoorbeeld bij de WMO-huishoudelijke hulp en bij het beleidsterrein Jeugd
– voorliggend veld. Mocht het gekozen uitgangspunt dat rijksbudget bepalend is voor het
uitgavenbudget op korte termijn lastig te realiseren zijn, bezien wij de mogelijkheid om tijdelijk
aanvullende middelen beschikbaar te stellen.
b. Cultuur en Sport
Wij vinden het belangrijk dat er, verspreid over de hele gemeente, een goed aanbod aan voorzieningen
is. Wel wil het college komen tot een andere wijze van organiseren van deze voorzieningen en
daarmee een substantiële besparing realiseren. Wij zullen na overleg met betrokken organisaties met
voorstellen komen.
c. Terugdringen instroom in de bijstand
Als college zetten wij de komende periode sterk in op werk. Recent heeft onze gemeente bijvoorbeeld
samen met Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg het banenplan “Vierkant voor werk” gepresenteerd.
Daarnaast zijn er de eerste signalen van een aantrekkende economie. Indien wij als gemeente kans zien
de instroom in de bijstand terug te dringen levert dit een besparing op de uitkeringslasten op. Dit geeft
een verbetering van het begrotingsresultaat.
d. Overige
Alle posten in de huidige begroting zullen kritisch worden bekeken. Hoewel er in de afgelopen jaren
al fors op de budgetten is bezuinigd willen wij nogmaals kijken naar mogelijkheden om budgetten te
beperken danwel onderbestedingen af te ramen. Ook kan dit betekenen dat gericht bijgestuurd wordt
op de in de Berap-I gerapporteerde overschrijdingen om daarmee een verbetering van het perspectief
te realiseren.
Uw raad heeft aangegeven zich in deze denkrichting te kunnen vinden. Vanuit uw raad is de opdracht
gegeven om een bedrag van € 10 miljoen te bezuinigen. Deze opdracht is gebaseerd op het
meerjarenresultaat volgens de brief actueel perspectief d.d. 24 juni 2014 ad ruim € 7 miljoen met
daarbij een buffer van € 3 miljoen voor tegenvallers (samen € 10 miljoen). Als college zijn we na de
behandeling van de kadernota 2014 en de brief actueel perspectief verder gegaan met de nadere
uitwerking
Uitwerking bezuinigingsrichtingen
a. Sociaal domein – rijksmiddelen richting gevend
In beeld is gebracht wat de omvang is van de nieuwe en bestaande middelen in het sociaal domein,
welke eigen middelen wij erbij leggen en waar de mogelijkheden zitten om deze eigen middelen terug
te brengen. Dit door het sociaal domein anders in te richten. Belangrijke ontwikkeling in deze is het
niet meer doorgaan van het sociaal deelfonds, maar in plaats daarvan het toekennen van de nieuwe
middelen voor de 3 decentralisaties als integratieuitkeringen.
De totale rijksmiddelen in 2015 zijn in het volgende overzicht weergegeven.
11
x € 1 miljoen
Geldstroom
3 Decentralisaties
AWBZ/WMO –begeleiding
AWBZ/WMO – beschermd wonen
Jeugd
Participatie - WSW
Participatie - WWB-werkdeel
Subtotaal 3 decentralisaties (a)
Overige
WMO/huishoudelijke verzorging
MO/VO
MO/VO / AWBZ-deel
Centrum voor Jeugd en Gezin
Subtotaal overige (b)
Totaal sociaal domein (a+b)
WWB-Inkomensdeel
Type rijksuitkering
Bestaand of
nieuw budget
Budget 2015
Integratie-uitkering GF
Integratie-uitkering GF
Integratie-uitkering GF
Integratie-uitkering GF
Integratie-uitkering GF
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Bestaand
Bestaand
20
16
32
30
6
104
Integratie-uitkering GF
Decentralisatie-uitkering GF
Decentralisatie-uitkering GF
Decentralisatie-uitkering GF
Bestaand
Bestaand
Nieuw
Bestaand
11
5
2
2
20
Int.uitk.+ Dec.uitk. GF
124
Specifieke uitkering
53
In totaal gaat het voor 2015 dus om een budget van € 124 miljoen aangaande de terreinen WMO,
Participatie en Jeugd. Het rijk heeft op deze middelen reeds een korting van circa € 16 miljoen
toegepast (deze korting loopt verder op naar circa € 25 miljoen in 2018). Deze middelen komen
beschikbaar binnen het gemeentefonds (GF). De uitkering uit het gemeentefonds kan worden
onderverdeeld in de algemene uitkering, de integratieuitkeringen en de decentralisatieuitkeringen. Een
integratieuitkering (IU) is bestemd om middelen via het gemeentefonds te verdelen op een wijze die
afwijkt van bestaande verdeelsleutels. Van een integratieuitkering is bekend wanneer de middelen
overgaan naar de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Een decentralisatie-uitkering (DU) is een
variant op de integratie-uitkering. Het tijdstip van overheveling hoeft in dit geval nog niet bekend te
zijn en het kan ook gaan om tijdelijke middelen. Integratieuitkeringen en decentralisatieuitkeringen
zijn vrij besteedbare middelen in het gemeentefonds.
Bij doel-/specifieke uitkeringen stelt het rijk voorwaarden aan de besteding en is er een
verantwoordingsplicht naar het rijk. De rijksmiddelen voor de WWB krijgen wij in de vorm van een
specifieke uitkering. Tussen de middelen van het gemeentefonds en deze specifieke uitkering zit een
scheiding.
Over de nieuwe middelen die in het overzicht te zien zijn is eerder een kaderstellende uitspraak gedaan
door uw raad dat rijksmiddelen richtinggevend zijn. Dit is ook op die manier in de begroting 2015
verwerkt.
Met betrekking tot de bestaande middelen (de grijze regels) die in het overzicht te zien zijn is het
uitgavenniveau in onze begroting in bepaalde gevallen hoger dan deze rijksmiddelen. De bijgelegde
eigen middelen zijn als volgt weer te geven:
x € 1 miljoen
Bijgelegde eigen middelen
WSW (tekort EMCO)
WWB-werkdeel
WMO/huishoudelijke verzorging
MO/VO
Jeugd
Totaal
2015
2,8
0,0
1,7
0,0
2,0
6,5
12
2016
3,9
0,0
2,0
0,0
2,0
7,9
2017
4,3
0,0
2,0
0,0
2,0
8,3
2018
4,3
0,0
2,0
0,0
2,0
8,3
Verkend is in hoeverre het mogelijk is om de bijgelegde eigen middelen (evt. gefaseerd) terug te
dringen. Dat gaan wij doen door het sociaal domein anders in te richten. Daarbij is het leidende
principe dat het beschikbare totale budget het hiervoor genoemde bedrag van € 124 miljoen is. Dit
heeft geresulteerd in een aantal voorstellen tot beperking van de bijgelegde eigen middelen.
x € 1 miljoen
Voorstel beperking eigen
middelen
WMO/huishoudelijke verzorging
WSW (tekort EMCO)
Jeugd
Totaal
2015
2016
2017
2018
1,7
0,8
2,0
1,9
0,4
4,3
2,0
2,3
1,9
6,2
2,0
2,3
1,9
6,2
2,5
Daarnaast zijn er nog andere voorstellen waarbij relatie te leggen is met het feit dat rijksmiddelen
richting gevend zijn. Vanaf 2015 krijgen we een bedrag van structureel € 1,8 miljoen rijksmiddelen
voor chronisch zieken en gehandicapten (WTCG middelen). Dit betreft middelen die van het rijk
overgaan naar gemeenten en een onderdeel zijn van het nieuwe budget in verband met de
decentralisatie nieuwe taken AWBZ/WMO. Omdat het principe geldt dat rijksmiddelen leidend zijn is
door ons gekeken of het huidige budget chronisch zieken en gehandicapten ad € 325.000 (dat zijn
eigen middelen) binnen de begroting kan vrijvallen. Gezien de situatie dat er sprake is van jaarlijkse
onderbesteding op dit budget én het feit dat er nieuwe rijksmiddelen ad € 1,8 miljoen beschikbaar
komen, stellen wij voor om de eigen middelen ad € 325.000 vrij te laten vallen.
Verder stellen wij een nieuwe werkwijze voor met betrekking tot nieuwe middelen die we in het
gemeentefonds ontvangen. Per circulaire willen we gaan kijken of de extra middelen die we krijgen
nog ingezet moeten worden voor nieuw beleid danwel of het middelen zijn voor reeds bestaand beleid.
Deze nieuwe werkwijze kan betekenen dat ontvangen middelen ten gunste van de algemene middelen
worden gebracht.
x € 1 miljoen
Bezuinigingsvoorstel rijksmiddelen richtinggevend
Chronisch zieken/gehandicapten
Nieuwe werkwijze gemeentefonds
2015
2016
2017
2018
0,3
0,25
0,3
0,5
0,3
0,75
0,3
1,0
b. Cultuur en Sport
Op zowel het beleidsterrein Cultuur als op het beleidsterrein Sport is een bezuinigingsvoorstel van
€ 750.000 verwerkt.
x € 1 miljoen
Bezuinigingsvoorstel
Cultuur
Sport
2015
0,75
0,35
2016
0,75
0,35
2017
0,75
0,5
2018
0,75
0,75
c. Terugdringen instroom in de bijstand
Ten tijde van het schrijven van de brief actueel perspectief was het nog een reële optie om op basis
van een extra inspanning op het terugdringen van de instroom in de bijstand een voordeel voor de
begroting te behalen. De actuele situatie is echter anders. Op basis van een bericht van het Rijk in juli
2014 moet worden geconcludeerd dat de extra inspanning die we uiteraard wel gaan doen niet direct
zal resulteren in een voordeel voor de begroting. Dit wordt veroorzaakt door een korting op het
rijksbudget ad ruim € 4 miljoen voor de uitkeringslasten.
13
d. Overige
Onder de categorie overige zitten diverse maatregelen.
x € 1 miljoen
Bezuinigingsvoorstel
Subsidies
Kosten afval
Vrijvallen indexatie
Vrijval reserve WIW/ID
Fonds monumentenbeleid
Lagere pensioenpremie
Systematiek financieringsbehoefte
Niet storten in reserves
Totaal
2015
0,1
0,8
0,16
0,2
0,4
1,5
1,2
4,36
14
2016
0,1
0,25
0,8
2017
0,1
0,5
0,8
2018
0,1
0,5
0,8
0,4
0,75
0,4
0,75
0,4
0,75
2,3
2,55
2,55
2.2. Totaaloverzicht voorstellen
In de tabel hierna volgen de bezuinigingsvoorstellen/dekkingsvoorstellen. In bijlage 2 is een
toelichting per volgnummer gegeven.
22
1a
OBD
1b
1c
OBD
OBD
2a
2b
PAR
PAR
3a
3b
3c
4
5
6
7
8
9a
9b
9c
MZZ
MZZ
MZZ
OBD
SPC
OBD
OBD
OBD
FNB
FNB
FNB
10
11
12a
12b
13
14
15
16
17
18
19
DNW
WRK
VTH
VTH
OBD
DNW
OBD
OBD
FNB
FNB
OBD
A. Actueel perspectief d.d. 1 okt. 2014
-8.006
-6.990
-7.666
-8.458
B. Bezuinigingsvoorstellen/dekkingsvoorstellen
Bijdrage in resultaat EMCO - volgens begroting 2015 van de
EMCO
Ontwikkelingmeerjaren resultaat EMCO
Oude bijdrage in resultaat EMCO (in huidige begroting
Emmen)
Chronisch zieken en gehandicapten
Af: verrekening stelpost rijksmiddelen richting geven
(bezuinigingsvoorstel 2014)
WMO
Aanvraag extra rijksmiddelen tbv zorgaanbieders (HHT)
Inzet extra rijksmiddelen tbv zorgaanbieders (HHT)
Jeugdhulp
Sport
Cultuur
Educohof
Subsidies
Niet indexeren uitgaven - stelpost 2014
Niet indexeren uitgaven - stelpost 2015
af: verrekening algemene taakstelling (voorheen
Buurtsupport/EMCO)
Kosten afval
Vrijval reserve WIW-ID
Voordeel P-begroting RUD
af: tgv. Bedrijfsvoering taakstelling
Fonds monumentenbeleid
Efficiënter groentransport
Lagere pensioenpremie
Nieuwe werkwijze taakmutaties, decentral. uitkeringen
Systematiek bepaling financieringsbehoefte
Minder stortingen in de reserves
Overige
2015
-2.063
2016
-2.063
2017
-2.063
2018
-2.063
PM
2.882
PM
3.907
PM
4.336
PM
4.336
325
-250
325
-250
325
-250
325
-250
1.666
1.500
-1.500
343
750
24
60
300
500
-225
2.025
1.500
-1.500
435
350
750
52
100
300
500
-225
2.025
2.025
1.876
500
750
52
100
300
500
-225
1.876
750
750
52
100
300
500
-225
250
500
500
50
400
500
750
50
400
750
750
50
400
1.000
750
7
7
7
8.029
8.163
10.683
11.183
Perspectief na bezuinigingsvoorstellen d.d. 1 okt. 2014 (A-B)
23
1.173
3.017
2.725
Budget tbv mogelijke risico's c.q. storting in reserve externe
ontwikkelingen
-23
-1.173
-3.017
-2.725
0
0
0
0
B. Totaal bezuinigingsvoorstellen/dekkingsvoorstellen
Begrotingsresultaat
160
67
-67
200
50
400
250
1.500
1.150
7
Het voorstel is om de voordelige resultaten 2015 tot en met 2018 beschikbaar te houden als een budget
ten behoeve van mogelijke risico’s danwel te storten in een reserve externe ontwikkelingen.
