Jaardocument 2013 Haagse Wijk- en Woonzorg

Jaardocument 2013
Haagse Wijk- en Woonzorg
Vastgesteld door de Raad van Bestuur op: 27 mei 2014
Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op: 27 mei 2014
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
1
Inhoudsopgave
Inleiding
1. Voorwoord
2. Maatschappelijk verslag
2.1.
Profiel van de organisatie
2.2.
Concernbeschrijving
2.3.
Besturingsmodel
2.4.
Organisatiestructuur
2.5.
Medezeggenschap
2.6.
Kerngegevens
2.7.
Werkgebied
2.8.
Belanghebbenden en samenwerkingsrelaties
2.9.
Personeelsinformatie
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
3.1.
Statuten en reglementen
3.2.
Raad van Bestuur
3.3.
Managementteam
3.4.
Raad van Toezicht
3.5.
Medezeggenschap
4. Beleid en resultaten
4.1.
Missie
4.2.
Visie
4.3.
Strategie en speerpunten
4.4.
Prestaties ten opzichte van de benchmark
4.5.
Verslag van het Managementteam
4.6.
Kwaliteitsbeleid
4.7.
Kwaliteitsbeleid gericht op cliënten
4.8.
Personeelsbeleid
4.9.
Financieel beleid
4.10.
Risicomanagement
5. Jaarrekening 2013
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
2
Inleiding
Haagse Wijk- en Woonzorg is een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling
het bieden van professionele en klantgerichte, verantwoorde en veilige zorg waarover in dit
jaardocument 2013 transparant verantwoording wordt afgelegd.
Zorgorganisaties zijn wettelijk verplicht om verantwoording af te leggen over de wijze waarop
zij de gelden vanuit de AWBZ, de WMO en de Zorgverzekeringswet besteden.
Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW Zorg) legt jaarlijks aan alle rechthebbenden en
belangstellenden verantwoording af over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de in
dat jaar geleverde prestaties door middel van voorliggend jaardocument.
Bij de totstandkoming van het jaardocument 2013 zijn de richtlijnen gevolgd van het ministerie
van VWS.
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, de volledigheid en juistheid
van het jaardocument. De Raad van Toezicht ziet toe op deze verantwoordelijkheid.
Naast de opstelling van dit maatschappelijke verslag en de jaarrekening wordt de landelijke
database in DigiMV gevuld. Deze bestaat uit diverse vragenlijsten over de kerngegevens en
de productiegegevens van HWW Zorg.
Het jaardocument inclusief de jaarrekening 2013 is met positieve adviezen van het MT, de
OR, de CCR en de Auditcommissie Finance & Control van de RvT, vastgesteld door de Raad
van Bestuur op 20 mei 2014.
De Raad van Toezicht heeft het jaardocument en de jaarrekening 2013 in de vergadering van
27 mei 2014, in aanwezigheid van de accountant, goedgekeurd.
De accountantsverklaring is opgenomen in de jaarrekening.
HWW Zorg publiceert het jaardocument op haar website (www.hwwzorg.nl).
Het jaardocument is tevens te vinden op de website www.jaarverslagenzorg.nl.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
3
1. Voorwoord
Voorwoord Raad van Bestuur
Ook dit jaar presenteren wij weer met genoegen ons jaardocument, waarin Haagse Wijk- en
Woonzorg verantwoording aflegt over de middelen die we hebben ingezet in 2013 en de
resultaten die we daarmee hebben bereikt.
Financieel gezond
Kort samengevat komt het erop neer dat we ook 2013 weer met een mooi positief resultaat
afsluiten. Zeker als we dit relateren aan onze historie waarbij HWW Zorg in 2009 is moeten
starten zonder eigen vermogen en om die reden financiële gezondheid als een van de
belangrijkste doelen hanteert. Daarmee garanderen we stabiliteit, toekomstzekerheid,
kwaliteit en veiligheid voor onze cliënten en voor onze medewerkers. Met het financiële
resultaat 2013, dat zelfs hoger ligt dan begroot en met de financiële resultaten die vanaf 2011
boven het gemiddelde in de VVT-markt liggen, bouwen we stapsgewijs een eigen vermogen
op dat vergelijkbaar is met de norm en standaard in onze sector. Eind 2013 hebben we een
weerstandsvermogen van rond de 12,4% en we streven er naar om zo snel mogelijk toe te
werken naar de landelijke norm van tussen de 15 en 20%. Hoe eerder we die norm bereikt
hebben, hoe eerder we het sparen hiervoor kunnen afbouwen en deze gelden weer kunnen
gebruiken voor extra investeringen in de innovatie van onze dienstverlening. Bovendien,
omdat we financieel gezonder zijn, heeft ook onze belangrijke relatie ‘’de bank’’ meer
vertrouwen in ons waardoor we een lagere rente betalen op leningen. Dus dat sparen levert
direct winst op. Onze huisbankier de Rabobank heeft ons ook in 2013 laten weten
vertrouwen te hebben in ons financiële beleid . Dat is iets om trots op te zijn. Want ons
financiële beleid betekent ook dat wij het, door onze historische situatie, iets zuiniger (1 %)
moeten doen dan collega-instellingen en bij marktwerking is dat geen eenvoudige opgave.
Toch is het ons samen gelukt om met veel creativiteit, betrokkenheid en loyaliteit deze enorme
prestatie te leveren. Een compliment waard!
Groei
Maar bij HWW Zorg gaat het niet om geld, dat is slechts een middel om onze doelen te
bereiken. Bij HWW Zorg draait het om zorg, ‘’Onderscheidende Zorg’’! Op basis van een
opgefriste missie en visie hebben we in 2013 samen onze schouders gezet onder
klantgerichte en professionele zorg, waaraan cliënten, verwijzers, financiers en medewerkers
de voorkeur geven. Gezien de landelijke ontwikkelingen om het zorgaanbod te beperken
willen we vooral focussen op groei in kwaliteit (‘’onderscheidende zorg’’). Dat hebben we laten
zien met de vele projecten die in 2013 gerealiseerd zijn bovenop de reguliere dienstverlening,
zoals de inzet van verpleegkundig consulenten in de wijk waardoor een betere relatie met de
huisarts is bereikt. En ook projecten zoals de intake nieuwe stijl, de aanpassing van het
cliëntdossier waardoor veiliger en vertrouwder zorg kan worden geleverd, het project
buitenlucht in de Stromenhof, waardoor we werken aan een betere fysieke en mentale
gezondheid van onze PG-cliënten en tenslotte onze medewerking aan de gemeentelijke
initiatieven voor de ‘’buurthuizen van de toekomst’’ waarmee we bijdragen aan onze
maatschappelijke en integrale verantwoordelijkheid voor goede zorg.
Kwaliteitsprojecten
In 2013 hebben we naast de reguliere zorg, een veertigtal extra voornemens gemaakt
waarover verderop in dit verslag verantwoording wordt afgelegd door per project aan te geven
wat het voorgenomen doel was, wat het resultaat en een verklaring van eventuele afwijkingen.
Onder het kopje ‘’vertrouwde zorg: bovengemiddeld cliëntgericht en innovatieve projecten’’
hebben we dan ook mooie resultaten bereikt op het gebied van mantelzorg, cliëntdossier,
medicatieveiligheid, zelfsturing in de wijkzorg, buitenlucht in de Stromenhof en de aansluiting
in de wijk door de buurthuisfunctie.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
4
Onder het kopje ‘’uitstekend georganiseerde zorg’’ hebben we ook goede resultaten bereikt bij
onder andere het wederom opleiden van een grote groep niveau 1 medewerkers naar niveau
2 of hoger, gemoderniseerde organisatiestructuren van de zorgdivisies, behandeldienst,
Woonzorg en wijkzorg, de verdere uitrol van het Risico Management Systeem (RMS), het
management development programma (MD), het functiehuis, de introductiedag voor nieuwe
medewerkers, en tenslotte een vastgoedvisie die vertaald is naar een meerjarenplan en
jaarplan onderhoud.
Samen
Ondanks dat we ons dat niet speciaal hadden voorgenomen, zie ik terugblikkend op 2013, dat
samenwerken een steeds beter instrument is om cliënt- en medewerkertevredenheid te
realiseren. Geen grootse meeslepende ambities, vergezichten en reorganisaties, maar een
cultuur van open communicatie, transparantie over besluiten, afspraken maken en nakomen,
projecten niet alleen starten maar vooral ook afmaken, respectvol met elkaar omgaan, zijn de
gedragselementen die zorgen dat HWW Zorg niet alleen voor cliënten een veilige en prettige
zorgverlener is, maar ook dat onze medewerkers geïnspireerd en gemotiveerd werken aan
klantgerichte en professionele dienstverlening. Bij het HWW-feest voor medewerkers in
september 2013 op het strand van Scheveningen, bleek ook dat juist in de onderlinge
samenwerking voor veel van onze collega’s de inspiratie ligt. Deze ontwikkeling heeft er dan
ook toe geleid dat voor 2014, samenwerken, zowel intern als extern, een speerpunt is
geworden.
Marktplaatsprocedure
Bij de doorstart in 2009 is vanuit VWS financiële steun toegekend en om daarbij eerlijke
marktwerking te realiseren is aan de stichting HWW Zorg een inspanningsverplichting
opgelegd om het geheel of delen te verkopen via de zogenoemde marktplaatsprocedure. De
afgelopen vier jaar is daar hard aan gewerkt maar bij het opmaken van de balans is
halverwege 2013, met steun van alle betrokken stakeholders, besloten dat het in het belang is
van de stichting, om zelfstandig voort te gaan. De marktplaatsprocedure is daarmee
afgesloten. In januari 2014 zijn de stichtingsstatuten hierop aangepast en gemoderniseerd op
basis van het landelijke model gebaseerd op de Governancecode.
Bouwen aan de toekomst
HWW Zorg bouwt verder en houdt de ingezette koers vast: een stabiele en zekere toekomst
voor cliënten en medewerkers, die voor HWW Zorg kiezen omdat HWW Zorg het verschil
maakt. Voor 2014 en verder staan ons weer vele uitdagingen te wachten.
De landelijke politiek die de AWBZ (via de Wet langdurige zorg (Wlz) en de uitbreiding WMO)
decentraliseert naar de gemeenten, inclusief de bijbehorende bezuinigingen tot soms wel
25%, heeft natuurlijk een grote impact voor VVT-aanbieders.
Met het grote aantal aanbieders in Den Haag (voor PV: 33, voor VP: 25, voor individuele
begeleiding: 29 en voor groepsbegeleiding: 14) wordt het extra spannend om onze ambitie
van onderscheidende zorg daadwerkelijk waar te maken.
Voor Woonzorg geldt dat in de regio Haaglanden per 2015, ondanks de toenemende
vergrijzing (in Haaglanden naar 26% ouderen) de indicaties ZZP 1 tot en met 3 verdwijnen en
ZZP 4 (en ZZP 9B) daalt (met mogelijk 50%) maar de indicaties ZZP 5, ZZP 6 en 7 stijgen.
Minder volume dus, maar een hogere zorgzwaarte. Voor wijkzorg zien we daarentegen
kansen omdat de extramuralisering en dus de zorgvraag voor Persoonlijke Verzorging groeit
en ook de vraag naar een VPT (volledig pakket thuis). De vraag naar extramurale begeleiding
zal overigens dalen.
Woonzorg zal zich dus moeten richten op een krimpscenario en wijkzorg op een
groeiscenario.
Het Zorgkantoor gaat uit van een toekomstige groei van met name de ziekten CVA, COPD,
dementie, diabetes, artrose en gezichtsstoornissen. HWW Zorg zal daaruit een keuze moeten
gaan maken om zich te specialiseren om naast de reeds bestaande speerpunten van collega
aanbieders in den Haag (Korsakov, crisisbedden, revalidatie, GGZ in ouderenzorg en jong
dementen) ons beter te onderscheiden bovenop de uitstekend georganiseerde basiszorg.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
5
Het inspelen op de gemeentelijke ontwikkelingen van Den Haag (door hen genoemd ‘’het
versterken van de social society’’), blijft een belangrijk aandachtspunt. Het beleid van de
gemeente is gericht op het verlagen van de tarieven, het stellen van strengere voorwaarden
en het aanscherpen van het beleid gericht op versobering. Dit zou zich moeten vertalen in een
grotere inzet van vrijwilligers en mantelzorgers, een verschuiving naar groepsbegeleiding,
meer participatie van burgers zelf en meer algemeen toegankelijke voorzieningen. Daarbij wil
de gemeente servicepunten in de wijk opzetten in de vorm van Centra voor Ouderen (CvO’s)
als inlooppunten en wil men tien sociale wijkteams inrichten.
Om op al deze cruciale ontwikkelingen in te spelen wordt in de loop van 2014 gewerkt aan
een nieuwe inspirerende strategische visie. Participatie van onze stakeholders, in- en extern is
daarbij een belangrijke insteek om te slagen bij het kiezen van de beste koers voor het HWW
Zorg van de toekomst. Na vaststelling van de nieuwe visie zal deze via de P&C-cyclus
vertaald worden in speerpunten voor 2015 en met name de aanpak om onze ambities
resultaatgericht te gaan realiseren.
Trots
Samen met alle enthousiaste en betrokken medewerkers, met alle kritische en loyale cliënten,
maar ook samen met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad bouwen we graag
ook in 2014 verder aan een onderscheidend HWW Zorg waar eenieder trots op is en met
plezier werkt of klant en ambassadeur van is.
De resultaten van 2013 zijn veelbelovend en graag wil ik eenieder die daaraan heeft
bijgedragen complimenteren en danken. HWW Zorg is een organisatie waaraan ik met trots
leiding wil blijven geven.
20 mei 2014
Mevrouw drs. (Lettie) A.M.J. van Atteveld
voorzitter Raad van Bestuur
Haagse Wijk- en Woonzorg
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
6
Voorwoord Raad van Toezicht
Nieuwe ruimte
In 2013 is duidelijk geworden dat de zogenoemde Marktplaats procedure – als nasleep van
het faillissement van Meavita - als afgerond kan worden beschouwd. Voor cliënten en
medewerkers is het een tijd geweest van extra onzekerheid. Nu kan HWW Zorg zich
