Quelle: Arbeitsgruppe Mensch - Umwelt - Technik, TU Berlin (Hg

Quelle: Arbeitsgruppe Mensch - Umwelt - Technik,
TU Berlin (Hg.) 2003: "Was ist der Mensch?", Schriftenreihe
Technik und Gesellschaft, Band 5, Aachen, pp.60-76.