Dan zijn middelen beschikbaar om eventuele ontwikkelingen op te vangen binnen de exploitatie
(bijvoorbeeld de PM-posten zoals die in de paragraaf 2 zijn genoemd – onderdelen 19 tot en met 21).
Ook kan dit dienen als een buffer met betrekking tot de 3 decentralisaties.
Voor een overzicht van de mogelijke risico’s wordt verwezen naar de paragraaf “weerstandsvermogen
en risicobeheersing” in de begroting 2015.
15
3. Actielijst PM-posten
In het raadsboekwerk bezuinigingen 2014 zijn diverse PM-posten opgenomen. Is de navolgende
actielijst is aangegeven wat het resultaat is van de inspanningen om deze posten op geld te zetten.
Afd.
Samen Voorstel
met
VTH
DNW
KCC
BNR
BNR
MZZ
PJC
SPC
SPC
SPC
KCC
FAC
DNW
DST
DNI
Knelpunten VTH-keten
Onderzoeken efficiënter groentransport
Inkomsten vrije tarieven
Uitname fonds monumentenbeleid
Korting bijdragen GR
BTW aspect leerlingenvervoer
Verlaging pensioenpremie - werkgeversdeel
Clusteren accommodaties / velden
(Gedeeltelijk) vervallen combinatiefuncties (sport 12 en
cultuur 3)
Sluiten CBK / gebruik maken van bestaande panden
Digitalisering dienstverlening krijgt topprioriteit
(uitbreiding programma DNI) met als inzet structurele
besparingen ingaande 2014
Breder inzetten goed ingerichte generieke processen en
diensten (schaalvergroting) dmv gastheermodel en sharedservices.
Betreft samenwerking met partnergemeenten BorgerOdoorn en Coevorden op het gebied van uitvoerend
onderhoud en reiniging riolering.
Herorientatie gemeentelijk stelsel van voorzieningen
In perspectief verwerkt
Tlv
taakstelling
:
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
2015
2016
2017
2018
PM
50
PM
200
PM
PM
400
PM
PM
PM
50
PM
PM
50
PM
PM
50
PM
PM
PM
400
PM
PM
PM
PM
400
PM
PM
PM
PM
400
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
Facilitaire
kosten
PM
PM
PM
PM
N.v.t.
PM
PM
PM
PM
N.v.t.
PM
650
PM
450
PM
450
PM
450
N.v.t.
N.v.t.
Facilitaire
kosten
Hierna volgt een korte toelichting per PM-post.
=
Knelpunten VTH-keten
Onderzoeken efficiënter
groentransport
Inkomsten vrije tarieven
Uitname fonds
monumentenbeleid
Korting bijdrage GR
BTW aspect leerlingenvervoer
Verlaging pensioenpremie
Mogelijke frictie ivm afname voordeel uit project Octopus voor 2014 e.v. zal
naar verwachting niet ontstaan, danwel opgevangen worden in het resultaat
van de afdeling. Deze PM-post kan vervallen.
Voorstel is op geld gezet (€ 50.000 structureel) en is meegenomen als
bezuinigingsvoorstel. Zie paragraaf 2 voorstel 14. PM-post kan dus van de
lijst.
Gezien de geringe opbrengst kan deze PM-post vervallen.
Voorstel is op geld gezet (€ 200.000 incidenteel) en meegenomen als
bezuinigingsvoorstel. Zie paragraaf 2 voorstel 13. PM-post kan dus van de
lijst.
Vanwege samenloop met eerder op geld gezet voorstel inzake korting GR’s
kan deze PM-post vervallen.
De wijze waarop wij Leerlingenvervoer hebben ingericht, leidt niet tot
teruggaaf van omzetbelasting in onze kosten. Dit komt omdat wij voor een
deel geen bijdrage vragen (verplichte voorziening voor gehandicapte
kinderen) En voor het overige op declaratiebasis vergoeden aan de ouders.
Pas als Emmen weer rechtstreeks zaken gaat doen met de vervoerders, komt
btw-aftrek in beeld. Terugwerkende kracht met btw-teruggaven is hierdoor
niet aan de orde. PM-post kan vervallen.
Voorstel is op geld gezet (€ 400.000 structureel) en meegenomen als
bezuinigingsvoorstel. Zie paragraaf 2 voorstel 15. PM-post kan dus van de
lijst. Wel de definitieve verlaging volgen ten opzichte van de inschatting.
16
Clusteren accommodaties /
velden
Combinatiefuncties laten
vervallen
Sluiting CBK
Digitalisering dienstverlening
Schaalvergroting
BOCE samenwerking riolering
Op dit moment is hier nog geen inschatting van te geven. PM-post laten
staan.
Het invullen van de PM met 3 fte geeft een structurele besparing van €
80.000; dit is vooralsnog niet verwerkt als bezuinigingsvoorstel; wel wordt
er een bezuinigingsvoorstel op sport gedaan (zie paragraaf 2 voorstel 5). Bij
overname van dat voorstel stellen wij voor om de PM-post op
combinatiefuncties te schrappen.
Als college zijn wij akkoord gegaan met verlenging van de huurtermijn van
5 jaar voor het pand van het CBK, gelegen aan de Ermerweg 88a-b ,
genaamd De Fabriek, vanaf 1 augustus 2014, voor een bedrag van €
100.000, - huur per jaar (in plaats van € 200.000). Dit leidt tot een besparing
van € 100.000. Deze besparing draagt bij aan de bezuinigingsvoorstellen
2012-2015, besparing op CBK van € 50.000,- in 2014 en € 100.000,- in
2015. NB. Dit is geen aanvullende besparing. PM-post kan vervallen
In 2014-2016 wordt duidelijk, afhankelijk van te maken strategische keuzes,
of beleidsmatige aanpassing gaat leiden tot begrotingsvoordelen of dat er
budget neutraal tot beleidsaanpassing wordt gekomen. De mogelijke effecten
zullen niet eerder dan in 2015/2016 zichtbaar worden zo is de verwachting.
PM-post voor 2014 op 0; daarna op PM. Relateren aan taakstelling facilitair.
Kan van de PM-lijst voor de raad af.
Er is een plan van aanpak opgesteld door de afdeling FAC n.a.v.
collegebesluit BW.12.1059. In dat voorstel gaf het college aan dat zij
mogelijkheden ziet van het breder inzetten van generieke (facilitaire)
processen en diensten (schaalvergroting) d.m.v. het gastheermodel.
PM-post voor 2014 op 0; daarna op PM. Relateren aan taakstelling facilitair.
Kan van de PM-lijst van de raad af.
De stuurgroep BOCE heeft op basis van dat ingediende plan van aanpak,
besloten verdere verbreding en verdieping in deze samenwerking te
onderzoeken. Afhankelijk van te maken strategische keuzes, of
beleidsmatige aanpassing wordt er efficiencywinst verwacht. Daaraan is een
efficiëncytaakstelling gekoppeld van € 200.000,- vanaf begrotingjaar 2017.
NB. Dit is een reeds eerder gerapporteerde besparing.
Dit wordt niet gerealiseerd; het hangt sterk samen met de samenwerking in
de waterketen. Hier apart op acteren doorkruist dit proces. Regie waterketen
is belegd bij ROI. Er is een landelijke besparing in de waterketen van € 150
miljoen. Op verzoek van de directie is door ROI aangegeven welke
besparing voor Emmen dit oplevert. Landelijk is afgesproken om meer
samen te werken in de (afval)waterketen, dat moet leiden tot een kleinere
stijging van de lasten voor burgers en bedrijven (verontreinigingsheffing en
rioolheffing, waterschapslasten) . Voor de regio Velt en Vecht (nu onderdeel
van het waterschap Vechtstromen, Borger-Odoorn tot Ommen) is
onderzocht hoeveel geld er zo valt te besparen in het regionaal feitenonderzoek . Als de kansen, zoals benoemd in het feitenonderzoek, worden
benut, lijkt voor de regio een gezamenlijke jaarlijkse kostenbesparing in de
afvalwaterketen van € 2 miljoen op jaarbasis vanaf 2020 (“minder meer”)
haalbaar. Dit is nu onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst
Noordelijke Vechtstromen. Voor Emmen zou dit een jaarlijkse besparing van
700.000 op jaarbasis kunnen betekenen als de baten van de samenwerking
recht evenredig naar het aantal inwoners over de deelnemers wordt gespreid.
Dit is een positieve inschatting omdat de huidige uitvoeringspraktijk van
Emmen per inwoner minder kost dat het gemiddelde in de regio. Voor ons
zal dan ook naar verwachting de wet van de mindere meeropbrengst sneller
in werking treden. Het deel van de besparing dat samenhangt met de
exploitatie kan al in 2016 worden gerealiseerd (ongeveer 20%=140.000
euro). De besparingen op de investeringen hebben een langere termijn
perspectief maar moeten effectief zijn vanaf 2020. Deze besparing helpt om
de stijging van de rioolheffing te beperken. Een stijging zal zich echter wel
voordoen om bij de vaststelling van het huidige GRP er voor is gekozen om
kostendekkend te werken binnen die planperiode. De verwachting is dat met
17
de vaststelling van een nieuw GRP in 2015 ook een nieuw rioolheffingtarief
moet worden vastgesteld dat hoger ligt dan het huidige. Grootste oorzaak
zijn de grote (vervanging)investeringen in oude rioolstelsels die in de
naoorlogse periode zijn aangelegd. De hiervoor genoemde besparingen
moeten dan ook nadrukkelijk worden gezien als een beperking van de
stijging ("minder meer"). Verder is bij riolering sprake van een gesloten
systeem. Lagere kosten leidt niet tot een voordeel voor de begroting.
Heroriëntatie
Conclusie: PM-post geeft geen voordeel voor de begroting (in verband met
de systematiek van het gesloten systeem) en kan van de lijst worden gehaald.
Voorstel is nu nog niet financieel te waarderen. Door middel van de 7
innovatie-experimenten zal duidelijk moeten worden of de nieuwe wijze van
werken kan leiden tot een financieel voordeel. Dit is nu nog niet op geld te
zetten. PM-post kan blijven staan.
Op het gebied van de bedrijfsvoering staat er nog een PM-post open aangaande FLO Brandweer. De afwikkeling
van deze PM-post geeft mutaties in de reserve VAR. Zie daarvoor bijlage 3.
18
4. Stand van zaken mbt de invulling van de taakstellingen/rijkskortingen
In onze huidige begroting zitten nog een aantal taakstellingen die nog moeten worden ingevuld. Indien
deze invulling (gedeeltelijk) niet lukt zal dat een negatief effect hebben op ons begrotingsresultaat. Het
gaat daarbij om de volgende posten:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
C. Taakstellingen in huidige begroting
Rijkskorting onderwijshuisvesting
Rijkskorting politieke ambtsdragers
Rijkskorting scootmobielen
Taakstelling parkeren
Taakstelling EMCO
Taakstelling taakmutaties GF
Rijkskorting Overheveling buitenonderhoud PO SO
Taakstelling rijksmiddelen richting geven
Algemene taakstelling
Taakstelling hardware BOCE
Taakstelling organisatie/bedrijfsvoering
2015
1.589
135
105
1.565
1.000
222
947
250
225
150
690
2016
1.618
122
182
1.565
1.300
222
934
250
225
150
1.122
2017
1.638
111
375
1.565
1.100
222
927
250
225
150
1.122
2018
1.638
111
375
1.565
1.100
222
912
250
225
150
1.122
Per post volgt hierna een toelichting.