zelfstandig op de toekomst richten en alle energie en aandacht besteden aan het leveren van
goede zorg in de gemeente Den Haag. Het is goed dat we de ballast van het verleden achter
ons kunnen laten en volop met de gehele organisatie met de juiste “focus” kunnen bouwen
aan de toekomst.
Landelijke ontwikkelingen
Er is nog steeds veel onduidelijkheid over de uiteindelijke inrichting van het Zorgstelsel en het
tempo van invoering. HWW Zorg heeft nog geen beeld hoe de verschuiving van AWBZ naar
WMO precies gaat plaatsvinden. Gemeenten – dus ook de Gemeente Den Haag – verkeren in
onzekerheid wat de consequenties zullen zijn van het kabinetsbeleid. Wij weten dus niet hoe
zich dat zal vertalen in concrete maatregelen. Wat we wel weten is dat onze intramurale
capaciteit voor een deel wordt afgebouwd en dat nieuwe wegen moeten worden ingeslagen
om onze rol te kunnen spelen in het nieuwe Zorgveld. Dat betekent allereerst onzekerheid
voor onze cliënten en vergt veel flexibiliteit van de HWW Zorg medewerkers in een tijd van
snelle veranderingen en nieuwe verhoudingen. In 2013 was dit onderwerp van gesprek
tussen RvB en RvT. Dat gesprek zetten wij voort in 2014.
Vanzelfsprekend betekent dat ook financiële onzekerheid. HWW Zorg heeft in 2013 een licht
dalende omzet gehad, een direct gevolg van het Kabinetsbeleid. Sinds het ontstaan van
HWW Zorg uit het faillissement van Meavita heeft de financiële situatie de bijzondere
aandacht gehad van de RvT. Mede gezien het Kabinetsbeleid is dat ook in 2013 het geval
geweest. Ondanks de moeilijke omstandigheden is het financiële resultaat over 2013 goed
en is een verdere stap naar een gezondere financiële positie. De echte uitdaging bestaat uit
het waarborgen van kwaliteit van zorg en zorgen dat de financiën op orde zijn. De RvT is van
mening dat in deze tijd van onzekerheden, HWW Zorg flexibiliteit en aanpassingsvermogen
heeft getoond om deze uitdagingen aan te gaan.
Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
De RvT en RvB hebben het afgelopen jaar op een zeer constructieve wijze samengewerkt,
waarbij de scherpte in het debat niet is gemeden. Belangrijke onderwerpen waren de
toekomst van HWW Zorg, de kwaliteit van zorg, vastgoed en de financiële performance. Alle
onderwerpen zullen in 2014 wederom veel aandacht vragen. Het afgelopen jaar is de basis
gelegd voor een nieuwe strategie van HWW Zorg, die we in 2014 afronden in intensieve
discussie tussen RvT en RvB.
RvT
De RvT heeft in 2013 in de gewenste omvang van vijf leden gefunctioneerd. Echter aan het
eind van het jaar hebben twee leden helaas aangekondigd afscheid te moeten nemen: de
voorzitter, de heer Bergs als gevolg van de regelgeving omtrent het maximale aantal
lidmaatschappen van RvT/RvC’s en het lid, de heer Stibbe door het aanvaarden van een
functie die niet verenigbaar is met het lidmaatschap van de RvT HWW Zorg. Beiden waren
zeer plezierige collega’s en hebben zich volledig ingezet voor HWW Zorg: de heer Bergs als
een kundig en diplomatiek voorzitter en de heer Stibbe als een constructieve en scherpe
toezichthouder. Wij danken beide leden van de RvT voor hun positieve en zeer waardevolle
bijdrage aan HWW Zorg.
De procedures voor opvolging zijn in 2013 gestart en ronden we af in de eerste helft van
2014.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
7
Jaarverslag 2013
In het jaarverslag van 2013 legt HWW Zorg verantwoording af over de prestaties die in 2013
zijn geleverd. De jaarrekening is besproken met de Voorzitter Raad van Bestuur en met de
accountant en geeft een getrouw beeld van hoe HWW Zorg heeft gefunctioneerd.
De Raad van Toezicht dankt alle medewerkers, vrijwilligers de OR en CCR voor hun grote
inzet voor HWW Zorg, maar vooral voor de cliënten. Op basis van deze inzet zijn wij vol
vertrouwen dat 2014 een nog beter jaar zal worden.
Den Haag, 20 mei 2014
Namens de Raad van Toezicht,
Dhr. ir. B.J. Pluijmers
Voorzitter
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
8
2. Maatschappelijk verslag 2013
2.1. Profiel van de organisatie
HWW Zorg levert verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) in de regio Den Haag. HWW
Zorg heeft daarvoor tien intramurale verpleeghuizen en woonzorglocaties en daarnaast
thuiszorg in alle wijken van Den Haag. Bovenop deze reguliere voorzieningen biedt HWW
Zorg specialistische verpleegkundige zorg thuis, thuisbegeleiding en diverse aanvullende
diensten. Binnen de centrale kaders van HWW Zorg bieden de verpleeghuizen en
woonzorglocaties een eigen “couleur locale”, waarmee HWW Zorg maatwerk en klantgerichte
zorg wil bieden aan cliënten en een onderscheidend zorgaanbod.
Algemene identificatiegegevens
Haagse Wijk- en Woonzorg
Algemeen Bezoekadres
Binckhorstlaan 303
2516 BC Den Haag
Postbus 93112
2509 AA Den Haag
T 070 37950 00 (klantenservice)
E [email protected]
KVK: 27336321
2.2. Concernbeschrijving
De stichting Continuering Uitvoering AWBZ West, handelend onder de naam Haagse Wijk- en
Woonzorg (HWW Zorg), is opgericht d.d. 7 februari 2009, met als doel (tijdelijk) de AWBZactiviteiten van het op 9 maart 2009 failliet verklaarde Meavita West voort te zetten. HWW
Zorg heeft daarbij op 13 maart 2009, met terugwerkende kracht per 24 februari 2009, de
zorgactiviteiten en arbeidsovereenkomsten van medewerkers overgenomen waarmee de
continuïteit van zorg en werkgelegenheid is gegarandeerd. Op 8 januari 2014 zijn de statuten
aangepast en werkt de stichting onder de naam Haagse Wijk- en Woonzorg.
2.3. Besturingsmodel
Conform de eigen statuten en volgens de landelijke zorgbrede governancecode zijn voor de
stichting een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht ingesteld. De Raad van Bestuur
draagt de eindverantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de organisatie,
de realisatie van strategie en beleid en de realisatie van de in het jaarplan gestelde doelen.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de
realisatie van het doel van de stichting en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Verder
bepaalt de Raad van Toezicht de samenstelling en beloning van de Raad van Bestuur. In
2011 heeft de Raad van Toezicht besloten een vacature binnen de Raad van Bestuur niet in
te vullen, gezien de toen geldende omstandigheden, en wordt gewerkt met een eenhoofdige
Raad van Bestuur. Nadere informatie met betrekking tot de Raad van Bestuur en Raad van
Toezicht is opgenomen in hoofdstuk 4.
2.4. Organisatiestructuur
De primaire (in- en extramurale) zorg was tot 2012 regionaal opgesplitst, in vier stadsdelen en
daarnaast een centrale afdeling ‘’kennis en behandelcentrum’’ (KBC).
Dit model is in 2013 aangepast naar een structuur gericht op de zorgprocessen die HWW
Zorg de cliënten aanbiedt. Dit heeft geresulteerd in een structuur met drie zorgdivisies:
-
wijkzorg
woonzorg
behandeldienst
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
9
Dit zijn resultaatverantwoordelijke eenheden aangestuurd door een divisiemanager, tevens lid
van het Managementteam (MT). De divisiemanagers rapporteren rechtstreeks aan de Raad
van Bestuur.
Ter facilitering van het primair proces zijn twee ondersteunende afdelingen ingericht:
- bedrijfsvoering
- P&O
Deze afdelingen worden eveneens door een manager aangestuurd, die lid is van het
Managementteam (MT) en rechtstreeks aan de Raad van Bestuur rapporteert.
Daarnaast functioneert een aantal stafafdelingen rechtstreeks onder de Raad van Bestuur:
-
het stafbureau Kwaliteit
de afdeling communicatie
de afdeling control
Organogram
2.5. Medezeggenschap
Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen (WMCZ) beschikt HWW Zorg over respectievelijk een ondernemingsraad en
een cliënten medezeggenschapstructuur, bestaande uit de centrale cliëntenraad HWW Zorg
(CCR) en een cliëntenraad per locatie (LCR) en de cliëntenraad Wijkzorg. Deze
medezeggenschapsorganen werken volgens de afspraken en bevoegdheden van de WOR,
respectievelijk de WMCZ.
2.6. Kerngegevens
AWBZ-zorg
HWW Zorg verleent als maatschappelijke onderneming klantgerichte en professionele, veilige
en verantwoorde zorg door middel van doelmatige en transparante bedrijfsvoering. De cliënt
en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften staan bij de zorgverlening centraal en
zorgverlening geschiedt zodanig dat de beschikbare middelen zo effectief en doelmatig
mogelijk worden aangewend.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
10
AWBZ-functies geleverd door het concern
Functie
Ja/nee
Persoonlijke verzorging
ja
Verpleging
ja
Begeleiding
ja
Behandeling
ja
Verblijf op grond van de AWBZ
ja
Overige AWBZ-functies geleverd door het concern
Prestatie
Ja/nee
Uitleen verpleegartikelen
ja
Advies, instructie en voorlichting
ja
Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg
HWW Zorg richt zich op de zorgbehoevende inwoners van Den Haag.
Doelgroep
Ja/nee
Somatische aandoening of beperking
ja
Psychogeriatrische aandoening of
beperking
ja
Psychiatrische aandoening
ja
Lichamelijke handicap
ja
Verstandelijke handicap
ja
Binnen de genoemde doelgroepen specialiseert HWW Zorg zich onder meer door de stroke
unit CVA (in verpleeghuis Vrederust-West), de teams voor extramurale specialistische zorg en
de teams voor thuisbegeleiding.
Als zorgaanbieder en werkgever heeft HWW Zorg oog voor diverse culturen en religies. Dit is
dan ook zichtbaar binnen de verschillende locaties, waaronder verpleeghuis De
Schildershoek, het huis is even kleurrijk en multicultureel als haar omgeving.
Kerngegevens
Aantal/bedrag
Cliënten
Aantal
Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar
987
Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar
918
Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar
121
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
11
Aantal extramurale cliënten (exclusief cliënten dagactiviteiten en
Wmo-zorg) per einde verslagjaar
2986
Capaciteit
Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde
verslagjaar
1064
Productie
Aantal
Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar
350.213
Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar
328.357
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar
34.585
Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief
dagactiviteiten en Wmo-zorg)
689.436
Personeel
Aantal
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
2043
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
1478,6
Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen
5.126.122
Bedrijfsopbrengsten
Bedrag in euro's
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar
110.471.132
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
98.400.365
Waarvan opbrengsten DBC
5.785.859
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
6.284.908
2.7. Werkgebied
HWW Zorg verricht haar in- en extramurale activiteiten binnen de regio Haaglanden en richt
zich hierbij hoofdzakelijk op de inwoners van de gemeente Den Haag.
Nr
Regio
Ja/nee
19
Haaglanden
ja
De wijkzorg wordt deels geleverd vanuit de woonzorglocaties (zie hieronder) en deels, in het
kader van het proefproject Thuis in de Wijk, vanuit wijklocaties. Daarnaast wordt er
Thuisbegeleiding geleverd vanuit de diverse Centra voor Jeugd en Gezin verspreidt over de
Haagse regio en dagactiviteiten op de locatie in de Paulus Potterstraat. In 2013 zijn twee
Thuis in de wijklocaties ingericht, te weten aan de Laan van Meerdervoort en in de
Campanulastraat. Hierdoor is HWW Zorg zichtbaarder aanwezig in de wijk en kunnen
wijkbewoners met zorgvragen dichtbij huis terecht.
De intramurale zorg wordt verleend in tien woonzorg locaties, die als volgt over de stad zijn
verspreid:
Verpleeghuis Houtwijk
Verpleeghuis De Eshoeve
Architect Duikerstraat 19
Doorniksestraat 150
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
2552 ZV Den Haag
2587 AZ Den Haag
12
Verpleeghuis De Residentie
Verpleeghuis De Schildershoek
Verpleeghuis De Stromenhof
Verpleeghuis Vrederust-West
Woonzorgcentrum Ametisthorst
Woonzorgcentrum Moerwijk
Woonzorgcentrum Op de Laan
Woonzorgcentrum Rivierenbuurt
Zorghuis dr. W. Drees
Doorniksestraat 152
Jacob Catsstraat 325
Scheldestraat 76 A
Schuttersdreef 125-127
Ametisthorst 9
Twickelstraat 120
Laan van Meerdervoort 110-112
Christoffel Plantijnstraat 3
Morsestraat 19
2587 AZ Den Haag
2515 GK Den Haag
2515 TG Den Haag
2542 XA Den Haag
2592 HD Den Haag
2531 RB Den Haag
2517 AS Den Haag
2515 TZ Den Haag
2517 PM Den Haag
2.8. Belanghebbenden en samenwerkingsrelaties
Naast de primair belanghebbenden, de cliënten, heeft HWW Zorg externe stakeholders. Dit
zijn onder meer de huisartsen en ziekenhuizen (verwijzers), verzekeraars, het zorgkantoor en
de banken (als financiers), IGZ, VWS, NZa, cliëntverenigingen, brancheorganisaties en
(lokale) overheden. Voor HWW Zorg geldt ook voor deze partners dat klantgerichtheid van
toepassing is. Daarbij wordt gestreefd naar langdurige samenwerkingsrelaties. De
stakeholders spelen voor HWW Zorg een belangrijke rol bij het behalen van haar doelen.
Hieronder worden de belangrijkste samenwerkingsrelaties genoemd.














