Defunciones - Plaza Nueva

;\]leZ`fe\j
<eZXi^l\jlj\jhl\cXj
<eGcXqXEl\mX#Z&=l\ek\:Xee`^fj*YXaf#Kl[\cX
fY`\e#ccXdXe[fXck\c„]fef0+//)..--%
<JK8J<D8E8K8D[email protected];<JG<;@DFJ8%%%
<CJ<zFI
AF8HLàEÝCM8I<QP8E>L8J
=Xcc\Z`\e9lŒl\c#\c[ˆX)*[\dXiqf[\)'(,#Xcfj,,XŒfj[\\[X[#[\jgl„j
[\i\Z`Y`icfjJXekfjJXZiXd\ekfjpcX9\e[`Z`e[\jlJXek`[X[%
;%<%G%
JljXg\eX[fj1\jgfjX#K\i\jX2_`afj#JXiXpMˆZkfipDXi`eX2gX[i\j#9`\em\e`[f– pD±:Xid\e2
_\idXeX#:`ekX2_\idXefjgfcˆk`Zfj#DXikXpDXefcf2jfYi`efj#DXiˆX#<[lXi[f#8[i`}ep:pek_`X2
kˆfj#gi`dfjp[\d}j]Xd`c`X%
8^iX[\Z\ecXjdl\jkiXj[\Zfe[fc\eZ`Xi\Z`Y`[XjgfikXeki`jk\dfk`mf
pcXjfiXZ`fe\jgfijl\k\ief[\jZXejf%
G R U P O T A N AT O R I O
IRACHE
TA N AT O R I O T A L D E A
TANATORIO BUÑUEL
9lŒl\c
BUÑUEL · T. 619 100 362 y 619 100 253 · Tel. 24 Horas: 948 827 227
Mà:KFIIFPF:<I;ÝE
=Xcc\Z`\e:fik\j#\c[ˆX)*[\dXiqf[\)'(,#Xcfj/)XŒfj[\\[X[#[\jgl„j
[\i\Z`Y`icfjJXekfjJXZiXd\ekfjpcX9\e[`Z`e[\jlJXek`[X[%
;%<%G%
JljXg\eX[fj1\jgfjX#@jXY\cJ}eZ_\q2_`afj#MˆZkfip8eXY\c2_`afjgfcˆk`Zfj#:_XifpI`ZXi[f2e`\kfj#CXiX
p8e[i„j#MˆZkfi#DXiˆXpGXlcX2Y`qe`\kX#8e[i\X2_\idXefjgfcˆk`Zfj#jfYi`efj#gi`dfjp[\d}j]Xd`c`X%
TA N AT O R I O T A L D E A
=<[email protected]=<IEÝE;<Q
P<K8EF
=Xcc\Z`\eM`ccX]iXeZX#\c[ˆX(/[\dXiqf[\)'(,#Xcfj/,XŒfj[\\[X[#
[\jgl„j[\i\Z`Y`icfjJXekfjJXZiXd\ekfjpcX9\e[`Z`e[\jlJXek`[X[%
;%<%G%
JljXg\eX[fj1_\idXefj#<jk\YXepG`cXiˆe2jfYi`efj#gi`dfjp[\d}j]Xd`c`X%
8^iX[\Z\ecXjdl\jkiXj[\Zfe[fc\eZ`Xi\Z`Y`[Xj
gfikXeki`jk\dfk`mfpcXjfiXZ`fe\jgfijl\k\ief[\jZXejf%
8^iX[\Z\ecXjdl\jkiXj[\Zfe[fc\eZ`Xi\Z`Y`[XjgfikXeki`jk\dfk`mf
pcXjfiXZ`fe\jgfijl\k\ief[\jZXejf%
G R U P O T A N AT O R I O
nnn%kXeXkfi`fj`iXZ_\%\j
C8J<zFI8
<CJ<zFI
IRACHE
Dorila Domínguez Martínez (Cortes-Santander)
Mª Pilar Íñigo Sádaba (Carcar)
Corpus Rodríguez Ocón (Lodosa)
Pilar Moreno Montoya (Sartaguda)
Elena Serrano González (Andosilla)
Julián Eraul Rivas (Lodosa)
José Marino Moreno Martínez (Andosilla)
María Sansuán Dominguez (Novillas)
Hilario Aguirre Íñigo (Falces)
Corpus Rodríguez Ocón (Lodosa)