1. Rijkskorting onderwijshuisvesting
In 2015 wordt het gemeentefonds gekort met €256 miljoen vanwege de ingediende motie Buma. De
inhoud van deze motie is dat gemeenten niet alle geld uitgeven wat zij ontvangen voor
onderwijshuisvesting en dat deze middelen moeten worden overgeheveld naar schoolbesturen. Voor
Emmen betekent dit een korting van ruim € 1.500.000. Deze korting is nu in de begroting opgenomen
als door te vertalen naar beleidsterrein. De gemeente Emmen heeft in 2012 € 9.677.000 ontvangen in
algemene uitkering voor onderwijshuisvesting. De uitgaven voor 2012 bedragen € 9.722.000. Dit
betekent dat de gemeente per saldo meer uitgeeft aan onderwijshuisvesting dan ze ontvangt. Voor
2013 en 2014 zet deze lijn zich voort.
De uitgaven voor onderwijshuisvesting bestaat voor een groot deel uit kapitaalslasten (rente en
afschrijving van een gebouwenbestand van circa 80 gebouwen), verzekeringen, schades,
alarmopvolging, OZB en huren. Er zijn een aantal mogelijkheden om de bezuinigingen te realiseren
binnen onderwijshuisvesting.
Verlengen afschrijvingstermijn;
De eerste mogelijkheid is het verlengen van de afschrijvingstermijn van de scholen van 40 naar 50 jaar. Indien er
gekozen wordt om de afschrijvingstermijn van de scholen gebouwd na 1999 te verlengen levert dit een
bezuiniging op van €500.000.
Rioolrechten;
De afgelopen jaren heeft de gemeente Emmen de rioolrechten van de schoolbesturen betaald. Echter volgens de
verordening onderwijshuisvesting en de wet op primair onderwijs zijn deze kosten voor rekening van het
schoolbestuur. De schoolbesturen ontvangen hiervoor ook een vergoeding. Op het moment dat vanaf 2014 de
schoolbesturen deze kosten voor eigen rekening nemen levert dit een bezuiniging op van €100.000.
Alarmopvolging;
De afgelopen jaren heeft de gemeente Emmen de kosten voor alarmopvolging en beveiliging van de
schoolbesturen betaald. Echter volgens de verordening onderwijshuisvesting en de wet op primair onderwijs zijn
deze kosten voor rekening van het schoolbestuur. De schoolbesturen ontvangen hiervoor ook een vergoeding. Op
het moment dat vanaf 2014 de schoolbesturen deze kosten voor eigen rekening nemen levert dit een bezuiniging
op van €50.000.
Verminderen programma onderwijshuisvesting
De belangrijkste manier om te bezuinigen is om de komende jaren geen nieuwbouw meer te plegen voor
schoolgebouwen. In de gemeentebegroting wordt jaarlijks een bedrag geraamd van €246.000, - aan
19
kapitaalslasten voor het jaarprogramma onderwijshuisvesting. Belangrijk onderdeel van het jaarprogramma is
vervangende nieuwbouw. Verdere onderdelen zijn uitbreidingen en onderwijskundige aanpassingen.
Jaarlijks beslist het college over aanvragen voor huisvestingsvoorzieningen. Procedure en criteria zijn vastgelegd
in de gemeentelijke huisvestingsverordening. Deze is vrijwel altijd gebaseerd op de modelhuisvestingsverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In de modelverordening zijn normbedragen
opgenomen voor investeringen bij nieuwbouw en vierkantemetergebruik. Een mogelijkheid is om bijv. het
bekostigingsplafond van € 246.000 te verlagen naar 8 jaar 123.00 (besparing per jaar van € 125.000). Het
voorstel is om daarbij het eerste jaar (2015) minder af te ramen.
Incidentele middelen
Verder is inzet van incidentele onderwijsmiddelen mogelijk. Dit betreft COA-gelden, middelen uit de reserve
groot onderhoud en eigen middelen Onderwijsachterstandenbeleid 2014. OAB-middelen 2014 zijn eigen
middelen ad € 950.000 die in onze begroting staan die voor 2014 niet nodig zijn en bij de jaarrekening 2014
kunnen worden gereserveerd (bestemd). Vervolgens wordt dit bedrag verspreid over 2 jaar in gezet.
Bijdrage onderwijsinstellingen
De op basis van de motie Buma bij de gemeente gekorte middelen worden rechtstreeks door het Rijk
overgeheveld naar de onderwijsinstellingen. Wij gaan als college in gesprek met de schoolbesturen over de
mogelijkheid om (een deel) van deze middelen in te zetten voor onderwijshuisvesting. Daarbij is te denken aan
een bijdrage in de kosten van het meer duurzaam maken van huisvesting. Vooralsnog is hiervoor een taakstelling
voor gerekend van € 173.000 voor 2016, € 438.000 voor 2017 en € 413.000 voor 2018.
Inzet reserves onderwijs
Ook is gekeken of inzet van reserves onderwijs mogelijk zijn (binnen het openbaar onderwijs zijn reserves
beschikbaar). Onderwijs kent een lumpsum financiering. De lumpsumgelden (exploitatiemiddelen) zijn gericht
op het openbaar onderwijs van de gemeente Emmen en zijn evenals de reserves en voorzieningen geoormerkt
geld vanuit het rijk. Dit geoormerkte geld dient ten goede te komen aan de gemeente Emmen in de rol van
schoolbestuur van het openbaar onderwijs. De reserves en voorzieningen komen rechtens toe aan de gemeente
Emmen in de rol van schoolbestuur openbaar onderwijs van de gemeente Emmen. Hierover kan niet worden
beschikt om deze in te zetten voor lokale overheidstaken. Het wetgevend kader (Wet op het Primair Onderwijs)
is helder over de bestemming en besteding. Verder is er nog de Wet Financiële Materiële gelijkstelling, hetgeen
inhoudt, dat de gemeente Emmen, het primair onderwijs (PC, RK of openbaar) gelijkelijk moet behandelen. Dus
noch mag bevoordelen noch mag benadelen. Dit laatste zou het geval zijn indien de gelden van openbaar
(basis)onderwijs worden gebruikt voor lokale taken of activiteiten. Daarenboven is de lumpsum financiering in
het Primair Onderwijs gericht op schoolbesturen en kan alleen ingezet worden op de daaruit voortvloeiende
onderwijsactiviteiten (personeel, huisvesting en materiële voorzieningen). Indien middelen niet conform worden
ingezet, kan dit leiden tot terugvordering.
Conclusie: Een inzet van de reserves Openbaar Onderwijs Emmen is niet mogelijk.
Samengevat mogelijkheden invulling taakstelling:
2015
500.000
100.000
50.000
100.000
100.000
36.000
705.000
Afschrijvingstermijnen
Rioolrechten
Alarmopvolging
Temporisering nieuwbouw (8 jaar lang)
COA-gelden
Reserve groot onderhoud
OAB-eigen middelen 2014 (totaal 950.000)
Taakstelling bijdrage onderwijsinstellingen
Totaal bedrag bez. voorstellen
In te vullen taakstelling
Niet gerealiseerd deel (afgerond)
1.591.000
1.589.602
0
2016
500.000
100.000
50.000
225.000
2017
500.000
100.000
50.000
350.000
2018
500.000
100.000
50.000
475.000
245.000
173.000
1.318.000
1.618.385
300.000
438.000
1.438.000
1.638.911
200.000
413.000
1.538.000
1.638.911
100.000
2. Rijkskorting politieke ambtsdragers - niet realiseren
De rijkskorting politieke ambtsdragers is gehandhaafd door het rijk ondanks het feit dat de beoogde
vermindering van de ambtsdragers niet doorgaat. Deze korting is derhalve niet te realiseren en wordt
ten laste van de algemene middelen gebracht. Is een nadeel voor het perspectief. Overigens is de
bestuurlijke formatie teruggebracht met 0,6 fte. Dit is al als voordeel in de begroting verwerkt.
20
3. Rijkskorting scootmobielen
De rijkskorting scootmobielen loopt op naar ruim € 300.000. MZZ heeft aangegeven deze korting te
kunnen opvangen binnen de huidige begroting (WVG-budgetten).
4. Taakstelling parkeren
Naar aanleiding van de melding van een structureel tekort op het parkeren is in de begroting 2015 (en daarna)
een taakstelling opgenomen ad €1.565.000. Dit bedrag is als volgt samengesteld;
Lagere inkomsten dan begroot 2014
extra kosten OZB
1.443.000
122.000
Taakstelling begroting 2015
1.565.000
Uit de begrotingsanalyse blijkt nu dat in de begroting 2015 en verder is al rekening gehouden met een teruggang
van de inkomsten als gevolg van vermindering van het parkeerareaal. Dit betekent dat de taakstelling voor de al
begrote teruggang van de inkomsten gecorrigeerd zou moeten worden met die daling.
Wanneer we de begrote opbrengsten van parkeren (inclusief de taakstelling) afzetten tegen het behaalde resultaat
in 2013 dan geeft dit het volgende meerjarenbeeld;
Omschrijving
Bedrag
Begroot
2015
TOTAAL BATEN MEERJARENBEGROTING (inclusief
begroot bedrag ad € 1.565.000 van de taakstelling)
Prognose realisatie baten op basis werkelijk resultaat 2013
Nog te realiseren met aanvullende maatregelen
4.152.037
2.866.845
-1.285.192
begroting
2016
3.608.912
2.866.845
-742.067
begroting
2017
begroting
2018
3.609.416
2.866.845
-742.571
begroting
2019
3.609.933
2.866.845
-743.088
3.610.462
2.866.845
-743.617
Uit de verkenning van oplossingsrichtingen blijkt dat het mogelijk is om het taakstelling meerjarig te realiseren.
De mogelijke oplossingsrichtingen worden de komende tijd getoetst op haalbaarheid en wenselijkheid. Daarbij
worden de komende tijd ook gesprekken gevoerd met partners/belanghebbenden. Na deze gesprekken te hebben
gevoerd zal in de raadscommissie van december 2014 een voorstel worden gedaan over de mogelijke
oplossingsrichtingen.
Als eerste oplossing wordt voor 2015 voorgesteld om de meerjarige ruimte in de reserve parkeren ad € 500.000
in te zetten.
Samengevat mogelijkheden invulling taakstelling:
Oplossingsrichtingen (nog uit te werken welke voorstellen dit
zijn)
Reserve parkeren
Totaal bedrag bez. voorstellen
In te vullen taakstelling
Niet gerealiseerd deel (afgerond)
2015
285.000
2016
392.000
2017
742.000
2018
743.000
500.000
785.000
1.285.192
500.000
392.000
742.067
350.000
742.000
742.571
0
743.000
743.088
0
5. Taakstelling EMCO
Bij de begroting 2014 is een taakstelling op het resultaat van de EMCO verwerkt die voor 2015 en
verder ruim € 1 miljoen per jaar is. Deze taakstelling moet worden gerealiseerd door het geven van
extra opdrachten aan de EMCO én het leveren van een inspanning door de EMCO. Binnen onze
gemeente Emmen is een taskforce aan de slag gegaan en heeft ook resultaten geboekt. De verwachting
is dat de taakstelling in zijn geheel kan worden ingevuld.
6. Taakstelling taakmutaties GF
Bij de bezuinigingsronde 2013 is een taakstelling op taakmutaties Gemeentefonds een bedrag van €
1.000.000 ingeboekt. Bij de bezuinigingsronde 2014 is een taakstelling op taakmutaties
Gemeentefonds een bedrag van € 500.000 ingeboekt. Van deze twee taakstellingen staat voor de jaren
vanaf 2015 nog een bedrag open van € 222.000 (op product gemeentefonds, de lastenkant). Onder de
taakmutaties staat voor de jaren 2015 ev. een bedrag van € 889.000 gereserveerd voor minimabeleid/
21
bijzondere bijstand. Er is besloten door het college om de taakstelling ad € 222.000 te betrekken bij/te
verrekenen met de taakmutatie op minimabeleid. Daarmee is de taakstelling ingevuld.
7. Rijkskorting Overheveling buitenonderhoud PO SO
Deze rijkskorting is bekend gemaakt in de mei-circulaire 2014 en kan worden doorvertaald naar het
budget (wij hebben circa € 916.000 budget hiervoor in onze begroting zitten).
8. Taakstelling rijksmiddelen richting geven
Deze taakstelling is verrekend met de bezuinigingsvoorstellen (zie paragraaf 2, post 2b)
9. Algemene taakstelling
Deze taakstelling is verrekend met de bezuinigingsvoorstellen (zie paragraaf 2, post 9c)
10. Taakstelling hardware BOCE
Deze taakstelling is betrokken bij de invulling van de taakstelling bij de ondersteunende afdelingen.
11. Taakstelling organisatie/bedrijfsvoering
Er is inmiddels door de directie een besluit genomen hoe deze taakstelling met concrete maatregelen
wordt ingevuld. Op de organisatie/bedrijfsvoering rusten ook nog forse taakstellingen (circa € 5
miljoen) in het kader van de doorwerking van de formatieve reductie op het facilitair budget, en
daarmee dus de ondersteunende afdelingen. Inmiddels heeft de directie ook hiervoor besloten tot het
treffen van concrete maatregelen. Daarnaast zijn ook de taakstellingen uit de bezuinigingsronde 2014
op sociale zaken ad € 750.000 en minder beleidsadviseurs ad € 900.000 ingevuld. Aangaande de totale
besparingen op de organisatie/ bedrijfsvoering zal nog een fact-sheet worden gemaakt. Deze fact-sheet
zal u vóór de begrotingsbehandeling worden toegezonden.
