Download merkcataloog

Toolset
Art.
21023
Toolset
Vpk. - Emb.
blister
mkt info
9x
Code EAN
)hB4GB2MQUZVUz
Toolpack
Art.
21024
Toolpack
mkt info
5x
Code EAN
)hB4GB2MQUURXz
Vpk1
6
Roll-it-up pouch
Roll-it-up pouch
gevuld
Art.
21058
avec outils
Vpk. - Emb.
kaart - carte
mkt info
45 x
All weather classic tool bag
Code EAN
)hB4GB2MQUXRUz
82332-1
sans outils
mkt info
361.030
58 x 35 x 38 cm
All weather toolpack backpack
Code EAN
)hB4GB2MQWXXSx
Vpk1
1
All weather toolpack backpack
niet gevuld
Art.
82332-2
Vpk1
5
All weather classic tool bag
niet gevuld
Art.
Vpk1
5
sans outils
mkt info
361.032
37 x 7 x 43 cm
Tel.03/735.01.70 Fax 03/773.26.35 email [email protected]
Code EAN
)hB4GB2MQWXXTu
Vpk1
2
1
All weather tool & document bag
All weather tool & document bag
niet gevuld
Art.
82332-3
sans outils
mkt info
361.034
40 x 35 cm
All weather single pouch tool belt
Code EAN
)hB4GB2MQWXXUr
Vpk1
5
All weather single pouch tool belt
niet gevuld
Art.
82332-4
sans outils
mkt info
361.036
20 x 10 x 30 cm
All weather universal smart phone
holder
Code EAN
)hB4GB2MQWXXVy
Vpk1
10
All weather universal smart phone
holder
niet gevuld
Art.
82332-5
sans outils
mkt info
361.038
14 x 4 x 6 cm
Tp reflective organizer tool bag
Code EAN
)hB4GB2MQWXXWv
Vpk1
25
Tp reflective organizer tool bag
niet gevuld
Art.
82334-1
sans outils
mkt info
22 x 34 x 37 cm
Code EAN
)hB4GB2MQWYUYz
Tp reflective tool back-pack
Vpk1
1
Tp reflective tool back-pack
niet gevuld
Art.
82334-2
2
sans outils
mkt info
37 x 43 cm
Code EAN
)hB4GB2MQXQYUq
Vpk1
2
Tel.03/735.01.70 Fax 03/773.26.35 email [email protected]
Tp reflective single pouch tool belt
Tp reflective single pouch tool belt
niet gevuld
Art.
82334-3
sans outils
mkt info
20 x 30 cm
Tp reflective universal tool holder
niet gevuld
Code EAN
)hB4GB2MQWYUVy
Vpk1
10
TP REFLECTIVE UNIVERSAL TOOL
HOLDER 362.052
sans outils
Art.
82334-4
mkt info
15 x 26 cm
Code EAN
)hB4GB2MQWYUWv
Tp reflective knife holder
Vpk1
12
Tp reflective knife holder
niet gevuld
Art.
82334-5
sans outils
mkt info
8 x 22 cm
Code EAN
)hB4GB2MQWYUXs
Tp reflective back-pack
Art.
82334-6
Vpk1
10
Tp reflective back-pack
mkt info
31 x 45 cm
Tel.03/735.01.70 Fax 03/773.26.35 email [email protected]
Code EAN
)hB4GB2MQXXUWx
Vpk1
2
3
Universal smart phone holder
Universal smart phone holder
niet gevuld
Art.
82335-1
sans outils
mkt info
14 x 8 cm
neoprene
Code EAN
)hB4GB2MQXXZRx
Vpk1
8
Carpenters toolbag
Carpenters toolbag
24 pockets
niet gevuld
Art.
82336
24 pockets
sans outils
mkt info
360.300
51 x 21 x 32 cm
Code EAN
)hB4GB2MQVXYUr
Vpk1
2
Toolbag long neck
Toolbag long neck
20 pockets
niet gevuld
Art.