Ángel San Millán Lizuáin (Lodosa)
VELATORIO VILLAFRANCA
TANATORIO ANAÍS
G R U P O T A N AT O R I O
c/ San Francisco Javier 32 · CORTES · T. 676 441 246 · Tel. 24h.: 948 827 227
:fik\j
IRACHE
TA N AT O R I O T A L D E A
Irache Tudela,
saber decir adiós
c/ Mesón 13 · VILLAFRANCA
Tel. 24 H.: 948 846 177 y 606 393 574
M`ccX]iXeZX
C8J<zFI8
[email protected]
8>[email protected]<
M`l[X[\;%=\[\i`Zf9\c`fLi[Xe`q
=Xcc\Z`\eKl[\cX#\c[ˆX)'[\dXiqf[\)'(,#
Xcfj0)XŒfj[\\[X[#[\jgl„j[\i\Z`Y`i
cfjJXekfjJXZiXd\ekfjpcX9\e[`Z`e[\jlJXek`[X[%
Único servicio
propio de incineración,
sin esperas en horas
;%<%G%
JljXg\eX[fj1_`afj#:„jXi#Afj„pD±G`cXi2_`afgfcˆk`Zf#
Afj„=iXeZ`jZf2e`\kfj#DXiˆXpIXde#:i`jk`eXpDXi`f2
Y`qe`\kfj#DXiˆX#DXiZfjp=\ieXe[f2_\idXef#Afj„2
jfYi`efj#gi`dfjp[\d}j]Xd`c`X%
Servicio pionero de envío de condolencias
a través de tanatoriosirache.es
TANATORIO TUDELA
Plaza San Juan, 5
TANATORIO-CREMATORIO SANTA ANA
Polígono La Barrena
www.sendafung.org
SERVICIO PERMANENTE
24 HORAS 365 DÍAS AL AÑO
948 827 227
606 393 574
8^iX[\Z\ecXjdl\jkiXj[\Zfe[fc\eZ`Xi\Z`Y`[XjgfikXe
ki`jk\dfk`mfpcXjfiXZ`fe\jgfijl\k\ief[\jZXejf%
TANATORIO SANTO CRISTO
G R U P O T A N AT O R I O
IRACHE
TA N AT O R I O T A L D E A
Plaza de la Iglesia 15 · CORTES
Tel. 24 Horas: 948 827 227
:fik\j
C8J<zFI8
[email protected]äE
=Xcc\Z`\eKl[\cX#\c[ˆX(0[\dXiqf[\)'(,#Xcfj/)XŒfj[\\[X[#[\jgl„j[\i\Z`Y`icfjJXekfjJXZiXd\ekfjpcX9\e[`Z`e[\jlJXek`[X[%
;%<%G%
JljXg\eX[fj1\jgfjf#Afj„:_l\ZXJXekfj2_`afj#;\d\ki`f#D±:Xid\ep<ei`hl\2_`afjgfcˆk`Zfj#G`cXi#A\j’jD±p:i`jk`eX2
e`\kfj#9\ikX#MˆZkfi#?„Zkfip8`kXeX2_\idXefj#_\idXefjgfcˆk`Zfj#jfYi`efj#gi`dfjp[\d}j]Xd`c`X%
8^iX[\Z\ecXjdl\jkiXj[\Zfe[fc\eZ`Xi\Z`Y`[XjgfikXeki`jk\dfk`mfpcXjfiXZ`fe\jgfijl\k\ief[\jZXejf%
G R U P O T A N AT O R I O
IRACHE
TA N AT O R I O T A L D E A
TANATORIO DULCE NOMBRE
)';<=LE:@FE<J
8Yc`kXj
Pl. Fueros · ABLITAS · T. 948 813 271 y 616 787 444 · Tel. 24H.: 948 827 227
E²(%((/
),;<D8IQF;<)'(,
C8J<zFI8
D8Ià[email protected]<C>äD<QC8M<>8
?\idXeX[\GXlc`efp=\c`Z`Xef
