rapporten

HAVILA SHIPPING ASA
QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4
2014
WE A R E HAVI LA S H I P P I NG AS A
V I ER H AV ILA SH IPPING ASA
A leading supplier of quality assured supply services to the offshore
En
industry, nationally as well as internationally.
offshoreselskap, nasjonalt og internasjonalt.
We achieve this through focus on solid earnings, sale operations and
Vårt fokus er på god inntjening, sikre operasjoner og menneskelige
human resources.
ressurser.
We operate 27 vessels within subsea construction, anchor handling,
Havila Shipping ASA driver 27 fartøyer innen subsea, ankerhåndtering,
platform supply vessels and multi-field rescue recovery vessels.
plattformforsyningsskip og område-beredskap.
(See www.havilashipping.no)
(Se www.havilashipping.no)
Havila Shipping was listed on Oslo Stock Exchange in May 2005.
Havila Shipping ASA ble børsnotert i mai 2005. Gjennom sin hovedeier,
Through its principle shareholder, Havila Holding AS, the company has
Havila Holdning AS, har selskapet lange tradisjoner og høy kompetanse
a long tradition and high competency in the maritime sector and over
innenfor maritim virksomhet, og har de siste 30 årene vært en viktig
the past 30 years the company has been an important key player in the
aktør innenfor offshore supply sektoren.
ledende
leverandør
av
kvalitetssikrede
offshore supply sector.
2
OUR C O R E VA LUE S AR E
V ÅR E K J ER NEV ER DIER ER
• OPENNESS
• ÅPENHET
• ACCOUNTABILITY
•ANSVARSBEVISSTHET
• EQUAL TREATMENT
•LIKEBEHANDLING
supplytjenester
til
3
4
General information
Generell informasjon
The interim accounts are prepared in accordance with IFRS regulations and
Delårsregnskapet er utarbeidet i henhold til IFRS regler og er ikke revidert.
are unaudited. The report should be read together with the annual report
Rapporten bør ved lesing sammenholdes med årsrapporten for 2013. Tall i
for 2013. Figures in parentheses relate to corresponding periods for 2013.
parentes gjelder tilsvarende periode i 2013.
Summary
Sammendrag
Havila Shipping ASA achieved a profit before tax of NOK -119.2 m in Q4
Havila Shipping ASA hadde et resultat før skatt på NOK -119,2 mill i 4.
2014, compared with NOK 4.3 m in Q4 2013.
kvartal 2014, mot NOK 4,3 mill i 4. kvartal 2013.
Total operating income and gains was NOK 390.4m in Q4 of 2014. Total
Totale inntekter og gevinster var NOK 390,4 mill i 4. kvartal 2014 mot
operating income for corresponding period last year was NOK 360.2m.
NOK 360,2 mill for tilsvarende periode i fjor.
The group had 27 vessels in operation per 31/12/2014. Four of the vessels
Rederiet hadde 27 fartøy i drift pr. 31.12.2014. Fire av fartøyene opereres
are operated by the 50 % owned company in Singapore, Posh Havila Pte
av det 50 % eide selskapet Posh Havila Pte Ltd i Singapore. Ett fartøy er
Ltd. One vessel is leased through a bareboat contract.
innleid på bareboat.
The spot market for offshore service vessels was better than expected during
Spotmarkedet for offshore service fartøyer var bedre enn forventet
October, specially for AHTS, some weaker for PSV. From November the
i oktober måned særlig for AHTS, noe svakere for PSV. Fra november
market weakened following several vessels entering back to the North Sea
svekket markedet seg i betydelig grad som følge økning av antall fartøyer
from operations among other places in Russia.
etter at disse avsluttet arbeid blant annet i Russland.
The group had a fleet utilization at 94 % in Q4.
Flåteutnyttelsen var på 94% i fjerde kvartal.
Result for 4th quarter 2014
Resultat 4. kvartal 2014
•Total operating income and gains amounted to NOK 390.4 (NOK 360.2m).
•Totale inntekter og gevinster var NOK 390,4 mill (NOK 360,2 mill).
•Total operating expenses were NOK- 224.3m (NOK -194.1m).
•Totale driftskostnader var på NOK -224,3 mill (NOK -194,1 mill).
•The operating profit before depreciation was NOK 166,1m (NOK 166.2m).
•Driftsresultat før avskrivning ble NOK 166,1 mill (NOK 166,2 mill).
•Depreciation was NOK- 71.5m (NOK- 50.3m).
•Avskrivninger var på NOK -71,5 mill (NOK -50,3 mill).
•Net financial items were NOK -216.3m (NOK -106.1m). Unrealised agio
•Netto finansposter var NOK -216,3 mill (NOK -106,1 mill). Urealisert losses was NOK -119.7m. (NOK -28.6m)
agiotap var NOK -119,7 mill. (NOK -28,6 mill)
•The profit before tax was NOK -119.2m (NOK 4.3m).
•Resultat før skatt ble NOK -119,2mill (NOK 4,3 mill).
Result 2014
Resultat 2014
•Total operating income and gains amounted to NOK 1 690.8m (NOK 1 459.2m).
•Totale inntekter og gevinster var NOK 1 690,8 mill (NOK 1 459,2 mill).
•Total operating expenses were NOK- 836.3m (NOK- 760.1m).
•Totale driftskostnader var på NOK- 836,3 mill (NOK -760,1 mill).
•The operating profit before depreciation was NOK 854.5m (NOK 699.1m).
•Driftsresultat før avskrivning ble NOK 854,5 mill (NOK 699,1 mill).
•Depreciation was NOK -268.7m (NOK 187.7m).
•Avskrivninger var på NOK -268,7 mill (NOK 187,7 mill).
•Net financial items were NOK -549.5m (NOK -411.3m). Unrealised agio losses •Netto finansposter var NOK -549,5 mill (NOK -411,3 mill). Urealisert was NOK -165.1m. (NOK – 28.7m).
agiotap var NOK -165,1 mill. (NOK -28,7 mill)
•The profit before tax was NOK 39.6m (NOK 93.4m).
