ÍdO¼ULł ÊUOÐ

‡¼1436 ‰Ë√ lOЗ 22 ¡UŁö¦« º
Â2015 d¹UM¹ Øw½U¦« Êu½U 13
690 œb‡F« …dAŽ WMU¦« W‡M« º
,
UÎ FOLł 5MÞ«u*« “«e²Ž«Ë d j×Ë ·dý u¼ œUNA²Ýô« Ê≈
œuK)« o¹dÞ v« ÎôUB¹« d¦
_« WLOI« Á—U³²ŽQÐ tO« dEM½ s×½Ë
14
bzUI « oOd « U¹UË s
5Š «b Ø bONA «
ÍdO¼ULł ÊUOÐ
wÝU?O?Ý rOE?Mð Ë√ »e?Š Í_ ¡U?L?²½ô«
U??L??OEM?²«Ë »«e??Š_« Êu½U??I ÎU??I??Ë
ÆWOÝUO«
»e???( sL????O« dD? d???Ý 5√ Ê√ ≠≤
u¼ wu?I« w«d?²ýô« wÐd?F« YF?³«
¨Âö?Ý rÝU? —u?²?b« q{UM*« oO?d«
»e???(« `?z«uK ÎU???I????Ë≠ ‰u???<« u¼Ë
»«e??????Šô« Êu½U??????Ë ¨W?????O??????L??????OE?M²?«
≠W??OML???O« W??O??ÝU??O??« U??L??OE?M²«Ë
sŽ d?O?³?F?²«Ë »e?(« r?ÝQÐ Àb?×?²UÐ
U????N???'« ÂU????√ tK?O????¦9Ë t????H???«u????
ÆWO³FA«Ë WOLÝd« U¾ON«Ë
vKŽ Íb??F?²« Ê≈ ≠≥
W?O½u½U?I« ‚u?I?(«
W?¹—u????????²????????Ýb?«Ë
b????F¹ ¨ »e????×?K
d??????O??????ž qL??????Ž
d?O??žË w½u½U?
U???L?? wö???š«
vK?Ž b????F?ð t½«
U????O?????Šö????
W?M' ÂU?????N?????Ë
»«e??Š_« Êu?¾??ý
U???????L???????O?E?M²?«Ë
w²« W???O??ÝU??O???«
—œU??³ð Ê« U??N??OK?Ž 5F??²¹
U?????N? Wu?????<« W?DK?« r?J×?Ð
q¦?* Âe???×?Ð Íb???B????²K? ÎU½u½U????
nu??? –U???ð«Ë ¡U???O???Žœ_« ¡ôR¼
q ÁU?& sKF??Ë `{«Ë w½u½U?
WÐd???−???²K? …¡U???Ýù« ‰ËU??×?¹ s
WOÐe(« W¹œbF²«Ë WOÞ«dI1b«
ÆUNOKŽ g¹uA²« Ë√ WOÝUO«Ë
YF???³« »e??Š ≠ UM?Ðe??Š kH??²???×¹ ≠¥
w t?I?×Ð wu?I?« w«d?²?ýô« wÐd?F«
W???O½u?½U???I« «¡«d???łù« W???U??? –U???ð«
vKŽ WE?U?;« qO??³??Ý w W??O?Žd??A«Ë
W?O½u½U?I«Ë W?¹—u?²?Ýb« t?u?I?Š W?U?
s q …U{UI p– w U0 WOUCM«Ë
¨tð«œU??O?Ë tðd?O??? v≈Ë t??O≈ ¡w¹
Ác¼ ¡«—Ë nI?¹ s q …U??{U??I?? «c??Ë
ÆUNd×¹ sË vb«
‘U???Ž ÆÆYF??³?« ‘U??Ž ÆÆY?F??³« ‘U???Ž
YF³«
d³√ tK« ÆÆ d³√ tK« ÆÆ d³√ tK«Ë
Êu¾ÝU)« QOË
sLO« dD …œUO sŽ —œU
w«d²ýô« wÐdF« YF³« »e(
ÆwuI«
≤∞±µ d¹UM¹ ±± ¡UFM
rOEF« wMLO« UM³Fý dO¼ULł U¹
ÊuO¦F³« ‚Ud« UN¹√
Íu????I?« t????O???? lK?D²ð Íc?« Xu?« w
UM³F?ý dO¼ULł q U?NFË ¨WOÝU?O«
W?????“_« Êu?ð√ s ÃËd??????K? w?ML?????O?«
vKŽ XI?³Þ√ w²« W?I½U?)« W?O?ÝU?O?«
…d??L??ž wË ¨5OM?L??O«Ë sL??O« …U??O??Š
lO?L?'« —U?A³?²?Ý«
…œu????? “U???$SÐ
b¹b'« —u?²Ýb«
‰«e?¹U????? Íc?« ≠
d??O??ž ÎU???ŽËd??A??
v?²???????Š wzU???????N?½
≠t??OKŽ v²??H?²??¹
iF????³?« vF????¹
‚«—Ë_« j?????????K?????????)