=Xcc\Z`\c[ˆX)*[\dXiqf[\)'(,#Xcfj,/XŒfj[\\[X[#[\jgl„j[\i\Z`Y`icfjJXekfjJXZiXd\ekfjpcX9\e[`Z`e[\jlJXek`[X[%
Cfj]Xd`c`Xi\jX^iX[\Z\ecXjdl\jkiXj[\Zfe[fc\eZ`Xi\Z`Y`[XjgfikXeki`jk\dfk`mf
pcXjfiXZ`fe\jgfijl\k\ief[\jZXejf%
Tanatorio - Funeraria Perla
:`ekil„e`^f
CINTRUÉNIGO · T. 948 81 18 49 - 948 81 11 10
C8J<zFI8
8LI<[email protected]äG<Q
=Xcc\Z`\c[ˆX(0[\dXiqf[\)'(,#Xcfj/)XŒfj[\\[X[#[\jgl„j[\i\Z`Y`icfjJXekfjJXZiXd\ekfjpcX9\e[`Z`e[\jlJXek`[X[%
Cfj]Xd`c`Xi\jX^iX[\Z\ecXjdl\jkiXj[\Zfe[fc\eZ`Xi\Z`Y`[XjgfikXeki`jk\dfk`mf
pcXjfiXZ`fe\jgfijl\k\ief[\jZXejf%
Tanatorio - Funeraria Perla
:`ekil„e`^f
CINTRUÉNIGO · T. 948 81 18 49 - 948 81 11 10
C8J<zFI8
[email protected]<8G8I;F
=Xcc\Z`\c[ˆX(-[\dXiqf[\)'(,#Xcfj0(XŒfj[\\[X[#[\jgl„j[\i\Z`Y`icfjJXekfjJXZiXd\ekfjpcX9\e[`Z`e[\jlJXek`[X[%
Cfj]Xd`c`Xi\jX^iX[\Z\ecXjdl\jkiXj[\Zfe[fc\eZ`Xi\Z`Y`[XjgfikXeki`jk\dfk`mf
pcXjfiXZ`fe\jgfijl\k\ief[\jZXejf%
Tanatorio-Funeraria Perla
=`k\if
FITERO · T. 948 811 849 - 948 811 110
C8J<zFI8
D8Ià8J8EKFJDFI8C<J
Jl\^iXÊ<cMXcYl\eXË
=Xcc\Z`\c[ˆX(0[\dXiqf[\)'(,#Xcfj(''XŒfj[\\[X[#[\jgl„j[\i\Z`Y`icfjJXekfjJXZiXd\ekfjpcX9\e[`Z`e[\jlJXek`[X[%
Cfj]Xd`c`Xi\jX^iX[\Z\ecXjdl\jkiXj[\Zfe[fc\eZ`Xi\Z`Y`[XjgfikXeki`jk\dfk`mf
pcXjfiXZ`fe\jgfijl\k\ief[\jZXejf%
Tanatorio - Funeraria Perla
CORELLA · T. 948 78 20 69 - 600 46 96 85
:fi\ccX
Tanatorio CORELLA
TANATORIO PERLA
C/ Hermanos Sánchez
Blázquez, 4
CORELLA
Tfno.: 948 78 20 69
600 46 96 85
E²(%((/
),;<D8IQF;<)'(,
;<=LE:@FE<J)(
[email protected]<[email protected]<[email protected]
;%8E;IyJLID<E<K8PL9<IF
=Xcc\Z`\c[ˆX),[\dXiqf[\)'(+#Xcfj/*XŒfj[\\[X[#[\jgl„j[\i\Z`Y`icfjJXekfjJXZiXd\ekfjpcX9\e[`Z`e[\jlJXek`[X[%
;%<%G%
JljXg\eX[fj1\jgfjX:i`jk`eX8c`X^XA`d„e\q2_`afj8eX=\cpp>i\^fi`fDXikˆe\q2e`\kfCl`j8e[i„j2
_\idXefjèijlcX– #?\c`f[fif– #;fd`e^f#<eZXieX– pK\ÔcX– 2_\idXefjgfcˆk`Zfj#jfYi`efj#gi`dfjp[\d}j]Xd`c`X%
@em`[email protected][\[email protected]<[email protected]\j\Z\c\YiXi}gfi\c\k\ief[\jZXejf[\jlXcdX\[email protected]:FC<J[ˆXM<@[email protected]:@E:F
