Kw`Isoko ry`Ubuzima mu muryango w`abakristu

Kw’Isoko
ry’Ubuzima
mu muryango w’abakristu
Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
Tl 22 22 05 00 / 79 602 229 / 79 927461
E-mail: [email protected]
Site: www.isokoryubuzima.bi
"N’ukuri kuri jewe, ubuzima bwanje ni Kristu". (Ph.1, 21)
Igiciro:100Fr
Iki kinyamakuru gifasha gutegera Ijambo ry’Imana mu misa no mu buzima
10/5/2015 UMUNSI W’IMANA WA GATANDATU WA PASIKA – UmwakaB
N°19
Nimugume murukundo rwanje (Yoh 15,9-17). Amasabamana yo kur’uyu w’Imana adushikiriza ibisomwa vyiza bitubwira urukundo rw’Imana. Mu bwuzure bushasha niho dushikirizwa mu buryo bwuzuye
ivy’urwo rukundo: « Nkuko Data yankunze, nanje niko nabakunze. Nimugume mu rukundo rwanje».
Urwo rukundo ruva kuri Data. Kugira rudushikire, ruca
mu mushaha wa Yezu, rugashika mu mishaha yacu kugira turushikirize abandi. Dufashijwe n’urwo rukundo
dushobora kwubaka isi irangwamwo ukuri n’umuvukano. Ivyo bitegerezwa kuba ihangiro ry’ubuzima bwacu.
Bitangurira mu miryango yacu no mu migenderanire
yacu. Ntibibereye ko mu miryango yacu no mu babanyi
bacu harangwamwo ukutumvikana. Ntitwigere twibagira iri jambo ry’Umukama: « Nimugume mu rukundo
rwanje ». Kuguma mu rukundo rw’Imana bisobanura: « kurubamwo no kurugumamwo». Iyo dushinze imizi muri urwo rukundo rw’Imana ntidusubira kuraba aba-ndi
nka ba kavantara ariko tubaraba nk’abavukanyi. Mu gisomwa ca kabiri Paulo mweranda arashimikira cane kuri
iryo bwirizwa. Ryabaye ishingiro ry’ubutumwa bwiwe mu minsi yiwe yanyuma: « Uwukunda niwe mwana w’Imana ». Icifuzo ca Yezu n’uko urukundo rw’Imana rushika kure. Muri Ukaristiya twakira urwo rukundo ruva ku
Mana. Yezu aratwiha kugira turonke ubuzima. Ntahengeshanya kugira intambwe ya mbere. Ntituzigera duheza
gutangarira ivyo vyiza mubuzima bwacu. Ivyo birakomeye kuko twarahinduye ishusho y’Imana y’ukuri. Imana
y’ukuri, n’Imana ishaka kutwuzuza akanyamuneza kaIgisabisho ca Fransisko w’i Asizi Mweranda
yo. Ako kanyamuneza nako ni icamwa c’urukundo.
« Mukama mfasha mparanire amahoro,
N’akanyamuneza kadasanzwe dusanga mu batumwa
Ahari urwanko, ndahashire urukundo.
inyuma ya pentekoti. Na twebwe nyene, umunsi tubatizwa turadwibira muri ico kiyaga c’urukundo kiri mu
Ahari umwikomo, ndahashire ikigongwe
Mana Data, Mwana na Mutima Mweranda. Birakwiye
Ahari indyane, ndahashire ubumwe
ko tuguma twibiye muri ico kiyaga ubuzima bwacu
Ahari ikinyoma, ndahashire ukuri
bwose. Imana iratwiha, ikunga ubucuti natwe; ariko ntaAhari amazinda, ndahashire ukwemera
coshoboka tutakiranye umwidegemvyo iyo ngabirano
Ahari ukwihebura, ndahashire ukwizigira
y’Imana. Imana yaturemanye agashusho kayo. NtiduAhari umwijima, ndahashire umuco
shobora kurangwa n’ako gashusho mugihe tudakunda
Ahari amaganya; ndahashire akanyamuneza.