¨ U???“_« ‰U???F???²???«Ë
≠ .b???????? »u?K?ÝQ?Ð
`?³???????√ ¨b¹b???????ł
ÎUËd?FË ÎU?uAJ
t???????????«b?¼√ q?U?J?Ð
Ætð«Ëœ√Ë ÁœUFÐ√Ë
»√œ U???????????? p?– s?Ë
b???³??Ž Øu???Žb*« t??O?KŽ
s? ¨Íc?????LK?« —œU?????I«
»e????????Š r?ÝQÐ Àb????????%
w?Ðd??????????????F?« Y?F??????????????³?«
w?u???????I?« w?«d???????²????????ýô«
d???Ý 5?√ W???H???? ‰U???×????²½«Ë
t??H½ vKŽ t?ö?Þ≈Ë ¨t?O? dDI«
fO?z—Ë ÂU??F« 5?ô«® W??H??? Ϋ—Ë“
©ÂU?F« d9R?LK W?¹d?O?C?×?²« WM−K«
Êu??O?¦??F?³« q? ·d?F¹ Íc?« Xu« w
»e(UÐ WöŽ Ë« WK W¹√ t fO t½√
U????L????? ÆÆ b????O?????FÐ s? ôË V¹d????? s ô
—œU????I« b????³????Ž w?Žb« WK? Êu????d????F¹
…e?N??ł√ iFÐ l tðUÞU?³?ð—«Ë Íc?LK«
ÆU¼dz«ËœË WDK«
Ë√ lu*« «c¼ w U??NMO?FÐ dz«Ëœ Ê√ ô≈
U????N? uK×?¹ d????OŁQ?????²« l«u????? s „«–
t?²?H?þË U?L? ≠wŽb« «c¼ q¦?? nOþuð
WËU??; Õu?C?H?? wF?Ý w ≠q³?? s
≠wM?L???O« wÝU????O???« b???N???A?*« „UЗ≈
≠Îö√ pÐd*«
sLO« d?D …œUO ÊS? ¨ p– vKŽ ΡUMÐË
w«d????²???ýô« w?Ðd???F« Y?F???³?« »e???(
∫wK¹U vKŽ bRð wuI«
ô Íc??LK« —œU??I?« b??³??Ž u??Žb*« Ê« ≠ ±
t½« —U??³?²?ŽU?Ð WK W¹√ »e?(U?Ð tDÐdð
w?²« W?????×?K?*« «u?????I« w? jÐU?????{
”U????Ý_« s U?¼œ«d????√ vK?Ž d????C????×¹
ÆÆtK ¡U?I?³« ÆÆtK? ¡U?I?³« ÆÆtK ¡U?I?³« ÆÆtK ¡U?I?³« ÆÆtK? ¡U?I?³« ÆÆtK ¡U?I?³«
Ú«uÔUÓ ÏWÓ³OB^ rÔNÚ²ÓÐUÓÓ√ «Ó–≈ Ós¹c]« Ós¹dÐU]B« d=AÓÐÓËò
fi åÓÊuFł«Ó— tÚOÓ≈ U]½≈ÓË tÒK U]½≈
£
wÐdF« YF³« »eŠ bŽ«uË …œUO
»√ WEU×0 wuI« w
«d²ýô«
åwÐdF« ¡UOŠù«ò d¹d% …dÝ√Ë
…UÝ«u*«Ë ¡«eF« hUÐ ÊubI²¹
ØbONA« dŽUA« …dÝ√ v≈
ÏWÓ³OB^ rÔNÚ²ÓÐUÓÓ√ «Ó–≈ Ós¹c]« Ós¹dÐU]B« d=AÓÐÓËò £
fi åÓÊuFł«Ó— tÚOÓ≈ U]½≈ÓË tÒK U]½≈ Ú«uÔUÓ
UNÐ ÂbI²½ …UÝ«u*«Ë ¡«eF« hUš
wFHO« Õö Ø aOA« v≈
…dÝ_« œ«d√ WU
Ë t½«uš√ v≈Ë
…UuÐ p–Ë
vUFð tK« Ê–SÐ UN —uHG*«
UMN*« bL× qOKš
årNðb«Ëò
»U¼—ù«Ë —bG« Íb¹√ t²U²ž« Íc«
n¹dA« Íu³M« bu*« WOUH²Š« ¡UMŁ√
ÆÆWEU;UÐ wUI¦« e
d*« w
dA×¹ Ê√ d¹bI« wKF« 5KzUÝ
5(UB«Ë ¡«bNA« …d“ w bOIH«