XcXjF:?F[\cXK8I;<\ecXJ%@%:8K<;I8C[\KL;<C8gfiZlpXXj`jk\eZ`Xc\jhl\[XiXedlpX^iX[\Z`[fj%
Kl[\cX
Tanatorio Martínez Carretera Alfaro, 6 TUDELA T. 948 82 03 30
C8J<zFI8
D±[email protected]<M<[email protected];FII<[email protected]<Q
M[X%[\;%>XcfA`d„e\q
=Xcc\Z`\eKl[\cX#\c[ˆX(/[\dXiqf[\)'(,#Xcfj0*XŒfj[\\[X[#[\jgl„j[\i\Z`Y`icfjJXekfjJXZiXd\ekfjpcX9\e[`Z`e[\jlJXek`[X[%
;%<%G%
JljXg\eX[fj1_`afjAfj„Cl`j#K\i\jX– #?`cXi`f#M`Z\ek\#DXel\c– p8e^\c`e\j2_`afjgfcˆk`Zfj8eXDXi`#Cl`j#DXi`:ilq#IfjX#D±Clqp;`fe`j`f2
e`\kfj#Y`qe`\kfj#_\idXefAlXe`kf2jfYi`efj#gi`dfjp[\d}j]Xd`c`Xp\e\jg\Z`Xc;`i\ZZ`e#G\ijfeXcpI\j`[\ek\j[\cXZfdle`[X[[\JXeM`Z\ek\[\GX’c%
8^iX[\Z\ecXjdl\jkiXj[\Zfe[fc\eZ`Xi\Z`Y`[XjgfikXeki`jk\dfk`mfpcXjfiXZ`fe\jgfijl\k\ief[\jZXejf%
Kl[\cX
Tanatorio Martínez Carretera Alfaro, 6 TUDELA T. 948 82 03 30
C8J<zFI8
D±:FE:<G:@äE:8J8;FÝC8M8
M[X%[\;%Ýe^\c>XiZˆX9cXeZf
=Xcc\Z`\eKl[\cX#\c[ˆX(0[\dXiqf[\)'(,#Xcfj/0XŒfj[\\[X[#[\jgl„j[\i\Z`Y`icfjJXekfjJXZiXd\ekfjpcX9\e[`Z`e[\jlJXek`[X[%
;%<%G%
JljXg\eX[fj1_\idXefjIfjXi`f– pCl`jIlY`f– #A\j’j– pÝe^\c\j8YX[ˆX– #8e`kXpAfj„D±:Xjk\cc$Il`q– #>cfi`XI\c`^`fjX pAfj„D±#
:Xid\epDXel\cFd\ŒXZX#_\idXefjgfcˆk`Zfj8eX:Xid\e– pAfj„D±>feqXc\q2jfYi`efj#gi`dfjp[\d}j]Xd`c`Xp\e\jg\Z`XcCl`jXEXmXiif%
8^iX[\Z\ecXjdl\jkiXj[\Zfe[fc\eZ`Xi\Z`Y`[XjgfikXeki`jk\dfk`mfpcXjfiXZ`fe\jgfijl\k\ief[\jZXejf%
Kl[\cX
Tanatorio Martínez Carretera Alfaro, 6 TUDELA T. 948 82 03 30
<CJ<zFI
[email protected]<E<QD8>8z8
Ê<C:FC:?FE<IFË
=Xcc\Z`\eKl[\cX#\c[ˆX))[\dXiqf[\)'(,#Xcfj./XŒfj[\\[X[#[\jgl„j[\i\Z`Y`icfjJXekfjJXZiXd\ekfjpcX9\e[`Z`e[\jlJXek`[X[%
;%<%G%
JljXg\eX[fj1\jgfjX<c`If[iˆ^l\qDfie2_`afj=\ieXe[fpD±Afj\#JljXeXpAXm`\i2e`\[email protected]\e\#DXiZfj#@Œ`^fpC\`i\2
_\idXefjK\i\\@efZ\ek\– #:fejl\cfpCl`j#D±Ýe^\c\jpA\j’j#<d`c`X– pGXlc`ef2jfYi`efj#gi`dfjp[\d}j]Xd`c`X%
8^iX[\Z\ecXjdl\jkiXj[\Zfe[fc\eZ`Xi\Z`Y`[XjgfikXeki`jk\dfk`mfpcXjfiXZ`fe\jgfijl\k\ief[\jZXejf%
Kl[\cX
Tanatorio Martínez Carretera Alfaro, 6 TUDELA T. 948 82 03 30
C8J<zFI8
GIL;<E:@8IF;Ià>L<Q
=<IEÝE;<Q