•Resultat før skatt ble NOK 39,6 mill (NOK 93, 4 mill).
Balance and liquidity per 31/12/14
Balanse og likviditet pr 31.12.14
Based on the estimates of brokers dated 31/12/14, the fleet had a market
Basert på megleranslag pr. 31.12.14 hadde flåten ved utgangen av
value of NOK 8.270.2m at the end of December. This is equivalent to a value
desember en markedsverdi på NOK 8 270,2 mill. Dette gir en verdijustert
per share of NOK 97. The book value of the fleet is NOK 7.467.1m. Book
egenkapitalverdi på NOK 97 pr aksje. Bokført verdi på flåten er NOK 7 467,1
equity per share is NOK 67.
mill. Bokført egenkapital pr aksje er NOK 67.
Total current assets amounted to NOK 821.3 on 31/12/14, whereof bank
Sum omløpsmidler var NOK 821,3 mill pr. 31.12.14, hvorav bankbeholdning
deposits were NOK 350.8.m (of this NOK 22.8m restricted). On 31/12/13,
utgjorde NOK 350,8 mill (herav NOK 22,8 mill bundne). Pr. 31.12.13 var sum
total current assets amounted to NOK 741.8m, whereof bank deposits
omløpsmidler NOK 741,8 mill, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 402,7
amounted to NOK 402.7m (of this NOK 15.6m restricted).
mill (hvorav NOK 15,6 mill bundne).
Net cash flow from operations per 31.12.14 was NOK 371.2 m (NOK
Netto kontantstrøm fra drift pr. 31.12.14 var NOK 371,2 mill (NOK 309,4
309.4m). Cash flow from investing activities was NOK -219.0 m (NOK
mill). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK -219,0 mill (NOK
-40,1m). Payment of installments, repayment of loans, and loan drawn,
-40,1 mill). Betaling av ordinære avdrag, nedbetaling av lån, og opptak av
constitute a net change from financing activities of NOK - 214.3 m (NOK
lån, utgjør nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK -214,3 mill (NOK
-364.4 m).
-364,4 mill).
Total interest-bearing debt per 31.12.14 is NOK 5.910.4m. This includes
Total rentebærende gjeld pr. 31.12.14 er NOK 5 910,4 mill. Dette inkluderer
bond loans of NOK 1.828.3m, whereof NOK 678.3m is secured. Of interest-
obligasjonslån på NOK 1 828,3 mill hvorav NOK 678,3 mill er sikret. Av
bearing debt, 15.4% is loan in USD, while the remainder is nominated
rentebærende gjeld er 15,4 % USD lån, mens resterende lån er nominert
in NOK. Next year’s repayment of debt is classified as current liability in
i NOK. Neste års avdrag på gjeld er klassifisert som kortsiktig forpliktelse
conformity with IFRS, and amounts to NOK 898.8m, whereof NOK 498.1 m
i henhold til IFRS, og beløper seg til NOK 898.8 mill, hvorav NOK 498,1 er
is annual ordinary installments on loans.
årlige ordinære avdrag på lån.
Fleet
Flåte
Per today, Havila Shipping ASA operates 27 vessels. Four of the vessels are
Havila Shipping ASA driver pr i dag 27 fartøyer. Fire av fartøyene opereres
operated by the joint-venture company in Singapore, Posh Havila Pte Ltd.
av joint-venture selskapet, Posh Havila Pte Ltd, i Singapore. Ett fartøy er leid
One vessel is hired in on a bareboat contract.
inn på bareboat.
Segment/segment
Fleet / Flåte
PSV
14
AHTS
9
SubSea
3
Rescue/Beredskap
1
Employees
Ansatte
Havila Shipping ASA has around 800 maritime employees and 46
Havila Shipping ASA har i dag ca 800 sjøfolk og 46 ansatte i administrasjonen.
administrative staff.
Fosnavåg, 28th January 2015 / 28. januar 2015
The Board of Havila Shipping ASA / Styret i Havila Shipping ASA
Per Sævik
Anders Talleraas
Janicke W. Driveklepp
Roger Granheim
Chairman of the Board of Directors
Styrets leder
Deputy Chairman
Styrets nestleder
Board member
Styremedlem
Board member
Styremedlem
Hege Sævik Rabben
Board member
Styremedlem
Jill Aasen
Board member
Styremedlem
Helge Aarseth
Njål Sævik
Board member
Styremedlem
CEO
Administrerende direktør
5
PROFIT AND LOSS ACCOUNT
Operating income and profit on sale
6
RESULTAT
NOK 1000
Q4 14
2014
Q4 13
2013
Driftsinntekter og gevinst ved salg anleggsmiddel
Freight income
Fraktinntekter
432 653
1 698 716
360 468
1 436 108
Net foreign currency gain/loss
Netto valutagevinst/tap
-52 268
-37 342
-4 564
2 454
9 995
29 423
4 331
19 077
0
0
0
1 605
390 380
1 690 796
360 235
1 459 245
-125 156
-476 948
-114 249
-466 877
Other income
Andre inntekter
Profit on sale of fixed assets
Gevinst ved avgang anleggsmiddel
Total operating income and profit on sale
Sum driftsinntekter og gevinst ved salg anleggsmiddel
Operating expenses
Driftskostnader
Crew expenses
Mannskapskostnader
Vessel expenses
Driftskostnader skip
-55 218
-215 400
-43 663
-165 886
Hire expenses
Leiekostnader
-11 074
-41 448
-10 253
-39 017
Other operating expenses
Andre driftskostnader
-32 804
-102 498
-25 920
-88 358
Total operating expenses
Sum driftskostnader
-224 252
-836 294
-194 085
-760 137
Operating income before depreciation
Driftsresultat før avskrivning
166 128
854 502
166 150
699 108
Depreciation
Avskrivninger
-71 456
-268 689
-50 252
-187 716
Operating result
Driftsresultat
94 673
585 813
115 898
511 391
Financial items
Finansposter
Financial income
Finansinntekter
-2 290
7 251
2 059
19 467
Financial expenses
Finanskostnader
-214 015
-556 727
-108 116
-430 727
