BESTE BATZUK OTROS 7

74
BESTE BATZUK
Miércoles, a 22 de abril de 2015
7
OTROS
2015EKO BATZAR NAGUSIETARAKO HAUTESKUNDEAK
ELECCIONES A JUNTAS GENERALES 2015
HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA
ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
TOLOSALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE TOLOSA
Ediktua
Edicto
Eva Tarin Gregori andreak, Tolosako Eskualdeko Hauteskunde
Batzordeko idazkariak, hurrengoa.
Eva Tarin Gregori, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Tolosa.
ZIURTATZEN DUT: Hauteskunde Erregimen Orokorrari
buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 47.1 eta
187 artikuluekin bat etorriz, Hauteskunde Batzorde honi dagozkion eskualdeetan Gipuzkoako Batzarre Nagusietarako
2015eko Hauteskundeetara aurkeztutako hautagaien zerrendak, izenpetzaileak zigilaturik eta errubikaturik, honekin batera
doazenak direla.
CERTIFICO: Que de conformidad con los artículos 47.1 y 187
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, las candidaturas presentadas a Juntas
Generales de Gipuzkoa de 2015 en las circunscripciones
correspondientes a esta Junta Electoral de Zona son las que,
selladas y rubricadas por la infrascrita, se acompañan a la presente.
Eta hala ager bedi, eta zabaltzearen eta argitaratzearen eraginetara, ziurtagiri hau luzatzen da lehendakari jaunaren oneritziarekin batera, Tolosa, 2015eko apirilaren 21.ª—O.E. lehendakaria.—Idazkaria.
(3674)
Y para que así conste, y a efectos de su difusión y publicación, se expide esta certificación con el Visto Bueno de la Sra.
Presidenta, en Tolosa, a 21 de abril de 2015.—V.º B.º La presidenta.—El secretario.
(3674)
Ordezkoa/Suplentes.
ORIA
1. D. FRANCISCO JAVIER REYES RAMOS Jn.
2. D.ª MARIA DEL CORO ANGLADA GONZALEZ And.
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO
(E.A.J.-P.N.V.).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA
(PSOE) (PSE-EE (PSOE)).
D. MARKEL OLANO ARRESE Jn.
D.ª MARIA ANGELES LAZCANO LARRAÑAGA And.
D. IÑAKI EGIBAR LARRAÑAGA Jn.
D.ª LEIRE ARTOLA UGALDE And.
D. BITTOR BOLINAGA ALCELAY Jn.
D.ª AMAGOIA NALDAIZ MINGO And.
D. JOSU IDIGORAS EGUIA Jn.
D.ª MIREN EZQUIAGA ECHEZARRETA And.
D.ª ITXAROPENA URKIOLA NEGREDO And.
1. D. JOSE IGNACIO ASENSIO BAZTERRA Jn.
2. D.ª PETRA ROMERO POZO And.
3. D. FERNANDO FARIÑAS LOZANO Jn.
4. D.ª MARIA ARANZAZU AGUIRRE AGUIRRE And.
5. D. OSCAR VALBUENA PASCUAL Jn.
6. D.ª ANA MARIA SANCHEZ HERRAEZ And.
7. D.ª MARIA ISABEL SANCHEZ MARTÍNEZ And.
8. D.ª VICTORIANA BADILLO REMEDIOS And.
9. D. MIKEL SERRANO APERRIBAY Jn.
Ordezkoa/Suplentes.
1. D. JUAN FELIPE BARANDIARAN GARMENDIA Jn.
2. D.ª ARANTXA ZUFIAURRE GOICOECHEA And.
3. D.ª RAKEL BLANCO COBOS And.
EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PARTIDO POPULAR (P.P.).
1. D. PELLO ATXUKARRO AGIRREZABALA Jn.
2. D. ANGEL YAÑEZ ARES Jn.
3. D. JULIO HERREROS SERNA Jn.
4. D.ª INES BAROJA HORNILLO And.
5. D.ª MARIA ISABEL NIETO MUÑIZ And.
6. D.ª ANA MARIA ZULUETA CASARROTA And.
7. D. JOAQUIN ALEJANDRO SALCEDO FLORES Jn.
8. D.ª MARIA LUZ ANGLADA GONZALEZ And.
9. D.ª MARIA CANDIDA FERNANDEZ FERRERA And.
www.gipuzkoa.eus
1
D. XABIER OLANO JAUREGUI Jn.
D.ª JUDIT GARCIA LLORENS And.
D. IBAN ASENJO GARDE Jn.
D.ª AINHOA IBAÑEZ GARCIA And.
D. INKO IRIARTE SAN VICENTE Jn.
D.ª ONINTZA LASA ARTEAGA And.
D. ZIGOR AGUIRREZABALA VITORIA Jn.
D.ª AIORA MUJIKA SAN SEBASTIAN And.
D. MIKEL URDANGARIN IRASTORZA Jn.
LG.:S.S.1-1958
EK\CV GAO-I-2015-03674
2015eko apirilaren 22a, asteazkena
74 zenbakia
2015eko apirilaren 22a, asteazkena
Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa
Número 74
Miércoles, a 22 de abril de 2015
Ordezkoa/Suplentes .
1. D.ª HAIZEA MENDIA IZTUETA And.
2. D.ª GARBIÑE ZURUTUZA FERNANDEZ And.
3. D.ª ESTIBALIZ AMENABARRO IRAOLA And.
IRABAZI-GANAR GIPUZKOA (EZKER ANITZA-IU, EQUO,
ALTERNATIVA REPUBLICANA, INDEPENDIENTES).
1. D.ª MONICA MONTEAGUDO CASAS And.
2. D. UNAI ORBEGOZO URIBESALGO Jn. (Independiente).
3. D.ª MARIA JOSE VAZQUEZ AMONDARAIN And.
4. D. LUIS JORGE FERNANDES MOURINHO Jn.
5. D.ª MARIA ROSARIO RÁBANO ZALDIVAR And.
6. D. DIEGO CORTIZO LACALLE Jn.
7. D.ª NIEVES BREA AMURRIO And.
8. D. JUAN MARIA TOMASENA ALZURI Jn.
9. D. RENE VELAZQUEZ HERNANDEZ Jn.
PODEMOS (PODEMOS).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
D.ª IONE CISNEROS AGUIRRE And.
D. IKER ZUBIZARRETA ARMENDARIZ Jn.
D.ª LILIANA PATRICIA ACOSTA PINZON And.
D. JOSE MARIA ZURUTUZA ORTHOUS Jn.
D.ª MARIA PUY ZALDUENDO GOMEZ DE SEGURA And.
D. CARLOS RODRIGUEZ RUBIO Jn.
D.ª JAIONE ARISTREGUI CAO And.
D. PATXI JOSEBA GARCIA MESA Jn.
D. FRANCISCO JAVIER PASTOR HERNANDEZ Jn.
EK\CV GAO-I-2015-03674
6.
www.gipuzkoa.eus
2
LG.:S.S.1-1958