สำนวน: การท่องเที่ยว | ช็อปปิ้ง (shopping) (ภาษาสเปน-ภา - bab.la

bab.la สำนวน: การท่องเที่ยว | ช็อปปิ้ง (shopping)
ภาษาสเปน-ภาษาอังกฤษ
ช็อปปิ้ง (shopping) : พื้นฐาน
¿Tiene____ ?
Do you have ___?
ถามหาสินค้าพิเศษ
¿En dónde puedo
encontrar____?
Where can I find ___?
ถามหาว่าตำแหน่งของสินค้าที่คุณถาม
หาอยู่ที่ไหน
¿Cuánto cuesta?
How much is this?
ถามราคาของสินค้าที่คุณถามหาว่าเท่าไ
ร
¿Tiene algo que sea más
barato?
Do you have anything that is
less expensive?
ถามหาสินค้าที่มีราคาถูกกว่า
¿A qué hora abre/cierra?
What time do you open/close?
ถามเกี่ยวกับวันเวลาเปิดปิด
Sólo estoy mirando.
I'm just browsing.
บอกให้คนขายทราบว่าคุณแค่ดูทั่วๆไป
ก่อนและยังไม่ต้องการความช่วยเหลือ
ใดๆ
Lo compro.
I'll buy it.
ตัดสินใจว่าคุณต้องการจะซื้ออะไร
¿Puedo pagar con tarjeta de
crédito?
May I pay with credit card?
ถามว่าร้านค้ารับบัตรเครดิตหรือไม่
¿Me podría dar el recibo de
pago?
May I have the receipt,
please?
ขอใบเสร็จ
¿Me puede dar una bolsa por
favor?
May I have a bag, please?
การขอถุงเพื่อใส่ของ
Me gustaría regresar esto.
I would like to return this.
อธิบายว่าคุณต้องการคืนของ
¿Me puedo probar esto?
May I try this on, please?
ถามว่าคุณสามารถลองใส่เสื้อผ้าได้หรื
อเปล่า
¿En dónde se encuentran los
probadores?
Where are the changing
rooms?
การถามว่าห้องลองอยู่ตรงไหน
¿Tiene esto en ____?
Do you have this in ___?
การถามเสื้อผ้าถึงไซส์พิเศษ
...pequeño?
... small?
ไซส์เสื้อผ้า
...mediano?
... medium?
ไซส์เสื้อผ้า
...grande?
... large?
ไซส์เสื้อผ้า
... extra grande?
... extra large?
ไซส์เสื้อผ้า
¿Tienes éstos zapatos
en___?
Do you have these shoes in
size ___?
ถามถึงรองเท้าไซส์พิเศษ
Es demasiado pequeño.
It's too small.
การบอกว่าสินค้านั้นมีขนาดเล็กเกินไป
Es demasiado grande.
It's too big.
การบอกว่าสินค้านั้นมีขนาดใหญ่เกินไ
ป
¿Se me ve bien?
Does this look good on me?
การถามถึงความคิดเห็นว่ามีความคิดเห็
นอย่างไร
I'll give you _[amount]_ for
แนะราคาเริ่มต้น
¡Está muy caro!
That's way too expensive!
การปฏิเสธเนื่องจากสินค้ามีราคาสูงเกิ
ช็อปปิ้ง (shopping) : เสื้อผ้า
ช็อปปิ้ง (shopping) : การต่อราคา
Le doy_[cantidad]_por ésto.
1/2
bab.la สำนวน: การท่องเที่ยว | ช็อปปิ้ง (shopping)
ภาษาสเปน-ภาษาอังกฤษ
this.
นไป
Vi ésto por _[cantidad]_en
otro lugar.
I saw this for _[amount]_
somewhere else.
การกล่าวถึงราคาที่ถูกกว่าในร้านอื่น
¡_[cantidad]_es mi última
oferta!
_[amount]_ is my final offer!
การตั้งราคาครั้งสุดท้าย
Entonces no estoy
interesado/a.
Then I'm not interested.
การแสดงว่าไม่สนใจ
Entonces ire a otro lugar.
Then I will go somewhere
else.
การแสดงความไม่พอใจโดยการขู่ว่าจะ
ไปดูที่อื่น
¡No tengo suficiente para
pagar!
I can't afford it!
การปฏิเสธการซื้อโดยอ้างว่าคุณมีเงินไ
ม่พอ
Es más de lo que puedo
pagar pero me lo llevo.
That's more than I can really
afford but I'll take it.
การยอมรับราคาแต่เสียใจเล็กน้อย
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)