nkuko ikunda. Mu gusoma inkuru nziza, turatahura ko
O Mukama, mfasha aho guhozwa ndondere guhoza
ivyo bidushikana kugutanga ubuzima: « Ntawurusha
Aho gutahurwa ndondere gutahura
urukundo uwiguze abagenzi biwe.» Muguhanga amaso
Aho gukundwa ndondere gukunda
umusalaba niho dushobora kubitahura: « Nkuko Data
Kuko mukwitanga niho uronka
yankunze niko nanje nabakunze.» Inkuru nziza ntidusaMu kwiyibagira niho wibukwa,
ba kwigana urukundo rudahera rufatanya Data Mwana
na Mutima Mweranda. Idusaba kwugurura umutima
Mu kubabarira niho ubabarirwa
n’ibiganza. Niho dushobora kwakira urukundo rw’ImaMu gupfa niho uzukira ubuzima budahera.
na dushikirizwa na Yezu. Dukomejwe n’urwo rukundo,
ubuzima bwacu buzoheza bwame ivyamwa. Tuzoheza twiyemeze kurwanya uguhohotera abandi, ubukene, akarenganyo aho gaturuka hose. Igisabisho ca Fransisiko Mweranda w’i Asizi, muze tukigire rwacu. P.Ruben Macias
IDOMINIKA YA GATANDATU YA PASIKA - B
IGISOMWA CA MBERE: Ibik.10,25-26. 34-35. 44-48
Mutima Mweranda yururukira ku bapagani
Ivyo dusoma mu gitabu c’Ibikorwa vy’Abatunmwa
Petero ngo ashike i Sezareya kwa Korneliyo, Korneliyo aca aza kumusanganira, arapfukama amukurira
ubwatsi. Petero aramuhagurutsa, ati: «Va hasi, ndi
umuntu nkawe.» Araheza Petero abarira abari aho
ati: «Ni ivy’ukuri, ubu ndategereye ko Imana itagira nkunzi; mu bihugu vyose, ishima uwuyubaha kandi agakora ibitunganye.» Petero akiriko aravuga,
Mutima Mweranda yururukira ku bariko baramwumviriza. Abemeye bo mu Bayahudi bari baherekeje
Petero barajorerwa mu kubona Mutima Mweranda
yururukira ku bapagani, kuko bo bumva bavuga
indimi batahora bazi kandi bakaninahaza Imana.
Petero asubira kuvuga ati: «Hari uwokwanka kubatiza abo bantu baronse nkatwe Mutima Mweranda?» Aca ategeka kubabatiza kw’izina rya Yezu
Kristu. Baraheza bamusaba ngo bamarane iminsi.
IGISOMWA CA KABIRI: Yo. 4, 7-10
Imana niyo Rukundo.
Ivyo dusoma mw’ibaruwa rya 1 ry’Umutumwa Yohani
Bakunzi banje: Ni mukundane, kuko urukundo ruva ku Mana. Kandi uwukundana wese yavyawe n’Imana, kandi arazi Imana. Uwudakundana ntiyamenye Imana, kuko Imana ari Rukundo. Ng’iki icatumenyesheje urukundo rw’Imana muri twebwe n’uko Imana yarungitse Umwana wayo w’ikinege kw’isi, kugira ngo tube bazima kubwiwe. Ng’iki ikigira
urukundo: n’uko atari twebwe twakunze Imana,
ariko n’uko ariyo yadukunze, akarungika Umwana
wayo kw’isi kuba iciru c’ibicumuro vyacu.
INKURU NZIZA: Yo.15, 9-17. Ntawushobora
kurusha urukundo uwiguze abagenzi biwe.
Ivyo dusoma mu Njili nyeranda yanditse Yohani
Mu gihe yari mu kuva kuri iyi si ngo asubire kwa
Se wiwe, Yezu yabariye abigishwa biwe, ati: «Uko
Data yankunze, niko nanje nyene nabakunze; ni
mugume mu rukundo rwanje. Ni mwazigama amabwirizwa yanje, muzoguma mu rukundo rwanje,
nkuko nanje nyene nazigamye amabwirizwa ya
Data nkaguma mu rukundo rwiwe. Ndababwiye
ivyo, kugira ngo akanyamuneza kanje kabe muri
mwebwe bwite, maze akanyamuneza kanyu kuzure.