Een eerste indruk op basis het voorgaande is dat de volgende bedragen in eerste instantie als niet
haalbaar worden ingeschat:
1
2
4
2015
0
135
500
635
Rijkskorting onderwijshuisvesting
Rijkskorting politieke ambtsdragers
Taakstelling parkeren
Inschatting niet haalbaar - totaal
2016
300
122
350
772
2017
200
111
0
311
2018
100
111
0
211
Om een zo goed mogelijk beeld van het begrotingsresultaat te krijgen zijn deze bedragen als nadeel in
het perspectief verwerkt zoals in paragraaf 2 weergegeven.
Medio oktober zal aan het college worden gerapporteerd over de mogelijkheden tot invulling van de
taakstellingen. De uitkomsten kunnen dan worden betrokken bij de behandeling van de begroting
2015-2018 (begin november 2014). De als niet haalbaar ingeschatte bedragen kunnen dan worden
bijgesteld.
22
5. Incidentele middelen en risico’s
In de begroting 2015 is in de paragraaf weerstandsvermogen melding gemaakt van de risico’s en de
omvang van het weerstandsvermogen. De verwachting is dat het risicoprofiel de komende jaren gaat
toenemen (met name als gevolg van de 3 decentralisaties).
In de raadsbrief d.d. 25 juni 2014 is gerapporteerd over de vrije ruimte in de reserves. Destijds is
gerapporteerd dat er een bedrag van ongeveer € 4,5 miljoen aan vrije ruimte beschikbaar is.
Vrije ruimte is hierbij gedefinieerd als de huidige stand van de reserve minus alle genomen en in
procedure gebrachte raadsbesluiten. Overigens is er bij de bepaling van de vrijval in 2014 rekening
mee gehouden dat de reserve in de komende jaren geen negatieve stand mag kennen. Tenslotte is er
ook rekening gehouden met de voorgenomen besluiten m.b.t. reservemutaties in het bezuinigingsboek.
Een actualisatie van de vrije ruimte op basis van voorgenoemde definitie geeft het volgende beeld:
Nummer
Reserve
75311 Fonds bouwen, duurzaamheid & jeugdwerkloosheid
75312 Reserve expertisecentrum
75321 Reserve ontwikkeling landelijke gebied
75324 Reserve exploitatie woonwagens
75325 Reserve werkloosheidsfonds
75337 Bestemmingsreserve onderhoud
75350 Reserve onderhoud gymzalen
75357 Reserve museale voorzieningen
75364 Reserve besluit lokatiegebonden subsidies (BLS)
75377 Reserve herstructurering volkshuisvesting
75387 Reserve bewonersbudgetten VROM
75389 Reserve decentralisatie uitkering bodem
75391 Reserve BK bezit
Vrije
Ruimte Afdeling
722.000 OBD
148.485
XPC
95.326 OBD
84.127 DNW
247.756 WRK
685.317
ROI
37.331
SPC
156.271 OBD
251.072 OBD
492.189 OBD
26.606 DNW
324.597 OBD
135.860
SPC
3.406.937
Gezien het toegenomen risicoprofiel van de gemeente Emmen willen wij verkennen of de algemene
reserve kan worden versterkt. Het voorstel is om vanuit het voorgaande overzicht van de vrije
ruimte in de bestemmingsreserves nader te bezien welk bedrag vrij kan vallen ten gunste van de
budgettaire algemene reserve. Bij de Berap-II 2014 zal uw raad hiertoe een voorstel worden gedaan.
23
Bijlagen
24
Bijlage 1: Nieuw beleid
=
sççêëíÉääÉå=åáÉìï=ÄÉäÉáÇ==íçí~~ääáàëí=h~ÇÉêåçí~=OMNQ
OMNQ
( be dra ge n x € 1.0 0 0 )
mêçÖê~ãã~J
çîÉêëÅÜêáàÇÉåÇ
N reserve boekwaarden gemeentelijk vastgoed/sloopkosten
mêçÖê~ãã~=O
N Innovatie-agenda Emmen 2014-2018
mêçÖê~ãã~=P
N Taakstelling gemeenschappelijke regeling
==========JRMM
OMNU
éã
éã
éã
éã
éã
éã
éã
============JPR =============JPR =============JPR =============JPR ============JPR
Q Verscherpt toezicht rookbeleid/prostitutiebeleid
N Taakstelling Emmen Revisited
éã
=============JOM =============JOM =============JOM ============JOM
==========JORM ===========JORM ===========JORM ===========JORM ==========JORM
Taakstelling Emmen Revisited andere invulling
============ORM ============ORM ============ORM ============ORM
O Continuering dorps- en wijkprogramma's
mêçÖê~ãã~=V
OMNT
=============JRM =============JRM =============JRM ============JRM
P Regionale samenwerking Veiligheid
mêçÖê~ãã~=T
OMNS
=============JRM =============JRM =============JRM ============JRM
O Jeugd en veiligheid
mêçÖê~ãã~=R
OMNR
===========JNOR ===========JNOR ===========JNOR ==========JNOR
P ER/Vitaal Emmen 2.0
===========JNMR
Q Permanente bij- en herscholing
=============JOM =============JOM =============JOM ============JOM
N Fietspad K'veen Noord-Foxel
=============JPP =============JPP =============JPP ============JPP
éã
éã
éã
O Herinric hting brugstraat K'veen
=============JPT =============JPT =============JPT ============JPT
P Bewaakte fietsenstalling Noord
===========JNMM =============JUM
N Investeringen veiligheid kunstwerken
O Onderhoudsinvesteringen wegen
============JST =============JST =============JST =============JST ============JST
===========JOQM ===========JOQM ===========JOQM ==========JOQM
qçí~~ä=ë~äÇç=ãÉÉêà~êÉåÄÉÖêçíáåÖ
=========JURO
==========JUUO
==========JTRT
==========JSTT
=========JSTT
OMNQ
OMNR
OMNS
OMNT
OMNU
sççêëíÉääÉå=åáÉìï=ÄÉäÉáÇ=J=çåçåíâççãÄ~~ê=ÅKèK=åççÇò~âÉäáàâ
( be dra ge n x € 1.0 0 0 )
O Jeugd en veiligheid
=============JRM =============JRM =============JRM ============JRM
P Regionale samenwerking Veiligheid
============JPR =============JPR =============JPR =============JPR ============JPR
Q Verscherpt toezicht rookbeleid/prostitutiebeleid
mêçÖê~ãã~=R
N Taakstelling Emmen Revisited
éã
=============JOM =============JOM =============JOM ============JOM
==========JORM ===========JORM ===========JORM ===========JORM ==========JORM
Taakstelling Emmen Revisited andere invulling
============ORM ============ORM ============ORM ============ORM
O Continuering dorps- en wijkprogramma's
===========JNOR ===========JNOR ===========JNOR ==========JNOR
P ER/Vitaal Emmen 2.0
===========JNMR
mêçÖê~ãã~=T
N Fietspad K'veen Noord-Foxel
=============JPP =============JPP =============JPP ============JPP
mêçÖê~ãã~=V
N Investeringen veiligheid kunstwerken
O Onderhoudsinvesteringen wegen
éã
éã
éã
============JST =============JST =============JST =============JST ============JST
===========JOQM ===========JOQM ===========JOQM ==========JOQM
qçí~~ä=ë~äÇç=ãÉÉêà~êÉåÄÉÖêçíáåÖ
=========JPRO
==========JSTR
==========JRTM
==========JRTM
=========JRTM
aÉòÉ=ÄÉÇê~ÖÉå=òáàå=îÉêïÉêâí=áå=ÜÉí=éÉêëéÉÅíáÉÑ
sççêëíÉääÉå=åáÉìï=ÄÉäÉáÇ=J=åáÉí=çåçåíâççãÄ~~ê=åáÉí=åççÇò~âÉäáàâ=Ç~åïÉä=~åÇÉêÉ=ÇÉââáåÖ
OMNQ
( be dra ge n x € 1.0 0 0 )
OMNR
OMNS
OMNT
OMNU
éã
éã
éã
éã
mêçÖê~ãã~J
çîÉêëÅÜêáàÇÉåÇ
N reserve boekwaarden gemeentelijk vastgoed/sloopkosten
mêçÖê~ãã~=O
N Innovatie-agenda Emmen 2014-2018
mêçÖê~ãã~=P
N Taakstelling gemeenschappelijke regeling
mêçÖê~ãã~=R
Q Permanente bij- en herscholing
mêçÖê~ãã~=T
O Herinric hting brugstraat K'veen
=============JPT =============JPT =============JPT ============JPT
P Bewaakte fietsenstalling Noord
===========JNMM =============JUM
==========JRMM
=============JRM =============JRM =============JRM ============JRM
éã
éã
éã
=============JOM =============JOM =============JOM ============JOM
qçí~~ä=ë~äÇç=ãÉÉêà~êÉåÄÉÖêçíáåÖ
=========JRMM
==========JOMT
==========JNUT
==========JNMT
=========JNMT
aÉòÉ=ÄÉÇê~ÖÉå=òáàå=åáÉí=îÉêïÉêâí=áå=ÜÉí=éÉêëéÉÅíáÉÑ
De herinrichting Brugstraat zal wel plaats vinden en worden gedekt uit het fonds Dorpen en Wijken.
25
Bijlage 2: Bezuinigingsvoorstellen/dekkingsvoorstellen
Afdeling: OBD
Productgroep:
FCL/ECL/Taak:
Programma: 9
Volgnummer: 1
Voorstel: Resultaat EMCO
Bedrag
(negatief is nadeel,
positief is voordeel)
2015
-2.063
PM
2.882
2016
-2.063
PM
3.907
2017
-2.063
PM
4.336
2018
-2.063
PM
4.336
Dekking
Toelichting
beleidsvoorstel
Bijdrage in resultaat EMCO - volgens begroting 2015 van de
EMCO
Ontwikkelingmeerjaren resultaat EMCO
Oude bijdrage in resultaat EMCO (in huidige begroting
Emmen)
-2.063
-2.063
-2.063
-2.063
PM
2.882
PM
3.907
PM
4.336
PM
4.336
De EMCO heeft inmiddels een concept-begroting 2015 gemaakt. Vanuit de
provincie wordt de eis gesteld dat wij aansluiten bij deze begroting. De bijdrage
van de gemeente Emmen wordt door de EMCO begroot op € 2,063 miljoen voor
2015.
Omdat de EMCO op dit moment te kampen heeft met allerlei onzekerheden
(subsidie voor komende jaren onbekend, uitwerking visiedocument nog
onbekend) kan geen meerjarenperspectief worden bepaald. Daarom heeft de
EMCO het resultaat van 2015 doorgetrokken naar de andere jaren. Gezien de
onzekerheid mbt het meerjarenperspectief is hier een PM-post opgenomen
De bijdrage aan de EMCO die we nu in de begroting hebben zitten wordt
verrekend met het nieuw berekende tekort. Zichtbaar is dat het resultaat beter is
dan bij de begroting 2014 gedacht.
Gevolgen formatie in
fte’s
Onzekerheden en
risico’s incl.
beheersmaatregelen
nvt
nvt
nvt
Er kan nog geen meerjarenperspectief worden bepaald.
26
nvt
nvt
Programma:
Volgnummer:
Voorstel:
9
2a / 2b
Chronisch zieken en gehandicapten
Afdeling:
Productgroep:
FCL/ECL/Taak:
60338/1338/42206
60604
PAR
031.06
2015
2016
2017
2018
325
-250
325
-250
325
-250
325
-250
Bedrag
(negatief is nadeel,
positief is voordeel)
Dekking
Toelichting
beleidsvoorstel
Vanaf 2015 krijgen we een bedrag van structureel € 1,8 miljoen rijksmiddelen
voor chronisch zieken en gehandicapten (WTCG middelen). Dit betreft middelen
die van het rijk overgaan naar gemeenten en een onderdeel zijn van het nieuwe
budget in verband met de decentralisatie nieuwe taken AWBZ/WMO. Binnenkort
wordt met betrekking tot dit budget een beleidskader aan uw raad voorgelegd.
Omdat het principe geldt dat rijksmiddelen leidend zijn is door ons gekeken of het
huidige budget chronisch zieken en gehandicapten ad € 325.000 (dat zijn eigen
middelen) binnen de begroting kan vrijvallen. Gezien de situatie dat er sprake is
van jaarlijkse onderbesteding op dit budget én het feit dat er nieuwe
rijksmiddelen ad € 1,8 miljoen beschikbaar komen, stellen wij voor om de eigen
middelen ad € 325.000 vrij te laten vallen.