=Xcc\Z`\eKl[\cX#\c[ˆX(-[\dXiqf[\)'(,#Xcfj0.XŒfj[\\[X[#[\jgl„j[\i\Z`Y`i
cfjJXekfjJXZiXd\ekfjpcX9\e[`Z`e[\jlJXek`[X[%
;%<%G%
JljXg\eX[fj1_\idXefj#_\idXefjgfcˆk`Zfj#jfYi`efj#gi`dfjp[\d}j]Xd`c`X
p\e\jg\Z`XcZfdgc\afi\j`[\eZ`Xc<cG`eXi[\D`cX^if%
8^iX[\Z\ecXjdl\jkiXj[\Zfe[fc\eZ`Xi\Z`Y`[Xj
gfikXeki`jk\dfk`mfpcXjfiXZ`fe\jgfijl\k\ief[\jZXejf%
Tanatorio Martínez
Carretera Alfaro, 6 TUDELA T. 948 82 03 30
));<=LE:@FE<J
Kl[\cX$C\e
<CJ<zFI
[email protected]:[email protected]<Q
=Xcc\Z`\eKl[\cX#\c[ˆX(-[\dXiqf[\)'(,#Xcfj/-XŒfj[\\[X[#[\jgl„j[\i\Z`Y`i
cfjJXekfjJXZiXd\ekfjpcX9\e[`Z`e[\jlJXek`[X[%
;%<%G%
JljXg\eX[fj1_\idXeXDXiˆXGXq2jfYi`[email protected]„j#DX`k\pD`^l\c2
gi`dfjp[\d}j]Xd`c`X%
8^iX[\Z\ecXjdl\jkiXj[\Zfe[fc\eZ`Xi\Z`Y`[Xj
gfikXeki`jk\dfk`mfpcXjfiXZ`fe\jgfijl\k\ief[\jZXejf%
Velatorio Cervera
Avda. de La Rioja, s/n CERVERA
T. 941 198 476 - 661 739 056
Kl[\cX$:\im\iX
E²(%((/
),;<D8IQF;<)'(,
:cXj`ÔZX[fj
/'.*(.)0+
GXiXXeleZ`Xik\\e\jkXj\ZZ`e#ccXdXX\jk\k\c„]feff\ekiX\e
nnn%gcXqXel\mX%Zfd% KXdY`„e \e el\jkiXj fÔZ`eXj \e Z&=l\ek\
:Xee`^fj*YXaf[\Kl[\cXf\eJX^Xjk`#8m[X%QXiX^fqX*(#p<c
:fc\#8m[X%JXekX8eX#(/%8c]Xif1G`i}d`[\#Z&K\a\iˆXj)%DliZ_Xe$
k\1Ifj\c#Z&Ki`le]Xek\((%:XjZXek\1C`Yi\iˆX)'''#Z&:ilq8ckX++%
=ljk`ŒXeX1Gfcf#GcXqX[\cfjAl\m\j#*%
CX`e]fidXZ`eZfek\e`[X\ecfjXeleZ`fj[\\jkXj\ZZ`ef[\ZlXchl`\ifkiX[\cXi\m`jkX#\jk}jla\kXXcfjgi\Z\gkfj
[\cXC\pFi^}e`ZX[\Gifk\ZZ`e[\;Xkfjp[\cXC\p[\Gifg`\[X[@ek\c\ZklXc%<ccˆd`k\[\ZX[XXeleZ`f\j[\)'gXcXYiXj%
Se alquila amplia PLAZA DE
GARAJE, en Avda. Zaragoza
nº50, Tudela. Tfno.: 696 479
902 (n/o)
@[email protected]@[email protected]
M\ekXj
Se vende DÚPLEX en Plaza
Mercadal de Tudela. 106 m2,
trastero + bodega. Tfno.: 616
953 985 (1-4)
Vendo TERRENO cerca de
Tudela. Para zona de recreo.
Precio a convenir. Tfnos.: 626
641 462 - 629 788 405 (25-3)
Vendo apartamento en MIAMI PLAYA (Tarragona). Sin
gastos de comunidad. Buen
precio. Tfnos.: 626 641 462 629 788 405 (25-3)
Vendo en RIBAFORADA piso
de lujo. En el centro. 5 habitaciones, 2 baños, terraza, garaje
