EQUIPOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

C.E.I.P. Isaac Peral
Avda. Mac Mahón s/n - 15403 Ferrol
Tfno: 981 354699
[email protected]
Curso 2014-2015
EQUIPOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
Directora
COMISIÓN DE
COORDINACIÓN
PEDAGÓXICA
Xefe de Estudios e Orientadora
E. Infantil
E.Primaria 1º Ciclo
Coordinadores de ciclo
E.Primaria 2º Ciclo
E.Primaria 3º Ciclo
Normalización Lingüística
Dinamización da Biblioteca
Dinamización das TIC
Dinamización de Convivencia
NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA
DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN
E. Infantil
E. Infantil
E.Primaria 1º ciclo
E.Primaria 2º Ciclo
E.Primaria 3º Ciclo
Ana Belén Docampo González
Rosa Anido Abeledo
Rosario Mª Martínez Seijido
Mª Gloria Martínez Quintián
Mª Virtudes Pérez Corral
Orientadora
Esperanza González Pino
Delfina Fernández Piñeiro
Mª Teresa Castiñeira Chouza
Rosalía Iglesias Carrillo
Paula Fernández García
Soledad Castro Campelle
Natalia Castro Romero
Mª de los Ángeles Salorio Fernández
Marta López Díaz
Prof. de Pedagoxía Terapéutica
Prof. de Pedagoxía Terapéutica
Prof. de Audición e Linguaxe
Prof. de Audición e Linguaxe
E. Infantil
E.Primaria 1º Ciclo (PT)
E.Primaria 2º Ciclo
E.Primaria 3º Ciclo
Orientadora
E. Infantil
E. Infantil
E.Primaria 1º Ciclo
DINAMIZACIÓN CONVIVENCIA
E.Primaria 2º Ciclo
E.Primaria 2º Ciclo
E.Primaria 3º Ciclo
E.Primaria 3º Ciclo
E. Infantil
E. Infantil
E.Primaria 1º Ciclo
E.Primaria 2º Ciclo
E.Primaria 2º Ciclo
DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA
E.Primaria 2º Ciclo
E.Primaria 3º Ciclo
Xestión da Biblioteca
DINAMIZACIÓN TICS
HORTO ESCOLAR
EQUIPO DE ACT.
COMPLEMENTARIAS /
EXTRAESCOLARES
Mª José Piñeiro Abeledo
Esperanza González Pino
Soledad Castro Campelle
Natalia Castro Romero
Mª de los Ángeles Salorio Fernández
Marta López Díaz
Mª Virtudes Pérez Corral
José Luis Docampo Amoedo
Mª José Piñeiro Abeledo
Eloísa Sánchez Díaz
Esperanza González Pino
Nieves López Feal
Mª Ángeles Romero Abad
J. Luis Sánchez Bouzán
Isabel Lamas Alonso
Delfina Fernández Piñeiro
Mª Leonor Janeiro Lombos
Eloísa Sánchez Díaz
Margarita Martínez Bouza
Ana Valle Puente
Fernando García Fernández
Dalia Abella Pérez
Mª Dolores López Espiñeira
José Luis Docampo Amoedo
Mª Isabel Cajide Pedreira
Mª Leonor Janeiro Lombos
Ana Trastoy Cuba
Mª Pilar Rodríguez Carrasco
E Infantil
E. Primaria
Biblioteca
Normalización
Convivencia
Convivencia
Manuela Allegue Pérez
Mª José Piñeiro Abeledo
Ana Valle Puente
Rosario Mª Martínez Seijido
José Luis Sánchez Bouzán
Mª Leonor Janeiro Lombos
3º Ciclo Primaria
Mª Isabel Cajide Pedreira
Directora
Coordinadora (XEF. EST)
Mª José Piñeiro Abeledo
Esperanza González Pino
Manuela Allegue Pérez
Natalia Castro Romero
José Luis Docampo Amoedo
Eloísa Sánchez Díaz
Mª Virtudes Pérez Corral
E. Infantil (SEC)
1º Ciclo Prim.
2º Ciclo Prim (Biblioteca)
3º Ciclo Prim. (Convivencia)
3º Ciclo Prim. (Normalización)
Coord.
Coord.
Coord.
Coord.
Coord.
Coord.
Coord.
Coord.