Ê«uK«Ë d³B« t¹Ë–Ë tK¼√ rNK¹ Ê√Ë
ÆÊuFł«— tO≈ U½≈Ë tK U½≈
U¼bLG²¹ Ê√ d¹bI« wKF« 5KzUÝ
UNMJ¹ Ê≈Ë …dHG*«Ë WLŠd« lÝ«uÐ
UN¹Ë–Ë UNK¼√ rNK¹ Ê≈Ë tðUMł `O
ÆÆÊ«uK«Ë d³B«
ÆÊuFł«— tO≈ U½≈Ë tK U½≈
W‡‡HO×B« Ê«u‡‡ MŽ
≠wULA« Ídz«b«≠WOMLO« W¹—uNL'« ≠ ¡UFM
©µ∂±∏∞≥®∫ÊuHKð ≠ ∏Ø‘ —Ue« dOÐ ≠…d¼UI« wŠ
©≤≥≥¥≤® »Æ ’ © µ∂±∏∞¥® ∫ fU
≠ÊuHOÝ_« ≠
w½«bF³« ‰¬ lOLł
U«d²‡‡ ‡ ýù«
300 $ WO³Młô« UÝRLK
‰U¹— 10.000 WOMLO« UÝR*«
‰U¹— 6.000 œ«dô« ‰U‡¹— 1.500 W³KD«
U¹UIÐ ÆÆ U¹UIÐÆÆ U¹UIÐ ÆÆ U¹UIÐÆÆ U¹UIÐÆÆ U¹UIÐ ÆÆ U¹UIÐÆÆ U¹UIÐ ÆÆ U¹UIÐÆÆ U¹UIÐ ÆÆ U¹UIÐÆÆ U¹UIÐÆÆ U¹UIÐ ÆÆ U¹UIÐÆÆ U¹UIÐ ÆÆ U¹UIÐÆÆ U¹UIÐ ÆÆ U¹UIÐ
d?{U?Š v?KŽ t?²?O?A? š sŽ ¨w«c?I« d??L?F?
¨VF?AË lL?²−?LË WËb? UO³?O q³?I²?Ë
U?? N? ? K−?0 …b?? ×? ? ²*« 3_« Ê√ v≈ ÎU? ? ²? ?ô
…b?Ž ‰ËœË ¨W?OÐd?F« ‰Ëb« W?F?U?łË ¨wM_«
Âb¼Ë W?? O? ³? ?OK« WËb?« XO??²? ?Hð w XL?¼U??Ý
ÆWMJL*« qzUÝu«Ë q³« qJÐ UNðUÝR
ÎU?OÝU?O?ÝuO?ł ¨UO?³?O WO?L¼√ s ÎU?öD½«Ë
sú W?³? MUÐ ÎU?u??B?š ¨ÎU?O?−?O?ð«d?²?Ý«Ë
p?– w? U0 ¨—«u?? ? ? ? '« ‰Ëœ w w?u?? ? ? ?I?«
·«c d?³²?Ž« ¨jÝu²?LK WOU?LA« ·U?HC«
u—U?? ? X?½u?? ?¢ l? ÌWK?ÐU?? ?I? ? ? ‰ö?? ? š ¨Âb«
vK?Ž lIð W?? ?OÐœ_« W?? OËR?? ?*« Ê√ ¨¢W?? O?Ëb«
U?? W??N?ł«u?? qł« s …b??×? ²*« 3_« oðU??Ž
ÊËœ WuK?O?(« W?ËU?×? Ë ¨U??O? ³? O w Íd??−¹
U??N? H? Ë w²« W??O? ³? OK« WËb?« ¡ö?ý√ d?ŁUMð
sÞu« ¡U?H²?š« s Ϋ—c?×? ¨¢¡U?H?O?H«¢»
Æt²Ku Ë√
Âb« ·«c? b?LŠ√ v?I√ ¨Èdš√ ÌW?N?ł s
U¼d?³?²Ž« w²?« WOÐd?F« W?F?U?'« vKŽ ÂuKUÐ
cM U?O³?O —Uœ qO?Nð w ÎU?OÝU?Ý√ ÎöU?Ž
Ãd œU−¹≈ vKŽ UNð—b Ϋb?F³² ¨W¹«b³«
¨t?? ? ? H½ Xu« w? tMJ? ÆÁœöÐ w W?? ?“ú
gO?'« `OK?²Ð l¹d?²« W?OL¼√ vKŽ œb?ý
U?? ? ?ÝR*« W¹U?? L? ?Š qł√ qł√ s w?³? O?K«
‚«dŠù«Ë V¹d?²K ÷d?F²ð w²« P?AM*«Ë
…b0 …œb?× ¨WO¬ l?{Ë qł√ sË ¨bL?F²*«
¡U??ł—√ w d?A? ²M*« Õö??« lL??' ¨W??OM“
Æœö³«
×U?š s¹d?−? N*« 5O?³?OK« h?¹ U?L?O?Ë
s?Ž b¹e?¹ U?0 s¹—b?? ? ? I?*«Ë ¨r?NM?ÞË œËb?? ? ? Š
r?¼ ¡ôR¼ Ê√ Âb?« ·«c?? ? b?? ? √ ¨5½u?? ? O?K*«
