College van Burgemeester en Wethouders Postbus 20.001 9700 PB

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 20.001
9700 PB GRONINGEN
OPEN BRIEF
Geacht college,
De FNV heeft reeds enkele malen de aandacht gevraagd voor het inkoop –en aanbestedingsbeleid
van de Gemeente Groningen, alsmede van de Provincie en overheidsdiensten als Rijkswaterstaat.
Zowel inzake de aanbestedingprocedure van de Ringweg-Zuid, als inzake het aardbevingsbestendigen
van huizen en bedrijven in de provincie, verwacht de FNV dat de gemeente (en provincie) zorg draagt
voor de juiste toepassing van beloning en arbeidsvoorwaarden in de keten van (onder)aannemers.
Afgevaardigden van de FNV hebben ook recent nog bij de gemeente gepleit voor verhoogde
aandacht voor cao-overtredingen en ontduiking onderin de aanbestedingsketen, omdat dit een
probleem is dat we steeds meer zien op de arbeidsmarkt. De overheid heeft, als grootste
aanbesteder – werkgever – in Nederland een speciale verantwoordelijkheid voor haar keten.
De afgelopen weken hebben medewerkers van FNV Bouw en Handhaving & Naleving FNV onderzoek
gedaan naar de beloning van werknemers op de bouwplaatsen van de Sontbrug en het Forum.
Helaas hebben wij moeten constateren dat er op deze door de gemeente aanbestede bouwprojecten
ernstige cao-overtredingen plaatsvinden bij onderaannemers van de BAM.
Deze onderaannemers besteden het werk op hun beurt uit aan uitzendbureaus, zowel bij de bouw
van het Forum als bij de aanleg van de Sontbrug , en lijken ook gebruik te maken van
(schijn)zelfstandigen. Uit onderzoek van FNV blijkt dat de beloning van de uitzendkrachten onder het
wettelijk verplichte cao-niveau ligt. Daarnaast hebben wij moeten constateren dat er zelfs sprake
lijkt van belastingfraude.
Aangezien de gemeente, als opdrachtgever van de aanleg van de Sontbrug en de bouw van het
Forum verantwoordelijk is voor naleving van wet –en regelgeving door alle aannemers en
onderaannemers, verwachten wij dat de gemeente Groningen dit signaal zeer serieus neemt en de
onderbetaling terstond zal (laten) corrigeren. Het ontduiken van algemeen verbindend verklaarde
cao’s is immers niet alleen onwettig, maar het creëert daarnaast ook een verdringingseffect op de
arbeidsmarkt. Nette bedrijven die in een aanbesteding meedingen voor een prijs die uitgaat van
betaling conform cao in de gehele keten, worden immers gedupeerd. Zij grijpen naast het werk. Dit
kan nooit en te nimmer de bedoeling zijn van en aanbesteding door de (lokale) overheid, en wij gaan
er dan ook vanuit dat we zo snel mogelijk met de verantwoordelijke wethouder in gesprek kunnen
over
1. een oplossing voor de aangetroffen onderbetaling
2. een verbeterde aanbestedingsprocedure waarmee deze problemen in de toekomst zullen
worden voorkomen, met name ook met het oog op de grote aanbestedingen van de
Zuidelijke Ringweg en de aanpak van het Stationsgebied.
Uiteraard zijn wij bereid een en ander toe te lichten en te onderbouwen, waarbij wij nu reeds
aangeven dat de ‘klokkenluiders’ niet de dupe moeten worden van hun openheid over de salariëring.
Wij gaan ervan uit dat de betrokken uitzendkrachten hun karwei gewoon af kunnen maken, zij het
voor een beloning conform wet en cao.
Graag vernemen wij op korte termijn van u,
Hoogachtend,
Helga Tienkamp, FNV Bouw
Masja Zwart, Handhaving & Naleving FNV
Cc:
Directie BAM, Zuidbroek