Ng’iri ibwirizwa ryanje:
ni mukundane nkuko
nabakunze. Ntawushobora kurusha urukundo
uwiguze abagenzi biwe.
Muzoba abagenzi banje, mukoze ico mbategetse.
Sinkibise abasuku, kuko umusuku atamenya ico
shebuja akora; nabise abagenzi banje, kuko ivyo
nabwiwe na Data vyose nabibamenyesheje. Simwe
mwantoye, yamara nije nabatoye; nabashinze kugenda ngo mwame icamwa kandi icamwa gihoraho,
kugira ngo Data abahe ico muzomusaba cose kw’izina ryanje» Ico mbategetse n’uko mwokundana.
Ariko arasozera ubutumwa bwiwe,
imbere yuko amara urw’abagabo,
Yezu musaserdoti mukuru ico yasabiye abatumwa biwe ni urukundo.
Urukundo ni ijambo tuvuga kenshi
nk’abarisesagura, ni ijambo turirimba kenshi nk’abarisesagura. Yezu
ati: « Uwo tutimburira hamwe arasesagura ». Uko gusesagura kugaragarira muri uko kudakunda abandi nk’uko Imana ibakunda kandi ishaka ko tubakunda. Kenshi urukundo
rwa twebwe abantu usanga runyegeje inyungu zigaragara canke zihishije: Umugabo araha niwe yabwiye
umugore wiwe ati: « Sheri, ndagukunda cane gushika
naho hako wopfakara nobura ari jewe mfakara ».
Umugore wiwe aba yavyumvise kera kuko batari basanzwe babanye neza. Aca amwishura ati: « Nategereye,
nakurambiye, wifuza ko ndakuviraho uzane uwundi
mugore ». Utitonze neza ntiwomenya icinyegeje inyuma y’ayo majambo y’urukundo runturuntu. Yezu rero
yaje kutwereka urukundo nyarwo aho rukomoka n’aho
rushingiye: « Nkuko Data yankunze, niko nanje nabakunze: Ni mugume mu rukundo rwanje ». Inzira irudushikanako ni ukumviriza Yezu no kugumya amabwirizwa yiwe. Yezu nawe nyene yagumye mu rukundo rwa
Data kuko yagumije amabwirizwa ya Data. Mu yandi
majambo urukundo nyarwo rugaragarira mu bikorwa
vyiza vyisunga ishaka ry’Imana no kwihebera abandi.
Kandi ugukunda umugenzi si icifuzo ca Yezu gusa ni
n’itegeko ntabanduka ahaye abigishwa biwe: « Ico
mbategetse n’uko mwokundana ». Mu gisomwa ca kabiri, Yohani Mweranda ati: “Ni mukundane”. Tereziya w’Umwana Yezu niwe yategereye ku bwangingo
urukundo ico arico muri Ekleziya, yarategereye ko urukundo arirwo ntimatima y’ubuzima bukristu kandi ko
rwama rukenewe mu bihe vyose n’ahantu hose…ko
urukundo ruterera umwaka. Abandanya avuga ko urukundo ko ari inkingi nyayo y’imihamagaro yose yo mu
buzima bwa muntu. Ata rukundo, umuntu aba ahushije
umuhamagaro umushushanya n’umuremyi wiwe. Kira
noneho, urubanza rw’imperuka ruzoshingira ku rukundo: “ Mukama, twakubonye ryari ushonje tukakugaburira, unyotewe tukaguha ico unywa? Twakubonye
ryari uri akavantara ngo tugutore, ugenda gusa tukakwambika? Twakubonye ryari urwaye canke uri mu
ngoyi tukakuraba?” Nawe azotwishura ati: ”Ico cose
mwagiriye umw’umwe muri abo bato bato nije mwakigiriye”, canke ngo: ”Ico cose mwase kugirira umw’umwe muri abo bato bato nije mwanse kukigirira”.
Imana yaraduhaye ikibazo iduhana n’inyinshu.