82340
20 pockets
sans outils
mkt info
360.020
58 x 26 x 26 cm
Code EAN
)hB4GB2MQUXUUw
Tool & document bag
Vpk1
3
Tool & document bag
17 pockets
niet gevuld
Art.
82342
17 pockets
sans outils
mkt info
360.304
36 x 16 x 35 cm
Code EAN
)hB4GB2MQVXYWv
Vpk1
2
Contractor bag
Contractor bag
12 pockets
niet gevuld
Art.
82344
4
12 pockets
sans outils
mkt info
360.041
35 x 5 x 29 cm
Code EAN
)hB4GB2MQVRSTy
Vpk1
10
Tel.03/735.01.70 Fax 03/773.26.35 email [email protected]
Tool-document bag
Tool-document bag
27 pockets
niet gevuld
Art.
82345
27 pockets
sans outils
mkt info
360.042
40 x 14 x 31 cm
Large rubber bottom toolbag
Code EAN
)hB4GB2MQUXVRu
Vpk1
2
Large rubber bottom toolbag
24 pockets
niet gevuld
Art.
82347
24 pockets
sans outils
mkt info
40 x 22 x 31 cm
Code EAN
)hB4GB2MQUXVUv
Vpk1
3
Tool carrier
Tool carrier
29 pockets
niet gevuld
Art.
82348
29 pockets
sans outils
mkt info
360.036
22 x 22 x 41 cm
Code EAN
)hB4GB2MQUXVXw
Vpk1
6
Handy belt
Handy belt
13 pockets
niet gevuld
Art.
82350
13 pockets
sans outils
Vpk. - Emb.
kaart - carte
mkt info
360.058
57 x 4 x 23,5 cm
Smart tool belt
Art.
82352
Code EAN
)hB4GB2MQUXVTy
Vpk1
10
Smart tool belt
Vpk. - Emb.
kaart - carte
Tel.03/735.01.70 Fax 03/773.26.35 email [email protected]
mkt info
3 detachable tool
pouches
Code EAN
)hB4GB2MQWQRWs
Vpk1
8
5
Multi function tool holster
Multi function tool holster
5 pockets
niet gevuld
5 pockets
sans outils
Art.
Vpk. - Emb.
kaart - carte
82353
mkt info
360.053
27 x 10 x 30 cm
Code EAN
)hB4GB2MQVRSVs
Toolholster
Toolholster
8 pockets
niet gevuld
8 pockets
sans outils
Art.
Vpk. - Emb.
kaart - carte
82355
mkt info
360.054
20 x 10 x 30 cm
Toolholster display
82355-D
Code EAN
)hB4GB2MQUXUYu
10 pièces dans display
Code EAN
)hB4GB2MQWSZVr
Vpk1
10
Tool holster professional
Tool holster professional
niet gevuld
Art.
82356
6
Vpk1
10
Toolholster display
10 stuks in display
Art.
Vpk1
10
sans outils
Vpk. - Emb.
kaart - carte
mkt info
360.320
Code EAN
)hB4GB2MQVZTRz
Tel.03/735.01.70 Fax 03/773.26.35 email [email protected]
Vpk1
6
Twin loop toolholster
Twin loop toolholster
8 pockets
niet gevuld
Art.
82358
8 pockets
sans outils
Vpk. - Emb.
kaart - carte
mkt info
360.055
27 x 10 x 32 cm
Code EAN
)hB4GB2MQVRSWz
Vpk1
10
Tool belt
Tool belt
16 pockets
niet gevuld
16 pockets
sans outils
Art.
82360
Vpk. - Emb.
kaart - carte
mkt info
360.056
20 x 10 x 28 cm 2x
Code EAN
)hB4GB2MQUXVQx
Vpk1
2
Ultimate toolbelt
Ultimate toolbelt
28 pockets + 2 holsters
niet gevuld
28 pockets + 2 holsters
sans outils
Art.