r¼œu??łË ‰U?H? ž≈ sJ1 ôË ¢VF??B« rd«¢
Ì—«u?? Š ÕU??$≈ w W?? ³? žd?« „UM¼ X½U?? «–≈
l Êu?HI?¹ rN½√Ë ÎUu?B?š ¨wIO?I?Š wMÞË
tMŽ W??I? ¦? ³?M*« W??uJ(«Ë wŽd??A?« ÊU*d??³«
W?? ? ?OK?L? ? ?F?« w «u?? ? ?—U?? ? ?A¹ r? Ê≈Ë v²?? ? ?Š
ÊuK³I?²¹ d_« W¹UN½ w rN½√ ô≈ ¨WOÐU?²½ô«
ÊU? ÎU?¹√ 5O?³?O?K« lO?L? ł t?O?C?ðd¹ rJŠ Í√
ÆwzUNM« tKJý
·«d?Þ_« iF?Ð t ÃÒËd?ð U?? ? ? vK?Ž Ϋœ—Ë
…d?ýU³? W¹dJŽ Ì ö?šb?²Ð dB? ÂUO? s
Ê√ Âb« ·«c?? b?L?Š√ `{Ë√ ¨W?MKF? d??O?žË
s ¨idð U??NMJ ÊËU?F?ð ÍQÐ VŠdð U?O? ³?O
lO??L? −Ð U?N?½ËR?ý w q?šb?²« ¨√b??³*« YO??Š
n?√ ±∞∞ œu?? ? ? ?łË v?≈ ÎU? ? ? ? ²? ? ? ? ô ¨tU?J?ý√
×U?š ÊËb?ł«u?²¹ »d?(« s? ÌÃU½ ÍdJ?Ž
‰U?? ? ?Š w? s?¹“«u*« V?K? rN?MJ?1Ë œö?? ? ?³?«
r?N d?? ? u?ð U?? ? «–≈ ¨œö?? ? ³« v?≈ rN?ðœu?? ? Ž
b?ł«uð d?_« Âe «–≈ v?²?Š ¨Â“ö« Õö?«
vK?Ž ·«d??ýû? ‚—e« U?? F? ?³? ?I« s Ìœb?? Ž
ÆÕö« «b²Ý«Ë obð
w …d?z«b« »d?? (« WU??Š s? ÃËd???KË
…—Ëd{ v?KŽ Âb« ·«c b?LŠ√ dB?¹ ¨UO³?O
¢nzU?D« ‚U?? Hð«¢ —«d?? ž v?KŽ …—œU?? ³? ? wM?³ð
Ê√ vKŽ ¨tÐd?Š VU?? s ÊUM³ c?I½√ Íc«
b¹bNð sŽ ΫbOFÐ …b¹U× Ì÷—√ vKŽ p– r²¹
d??O?B? s U?O? ³?O –U??I½≈ qł√ s ¨Õö??«
vKŽ tðU??O? ³KÝË tð—uD?š d?B? ²?I?ð s ¨dDš
U??NM?JË ¨VF??A«Ë l?L? ²? :«Ë WËb« U??O? ?³? O
W??ID?M*«Ë U??O? ³? OK? …—ËU??:« oÞUM*« ‰U?D²??Ý
ÆqJ
UdO√ bOF¹ jHM« —UFÝ√ —UON½«
W½—UI ¨Íu?I« —ôËbUÐ WLOI? «œułu
rEF?? ·d?? —U??F? ?Ý√ —u¼bðË »«d?D{UÐ
v≈ W?? U?? {≈ p–Ë ÆW?? O? ?? ?O?zd« ö?? L? ?F«
W?? ?ŽU?MB?« w W?? ?U?D« —U?? ?F? ? ?Ý√ «—u?? ?Ë
œU?? %« —b?? I¹Ë Æd?? H? ?«Ë qI?M«Ë W?? Ž«—e«Ë
oI?? % Ê√ U??d?? O? √ w Ê«d?? OD« U?? d??ý
WLš u×MÐ —bIð «—uË Ê«dOD« Udý
œu?u« d?F?Ý ÷U?H?½« s ¨—ôËœ «—U?OK
ÁcNÐ œu?u« …—uðU —b?IðË Æq³I*« ÂU?F« w
ÆÎU¹u?MÝ —ôËœ —U?? OK µ± u?? ×?MÐ U?? d?? A«
Íd??? ?B« jHM« U?? d??ý dzU?? ? š rž—Ë
—u¼b?ð vK?Ž jH?M« —U?? ? F? ? ?Ý√ U?? ? ÝUJ?F½«Ë
—U?ON½« vI?³¹ ¨W?ODHM« U¹ôu« U¹œU?B²?«
