Voortgang van de (her)huisvesting van het bestuur en organisatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
&
RAADSINFORMATIEBRIEF
Van:
M. Fransen
Tel nr:
8833
Datum:
2 december 2014
Team:
vastgoed
Tekenstukken:
Nummer: 14A.00927
Bijlagen:
Ja
Afschrift aan:
N.a.v. (evt. briefnrs.):
Onderwerp: Voortgang van de (her)huisvesting van het bestuur en
organisatie.
Advies: Voorgesteld wordt de bijgaande raadsinformatiebrief te accorderen en te versturen naar de raad.
Begrotingsconsequenties
B . e n W. d . d . :
Nee
02-12-2014
Besluit 02-12-2014: Aangehouden, aanpassen op de volgende punten:
- informatiebijeenkomst heeft duidelijk gemaakt dat we met aantal varianten in de buurt komen
- voortgang laten zien: zaken op een rij, wat moeten we nog doen (onderhandelingen met verhuurders, OMU
- bij vervolg: voorstel met verschillende varianten
Overigens: in proces ook Inkoop betrekken.
Portefeuillehouder:
wethouder Schreurs
E xtr a ov e rw eg ing en / k antt e ke nin gen v oo r Co ll eg e
E xtr a ov e rw eg ing en / a lte rn at iev en / a rgu ment en
Kan tte k eni ng en: St an dpunt co ns ul ent en
S am enh ang m et e e rd er e b es lui tv or min g
Bij l ag en
Raadsinformatiebrief geregisteerd onder corsanummer: 14R.00529
RAADSINFORMATIEBRIEF
14R.00529
Van
:
college van burgemeester en wethouders
Datum
:
9 december 2014
Portefeuillehouder(s) :
Portefeuille(s)
wethouder Schreurs
: Vastgoed
Contactpersoon
: M. Fransen
Tel.nr.
: 8833
E-mailadres
: [email protected]
Onderwerp:
Huisvesting bestuur en organisatie
Kennisnemen van:
Voortgang van de (her)huisvesting van het bestuur en de ambtelijke organisatie.
Inleiding:
Op 30 september jl. hebben wij u tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de voortgang van de
(her)huisvesting. Wij hebben u geschetst hoe wij op basis van uitgebreide verkenningen en berekeningen
tot de conclusie zijn gekomen dat een groot aantal varianten niet haalbaar zijn en ook niet haalbaar te
maken zijn, gelet op met name het financiële kader dat uw raad heeft meegegeven.
Wij zijn in de informatiebijeenkomst uitgebreid ingegaan op het ‘omdenken’. Dat betekent dat wij niet meer
uitgaan van wat we willen en nodig denken te hebben, welke varianten dan mogelijk zijn en vervolgens wat
ze kosten. Wel gaan we uit van het financiële kader, bepalen welke huisvesting daarvoor te realiseren is en
vervolgens kijken we of het ook organisatorisch in te passen is. Op basis van dit ‘omdenken’ hebben wij
geconstateerd dat er vooralsnog drie varianten overblijven, die wij voornemen waren in december aan uw
raad voor te leggen:
Renovatie van het huidige gebouw
het huren van een bestaand pand en
het huren van een samen met het FNV te doen bouwen nieuw pand.
Inmiddels hebben wij de hiervoor genoemde varianten nader uitgewerkt. Wij hebben de gesprekken met
FNV en OMU voortgezet en geconcretiseerd, we hebben de berekeningen nader onderbouwd,
gedetailleerd en verfijnd en wij hebben aan marktpartijen aanbiedingen van huurpanden gevraagd en
gekregen. Wij zijn nu in de fase van verkenning van een aantal panden en van de beoordeling van de
voorliggende varianten. Dit is een complexe opdracht die wij uiteraard zorgvuldig uitvoeren, maar die meer
tijd vraagt dan wij eind september hadden ingeschat. Wij kunnen u daarom niet in december 2014 het
toegezegde voorstel voorleggen. Begin 2015 leggen wij u een uitgewerkt voorstel voor met de drie
genoemde varianten, opdat de raad in het eerste kwartaal 2015 een definitief besluit kan nemen over de
(her)huisvesting van het bestuur en de ambtelijke organisatie.
Kernboodschap:
Om bovengenoemde reden informeren wij u, dat wij niet in december 2014 met een voorstel zullen komen
over de (her)huisvesting van het bestuur en ambtelijke organisatie. Begin 2015 leggen wij u een uitgewerkt
voorstel voor met de drie genoemde varianten, opdat de raad in het eerste kwartaal 2015 een definitief
besluit kan nemen over de (her)huisvesting van het bestuur en de ambtelijke organisatie.
Vervolg:
Zie kernboodschap.
Bijlagen: n.v.t.
De secretaris
De burgemeester
dr. G.W. Goedmakers CMC
V.J.H. Molkenboer