ActiZ (landelijke branche samenwerking)
Zorgscala (regionale branchevereniging) en collega-aanbieders in Den Haag
Stichting Transmurale Zorg Haaglanden (ketensamenwerking)
Ziekenhuizen regio Haaglanden
Huisartsen
Bureau Jeugdzorg Haaglanden
Parnassia Bavogroep
Middin
Stichting Woonservicewijken Escamp
Stichting Woonservicewijken Centrum
Stichting Woonservicewijken Loosduinen/Segbroek
Stichting R.K. Hospicegroep
Sophia Revalidatiecentrum
Stichting Lijn 1
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
13











Mr L. Visserhuis
Zorgkantoor Haaglanden
College voor Zorgverzekeringen
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Verzekeraars en Zorgkantoor
Gemeente Den Haag:
o Tafel van kwaliteit
o Stedelijke Alliantie
o Strategisch Keten Overleg (SKO)
Ministerie van VWS
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
ROC Mondriaan (Raad van Advies)
Woningbouwcorporatie Vestia en Haagwonen
2.9. Personeelsinformatie
A) Personeel in
loondienst
Salarissen personeel in
loondienst in verslagjaar
in euro’s
Aantal werkzame Aantal FTE
personen per
per einde
einde verslagjaar verslagjaar
1) Personeel cliëntgebonden functies in loondienst (excl. BBL)
Verpleegkundig, verzorgend en
sociaalpedagogisch personeel
36.787.705
1512
1054,6
Medisch en sociaal
wetenschappelijke functies
1.466.064
19
16,6
Overige personeel
patiënt/cliëntgebonden functies in
loondienst
5.706.058
154
118,6
Subtotaal personeel
patiënt/cliëntgebonden functies in
loondienst
43.959.827
1.685
1.189,8
2) Leerling-verpleegkundig, verzorgend en sociaal (ped)agogisch personeel in loondienst
Leerling verpleegkundig, verzorgend
en sociaalpedagogisch personeel in
loondienst
2.292.274
62
51,5
3) Management en ondersteunend personeel in loondienst
Personeel algemene en
administratieve functies
6.406.483
137
119,8
Personeel hotelfuncties
3.880.996
135
98,7
656.370
24
18,8
10.943.849
296
237,3
Personeel terrein- en gebouw
gebonden functies
Subtotaal management en
ondersteunend personeel in
loondienst
4) Overig personeel in loondienst
Overig personeel in loondienst
Totaal personeel in loondienst
n.v.t
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
n.v.t
57.195.950
n.v.t
2.043
1.478,6
14
Verloop personeel
Verloop personeel
Aantal
personen
108
177
Instroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar
Uitstroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar
Aantal
FTE
87,7
118,0
Ziekteverzuim
Verzuim
Verzuimpercentage
6,4%
Vacatures
Vacatures
Totaal aantal
vacatures per
einde verslagjaar
Totaal personeel
Waarvan personeel met cliëntgebonden functies
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
Aantal moeilijk vervulbare
vacatures per einde verslagjaar
12
11
0
0
15
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
3.1. Statuten en reglementen (Governancecode)
De statuten van HWW Zorg zijn in januari 2014 geactualiseerd op het zelfstandig
voortbestaan en op de landelijke model statuten en reglementen (governancecode). In de
reglementen zijn ook afspraken opgenomen over de informatievoorziening door de Raad van
Bestuur aan de Raad van Toezicht. Deze informatievoorziening wordt jaarlijks geëvalueerd.
Eind 2011 is tevens besloten om volgens de Governance Code een Raad van Toezichtauditcommissie Kwaliteit & Veiligheid en een Raad van Toezicht-auditcommissie Finance &
Control in te stellen. Daarnaast is besloten dat de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van
Toezicht de remuneratiecommissie vormen. Hiervoor zijn reglementen opgesteld welke door
de Raad van Toezicht zijn vastgesteld in 2012 en in 2014 worden geëvalueerd.
HWW Zorg hanteert de Zorgbrede Governance Code teneinde goed bestuur, toezicht en
verantwoording te borgen. Organisatie en bestuursmodel zijn conform de code ingericht en
doen daarbij recht aan het unieke karakter als maatschappelijke onderneming.
Met het jaardocument legt HWW Zorg transparant verantwoording af over het in het
verslagjaar gevoerde beleid en over de in dat jaar geleverde prestaties. De Raad van Bestuur
en Raad van Toezicht worden in onderstaande paragrafen verder toegelicht. De
Klokkenluidersregeling is in april 2012 vastgesteld en wordt jaarlijks onder de aandacht van
alle medewerkers gebracht.
Het recht van enquête als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is statutair vastgelegd en komt
toe aan de cliëntenraad van HWW Zorg.
De externe accountant wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De accountant verricht bij
voorkeur geen advieswerkzaamheden voor de stichting en maakt, indien dit in het te
controleren boekjaar wel is gebeurd, in het verslag over de jaarrekening melding van de in dat
jaar verrichte advieswerkzaamheden.
3.2. Raad van Bestuur
Mw. drs. A.M.J. van Atteveld
functie
voorzitter Raad van
Bestuur
P periode
0 vanaf 1 oktober
2011 tot heden
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting
HWW Zorg. Zij is daarbij onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van de (statutaire)
doelstellingen van de organisatie, de strategie en het beleid, de daaruit voortvloeiende
resultatenontwikkeling en de kwaliteit en veiligheid van zorg (waaronder de risicobeheersing).
De Raad van Bestuur legt hierover periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Mevrouw drs. A.M.J. van Atteveld
Functie
Relevante nevenfuncties
Voorzitter Raad van Bestuur
Lid Raad van Commissarissen AAG Den Bosch
Lid bestuur Zorgscala
Lid bestuur Stichting Transmurale Zorg
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
16
De bevoegdheden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn statutair vastgelegd.
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen tussen de Raad
van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn nader uitgewerkt in een vastgesteld reglement
Raad van Toezicht en een vastgesteld reglement Raad van Bestuur.
De bezoldiging van de Raad van Bestuur is vastgesteld door de Raad van Toezicht, met
inachtneming van en passend binnen de kaders van de Beloningscode Bestuurders in de
Zorg (BBZ) van de NVZD/NVTZ.
Het functioneren van de
Raad van Bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd door de
remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht, door middel van een evaluatiegesprek
waarvan het verslag bekend wordt gemaakt aan alle leden van de Raad van Toezicht.
3.3. Managementteam (MT)
Samenstelling op 31 december 2013:
Lettie van Atteveld
Tea Boudesteijn
Karin Burggraaf
Leslie Voerman
Jan-Hein Broekman
Pieter Cornelissen
John Meijboom
voorzitter Raad van Bestuur
divisiemanager behandeldienst
divisiemanager woonzorg
divisiemanager wijkzorg
manager P&O
concerncontroller
manager bedrijfsvoering
De samenstelling van het MT is in de loop van 2013 gewijzigd (van zeven naar zes personen,
exclusief de Raad van Bestuur-voorzitter) als gevolg van de eerder vermelde wijziging van de
organisatiestructuur.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
17
3.4. Raad van Toezicht
3.4.1. Profielen RvT
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf onafhankelijke leden. Voor de leden van de Raad van
Toezicht is, volgens de Governancecode en het RvT-reglement, een generieke profielschets
opgesteld waar de Raad van Toezicht in zijn geheel aan moet voldoen. In dit profiel staat
beschreven dat uiteenlopende achtergronden en kennisgebieden in de Raad van Toezicht
vertegenwoordigd moeten zijn. Daarbij wordt gestreefd naar een zekere diversiteit. De
generieke profielschets vormt het uitgangspunt voor de invulling van eventuele vacatures,
uiteraard met inachtneming van de statuten en reglementen. De samenstelling van de Raad
van Toezicht kent specifieke deskundigheden afgestemd op de ontwikkelingsfase waarin
HWW Zorg zich bevindt in 2013.
Samenstelling van de Raad van Toezicht in 2013:
De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2013 uit de volgende leden:
De heer J.M. Bergs, voorzitter
De heer ir. B.J. Pluijmers, vicevoorzitter
Mevrouw drs. M.E. Rompa-Kunst, lid
De heer mr. F.D. Stibbe, lid
De heer drs. L.A. Bosveld, lid
3.4.2. RvT-reglement
De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een
reglement. Dit reglement, tezamen met de statuten van HWW Zorg, geeft de bevoegdheden
en verantwoordelijkheden weer over het toezicht op de Raad van Bestuur, evenals over het
functioneren van de Raad van Toezicht zelf. Het reglement van de Raad van Toezicht is
gebaseerd op het modelreglement van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in
Zorginstellingen (NVTZ).
3.4.3. Honorering en functioneren
De toezichthouders ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van HWW Zorg een
jaarlijks door de Raad van Toezicht vast te stellen vergoeding. Conform de Governance Code
wordt deze vergoeding openbaar gemaakt in de jaarverantwoording.
De vergoeding voor de Raad van Toezicht was in 2013 gebaseerd op de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In de jaarrekening zijn
de specificaties van de vergoedingen opgenomen.
De evaluatie van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht heeft op 9 juli 2013.
plaatsgevonden. Hiervan is een verslag gemaakt dat onderling is besproken en waarover de
RvB is geïnformeerd.
3.4.4. Rooster van aftreden
Naam
Functie
Aangetreden
voorzitter
01-02-2010
vicevoorzitter
03-05-2010
Mw. drs. M.E. Rompa-Kunst
lid
01-02-2009
Dhr. mr. F.D. Stibbe
lid
01-04-2010
01-01-2014
Dhr. drs. L.A. Bosveld
lid
30-05-2012
01-06-2016
Dhr. J.M. Bergs
Dhr. ir. B.J. Pluijmers
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
Herbenoemd
Aftreden
01-02-2014
08-04-2014
tot voorzitter
01-01-2012
08-04-2018
31-12-2015
18
3.4.5.
Raad van Toezicht verslag
De Raad van Toezicht heeft gedurende het verslagjaar zeven maal vergaderd, naast de
vergaderingen van de auditcommissie Finance & Control en de vergaderingen van de
auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid. In nagenoeg alle vergaderingen is de Raad voltallig
aanwezig geweest. De Raad van Toezicht laat zich in haar beraadslaging altijd leiden door de
maatschappelijke opdracht die zij hebben en dat is het uitgangspunt bij alle beoordelingen.
De agenda van de Raad van Toezicht kenmerkt zich door vaste bespreekpunten, die elke
vergadering geagendeerd worden, zoals de meest actuele financiële maandrapportage en de
voortgang in de marktplaatsprocedure. Daarnaast stelt de Raad van Bestuur voorafgaand aan
elke vergadering een actualiteiten- en risico-overzicht op ten behoeve van de Raad van
Toezicht. Tevens ontvangt de Raad van Toezicht ter informatie elke vergadering een
diversiteit aan ingekomen stukken.
Tijdens de februari vergadering is stand van zaken met betrekking tot de
marktplaatsprocedure besproken. Ook is het aanpassen, conform de contractueel
afgesproken indexering, van het salaris voorzitter Raad van Bestuur ter vergadering
goedgekeurd. Tevens is het Treasury jaarverslag 2012 en het Treasury jaarplan 2013
besproken en goedgekeurd. Daarnaast is de managementletter, het wijzigen van de
organisatiestructuur woonzorg en de door de regering aangekondigde bezuinigingen ten
aanzien van extramuralisering, uitvoerig besproken.
In de april vergadering is aandacht besteed aan het thema Thuis in de Wijk, een pilot die loopt
binnen wijkzorg en is gebaseerd op kleinschalige zelfsturende wijkteams, waarbij het
uitgangspunt is dat de zorginhoudelijke kwaliteit en de cliënt- en medewerkerstevredenheid
aantoonbaar verbeterd en financieel gezond moeten zijn, na het eindigen van de pilot.
Ook is er door middel van het thema Scheiden Wonen en Zorg gesproken over het
aangekondigde regeringsbeleid van de extramuralisering in de zorg en de gevolgen hiervan
voor HWW Zorg. Uitgebreid is stilgestaan bij de jarenlange inspanningsverplichting ten
aanzien van de marktplaatsprocedure en het voorbereiden van een afronding hiervan.
Als gevolg van de gewijzigde zorgstructuur intramuraal en een herverdeling van portefeuilles
is de procuratieregeling aangepast en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
In de mei vergadering is in aanwezigheid van de accountant het jaardocument en de
jaarrekening 2012 besproken en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft
de Raad van Toezicht decharge verleend aan de voorzitter Raad van Bestuur voor het
bestuur en beheer in het jaar 2012. Opnieuw is uitgebreid gesproken over de
marktplaatsprocedure
In de vergadering van juli is uitvoerig gesproken over het zelfstandig voortbestaan van HWW
Zorg en wordt afgesproken om met behulp van een extern deskundig bureau, in samenspraak
met externe en interne stakeholders te komen tot een nieuwe strategische visie. Daarnaast is
het risicomanagementsysteem en de belangrijkste risico’s die Raad van Toezicht ervaart,
besproken om deze risico’s te monitoren en te beheersen. Tevens heeft de Raad van
Toezicht kennisgenomen van het beleidskader 2014.
Aansluitend aan de reguliere vergadering heeft de evaluatie van het functioneren van de
Raad van Toezicht in besloten kring plaats gevonden. Tijdens dit overleg kondigde de
voorzitter Raad van Toezicht zijn vertrek aan per februari 2014.
Tijdens de oktober vergadering is een tweetal thema’s geagendeerd. Er is een presentatie
gegeven over de visie en het verbeterplan van Verpleeghuis De Schildershoek. Daarnaast is
er een presentatie verzorgd over kwaliteit en veiligheid. Ook is het voorstel voor de
statutenwijziging besproken, welke volledig zijn gebaseerd op het landelijke referentiemodel
van de NVZD/NVTZ, dit gezien het feit dat de NZa op 30 juli 2013 akkoord is gegaan met het
beëindigen van de marktplaatsprocedure. De Raad van Toezicht is akkoord gegaan met het
voorstel van de Raad van Bestuur voor statutenwijziging en mandateert de voorzitter Raad
van Bestuur zorg te dragen voor de afwikkeling bij de notaris.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
19
Naar aanleiding van het aangekondigde vertrek van de voorzitter Raad van Toezicht is het
rooster van aan- en aftreden Raad van Toezicht besproken en is de profielschets voor de
vacature voorzitter Raad van Toezicht besproken en geaccordeerd. Tevens is bepaald dat de
werving door een extern bureau zal worden verricht.
Daarnaast heeft in oktober een extra vergadering plaats gevonden vanwege het aanvaarden
van een andere functie van één van de leden van de Raad van Toezicht (bij het
accountantsbureau van HWW Zorg en om hiermee belangenverstrengeling te voorkomen),
waarmee er een tweede vacature binnen de Raad van Toezicht ontstond. De
wervingsprocedure is besproken en vastgesteld.
In de december vergadering is het thema vastgoed besproken en is er een presentatie
gegeven met betrekking tot de visie op vastgoed, het beleid en de (meerjaren)onderhoudsplannen. Daarnaast is het jaarplan en de begroting 2014 besproken en
goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Tevens is er op voorstel van de accountant een
aanvullende en ontbrekende bepaling op de statuten besproken en goedgekeurd door de
Raad van Toezicht. Vanwege de statutenwijziging, welke aangepast is conform de meest
recente wet- en regelgeving, zijn in deze vergadering ook reglementen Raad van Toezicht en
Raad van Bestuur, welke volledig gebaseerd zijn op het landelijke model geadviseerd door de
NVZT en NVZD, geactualiseerd en goedgekeurd. Tevens is het informatieprotocol Raad van
Toezicht opnieuw goedgekeurd. Ook is in deze vergadering de bezoldiging Raad van Toezicht
2014, gebaseerd op de normbedragen van de WNT, besproken en vastgesteld.
Een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht is aanwezig geweest bij het halfjaarlijkse
overleg met de Centrale Cliëntenraad op 21 mei 2013 en op 26 november 2013.
Ook is er een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht aanwezig geweest bij het
halfjaarlijkse WOR-artikel 24 overlegvergaderingen met de ondernemingsraad op 14 mei en
19 november 2013.
Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid van de Raad van Toezicht
De Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid van de Raad van Toezicht heeft de taak en
verantwoordelijkheid om de Raad van Toezicht te adviseren. De Auditcommissie komt in
principe vier maal per jaar bijeen en voorts zodra hier behoefte aan bestaat.
Vaste agendapunten voor de Auditcommissie zijn:
 De (twee)jaarlijkse rapportages (CQ / ZI);
 De meest recente kwartaalrapportage (ZI)
 Het kwaliteitssysteem (HKZ) van HWW Zorg;
 De IGZ-meldingen en rapportages;
 De kwartaaloverzichten klachten cliënten;
 De HKZ-auditrapportages
 De rapportage vanuit het Risico Management systeem op het gebied van kwaliteit.
Daarnaast is in 2013 de visie op kwaliteit in de auditcommissie besproken.
Auditcommissie Finance & Control van de Raad van Toezicht
De Auditcommissie Finance & Control van de Raad van Toezicht heeft de taak en de
verantwoordelijkheid om de Raad van Toezicht te adviseren. De Auditcommissie komt in
principe vier maal per jaar bijeen en voorts zodra hier behoefte aan bestaat.
Vaste agendapunten voor de Auditcommissie zijn:
 Financiële maandrapportage
 Risicobeheersing
 Treasury

Vastgoed

Begroting
 Jaarrekening
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
20
Nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht op 31 december 2013
Dhr. J.M. Bergs
Voorzitter Raad van Toezicht
Voorzitter remuneratiecommissie
Lid auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid
Functie
Relevante nevenfuncties
Zelfstandig adviseur Bergs’ Business



MarfoFoodGroup, voorzitter Raad van Commissarissen
Zorggroep RSZK, voorzitter Raad van Toezicht
Woningstichting de Kempen, voorzitter Raad van
Commissarissen
NEOS, lid Raad van Toezicht

Dhr. ir. B.J. Pluijmers
Vicevoorzitter Raad van Toezicht
Functie
Directeur strategie en portefeuillemanagement
woningcorporatie Havensteder
Relevante nevenfuncties







Mw. drs. M.E. Rompa
Partners for Healthy Cities, lid van de Board
VVE 010, vice voorzitter Raad van Commissarissen
Maaskoepel, lid van het bestuur
European Federation for Living, chairman executive
board
Stichting Vernieuwing Bouw, lid stuurgroep
Ketenintegratie in de Woningbouw
TU-Delft/Erasmus Universiteit, Master City
Development, lid Adviesraad
Universiteit Nyenrode, platform supply chain
excellence, lid Adviesraad
Lid Raad van Toezicht
voorzitter auditcommissie Kwaliteit &Veiligheid
Relevante nevenfuncties










Portaal, voorzitter Raad van Commissarissen
Reumafonds, bestuurslid
Syntrus Achmea Vastgoed, lid Raad van Toezicht,
Vivium Zorggroep, voorzitter Raad van Toezicht
Brancheorganisatie Kinderopvang, Voorzitter
Van Spaendonckgroep, commissaris
St. Franciscus /Vlietland groep
lid Raad van Toezicht
Bureau Jeugdzorg Utrecht
voorzitter Raad van Toezicht
Frieslab, Voorzitter Stuurgroep
Panteia, lid Raad van Commissarissen
Dhr. ir. F.D. Stibbe
Lid Raad van Toezicht
Functie
Partner DLA Piper
Relevante nevenfuncties

DLA Piper International LLP, lid Audit Committee tot
september 2013
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
21
Dhr. drs. L.A. Bosveld
Lid Raad van Toezicht,
voorzitter auditcommissie Finance &Control
Functie
Lid van de Raad van Bestuur Woningcorporatie Ymere
Relevante nevenfuncties