Mugabo, aho ikibazo cugariye, inyishu si amajambo ni
ibikorwa vyiza. Patiri Aloys CAMBARA
TWUMVIRIZE IRYO IMANA ITUYAGIRA
Mariya Muvyeyi wacu, Wewe utigeze akanenge, akira iyi ndamutso ndagutuye kubwa Ekleziya iri i
Roma no kw’isi yose. Kubona ko wewe uri Mawe ukaba muziranenge, biraturemesha
cane. Kubona inabi ata bubasha igufiseko, bitwuzuza umwizero n’inkomezi mu rugamba
turwana imisi yose ngo dutsinde ibitero vy’umwansi. Urwo rugamba ntitururwana twenyene, ntituri impfuvyi; kuko Yezu imbere yo gupfa ku musalaba yarakudusigiye ngo
utubere Umuvyeyi. Naho turi abanyabicumuro, turi abana bawe; turi abana b’uwasamwe
ata gicumuro bahamagariwe kugira ubwo bweranda butamanzuye muri wewe, kubw’inema y’Imana waremanywe. Kubw’uyo mwizero, turakwambaje ngo udukingire, ukingire imiryango yacu, igihugu cacu, isi yose. Ububasha bw’urukundo rw’Imana bwaragukingiye igicumuro c’inyanduruko; n’usabire isi ngo ibohoke ubuja irimwo muvy’umutima no muvy’umubiri; ubwo bubasha buturonse intsinzi mu mitima yacu, mu buzima bwacu bwa misi yose, mu mugambi w’urukiza Imana idufitiye. N’udutabare twebwe
abana bawe, inema y’Imana itsinde ubwishime bwacu, tubashe kuba abanyakigongwe nkuko Dawe wo mw’ijuru
ari umunyakigongwe. Dufashe ntidusunikwe n’imiyaga iyo ari yo yose; dufashe kwivako, guca bugufi, kwitanga,
kwumviriza, kugira agacerere, kureka Imana ngo ikorere muri twebwe, yo soko ry’akanyamuneza. Muvyeyi wacu
wasamwe ata gicumuro, dusabire. Papa Fransisiko – Osservatore Romano nº 50 - 11/12/2014:
Ese twese twotahura akanyamuneza gatangwa n’urukundo!
Umunsi umwe, umugabo umwe
yaritavye Imana, hanyuma umutima wiwe uca ahantu hari umwijima mwinshi; ariko haserukira ahandi hari umuco
mwinshi. Aca abona imiryango ibiri yugaye. Yegereye uwa mbere, yumva hariyo induru nyinshi y’abaharira, y’abatukana, y’abashihana bagwana. Niho yaraba hejuru y’uwo muryango abona handitse ngo: shetani n’umuriro
udahera. Amaze akanya gato yumva akamoto keza k’ivyo batetse: inyama, n’ibindi vyinshi. Aca
asaba umurinzi w’urwo rugi ngo amwugururire, arabe abariyo ingene bameze. Asanga hariyo
abantu buzuye ishavu, kuko ntibashobora gushikira inkono irimwo vya bintu biryoshe. Iyo nkono yari ku metero 3 z’aho bicaye. Umwe wese yari afise icaruzo c’imetero 3 nyene, ariko ntawashobora gushikana indya ku munwa wiwe. Ni vyo vyatuma batukana, baharira, bagwana, bacumitana ivyo vyaruzo vyabo, inyama nazo zigakorokera hasi zose atawuriye n’imwe. Nico gituma hari huzuye induru, kuko umwe
wese yarondera ko yorya agahaga wenyene. Wa mugabo abibonye aca arabandanya gushika ku muryango wa kabiri. Yegereye yumva abantu bariko baninahaza Imana, baririmba, bavyina batamba, eka hari akanyamuneza ntangere. N’aho nyene aca asubira gusaba Umumalayika acunze urugi ngo amwugururire arabe abo bantu abo ari bo.