¨wd?O_« ÍœU?B²?ô« `U? w —UF?Ý_«
v≈ ¨W?? ? U?D« nK? hš— n?O? ? C?¹ YO?? ? Š
¨W?O?d?O_« lzU?C?³« ÃU?²½≈ nK ÷U?H?½«
w W?Od?O?_« lzUC?³« WO??UMð s ld¹Ë
s …œ—u²*« lzUC?³« ÂU√ wK;« ‚u«
WO?UMð s ldO?Ý Èdš√ WNł sË ¨W?Nł
lzUC?³« ÂU√ …—bB*« W?OdO_« lzU?C³«
ŸU??H?ð—« s w½U??F?𠉫eð ô w²« W¹u?? O? Ýü«
hš— v≈ ·U??C¹Ë ÆwF?O? ³D« “U?G« W??HK
Íc« “UGK Ϋbł w½b²*« d?F« ¨jHM« dFÝ
W?FЗ√ dF?Ý sŽ tM …bŠË Êu?OK dF?Ý qIð
«—ôËœ W??O½U??LŁ w«u??×Ð W½—U??I? ¨ «—ôËœ
ÆUÐË—Ë√Ë UOݬ w
¡«e?ł√ qš«œ X«“U? U¹U?×?C« Y¦?ł VKž√
WM¹b?? s? U?N? I?¹dÞ w X½U?? w²« …d?zUD«
UbMŽ …—u?UGMÝ v≈ UO?O½Ëb½SÐ ÍUЫ—uÝ
≤∏ w —«œ«d?« W?? ýU?? ?ý vKŽ s? XH?? ?²? ?š«
Ê√ bFÐ d׳« w XDIÝË w{U*« d³L¹œ
ÆWHOMŽ W¹uł U³D XNł«Ë
f¹—UÐ …dO w „—Uý ULO
qJAÐ W??IDM*« w åqOz«d??Ý≈ò U?N?²? ³Jð—«
Æ’Uš qJAÐ 5DKË ¨ÂUŽ
WKF??²? ?H*« W??OKOz«d??Ýù« W?? −? C« nËË
w≈ rNðuŽœË œuNO?« 5O½dH« l{Ë ‰uŠ
hO?šd?« «b??²? ÝôUÐß qOz«d?Ýù …d??−?N«
W?? b?? ?š w t?? ?H? ?O?þuðË »U¼—ù« U?¹U?? ×? ? C
wË W?OF?Ýu²« W?O½«Ëb?F« qOz«dÝ≈ W?ÝUO?Ý
»«uÐ√ w?KŽ W?? O? ÝU?? O? ?« W?? d?? F*« W?? b?? š
«c¼ w? «Îb? ?O? ?A? ? ¨ßX?? ?OM?J« UÐU?? ? ? ²½«
w?½d??H?« ¡«—“u« fO?z— nu0 ‚U?? O? ?«
qšb?? ?²?« «c¼ i?— Íc« ¨fU?? ? q?¹u½U?? ?
ÆWO½dH« WOKš«b« ÊËRA« w wKOz«dÝù«
W'UF0 WOÝUz— UNOłuð bFÐ
≠∫s q W¹uCŽË ¨ŸUb« d¹“Ë Œ_«
«uCŽ WOKš«b« d¹“Ë ≠±
«uCŽ WOK;« …—«œù« d¹“Ë ≠≤
V²?J0 s?ô«Ë ŸU?? b?« …dz«œ f?Oz— ≠≥
«uCŽ W¹—uNL'« WÝUz—
ÂU?N*U?Ð ÂU?O?I« W?M−K« vu??²ð ∫ ©≤® …œU?
≠∫WOU²«
w²EU?× U¹U?C W'U?F vKŽ q?LF« ≠
bM³« w? œ—Ë U? W?U?šË ¨»—Q??Ë ·u?'«
W?¹d?J?? ? ? ?F?« W?U?? ? ? (« o?×?K s? ©µ® r?—
W?? ? ?«d?? ? A?«Ë rK??« ‚U?? ? H?ð« s W?? ? ?OM?ô«Ë
ÆWOMÞu«
s0 W½U?F? ²?Ýô« WM−K “u??−¹ ∫ ©≥® …œU?
“U$ô ’U?B²?šô«Ë …d³?)« ÍË– s Á«dð
ÆUNO« WKu*« ÂUN*«
U?NKL??Ž …d?ýU?³? WM−K?« vKŽ ∫ ©¥® …œU?
® …d?² ‰ö?š UNU?LŽ« ZzU?²MÐ …œUô«Ë «—u?
Æ—«dI« «c¼ —«b« a¹—Uð s ©dNý« ≥
a¹—Uð s —«d?I« «c??NÐ qL?F¹ ∫ ©µ® …œU?