Net financial items
Netto finansposter
-216 305
-549 477
-106 057
-411 260
Result from joint venture companies
Andel resultat felleskontrollert selskap
2 390
3 278
-5 569
-6 683
Profit before tax
Resultat før skatt
Taxes
Skattekostnad
Profit
Resultat
PROFIT DISTRIBUTED BY:
RESULTAT TILORDNES:
Non-controlling interest
Ikke-kontrollerende eierinteresser
-119 242
39 615
4 271
93 449
-4 266
-37 278
-55 607
-79 969
-123 508
2 337
-51 334
13 480
Controlling interest
Eier av morforetaket
-123 508
2 337
-51 334
13 480
Total
Sum
-123 508
2 337
-51 334
13 480
Earnings per share
Resultat pr aksje
-4,09
0,08
-1,70
0,45
Diluted earnings per share
Utvannet resultat pr. aksje
-4,09
0,08
-1,70
0,45
Comprehensive income
Utvidet resultat
Profit
Resultat
-123 508
2 337
-51 334
13 480
Actuarial gains and losses, net of tax, will not
be reclassified to profit and loss
Aktuarielle gevinster og tap, netto etter skatt,
blir ikke reklassifisert over resultat
-4 642
-4 642
2 829
2 829
Other comprehensive income that will not be
reclassified to profit or loss, net of tax
Øvrige resultatelementer som ikke vil bli reklassifisert
til resultat, etter skatt
0
0
0
-3 266
Exchange differences on translation of foreign
operations, will be reclassified to profit and loss
Valutakurseffekt ved omregning av utenlandsk
virksomhet, blir reklassifisert over resultat
1 091
1 548
599
-3 744
Total comprehensive income
Totalresultat
-127 059
-757
-47 905
9 300
Total profit distributed by:
Totalresultat tilordnes:
Controlling interest
Eier av morforetaket
-127 059
-757
-47 905
9 300
Total
Sum
-127 059
-757
-47 905
9 300
7
BALANCE SHEET
8
BALANSE
NOK 1000
31/12/14
31/12/13
ASSETS
EIENDELER
Fixed assets
Anleggsmidler
Intangible assets
Immaterielle eiendeler
Deferred tax assets
Utsatt skattefordel
5 511
8 557
Total intangible assets
Sum immaterielle eiendeler
5 511
8 557
Tangible fixed assets
Varige driftsmidler
Vessels
Fartøy
7 467 143
7 516 823
Buildings, movables and fixtures
Bygninger, driftsløsøre og inventar
Total fixed assets
Sum varige driftsmidler
Financial fixed assets
Finansielle eiendeler
Investments in joint venture company
Investering i felleskontrollert virksomhet
Derivatives
Derivater
Shares
Aksjer
Long term receivables
Langsiktige fordringer
Total financial fixed assets
Totale finansielle eiendeler
Total fixed assets
Sum anleggsmidler
Current assets
Omløpsmidler
Fuel and other stocks
Bunkers og annet lager
Trade receivables and other receivable
Kundefordringer og andre fordringer
Derivatives
Derivater
139
1 977
Bank deposit
Bankinnskudd
350 812
402 696
Total current assets
Sum omløpsmidler
821 281
741 832
Total assets
Sum eiendeler
8 377 978
8 343 393
4 594
4 953
7 471 737
7 521 776
63 278
59 856
0
184
5 205
403
10 966
10 786
79 450
71 229
7 556 697
7 601 561
18 564
22 140
451 766
315 019
BALANCE SHEET
BALANSE
NOK 1000
31/12/14
31/12/13
Equity
Egenkapital
Paid in equity
Innskutt egenkapital
Share capital
Aksjekapital
377 245
377 245
Share premium
Overkurs
344 351
344 351
Total paid-in-equity
Sum innskutt egenkapital
721 596
721 596
Retained earnings
Opptjent egenkapital
Retained earings
Opptjent egenkapital
1 299 252
1 300 009
Total retained earnings
Sum opptjent egenkapital
1 299 252
1 300 009
Total equity
Sum egenkapital
2 020 848
2 021 605
Liabilities
Gjeld
Provision for liabilities
Avsetning for forpliktelser
Deferred tax
Utsatt skatt
83 625
104 624
Pension liabilites
Pensjonsforpliktelse
10 002
4 076
Total provisions for liabilites
Sum avsetning for forpliktelser
93 627
108 700
Other non-current liabilities
Annen langsiktig gjeld
Borrowings
Lån
5 011 592
4 827 133
Derivatives
Derivater
22 827
15 530
Other non-current liabilities
Annen langsiktig gjeld
12 333
6 481
Total other non-current liabilities
Sum annen langsiktig gjeld
5 046 752
4 849 143
Total non-current liabilities
Sum langsiktig gjeld
5 140 379
4 957 843
Current liabilities
Kortsiktig gjeld
Trade payable
Leverandørgjeld
77 038
70 688
Tax payable
Betalbar skatt
34 843
48 027
Derivatives
Derivater
50 001
10 484
Other Liabilites
Andre forpliktelser
7 302
0
Current liabilities of long term debt
Kortsiktig del av langsiktig gjeld
898 759
1 106 353
Other current liabilties
Annen kortsiktig gjeld
148 808
128 393
Total current liabilities
Sum kortsiktig gjeld
1 216 751
1 363 945
Total liabilities
Sum gjeld
6 357 131
6 321 788
Total equity and liabilities
Sum egenkapital og gjeld
8 377 978
8 343 393
9
EQUITY STATEMENT
10
EGENKAPITALOPPSTILLING
Equity per 01/01/14
Egenkapital per 01.01.14
Profit
Resultat
NOK 1000
Share
capital
Share
premium
fund
Other
equity
Accumulated
acturial gains
and losses
Accumulated
currency
translations
differences
Ordinary
retentions
results
Total
Aksjekapital
Overkurs
Annen EK
Akkumulert
estimatavvik
Akkumulert
valutaomregnings
differanse
Ordinært
tilbakeholdt
resultat
Total
377 245
344 351
1 306 191
-2 889
-27
-3 266
2 021 605
0
0
2 337
0
0
0
2 337
Actuarial gains and losses
Aktuarielle gevinster og tap
0
0
0
-4 642
0
0
-4 642
Exchange differences on translation