Umumalayika aramwugururira. Niho yabona aberanda bicaye ku meza nini cane, bafise mu minwe ivyaruzo birebire bipima imetero 3. Hirya yabo hari inkono irimwo ibintu biryoshe, bimota neza cane. Muri bo nta n’umwe yigaburira. Ariko umwe wese yarondera kugaburira umugenzi batumberanye ku meza. Urukundo rwari aho hantu rwari
agatangaza. Umwe wese yashaka kunezereza uwundi, ntawironderera ineza yiwe. Eka hari mw’ijuru nyene, hari
Imana Se Rukundo. Uwo mugabo abonye urwo rukundo yaciye agumaho, avuga ati: Iyo abantu bose bamenya urukundo
ruri mw’ijuru twese twokundanye nk’uko nyene, maze mu muriro udahera hakabura n’umwe ajayo, kuko huzuye urwanko rubi. Ese twese twomenya guha abandi, aho kurondera inyungu zacu, tukamenya kuraba abandi, aho kwiraba. M.Rose
Ko twazutse kumwe na Kristu, turondere ivyiza vy’ijuru. Umukama wacu Yezu Kristu amaze kwizura mu bapfuye, yamaze iminsi yiyereka abatumwa biwe kugira bemere ko ari muzima. Amaze kurangiza igikorwa yatumwe na Mana Se ngaha kw´isi, yuriye mw’ijuru abatumwa biwe
bamubona. Nkuko yavyivugiye, yagiye kudutegurira ibibanza aho tuzobana nawe mu buzima
budahera. Yezu yaraduciriye inzira, dutegerezwa guca mu makanda yiwe kugira natwe dushikire ubwo buninahazwa. Naho twohura n’ibitugerageza tumenye ko yadusigaranye ubutumwa
nk’ubwo yari afise, ngo tuburangure dufashijwe na wa Mutabazi azoturungikira. Yezu yabwiye
abatumwa ngo bakwire isi yose bigisha abemeye bababatize. Umuntu wese yabatijwe ategerezwa kumenya ko yapfanye na Kristu kandi yazukanye nawe gutyo agacika ikiremwa gishasha.
Turi kw’isi ariko ntituri ab’isi, twebwe ababatijwe turi basamuragwa b’ijuru. Yezu mukuja
mw’ijuru yatwugururiye amarembo y’ijuru, twebwe iwacu ni mw’ijuru. Twebwe rero abacunguwe, ko twazutse
kumwe na Kristu, turondere ivyiza vy’ijuru aho Kristu avyagiye iburyo bwa Data. Nkunzimana Joséphine
Ivyodufasha gutera imbere buzima bwacu. Ntidusubize ibirenge inyuma, twiteho abatishoboye, cane cane abasinzikaye n’abari mu bunyakamwe; dukunde Ekleziya kandi tuyikorere, dukunde abasaserdoti, paruwase n’imibano rukristu; twitange mu gutanga inguvu, ubwenge, mu ngabirano zitandukanye Imana yaduhaye. Tube abatumwa b’amahoro, tube ivyabona vy’urukundo rw’Imana mu miryango yacu, aho turi hose. Yezu yishuye umuvyeyi
amusavye kumukiriza umwana ati: Vyose birashobokera uwemera. Tuyage na Yezu mu
gisabisho, niwe mugenzi aturutira bose, ataduheba na rimwe. Muture ibikunezereza n’ibikubangamiye vyose. Mwirukire igihe cose mwihenze n’igihe cose mwatemvye. Mwemere ko ari umunyakigongwe. Urukundo Yezu yadukunze n’urwo kurata. Kugira utere intambwe witabane Yezu
akanyamuneza, mubwire uti: ndi ”hano”. Bikira Mariya umuvyeyi wacu niwe abitwigisha; mu kwishura umuhamagaro w’Umukama yavuze ati : Nd’umusavyi w’Umukama... Oss. Romano nº21, janvier 2015
DUSHEMEZE IMANA KU MUNSI KU MUNSI
10/5 D Idominika ya 6 Ibik. 10,25…48
ya Pasika-B
11/5 L Mamerto
12/5 M Nérée, Akilo
13/5 M Bonifasi,
Andreya
14/5 J
Ascension du
Seigneur-B
Matias
Zab. 97,1…4
Yo.15, 9-17
Ibik. 16,11-15 Zab.149,1-2.34.5-6a.9b
Yo. 15,26---16,4a
Ibik. 16,22-34
Zab.137,1-8
Yo. 16,5-11
Ibik. 17,15.22–18,1 Zab.148,1-14
Yo.16, 12-15
Ibik.1,1-11 Zab.46,2-3,6-7,8-9
Ep 4,1-13
Mk. 16,15-20
1 Yo. 4,7-10
Ni mwazigama amabwirizwa yanje, muzoguma mu rukundo rwanje
nkuko nanje nyene nazigamye amabwirizwa ya Data….