ÆÁ—Ëb
—u?? ?B?M tЗb?? ? ³? ? Ž fOzd?« Œ_« ÊU?? ?Ë
W?? uJ(« t?? łË… Í—u??N? ?L? '« fO?z— ÍœU¼
U¹U??C? W??'U?? F? w dEMK? WM' qO?JA??²Ð
r?K?« ‚U?? ? ?Hð« V?? ? ? Š ·u?? ? ?'«Ë »—Q?? ? ?
wM_« t?I?×K w? p–Ë W?OMÞu« W?«d?A«Ë
d¹“Ë W?? ? ÝUzd?Ð ÊuJð Ê√ v?KŽË µ r?— bM?³«
…—«œù«Ë W?OK?š«b« Íd¹“Ë W¹u?C? ŽË ŸU?b«
ÆW¹—uNL'« WÝUz— V²J sŽ q¦2Ë WOK;«
WM−K« W?¹—u?N?L?'« fOz— Œ_« t?łË b?Ë
ÆÆΫ—u UNKLŽ …dýU³0
Ê√ s? ru?? ? ?ð «ËbЬ 5?³? ? ?«d?? ? Ê√ ô≈
fH½ ·u?'«Ë »—U? U¹U??C? d?O?B? ÊuJ¹
UE?U??;«Ë …b?? F? ? w?²? O? ?C? ? d?? O? ?B? ?
Ê√ ÷d?? ?²? ? ?H*« s ÊU?? ? w²«Ë ¨W?? ? OÐu?M'«
vC? Íb« Í—u?N?L?'«—«dI« —u? U?'U?Fð
—«u?? (« d9R?? U?? O? ?uð «—«d??Ë ¨p?cÐ
ÆWöF« «– wMÞu«
s? „UM?¼ Ê√ v≈ Êu?? ? ?³? ? ? «d?*« —U?? ? ?ý√Ë
vF??ð …uDš Ë√ —«d? q oO??F¹ Ê√ ‰ËU?×¹
w²?« W??“_« s? ×U??<«Ë ‰u?K(« œU?? −¹ù
lÐU??QÐ «Ëd??O? A¹ Ê√ ÊËœ ¨œö??³« U??NÐ d9
°°øUNMOFÐ WN' bŠ√ v≈ ÂUNðô«
ÍcHM lЫ— W¹u¼ sŽ nAJ«
…—«“u wM?_« Àb??×? ²?*« sŽ W¹œu??F? ?«
ÊQ?Ðß wd?? ? ?²?« —u?? ? ?BM? ¡«u?K« W?? ? ?O?Kš«b?«
s lЫd« qO?²I« W¹u¼ s X³?¦²?« «¡«dł≈
t?Žd?B? wI Íc«Ë WU?C« W?¾?H« d?UMŽ
t¹bðd¹ ÊU? Íc« n?ÝUM« «e?(« —U?−?H½UÐ
¨s_« ‰U?? ?ł— l —UM?« ‚öÞ≈ ‰œU?? ³ð ¡U?MŁ√
Íd??L? A« b??O? N? b??L? ×? rU??Ý u??Žb*« u¼
t¹Ë– ⁄ö?Ð≈ - b?? Ë ÆW?? ?O? ??M'« Íœu?? F? ? Ý
ÆßpcÐ
s?Ž nA?J« - Êu?J?¹ Êö?? ? Žù« «c?? ? ?N?ÐË
«u?? ? I? s?¹c« W?? ? ?FЗ_« Âu?? ? −? ? ? N« Íc?? ? ?HM?
ÆÊu¹œuFÝ rNFOLłË Âu−N« w rNŽdB
w²¹uJ« ÂöŽù« d¹“Ë ‰UI²Ž«
…b¹d?ł XU?Ë ÆW?ŽUMB«Ë …—U?−?²« d¹“Ë
X¹uJ« —UD? w e?−?²?ŠÔ« wL?−?F« Ê≈ Êü«
ÆtðdÝ√ l W¹œuF« v≈ tð—œUG ¡UMŁ√
wF?O?³?« Íb?OL?(« t?O?U?×? sŽ XKI½Ë
r?J×?Ð rK?F?¹ sJ?¹ r? wL?? ? ?−? ? ? ?F« Ê≈ t?u?? ? ?
‰UI*« VðU? Ê√ wFO³« ·U?{√Ë ÆWLJ;«
Êü« …b¹d?? ł d¹d??% d?? ýU½ u¼Ë b?¹e« b¹«“
ƉUI*« sŽ WKU WOËR*« qL%
∫Âb« ·«c bLŠ√
»dŽ√ ¨W?ODHM« T«d*«Ë ‰uI?(« UL?OÝô
U?öFK oÐU?« oM*« Âb« ·«c? bL?Š√
qŠ«d« r?O? Že« r?Ž sÐ«Ë W¹d??B?*« W??O? ³? ?OK«
d¹dײ« —UA²
d¹dײ« fOz—
w½«dC(« fOIKÐ Æ œ
‘«u‡‡¼ b‡Š«u« b³Ž
WWW.al-ehyaa.net
X½d²½ù« vKŽ WHO×B« Ê«uMŽ
E-mail:[email protected] w½Ëd²Jù« b¹d³«
¡UG≈ sKFð WOMODK WLJ×
‰ö?? ? ²? ? ?Šô« œb?¼ Ê√ o³?? ? Ý b?? ? Ë ¨r?NM?