of foreign operations, will be
reclassified to profit and loss
Valutakurseffekt ved omregning av
utenlandsk virksomhet, blir
reklassifisert over resultat
0
0
0
0
1 548
0
1 548
Other comprehensive income that
will not be reclassified to profit or
loss, net of tax
Øvrige resultatelementer som ikke
vil bli reklassifisert til resultat,
etter skatt
0
0
0
0
0
0
0
Total comprehensive income
Totalresultat
Equity per 31/12/14
Egenkapital per 31.12.14
Equity per 01/01/13
Egenkapital per 01.01.13
Profit
Resultat
0
0
2 337
-4 642
1 548
0
-757
377 245
344 351
1 308 528
-7 531
1 521
-3 266
2 020 848
Share
capital
Share
premium
fund
Other
equity
Accumulated
acturial gains
and losses
Accumulated
currency
translations
differences
Ordinary
retentions
results
Total
Aksjekapital
Overkurs
Annen EK
Akkumulert
estimatavvik
Akkumulert
valutaomregnings
differanse
Ordinært
tilbakeholdt
resultat
Total
371 793
339 937
1 292 711
-5 718
3 717
0
2 002 440
0
0
13 480
0
0
0
13 480
Actuarial gains and losses
Aktuarielle gevinster og tap
0
0
0
2 829
0
0
2 829
Exchange differences on translation of
foreign operations, will be reclassified
to profit and loss
Valutakurseffekt ved omregning av
utenlandsk virksomhet, blir
reklassifisert over resultat
0
0
0
0
-3 744
0
-3 744
Other comprehensive income that will
not be reclassified to profit or loss, net
of tax
Øvrige resultatelementer som ikke
vil bli reklassifisert til resultat,
etter skatt
0
0
0
0
0
-3 266
-3 266
Total comprehensive income
Totalresultat
Private placement
Rettet emisjon
Issue expenses
Emisjonskostnader
Equity per 31/12/13
Egenkapital per 31.12.13
0
0
13 480
2 829
-3 744
-3 266
9 300
5 452
5 016
0
0
0
0
10 468
0
-602
0
0
0
0
-602
377 245
344 351
1 306 191
-2 889
-27
-3 266
2 021 605
CASH FLOW STATEMENT
KONTANTSTRØMOPPSTILLING
NOK 1000
Q4 14
2014
Q4 13
2013
Cash flow from operating activity:
Kontantstrøm fra driften:
Profit before tax
Resultat før skattekostnad
-119 242
39 615
4 272
93 449
Depreciation
Avskrivninger
71 456
268 689
50 252
187 716
Change in value of derivatives
verdienderinger derivater/agio
-9 199
-184
184
184
Gain on sale of fixed assets
Gevinst ved avgang driftsmidler
0
0
0
-1 605
Net financial expenses
Netto finanskostnader
216 305
549 477
106 057
411 260
Share of result from joint venture companies
Andel resultat i felleskontrollert virksomhet
2 390
3 278
-7 796
-6 683
Accounts receivables, other receivables and derivatives
Kundefordringer, andre fordringer og derivater
44 050
-140 176
199 192
99 333
Trade payables and other current liabilities
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
112 047
73 584
-79 421
-47 926
Cash flow from operating activity
Kontantstrømmer fra driften
317 807
794 283
272 740
735 728
Paid interests
Betalte renter
-109 367
-363 655
-105 367
-390 632
Paid taxes
Betalte skatter
-10 589
-59 388
-2 928
-35 702
Net cash flow from operating activity
Netto kontantstrømmer fra driften
197 851
371 240
164 444
309 395
Cash flow from investing activity:
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter:
Investments
Investeringer
-29 884
-218 085
-41 540
-128 272
Sale of fixed assets
Salg av varige driftsmidler
0
0
0
82 051
Purchase of interests in joint venture companies
Kjøp av andeler i felleskontrollert virksomhet
0
0
0
-23
Share purchases
Kjøp av aksjer
0
-4 849
0
0
Issue of non-current loan
Ytet langsiktig lån
-2 414
-2 414
0
-4 113
Interest income
Mottatte renter
6 507
6 353
10 543
10 233
Net cash flow from investing activity
Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter
-25 790
-218 995
-30 997
-40 123
Cash flow from financing activity:
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter:
Emission
Emisjon
0
0
0
9 632
New long- term loans
Opptak av lån
300 000
888 440
572 778
1 264 866
Repayment on loans
Nedbetaling av lån
-468 927
-1 102 703
-693 730
-1 638 913
Net cash flow from financing activity
Netto kontantstrømmer brukt til finansieringsaktiviteter
-168 927
-214 264
-120 953
-364 415
Net changes in cash and cash equivalents
Endring i kontanter, kontantekvivalenter og benyttede
trekkrettigheter
3 134
-62 018
12 495
-95 144
Cash and cash equivalents the beginning of periode
Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter
ved periodens begynnelse
340 190
402 696
389 507
497 341
Net currency exchange differences
Valutagevinst/(-tap) på kontanter, kontantekvivalenter og
benyttede trekkrettigheter
7 487
10 134
693
498
Cash and cash equivalents the end of periode
Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter
ved periodens slutt
350 812
350 812
402 696
402 696
11
12
13
Notes to the interim report
Noter til delårsrapport
Note 1. Accounting principles
Note 1. Regnskapsprinsipper
The accounting principles and valuation of assets and liabilities are the same for the
Benyttede regnskapsprinsipper og verdsettelsesmetoder for eiendeler og gjeld er de
interim accounts as in the annual accounts for 2013. The interim report is based on IAS
samme som for årsregnskapet for 2013. Delårsrapporten er avgitt i henhold til IAS 34.