Aho wa Mutabazi nzobarungikira kwa Data azozira, nya Mutima
w’Ukuri yamuka kuri Data azonshingira intahe
Vyobabera vyo ngiye, ntagiye umutabazi azobaburanira ntiyoza
iwanyu, mugabo ninagenda nzomubzrungikira
Aho Mutima w’ukuri azozira, azobahishurira ukuri kwose; nkako
ntazovuga ivyiwe, azobabwira ivyo azoba yumvise
Kwire isi yose, mushikirize Inkuru nziza ikiremwa cose.
Uzokwemera akabatizwa azorokoka, utazokwemera azocibwa
15/5 V Petero, Paolo,
Ibik. 18,9-18 Zab.46,2-3.4-5.6-7 Muzorira mwongere mwiganyire, isi nayo yibereye mu kanyamuneza;
muzoba mu maganya ariko aya maganya azohinduka agahimbare
Yo. 16,20-23a
Ibik. 18,23-28 Zab. 46,2-3.8-9.10 Ni musabe muzoronka, akanyamuneza kanyu rero kazoba kose.
Navuye mu nda ya Data kw’isi; ubu ngira mve kw’isi nsubire kwa Data
Yo. 16,23b-28
IKIBANZA C’AMASABAMANA YA LITURGIYA MURI EKLEZIYA ( Ibikurikira)
Denisa
Honoré
S
16/5
-Mbe ni nde atunganya indinganizo y’amasabamana ? = Le gouvernement de la liturgie (n° 22):
abakuru b’Ekleziya (Papa, Abepiskopi), nibo basa bafise ububasha bwo gutunganya indinganizo y’amasabamana ya liturgiya ku rwego rw’Ekleziya yose canke ku rwego rw’amadiyoseze. Ntawundi n’umwe arekuriwe kugira ico ahindura canke yongerako ku gatwe kiwe. Ni ukugira ngo ntihabe akajagari kohava gatuma haba utudumbidumbi canke kujuragiza abakristu, ngo vyononere ubumwe mu muryango. Imigirwa
ya liturgiya, ni ikimenyetso c’ubumwe mu muryango w’Ekleziya nzima (raba nk’akarorero, igihe ingendo y’imisa
n’iy’uguhimbaza amasakramentu tubisanga hose, canke ingene ku musi ku musi dusoma tukazirikana Ijambo rimwe muri Ekleziya nzima…) -Ijambo ry’Imana (Bibliya) mu masabamana (n° 24): ikibanza co gusoma n’ukuzirikana Ijambo ry’Imana mu migirwa ya Liturgiya nico kiza imbere. Iryo Jambo ni ryo rimurikira inyigisho zitangwa, amazabuli turirimba, ibisabisho n’izindi mvyino za liturgiya dukoresha, ibigirwa vyose niho bikura insiguro
itomoye. Iryo Jambo twame turiha icubahiro kibereye. Umwe wese arafise uruhara rwiwe mu masabamana
y’Ekleziya = La célébration commune, fréquentation et participation active des fidèles (n° 27-30). Liturgiya, ni
imigirwa y’umuryango. Ntibibereye ko umuntu umwe canke akarwi k’abantu bokwihariza imigirwa ya Liturgiya,
ngo bahave bibagira ko ari igikorwa cagenewe umuryango wose w’Ekleziya, umw’umwe wese akaba afise ikibanza ciwe n’uruhara rwiwe aterera ngo bigende neza. Mu masabamana ntawoba umurorerezi, kandi ntawokwihariza
wenyene ibigirwa vyose, cane cane mu Nkuka y’imisa n’igihe duhimbaza amasakramentu. Tubigirana icubahiro
gikwiye, hageze kuririmba canke kwitabira tukabigirana umutima n’ubuzima, tugasonera umwanya w’agacerere,
ntihabe uwugira ivyiwe ataco bipfana n’ivyo abandi bagira mw’ikoraniro riba ryaduhuje. Patiri CIZA Maurice
Simon-Pierre, Ubutumwa bwa Diyoseze nkuru ya Bujumbura bw’Inyigisho Nkomezakwemera n’Amasabamana : 71 143 369.