82362
Vpk. - Emb.
doos - boîte
mkt info
360.057
20 x 10 x 28 cm
Code EAN
)hB4GB2MQVRURs
Vpk1
1
Tool roll
Tool roll
22 pockets
niet gevuld
22 pockets
sans outils
Art.
82365
mkt info
360.062
67 x 36 x 0,5 cm
Code EAN
)hB4GB2MQUXUXx
Nail and toolbag
Vpk1
5
Nail and toolbag
2 pockets
niet gevuld
Art.
82370
2 pockets
sans outils
Vpk. - Emb.
kaart - carte
Tel.03/735.01.70 Fax 03/773.26.35 email [email protected]
mkt info
360.060
38 x 4 x 24 cm
Code EAN
)hB4GB2MQUYVTv
Vpk1
10
7
Nail & toolholster
Nail & toolholster
1 pocket
niet gevuld
Art.
82371
1 pocket
sans outils
Vpk. - Emb.
kaart - carte
mkt info
360.079
28 x 8 x 19 cm
Code EAN
)hB4GB2MQVRSYt
Nail holder
Nail holder
1 pocket
niet gevuld
Art.
82372
1 pocket
sans outils
Vpk. - Emb.
kaart - carte
mkt info
360.059
18 x 3 x 23 cm
Code EAN
)hB4GB2MQUZYVt
Nail & toolholder
Art.
1 pocket
sans outils
Vpk. - Emb.
kaart - carte
mkt info
360.077
18 x 8 x 23 cm
Code EAN
)hB4GB2MQVRSZq
Tool caddy
82375
8
Vpk1
10
Tool caddy
7 pockets
niet gevuld
Art.
Vpk1
10
Nail & toolholder
1 pocket
niet gevuld
82373
Vpk1
12
7 pockets
sans outils
mkt info
360.044
34 x 12 x 34 cm
Code EAN
)hB4GB2MQUXURv
Vpk1
10
Tel.03/735.01.70 Fax 03/773.26.35 email [email protected]
Tool pouch
Tool pouch
7 pockets
niet gevuld
Art.
82380
7 pockets
sans outils
Vpk. - Emb.
kaart - carte
mkt info
360.052
15 x 3 x 26 cm
Code EAN
)hB4GB2MQUXUZr
Belt buddy
Belt buddy
2 pockets
niet gevuld
Art.
82382
2 pockets
sans outils
Vpk. - Emb.
kaart - carte
mkt info
360.074
13 x 2 x 21,5 cm
Code EAN
)hB4GB2MQUYUQv
Drill holster
Art.
1 pocket
sans outils
Vpk. - Emb.
kaart - carte
mkt info
360.082
19 x 2,5 x 32 cm
Large drill holster
Code EAN
)hB4GB2MQUYTXv
Art.
Vpk1
4
Large drill holster
1 pocket
niet gevuld
82386
Vpk1
10
Drill holster
1 pocket
niet gevuld
82385
Vpk1
12
1 pocket
sans outils
Vpk. - Emb.
kaart - carte
Tel.03/735.01.70 Fax 03/773.26.35 email [email protected]
mkt info
360.086
34 x 7 x 18 cm
Code EAN
)hB4GB2MQVRSUv
Vpk1
5
9
Folding rule holder
Folding rule holder
1 pocket
niet gevuld
Art.
82393
1 pocket
sans outils
Vpk. - Emb.
kaart - carte
mkt info
360.073
26 x 3 x 7 cm
Hammer holder swinger
Code EAN
)hB4GB2MQVRUSz
Hammer holder swinger
niet gevuld
Art.
82394
sans outils
Vpk. - Emb.
kaart - carte
mkt info
360.049
12 x 5,5 x 17 cm
Hammer holder basic
Code EAN
)hB4GB2MQUZYSs
82395
sans outils
Vpk. - Emb.
kaart - carte
mkt info
360.050
12 x 16 x 17 cm
Utility cutter holder
Code EAN
)hB4GB2MQUYVWw
Art.