dos coches y trastero. Facilidades de pago. Tfnos.: 626 641
462 - 629 788 405 (25-3)
Vendo casa en AÑAVIEJA
(Soria). Restaurada, calefacción,
cochera, jardín y corral. Tfnos.:
626 641 462 - 629 788 405 (25-3)
Vendo CASA en el casco viejo de Tudela, c/ Descalzos.
Buen estado. Tfno.: 630 872
500 (1-4)
Vendo PISO en carretera de
Alfaro, encima de Asepeyo.
90 m2, plaza de garaje y trastero. Tfno.: 630 872 500 (1-4)
BORJA. Oportunidad. Venta
de 5 dúplex nuevos a precio
de ganga. 51.625€. 3 habitaciones, cocina, salón de 28
m2, 2 baños, 1 aseo, terraza
de 10 m2, incluye plaza de garaje. Junto a piscinas municipales, residencia de ancianos,
centro de salud. Tfno.: 630
460 548 (tardes) - www.alonsoaranda.com (1-4)
8chl`c\i\j
Se alquila ESTUDIO de unos
70 m2. en entreplanta, ideal
para oficinas o despachos en
la c/ Gaztambide-Carrera de
Tudela. Tfnos.: 948 822 106
- 615 591 365 (n/o)
Se alquila PLAZA DE GARAJE, en Avda. Zaragoza,
enfrente del parque de Otoño. Tfno.: 948 825 687 (n/o)
Se alquila amplia
plaza de garaje
en Avda. Zaragoza nº50, Tudela
Tfno.: 696 479 902
Se alquila CASA en Barrio
de Lourdes reformada. Tfno.:
948 820 759 (25-3)
En CASCANTE alquilo nave
industrial de 600 m2. Refrigerada y con calefacción de aire y
aseos. Tfno.: 686 971 764 (25-3)
Alquilo PISO céntrico, con 4
habitaciones, 2 baños, garaje
cerrado, cocina, terraza, 2 baños, céntrico. Tfno.: 606 199
304 (25-3)
SALOU. Alquilo apartamento
en edificio Novelty III. Paseo
marítimo Jaime I. Vistas al
mar y piscinas. 2 Habitaciones,
gran terraza, recepción y vigilancia 24 horas. Tfnos.: 948
825 593 - 639 435 191 (25-3)
Se alquila HABITACIÓN en
piso compartido de 3 habitaciones. Céntrico, pocos gastos. Tfno.: 626 021 517 (1-4)
Se alquila estudio en SALOU
para 4 personas, con piscina
y A.A. Equipado. A 5 minutos
de Port Aventura. Tfno.: 609
559 573 (1-4)
Alquilo ático en Residencia
Paraíso de CORELLA. 2
dormitorios, salón cocina,
2 baños y terraza de 60 m2.