Tugwanye ingeso yo kwiba mu bibazo. Ivyo abana bifashisha mu rwenge rwo kwiba:
udupapuro dukubiranije turimwo inyandiko; kunyegeza ikaye ukayitwaza mu bibazo; Kwandika inyishu ku ntebe hejuru; Kwandika ku mpuzu, cane cane ku bigeme bambara amajipo yo
musi; Gukubita rumwe ku nteguro y’uwo mwicaranye; Kuvuga mu vyongoshwe; Gutamira
ukamira urupapuro iyo ufashwe; Guhanahana imbago mu kinyegero; Kwandika mu kiganza;
Kwandika ku bibero ukaza urakuma impuzu; Kwiyambika impuzu y’amaboko maremare ukandika ku maboko; Kuja inama yo guhanahana imbago; Kwandika muri Telefone.
Abiba mu bibazo bavuga iki kur’iyo nyifato? Ng’ibi ivyiyumviro vyabo. Bavuga ngo: Ni ubwenge buhanitse, nta
kijuju kimenya kubaga; Ni ubuhizi, n’iteka; Ni ukwiyungunganya; Ni ikimenyetso ntaharirizwa c’urukundo (umukunzi umubonera mu mbago); Ni intererano ya ba ntahonikora mu vy’ubwenge; N’ukuronderera ubuzima hamwe:
ntawumenya atabaze, igisuma n’igigashwe, impene irisha aho iziritse, ntarataze aruta mbundare, umugabo n’uwurya utwiwe n’utw’abandi; Ukurwanya urwangara (ugusamara kwa surveillant); Bose barabaga, turi mu bandi, dukora nk’abandi; Nta kwigira umusengayi canke umukizwa, umenga n’ibihwiji; Ntaco nzocirega mpejeje amashure,
Patiri mwibutsamana arahari nico akora. Abatiba nabo bavuga iki? Babona ko ari bibi. Baratinya ibi bikurikira:
igihano, kurya ivya gusa, kumaramara, kumaramaza abavyeyi, gucumura. Mu vy’ukuri, imvo nyamukuru zituma
biba n’izi: Ubunebwe: nige gake gake, buke buke, ndonke amanota menshi; gutinya kwigora, guta umwanya, gucererwa mw’ishure, kudasubiramwo ivyo wize ku musi ku musi. Gutwarwa n’agakuku k’ibigaba vyitwaza imvugo
mbi n’imigenzo mibi. Gushira imbere amaronko aho kwihatira ku bumenyi. Kubura umuco w’ukuri n’ubutungane.
Ukwemera kugoyagoya guhonyanga amabwirizwa y’Imana. Ubugaba, kutemera kurerwa ngo ugamburuke.
Gukoresha umwidegemvyo ukutariko. Kwifata uko utari mu kwiyorobeka. Kwamana ubwoba, gutinya kwubahuka
gutera intambwe, ukwihebura ningoga ngo wohava ugwa, kutarondera gutera imbere. Patiri Eugène Nsanzerugeze
DUCISHEMWO DUTWENGE. Umusi umwe,
umwe yitora ati: Pati, jewe numvise ngo umusi
hari kuri Pentekoti. Patiri ahejeje gusoma Imisa
wambaye ikoti, wasanze abatumwa batunye ku
ahora arabaza abakristu ico basigaranye ku
gutinya abayahudi. N’umusi mubi batari
mutima mu vyo bumvise. Niho umutamakazi
kubadunuza!