10
Vpk1
8
Utility cutter holder
1 pocket
niet gevuld
82396
Vpk1
10
Hammer holder basic
niet gevuld
Art.
Vpk1
10
1 pocket
sans outils
Vpk. - Emb.
kaart - carte
mkt info
360.076
8 x 4 x 22 cm
Code EAN
)hB4GB2MQUYTWy
Tel.03/735.01.70 Fax 03/773.26.35 email [email protected]
Vpk1
10
Phone pouch
Phone pouch
niet gevuld
Art.
82397
sans outils
Vpk. - Emb.
kaart - carte
mkt info
360.070
8 x 2 x 15 cm
Code EAN
)hB4GB2MQUYTYs
Hobby working belt
Art.
82398
Hobby working belt
Vpk. - Emb.
kaart - carte
mkt info
360.051
135 x 5 cm
Code EAN
)hB4GB2MQUTZVq
Tool belt heavy duty
Art.
82399
Vpk. - Emb.
kaart - carte
mkt info
360.048
135 x 5 cm
Code EAN
)hB4GB2MQUZYWq
2 pockets
sans outils
Vpk. - Emb.
kaart - carte
mkt info
360.316
11 x 6 x 19 cm
Code EAN
)hB4GB2MQVXZSw
Tool pouch business
82403
Vpk1
8
Tool pouch business
niet gevuld
Art.
Vpk1
20
Multiple toolpouch
2 pockets
niet gevuld
Art.
Vpk1
25
Tool belt heavy duty
Multiple toolpouch
82401
Vpk1
10
sans outils
mkt info
11 x 14 cm
Tel.03/735.01.70 Fax 03/773.26.35 email [email protected]
Code EAN
)hB4GB2MQVXZQs
Vpk1
10
11
Work bench organizer
Work bench organizer
21 pockets
niet gevuld
Art.
82415
21 pockets
sans outils
mkt info
360.068
45 x 3 x 47 cm
Code EAN
)hB4GB2MQUZYQy
Vpk1
5
Practical belt bag
Practical belt bag
5 pockets
niet gevuld
Art.
82420
5 pockets
sans outils
Vpk. - Emb.
doos - boîte
mkt info
360.096
21 x 6 x 14 cm
taille max 135 cm
Code EAN
)hB4GB2MQVRTRt
Back support belt
Art.
82425
Back support belt
mkt info
360.128
112 x 21 cm
Code EAN
)hB4GB2MQWURRv
Extreme working belt
Art.
82426
Vpk1
10
Extreme working belt
Vpk. - Emb.
doos - boîte
mkt info
360.308
150 x 17 cm
Code EAN
)hB4GB2MQVXYYz
Working suspenders
Art.
82430
12
Vpk1
5
Vpk1
10
Working suspenders
mkt info
360.122
5 cm
1 maat/taille
Code EAN
)hB4GB2MQVRUYr
Vpk1
10
Tel.03/735.01.70 Fax 03/773.26.35 email [email protected]
Toolpack wallet
Toolpack wallet
8 pockets
8 pockets
Art.
Vpk. - Emb.
kaart - carte
82440
mkt info
360.097
13 x 2 x 10 cm
Toolpack led working cap
Art.
)hB4GB2MQVRTSq
Code EAN
)hB4GB2MQWSWXy
Vpk1
24
Tool apron
Tool apron
10 pockets
niet gevuld
10 pockets
sans outils
Art.
Vpk. - Emb.
doos - boîte
82475
mkt info
360.104
54 x 57 cm
Kniebeschermers PROMO
Art.
82452
Code EAN
)hB4GB2MQVRUUt
mkt info
381.925
Code EAN
)hB4GB2MQWVZYt
Vpk1
6
Genouillières
rubber
Art.
Vpk1
10
Genouillières PROMO
Kniebeschermers
82455
Vpk1
20
Toolpack led working cap
mkt info
360.094
82473
Code EAN
caoutchouc
Vpk. - Emb.
zak met kopkaart - pochette
pegbordable
Tel.03/735.01.70 Fax 03/773.26.35 email [email protected]
mkt info
360.150
1 maat/taille
25 x 3 x 16 cm
Code EAN
)hB4GB2MQVRVQu
Vpk1
10
13
Kniebeschermers - gel
Art.