Garaje y trastero. Urbanización con piscina. Tfno.: 680
640 676 (1-4)
Alquilo APARTAMENTO
totalmente amueblado, céntrico, Plaza Nueva, sin gastos
comunidad. Tfnos.: 685 840
021 - 657 362 833 (8-4)
Alquilo PISO amueblado con
garaje, todo exterior, ascensor, calefacción de gas. Como
parte del pago ofrecemos tareas de limpieza. Tfno.: 629
622 343 (8-4)
Se alquila HABITACIÓN a
persona sola, preferiblemente chica o señora no fumadora. Muy céntrica. Tfno.: 630
930 622 (1-4)
LANAS · CALCETINES · LEOTARDOS
Mercería Forcada Huguet
C/ Concarera 7 · T. 948 820 761
Alquilo ÁTICO en Plaza
Constitución de Tudela, 3
dormitorios, 2 baños, salón
cocina y terraza de 100 m2.
Tfno.: 680 640 676 (1-4)
CASCANTE. Alquiler de 2
apartamentos de 1 dormitorio seminuevos. Salón-cocina,
baño, balcón y plaza de garaje.
Totalmente amueblados, ascensor, buena zona. 290€/mes,
comunidad incluida. Tfno.: 626
287 129 (tardes) (1-4)
¿Problemas en QUÍMICA,
FÍSICA O MATEMÁTICAS? Adelántate ya y mejora, busca excelencia en Tudela, con clases particulares
de química, física o matemáticas, desde 3º de la ESO
hasta 1º de universidad, en
Ciencias e ingenierías. Tfno.:
606 896 581 (n/o)
En Tarazona, se dan clases
de iniciación a la COSTURA
e indumentaria aragonesa y
navarra. Se confecciona y se
arregla toda clase de ropa.
Tfno.: 600 433 282 (25-3)
Academias M&D inicia CURSOS. Subvencionamos tu
profesión hasta que obtengas el título oficial. Auxiliar
de enfermería (título oficial),
informática (desde cero a
todos los niveles), gestión
de empresas, contabilidad
fiscal y laboral, administrativo (título oficial), acceso a
Grado Medio y Superior, acceso a Universidad mayores
25 años. Recuperaciones de
Ciencias y Letras desde 3€/
hora. Infórmate en c/ Juan
Antonio Fernández 41, Tudela. Tfno.: 948 821 087 (1-4)
KI898AF
EN TUDELA
Se alquila piso zona SIMPLY
Tudela. 3 habitaciones, 2 baños, trastero, caldera gas individual. Tfno.: 608 340 982 (1-4)
<EJ<z8EQ8
Se alquila TXOKO o bajera
de 70 m2 totalmente acondicionado, nuevo a estrenar,
con capacidad para dos coches, zona del Queiles de Tudela. Tfno.: 609 473 312 (1-4)
DFKFI
M\ekXj
Se vende Seat IBIZA SDI. 9
años, recién revisado, rojo.
140.000 km. Precio, 2.800€.