34.
Note 2. Borrowing and payment of long term debt
Note 2. Opptak og nedbetaling av langsiktig gjeld
Unsecured bank loans of total NOK 300m are raised in 4th quarter, which are used to
I 4. kvartal er det tatt opp usikrede banklån på totalt NOK 300 mill som er benyttet
repay a bond loan of NOK 300m. In the quarter, payment of ordinary instalment on long
til tilbakekjøp av obligasjonslån på NOK 300 mill. I kvartalet er det betalt ordinære
term debt amount to NOK 158m. In 2014, bank loans of total NOK 884m are raised. The
avdrag med NOK 158 mill. I 2014 er det tatt opp banklån på NOK 884 mill. Konsernet
Group has refinanced a vessel, raised unsecured bank loans of total NOK 550m and raised
har refinansiert ett fartøy, tatt opp usikrede banklån på totalt NOK 550 mill samt
an additional loan of NOK 98m related to reconstruction of a vessel. NOK 450m are used
tatt opp et tilleggslån på NOK 98 mill i forbindelse med ombygging av et fartøy.
to repay bond loans with maturity in April and December. In 2014, payment of ordinary
Totalt NOK 450 mill er benyttet til tilbakekjøp av obligasjonslån med forfall i april og
instalment on long term debt amount to NOK 464m.
desember. I 2014 er det betalt ordinære avdrag med NOK 464 mill av langsiktig gjeld.
In 2009, the group repurchased a bond loan in Iceland after the foreign exchange and
I 2009 kjøpte konsernet tilbake et obligasjonslån på Island etter at en rente- og
interest rate swap agreement, with a bank in Iceland, was considered valueless. Based
valutaswapavtale som skulle sikre lånet ble ansett som verdiløs. Med utgangspunkt
on a legal opinion, the group considers the value of the contractual obligations under the
i en juridisk uttalelse, anser konsernet verdien av forpliktelsen under swapavtalen til
swap agreement to be zero.
å være null.
Note 3. Share capital changes
Note 3. Kapitalendringer
The General Meeting held 30th April authorized the Board of Directors to acquire own
Ordinær generalforsamling 30. april vedtok fullmakt til styret til å erverve egne aksjer
shares corresponding up to 10 % of the share capital.
tilsvarende 10 % av aksjekapitalen.
Note 4. Segment reporting
Note 4. Resultat per segment
NOK 1000
01/01 - 31/12/14
Vessel segment
AHTS - anchorhandling vessel
14
Fartøysegment
Ankerhandteringsfartøy
AHTS - anchorhandling vessel Asia
Ankerhandteringsfartøy Asia
PSV - platform supply vessel
Plattform forsyningsskip
RRV - rescue recovery vessel
Beredskapsfartøy
SubSea vessel
SubSea konstruksjonsfartøy
Management etc
Administrasjon etc
Total
Sum
*) Excl. profit from sale of assets
Ekskl. salgsgevinster
**) Adjustments of unreal. FX
gain/loss and foreign tax invoiced
to charterer
Justering for ureal. valuta
gevinst/tap samt skatt
fakturert knyttet til
oppdrag i utlandet
*) Freight
income
*) Other
income
Net foreign
currency gain/
loss
**) Adjustments
Total Operating
expenses ex.
Depreciation
*) Operating
income
EBITDA
Fraktinntekter
Andre
inntekter
Netto valutagevinst/tap
Justeringer
Sum Driftskostnader eks.
avskriving
Driftsresultat
Margin
500 921
1 993
-3 080
0
201 451
298 383
60 %
63 511
0
-1 941
0
703
60 868
96 %
739 661
867
-11 004
0
394 703
334 822
45 %
49 413
5
0
0
72 900
-23 482
-48 %
345 209
21 691
-3 338
0
142 369
221 193
64 %
0
4 866
-17 979
15 204
24 168
-22 077
1 698 716
29 423
-37 342
15 204
836 294
869 706
Note 5. Main accounting estimates
Note 5. Viktige regnskapsestimater
Main accounting estimates are connected to the valuation and the period of use of
Vesentlige regnskapsestimater er knyttet til verdien og brukstiden for selskapets
the company’s vessels which is linked to uncertainty. The market value is based on
skip som er forbundet med usikkerhet. Benyttet markedsverdi baseres på anslag
independent estimates from three different brokers.
innhentet fra 3 uavhengige meglere.
As of 31/12/14, external indicators state that the Group’s assets values have fallen,
Det foreligger pr. 31.12.14 eksterne indikatorer på at konsernets eiendeler er falt i verdi,
and impairment testing is therefore performed reviews accordance with IAS 36. As a
og det er derfor foretatt nedskrivningsvurderinger etter IAS 36. Som følge av resultatet av
consequence of the performed analysis, no write downs are made as per 31/12/2014.
de gjennomførte analyser, er det ikke foretatt nedskrivning pr. 31.12.2014.