82458
Genouilières - gel
Code EAN
)hB4GB2MQWXXZw
Vpk1
5
Gehoorbeschermer
Protecteur auditif
dempingswaarde 27dB
valeur d'attenuation 27dB
Toolpack industrial ear muff
Art.
82493
Code EAN
)hB4GB2MQWTRUz
Toolpack industrial ear muff
Vpk1
10
Set stofmaskers
Art.
82505
Jeu masques anti-poussière
Vpk. - Emb.
zak met kopkaart - pochette
pegbordable
mkt info
364.002
EN 149
FFP1
3x
Stofmasker set
Art.
82507
14
Code EAN
)hB4GB2MQVXSTq
Vpk1
20
Jeu masque anti-poussière
mkt info
2x
FFP2
EN149
Code EAN
)hB4GB2MQWVYVt
Vpk1
20
Tel.03/735.01.70 Fax 03/773.26.35 email [email protected]
Lasbril
Art.
82510
Lunettes à souder
Vpk. - Emb.
zak met kopkaart - pochette
pegbordable
mkt info
364.012
EN175
Veiligheidsbril VERONA
Art.
82514
Code EAN
Code EAN
)hB4GB2MQVXTTz
Lunettes de sécurité VERONA
)hB4GB2MQWQRTr
Vpk1
12
Veiligheidsbril
Art.
82515
Lunettes de sécurité
Vpk. - Emb.
zak met kopkaart - pochette
pegbordable
mkt info
364.007
EN 166
Veiligheidsbril MILANO
Art.
82516
82517
Code EAN
)hB4GB2MQVXSYv
Vpk1
12
Lunettes de sécurité MILANO
mkt info
364.023
Code EAN
)hB4GB2MQWTQZv
Veiligheidsbril ROMA
Art.
Vpk1
12
Vpk1
12
Lunettes de sécurité ROMA
mkt info
364.024
Tel.03/735.01.70 Fax 03/773.26.35 email [email protected]
Code EAN
)hB4GB2MQWTRQr
Vpk1
12
15
Veiligheidsbril TORINO
Art.
Lunettes de sécurité TORINO
mkt info
364.020
82518
Veiligheidsbril BERGAMO
Art.
)hB4GB2MQWQRYw
Code EAN
)hB4GB2MQWQRXz
Veiligheidsbril PADOVA
Art.
82520
Veiligheidsbril MODENA
mkt info
364.009
EN 166
)hB4GB2MQWTQYy
Code EAN
)hB4GB2MQWXWUs
Veiligheidsbril RIMINI
Art.
82525
16
Vpk1
12
Vpk1
12
Lunettes de sécurité VENEZIA
mkt info
364.032
82522
)hB4GB2MQVXTQy
Code EAN
Veiligheidsbril VENEZIA
Art.
Code EAN
Lunettes de sécurité MODENA
mkt info
364.022
82521
Vpk1
12
Lunettes de sécurité PADOVA
Vpk. - Emb.
zak met kopkaart - pochette
pegbordable
Art.
Vpk1
12
Lunettes de sécurité BERGAMO
mkt info
364.019
82519
Code EAN
Vpk1
12
Lunettes de sécurité RIMINI
Vpk. - Emb.
zak met kopkaart - pochette
pegbordable
mkt info
364.010
EN 166
Code EAN
)hB4GB2MQVXTRv
Tel.03/735.01.70 Fax 03/773.26.35 email [email protected]lamot.be
Vpk1
12
Veiligheidsbril LUCCA
Lunettes de sécurité LUCCA
Art.
mkt info
364.034
82526
Code EAN
)hB4GB2MQWXXYz
Veiligheidsbril IMOLA
Vpk1
12
Lunettes de sécurité IMOLA
Art.
mkt info
364.033
82527
Code EAN
)hB4GB2MQWXXXs
Vpk1
12
Face protector
Art.