Tfno.: 687 525 393 (n/o)
Vendo MOTOSIERRA Stihl
en perfecto funcionamiento.
Tfno.: 689 506 890 (1-4)
F]\ikXj
Se ofrece MUJER española,
para tareas domésticas, con informes. Tfno.: 653 944 973 (n/o)
MUJER mayor busca trabajo cuidando niños mayores,
limpieza de casa. Española,
trabajadora. Tfno.: 617 093
232 (1-4)
Se ofrece CHICA española
para cuidar a personas mayores. También para tareas de
hogar, limpieza de escaleras,
hacer recados, etc. Por horas.
Tfno.: 669 572 393 (25-3)
Vendo ACCIÓN del Arenas.
Precio a convenir. Tfno.: 655
379 405 (n/o)
Se alquila ACCIÓN del Arenas. Tfno.: 652 412 992 (n/o)
selecciona
COMERCIALES
para departamento
de salud
Interesados contactar
para entrevista en el
T. 636 117 765
948 826 563
(Miguel)
Se vende TERMO eléctrico
de Fagor de 140 litros. 6 meses de uso. Precio económico.
Tfno.: 618 114 014 (n/o)
CONSERVAS
ARTESANAS Mª JESÚS: Venta de
verduras y legumbre y el mejor bonito casero, seguimos
cerrando latas para conservas
caseras. Llama para pedidos
o informarte a los teléfonos:
948 81 38 10 - 948 81 33 04,
Ablitas (n/o)
Vendo LEÑA. Tfno.: 948 811
110 (n/o)
Se vende ACCIÓN del Club
Tenis Cerro Fontellas. Tfno.:
656 988 292 (25-3)
Vendo SIERRA-CINTA de
40x55 de mesa, de dos volantes. Ebanistería fina. Más
información en el tfno.: 976
647 547 (25-3)
[email protected]
Vendo CAMA articulada
hospitalaria. Completa, 2
meses uso. 800€. Regalo colchón antiácaros. Tfno.: 948
867 244 (1-4)
M\ekXj
:FEK8:KFJ
Se vende MASAJEADOR
eléctrico de pies marca
Taurus Bahia Relax Spa.
Tfno.: 948 412 474 (n/o)
La vida comienza a los 40.
Vamos a celebrarlo. Entra
en Facebook: QUINTOS 75
TUDELA (25-3)
C8J<zFI8
D±A<[email protected]@[email protected]:[email protected]<Q
=Xcc\Z`\eKl[\cX#\c[ˆX)'[\dXiqf[\)'(,#Xcfj-*XŒfj[\\[X[#[\jgl„j[\i\Z`Y`icfjJXekfjJXZiXd\ekfjpcX9\e[`Z`e[\jlJXek`[X[%
;%<%G%
JljXg\eX[fj1\jgfjfÝe^\[email protected]\Dfc`efj2_`afj8eXpAfj„8ekfe`[email protected]`i`Zl#I`ZXi[fpJ_\`cX8%DXikˆe\q#àŒ`^fpDXpJXeq2e`\kfjClZˆX#?„Zkfi#:_cf„#:cXl[`X#
AlXepÝcmXif2_\idXefj:Xid\cfpD±Ýe^\c\j8i[XeXq#9XckXjXipD±:[email protected]}Œ\q#IfjXpJXek`X^f:XjZ}epClZˆX2kˆfj#jfYi`efj#gi`dfjp[\d}j]Xd`c`X%
8^iX[\Z\ecXjdl\jkiXj[\Zfe[fc\eZ`Xi\Z`Y`[XjgfikXeki`jk\dfk`mfpcXjfiXZ`fe\jgfijl\k\ief[\jZXejf%
Tanatorio Capuchinas · Carretera de Alfaro, 4 · TUDELA · Tel. 24 Horas: 948 40 21 21
E²(%((/
),;<D8IQF;<)'(,
Kl[\cX
:[email protected][email protected]:8;FJ(0