Het voorstel is verwerkt in het voorstel: Notitie Armoedebeleid 2015 – 2018. Het
college heeft een besluit op dit voorstel genomen (BW14.0784). Het voorstel ligt
nu ter besluitvorming voor aan de Raad.
Met deze structurele middelen chronisch zieken wordt de structurele stelpost ad
€ 250.000, die bij de begroting 2014 is vastgesteld (in verband met het principe
dat rijksmiddelen richting gevend zijn) verrekenend. Deze stelpost stond nog als
taakstelling in de begroting en is door middel van voorliggend voorstel ingevuld.
Gevolgen formatie in
fte’s
Onzekerheden en
risico’s incl.
beheersmaatregelen
nvt
nvt
n.v.t.
27
nvt
nvt
nvt
Programma: 9
Volgnummer: 3
Voorstel: WMO
Bedrag
(negatief is nadeel,
positief is voordeel)
2015
2016
866
500 (VAR)
300 (reserve WMO)
1.500 (HHT)
-1.500 (HHT)
2.025
Afdeling: MZZ
Productgroep: 041.09
FCL/ECL/Taak: Huishoudelijke
hulpverlening
2017
2018
2.025
2.025
1.500 (HHT)
-1.500 (HHT)
Dekking
Toelichting
beleidsvoorstel
Een tweetal ontwikkelingen zorgen ervoor dat het anders organiseren van het
aanbod WMO noodzakelijk is. Allereerst is er de korting die het rijk de komende
jaren (2015 en 2016) gaat doorvoeren. Deze korting bedraagt circa 25%.
Daarnaast is bij de behandeling van de kadernota voorgesteld om met betrekking
tot het gehele sociale domein een integrale benadering te kiezen waarbij de
rijksmiddelen leidend zijn.
In overleg met de aanbieders van schoonmaakondersteuning wordt voorgesteld
de hulp bij de was en het strijken anders te organiseren. Dit is een afgebakende
taak die relatief veel tijdsinzet vraagt. Gezien de zorgvuldige afweging van de
belangen van de cliënt en de zorgverleners zal het anders organiseren niet eerder
in gaan dan op 1 april 2015. De hiermee te behalen besparing op de eigen
middelen is in 2015 € 866.000 en vanaf 2016 € 2.025.000. De eigen middelen die
in 2015 dan nog worden bijgelegd zijn € 800.000 (in totaal wordt er in 2015 een
bedrag aan eigen middelen van € 1.666.000 bijgelegd). Voor dit deel aan eigen
middelen ad € 800.000 is het voorstel om hiervoor een bedrag van eveneens
€ 800.000 uit de reserves in te zetten (de reserve WMO ad € 300.000 en de Vrije
Algemene Reserve ad € 500.000). Vanaf 2016 is er met voorliggend voorstel
sprake van de situatie dat de rijksmiddelen bepalend zijn voor het budget (er
worden dan geen eigen middelen meer bijgelegd).
Aanvraag extra rijksgeld (regeling huishoudelijke hulp toelage)
De regeling Huishoudelijke Hulp Toelage betreft een uitwerking van de
toezegging van staatssecretaris van Rijn, gedaan tijdens de behandeling van de
nieuwe Wmo in de Eerste Kamer. Voor de uitvoering van de regeling heeft het
kabinet zowel voor 2015 als 2016 € 75 miljoen beschikbaar gesteld. Om van dit
budget gebruik te kunnen maken moeten gemeenten een aanvraag doen met een
onderbouwd plan over hoe ze deze middelen in gaan zetten. Onze gemeente heeft
op 30 september 2014 een aanvraag ingediend met als doel om door de inzet van
de huishoudelijke hulp toelage de (private) vraag naar huishoudelijke
ondersteuning (en daarmee samenhangende bredere persoonlijke
dienstverlening) en het behoud van banen voor huishoudelijke hulpen te
stimuleren. Gemeenten en aanbieders zetten zich gezamenlijk in om deze
doelstelling te realiseren. Daarbij werken zij tegelijkertijd toe naar een nieuwe,
toekomstbestendige aanpak van de huishoudelijke ondersteuning. De aanvraag
omvat een bedrag van € 1,5 miljoen voor 2015 en € 1,5 miljoen voor 2016.
Om de effecten in werkgelegenheid te beperken – oftewel zorg te dragen voor
28
behoud van volwaardige werkgelegenheid , zal de gemeente Emmen het volgende
realiseren:
de activiteiten om te komen tot een schoon en leefbaar huis blijven
georganiseerd middels de (toekomstige) maatwerkvoorziening.
Afhankelijk van de eigen mogelijkheden van de cliënt betreft dit
activiteiten zoals stoffen, stofzuigen, toilet en badkamer schoonmaken of
de keuken schoonmaken. Conform wetgeving betaalt de cliënt hiervoor
een eigen bijdrage.
De gemeente realiseert in 2015 een algemene voorziening voor de gehele
was (was sorteren, wassen, strijken, opvouwen en wegleggen). Er is
expliciet voor gekozen om deze wasvoorziening achter de voordeur bij de
cliënt uit te voeren en niet in een wasvoorziening elders, om zodoende
extra door betrokken aanbieders geleverde uren huishoudelijke hulp te
realiseren. Indien cliënten gebruik wensen te maken van deze algemene
voorziening dienen zij hiervoor een bijdrage te betalen.
Van de voorgestelde aanpak worden twee multipliereffecten verwacht:
Cliënten/burgers leveren door betaling van een bijdrage voor de
wasvoorziening een eigen financiële bijdrage. Dit is een bedrag
aanvullend op de door de gemeente vastgestelde bijdrage per uur om de
kostprijs voor de voorziening te dekken. Door cliënten de mogelijkheid te
geven dit product in te kopen, waarbij zij zelf een deel financieren komen
er extra middelen vrij om arbeidsplaatsen te behouden.
Wij verwachten dat een deel van de doelgroep bereid is de
dienstverlening voort te zetten op het moment dat de toelage ten einde
loopt. De toelage helpt hier om de markt open te breken en toekomstige,
ongesubsidieerde omzet te blijven genereren.
Ook heeft de gemeente via het plan geld gevraagd voor scholing van huidige
medewerkers die werken als huishoudelijke hulp en mogelijk hun baan verliezen.
Op die manier krijgen zij de mogelijkheid door te stromen naar een andere
functie.
De verantwoording over de besteding van de toegekende middelen HHT zal
plaatsvinden in de gemeenteraad. Wel zal de gemeente het ministerie van VWS
informeren over het aantal verstrekte toelagen.
Gevolgen formatie in
fte’s
Onzekerheden en
risico’s incl.
beheersmaatregelen
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
De bedrijfsvoering van de instellingen kan vanaf 2015 onder druk komen te staan
door de in te voeren korting van circa 25%. De extra rijksmiddelen helpen de
instellingen om de effecten in werkgelegenheid te beperken.
Uit de Vrije Algemene Reserve wordt € 500.000 onttrokken. Bij een positief
rekeningresultaat 2014 zal het bij de resultaatbestemming weer aanvullen van de
VAR met dit bedrag prioriteit hebben.
29
Programma: 4
Volgnummer: 4
Voorstel: Jeugdhulp
Afdeling: OBD
Productgroep:
FCL/ECL/Taak:
2015
2016
2017
2018
-
435
1.876
1.876
Bedrag
(negatief is nadeel,
positief is voordeel)
Dekking
Toelichting
beleidsvoorstel
Hieronder een overzicht van de verwachte uitgaven aan (preventieve) jeugdhulp
in de gemeente Emmen in 2015 - 2017.
Tabel 1: uitgaven preventieve jeugdhulp en jeugdhulp in 2015 en 2016
Uitgaven
2015
2016
1) Regionale
uitvoeringskosten
Jeugdhulp 3%
2) Landelijk werkende
instelling 2,2%
3) Uitrol Positief Opgroeien
Drenthe 2%, regionaal
2017
€ 942.702
€ 929.297
€ 897.858
€ 691.315
€ 681.429
€ 658.429
€ 628.468
€ 619.481
€ 598.572
4) Jeugdhulp, regionaal
€ 23.328.723
€ 22.995.122
(schatting 80% deel
solidariteit)
5) Jeugdhulp, regionaal
€ 5.832.181
€ 5.748.780
(schatting 20% deel
profijtbeginsel)
Subtotaal Domein Jeugd € 31.423.389 € 30.976.572
€ 22.218.981
6) Subsidie Centrum voor
Jeugd en Gezin
7) Bijdrage GGD 0 tot 4
jarigen
Subtotaal
decentralisatieuitkering
Jeugd en Gezin
8) Bijdrage GGD 4 tot 19
jarigen
9) Subsidiedeel
Welzijnorganisatie Sedna
Subtotaal gemeentelijke
begroting "eigen geld"
Totaal geheel
€ 5.554.745
€29.928.585
€ 817.000
€ 817.000
€ 817.000
€ 1.413.753
€ 1.413.753
€ 1.413.753
€ 2.230.753
€ 2.230.753
€ 2.230.753
€ 916.000
€ 916.000
€ 916.000
€ 1.030.000
€ 1.030.000
€ 1.030.000
€ 1.946.000
€ 1.946.000
€ 1.946.000
€35.537.000
€ 35.153.325 € 34.105.342
Toelichting op tabel 1
1 tm 5: Jeugdhulp Drenthe, Jeugdwet en zorgcontinuïteit: dit deel van de tabel
geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven m.b.t. de voor ons nieuwe taken
jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. In het transitieplan jeugd van het rijk, VNG
en IPO zijn mijlpalen opgenomen bij de overgang van de bestuurlijke
verantwoordelijkheid van de zorg voor jeugdhulp naar gemeenten in 2015.
30
Tijdens het bestuurlijk overleg tussen rijk, VNG en IPO zijn afspraken gemaakt
over het overgangsjaar 2015. Onderdeel van deze afspraken is dat gemeenten in
regionaal verband transitiearrangementen realiseren. De Drentse gemeenten,
provincie en jeugdhulpaanbieders hebben met de ondertekening van het
Regionaal Transitie Arrangement (RTA) in oktober 2013 afspraken gemaakt over
de continuïteit van zorg voor de jaren 2015 en 2016. De besteding van de
middelen voor jeugdhulp is hiermee vastgelegd. Dit deel (€ 31.423.389) van het
totale budget (€35.537.000) voor preventieve jeugdhulp en jeugdhulp is ongeveer
88%.
6 tm 7 : Preventieve jeugdhulp decentralisatieuitkering Jeugd en Gezin: dit deel
in de tabel heeft betrekking op het deel van de preventieve jeugdhulp dat wordt
gefinancierd vanuit de jaarlijkse decentralisatieuitkering Jeugd en Gezin. Grofweg
zijn de uitgaven te verdelen in twee delen. De subsidieverlening CJG en een deel
van de bijdrage aan de GGD (0 tot 4 jarigen). Dit deel (€ 2.230.753) van het totale
budget (€35.537.000) voor preventieve jeugdhulp en jeugdhulp is ongeveer 6,5%.
8 tm 9 : Preventieve jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, algemene uitkering: dit
deel van de tabel geeft weer wat vanuit de algemene middelen wordt bekostigd.
Hierbij gaat het om de een deel van de subsidieverlening aan Sedna en een deel
van de bijdrage aan de GGD (4 tot 19 jarigen). Dit deel (€ 1.946.000) van het
totale budget (€35.537.000) voor preventieve jeugdhulp en jeugdhulp is ongeveer
5,5%.
Mogelijkheden per jaar
2015:
Met de ondertekening van het RTA en de daarin vastgelegde afspraken rondom
financiering en zorgcontinuïteit is het budget voor jeugdhulp voor 2015 niet
beïnvloedbaar. Dat wil zeggen dat een bezuiniging op dit budget niet mogelijk is
zonder de afspraken gemaakt in het RTA te schenden.
De bijdrage aan de GGD vormt de financiering van de integrale
jeugdgezondheidszorg. Deze taken behoren tot het Landelijk Basistakenpakket
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor de leeftijdsgroep 0-19 jaar. Het uniforme deel
van het basistakenpakket moet in heel Nederland op dezelfde wijze aan kinderen
worden aangeboden. Ook in het maatwerkdeel moet worden voorzien maar hierin
hebben de Drentse gemeenten als geheel meer vrijheid het vorm te geven. Het
maatwerkdeel betreft slechts een klein deel van de totale subsidie zo’n 6,5% (€
92.068). Het basistakenpakket vloeit voort uit de Wet publieke gezondheid
(Wpg). De bijdrage aan de GGD voor de uitvoering van de integrale
jeugdgezondheidszorg is geregeld via een gemeenschappelijke regeling met de 12
gemeenten. Ook hier gaat het met het oog op 2015 om een niet beïnvloedbaar
budget.