Note 6. Key Figures
Note 6 Nøkkeltall
Q4 14
2014
Q4 13
2013
Number of shares
Antall aksjer
30 179 599
30 179 599
30 179 599
30 179 599
Average number of shares
Gjennomsnittlig antall aksjer
30 179 599
30 179 599
30 179 599
30 118 657
Diluted number of shares
Utvannet antall aksjer
30 179 599
30 179 599
30 179 599
30 128 216
Earnings per share
Fortjeneste per aksje
-4,09
0,08
-1,70
0,45
Diluted earnings per share
Utvannet fortjeneste per aksje
-4,09
0,08
-1,70
0,45
Book equity per share
Bokført egenkapital per aksje
67
67
67
67
Value adjusted equity per share
Verdijustert egenkapital per aksje
97
97
95
95
Operating profit before depreciation
Driftsresultat før avskrivning
166 128
854 502
166 150
NOK 1000
699 107
Foreign tax invoiced to charterer
Fakturert skatt knyttet til oppdrag i utlandet
-1 172
-20 470
0
0
Adjustments of unrealized FX gain/loss
Justering for urealisert valuta gevinst/tap
52 969
35 675
5 154
11 465
EBITDA
EBITDA
217 925
869 706
171 304
710 573
217 925
884 911
171 304
708 967
56 %
52 %
48 %
49 %
Operating profit excl gains from sale
Driftresultat eksklusiv gevinst ved salg
EBITDA margin excl gains
Driftsmargin eksklusiv gevinster
Note 7. Financial items
Note 7. Finansposter
Q4 14
2014
Q4 13
2013
Interest on bank deposits on non-current receivables
Renteinntekt bankinnskudd og langsiktige fordringer
1 293
6 375
2 437
10 448
Change in value of financial investments
Verdiendring finansielle plasseringer
-2 639
236
885
4 934
Change in value of derivatives
Verdiendring derivater
-1 101
0
-1 263
4 084
Other financial income
Andre finansinntekter
158
640
0
0
Total financial income
Sum finansinntekt
-2 290
7 251
2 059
19 467
*Interest on loans
*Rentekostnad på lån
*Net realised and unrealised agio losses
*Netto realisert og urealisert agiotap
Change in value of derivatives
NOK 1000
90 432
362 515
91 959
383 852
115 275
159 452
8 138
17 427
Verdiendring derivater
455
455
0
0
Other financial expenses
Andre finanskostnader
7 854
34 305
8 019
29 447
Total financial expenses
Sum finanskostnader
214 015
556 727
108 116
430 727
Net financial items
Netto finansposter
-216 305
-549 477
-106 057
-411 260
*including guarantee fee
*inkluderer garantiprovisjon
*unrealised agio losses in Q4 MNOK 120/2014 MNOK 165
*urealisert agiotap i Q4 MNOK 120/2014 MNOK 165
15
Note 8. Interest-bearing debt
16
Note 8. Rentebærende gjeld
NOK 1000
Long-term debt
Langsiktig gjeld
Next years instalment
Neste års avdrag
Total interest-bearing debt
Total rentebærende gjeld
Interest-bearing financial fixed assets
Rentebærende finansiell anleggsmidler
Bank deposit
Bankinnskudd
Net interest-bearing debt
Netto rentebærende gjeld
31/12/14
31/12/13
5 011 592
4 827 133
898 759
1 106 353
5 910 351
5 933 486
-6 414
-4 000
-350 787
-402 696
5 553 150
5 526 790
Note 9. Events after the balance sheet date
Note 9. Hendelser etter balansedagen
There are no events after the balance sheet date with effect on considerations regarding
the Group’s account.
Det er ingen hendelser etter balansedagen med betydning for vurdering av konsernets stilling.
Shares and shareholders
Aksjer og aksjonærer
Market value of the company per 31/12/14 was approximately NOK
Selskapets markedsverdi var ca NOK 585,5 mill pr. 31.12.14 basert på
585.5m based on a share price of NOK 19.40. 659 shareholder owns
en aksjekurs på NOK 19,40. 659 aksjonærer eier selskapet hvorav 40
the company, whereof 40 shareholders from outside Norway. Havila
med adresse utenfor Norge. Havila Holding AS eier 50,5 % av selskapet.
Holding AS owns 50.5 % of the company. The company has no own
Selskapet eier ikke egne aksjer.
shares.
The share capital amounts to NOK 377.2m, comprising 30 179 599
Aksjekapital er NOK 377,2 mill fordelt på 30 179 599 aksjer pålydende
shares at par value NOK 12.50. Havila Shipping ASA has one class
NOK 12,50. Havila Shipping ASA har en aksjeklasse, der hver aksje gir
of shares, where each share gives one vote at the company’s general
en stemme på selskapets generalforsamling.
meeting.
20 largest shareholders
20 største aksjonærer
Overview of the largest shareholders at 31/12/14
Shareholder/Aksjonær
Address/Adresse
Havila Holding AS
Fosnavåg
Odin Offshore
Oversikt over de største aksjonærene pr 31.12.14
Shares/Aksjer
Interest/Andel
15 227 130
50,5 %
Oslo
2 551 378
8,5 %
Pareto Aksje Norge
Oslo
1 467 374
4,9 %
Torghatten ASA
Brønnøysund
1 223 100
4,1 %
The Northern Trust CO.
Storbritannia
916 292
3,0 %
Pareto Aktiv
Oslo
684 804
2,3 %
Jeki Private Limited
Singapore
500 000
1,7 %
Carvallo International Ltd
Singapore
394 726
1,3 %
Pareto Verdi Vpf
Oslo
347 060
1,1 %
Martin Waaland
Kleppe
309 500
1,0 %
Pareto AS
Oslo
258 000
0,9 %
Hustadlitt A/S
Molde
252 000
0,8 %
Morten Erga
Kleppe
250 000
0,8 %
Arthur Sævik
Fosnavåg
215 809
0,7 %
Bakkely Invest A/S
Ulsteinvik
214 800
0,7 %
KS Artus
Fosnavåg
203 800
0,7 %
Spilka International AS
Ålesund
200 000
0,7 %
Pacific Carriers Ltd
Singapore
185 926
0,6 %
Verdipapirfondet DNB SMB
Oslo
180 000
0,6 %
Loma Invest AS
Oslo
171 300
0,6 %
25 752 999
85,3 %
4 426 600
14,7 %
30 179 599
100,0 %
20 LARGEST/20 STØRSTE
OTHER/ØVRIGE
Total number of shares/Antall aksjer totalt
Indirect ownership of Havila Shipping ASA in Havila Holding AS;
Indirekte eierskap i Havila Shipping ASA i Havila Holding AS;
Chairman owns 10% of the shares in Havila Holding AS, Board member
Styreformann eier 10% av aksjene i Havila Holding AS, Styremedlem eier
owns 30%, and Managing Director owns 30%.
