Download - Gemeente Vlissingen

Besluitenlijst B&W 11 februari 2014
561796 - 562184 Vaststellen verordening Wet Basisregistratie Personen (BRP)
B&W vragen de gemeenteraad een nieuwe verordening vast te stellen op grond van
de Wet basisregistratie personen (BRP). De verordening bevat nadere regels voor
gegevensverstrekking van personen.
563018 - Overeenkomst I&A - dienstverlening Orionis Walcheren
De gemeente Vlissingen sluit een overeenkomst voor de I&A dienstverlening met
Orionis Walcheren. De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar. Orionis gaat
gebruik maken van de nieuwe automatiseringsinfrastructuur die de gemeente
Vlissingen gaat aanbesteden in het voorjaar van 2014. Ook neemt Orionis bureauapparatuur af via de afdeling I&A Vlissingen-Middelburg.
561906 - Eindrapport verkenning samenwerking adviesraden Wmo Walcheren
B&W nemen kennis van de eindrapportage Verkenning samenwerking Adviesraden
Wmo Walcheren. Het rapport noemt mogelijkheden voor samenwerking van de
afzonderlijke Wmo adviesraden van Vlissingen, Middelburg en Veere.
561457 - Dienstverleningsovereenkomst samenwerking belastingen
Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland
Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland werken samen op het gebied van de
gemeentelijke belastingen en invorderingen. Hierover zijn afspraken gemaakt in een
dienstverleningsovereenkomst. B&W stellen deze vast. De samenwerking levert een
besparing op van € 65.000,- op de huidige samenwerking Middelburg - Vlissingen en
een extra besparing door de toetreding van Schouwen-Duiveland van € 50.000, - .
563220 - Aanwijzen strandpaviljoen Piet Hein als trouwlocatie
B&W wijzen strandpaviljoen Piet Hein aan als trouwlocatie. De strandpaviljoens Boka
Bizarro Beach en Kon-Tiki waren al eerder aangewezen als trouwlocatie. Nu zijn alle
drie de strandpaviljoens in Vlissingen trouwlocatie.
552194 - Deelname Waarstaatjegemeente.nl
Vlissingen neemt deel aan waarstaatjegemeente.nl. Dat is een website waarop de
gemeente gegevens plaatst en waarop zichtbaar is hoe de gemeente haar taken
uitoefent. Het is een instrument in het toezicht tussen gemeenten en provincies.
554966 - Besluit voorzieningen Wmo gemeente Vlissingen 2014 met toelichting
B&W stellen een nieuw besluit vast voor de Wmo voorzieningen. Het bevat nieuwe
uurtarieven van huishoudelijke hulp en huishoudelijke zorg.
561258 - Nota bodembeheer voor wegbermen (met bodemkwaliteitskaart).
B&W stellen deze nota vast. Het maakt hergebruik van grond en bagger van elders
in wegbermen mogelijk zonder dat aanvullend onderzoek nodig is.
561530 – Stand van zaken Zeeuws Kompas 2008 - 2015
‘Het Zeeuws Kompas’ geeft de aanpak weer van de zorg voor de kwetsbaren in
Zeeland. Bijvoorbeeld hoe de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang zijn
geregeld. Het document is dit jaar aan herziening toe. B&W nemen hier kennis van,
wachten de herziening af en informeren hierover de gemeenteraad.