De subsidieverlening aan het Centrum voor Jeugd en Gezin en de
subsidieverlening aan Sedna resteren als beïnvloedbare budgetten voor 2015. Het
is als gemeente Emmen mogelijk op deze budgetten eigenstandig te bezuinigen
maar geadviseerd wordt dit in 2015 niet te doen. In het bestuursakkoord is
uitgesproken de komende twee jaar te benutten om te komen tot een
toekomstbestendige uitvoering van de ondersteuning, zo dicht mogelijk bij
mensen. Onze beleidsambitie en visie (vastgestelde beleidskaders 3D en
stelselwijziging jeugdhulp, februari 2014 en het concept beleidsplan jeugdhulp
2015-2016, juli 2014) streeft naar een versteviging en versterking van
ondersteuning en zorg in dorpen en wijken.
31
Tijdige signalering en vroege ondersteuning en hulp heeft in deze visie als effect
dat het beroep op dure vormen van jeugdhulp en andere dure vormen van zorg zal
afnemen. De GGD en Sedna zijn de partijen die met de jeugdverpleegkundigen,
schoolmaatschappelijk werkers, jeugdartsen, jeugdcoaches en consultatiebureaus
dicht bij bewoners staan en vroeg kunnen ondersteunen. Zij spelen voor wat
betreft jeugd in het gebiedsgerichte werken per 2015 een elemenentaire rol. Naast
de landelijke korting op jeugdhulp zou een korting op preventieve jeugdhulp bij
de start van het gebiedsgericht werken afbreuk doen aan dit beleidsstreven.
Daarbij zijn de begrotingen van de GGD, Sedna en het CJG in de afgelopen jaren
ruim 10 procent verlaagd door voorgaande bezuinigingen.
Voorstel: niet bezuinigen in 2015
2016:
In 2015 doen we ervaring op met de verantwoordelijkheden voortvloeiend uit de
nieuwe Jeugdwet. Dit biedt voor 2016 de mogelijkheid de cijfers, verkregen via
monitoring en evaluatie van 2015 goed tegen het licht te houden. Mocht door de
transitie en transformatie het beroep op jeugdhulp lager zijn dan verwacht en
daarmee in 2015 de middelen niet volledig zijn benut dan biedt dit de
mogelijkheid het gesprek met de samenwerkingspartners aan te gaan. Ook een
eventuele korting op de bijdrage aan de GGD behoort in 2016 tot de
mogelijkheden, de wettelijke verplichtingen blijven uiteraard bestaan. Een
eventuele bezuiniging op de GGD zal via de gemeenschappelijke regeling ingezet
moeten worden. De mogelijkheden en argumentatie m.b.t. het Centrum voor
Jeugd en Gezin en Sedna zijn voor 2016 gelijk aan 2015. Wel geldt voor 2016 dat
na een de eerste jaar ervaring in gebiedsgericht werken zou gerekend kan worden
op een relatief efficiëntie-effect.
Voorstel: 1% op jeugdhulp, 3% op preventieve jeugdhulp/ deel decentralisatie
uitkering Jeugd en Gezin en 3% op preventieve jeugdhulp/ deel algemene
uitkering te bezuinigen. De toelichting hierop volgt in het advies aan het einde
van deze memo.
2017 en verder:
In de beleidsvisies en het bestuursakkoord sturen op een beweging naar volledige
integraliteit en transformatie in 2017, dit in de vorm van een 3D consortium in de
zes gebieden. Per 1 januari 2017 is het RTA verlopen, nieuwe regionale afspraken
zullen worden gemaakt en dit geeft een goede mogelijkheid het budget voor
jeugdhulp nog eens goed onder de loep te nemen. Kosten voor de uitrol van
positief opgroeien/opvoeden (POD) en de regionale uitvoering zullen in 2017
wellicht lager zijn dan voor de jaren 2015 en 2016. Ook is er in 2017 naar
verwachting een goed beeld van het gebruik van Jeugd GGZ, Jeugd LVB en
provinciale jeugdhulp. Als het gaat om de bijdrage aan de GGD voor de uitvoering
van de integrale jeugdgezondheidszorg, het budget voor de uitvoering van de CJG
functies (de functies blijven bestaan, de netwerkorganisatie CJG zal naar
verwachting in 2017 niet meer bestaan) en de subsidieverlening aan Sedna geldt
dezelfde toelichting en argumentatie als in de jaren 2015 en 2016.
Voorstel: 5,5% (het deel van de algemene uitkering op het totale budget) te korten
op het geheel. De toelichting volgt in het advies aan het einde van deze memo.
Advies
De vraagstelling voortvloeiend uit het plan van aanpak bezuinigingstraject
begroting 2015-2018 is om het deel dat vanuit de algemene middelen (‘eigen
32
geld’) wordt bekostigd te bezuinigen. Uitgaande van de bedragen in tabel 1 is dit
ruim 1,9 miljoen Euro. Dit is 5,5% van het totale budget voor (preventieve)
jeugdhulp.
Voorgesteld wordt de gezochte bezuiniging evenredig te realiseren per onderdeel
van het totaal budget (1 tm 5, 6 tm 7 en 8 tm 9 in tabel 1).
De gemeente Emmen heeft de visie geformuleerd om juist te investeren in
preventie, signalering en lichte ondersteuning en hulp om daarmee op termijn als
effect de vraag naar “dure” specialistische vormen van zorg te verlagen. Met een
bezuiniging van twee miljoen Euro in het preventieve jeugdveld zou het
beschikbare budget bijna gehalveerd worden. In dat geval kunnen bovendien de
wettelijke taken in het preventieve veld niet meer adequaat worden uitgevoerd.
Tevens wordt voorgesteld om de gezochte bezuiniging gefaseerd te realiseren.
Dit heeft vooral te maken met de mate van eigenstandige beïnvloedbaarheid van
de budgetten. Immers, we zijn met de ondertekening van het RTA een
samenwerking aangegaan met de 12 Drentse gemeenten en jeugdhulppartners
voor de jaren 2015 en 2016. De uitvoering van de GGD gebeurt via een
gemeenschappelijke regeling, waarvoor ten behoeve van 2015 al besluiten zijn
genomen. Om diverse redenen, die in de voorgaande tekst uitvoerig zijn
beschreven, wordt geadviseerd in 2015 naast de rijksbezuinigingen niet verder te
bezuinigen op het jeugddomein. In 2016 kan een eerste stap worden gezet,
waarna de gezochte bezuiniging in 2017 gerealiseerd kan worden.
Taakstellend wordt voorgesteld om de bezuinigingen gefaseerd te realiseren zoals
aangegeven in tabel 2. In tabel 2 is uitgegaan van het jaar 2015 als basisjaar.
Omdat het totale budget voor jeugdhulp de komende jaren vanwege de
rijkskorting daalt zal ook het totaal te bezuinigen bedrag in 2017 dalen.
Tabel 2: taakstellend voorstel bezuinigingen (preventieve jeugdhulp)
2015
2016
Jeugdhulp
Preventieve jeugdhulp,
decentralisatie jeugdhulp
Preventieve jeugdhulp,
algemene uitkering
Totale bezuiniging
Gevolgen formatie in
fte’s
Onzekerheden en
risico’s incl.
beheersmaatregelen
nvt
2017
0% is € 0
1% is € 309.765
0% is € 0
3% is € 66.923
5,5% is €
1.646.072
5,5% is € 122.691
0% is € 0
3% is € 58.380
5,5% is € 107.030
€0
€ 435.068
€ 1.875.973
nvt
nvt
nvt
nvt
Een korte opsomming van de belangrijkste risico’s en kanttekeningen:
- Het beroep op “dure” jeugdhulp neemt niet af of zelfs toe.
- Een bezuiniging op jeugdhulp zal moeten worden afgestemd met alle
samenwerkingspartners in de jeugdzorgregio.
- Een bezuiniging op de GGD zal moeten worden geregeld via de
gemeenschappelijke regeling in overeenstemming met de 12 gemeenten
in Drenthe.
- De bezuiniging volgt op de gemeentelijke bezuinigingen van de afgelopen
jaren en de landelijke korting van ongeveer 15 %.
33
Programma: 8
Volgnummer: 5
Voorstel: Sport
Afdeling: SPC
Productgroep: 053.08/054.08
FCL/ECL/Taak: meerdere
2015
2016
2017
2018
343
350
500
750
Bedrag
(negatief is nadeel,
positief is voordeel)
Dekking
Toelichting
beleidsvoorstel
Bezuinigingen Sport 2015-2018 ter hoogte van € 750.000,-:
2015:
- Overdragen kleedaccommodaties buitensport
- Huur kunstgras: € 1.250,- per veld extra
- Knelpuntenpot geprivatiseerde instellingen
- 0,8 fte terreinmeester bij afstoten 5 velden
-Vacatureruimte niet invullen (2015)
€ 80.000,€ 5.000,€ 50.000,€ 27.000,€ 75.000,--------------- Bezuinigingen 2015 structureel
€ 237.000,- Subsidie provincie combinatie-functionarissen (incidenteel)
€ 106.000,---------------Totaal € 343.000,2016:
- Bezuinigingen 2015 structureel
€ 237.000,- 2 gymzalen buiten gebruik
€ 20.000,- Overige bezuinigingsmaatregelen n.n.b. 2016
€ 93.000,--------------Totaal € 350.000,2017:
- Bezuinigingen 2015/2016 structureel
€ 257.000,- 0,5 fte sportmakelaar
€ 32.000,- Overige bezuinigingsmaatregelen n.n.b. 2016
€ 93.000,- Overige bezuinigingsmaatregelen n.n.b. 2017
€ 118.000,---------------Totaal € 500.000,2018:
- Bezuinigingen 2015/2016 /2017 structureel
€ 289.000,- Inzet is er op gericht om een nieuw zwembad te realiseren met
een taakstelling van € 250.000,- op de exploitatie
(inclusief kapitaalslasten) t.o.v. de huidige situatie
€ 250.000,- Overige bezuinigingsmaatregelen n.n.b. 2016
€ 93.000,- Overige bezuinigingsmaatregelen n.n.b. 2017
€ 118.000,---------------Totaal € 750.000,n.n.b. = nog niet bepaald
Gevolgen formatie in
fte’s
0,8
0,8
34
1,3
1,3
1,3
Programma: 8
Volgnummer: 6
Voorstel: Cultuur
Afdeling: OBD
Productgroep: 112.08
FCL/ECL/Taak: 60829
2015
2016
2017
2018
750
750
750
750
Bedrag
(negatief is nadeel,
positief is voordeel)
Dekking
Toelichting
beleidsvoorstel
Het college heeft op 8 juli 2014 een plan van aanpak bezuinigingsronde begroting
2015-2018 vastgesteld. In de aanvullende bijlage bij dit besluit staat opgenomen
dat besproken zal moeten worden hoe € 750.000,- op het dossier cultuur
bezuinigd kan worden. In deze memo wordt een denkrichting voor het realiseren
van deze taakstelling beschreven.
Faillissement CQ
Op 10 juli 2014 is CQ failliet verklaard door de rechtbank. Dit zorgt ervoor dat op
de korte termijn (seizoen 2014-2015) minder middelen uit het budget
Kunstzinnige Vorming nodig zijn voor het realiseren van de doelstellingen voor
cultuur. Voor de lange termijn (seizoen 2015-2016 en verder) stelt het college een
nieuwe visie en vraagformulering op. In de geactualiseerde visie- en
vraagformulering 2015-2018 wordt invulling gegeven aan de door het college
voorziene substantiële bezuiniging op het budget Kunstzinnige Vorming. Het
streven is om advies aan en besluitvorming door het college hierover te laten
plaatsvinden voor januari 2015.
Bibliotheek
Op 1 mei 2015 is er een nieuwe overeenkomst van dienstverlening met de
bibliotheek van kracht. Wellicht dat bij de onderhandeling om te komen tot een
nieuwe overeenkomst kosten voordelen kunnen worden gevonden. Indien dat het
geval is dan zal deze bezuiniging in het jaar 2016 gerealiseerd kunnen worden.
Concluderend
Wij achten een bezuiniging van € 750.000,- op cultuur haalbaar, wanneer de
bezuinigingsopgaven gevonden kan worden in het restantbudget Kunstzinnige
Vorming 2014 (restant agv faillissement CQ) en substantieel bezuinigd kan
worden op het budget Kunstzinnige Vorming 2015. Op het budget voor de
bibliotheek zal in 2015 niet bezuinigd kunnen worden. Wel kunnen mogelijk
keuzes gemaakt worden voor een bezuiniging ingaande vanaf 2016 en volgende
jaren. Hoe de verdeling van de middelen plaats moet vinden is op dit moment nog
niet aan te geven. Het vastgestelde cultuurbeleid zal basis zijn voor een goede
verdeling over deze twee begrotingsposten.