30%, og Administrende direktør eier 30%.
17
PROFIT AND LOSS ACCOUNT
18
RESULTATREGNSKAP
NOK 1000
Q4 14
Q3 14
Q2 14
Q1 14
Q4 13
371 646
360 468
Operating income and profit on sale
Driftsinntekter og gevinst ved salg
anleggsmiddel
Freight income
Fraktinntekter
432 653
497 404
397 012
-52 268
13 789
-2 224
3 360
-4 564
9 995
8 426
7 491
3 512
4 331
0
0
0
0
0
390 380
519 619
402 279
378 518
360 235
Net foreign currency gain/loss
Netto valutagevinst/tap
Other income
Andre inntekter
Profit on sale of fixed assets
Gevinst ved avgang anleggsmiddel
Total operating income and profit on sale
Sum driftsinntekter og gevinst ved salg
anleggsmiddel
Operating expenses
Driftskostnader
Crew expenses
Mannskapskostnader
-125 156
-122 073
-118 833
-110 885
-114 249
Vessel expenses
Driftskostnader skip
-55 218
-56 024
-55 036
-49 122
-43 663
Hire expenses
Leiekostnader
-11 074
-10 317
-9 918
-10 139
-10 253
Other operating expenses
Andre driftskostnader
-32 804
-26 137
-18 906
-24 651
-25 920
Total operating expenses
Sum driftskostnader
-224 252
-214 552
-202 693
-194 798
-194 085
Operating income before depreciation
Driftsresultat før avskrivning
166 128
305 067
199 586
183 721
166 150
Depreciation
Avskrivninger
-71 456
-69 624
-64 974
-62 634
-50 252
Operating result
Driftsresultat
94 673
235 443
134 611
121 086
115 898
Financial items
Finansposter
Financial income
Finansinntekter
-2 290
2 940
-9 907
16 507
2 059
Financial expenses
Finanskostnader
-214 015
-141 346
-103 313
-98 053
-108 116
Net financial items
Netto finansposter
-216 305
-138 405
-113 222
-81 545
-106 057
Result from joint venture companies
Andel resultat felleskontrollert selskap
Profit before tax
Resultat før skatt
Taxes
Skattekostnad
Profit
Resultat
PROFIT DISTRIBUTED BY:
RESULTAT TILORDNES:
2 390
-4 483
3 043
2 328
-5 569
-119 242
92 555
24 432
41 870
4 271
-4 266
-20 409
-7 826
-4 777
-55 607
-123 508
72 146
16 606
37 093
-51 334
Controlling interest
Eier av morforetaket
-123 508
72 146
16 606
37 093
-51 334
Total
Sum
-123 508
72 146
16 606
37 093
-51 334
Earnings per share
Resultat pr aksje
-4,09
2,40
0,55
1,23
-1,70
Diluted earnings per share
Utvannet resultat pr. aksje
-4,09
2,40
0,55
1,23
-1,70
Comprehensive income
Utvidet resultat
Profit
Resultat
-123 508
72 146
16 606
37 093
-51 334
Actuarial gains and losses, net of tax, will not be reclassified to profit and loss
Aktuarielle gevinster og tap, netto etter skatt,
blir ikke reklassifisert over resultat
-4 642
0
0
0
2 829
Exchange differences on translation of foreign operations,
will be reclassified to profit and loss
Valutakurseffekt ved omregning av utenlandsk
virksomhet, blir reklassifisert over resultat
1 091
270
412
-224
599
Total comprehensive income
Totalresultat
-127 059
72 416
17 018
36 869
-47 905
Total profit distributed by:
Totalresultat tilordnes:
Controlling interest
Eier av morforetaket
-127 059
72 416
17 018
36 869
-47 905
Total
Sum
-127 059
72 416
17 018
36 869
-47 905
19
BALANCE SHEET
BALANSE
NOK 1000
31/12/14
20
ASSETS
EIENDELER
Fixed assets
Anleggsmidler
Intangible assets
Immaterielle eiendeler
30/09/14
30/06/14
31/03/14
31/12/13
Deferred tax assets
Utsatt skattefordel
5 511
9 390
8 557
8 984
8 557
Total intangible assets
Sum immaterielle eiendeler
5 511
9 390
8 557
8 984
8 557
Tangible fixed assets
Varige driftsmidler
7 467 143
7 507 048
7 554 813
7 489 268
7 516 823
4 594
4 639
4 812
4 763
4 953
7 471 737
7 511 687
7 559 625
7 494 031
7 521 776
63 278
61 763
65 293
62 154
59 856
0
9 199
0
0
184
5 205
5 205
403
403
403
Vessels
Fartøy
Buildings, movables and fixtures
Bygninger, driftsløsøre og inventar
Total fixed assets
Sum varige driftsmidler
Financial fixed assets
Finansielle eiendeler
Investments in joint venture company
Investering i felleskontrollert virksomhet
Derivatives
Derivater
Shares
Aksjer
Long term receivables
Langsiktige fordringer
10 966
5 153
9 703
7 784
10 786
Total financial fixed assets
Totale finansielle eiendeler
79 450
81 319
75 400
70 341
71 229
7 556 697
7 602 395
7 643 581
7 573 357
7 601 561
18 564
19 154
19 290
21 837
22 140
451 791
508 074
463 748
408 472
315 019
139
1 654
275
5 451
1 977
Total fixed assets
Sum anleggsmidler
Current assets
Omløpsmidler
Fuel and other stocks
Bunkers og annet lager