Lid deelnemersraad WSW tot 01-07-2013
Bestuurslid Stichting Boom Ruygrok
Bestuurder Stichting Vrienden Ymere
Bestuurder Stichting Colonnade DuHaf Holding
3.5. Medezeggenschap
Cliëntenraad
Conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) beschikt HWW Zorg
over een cliëntenmedezeggenschapstructuur. Alle woonzorglocaties, evenals de wijkzorg
beschikken in het verslagjaar over een cliëntenraad. Locatie-overstijgende onderwerpen
worden behandeld door de Centrale Cliëntenraad (CCR) HWW Zorg. De cliëntenraden
worden ondersteund en gefaciliteerd zodat deze hun taken naar behoren kunnen uitoefenen.
De organisatie is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV).
Centrale Cliëntenraad HWW Zorg
De Centrale Cliëntenraad (CCR) bestaat uit maximaal negen vertegenwoordigers woonzorg
(één per lokale cliëntenraad, ieder lid met één plaatsvervanger) en maximaal vier
vertegenwoordigers extramuraal (cliëntenraad wijkzorg ook met plaatsvervanger). De CCR
heeft een onafhankelijke voorzitter, mevrouw Th.L. Blom – de Kock van Leeuwen. De CCR
wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, mevrouw J.I. Zeijlmans van Emmichoven.
Een delegatie van de Raad van Toezicht is tweemaal aanwezig geweest bij een
overlegvergadering tussen de CCR en de voorzitter Raad van Bestuur.
Heeft uw organisatie een cliëntenraad?
Ja. Alle intramurale locaties, evenals wijkzorg, beschikken over een cliëntenraad. Locatieoverstijgende onderwerpen worden behandeld door de Centrale Cliëntenraad (CCR).
Wordt/worden de cliëntenraad/raden in financiële zin ondersteund conform de
modelfinancieringsregeling, zoals afgesproken in het gezamenlijk stimuleringsprogramma
medezeggenschap cliënten (uitkomsten van overleg, ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC,
LSR, NFU, NVZ van 18 juni 2009)?
Ja, in algemene zin voldoet HWW Zorg aan deze regeling. De Raad van Bestuur ondersteunt
en faciliteert de CCR en stelt daarbij faciliteiten, ambtelijke ondersteuning en materiële
middelen ter beschikking opdat de CCR zijn taak naar behoren kan uitoefenen. Er is
bijvoorbeeld een vacatieregeling. Ook Cliëntenraad Wijkzorg krijgt ambtelijke ondersteuning.
Zijn er het afgelopen jaar door de cliëntenraad adviezen uitgebracht, zo ja hoeveel?
Ja. Er zijn elf adviezen uitgebracht. De volgende adviezen zijn uitgebracht:
- Advies CQ meting 2013.
- Advies verstrekking alcohol en tabak
- Advies BOPZ-beleid.
- Advies vernieuwde format cliëntdossier intramuraal
- Advies ECD
- Voordracht mevrouw G. Wiraatmadja
- Voordracht de heer J. Mittertreiner
- Advies Jaardocument 2012.
- Advies Jaarplan 2014 en Begroting 2014
- Advies Visie op Kwaliteit
Aanpassing zorgovereenkomsten met en zonder verblijf
Zijn er het afgelopen jaar door de cliëntenraad ongevraagde adviezen uitgebracht, zo ja
hoeveel? Nee, er zijn geen ongevraagde adviezen uitgebracht.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
22
Hebben deze adviezen tot maatregelen geleid in
Ja, 75 - 100%
de instelling? Geef hier een percentage.
Heeft uw concern een commissie van vertrouwenslieden ingesteld? Nee.
Heeft uw concern zich aangesloten bij een landelijke commissie?
Ja, bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV).
Samenstelling CCR
Naam
Mevrouw Th. L. Blom –
De Kock van Leeuwen
De heer H.W.L. Bogers
Mevrouw H. Busking-v.d Lelij
Functie
voorzitter
Toelichting
onafhankelijk
Van
Tot en met
01.01.2013 31.12.2013
lid
lid
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
De heer R.J. Feber
De heer R.J.A. van Hassel
Mevrouw E.P. Knol
De heer R. Lamens
Mevrouw drs. M.S. van
Leeuwen
De heer A.W. van der Lem
Mevrouw M. Minderman-van
der Kleij
De heer J. Mittertreiner
De heer W.J. Nijhuis
Mevrouw I. Polderman Boerman
De heer I.B. Rasmijn
Mevrouw C.P. Schaafsma
Mevrouw A.M.Th.
Schuller
Mevrouw M. Sikkes
De heer O.F.M. de Silva
Mevrouw mr. drs. J.O.M. de
Vreese
Mevrouw M. Westenberg
Mevrouw G. Wiraatmadja
De heer Th.H.D.
Zuidwijk
Mevrouw M.H.J. van
Wieringen
Mevrouw J.I. Zeijlmans
Van Emmichoven
lid
lid
plv. lid
plv. lid
lid
CR De Schildershoek
CR Zorghuis dr. W.
Drees
CR Wijkzorg
CR Wijkzorg
CR Wijkzorg
CR De Schildershoek
CR Wijkzorg
lid
lid
CR Vrederust West
CR Op de Laan
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
plv. lid
plv. lid
lid
CR Houtwijk
CR Moerwijk
CR Wijkzorg
04.06.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
plv. lid
plv. lid
lid
CR Wijkzorg
CR Ametisthorst
CR Ametisthorst
01.01.2013 15.05.2013
01.01.2013 01.08.2013
01.01.2013 31.12.2013
lid
lid
plv. lid
CR Houtwijk
CR Rivierenbuurt
CR Wijkzorg
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013 15.05.2013
plv. lid
plv. lid
lid
CR Rivierenbuurt
CR Ametisthorst
CR Moerwijk
01.01.2013 31.12.2013
01.08.2013 31.12.2013
01.01.2013 31.12.2013
lid
CR De Eshoeve
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
Ambtelijk
secretaris
Ondernemingsraad
Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) beschikt HWW Zorg over een
medezeggenschapstructuur voor werknemers.
De Raad van Bestuur van HWW Zorg ondersteunt en faciliteert de ondernemingsraad en stelt
daarbij faciliteiten, ambtelijke ondersteuning en materiële middelen ter beschikking opdat het
orgaan zijn taak naar behoren kan uitoefenen.
Het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad bestaat op 31 december 2013 uit mevrouw
Mirjam Roosendaal (voorzitter), mevrouw Nicoline van der Gaag (vicevoorzitter), mevrouw Ida
Huijgens (lid dagelijks bestuur).
De ondernemingsraad is geheel 2013 ondersteund door de ambtelijk secretaris, mevrouw
Esther van Heel.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
23
Samenstelling OR van 1 januari 2013 tot 12 maart 2013:
Hans Hoogenes, Fysiotherapeut
Mirjam Roosendaal, Thuisbegeleiding Segbroek/Loosduinen
Rosemary v.d. Ham, Thuisbegeleiding Segbroek/Loosduinen
Ernst Ketting, receptiemedewerker Vrederust West
Lenie Saarloos, VZ D extramuraal Segbroek
Nicolien van der Gaag, Fysiotherapeut De Schildershoek
Patricia Zuiderwijk, salarisadministratie Centraal Kantoor
Lieke Udink, helpende intramuraal Vrederust West
Cees Roeleveld, EVV intramuraal De Eshoeve
Jacqueline Linssen, VIG intramuraal De Residentie
Simon Resok, EVV intramural Ametisthorst
Tineke du Chatinier, medewerker SCT Vrederust West
Tineke van Gaalen, WZV extramuraal, Houtwijk
Voorzitter
Vicevoorzitter
3e lid DB
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid tot
31-01-2013
Op 12 maart 2013 zijn er Ondernemingsraadverkiezingen gehouden.
Conform de WOR, mag de Ondernemingsraad van HWW zorg uit 17 leden bestaan.
Voor de verkiezingen hebben zich 24 medewerkers verkiesbaar gesteld zodat er werkelijk
verkiezingen zijn gehouden. De 24 medewerkers die zich verkiesbaar hadden gesteld
vertegenwoordigden CNV, Abvakabo FNV, Nu’91 en ABGP. Tevens waren er twee ‘vrije
lijsten’.
Samenstelling OR vanaf 12 maart 2013 – 31 december 2013:
Mirjam Roosendaal, thuisbegeleiding Segbroek/Loosduinen
Nicolien van der Gaag, fysiotherapeut De Schildershoek
Ida Huijgens, teamleider De Residentie
Ernst Ketting, receptiemedewerker Vrederust West
Rosemary v.d. Ham, thuisbegeleiding Segbroek/Loosduinen
Jacqueline Linssen, VIG Residentie
Simon Resok, EVV Ametisthorst
Tineke du Chatinier, medewerker SCT Vrederust West
Yvette Deekman, Niveau 3 Schildershoek
Christian de Lang, medewerker SCT, Eshoeve
Fatima el Boubkari, VIG Schildershoek
Lea Mijnals, EVV Houtwijk
Hendrik Gowricharn, medewerker meldkamer
Windy Giersthove, EVV Houtwijk
Paul Hoekema, controller
Maarten Nutbeij, hoofd voeding Schildershoek
Renske White, Niveau 2 Houtwijk
Lenie Saarloos, verzorgende D extramuraal Segbroek
Voorzitter
Vicevoorzitter
3e lid DB
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid tot 01-09-2013
Lid vanaf 01-09-2013
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
In 2013 hebben 10 overlegvergaderingen met de voorzitter Raad van Bestuur
plaatsgevonden, waarvan er twee WOR-artikel 24 bijeenkomsten zijn geweest waarin werd
vooruitgekeken (jaarplan en begroting) en teruggeblikt (jaarrekening en jaardocument).
Deze twee vergaderingen werden bijgewoond door een delegatie van de Raad van Toezicht.
Binnen de OR zijn de commissies P&O, Financiën en Communicatie actief.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
24
4. Beleid en resultaten
4.1. Missie
HWW Zorg heeft als Missie dat we onderscheidende zorg willen leveren aan de inwoners van
Den Haag. Zorg die cliënten en verwijzers elkaar aanbevelen, die financiers het vertrouwen
geeft om meerjarige afspraken over te maken en die medewerkers trots laat zijn op de
klantgerichte en professionele dienstverlening waarover zij zich ambassadeur voelen.
4.2. Visie
HWW Zorg wil op basis van de hierboven benoemde Missie, dè Haagse zorginstelling
worden, waaraan cliënten en verwijzers de voorkeur geven. Dit betekent dat wij ‘’als stip op de
horizon’’, ambiëren om in Den Haag de positie te verwerven van toonaangevend marktleider,
in het bijzonder op het gebied van kwaliteit van zorg maar ook in volume.
In het jaarplan 2014 is het voornemen opgenomen deze visie te actualiseren.
4.3. Strategie en speerpunten
Om deze visie te realiseren zijn voor het jaar 2013 een viertal speerpunten benoemd:
1.
2.
3.
4.
Onderscheidende Zorg
Onderscheidend Werkgeverschap
Stimuleren van Ondernemerschap
Financieel gezond bedrijf
4.4. Prestaties ten opzichte van de benchmark
Onderstaande tabel laat de prestaties van HWW Zorg zien op verschillende onderdelen, in
relatie tot andere zorgaanbieders en specifiek zorgaanbieders in grote steden. De gegevens
zijn gebaseerd op de ActiZ benchmark van 2012 (gegevens over 2013 zijn nog niet
beschikbaar).
De gegevens van HWW Zorg 2012 en 2013 (voorlopig) zijn vergeleken met de benchmark
van ActiZ over de cijfers van 2012. ActiZ heeft voor bepaalde items ook de scores van de
organisaties in de grote steden apart vermeld, omdat de cijfers in grote steden op bepaalde
onderdelen fors afwijken van de landelijke gemiddelden.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
25
ActiZ Benchmark 2013
Key indicators bedrijfsvoering
2012
Benchmark
landelijk
2012
2012
score
2013
Benchmark
grote steden
score
HWW
trend
voorlopig
HWW
Eigen vermogen
Budgetratio (EV/Omzet)
Solvabiliteit
12,4%
25,2%
7,6%
16,0%
Rendement
Netto marge
Aandeel overhead
4,7%
11,1%
4,9% L
13,1% J
Overige
ICT-kosten ratio
3,0%
2,9% L
2,2% L
Treasury
Liquiditeit (current ratio)
Netto werkkapitaal (% van de opbrengsten)
Kasstroom (in % van de opbrengsten)
Interest coverage ratio
1,29
5,3%
0,2%
6,1
1,11 J
1,8% J
7,1% L
6,3 L
0,98 J
-0,4% J
2,7% L
2,3 J
Productiemix en financiering
Gemiddelde zorgzwaarte ZZP excl.branchevreemd
Aandeel ZZP 1-3 in % van de ZZP mix
Personeel
Directe personeelskosten per fte (VVT)
Ziekteverzuim
Percentage instroom
Percentage uitstroom
4,8
31,3%
€ 46.649
6,4%
6,4%
8,6%
5,1
33,2%
J
J
16,5% L
1,1%
J
5,0
J
€ 47.355 J
6,3% L
8,5%
6,8%
€ 45.490 L
6,6% J
11,3%
16,2%
22,4% L
26,7% L
2,4%
13,7%
J
J
4,8
24,9% L
€ 44.318 L
5,7% L
11,4%
9,3%
Uit bovenstaande cijfers blijkt, dat we ten opzichte van 2012 op veel items beter of min of
meer gelijk scoren. Alleen de kasstroom scoort in dit overzicht significant slechter dan in 2012.
Opvallend is verder, dat de gemiddelde personeelskosten bij HWW Zorg hoger zijn dan
landelijk, maar ook in vergelijking met de benchmark grote steden. Dit is overigens een
bekend probleem en wordt o.a. veroorzaakt door de lange dienstverbanden en de hoge
leeftijd van onze medewerkers (ook boven landelijk gemiddelde). Wel is het positief dat het
gat in 2013 kleiner is geworden.
De financiële ratio’s m.b.t. het eigen vermogen scoren zoals verwacht nog onder de landelijke
gemiddelden. Ook hier is echter het gat met de benchmark significant kleiner dan in eerdere
jaren. De verwachting is dan ook dat na 2014 HWW Zorg het gat met de benchmark grote
steden op dit vlak heeft gedicht. Voor wat betreft de overige financiële indicatoren (met
uitzondering van de kasstroom, zoals eerder gemeld) scoort HWW Zorg wel beter dan zowel
2012 als de benchmark.
Tot slot valt op dat het percentage uitstroom fors lager is, dan de benchmark, waardoor ook
de instroom lager is. Dit is op zichzelf een goed teken, maar kan tegelijkertijd een gevaar in
zich hebben van een te lage doorstroming met als gevolg o.a. een stijgende gemiddelde
leeftijd, waarvan we weten dat die nu al boven het landelijke gemiddelde ligt.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
26
4.5. Verslag van het MT
In het jaarplan Haagse Wijk- en Woonzorg is op MT-niveau, bovenop de reguliere
dienstverlening, voor het jaar 2013 een veertigtal projecten afgesproken. Het past bij de
cultuur van HWW Zorg om ambitieus invulling te geven aan het omzetten van de missie en
visie naar concrete resultaten en daarbij een (soms te) groot aantal voornemens te maken.
Daarbij proberen we als MT elk jaar weliswaar focus aan te brengen, waarbij we zoeken naar
een balans tussen ambitie en realisme. Het grote aantal voornemens is dan ook niet op alle
onderdelen volledig gerealiseerd. Passend in onze leer-cultuur hebben we daarom intern per
project een analyse gemaakt van de voornemens in relatie tot de resultaten en dit vertaald in
leereffecten voor de toekomst. Daarmee voldoen we aan de kwaliteitscyclus van plan-docheck-act. Hieronder worden de MT-projecten en resultaten benoemd waaraan in 2013 is
gewerkt.
A. De basis op orde: uitstekend georganiseerde zorg
1. Een klantgerichte en professionele organisatiestructuur voor Wijkzorg
In februari 2014 is het voorgenomen RvB-besluit, met een positief advies van het MT, P&O
en Control voor advies voorgelegd aan de OR en de CR Wijkzorg en gezien de impact
moeten afspraken worden gemaakt met de vakbonden over een sociaal plan. Het voorstel
is om te gaan werken met zelfsturende teams van professionals.
2. Een klantgerichte en professionele organisatiestructuur voor P&O
In 2013 is een aantal modellen besproken, waaraan in 2014 wordt verder gewerkt.
3. Een klantgerichte en professionele organisatiestructuur voor Bedrijfsvoering
In 2013 is op basis van gesprekken met interne klanten en op basis van een visie op
bedrijfsvoering een nieuwe structuur geformuleerd. Bij dit voorstel is ook ingespeeld op de
veranderingen in 2015 (decentralisatie van de BG (begeleiding) naar de gemeente en de
overgang van PV (persoonlijke verzorging) en VP (verpleging) naar de
zorgverzekeringswet) en de veranderende vraag vanuit de divisie wijkzorg als gevolg van
de decentralisatie die het gevolg is van zelfsturing binnen wijkzorg.
4. Een klantgerichte en professionele organisatiestructuur voor de Behandeldienst
De nieuwe organisatiestructuur waarbij onder de divisiemanager behandeldienst, twee
teamleiders functioneren, is vastgesteld. In december 2013 zijn de teamleiders
aangenomen waardoor de nieuwe aansturing per 1 februari 2014 operationeel is.
5. Werken binnen de begroting in stadsdeel Loosduinen/Escamp
Door de wijziging in de topstructuur waarbij de verdeling over vier stadsdeelmanagers
(wijk- én Woonzorg) gewijzigd is in een structuur met drie divisiemanagers waarbij wijk- en
Woonzorg gesplitst is, is de aansturing halverwege 2013 komen te liggen bij de
divisiemanager woonzorg en bij de divisiemanager wijkzorg. Woonzorg heeft 2013
afgesloten met een positief financieel resultaat ten opzichte van de begroting.
6. Management Development (MD)
P&O heeft een MD-programma ontwikkeld, gebaseerd op een door onze visie op
leiderschap en de daaraan gerelateerde vastgestelde competentieprofielen voor de
verschillende managementniveaus. Kernachtig geformuleerd hanteren wij als nieuwe
leiderschapsstijl: ‘’Resultaat- en Samenwerkingsgericht’’. Tevens is een format bepaald
voor de tweemaandelijkse management development bijeenkomsten (voor alle
leidinggevenden van HWW Zorg) die P&O gaat organiseren. Daarnaast is door P&O, op
verzoek, voor de teamleiders en locatiemanagers van de divisie Woonzorg, een aantal
teamsessies, coaching en intervisie voor de ontwikkeling van managementvaardigheden
georganiseerd.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
27
6. Functiehuis
Dit project moet ervoor zorgen dat elke functionaris een vastgestelde functiebeschrijving
met een vastgestelde functiewaardering heeft. Dit project is in 2013 met nieuwe energie
