Grundpreis Bewehrungsstahl

Grundpreis Bewehrungsstahl B500B für Fixlängen unverlegt
Diese Preisliste annulliert und ersetzt alle bisherigen Preislisten.
Jahr
Monat
2015
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
2016
Grundpreis
Fr./to
698
641
Jahr
Monat
2017
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
2018
Grundpreis
Fr./to
Preise für duktilen Bewehrungsstahl B500C / topar-S 500 C auf Anfrage
Für die Bearbeitung von Bewehrungsstahl werden folgende Zuschläge erhoben:
Bearbeitungsgrad 1
Bearbeitungsgrad 2
Bearbeitungsgrad S
Fr. 20.00 / to
Fr. 20.00 / to
Fr. 120.00 / to
normaler Bearbeitungsgrad
erhöhter Bearbeitungsgrad
komplexer Bearbeitungsgrad
Î×ÛÜÑ ÞßË õ ÍÌßØÔ ßÙ
Ò·»¼»®³¿¬ ¬- ¬®¿--» îï
ìëíè Ѿ »®¾·°°
Ì»´ò ðíî êí ê ëè ëè
Ú¿¨ ðíî êí ê ëè ê ð
Ö<¹ »® ©»¹ ï
íêîé Ø »·³¾»®¹
Ì»´ò ðíí ìíç êî êî
Ú¿¨ ðíí ìíç êî ê ì
Ú¿¾®·µ- ¬®¿--» è
èíêð Û- ½¸´·µ±²
Ì»´ò ðéï çéí éè éè
Ú¿¨ ðéï çéí éè èð
Þ«®»¿« ñ ÝÐ êí
ïïîí ß½´»²Ì7´ò ðîï èêç ðê ð ð
Ú¿¨ ðîï èêç ðê ðï
б-¬½¸»½µó Õ±²¬±
íð óëçëì èê óî
·²º± ྿«-¬¿¸´ò½¸
© © ©ò¾¿«-¬¿¸´ò½¸