W?DK??« …d?? ? ? s? d?? ? ? ¦? ? ? ? √ wK?O?z«d?? ? ? Ýù«
Ê√ bFÐ ¨nOu²« e«d? ÂUײUÐ WOMODKH«
W?? ?O? ? ?M'« W?KL?? ? Š s 5L?? ? N? ? ²? ? X?H? ? Ë√
U¹U??C? w ◊—u??²U?Ð 5L??N? ²? W?O?KOz«d??Ýù«
`?U?? ? ?B ÷«—√ V?¹d?? ? ??ðË ¨w?U?? ? ? VB?½
Ác?? N WDK?« XÐU?? −? ²? ?Ý« b??Ë ¨‰ö?? ²? Šô«
ÎUu?š rN²KI²?Ž« s Õ«dÝ XIKÞ√Ë ◊u?GC«
ÆWOKOz«dÝù« V«uF« s
ÎU?OzU?C? ÎUI?×K? uKÝË√ W?OU?Hð« Íu?²?%Ë
5d?−? f³?ŠË ‰U?I?²?Ž« WDK?« vKŽ lM1
W¹u?? N« Ë√ W??OKO?z«d??Ýù« W??O? ?M'« ÊuKL?? ×¹
÷—U?F²¹ U? ¨”bI« u?OMODK Í√ ¨¡U?—e«
Í—U« UÐu?IF« Êu½U l? Íd¼uł qJAÐ
ÂU?Ž cM? W?OMOD?KH« w{«—_« w ‰u??F?H*«
W1dł VJðd¹ s q W?³UF? »ułuÐ ±π∂∞
ÆWOMODKH« w{«—_« vKŽ
W?? O? ? U?? H?ð« Ê√ U¼—«d?? ? w √— W?? L?J;«
U?N½uJ? U?N??HM?Ð U?NzUM —ËcÐ XK?L?Š uKÝË√
Æqł_« œËb×Ë W²R WFO³Þ «–
W??LJ?;« —d?? ¨rN??²*« sF?Þ vKŽ Ϋœ—Ë ¢
ÒÊ√ U?¼—«d?? ? w √— Y?O? ? ?Š ¨l?b« «c?¼ œ—
U?N??HMÐ U?NzUM —ËcÐ XKL?Š uKÝË√ W?O?U?Hð«
¨qł_« …œËb?×?Ë W?²?R W?F?O?³Þ «– U?N½u?
W?OU?I?²?½ô« WKŠd*« U?³?Oðdð v?KŽ …—u?B?I?Ë
ÊU¹d?Ý a¹—Uð s «uMÝ fL?) b?²9 w²«
U¼b?¹b9 r?²¹ r? w²«Ë ¨W?? ? O? ? U?? ?Hðô« –U?? ? H½Ë
¨W?I?Šö« U?OU?Hðô« w ÎUM?L{ Ë√ W?Š«d?
WO?UHð« ÊU¹d?Ý ÒÊQÐ ‰uI« v≈ œu?I¹ U «c¼Ë
ÆXC «uMÝ cM vN²½« b uKÝË√
W??H? XU½ b?? 5DK ÒÊ√ rJ?(« lÐUðË
XLC½«Ë …bײ*« 3_« W¾O¼ w V«d WËœ
U?? ?O? ?U?? ?Hðô« v≈ W?? ?H? ?B?« Ác?? N?Ð 5D?K
U¼d?? ? š¬ ÊU?? ? w²?«Ë W?? ?O?Ëb« «b?¼U?? ? F*«Ë
U??Ë— ‚U?? ¦? O? ? v≈ ÂU?? L? C½ô« s?Ž Êö??Žù«
ÆWOËb« U¹UM'« WLJ; TAM*«
5D?K?HÐ ·«d?? ?²? ?Žô« Ê√ W?? ?L?J;« √—Ë
“ËU?−²?¹ «b¹bł U?O½u½U? U?F«Ë ÷d?H¹ WËb?
v≈ 5?DK Òœd?¹Ë ¨uKÝË√ W?? O? U?? Hð« œËb?? Š
u¼Ë ¨wËb« Êu½U??I« w wF?O?³D?« U¼e?d?