82523
Face protector
Code EAN
)hB4GB2MQWQRQq
Vpk1
12
Working rope NYLON
Working rope NYLON
wit
Art.
blanc
82830
mkt info
20 m x 3.2 mm
82832
20 m x 6.4 mm
Code EAN
)hB4GB2MQWYVXr
)hB4GB2MQWYWTs
Vpk1
10
6
Touw POLYPROPYLENE
Fil POLYPROPYLENE
groen
Art.
vert
82834
mkt info
30 m x 4.8 mm
82836
30 m X 9.5 mm
Working rope POLYPROPYLENE
Code EAN
)hB4GB2MQWYWRy
)hB4GB2MQXQXWv
Vpk1
6
4
Working rope POLYPROPYLENE
oranje
Art.
82838
orange
mkt info
30 m x 4.8 mm
Tel.03/735.01.70 Fax 03/773.26.35 email [email protected]
Code EAN
)hB4GB2MQWYVVx
Vpk1
6
17
Metserskoord POLYPROPYLENE
Fil maçon POLYPROPYLENE
wit
Art.
82842
blanc
mkt info
100 x 1.6 mm
Code EAN
)hB4GB2MQXQXXs
Metserskoord POLYPROPYLENE
Vpk1
10
Fil maçon POLYPROPYLENE
oranje
Art.
82844
orange
mkt info
100 m x 1.6 mm
Code EAN
)hB4GB2MQXQXYz
MULTI-PURPOSE JUTE
Art.
MULTI-PURPOSE JUTE
82846
mkt info
50 m
82848
90 m
Code EAN
)hB4GB2MQXQXZw
)hB4GB2MQXQYQs
MULTI-PURPOSE SISAL
Art.
Vpk1
10
Vpk1
20
10
MULTI-PURPOSE SISAL
82850
mkt info
50 m
82852
90 m
Code EAN
)hB4GB2MQXQYRz
)hB4GB2MQXQYSw
Foldable crate
Vpk1
20
10
Foldable crate
zonder gereedschap
Art.
48010
18
sans outils
Vpk. - Emb.
doos - boîte
mkt info
80 x 37 x 24 cm box
incl.
18 pockets
600 D polyester
Code EAN
)hB4GB2MQVQQSw
Tel.03/735.01.70 Fax 03/773.26.35 email [email protected]
Vpk1
5
Garden Bucket
Garden Bucket
zonder gereedschap
voor emmer van 12 l
Art.
48020
sans outils
pour seau 12 l
Vpk. - Emb.
doos - boîte
mkt info
50 x 4 x 25 cm
24 pockets
600D polyester
Round garden bag
Code EAN
)hB4GB2MQUZZXw
Round garden bag
zonder gereedschap
Art.
48030
sans outils
Vpk. - Emb.
kaart - carte
mkt info
28 x 30 cm
6pockets
600D polyester
Garden apron
Code EAN
)hB4GB2MQVQQQs
Art.
sans outils
Vpk. - Emb.
doos - boîte
mkt info
53 x 3 x 56 cm
10 pockets
600D polyester
Code EAN
)hB4GB2MQVQQRz
Pocket belt
Art.
sans outils
Vpk. - Emb.
kaart - carte
mkt info
20 x 4 x 22 cm
2 pockets
600D polyester
Code EAN
)hB4GB2MQVQQUq
Pruner pouch
Art.
Vpk1
10
Pruner pouch
zonder gereedschap
48055
Vpk1
10
Pocket belt
zonder gereedschap
48050
Vpk1
5
Garden apron
zonder gereedschap
48035
Vpk1
6
sans outils
Vpk. - Emb.
kaart - carte
Tel.03/735.01.70 Fax 03/773.26.35 email [email protected]
mkt info
8.5 x 4 x 22 cm
600D polyester
Code EAN
)hB4GB2MQUZZUv
Vpk1
10
19