opgepakt en heeft geleid tot voorstellen voor de functiebeschrijvingen voor bijna alle
zorgmedewerkers en een groot gedeelte van de stafmedewerkers. De voorlopig
vastgestelde functiebeschrijvingen zijn verstuurd en zullen na definitieve vaststelling
worden gewogen.
7. Talentmanagement.
Door P&O is gewerkt aan de implementatie van de uitgangspunten uit het concept van
talentmanagement onder andere doordat dit in het teamleider-traject voor Woonzorg is
toegepast.
8. Arbeidsmarktcommunicatie
Door de P&O-afdeling Werving & Selectie (W&S) is het instrument van social media
veelvuldig en effectief ingezet. De afdeling Werving en Selectie heeft daarbij voortvarend
door gewerkt aan een kwalitatief goede personeelsvoorziening.
9. Vitaliteitsbeleid
Hieraan is met advies en ondersteuning van P&O gewerkt hetgeen heeft geleid tot een
lagere uitval als gevolg van verzuim. Het verzuim is eind 2013 teruggebracht naar 5,86%
met de gerelateerde kosten onder 6 miljoen euro (bron: Vernet 2013). In 2009 lag het
verzuimpercentage nog boven de 9 %.
10. Opleidingsvisie en –beleid.
Het opleidingsbeleid 2013 – 2017 is vastgesteld. Dit wordt als leidraad gebruikt voor de
opleidingsbegrotingen en activiteiten. In 2013 zijn ruim 140 medewerkers opgeleid van
niveau 1 naar 2 en daarnaast ook naar hogere niveaus. Hiermee is een kwaliteitsimpuls
gegeven aan de zorgverlening aan onze cliënten. HWW Zorg heeft in de benchmark met
de collega-instellingen in Den Haag aantoonbaar hoger opgeleide medewerkers. HWW
Zorg heeft tevens veel stages verzorgd voor verplegingen verzorging, praktijkschool
stages en maatschappelijke stages.
11. Implementatie ICT-systeem ONS.
Na een evaluatie begin 2013 en op basis van gebruikerservaringen is dit systeem (ONS)
geïmplementeerd. Conform projectplan zijn alle wijkzorgteams in 2013 overgegaan op
registratie via de mobiele telefoon. Woonzorg is overgegaan op het registreren van de
klantvraag in en het roosteren van medewerkers in ONS. Binnen woonzorg is een start
gemaakt met de invoering van het elektronisch cliëntendossier (ECD), voor wijkzorg ligt er
een plan voor invoering. Begin 2014 zal een evaluatie en een plan voor verdere uitrol
worden afgerond.
12. Vastgoedplan
In 2013 is een vastgoedvisie ‘’Thuiskomen’’ opgesteld Deze is vertaald in een
meerjarenonderhoudsplan en een onderhoudsbegroting voor 2014. In de zomer van 2014
worden deze notities geactualiseerd op de nieuwste inzichten vanuit het project ‘’scheiden
wonen en zorg’’ (extramuralisering ZZP-1 tot en met 3).
13. Meerjarenplan ICT
Dit plan is begin 2014 vastgesteld en basis voor de dienstverlening vanuit ICT. In dit kader
is het verpleegoproepsysteem van Schildershoek vervangen en is in 2013 het project
vervanging van het alarmeringssysteem in Ametisthorst gestart. Daarnaast is de
telefoniecentrale van de centraal bureau vervangen, zodat er op basis van VoIPtechnologie kan worden gebeld. Tevens is in het kader van ONS gestart met
werkplekvernieuwingen.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
28
14. Dagbesteding
De vakgroep heeft zich in 2013 met name geconcentreerd op het werken binnen de
financiële kaders, mede debet aan de korting van meer dan 50% op het vervoersbudget.
Dit heeft er toe geleid dat een PG dagbehandeling gesloten is, op meerdere
dagbestedingslocaties is de opening beperkter. Er is een norm ontwikkeld voor het aantal
cliënten per dagdeel. Er is veel aandacht geweest voor de instroom door meer bekend
maken van de mogelijkheden van een locatie. Succesvolle acties, er is een klein verlies
geleden op de dagbestedingen.
Met een kleine gemeentelijke subsidie is er een ontmoetingscentrum gestart in de Paulus
Potter, het ontmoetingscentrum biedt opvang en ondersteuning aan ongeveer 10 cliënten
zonder een indicatie voor dagopvang. Voor alle locaties is een concurrentie- en
wijkanalyse opgesteld om een inschatting te kunnen maken van de levensvatbaarheid van
dit product in de betreffende wijk.
15. Scheiden Wonen/Zorg
Het voorstel van de werkgroep om de leegstaande appartementen te gaan verhuren aan
cliënten zonder zorgindicatie is overgenomen en eind 2013 geaccordeerd. Begin 2014 zijn
de eerste huurders ingestroomd. Met deze invulling (en het scenario ‘’verhuren aan
derden’’) is het gelukt om de leegstand als gevolg van het vervallen van de ZZP’s 1 tot en
met 3, te beperken.
16. Informatiecontracten met interne klanten
Alle afspraken tussen Control met de MT leden zijn vastgelegd, begin 2014.
De informatiecontracten betreffen het deel van de managementinformatie dat door Control
wordt verzorgd. Vanuit de budgethouders is bovendien de behoefte om integraal over
managementinformatie te beschikken. Dit pleit voor de bundeling van de verschillende
onderdelen van de managementinformatievoorziening (financiën, personeel, kwaliteit,
etc.). Dit zal door de concentratie van de verantwoordelijkheid voor informatiemanagement
bij bedrijfsvoering in 2014 meer gestalte gaan krijgen.
17. Overeenkomsten met huisartsen
Om in aanmerking te komen voor een toeslag van het zorgkantoor diende HWW Zorg
met vier huisartsen een contract te hebben gesloten voor de ondersteuning van de
huisarts door de specialist ouderengeneeskunde inzake de module “kwetsbare ouderen”.
Er is met zeven huisartsen een contract getekend. Daarnaast werken we met twee
huisartsenpraktijken samen voor deze ondersteuning. Met twee huisartsengroepen
worden verkennende gesprekken gevoerd. In dit project wordt de samenwerking gezocht
met de wijkverpleegkundig consulent van HWW Zorg zodat er een geïntegreerd pakket
van diensten aan de huisartsen wordt aangeboden. Beide functies kunnen elkaar
versterken. Er is een procedure ontwikkeld die wordt voorgelegd aan de huisartsen en
waarmee er door alle SO ’s en wijkverpleegkundig consulenten volgens vaste patronen
gewerkt kan worden. Deze workflow is ontwikkeld op basis van het model van screening
van LIJN 1.
18. Schoonmaak op 3 sterren in de CQ-meting
De schoonmaakbeleving, gemeten in de CQ-meting 2013, lijkt enigszins verbeterd. Er zijn
in 2012 plannen ontwikkeld met de toenmalige schoonmaker. Over de uitvoering hiervan
waren wij zo ontevreden dat we gekozen hebben om het contract met de schoonmaker op
te zeggen. Sinds de zomer 2013 hebben we een nieuwe leverancier. De CQ-meting
dateert echter van vóór de overgang.
B. Vertrouwde zorg: bovengemiddeld cliëntgericht
19. Mantel- en respijtzorg
Vanuit wijkzorg is deel genomen aan het project van de gemeente Den Haag en de
ontwikkeling van beleid gericht op de participatie van mantelzorg en vrijwilligers binnen
zorgprocessen op geleide van overheids- en gemeentelijk beleid.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
29
In 2013 zijn door hiertoe geschoolde medewerkers van HWW Zorg 210
mantelzorgtrajecten uitgevoerd bij belaste mantelzorgers in Den Haag. Daarnaast is er
door participatie aan de stedelijke stuurgroep en werkgroep van dit project, waar naast
HWW Zorg nog andere zorg- en welzijnsorganisatie in deelnemen, actief een bijdrage
geleverd aan de voortzetting van dit gemeentelijk project voor 2014. Ook is een aanzet
gegeven tot hoe deze mantelzorgtrajecten na 2014 geborgd zouden kunnen worden
binnen het zorgaanbod en hoe financiering vanuit de gemeente in het kader van de WMO
daar een rol in zou moeten spelen.
20. Vrijwilligersbeleid
Tot juni 2013 zijn er door de toenmalige stadsdeelmanager gesprekken gevoerd met de
vrijwilligerscoördinatoren en is het in 2012 vastgestelde beleid verder geoperationaliseerd.
In juni 2013 is deze portefeuille overgegaan naar de divisiemanager Woonzorg.
21. Zorgpad Stervensfase
Het zorgpad stervensfase is op papier ontwikkeld en er is een implementatieplan
geschreven. Het betreffende document ligt voor advies bij de vakgroep specialisten
ouderenzorg en de zorgmanagers van wijkzorg en wordt afgestemd met externe
stakeholders (Evita). De locatiemanagers van Woonzorg hebben reeds positief
geadviseerd. De verwachting is dat het voorstel in maart 2014 aan het MT kan worden
aangeboden ter advisering. Daarna zal het afgestemd worden met de CCR, waarna het
vastgesteld en geïmplementeerd kan worden.
22. Telefonische bereikbaarheid
In de CQ-score van 2013 is sprake van een verbetering. Omdat de benchmark pas in april
2014 bekend wordt, kunnen we nog niet beoordelen of dit ook tot de gewenste 3 sterren
zal leiden. In 2013 is geïnvesteerd in bereikbaarheid door een nieuwe telefooncentrale
voor het centrale kantoor. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor het gebruik van
meldteksten verbeterd. In 2013 is ook het bereikbaarheidsbeleid vernieuwd waarbij
functionele en technische richtlijnen afgesproken zijn. Tot slot is in 2013 een kwalitatief
onderzoek gedaan naar onze bereikbaarheid (mystery calls). Resultaten daarvan zijn
begin 2014 besproken en vertaald in verbeteracties.
23. Informatieveiligheid
Om te gaan voldoen aan de vereisten van informatieveiligheid is een vastgesteld
informatieveiligheidsbeleid opgeleverd, waarin duidelijkheid over verantwoordelijkheden
en acties, inclusief tijdpad. Ook is gewerkt aan de implementatie en dus het werken
volgens de gemaakte afspraken en monitoring voortgang. Afgesproken is dat de taak van
‘security manager’ ingevuld wordt door de divisiemanager bedrijfsvoering. Daarnaast is in
2013 een risico-inventarisatie gedaan. Ten aanzien van de 3 hoogst scorende (impact x
risico) risico-items zijn begin 2014 afspraken gemaakt met het MT.
24. Cliëntdossier
Zowel voor woonzorg als voor wijkzorg is in goed overleg met de cliëntenraden een nieuw
format vastgesteld. In diverse audits van zowel de IGZ als de HKZ is geconstateerd dat dit
format wordt gebruikt. Daarnaast is in twee locaties een pilot met het ECD afgerond.
Deze locaties gebruiken het ECD. De opbrengsten van de pilot zijn gebruikt in het
implementatie plan en de instructies om de uitrol van het ECD in de overige locaties in
2014 te vergemakkelijken.
25. Projectplan Dreeshuis
Er is een vastgesteld beleidsplan (10 punten plan) ontwikkeld om de dienstverlening in
Dreeshuis te professionaliseren en klantgerichter te maken. Aan de implementatie wordt
hard gewerkt. Er is een grondige analyse gemaakt, gevolgd door meerdere bijeenkomsten
met medewerkers om de inhoud en ambitie te delen en draagvlak te verwerven. .
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
30
26. Medicatieveiligheid
Het projectplan “borging veilige principes in de medicatieketen” (waarin opgenomen een
geneesmiddelencommissie) waarmee we voldoen aan wet- en regelgeving, is vastgesteld
en geïmplementeerd volgens tijdpad.
27. BOPZ-beleid
Het nieuwe BOPZ-beleid is vastgesteld. De functiebeschrijving van de BOPZ arts is
opnieuw ontwikkeld en vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat in 2014 meer aandacht
gegeven zal worden aan de uitrol van de visie op vrijheidsbeperkende maatregelen die
onderdeel is van de BOPZ notitie “Toepassing van de wet BOPZ binnen Haagsche Wijken Woonzorg.
28. Geriatrische Revalidatie DBC
In 2013 heeft de projectgroep geriatrische revalidatie uitvoering gegeven aan het
projectplan. Dit heeft geleid tot:
• Aanbevelingen ten aanzien van inhoudelijke vormgeving
• Aanbevelingen ten aanzien van de instroombevordering GRZ en overgenomen door
het MT
• Kostprijzen van de zorgpaden/DBCs
• Normeringen. In 2014 worden de normeringen vertaald naar een dashboard voor de
SOG. Hiermee kan de inzet bewaakt worden en besproken tijdens de MDO’s.
C. Innovatieve projecten
29. Pilot: Thuis in de Wijk
Deze pilot, waarbij gewerkt wordt met zelfsturende teams van professionals, is uitgevoerd
en de resultaten zijn beschreven en besproken. Op alle vier de genoemde criteria
(klanttevredenheid, medewerkertevredenheid, zorginhoudelijke kwaliteit en financiële
haalbaarheid) is blijkens de evaluatie het doel gehaald (verbeterd). Op basis hiervan is
het voornemen om ‘’zelfsturing’’ wijkzorgbreed in te gaan voeren. Dit voorstel ligt begin
2014 bij de OR, de vakbonden en de CR wijkzorg voor advies.
30. Domoticabeleid
Door het verlaten van de stadsdeelmanagersstructuur en de beperking van vier naar drie
divisiemanagers, is besloten dit onderwerp geen bijzondere aandacht te geven.
31. Inzet wijkverpleging in huisartsenzorg
Op basis van een positieve pilot is in 2013 is een ‘’terugverdienproject’’ wijkverpleegkundig
consulenten ingezet die gaan werken aan betere dienstverlening voor huisartsen.
32. Interculturalisatie
Er heeft een MT-themadag plaats gevonden over de vraag of en welke strategische
impact dit thema heeft of zou moeten hebben. Interculturalisatie zal in de toekomst
voornamelijk op locatieniveau (maatwerk en onderscheidend vermogen gekoppeld aan de
wijk) aandacht krijgen.
33. Islamitische afdeling Schildershoek
In 2013 is geïnvesteerd in uitbreiding van het lokale netwerk. Daaruit blijkt dat er geen
aantoonbare behoefte is aan een aparte islamitische afdeling. In de planning van de
nieuwbouw Schildershoek, waarbij een visie op de doelgroep centrum zal worden
geformuleerd zal opnieuw onderzocht worden of een Islamitische afdeling voldoet aan de
zorgvraag van cliënten. De samenwerking met onderaannemer ZAB-zorg is
geïntensiveerd.
34. Intake nieuwe stijl extramurale zorg
In 2013 waren er conform plan 55 intakes nieuwe stijl uitgevoerd.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
31
Hierbij bleek dat de Intake Nieuwe Stijl een positieve impuls heeft gegeven aan de
professionaliteit van de wijkverpleegkundige die bewuster en doelgerichter het
cliëntsysteem betrekt in de zorg rond de cliënt. Ook is vastgesteld dat bij cliënten bij wie
een Intake Nieuwe Stijl gedaan is dat er in een kwart van alle situaties sprake is van
overbelaste mantelzorg.
35. Buitenlucht in de Stromenhof
Dit project is gerealiseerd: minimaal 50% van de bewoners die naar buiten kunnen en
willen komen daadwerkelijk buiten. Registratie vindt plaats in zorgdossiers.
36. Plan Picasso
Dit project is gericht op een versterkte samenwerking in de driehoek bewoner, familie en
zorgteam en is in 2013 gerealiseerd. Het resulteert in afspraken tussen bewoner, familie
/mantelzorger en zorgteam over een taakverdeling met betrekking tot de belangrijke
activiteiten in het leven van een bewoner. Passend binnen de behoeftes van de bewoner,
privé situatie van de mantelzorgers en ZZP uren toegekend aan HWW Zorg.
37. Palliatieve zorgverlening
Er heeft onderzoek plaats gevonden naar de mogelijkheden voor palliatieve zorgverlening
voor PTZ met een ZZP 10.. Gebleken is dat HWW Zorg grotendeels kan voldoen aan de
randvoorwaarden. Het bijbehorende zorgpad stervensfase is dan ook in ontwikkeling.
Duidelijk is geworden dat professionele en klantgerichte zorg voor cliënten met een ZZP10
ook in de bestaande situatie kunnen worden gegeven en dat dit niet persé in een
palliatieve setting hoeft plaats te vinden.
38. Buurthuis van de Toekomst
Er is gewerkt aan een plan waardoor (meer) buurtbewoners (meer) deel nemen aan
activiteiten van de HWW Zorg locaties. Alle locaties behalve de Stromenhof zijn te vinden
op de gemeentelijke site: buurthuis van de toekomst. Locaties bieden alle dienstverlening
aan de wijk en organiseren activiteiten waar de wijk in participeert. In de jaarplannen van
2014 is opgenomen dat de integratie met de wijken verder vorm gegeven zal worden, wat
zich o.a. zal vertalen in het bordje: buurthuis van de toekomst op één of meer locaties van
HWW Zorg.
39. Marketingplan
Ter voorbereiding van dit plan is een groot aantal in- en externe interviews gehouden, op
basis waarvan sterke en zwakke kanten zijn benoemd, een kansen en
bedreigingenanalyse is gemaakt en tevens een concurrentieanalyse. Deze informatie
vormt een uitstekende basis voor een marketingplan dat we willen opstellen na vaststelling
van de nieuwe visie in 2014.
4.6. Kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitsbeleid van HWW Zorg is erop gericht te voldoen aan de gerechtvaardigde
verwachtingen en wensen van onze cliënten en in bredere zin van belanghebbenden.
Uitgangspunt bij het kwaliteitsbeleid zijn de twee kernwaarden van HWW Zorg, voortvloeiend
uit de missie en visie: namelijk:
-
klantgerichtheid
professionaliteit.
Het leveren van kwaliteit houdt voor medewerkers van HWW in dat ze zich dagelijks twee
vragen stellen:

Klantgerichtheid: wie is mijn klant, wat verwacht deze van mij, wat vindt mijn klant
belangrijk en heb ik mijn klant vandaag tevreden gemaakt? Als de klant niet tevreden is,
waardoor komt dat dan?
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
32

Professionaliteit: wat zijn de normen van mijn vak en heb ik mijn werk vakbekwaam
uitgevoerd vandaag? Zo niet, hoe komt dat en wat kan/moet ik daaraan doen?
Het antwoord op deze vragen, leidt tot continu verbeteren, en met de managementinformatie
(kwartaalrapportages) vormt dit de basis van het kwaliteitsmanagementsysteem van HWW
Zorg. Dat is daarmee verbonden met het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg, dat rust op de
pijlers klantwaardering (zorg zoals die wordt ervaren door de klanten) en zorginhoudelijke
kwaliteit en veiligheid (zorg zoals die (professioneel) wordt uitgevoerd door de medewerkers).
Het kwaliteitsbeleid en de daaruit voortvloeiende kwaliteitsdoelstellingen zijn van toepassing
op alle organisatieonderdelen, alle medewerkers en alle activiteiten van HWW Zorg, inclusief
de leveranciers. De lijnorganisatie en professionals zijn primair verantwoordelijk voor
klantgerichte en professionele kwaliteit en worden daarbij ondersteund door het stafbureau
kwaliteit dat in 2013 bestond uit een teamleider/adviseur en een adviseur, de
klachtenfunctionaris, en een secretaresse. Per december 2013 is de functie teamleider komen
te vervallen en zijn de adviseurs kwaliteit rechtstreeks onder de Raad van Bestuur geplaatst.
Kwaliteitsmanagementsysteem
Het kwaliteitsmanagementsysteem van HWW Zorg heeft tot doel te sturen op continu
verbeteren binnen de organisatie. Gekozen is om daarbij aan te sluiten bij de reguliere
planning- en controlcyclus. Kwaliteit wordt niet als een aparte beleidsverantwoordelijkheid
gezien maar is integraal onderdeel van ieders verantwoordelijkheid. Het systeem helpt de
organisatie in het beheersen van de risico’s en draagt bij aan de tevredenheid van de cliënt.
Het verder verankeren van het systeem was ook in 2013 een belangrijke doelstelling. Hiertoe
is een nieuwe visie op kwaliteit vastgesteld door de Raad van Bestuur en in alle gremia
besproken.
Het kwaliteitsmanagementsysteem van HWW Zorg is gebaseerd op het certificatieschema
van de HKZ. Op grond daarvan zijn de belangrijkste processen geïdentificeerd en
gedocumenteerd. De kwaliteitsdocumenten zijn samengebracht in het digitale
kwaliteitshandboek waarover het Stafbureau Kwaliteit het beheer voert.
Het management van HWW Zorg is ervoor verantwoordelijk dat het kwaliteitsmanagement
conform planning (P&C-cyclus) wordt uitgevoerd, wordt voldaan aan de eisen die aan het
systeem worden gesteld en dat de kwaliteitsdoelstellingen (landelijke eisen en eigen keuzen)
worden behaald. Integrale verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie dus. Dit wordt
ondersteund door de uitkomsten van interne en externe audits en prestatie-indicatoren te
meten, te analyseren en correctieve en preventieve (verbeter)maatregelen te treffen
(kwartaalrapportages).
Het stafbureau kwaliteit ondersteunt hierbij door de resultaten te analyseren en op basis
daarvan te adviseren over verbeteringen. Het stafbureau kwaliteit levert op basis van
afgesproken kwaliteitsindicatoren elk kwartaal een zorginhoudelijke rapportage. Bron hierbij
zijn de kwartaalrapportages van de diverse decentrale zorgcommissies. Doel van deze
organisatie brede rapportage is te bezien of aggregatie van verbeterinformatie op
concernniveau nieuwe aanknopingspunten oplevert voor het continu verbeteren. In de
rapportage van het stafbureau kwaliteit staan de resultaten, hun analyse, en adviezen voor
verbetering. De kwartaalrapportage op HWW Zorg niveau worden besproken in het MT en
daar worden concrete acties verdeeld en gemonitord, waarmee de kwaliteitsverbetercyclus
rond is.
Naast de interne adviezen en managementinformatie zorgt het stafbureau kwaliteit ook voor
externe informatievoorziening, op basis van de periodieke (verplichte) metingen uit het
Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg: de CQ-index en de Zorginhoudelijke meting. De CQmeting (tweejaarlijks verplicht) is in 2013 uitgevoerd. De resultaten zijn door stafbureau
kwaliteit geanalyseerd en zodra de benchmarkinformatie bekend is wordt deze omgezet in
verbeteracties door de lijnorganisatie.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
33
Kwaliteitscertificering
Het kwaliteitsmanagementsysteem van HWW Zorg is opgezet, gedocumenteerd,
geïmplementeerd en in 2011 gecertificeerd conform de HKZ-norm. In 2013 hebben twee
surveillancebezoeken (maart en oktober) plaatsgevonden met als resultaat behoud van het
certificaat.
Informatie, registratie en gegevensbeveiliging
In 2013 is verder gewerkt aan integrale, klantgerichte en professionele informatievoorziening
voor het lijnmanagement. Het voornemen om de informatiestromen (managementinformatie)
van de afdelingen Control, P&O en stafbureau kwaliteit te integreren is nog niet gerealiseerd.
HWW Zorg hanteert de verplichtingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Genoemde WBP-bepalingen zijn opgenomen in de privacyregeling die zowel voor cliënten als
voor medewerkers inzichtelijk en toetsbaar is.
Naast de WBP zijn in drie andere wetten regels opgenomen met betrekking tot
persoonsgegevens, te weten:



de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)
de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet Bopz)
de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z).
Indien de WGBO, de Wet Bopz en/of de Wbsn-z geen bijzonderheden regelen, is de WBP van
toepassing.
Medicatieveiligheid
In het kader van medicatieveiligheid heeft HWW Zorg in 2013 verder gewerkt aan het op de
landelijke regelgeving (Geneesmiddelenwet) aanpassen van de geneesmiddelenontvangst,
distributie en controle op instellingsniveau en op cliëntniveau. Doelstelling was dat deze zijn
georganiseerd en geborgd conform de aanbevelingen en richtlijnen van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg en aan de in 2012 verschenen ‘Veilige principes in de medicatieketen’ van
branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties.
Bij de afbouw van de depot apotheken in de verpleeghuizen en het zorghuis dr. W. Drees is
de overstap gemaakt naar het baxter systeem en het bestellen van de overige medicatie op
naam
van
de
individuele
bewoner.
In
dit
verband
is
de
‘Procedure
Geneesmiddelenverstrekking HWW Zorg verpleeghuizen’ aangepast. In het voorjaar van 2013
waren alle depot apotheken opgeheven. Daarna is het gehele proces tweemaal geëvalueerd,
onder andere door het uitvoeren van interne audits. De focus van deze audits richtte zich op
de risico’s in de procedure geneesmiddelenverstrekking. De bij de in- en externe audits
geconstateerde risico’s werden met alle betrokkenen besproken en leidden tot aanpassingen
in de procedure en beheersmaatregelen.
Kwaliteit van de gebouwen
In 2013 is het in 2011 ingezette project om het achterstallige onderhoud aan de
eigendomspanden weg te werken afgerond. Hierdoor kan HWW Zorg haar cliënten nu op alle
locaties een veilige en huiselijke woonomgeving bieden.
In 2013 is het strategische vastgoeddocument 2013-2033 vastgesteld. Hierin worden keuzes
gemaakt voor de toekomst, waarbij op lange termijn de focus zal liggen op capaciteit voor
zware zorg. Onderdeel van het strategisch plan is het onderzoeken in hoeverre de locaties
met een lange restant looptijd voldoen aan de vastgestelde visie op wonen bij HWW Zorg. Dit
zal de komende jaren vorm gaan krijgen.
In 2013 is tevens op basis van in 2012 uitgevoerde bouwkundige en installatietechnische
inspecties het meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld, dat begin 2014 is vastgesteld. Het
planmatig onderhoud verloopt inmiddels conform dit vastgestelde MOP. De in het MOP
opgenomen werkzaamheden worden jaarlijks bijgesteld aan de hand van de ontwikkelingen
en driejaarlijks herijkt (uitvoering volledige bouwkundige en installatietechnische inspecties).
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
34
Brandveiligheid
Binnen het project om de achterstallige onderhoud weg te werken kent veiligheid de hoogste
prioriteit. Brandveiligheid is daar een belangrijk onderdeel van. Het borgen van brandveiligheid
kent drie pijlers:
 Installatietechnisch (waaronder de realisatie van gecertificeerde brandmeld- en
ontruimingsinstallaties)
 Bouwkundig (waaronder de uitvoering van een juiste compartimentering, brandwerende
afdichtingen, brandkleppen en overige bouwkundige brandwerende voorzieningen)
 Organisatorisch (waaronder de BHV-organisatie en de beschikking over logboeken van
uitgevoerde brandwerende voorzieningen, certificaten en attesten)
Installatietechnische en bouwkundige aspecten van brandveiligheid zijn meegenomen in het
project. Zo zijn alle brandmeldinstallaties vervangen, waar nodig brandkleppen vervangen en
doorvoeringen brandwerend afgedicht.
In 2013 is de BHV-organisatie op sterkte gehouden en zijn de verplichte
ontruimingsoefeningen op alle locaties uitgevoerd. De uitkomsten van deze oefeningen
hebben, waar nodig, geresulteerd in een aanscherping van de ontruimingsplannen.
HWW Zorg heeft met betrekking tot elk aspect van brandveiligheid nauw contact met
Brandweer Haaglanden. Voorgenomen bouwkundige/installatietechnische aanpassingen
worden bij de brandweer getoetst, mogelijke alternatieven worden met hen besproken. Alle
ontruimingsplannen zijn door hen goedgekeurd.
De Eshoeve Residentie is de enige huurlocatie waar bovenstaande werkzaamheden ook zijn
uitgevoerd. In de overige huurpanden zijn vooralsnog alleen de brandmeld- en
ontruimingsinstallaties vervangen. De brandweer zal in de loop van 2014 starten met de
inspecties van de huurpanden. Hun aanschrijvingen zullen leidend zijn voor de uit te voeren
bouwkundige brandwerende voorzieningen. In het MOP is in 2015 een reservering
opgenomen voor deze werkzaamheden. Brandweer Haaglanden is op de hoogte van de
restant looptijden van de gebouwen van HWW Zorg en ontwikkelingen (op hoofdlijnen) rond
Scheiden van Wonen en Zorg.
4.7. Kwaliteitsbeleid gericht op cliënten
Kwaliteit van zorg
HWW Zorg verantwoordt zich via de systematiek van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg,
waarbij de (ervaring met de) zorg van de cliënt centraal staat. De zorginhoudelijke- en
cliëntgebonden indicatoren geven de organisatie de mogelijkheid bij te sturen en/of verder te
verbeteren.
De centrale kwaliteitscommissie
De centrale kwaliteitscommissie van HWW Zorg functioneert onder voorzitterschap van de
voorzitter Raad van Bestuur. Deze commissie heeft een adviserende en signalerende rol bij
het HWW Zorg brede kwaliteitsbeleid. De doelstelling en taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van deze permanente commissie zijn vastgelegd in een reglement. Eens per
kwartaal bespreekt de centrale kwaliteitscommissie de door het stafbureau kwaliteit
opgestelde zorginhoudelijke kwartaalrapportages, op basis van door de decentrale
zorgcommissies opgeleverde informatie (meldingen incidenten cliënten, vrijheidsbeperkende
maatregelen, incontinentie diagnose) en adviseert de Raad van Bestuur daarover. Het
stafbureau kwaliteit vervult de rol van ambtelijk secretaris van deze commissie.
Eind 2013 is besloten tot een heroriëntatie op de Centrale Kwaliteitscommissie. Het
stafbureau kwaliteit heeft de opdracht gekregen om een discussie notitie op te stellen.
De commissie infectiepreventie
Binnen HWW Zorg wordt actief beleid gevoerd ten aanzien van de preventie, opsporing en
bestrijding van zorginfecties. Er is derhalve een commissie infectiepreventie (CIP) ingesteld.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
35
Uitgaande van de besturingsfilosofie van HWW Zorg ligt de verantwoordelijkheid voor het
uitvoeren en naleven van en het toezien op de infectiepreventiemaatregelen, bij het
lijnmanagement van de organisatie. De CIP heeft, conform de bepalingen in het reglement,
als doelstelling preventie, opsporing en bestrijding van zorginfecties (ofwel van infecties bij
cliënten die opgelopen zijn door de verleende zorg) binnen HWW Zorg.
De samenstelling van de CIP weerspiegelt zoveel mogelijk de organisatie. In 2013 waren acht
leden actief, inclusief de externe deskundige infectiepreventie. Het voorzitterschap is belegd
bij de divisiemanager behandeldienst.
De infectiecommissie is zes maal bijeen geweest. Op basis van een jaarplan is in 2013
gewerkt aan:
 herzien en opstellen van infectiepreventie protocollen
 klinische lessen
 hygiëne audits
 handhygiëne campagne
 griepvaccinatie
 CIP reglement
 samenstelling CIP
 HACCP
 diverse uitbraken
 punt prevalentie verpleeghuis infecties.
Cliënt ervaringenonderzoek (CQ)
Een CQ-meting is elke twee jaar verplicht. Omdat in 2011 een cliëntervaringen onderzoek was
uitgevoerd door middel van de CQ-Index in geheel HWW Zorg, is deze in 2013 herhaald,
conform de in het landelijke kwaliteitskader verantwoorde zorg voorgeschreven eisen. Alleen
kleinschalig verpleeghuis De Stromenhof deed niet mee, daar was in 2012 al een CQ-meting
uitgevoerd.
Op basis van de resultaten van de CQ-meting 2011 is voor geheel HWW Zorg een tweetal
projecten gestart onder leiding van de divisie bedrijfsvoering: verbetering van de
klantwaardering van de schoonmaak en verbetering van de klantwaardering van de
telefonische bereikbaarheid. Ieder kwartaal is in het MT over de voortgang van de projecten
uit het jaarplan gerapporteerd en maandelijks in het werkoverleg tussen de Raad van Bestuur
en het betreffende MT-lid. Op basis van de resultaten van de CQ-meting in 2013 zal
beoordeeld worden of deze twee projecten resultaat hebben opgeleverd. Het project op het
gebied van schoonmaak heeft op basis van de ruwe scores in 2013 reeds geleid tot het
opnieuw aanbesteden van het schoonmaakonderhoud.
De landelijke scores van de meting in 2013 zijn in april 2014 vrijgegeven en per 1 mei
beschikbaar voor de uitvragende partijen: IGZ, Zorgverzekeraars Nederland, LOC en het
Kwaliteitsinstituut. Deze laatste zorgt voor publicatie via een website in de vorm van een
Openbaar Databestand (medio juni 2014). Uiterlijk in september 2014 worden de gegevens
die geschikt zijn voor publicatie gepubliceerd op de consumentenwebsite KiesBeter.nl.
Zorginhoudelijke kwaliteit
Landelijk is een aantal indicatoren benoemd die elke zorgorganisatie jaarlijks dient te meten
en rapporteren. Daaraan voldoet HWW Zorg en het stafbureau kwaliteit is verantwoordelijk
voor deze informatievoorziening. Omdat deze resultaten van de landelijke zorginhoudelijke
meting een lange doorlooptijd hebben is besloten dat HWW daarnaast, een aantal
zorginhoudelijke indicatoren elk kwartaal meet. Door frequenter te meten beter gestuurd kan
worden. Jaarlijks wordt, gerelateerd aan de speerpunten, de indicatoren per zorgdivisie
bepaald.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
36
In 2013 zijn voor woonzorg de volgende indicatoren bepaald die ook elk kwartaal worden
gemeten en besproken:




Valincidenten
Medicatie-incidenten
Vrijheidsbeperkende Maatregelen
Incontinentie diagnose.
Voor deze kwartaalrapportage wordt een format gehanteerd, waarbij de resultaten worden
weergegeven, afgezet tegen het landelijk gemiddelde. In het format rapporteert het stafbureau
de resultaten (gebaseerd op de decentrale metingen), analyseert deze en doet aanbevelingen
aan het lijnmanagement. Eens per kwartaal wordt deze zorginhoudelijke rapportage in het MT
besproken en worden concrete verbeterafspraken gemaakt. De kwartaalrapportage wordt
intern verspreid en met de Centrale Cliëntenraad besproken.
Meldingen Incidenten Cliënten
Om te kunnen leren van fouten en inzicht te krijgen in de omvang en de aard van de fouten of
bijna fouten beschikt de organisatie over een systeem voor meldingen incidenten cliënten
(MIC). Hierin worden alle incidenten of bijna incidenten geregistreerd in bepaalde categorieën,
voor zowel de intramurale- als extramurale zorg. De gegevens uit de registraties zijn door de
decentrale zorgcommissies verwerkt tot kwartaalrapportages, waaruit vervolgens door het
stafbureau kwaliteit een HWW Zorg brede rapportage wordt gegenereerd. Na advies van de
Centrale kwaliteitscommissie over deze kwartaalrapportage bespreekt het managementteam
de meldingen en verbetermaatregelen.
Meldingen Incidenten Cliënten 2013 Woonzorg
Vallen
Medicatie
Agressie
Anders
Totaal
2013
Totaal
2012
Q1
396
454
191
146
74
53
42
81
703
734
Q2
307
301
160
116
27
33
66
95
560
545
Q3
272
361
185
140
42
32
62
65
561
598
Q4
328
323
166
284
34
44
53
58
581
709
1303 1439
702
686
177
162 223 299
2405
2586
Ter vergelijking staan in deze tabel schuin gearceerd de gegevens uit 2012.
Omdat de MIC-meldingen van Wijkzorg een andere opvolging vragen, onder andere in
verband met de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder in relatie tot de autonomie van de
cliënt, is in 2013 een aparte MIC-commissie Wijkzorg ingericht. Deze rapporteert separaat aan
het MT en de Raad van Bestuur.
Meldingen Incidenten Cliënten 2013 Wijkzorg
Vergelijkende cijfers over 2012 niet beschikbaar
Vallen
Q1
Q2
Q3
Q4
7
2
12
6
27
Cliënt
Totaal
Medicatie
Agressie
vergeten Anders
2013
62
34
1
11
9
46
22
0
12
10
113
54
0
28
19
55
27
1
13
8
137
2
64
46
276
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
37
Cliëntenklachten
Conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) beschikt HWW Zorg over een
vastgestelde klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie.
Ten behoeve van de afdelingen van de locaties die vallen onder de Wet Bijzondere
Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) kent HWW Zorg een klachtenregeling en
een klachtencommissie die is samengesteld conform de betreffende Wet BOPZ.
Voor een goede klachtopvang, bemiddeling en desgewenst ondersteuning bij het begeleiden
van een klacht naar de klachtencommissie beschikt HWW Zorg over een klachtenfunctionaris
voor cliënten.
De aanpak binnen HWW Zorg is dat klachten van cliënten in principe eerst met de betrokken
professional en/of met diens leidinggevende worden besproken en behandeld. Desgewenst
kan men daarbij ondersteuning vragen van de klachtenfunctionaris.
Cliëntenklachtencommissie
In het verslagjaar bestond de Cliëntenklachtencommissie uit zestien (potentiële) leden,
inclusief de voorzitter. Mevrouw mr. M. Moussault is met ingang van 1 mei 2013 gestopt met
haar werkzaamheden als voorzitter van de Cliëntenklachtencommissie. Zij is opgevolgd door
de heer mr. H. Jansen. De heer Jansen was tot aan zijn benoeming als voorzitter al
plaatsvervangend voorzitter van de klachtencommissie. De heer mr. R. Lutmers is met ingang
van 15 september 2013 benoemd tot plaatsvervangend voorzitter. De klachtencommissie
wordt secretarieel ondersteund door de heer mr. W.J.C.Klein, juridisch adviseur van de
afdeling P&O.
Naam
Functie
Toelichting
Aantreden
Herbenoeming
Mevr. mr. M. Moussault
voorzitter
onafhankelijk
1 april 2012
Gestopt
1 mei 2013
Dhr. mr. H. Jansen
plv. voorzitter
voorzitter
plv. voorzitter
onafhankelijk
Mevr. B.P.M. QuaedvliegKemp
Mevr. mr.drs. J.O.M.
de Vreese
lid
namens Cliëntenraad
1 april 2012
1 mei 2013
15 september
2013
13 maart 2009
lid
namens Cliëntenraad
Wijkzorg
Mevr. A.M.Th. Schuller
lid
Dhr. drs. P. Boot
Dhr. drs. E.R.
Nollkaemper
Dhr. drs. P.C.M. van der
Geest
Mevr. C. Jongeneel
lid
lid
Mevr. R. Bal
lid
Dhr. L. Voerman
lid
Mevr. L. Brand
lid
Dhr. P. Scheffer
lid
Dhr. B. Derksen
lid
Dhr. mr. W.J.C. Klein
secretaris
namens Cliëntenraad
intramuraal
oud-huisarts
specialist ouderengeneeskunde (HWW Zorg)
specialist ouderengeneeskunde (HWW Zorg)
zorgmanager extramuraal
(HWW Zorg)
verpleegkundige
extramuraal (HWW Zorg)
divisiemanager wijkzorg
(HWW Zorg)
Locatiemanager
(HWW Zorg)
manager centrale facilitaire
dienst
(HWW Zorg)
manager specialistische
zorg (HWW Zorg)
Juridisch adviseur (HWW
Zorg)
Dhr. mr. R. Lutmers
lid
lid
onafhankelijk
1
1 januari 2013
2012
Lidmaatschap
beëindigd
maart 2013
1 januari 2013
13 maart 2009
13 maart 2009
2012
2012
13 maart 2009
2012
1 november 2009 2012
1 november 2009 2012
13 maart 2009
2012
1 december 2012 n.v.t.
1 december 2012 n.v.t.
1 november 2009 2012
1 november 2009 2012
Een klacht van een cliënt wordt in een zitting van de Cliëntenklachtencommissie behandeld.
Per zitting bestaat de samenstelling van de Cliëntenklachtencommissie uit de voorzitter, twee
deskundigen en een lid namens de Centrale Cliëntenraad.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
38
De voorzitter van de klachtencommissie nodigt voor de zitting van de klachtencommissie
zowel de klager als de aangeklaagde uit om tijdens de zitting van de klachtencommissie in
elkaars aanwezigheid te worden gehoord. Voorts kunnen medewerkers worden uitgenodigd
van wie de verklaring voor het vormen van een goed oordeel over de klacht van belang is.
Om haar taak naar behoren te kunnen uitoefenen heeft de Cliëntenklachtencommissie de
bevoegdheid informatie in te winnen. Zo kan zij de bij de klacht betrokken medewerkers
oproepen en in aanwezigheid van de klager horen.
Tevens kan zij met gerichte schriftelijke toestemming van de cliënt of diens wettelijke
vertegenwoordiger in beginsel kennis nemen van voor de behandeling van de klacht relevante
informatie.
De Cliëntenklachtencommissie heeft tot taak een ingediende klacht te behandelen en vormt
na de zitting haar oordeel. De klachtencommissie dient haar uitspraak te motiveren en kan
haar oordeel vergezeld doen gaan van aanbevelingen. Zowel de klager als de
aangeklaagde(n) en de Raad van Bestuur worden door de klachtencommissie schriftelijk in
kennis gesteld van de met redenen omkleedde uitspraak. Eventuele schadeclaims worden
niet door de commissie in behandeling genomen. Aansprakelijkheid is belegd binnen
bedrijfsvoering.
De klachtencommissie streeft er conform het reglement naar om een klacht binnen twee
maanden na indiening af te handelen. Bij overschrijding van de termijn ontvangt de klager een
tussenbericht met de reden van de vertraging.
Na ontvangst van de uitspraak reageert de Raad van Bestuur binnen een maand op het
oordeel van de klachtencommissie en deelt mee of en welke maatregelen worden genomen.
Voor de afdelingen van de verpleeghuizen en woonzorgcentra die vallen onder de Wet
Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) kent HWW Zorg een aparte
procedure.
Informatie over de Cliëntenklachtencommissie en de klachtenprocedure voor cliënten is terug
te vinden via www.hwwzorg.nl (klachten) en in de algemene klachtenfolder en/of
klachtenfolder BOPZ van HWW Zorg.
Klachtenbehandeling 2013
Klachtenfunctionaris
Gegeven
Kunnen patiënten/cliënten in uw concern terecht bij een klachtenfunctionaris
Aantallen klachten
Gegeven
Beschikt u over een regeling voor de behandeling van klachten jegens de
cliënt van uw instelling conform de wet klachtrecht cliënten zorgsector?
Voldoet deze regeling aan de 6 gestelde eisen ingevolge deze wet?
Werkt de klachtencommissie in overeenstemming met de gestelde eisen?
Brengt u deze regeling bij al uw cliënten op een passende wijze onder de
aandacht?
Aantal klachten ingediend bij de klachtencommissie
Aantal klachten als percentage van het gemiddeld aantal personeelsleden in
fte’s
Aantal door de klachtencommissie in behandeling genomen klachten
Aantal klachten waarover de klachtencommissie advies heeft uitgebracht
Aantal klachten dat gegrond is verklaard
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
Antwoord
categorie
Ja
Antwoord
categorie
Ja
Ja
Ja
Ja
2
0,14%
0
0
0
39
Leveringsvoorwaarden VV&T
Gegeven
Hanteert u de Algemene Voorwaarden voor zorg (met verblijf en/of zonder
verblijf) van ActiZ en BTN?
Antwoord
categorie
Ja
In 2013 heeft de Cliëntenklachtencommissie HWW Zorg twee klachten ontvangen. Beide
klachten zijn niet besproken tijdens een zitting van de Cliëntenklachtencommissie, maar wel
met de voorzitter van de Cliëntenklachtencommissie. Na overleg met de voorzitter is besloten
om de klager te benaderen voor een gesprek met de klachtenfunctionaris op de locatie waar
de klacht speelde. Na bemiddeling door klachtenfunctionaris is door de klager besloten de
klachten niet verder door de klachtencommissie te laten behandelen.
Aan alle klagers wordt de mogelijkheid van een dergelijk (bemiddelings-)gesprek aangeboden.
De klachtenfunctionaris bewaakt in dat geval de voortgang van deze gesprekken. Indien
klagers er om wat voor reden dan ook (alsnog) voor kiezen om hun klacht de
Cliëntenklachtencommissie voor te leggen, is dat uiteraard mogelijk. Het is de klager die
beslist of hij gebruik wenst te maken van het aanbod van een gesprek met de
klachtenfunctionaris of niet.
De klachtenfunctionaris
HWW Zorg vindt het essentieel om ongenoegen of klachten van cliënten in een vroeg stadium
te vernemen, zodat een formele klacht kan worden voorkomen en in een vroegtijdig stadium
naar oplossingen kan worden gezocht. De eerste opvang van klachten van cliënten gebeurt
dan ook bij voorkeur door medewerkers zelf en eventueel hun managers.
Te allen tijde staat voor de cliënt echter de weg naar de klachtenfunctionaris open, voor
klachtopvang en eventueel bemiddeling. De klachtenfunctionaris signaleert ongenoegens en
klachten, monitort de digitale klachtenregistratie en de voortgang van de klachtenafhandeling
en adviseert gevraagd en ongevraagd over de mogelijke oplossing van klachten en het
voorkomen ervan. Om het belang van het melden van een klacht voortdurend onder de
aandacht te brengen, bezoekt de klachtenfunctionaris periodiek alle teams op de locaties in
het werkoverleg. De klachtenfunctionaris houdt gesprekken op alle locaties. Om voor de
cliënten en hun familie herkenbaar te zijn, hangt op alle locaties een poster met haar foto en
haar directe telefoonnummer. De klachtenfunctionaris bemiddelt actief tot er een
bevredigende oplossing is bereikt. Uiteraard doet zij dit alleen nadat de klager hier in
toestemt. De directe weg naar de Cliëntenklachtencommissie staat daarbij altijd open.
In 2013 zijn 114 klachten door de klachtenfunctionaris behandeld (in 2012 waren dit er 97). In
geen van de gevallen heeft de klager de klacht (alsnog) ingediend bij de
Cliëntenklachtencommissie.
Een klacht kan bestaan uit meerdere klachtgronden. Alle klachtgronden worden geregistreerd.
Het aantal klachtgronden is daarmee hoger dan het aantal ingediende klachten.
Klachtgronden
2013
Bejegening
Continuïteit
Kwaliteit
Overige
Aantal meldingen per
klachtgrond 2013
Aantal meldingen per
klachtgrond 2012
16,1%
30,3%
44,1%
9,4%
15,8%
26,0%
43,2%
15,1%
Bij afsluiting van een klacht wordt gevraagd aan de klager of de klacht naar tevredenheid is
opgelost en of de klager tevreden is over de klachtbehandeling.
De RvB heeft geen adviezen ontvangen van de klachtenfunctionaris in 2013.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
40
4.8. Personeelsbeleid
Balans zoeken tussen operationele en uitvoerende zaken op het niveau van de individuele
medewerker enerzijds en anderzijds het vertalen van de strategische doelen naar tactische
implementatie is in 2013 leidend geweest voor de activiteiten van de afdeling P&O.
Naast de hierboven benoemde resultaten op MT-niveau is daarnaast door P&O aandacht
gegeven aan:







De reorganisatie van de zorgstructuur woonzorg: begeleiding van het selectietraject voor
de kandidaten voor locatiemanagement.
De reorganisatie ONS begeleiding van de boventalligheid van enkele medewerkers.
De invoering van de werkkostenregeling per 1-1-2014 met de voorbereiding van het
meerkeuze model arbeidsvoorwaarden opdat de voor de medewerkers een interessante
en onderscheidende aanbieding is gedaan.
Arbeidsomstandighedenbeleid: de in 2012 door de inspectie gesignaleerde overtredingen
zijn in 2013 opgeheven. De inspecteur heeft haar complimenten uitgesproken over de
wijze waarop HWW Zorg werkt aan de constateringen.
Beleidsnotities op gebied van VOG, attentiebeleid en de arbeidsovereenkomsten.
Managementinformatie over instroom, uitstroom en verzuim.
Het verzorgen van stages voor verplegingen verzorging, praktijkschool stages en
maatschappelijke stages.
Medewerkersklachtencommissie
HWW Zorg heeft een regeling voor klachten van medewerkers. In de regeling is opgenomen
dat iedere medewerker van HWW Zorg een klacht kan voorleggen aan een interne
klachtencommissie.
Klachten van medewerkers dienen in principe in de lijn te worden behandeld. Een
medewerker legt zijn gevoelens van onvrede eerst aan zijn leidinggevende voor.
Als de behandeling van het geschil / gevoel van onvrede door de leidinggevend voor de
medewerker niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kan de medewerker contact
opnemen met een vertrouwenspersoon van HWW Zorg of met de P&O-adviseur.
Als de betreffende medewerker het geschil/gevoel van onvrede al dan niet samen met de
vertrouwenspersoon en/of de P&O-adviseur met de leidinggevende kan oplossen, kan de
medewerker een klacht in dienen bij de interne klachtencommissie. De medewerker kan er
ook voorkiezen om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.
De klachtencommissie heeft tot taak de haar ingediende klachten te onderzoeken en op basis
van dit onderzoek advies uit te brengen aan de Raad van Bestuur.
Samenstelling klachtencommissie
Naam
Dhr. M. Nelemans
Dhr. A. Dijkhuizen
J. van Eeden
Mw. A. Harteveld
Mw. N. van der Gaag
Mw. J. Linssen
Functie
Voorzitter
Plv. voorzitter
Lid, namens
werkgever
Lid, namens
werkgever
Lid,namens
Ondernemingsraad
Lid,namens
Ondernemingsraad
Toelichting
Onafhankelijk
Onafhankelijk
Adviseur stafbureau kwaliteit
(HWW Zorg)
Locatiemanager verpleeghuis
De Schildershoek (HWW Zorg
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
Aantreden
1 april 2013
1 april 2013
41
Behandelde klachten
In 2013 heeft de klachtencommissie één klacht ontvangen.
De klacht is voorgelegd aan de zittingscommissie van de klachtencommissie
De klager (m/v) was, ondanks verschijningsplicht verwoord in artikel 15.9 van de Regeling
algemene klachten medewerkers HWW Zorg, niet ter zitting verschenen. In artikel 15.10 van
de hiervoor genoemde Regeling is bepaald, dat indien de klager niet ter zitting verschijnt, de
klachtencommissie gerechtigd is om daaraan de consequenties te verbinden die haar,
met inachtneming van alle bij haar bekende omstandigheden in verband met de klacht,
goeddunkt. De voorzitter van de zittingscommissie heeft besloten de zitting toch door te laten
gaan. De zittingscommissie heeft wel een aantal medewerkers gehoord. De
klachtencommissie heeft de klachten van de klaagster niet gegrond verklaard.
De klachtencommissie heeft naar aanleiding van de behandeling van de klachten drie
aanbevelingen opgesteld voor de Raad van Bestuur, te weten:
- 1. Het schriftelijk bevestigen en documenteren van een officiële waarschuwing;
- 2. Het belang van dossiervorming;
- 3. De regie bij disfunctioneringstrajecten
De Raad van Bestuur van HWW Zorg heeft bij brief van 11 november 2013 aan de voorzitter
van de Klachtencommissie bericht dat de aanbevelingen door de Raad van Bestuur zijn
overgenomen.
Meldingen incidenten medewerkers (MIM)
In 2013 is het aantal meldingen incidenten medewerkers (MIM) gestegen van 63 naar 75
(+19%). Deze stijging is voornamelijk te wijten aan de extra aandacht die managers geven
aan de zinvolheid van het melden (meldcultuur als leereffect). Door actief te melden kunnen
problemen geanalyseerd worden en kunnen oplossingen worden bedacht en georganiseerd.
De stijging in meldingen betreft met name de sociale veiligheid. De cultuur binnen HWW Zorg
is dat professionals het vaak (te) gemakkelijk accepteren dat zij bedreigd of agressief
behandeld worden door (PG) cliënten. Niettemin vinden wij het belangrijk dat hierover actief
wordt gesproken en afgesproken is dat de arbocoördinator zorgt dat dit in elk werkoverleg aan
de orde wordt gesteld met daarbij de vraag hoe we deze risico’s zoveel mogelijk kunnen
beperken. Vanuit P&O wordt gewerkt aan een aanpak van een grotere sociale veiligheid.
Tabel: MIM-meldingen (aantallen)
Soort melding
Arbeidsongeval
Bijna ongeval
Prikaccident
Sociale veiligheid
Diefstal
Totaal
2013
8
3
3
61
75
2012
13
2
48
63
2011
10
1
3
48
62
Uit de meldingen zijn de volgende conclusies en aanbevelingen door de Arbocoördinator
(P&O) opgesteld:
Bevinding
Incidenten worden niet altijd gemeld
Prikaccidenten door gebruik van onveilige
naalden
Toename incidenten sociale veiligheid
Actie
P&O heeft inmiddels een nieuwe,
vereenvoudigde procedure ontwikkeld die
onder de aandacht is gebracht in de
werkoverleggen
De onveilige naalden worden niet meer
aangeschaft
Sociale veiligheid wordt bespreekbaar
gemaakt in de werkoverleggen en op basis
van de inventarisatie in 2013 wordt door P&O
een plan van aanpak sociale veiligheid
opgesteld
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
42
BOT team
Het is de plicht van de werkgever zorg te dragen voor een adequate opvang en begeleiding
van medewerkers na een schokkende of traumatische gebeurtenis. De Arbowet is hier helder
en duidelijk in. Met het inzetten van een BOT voldoet HWW Zorg aan de gestelde eisen. Het
BOT is hiervoor opgeleid en wordt door de werkgever instaat gesteld op verzoek direct te
kunnen reageren op de gevolgen van de schokkende of traumatische gebeurtenis.
4.9. Financieel beleid
Het financiële beleid van HWW Zorg is gericht op een gezonde exploitatie met een
marktconform positief resultaat. Gezien de uitgangssituatie op dit gebied in 2009 is ons
financiële beleid erop gericht de eigen vermogenspositie (eigen vermogen ten opzichte van
de omzet) z.s.m. op de gewenste norm en benchmark te krijgen. 2013 wordt voor HWW Zorg
afgesloten met een positief resultaat van 1,8 miljoen euro boven begroting. In lijn met de
doelstelling van versterking van de vermogenspositie is dit resultaat toegevoegd aan het eigen
vermogen van HWW Zorg. Daarmee komt HWW Zorg na 2013 uit op een solvabiliteit van
12,4%. Dit betekent dat HWW Zorg daarmee al bijna voldoet aan de norm die bijvoorbeeld het
Waarborgfonds voor de Zorg hanteert (15%).
Hieronder worden de financiële resultaten van HWW Zorg over 2013 verder toegelicht, in
relatie tot de afgesproken begroting 2013 en de realisatie 2012.
Productie
De opbrengsten zijn € 2,0 miljoen lager dan begroot. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
Oorzaak
Productie en omzet uitleen vervalt (niet langer
onder AWBZ)
Productie extramuraal hoger begroot dan in 2012.
Uiteindelijk is deze verhoging niet geheel
gerealiseerd. Tevens hogere opbrengsten door
verschuiving naar hogere functies (verpleging /
MSVT).
Productie intramuraal hoger begroot dan in 2012.
Door o.a. lage bezetting revalidatie-afdelingen in 1 e
kwartaal en tegenvallende opbrengst in "oude
parameters" uiteindelijk toch onder niveau 2012.
Wel een verschuiving naar hogere ZZP’s (zie ook
volgende opmerking)
Lagere opbrengsten kapitaalslasten door lage
bezetting (zowel lager dan begroot, als dan
realisatie 2012)
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren
Impact t.o.v. begroting 2013 Impact t.o.v. realisatie 2012
(x 1 miljoen)
(x 1 miljoen)
€
-1,8
€
-0,5
€
1,4
€
-1,7
€
-1,0
€
-0,1
€
-0,8
€
0,2
€
0,2
€
-2,0
Hogere opbrengsten Stagefonds
€
0,1
Totaal
€
-2,0
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
43
Personeelskosten
De personeelskosten zijn € 1,5 miljoen lager dan begroot. De belangrijkste veroorzakers zijn:
Oorzaak
Aanpassing personeelsinzet op grond van lagere
productie
Reservering gratificatie medewerkers
Impact t.o.v. begroting 2013 Impact t.o.v. realisatie 2012
(x 1 miljoen)
(x 1 miljoen)
€
-0,5 €
0,4
€
0,3
Reservering vakantie-uren
€
0,4
€
-0,4
Compensatie salariskosten (o.a. vanuit
voorzieningen en UWV (ziekengeld); niet begroot)
€
-1,6
€
-0,7
Lagere opleidingskosten dan begroot; op hetzelfde
niveau als in 2012
Totaal
€
-0,1
€
-1,5
€
-0,7
Materiële kosten
De materiële kosten zijn € 2,2 miljoen lager dan begroot. De belangrijkste redenen zijn:
Oorzaak
Productie en daarmee kosten uitleen vervallen
(niet langer onder AWBZ)
Besparing op algemene kosten (o.a. advieskosten,
automatisering)
Overschrijding voedingskosten
Impact t.o.v. begroting 2013 Impact t.o.v. realisatie 2012
(x 1 miljoen)
(x 1 miljoen)
€
-1,8
€
-0,8
€
-1,2
€
0,1
€
0,1
Overschrijding hotelmatige kosten
€
0,2
€
0,1
Overschrijding clientgebonden kosten
€
0,2
€
0,3
Afschrijvingskosten gebouwen en installaties in
begroting verhoogd, op grond van verwachte
investeringen (OAAO). In werkelijkheid
investeringen beperkt en realisatie dus licht hoger
dan in 2012.
Deel inventaris in 2013 volledig afgeschreven,
waardoor de afschrijvingskosten lager (geen
rekening mee gehouden in begroting 2013).
Dotatie voorziening verlieslatende contracten
€
-0,8
€
0,3
€
-0,6
€
-0,3
€
1,5
€
1,5
Dotatie voorziening groot onderhoud
€
0,6
Overige dotaties
€
-0,2
€
-0,4
Lagere huurkosten dan begroot, wel trendmatig
verhoogd met index ten opzichte van 2012.
Besparing op terrein- en gebouwgebonden kosten
(voornamelijk gas/water/licht)
Vrijval beleidsreserve
€
-0,1
€
0,1
€
-0,1
€
0,1
€
-2,2
€
-0,1
Totaal
€
-2,2
€
-1,3
Resultaat
Totaal
Opbrengsten
Impact t.o.v. begroting 2013 Impact t.o.v. realisatie 2012
(x 1 miljoen)
(x 1 miljoen)
€
-2,0 €
-2,0
Personele kosten
€
-1,5
€
-0,7
Materiele kosten
€
-2,2
€
-1,3
Financiele baten/lasten
€
-0,1
€
0,3
Totaal
€
1,8
€
-0,3
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
44
Per saldo levert het vorenstaande een resultaat over 2013 op voor HWW Zorg van ongeveer
€ 1,8 miljoen boven begroting.
Ondanks dat dit resultaat ook te danken is aan een beperkt aantal incidentele baten, laat dit
een solide basis zien voor de exploitatie in de komende jaren. Aandachtspunt hierbij is het
versterken van het operationele resultaat en daarmee de kasstroom. In lijn met de doelstelling
van versterking van de vermogenspositie is het resultaat toegevoegd aan het eigen vermogen
van HWW Zorg.
Treasury
De liquiditeitspositie is in 2013 licht verbeterd ten opzichte van ultimo 2012, waar een afname
verwacht werd. Oorzaken hiervoor zijn het hogere resultaat dan begroot en het uitblijven van
een aantal zaken met een negatief kaseffect, waarop wel was geanticipeerd.
De voorgenomen acties uit het treasury jaarplan 2013 zijn allen uitgevoerd, met als
belangrijkste het wegzetten van liquide middelen in kortlopende deposito’s.
Tenslotte is in 2013 het Treasurystatuut aangepast op de gewijzigde interne taakverdeling ten
aanzien van dit onderwerp (de taken van de concerncontroller zijn overgenomen door de
manager bedrijfsvoering). Het aangepaste statuut is door de Raad van Bestuur vastgesteld en
goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
Steunverlening NZa
In 2013 is, samen met de nacalculatie 2012 ook de nacalculatie en verantwoording van de
steunverlening ingediend bij de NZa. De NZa heeft deze verantwoording inmiddels
beoordeeld en op grond daarvan het besluit genomen een klein deel van de verleende steun
terug te vorderen. HWW Zorg heeft hiertegen echter bezwaar ingediend. Na afhandeling van
dit bezwaar en met de afronding van de marktplaatsprocedure (zie vorige paragraaf) kan de
steunverlening uit 2009 als afgewikkeld worden beschouwd, waarmee ook wat dat betreft
HWW Zorg het deel van het verleden van zich af heeft geschud in 2013.
Investeringen
In 2013 is het project Operatie Aanpak Achterstallig Onderhoud (OAAO), een
meerjarenproject gericht op het op peil brengen van onderhoud en uitstraling van alle locaties
van HWW Zorg afgerond.
Verder is in 2013, via de investeringsbegroting en door een extra investering (€ 500.000,-)
begin december, geïnvesteerd in vervanging van inventaris (inrichting woonzorglocaties).
Deze zaken waren (samen met de rest van de inventaris) in 2013 dan ook volledig
afgeschreven, waardoor er financiële ruimte ontstond voor deze vervangingsinvesteringen.
4.10. Risicomanagementsysteem
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de risico’s voor HWW Zorg. Verder wordt in
deze paragraaf aandacht besteed aan de instrumenten voor risicobeheersing die worden
ingezet binnen HWW Zorg.
In 2012 is een risicomanagementsysteem vastgesteld door de RvB en de concerncontroller
heeft de coördinerende taak om dit te implementeren waarbij het vooral gaat om een cultuur
waarbij professionals en leidinggevenden zelf alert zijn op risico’s, deze markeren en
analyseren en instrumentarium regelen om de risico’s te beheersen.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
45
De voornaamste risico’s als gevolg van externe ontwikkelingen voor HWW Zorg zijn:

Beperking aanspraak AWBZ
Op verschillende terreinen wordt de aanspraak op de AWBZ beperkt (kern AWBZ: Wet
langdurige zorg) en overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (verzekeraars) en de
WMO (gemeente).
 Wet- en regelgeving: extramuralisering van de zorg
Het kabinet heeft vergaande plannen om de zorg die onder de extramurale AWBZ zorg
valt, over te hevelen naar ofwel de Wmo ofwel de Zorgverzekeringswet. Vooruitlopend
hierop wordt naar verwachting in 2014 ofwel de aanspraak op extramurale zorg beperkt
ofwel een tariefskorting doorgevoerd. Vervolgens zal, conform de huidige plannen, in 2015
de functie begeleiding worden overgeheveld naar de WMO en de functie verpleging naar
de zorgverzekeringswet. De functie verzorging zal voor het grootste deel naar de
zorgverzekeringswet maar voor een deel ook naar de WMO worden overgeheveld.
Gemeenten krijgen dan de taak de functies onder de WMO uit te voeren, terwijl de
uitvoering van verpleging door de zorgverzekeraars zal worden opgepakt.
Hoewel de Staatssecretaris voornemens is deze overhevelingen vanaf 2015 in te laten
gaan, is er nog steeds veel onduidelijkheid over precieze invulling van de beide delen. Met
name de visie en het beleid van de Gemeente Den Haag (de enige Gemeente waarmee
HWW Zorg vooralsnog te maken heeft) vertoont nog veel lacunes en onduidelijkheden.
HWW Zorg anticipeert in ieder geval op het inkooptraject voor de WMO /
Zorgverzekeringswet door het aantrekken van een zorgverkoper.

Financiering geriatrische revalidatiezorg
Vanaf 2013 is geriatrische revalidatiezorg (voorheen vallend onder ZZP 9) voor het
grootste deel overgeheveld naar de zorgverzekeringswet (ZVW) en wordt gefinancierd via
DBC’s.
2013 kon hierbij nog worden beschouwd als een overgangsjaar aangezien de productie
over dat jaar, via de nacalculatie, nog in “oude” (ZZP-) parameters is afgerekend.
Vanaf 2014 zal echter de financiering ook geheel op de nieuwe wijze verlopen, met alle
consequenties voor financiële en inhoudelijke sturing op deze zorg, de administratieve
verwerking ervan en het financiële risico verbonden met de DBC financiering. In 2014 zal
dus door HWW Zorg onverminderd aandacht geschonken moeten worden aan de
revalidatiezorg. In ieder geval zullen begin 2014 op de zorgpaden voor de relevante
zorgproducten worden aangepast op de DBC financiering.
 Scheiden van de financiering van wonen en zorg
Vanaf 2013 is eveneens het beleid van scheiden wonen-zorg geïntroduceerd. In 2013
betrof dit nog een kleine groep van cliënten (ZZP 1 en 2) en daarmee is impact en risico
voor HWW Zorg nog beperkt. Vanaf 2014 zal de cliënt groep waarvoor dit beleid geldt
worden uitgebreid met ZZP3.
Daarmee nemen zowel impact als risico significant toe, mede gegeven de
vastgoedportefeuille (met langlopende huurcontracten) van HWW Zorg. Bovendien zal het
beleid in een later stadium mogelijk worden uitgebreid naar een deel van ZZP 4.
De bovengenoemde ontwikkelingen hebben gemeenschappelijk dat HWW Zorg op een
andere wijze gefinancierd zal gaan worden. HWW Zorg wil zich goed voorbereiden op deze
veranderingen, onder andere door het inrichten van een passende administratie op deze
nieuwe financieringen en tevens door het aangaan / versterken van de relaties met de
betrokken stakeholders zoals de gemeente Den Haag, de verzekeraars en woningcorporaties.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
46
Daarnaast zal de zorgmarkt door deze ontwikkelingen naar verwachting meer vraaggestuurd
gaan worden. Ook daar wil HWW Zorg goed op inspelen, door onder andere een
marketingplan gebaseerd op de nieuwe visie. Ook op tactisch en operationeel niveau wordt
gewerkt aan bevordering en bestendiging van instroom. De aanstelling van
wijkverpleegkundig consulenten en een instroommedewerker voor woonzorg zijn hierop
gericht (terugverdienprojecten).
Een belemmerende factor hierbij is de (politieke) onzekerheid. Dit maakt het moeilijker te
anticiperen op het nieuwe beleid. Daarom zall HWW Zorg deze ontwikkelingen op de voet
volgen om continuïteit en kwaliteit voor cliënten en werkgelegenheid te blijven waarborgen.
HWW Zorg heeft daarom projectgroepen ingesteld voor elk van deze veranderingen. Doel van
deze projectgroepen is de impact van de overheveling voor HWW Zorg te bepalen, voorstellen
en aanbevelingen te doen ten aanzien van benodigde veranderingen en implementatie van
deze veranderingen voor te bereiden.
Naast bovengenoemde externe risico’s is ook vanuit het interne perspectief van HWW Zorg
een aantal risico’s of onzekerheden te onderkennen. Zoals blijkt uit de risico-inventarisatie in
het kader van implementatie van het risicomanagementsysteem (zie volgende paragraaf) zijn
de belangrijkste risico’s hierbij met name gericht op cultuur van de organisatie: onder andere
via de aspecten leiderschap, risico-bewustzijn en samenwerking.
Zoals gemeld heeft HWW Zorg in 2013 een risicomanagementsysteem (RMS) vastgesteld,
gebaseerd op het COSO II raamwerk. In het najaar van 2013 is dit RMS aangepast, naar
aanleiding van de aansluiting op de HKZ systematiek. Belangrijkste aanpassing is hierbij een
versterkte procesoriëntatie, waarbij het procesmodel van HKZ als uitgangspunt is genomen.
Verder is in 2013 gewerkt aan de implementatie door een risico-inventarisatie per
verantwoordelijkheidslaag (RvT, RvB, leidinggevenden, professionals). Deze inventarisatie zal
in de eerste helft van 2014 worden afgerond, waarna de volgende stappen (prioritering,
benoemen van beheersmaatregelen en inbedding in de P&C cyclus) kunnen worden gezet.
Compliance
2013 was het eerste uitvoeringsjaar voor het in het voorgaande jaar vastgestelde beleid ten
aanzien van compliance dat zich overigens volgens afspraak vooralsnog beperkt tot alleen
mededingingsrisico’s (op basis van het compliance-programma van ActiZ voor de VVT
branche).
Door de concerncontroller zijn geen afwijkingen of incidenten in het kader van compliance
binnen HWW Zorg in 2013 geconstateerd.
Verder is conform beleid door de concerncontroller begin 2014 een onderzoek uitgevoerd, op
basis van de ervaringen in 2013 en ter evaluatie van het beleid.
Uit dit onderzoek kwamen de volgende punten naar voren:
 De grootste bedreigingen/risico’s in het kader van mededinging lijken zich voornamelijk
door druk vanuit externe financiers voor te doen. Doordat politiek gezien de
marktwerking in de zorg op zijn retour lijkt, zoeken externe financiers als Gemeente en
Zorgkantoren met een aantal constructies steeds meer de grijze gebieden van
marktverdeling en beperking van keuzevrijheid op. Hierbij lijken deze financiers de
regelgeving vanuit de Autoriteit Consument en Markt (voorheen NMa) niet altijd als
vertrekpunt te hanteren, terwijl deze (nog) niet is aangepast op het veranderde inzicht
omtrent marktwerking. Dit vraagt om oplettendheid van de zorgaanbieders, die zelf dus
altijd actief voorgestelde financieringsconstructies op mededingingsaspecten moeten
blijven toetsen.
 Intern is geconstateerd dat niet altijd conform compliance beleid gehandeld wordt (er
wordt niet gemeld bij de concerncontroller). Voornaamste risico hierbij is dat de
individuele vertegenwoordigers van HWW Zorg ten aanzien van het signaleren en
beoordelen van mededingingsissues onvoldoende (juridische) kennis hebben.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
47
 Verder blijkt ook een risico ook dat er onvoldoende zicht is op wat er in bepaalde
samenwerkingsverbanden gebeurt, wie HWW Zorg daarin vertegenwoordigt en waar
de afspraken vastliggen. Dat maakt het lastig om de risico’s te traceren en beoordelen.
 Verder in het compliance beleid vooralsnog gekozen voor een redelijk reactief
perspectief. Dit zou omgevormd moeten worden (met het compliance beleid als
instrument) tot een meer proactieve insteek met een breder en risico-georiënteerd
perspectief ten aanzien van mededinging.
 Positief is echter dat de indruk bestaat dat er wel degelijk sprake is van een cultuur van
bewustzijn ten aanzien van compliance op de werkvloer. Deze spitst zich met name
toe op (het borgen van) keuzevrijheid voor de cliënten.
Op grond van de uitkomsten van dit onderzoek zal in 2014 het compliance beleid worden
aangescherpt. Verder zal de voornaamste suggestie uit de evaluatie, verbreding van het
compliance beleid van mededinging naar alle relevante wet- en regelgeving (zowel extern als
intern) worden opgenomen en (verdere) implementatie van risicomanagement.
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
48
5. Jaarrekening 2013
014RvB 0269 Jaardocument 2013, inclusief jaarrekening 2013
49