Gevolgen formatie in
fte’s
Onzekerheden en
risico’s incl.
beheersmaatregelen
nvt
nvt
35
nvt
nvt
nvt
Programma: 5
Volgnummer: 7
Voorstel: Educohof
Afdeling: OBD
Productgroep: 113.05
FCL/ECL/Taak: 60292 / 34390 / 269
2015
2016
2017
2018
24
52
52
52
Bedrag
(negatief is nadeel,
positief is voordeel)
Dekking
Toelichting
beleidsvoorstel
FCL 60292 /269
Diensten van
Derden
Totaal begroot
Activiteiten:
Scholennetwerk
Abonnement GPR
Communicatie/website
Huur gebouw
Faciliteren/aanjagen
projecten
Vrijwilligersbijdrage
Begroting
2014
Bezuinigings
voorstel 2015
Bezuinigings
voorstel 2016
€104.542
€24.000
t.o.v. begroting
2014
€52.000
t.o.v. begroting
2014
€35.000
€3.000
€10.000
€4.000
€54.000
-€10.000
-€35.000
-€4.000
-€10.000
-€3.000
-€ 4.000
-€10.000
€1.500
Begroting Educohof:
Om de ambities uit de milieuagenda en het bestuursakkoord waar te kunnen
maken, kan het niet blijven bij beleidsbesluiten maar vraagt het nadrukkelijk om
uitvoering. Educohof heeft voor het aanjagen, initiëren en/of ondersteunen van
projecten op het gebied van energie middelen nodig om:
-een project een zetje te geven door een bijdrage of het aanbieden van een aantal
energiescans,
-samenwerking mogelijk te maken middels cofinanciering met bijvoorbeeld de
provincie en bedrijven,
-te communiceren over successen
-deel te nemen in gezamenlijke projecten met andere gemeenten in Drenthe op
het gebied van energiebesparing zoals energy challenges op scholen
Op de begroting van de Educohof wordt voorgesteld om voor het jaar 2015 een
bedrag van € 24.000 te korten en voor 2015 en verder € 52.000.
Gevolgen formatie in
fte’s
nvt
nvt
Onzekerheden en
risico’s incl.
beheersmaatregelen
36
nvt
nvt
nvt
Programma: 10
Volgnummer: 8
Voorstel: Subsidies
Afdeling: OBD
Productgroep: zie voorstel
FCL/ECL/Taak: zie voorstel
Bedrag
(negatief is nadeel,
positief is voordeel)
2015
2016
2017
2018
65
100
100
100
Dekking
Toelichting
beleidsvoorstel
Subsidie (FCL)
In2Youth (voorheen
Digitaal J. Platform)
(FCL volgt)
Brede School
(60869/42500/376)
Subsidiebeschikkingen
Wonen, Duurzaam
Bouwen
(60782/42500/1151)
Taakstelling
Totaal
2015
0
2016
15.000
30.000
2017
30.500
2018
30.500
30.000
30.000
30.000
35.000
35.000
35.000
35.000
65.000
20.000
100.000
4.500
100.000
4.500
100.000
Toelichting
In2Youth (voorheen Digitaal Jongeren Platform)
OpdrachtenIn2Youth:
participatie van jongeren
jongeren in contact te brengen met de politiek
betaalde opdrachten binnenhalen Dit moet leiden tot een lager of geen
subsidie meer van de gemeente. In 2014 was dit € 61.000,00.
De doorstart van het initiatief in 2014 had bijna een halfjaarvertraging: De
uitbetaling van de subsidie vond derhalve in maart 2014 plaats . Het gevolg
hiervan is dat meer gewerkt is aan de ontwikkeling van In2Youth en opzetten van
netwerken. Het zoeken naar opdrachten is hierdoor op laag pitje komen te staan.
Relatie tot jeugdbeleid
Het jeugdbeleid is verder in ontwikkeling. Er wordt met 3 pijlers gewerkt.
1. participatie 2. evenementen en activiteiten 3. voorzieningen.
In2Youth wordt ingezet bij met name pijlers 1 en 2 en het organiseren van het
jeugdparlement. In 2015 wordt nadrukkelijk de opdracht neergelegd om betaalde
opdrachten binnen te halen.
Er vanuit gaande dat In2Youth doorgaat met in de ingeslagen weg wordt
voorgesteld om de subsidiering voor het jaar 2015 te continueren. Met de
opdracht om betaalde opdrachten binnen te halen.
Hierdoor is het redelijk om voor het jaar 2016 een taakstelling op te leggen van
25% en voor de jaren daarna 50%. Dien ten gevolge kan een bedrag ter grootte
van € 15.000 voor het jaar 2015 en € 30.500 ingaande het jaar 2016 structureel
worden bezuinigd.
37
Brede School
De Brede School(20 locaties)heeft door de 1 miljoen bezuiniging op de
welzijnsstichting Sedna geen coördinatie meer voor haar activiteiten vanuit deze
stichting. Destijds is door de gemeente aangegeven dat een deel van het
activiteitenbudget Brede School kan worden gebruikt voor de benodigde
coördinatietaken. Op verschillende locaties wordt dan ook met behulp van derden
de activiteiten opgezet. Dit gaat ten koste van het (aantal) activiteiten.
Echter als gevolg van een dalend aantal deelnemers aan de Brede School
activiteiten(o.a. door krimp) en een efficiënter organisatie van de Breder School
kan ingaande 2015 een bedrag van € 30.000,- structureel worden bezuinigd op
het voor 2014 beschikbare budget Brede School van € 295.000,-.
Subsidiebeschikkingen wonen, duurzaam bouwen
Het budget van € 35.000,- kent al enkele jaren geen structurele besteding.
Cultuur
Wordt niet meegenomen in deze taakstelling vanwege mogelijke dubbellingen
met taakstelling nr.19 “Voorstel bezuinigingen op cultuur”
Gevolgen formatie in
fte’s
nvt
nvt
Onzekerheden en
risico’s incl.
beheersmaatregelen
38
nvt
nvt
nvt
Programma: 10
Volgnummer: 9
Voorstel: Niet indexeren uitgaven 2014 en 2015 onder
verrekening algemene taakstelling
2015
2016
Bedrag
(negatief is nadeel,
800
800
positief is voordeel)
-225
-225
Afdeling: FNB
Productgroep:
FCL/ECL/Taak: 60604
2017
2018
800
-225
800
-225
Dekking
Toelichting
beleidsvoorstel
In de begroting zit een stelpost voor de indexering van uitgaven (zie
onderstaande tabel). Het voorstel is om de bedragen voor indexering 2014 (€
300.000) en 2015 (€ 500.000) structureel te laten vrijvallen.
Meicirculaire
%
Prijsindex 2013:
Prijsindex 2014:
0,75
Prijsindex 2015:
1,25
Prijsindex 2016:
0,75
Prijsindex 2017:
0,50
Prijsindex 2018:
0,50
Prijsindex 2019:
0,50
Na meicirculaire 2014
2013
0
2014
0
300
2015
0
300
500
2016
0
300
500
300
2017
0
300
500
300
200
2018
0
300
500
300
200
200
300
800
1.100
1.300
1.500
2019
0
300
500
300
200
200
200
1.700
In het bezuinigingsboek bij de begroting 2011 is vanaf de jaarschijf 2013 een
bezuiniging ad € 225.000 samenwerking EMCO/Buurtsupport ingeboekt. Bij de
Kadernota 2013 is deze omgezet naar een algemene taakstelling. Door middel van
het aframen van de indexering (stelposten 2014 en 2015) wordt deze taakstelling
ingevuld.
Gevolgen formatie in
fte’s
nvt
nvt
Onzekerheden en
risico’s incl.
beheersmaatregelen
39
nvt
nvt
nvt
Programma: 7
Volgnummer: 10
Voorstel: Extra voordeel aanbesteding verwerking
Restafval
2015
2016
Bedrag
(negatief is nadeel,
250
positief is voordeel)
Afdeling: DNW
Productgroep: Beheer
afvalverwijdering en verwerking
FCL/ECL/Taak: 60171
2017
2018
500
500
Dekking
Toelichting
beleidsvoorstel
Uit de aanbesteding van het restafval blijkt dat de lasten van de verwerking van de
restafval € 500.000 positiever uitvalt dan verwacht was bij het ingaan van de
aanbesteding.
Dit voordeel kan aangewend worden in het kader van de bezuinigingstaakstelling.
Dit betekent dat er € 500.000 meer aan de afvalstoffenheffing toegerekend zou
moeten worden dan nu het geval is. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
lasten van schoonhouden wegen (afval dat op straat ligt komt immers uit een
huishouden), kosten van toezicht en directievoering.
Het voordeel ontstaat halverwege 2016 omdat het nieuwe contract voor de
verwerking van restafval in werking treedt.
Toelichting:
In dit voorstel is er reeds rekening mee gehouden dat;
Afval Anders niet, of in een andere vorm doorgaat (nadeel van € 500.000)
Er vanuit het rijk een heffing op de verwerking van de afvalstoffen plaatsvindt
(nadeel € 380.000)
Er voor de begroting 2015 een verhoging van de kosten plaatsvindt als gevolg
van index verschillen tussen de gemeentebegroting en de
productovereenkomst van Area (nadeel € 124.000)
Dit voordeel van de aanbesteding van het restafval kan dan ingeboekt worden met
ingang van het nieuwe contract. Dit is halverwege 2016. Voor de
meerjarenbegroting geeft het volgende voordeel: € 250.000 in 2016 en € 500.000
vanaf 2017.
Gevolgen formatie in
fte’s
Onzekerheden en
risico’s incl.
beheersmaatregelen
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Er is alleen sprake van voordeel in de gemeentebegroting wanneer het is
toegestaan om meer kosten vanuit de reguliere begroting van de gemeente
Emmen onder te brengen in de afvalstoffenheffing. Dit is in het verleden bv
gebeurd met het ten laste brengen van een deel van de kosten van schoonhouden
wegen naar de afvalstoffenheffing.
Dit vraagt nader juridisch onderzoek, dit onderzoek doet DNW samen met PJC en
FNB en dit onderzoek is inmiddels door DNW opgestart. Wanneer het juridisch is
toegestaan om gemeentelijke lasten die nu nog niet bij de afvalstoffen zijn
ondergebracht wel ten laste gebracht worden van de afvalstoffenheffing ontstaat
voordeel voor de begroting.
40
Programma: 6
Volgnummer: 11
Voorstel: Vrijval reserve WIW/ID (reserve Melkert)
2015
Bedrag
(negatief is nadeel,
positief is voordeel)
Afdeling: Werk
Productgroep: 021.09
FCL/ECL/Taak: 6.0345/248/34.399
2016
2017
2018
160
Dekking
Toelichting
beleidsvoorstel
Door onze gemeente is medio 2008 een bestemmmingsreserve ‘afbouw WIW-ID
55+’ gevormd (de zgn. egalisatiereserve Melkert). Het toenmalige College heeft
besloten dat deze groep in principe tot de pensioengerechtigde leeftijd werkzaam
kon blijven in deze setting.
In de reguliere P&C cyclus wordt deze groep regulier gemonitord op aantal en
kosten door de afdeling Werk. De stand van deze reserve per 1-1-2014 bedroeg
€ 410.000.
In totaal gaat het op dit moment nog om 5 klanten die in deze constructie zijn
opgenomen, verdeeld over de volgende organisaties en instellingen;
Buurtsupport, de Trans, het Goed en stichting Viviani.
Op basis van huidige aantal 55+ en de toekomstige uitstroom tot en met 2018 is
nog ongeveer € 250.000 benodigd. Derhalve kan per saldo een bedrag van
incidenteel € 160.000 vrijvallen
Gevolgen formatie in
fte’s
nvt
nvt
Onzekerheden en
risico’s incl.
beheersmaatregelen
41
nvt
nvt
nvt
Programma: 5
Volgnummer: 12
Voorstel: Incidenteel Voordeel P-begroting RUD
2015
Bedrag
(negatief is nadeel,
positief is voordeel)
2017
2018
-67
In de P-begroting 2015 is incidenteel meer budget geraamd dan nodig is om de
RUD te bekostigen. Het betreft een budget ad € 67.104 (geplaatst op
grootboeknummer 60353). Dit budget kan vrijvallen en wordt verrekend met de
taakstelling op de bedrijfsvoering.
Gevolgen formatie in
fte’s
Onzekerheden en
risico’s incl.
beheersmaatregelen
2016
67
af: tgv.
