หมู่ที่ 7 (หน้าโรงงานไวต้าฟู๊ด - สะพานท้องพงษ์)

`
!rn1ia.limfl 3mr{r!i1!]n!6!ia
rlo{ Lirrrldnn?!irnrlrrorJ!31ru1ru!ei.ninralJn;i
(,n{fiqr!1,fit' - r!m!rou!l')
irnqrflia &no'i1,r!ii t'wr'nnrquqt
材■Ⅵ ″
.',uoIinr!i,1;[email protected] imul,vnr6iln€lrmrdNti,r.rlilniimira,
r rt]r1iu. Lo.nafnmo!^ir xti
!t,i-{. errlio,nd Lri...,riu 1jir
",.qn.t:!,
lu6iir b.oo urnr srx L,d.n Llrni ru o.od L!i, txriyrir.rav .."o urm
Lirifurir u,"<a *r:Nuqr :1da!!dtr0n1!$!uns!i oli ua!i.,il,!,
wヽ ■1lu」 ,tt,a“ iu籠 .,、 nn,(o,uO,っ ,tat1luわ nin,)inn,holl、
Liuiw"ri! r<",""" !1r (,.ualrlniydlnn {,u}dr!)
● イ
1■ 10■
■ll・ nl170t,,,lnま :
Feri'6io'iit!is{irolrrfi ft iaUi
6 r&ntlt.iB in!1fii,ftnirr#aElirdjM,
b.u.n!{it"-i!,irlioLi!ii
●
i!i.-qiiv;uy!.r..nivlt
n!,mthlnod! 1wn;aruto!aE$1.1
. inam"oai,nlrllfv6urd! L^i!.lliiEc_,,
y
■斑 υ
由0,,,1,,ogu“ "."d"".
田 nヽ鷺
ィ
昴イ
n,,憫
・
中
i」
出
mtlllno"揃
る
っ
●
lnl,謝 」
ⅢⅢ
編nn続 編鶏i橋 :鳥鳥器鳳薔
11《
│'6・
18',■ o■
,tn,「
i。
nllド
│ち
.。 ,。
0、
341,ィ oッ
, ^____
o
多 ″
tumraoj]n
i'Naird
ふ,側 ,1“ ,■ 堺
^Oa■
■.詢 研 梶 11。 .れ ,n3■ ■齊bζαば ,=И 11、 nanぃ 。。
。■ │・
ltl●
an場
蹴 桐躙 e,轟 uη 。
1
。
“
li ζ
nO,aヾ 湘
n■
■ ■ もααぱ
iv"1111つ ■1。 ぉ 。。 ■
1,in ob mo u
■
“
nl描 。
.。 ,。 。
稀1,uヽ ■■
d]ッ 昴
ぃ。 。
""Ⅲ 予wnヽも12g'inl橘
nl,昴“ぃ。
Ml側 e,ぃ
,■ 樹
bb l^。 ■8。 Иnn測 制 bα "0,8輸
ごま ,t,。 1(崎 ,10“ mou n、
“
。bぃ 。 ■
創
“』 0ふ 曖 0柿 、じnl“ 「
品 15J赫
“
輌 tat鶴
Pヾ
創
Mttnl"Qり
『
│.w,n,鷺 ."υ 笥 ol l■ ,■材 も匈 品 創 a朝
ln側
聖 Uittm匈 ■inlm,n,品 n,""っ く
。、
柿 ,議
2uず
"轟
創
1輌 n120、 lnl剣渤
鋼 何by..・
知 nЪ 輸
輸。 市
“
高耐
o,mn■
。 。。 ■ ω 抽Ⅲ■J
,m罰 輸01拙 彰n,
,,`3● 市 uoltFllno ぅ。llう n汎
,・ r][[']lu]lilλ
Fe■ Ounl■ 初,こM,ィ w
nm。
ll][[[ri‖
│ル
ill nを 輸旬。 _輛 ごど。
I酬
。b々 0
bζ酸
,
uum#mrGrlr?hldNaualo.
,
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่
5. บัญชีประมาณราคากลาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ 7 (หน้าโรงงานไวต้าฟู๊ด – สะพานท้องพงษ์)
องค์การบริหารส่วนตาบลแสนตอ
683,000 บาท
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 256 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ ท างข้ า งละ
1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 2,048
ตารางเมตร
25 กรกฎาคม 2559 เป็นเงิน 683,000 บาท
5.1 ปร.4
5.2 ปร.5
5.3 แบบแปลน
5.4 แผนที่ก่อสร้าง
6.1 นายนิวัฒน์ สาอางค์
6.2 นายธิติวัฒน์ พรรณธนะพัฒน์
6.3 นายหิรัญ
สังข์อินทร์