Trade receivables and other receivable
Kundefordringer og andre fordringer
Derivatives
Derivater
Bank deposit
Bankinnskudd
350 787
340 190
347 202
531 507
402 696
Total current assets
Sum omløpsmidler
821 281
869 072
830 516
967 266
741 832
Total assets
Sum eiendeler
8 377 978
8 471 467
8 474 097
8 540 623
8 343 393
BALANCE SHEET
BALANSE
NOK 1000
31/12/14
30/09/14
30/06/14
31/03/14
31/12/13
Equity
Egenkapital
Paid in equity
Innskutt egenkapital
Share capital
Aksjekapital
377 245
377 245
377 245
377 245
377 245
Share premium
Overkurs
344 351
344 351
344 351
344 351
344 351
Total paid-in-equity
Sum innskutt egenkapital
721 596
721 596
721 596
721 596
721 596
Retained earnings
Opptjent egenkapital
Retained earings
Opptjent egenkapital
1 299 252
1 426 312
1 353 896
1 336 878
1 300 009
Total retained earnings
Sum opptjent egenkapital
1 299 252
1 426 312
1 353 896
1 336 878
1 300 009
Total equity
Sum egenkapital
2 020 848
2 147 908
2 075 492
2 058 474
2 021 605
Liabilities
Gjeld
Provision for liabilities
Avsetning for forpliktelser
Deferred tax
Utsatt skatt
83 625
104 624
104 624
104 624
104 624
Pension liabilites
Pensjonsforpliktelse
10 002
4 076
4 076
4 076
4 076
Liabilites to joint venture
Forpliktelse i felleskontrollert virksomhet
Total provisions for liabilites
Sum avsetning for forpliktelser
Other non-current liabilities
Annen langsiktig gjeld
Borrowings
Lån
Derivatives
Derivater
Other non-current liabilities
Annen langsiktig gjeld
12 333
8 249
6 481
6 481
6 481
Total other non-current liabilities
Sum annen langsiktig gjeld
5 046 752
4 857 192
4 912 141
5 435 977
4 849 143
Total non-current liabilities
Sum langsiktig gjeld
5 140 379
4 966 807
5 020 841
5 544 677
4 957 843
Current liabilities
Kortsiktig gjeld
Trade payable
Leverandørgjeld
77 038
62 404
95 451
82 210
70 688
Tax payable
Betalbar skatt
34 843
11 443
12 541
27 931
48 027
Derivatives
Derivater
50 001
7 610
7 382
6 182
10 484
Other Liabilites
Andre forpliktelser
Current liabilities of long term debt
Kortsiktig del av langsiktig gjeld
Other current liabilties
Annen kortsiktig gjeld
148 808
Total current liabilities
Sum kortsiktig gjeld
1 216 751
Total liabilities
Sum gjeld
6 357 131
Total equity and liabilities
Sum egenkapital og gjeld
8 377 978
0
915
0
0
0
93 627
109 615
108 700
108 700
108 700
5 011 592
4 836 112
4 890 257
5 416 031
4 827 133
22 827
12 832
15 404
13 466
15 530
7 302
7 302
0
0
0
898 759
1 106 239
1 103 506
652 172
1 106 353
161 754
158 883
168 977
128 393
1 356 753
1 377 764
937 472
1 363 945
6 323 560
6 398 605
6 482 149
6 321 788
8 471 467
8 474 097
8 540 623
8 343 393
21
FLEET AND CONTRACT STATUS / FLÅTEOVERSIKT OG KONTRAKTSDEKNING
Building year
Design
2014
2015
2016 -
Options
Havila Fortress
1996
VS 483
Until July 2016
Havila Faith
1998
VS 483
Until August 2017
Havila Favour
1999
VS 483
Until December 2018
Havila Princess
2005
VS 470
Until September 2017
Havila Foresight
2008
MT 6010 MKII
Havila Herøy
2009
Havyard 832
Until December 2019
Havila Fanø
2010
Havyard 832
Until September 2020
Havila Clipper
2011
Havyard 832
Until June 2017
Havila Commander
2010
VS 485
Until April 2017
2x1 year
Havila Crusader
2010
VS 485
Havila Aurora
2009
MT 6009 MKII
Until March 2016
2x1 year
Havila Borg
2009
Havyard 832
Until July 2015
3x1 year
Havila Fortune
2008
MT 6009 MKII
Until August 2015
3x1 year
Havila Charisma
2012
Until January 2018
3x1 year
PSV
Until July 2016
5x1 year
RRV
Havila Troll
2003
UT 527
Until December 2015
2x2 years
Havila Mars
2007
UT 786
Until June 2015
Havila Mercury
2007
UT 786
Until November 2016
Havila Neptune
2008
Havyard 842
Havila Venus
2009
Havyard 845
Havila Jupiter
2010
Havyard 845
Posh Viking
2008
Focal Marine
Until January 2019
Posh Vibrant
2008
Focal Marine
Until May 2019
Posh Virtue
2009
Focal Marine
Until July 2019
Posh Venture
2009
Focal Marine
Until February 2019
2005/2007
MT 6010
Until May 2017
2x1 year
Havila Phoenix
2009
Havyard 858
Until May 2021
4x1 year
Havila Subsea
2011
Havyard 855
Until December 2015
AHTS
3x1 year
AHTS ASIA
SUBSEA
Havila Harmony
Contract
Option
New building
Spot
22
1 year
23
Havila Shipping ASA - Annual report 2007
Retur:
HAVILA SHIPPING ASA
P.O. Box 215, N-6099 Fosnavåg
Tel.: +47 70 08 09 00
Foto: Siv Nærø
Fax.: +47 70 08 09 01
www.havilashipping.no
24