Bedrijfsvoering
taakstelling
Toelichting
beleidsvoorstel
Afdeling: VTH
Productgroep: 071.05
FCL/ECL/Taak: 60353
nvt
nvt
Nvt
42
nvt
nvt
nvt
Programma: 8
Volgnummer: 13
Voorstel: Fonds Monumentenbeleid
Afdeling: OBD
Productgroep:
FCL/ECL/Taak:
2015
2016
2017
2018
200
-
-
-
Bedrag
(negatief is nadeel,
positief is voordeel)
Dekking
Toelichting
beleidsvoorstel
Tot deze taakstelling is besloten bij de vaststelling van de begroting 2014 in het
bezuinigingsboek 2014-2017 en is eerst als PM en nu voor € 200.000
meegenomen.
Toelichting:
De gemeente neemt deel aan twee revolverende fondsen die beheerd worden door
het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), t.w:
een Stimuleringslening (verstrekt door de gemeente) die open staat voor
de eigenaar (binnen de gemeente) van een monument en/of voor de
eigenaar van riet gedekte boerderij,
een Duurzaamheidslening (verstrekt door de provincie Drenthe) aan
bewoners van Drenthe om energiebesparende maatregelen te
financieren.
Gevolgen formatie in
fte’s
nvt
nvt
Onzekerheden en
risico’s incl.
beheersmaatregelen
43
nvt
nvt
nvt
Programma: 7
Volgnummer: 14
Voorstel: Efficiënter groentransport
Afdeling: DNW
Productgroep:
FCL/ECL/Taak:
2015
2016
2017
2018
50
50
50
50
Bedrag
(negatief is nadeel,
positief is voordeel)
Dekking
Toelichting
beleidsvoorstel
Gevolgen formatie in
fte’s
Door het efficiënter inrichten van de transport en verwerkings stromen van het
groenafval van de onderhoudsbestekken (Emco) kan een structurele besparing op
transportkosten bereikt worden van € 50.000.
nvt
nvt
Onzekerheden en
risico’s incl.
beheersmaatregelen
44
nvt
nvt
nvt
Programma: 10
Volgnummer: 15
Voorstel: Lagere pensioenpremie
Afdeling: PJC
Productgroep:
FCL/ECL/Taak
2015
2016
2017
2018
400
400
400
400
Bedrag
(negatief is nadeel,
positief is voordeel)
Dekking
Toelichting
beleidsvoorstel
De Eerste Kamer heeft op 27 mei ingestemd met het wetsvoorstel
‘Witteveenkader’ van het kabinet. Dit betekent dat op 1-1-2015 de
pensioenopbouw omlaag gaat naar maximaal 1,875%. Daarnaast wordt de
pensioenopbouw begrensd tot een bruto jaarinkomen van € 100.000. In de
pensioenregeling ABP gold altijd al een lager maximum opbouwpercentage,
omdat over een groter deel van het inkomen pensioen wordt opgebouwd. Nu is
de jaarlijkse opbouw nog 1,95% van de 'pensioengrondslag' (het deel van het
salaris waarover pensioen word opgebouwd). Vanaf 2015 mag nog maar over 1,7%
van deze pensioengrondslag pensioen worden opgebouwd. Het definitieve
opbouwpercentage wordt bekend gemaakt zodra de werkgevers- en
werknemersorganisaties dit hebben vastgesteld. In juli neemt de pensioenkamer
een besluit over de nieuwe ABP regeling. Begin december zal het bestuur van het
ABP Pensioenfonds een besluit over de pensioenpremies 2015 nemen. De afdeling
PJC denkt dat de pensioenpremies ingaande 2015 lager zullen zijn dan in 2014,
gezien het verwachte lagere opbouwpercentage. Echter de uitkomst is nog
ongewis totdat het besluit door het bestuur begin december 2014 is genomen.
Op basis van een berekening is een geschat bedrag van € 400.000 aan daling
pensioenpremie meegenomen. Dit is gebaseerd op de procentuele daling van het
opbouwpercentage maal het bedrag aan pensioenpremie dat we nu betalen maal
60% (voorzichtige berekening).
Gevolgen formatie in
fte’s
nvt
nvt
Onzekerheden en
risico’s incl.
beheersmaatregelen
45
nvt
nvt
nvt
Programma: 10
Volgnummer: 16
Voorstel: Nieuwe werkwijze Gemeentefonds
taakmutaties, decentralisatie uitkeringen
2015
Bedrag
(negatief is nadeel,
250
positief is voordeel)
Afdeling: OBD
Productgroep: 121.10
FCL/ECL/Taak 60602
2016
2017
2018
500
750
1.000
Dekking
Toelichting
beleidsvoorstel
Gevolgen formatie in
fte’s
De huidige werkwijze bij taakmutaties en decentralisatieuitkeringen dat die per
circulaire van het gemeentefonds apart worden gezet als stelpost. De vakafdeling
kan vervolgens met een onderbouwd collegevoorstel dit geld ophalen. In deze
werkwijze zit een prikkel om het geld hoe dan ook op te maken. Deze werkwijze
willen we vernieuwen. Per circulaire willen we gaan kijken of de extra middelen
die we krijgen nog ingezet moeten worden voor nieuw beleid danwel of het
middelen zijn voor reeds bestaand beleid. Deze nieuwe werkwijze kan betekenen
dat ontvangen middelen ten gunste van de algemene middelen worden gebracht.
Het hiermee gemoeide bedrag is ingeschat op € 250.000 per jaar (cumulatief
betekent dit voor 2018 een bedrag van € 1 miljoen) – voor nadere uitwerking
volgt nog een separaat voorstel bij de septembercirculaire 2014.
nvt
nvt
Onzekerheden en
risico’s incl.
beheersmaatregelen
46
nvt
nvt
nvt
Programma: 10
Volgnummer: 17
Voorstel: Aanpassing systematiek bepaling
financieringsbehoefte
2015
Bedrag
(negatief is nadeel,
1.500
positief is voordeel)
Afdeling: FNB
Productgroep:
FCL/ECL/Taak: 513900 / 60625
2016
2017
2018
750
750
750
Dekking
Toelichting
beleidsvoorstel
Gevolgen formatie in
fte’s
Door aanpassing van de systematiek van bepaling van de financieringsbehoefte,
waarbij beter rekening is gehouden met de spreiding van investeringen binnen de
begrotingsjaren, kan het rentebudget in 2015 met € 1.500.000 en de volgende
jaren met € 750.000 worden verlaagd.
nvt
nvt
Onzekerheden en
risico’s incl.
beheersmaatregelen
47
nvt
nvt
nvt
Programma: 10
Volgnummer:18
Voorstel: de stortingen in een aantal reserves in 2015 te
verlagen
2015
2016
Bedrag
(negatief is nadeel,
1.150
positief is voordeel)
Afdeling: FNB
Productgroep: 133.10
FCL/ECL/Taak: divers
2017
2018
Dekking
Toelichting
beleidsvoorstel
Voorgesteld wordt om de begrote storting in een aantal reserves in 2015 te
verlagen danwel achterwege te laten. Het gaat hierbij om de volgende reserves;
-
75101 Vrije algemene reserve (VAR); op basis van het amendement bij
de behandeling van de begroting 2011 wordt er jaarlijks € 1.000.000 in
de VAR gestort. Het voorstel is om voor 2015 dit niet te doen. Als gevolg
van dit voorstel zal de VAR tijdelijk een negatieve stand vertonen. Dit is
toegestaan (hetgeen is bevestigd door onze accountant Deloitte) omdat er
sprake is van een deelreserve binnen de algemene reserve. De tijdelijke
negatieve stand van de VAR wordt gecompenseerd door de positieve
standen van de BAR en WAR, de beide andere deelreserves van de
algemene reserve.
-
75362 Reserve stedelijke vernieuwing; er wordt jaarlijks € 180.500 in
deze reserve gestort. Het voorstel is om voor 2015 de storting te verlagen
naar € 30.500. De reserve kent hierdoor een lagere stand maar dit heeft
geen gevolgen voor de aangegane verplichtingen.
Resumé
75101 Vrije algemene reserve (VAR) € 1.000.000
75362 Reserve stedelijke vernieuwing €
150.000
Totaal
€ 1.150.000
Gevolgen formatie in
fte’s
Onzekerheden en
risico’s incl.
beheersmaatregelen
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Uit de Vrije Algemene Reserve wordt € 1.000.000 onttrokken. Bij een positief
rekeningresultaat 2014 zal het bij de resultaatbestemming weer aanvullen van de
VAR met dit bedrag prioriteit hebben.
48
Programma: diversen
Volgnummer: 19
Voorstel: Overige
Afdeling: diversen
Productgroep: diversen
FCL/ECL/Taak: diversen
2015
2016
2017
2018
7
7
7
7
Bedrag
(negatief is nadeel,
positief is voordeel)
Dekking
Toelichting
beleidsvoorstel
Gevolgen formatie in
fte’s
Betreft diverse kleine budgetten.
nvt
nvt
49
nvt
nvt
nvt
Bijlage 3: PM-posten
Programma: 10
Volgnummer: 1
Voorstel: dotatie FLO aan de VAR
2015
2016
-219
-180
-279
-346
Aframing VAR
219
Aframing VAR
180
Aframing VAR
279
Aframing VAR
346
Bedrag
(negatief is nadeel,
positief is voordeel)
Dekking
Toelichting
beleidsvoorstel
Afdeling: PJC
Productgroep: 141.10
FCL/ECL/Taak:
60605/ecl11.000/taak635
2017
2018
Uit het verloop van de begroting FLO komt duidelijk naar voren dat er forse
afwijkingen zijn tussen de veronderstellingen bij de kadernota 2009 en de
werkelijke situatie. Dat is hierna weergegeven:
Verschillen FLO Brandweer
Tabel 1: kadernota 2009
Jaar
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Buitengewoon
verlof
497.065
518.200
443.100
305.600
254.300
171.200
Raming
664.100
664.100
664.100
664.100
664.100
664.100
Verschil
167.035
145.900
221.000
358.500
409.800
492.900
Onttrekking VAR
Extra Opleidingsko Afname Onttrekking/
i.v.m.
Per saldo
Bijdrage
sten 2e
oude FLO- storting VAR opleidingskosten onttrekking/
ABP
loopbaan
regeling
FLO
2e loopbaan
storting VAR
0
-169.000 355.100
522.135
-169.000
353.135
0
-177.000 355.100
501.000
-177.000
324.000
0
-173.000 355.100
576.100
-173.000
403.100
0
-168.000 355.100
713.600
-168.000
545.600
0
-159.000 355.100
764.900
-159.000
605.900
0
-159.000 355.100
848.000
-159.000
689.000
Tabel 2: werkelijkheid tm 2013/prognose 2014 tm 2020
Jaar
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Buitengewoon
verlof
197.157
136.122
99.965
24.111
12.240
12.240
Raming
225.246
223.100
223.100
223.100
223.100
223.100
Verschil
28.089
86.978
123.135
198.989
210.860
210.860
Onttrekking VAR
Extra
Opleidings- Afname Onttrekking/
i.v.m.
Per saldo
Bijdrage kosten 2e oude FLO- storting VAR opleidingskosten onttrekking/
ABP
loopbaan
regeling
FLO
2e loopbaan
storting VAR
0
0 105.636
133.725
0
133.725
0
0
56.158
143.136
0
143.136
0
0
0
123.135
0
123.135
0
0
0
198.989
0
198.989
0
0
0
210.860
0
210.860
0
0
0
210.860
0
210.860
Verschil
-138.946
-58.922
-97.865
-159.511
-198.940
-282.040
Onttrekking VAR
Extra
Opleidings- Afname Onttrekking/
i.v.m.
Per saldo
Bijdrage kosten 2e oude FLO- storting VAR opleidingskosten onttrekking/
ABP
loopbaan
regeling
FLO
2e loopbaan
storting VAR
0
169.000 -249.464
-388.410
169.000
-219.410
0
177.000 -298.942
-357.864
177.000
-180.864
0
173.000 -355.100
-452.965
173.000
-279.965
0
168.000 -355.100
-514.611
168.000
-346.611
0
159.000 -355.100
-554.040
159.000
-395.040
0
159.000 -355.100
-637.140
159.000
-478.140
Tabel 3: verschillen tabel 1 en 2
Jaar
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Buitengewoon
verlof
-299.908
-382.078
-343.135
-281.489
-242.060
-158.960
Raming
-438.854
-441.000
-441.000
-441.000
-441.000
-441.000
De stortingen in de VAR zoals die nu voor 2015 t/m 2019 zijn geraamd liggen veel
lager dan in de kadernota 2009 destijds was aangegeven.
Het voorstel is om de begroting FLO aan te passen aan de huidige situatie en de
verschillen via de VAR te laten lopen. Een doorrekening van de VAR heeft
hiermee plaats gevonden. Meerjarig is de VAR daarmee nog ruim positief (€ 3,2
miljoen eind 2018). Op basis hiervan is ook bij bezuinigingsvoorstel 18
voorgesteld om de storting in de VAR in 2015 van € 1 miljoen niet te doen.
50