U¼d¹bð ‰ö??²?Šô« X% …œU?O?« W?KU? WËœ
W?Ëb« s?Ž W?? ? ?I? ? ? ?¦? ? ? ³?M U?D?KÝË W?? ? ? uJ?Š
W?? ? ?u?J(« W?DK?Ý s?Ž fO?Ë W?? ? ?OM?O?D?KH?«
W??O?U??Hð« sŽ X?−?²½ w?²« W?O?U?I? ²½ô« W??Oð«c«
‰ö?²Šô« œu?łË p– s hI?²M¹ ôË ¨uKÝË√
‰ö??²?Šô« ÒÊ√ p– ¨W??OMODK?H« ÷—_« vKŽ
t??I? t?? OKŽ d??I? ²? Ý« U?? L? …œU??O? « q?IM¹ ô
W?Ëb« q?F? ? ?−¹ U?? ? «c?¼Ë ¨wËb?« Êu½U?? ? I?«
vKŽ W?O½u½UI« …œU?O« W?³?ŠU W?OMODKH«
“ËU?? ? ? & U?? ? ?N?½uJ? ¨W?? ? ?O?M?OD??KH?« ÷—_«
UN?²{d? w²« WO?Žu{u*«Ë WOM?e« ◊ËdA«
ÆW²R WDK UNOKŽ uKÝË√
wFD d??O?ž Ϋ—«d? W?LJ;« —«d? d??³?²?F¹Ë
W¹«b³« WLJ× Èb ¨·UM¾²Ýö qÐU t½√ Í√
d??O? ž sË ¨·UM¾??²? Ýô« W??LJ×?? U??N? ²? H? BÐ
Âu?? I? ?O? ?Ý rN?? ²*« ÊU?? Ê≈ ÎU? ?OU?? Š ·Ëd?? F*«
W?d??F? Âb?Ž sŽ Îö? C? ¨rJ(« ·UM¾??²?ÝUÐ
t?O dE½ ‰U?Š w ¨rJ(« «c¼ q¦ d?OB?
ÎULJŠ ÊuJO ¨WOMODKH« ·UM¾²Ýô« WLJ×
Æ–UHM« Vł«Ë ÎUOFD
w½uONB« ÊUJ« b³Jð ¢Èb¼¢
Ê√ ¨‰u?? ?{U½_« V?? ?×?Ð ¨w½u?? ?O? ? N? ? B«
vM³« w? dzU?? š 5Ð U? X?ŽuMð dzU???)«
‰U?L?A« Êb?Ë oÞUM w W?U?š ¨WO?²?×?²«
‚d?ž s?Ž W?&U½ ¨W??O?Ž«—“ dzU???šË ¨q?²?;«
dzU??šË ¨W?ŽË—e*« w{«—_« s U?ŠU??
Æ «—U?? ?O? ? ?«Ë u?? ?O? ? ³?U?? ? ¨ UJ?K²?? ?L?*« w
XU? w²« W?OzUu?« «¡«dłù« Ê√ XU?{√Ë
W?łu0 œö?³« dŁQð s ÂU?¹√ q³? ¨WM−K« U?NÐ
i?H? ? ? Ð X?L¼U?? ? ?Ý ¨T?O? ? ? ?« fI?D« s?
W?? ? ? U?? ? ? š ¨•∑∞ W?? ? ? ³? ? ? ? M?Ð d?zU?? ? ? ? ? ? ?)«
w W??IKF??²*« dzU???)«Ë W??O?Ž«—e?«dzU?? )«
…b?? ?Š Ê√ v≈ …d?? O? ? A? ? ¨W?? ?O? ? ²? ?×? ? ²« vM?³«
÷—_« tÐ d?ŁQ?? ? ²ð Íc« Íu?? ? '« iH?? ? ?M*«
œU?? —_« U?? F? ?uð s q?√ ¡U?? ł WK²?? ;«
Æ¢wÐU−¹≈ d√¢ t½QÐ p– WH«Ë ¨W¹u'«
vKŽ Ád??OŁQ?ð oO??L? Ž Íu?ł i?H??M √bÐË
¡U?? ?? ? c?M ¨åj?ÝË_« ‚d?? ?A«òË 5?D?K
YO?? ?Š ¨b?? Š_« Âu¹ v?²? ?Š ¨w?{U*« ¡UŁö?? ?¦«
÷—_« Êb?? r?EF?? vK?Ž ÃuK¦?« XDU?? ?ð
sŽ …—«d?(« Uł—œ XC?H?½« U?L WK²?;«
ÃuK¦« ŸU?H?ð—« qËË ¨W?O?F?O?³D« U??Nðôb?F?
XK?D¼ U?? ?L? ? ¨d?? ?²? ? nB?½ Êb*« iF?Ð w
ÆWO−K¦« WHUF« bFÐ …d¹ež —UD√
œuÝ_« ‚ËbMB« vKŽ —u¦F«
b?? ? X½U?? ? WŁU?? ?žù« ‚d?? ? Ê√ v≈ —U?? ?A¹
Ê√ bI?²F¹ U?LO? ¨W¦?ł ¥∞ ‰UA?²½« s XMJ9
wuI« w«d²ýù« wÐdF« YF³« »eŠ …b¹dł ®
WKUý ≠ WOŽu³Ý« © sLO« dD‡ ≠