Das Wachstum ist zu begrenzen

[email protected][3+B
N]eDŽI0]30kI ŠőőÜƣƬNj‹đÃDŽǞäƌDŽ>ǨŀĮDŽǞȘŪƼ
Œ
ag*Iƿ]3gƒ¿ƿ[]N>@gB3g]ƿ]ƿ@3]0¿ƿ@I33]gƿ*p]ƿaƿagg[]a33lH
ě‹ƬDŽ|‹°ģƬNjǨŋDŽĮƬNjDŽȔǨDŽ¡ÜđƣÜőȔÜőĝ
adžØô‡ōƿ]ĪdžȏƿĪƧdžƿaŜȏĪŜĹǣļdžǣƟØļļØƟƿ
ōĪ҇džŜƟƿŇĪdžƿ*‡¬ğğŜ¬ğƧ¬ğǣļ‡Ĥ
Ƨ¬ğļǣƧƧƿǣōÇƿ‡ĹdžĪǾƿĪōƿÇØƟƿĹĪƟ¬ğĤ
ļĪ¬ğØōƿ>ǣčØōLJƟØĪdžƈƿ>ØdžȏdžƿǿĪļļƿØƟƿ
adž‡ÇdžŸƟƧĪÇØōdžƿǾŜōƿ]‡ŸŸØƟƧǿĪļĤ
>Ŝō‡ƿǿØƟÇØōƈ
-¤ðŢƇŹő´ÁŢ´~ŗŢĜ˜ÁőÁŢ9~´ÁőŢ´ÁőŢnÁőƇ~ąô
ťųĔäŢŗť†őăÁőŢõĔŢ´õÁŢnÁő~ĔťƇĜőťųĔäŢ´ÁőŢ
\ť~´ťØŹðőųĔäŢÁõĔ˜õĔ´ÁĔļ
adžØô‡ōƿ]Īdžȏ¿ƿǿ‡Ƨƿǿ‡ƟƿÇØƟ
ǣƧļŠƧØƟƿôǧƟƿ3ğƟØƿ@‡ōÇĪLJdžǣƟƕ
?ÁõĔÁŢ ĵĜąõťõŗ¤ðÁŢųŗőõ¤ðťųĔäŢ õŗťŢ ăą~őŢ
?õťťÁŢąõĔăŗļŢ
nÁőŗ¤ðõÁ´ÁĔÁŢ ;ÁųťÁŢ ~ųŗŢ Z~ĵĵÁőŗƇõąô
7ĜĔ~ŢØő~äťÁĔŢčõ¤ð±ŢĜ˜Ţõ¤ðŢĔõ¤ðťŢă~Ĕ´õô
´õÁőÁĔŢƇĜąąÁļŢ\õÁŢƇųŗŗťÁĔ±Ţ´~ŗŗŢõ¤ðŢ)Áô
čÁõĔ´Áő~ťŢƅĜĔŢ7ĜĔ~ŢƇ~őŢųĔ´ŢÚĔ´ÁĔŢ´õÁŢ
ðÁųťõäÁŢ VĜąõťõăŢ ØŹðőųĔäŗąĜŗŢ ųĔ´Ţ Ĕõ¤ðťŢ
čÁðőŢƒųčųť˜~őļ
aĪØƿ‡ƟØĪdžØōƿ‡ļƧƿ[ƟŜķØĹdžļØĪdžØƟƿÇØƟƿ
ŇdžğŜļĪƧ¬ğØōƿ@ĪƟ¬ğØƈƿ‡ƧƿĪƧdžƿÇŜ¬ğƿ
ØĪōƿƧ¬ğŠōØƟƿ[ŜƧdžØōƿëƿǿ‡ƟǣŇƿļØĪĤ
ØōƿaĪØƿōĪ¬ğdžƿÇŜƟdžƕ
aĪØƿƧĪōÇƿØĪōƿŸ‡ƟdžØĪǣō‡ğōčĪčØƟƿ
@‡ōÇĪLJdžƈƿgƟŜdžȏÇØŇƿÇĪØƿ*Ɵ‡čؾ
xØļ¬ğØōƿ[‡ƟdžØĪô‡ƟØōƿƧdžØğØōƿaĪØƿ
‡Ňƿō¬ğƧdžØōƕ
AÁųÁŢ +Áő~ųŗØĜő´ÁőųĔäÁĔŢ Ø~ŗƒõĔõÁőÁĔ
čõ¤ð±Ţ ųĔ´Ţ ´~őųčŢ ĵ~¤ăÁŢ õ¤ðŢ ŗõÁŢ ~ų¤ð
äÁőĔÁŢ~ĔļŢ-¤ðŢčĢ¤ðťÁŢƒųőŢ\ť~´ťÁĔťƇõ¤ăô
ąųĔäŢÁõĔÁĔŢăĜĔŗťőųăťõƅÁĔŢÁõťő~äŢąÁõŗô
ťÁĔļ
3ōƿÇØƟƿadž‡ÇdžƿčĪdžƿØƧƿčƟŜƧƧØƿǣōÇ
ǣōØƟļØÇĪčdžØƿŜƧƧĪØƟƧ¾ƿwØƟĹØğƟ¿
aŜȏĪ‡ļǿØƧØō¿ƿadžÇdž؝‡ǣ¿ƿgŜǣƟĪƧĤ
ŇǣƧƈƿxØļ¬ğØƧƿLJǾŜōƿĪƧdžƿôǧƟ
aĪØƿ‡ŇƿÇƟĪōčØōÇƧdžØōƕ
~ŗŢ~čŢ´őõĔäÁĔ´ŗťÁĔŢƒųŢąĢŗÁĔ´ÁŢVőĜô
˜ąÁčŢõŗťŢ´õÁŢ\ť†´ťÁĵą~ĔųĔäļŢõÁŢ'ő~äÁ±Ţ
Ĝ˜Ţ´õÁŢ\ť~´ťŢĔĜ¤ðŢčÁðőŢƇ~¤ðŗÁĔŢƇõąąŢ
Ĝ´ÁőŢ Ĕõ¤ðť±Ţ õŗťŢ ÁĔťŗ¤ðÁõ´ÁĔ´ļŢ ~ŗŢ ð~ť
´~ĔĔŢƇõÁ´ÁőųčŢäőĜŗŗÁŢųŗƇõőăųĔäŢ~ųØŢ adžØô‡ōƿ]Īdžȏ¾ƿaØļƧdžØǿǣƧƧdžƿǣōÇƿŸ‡ƟdžØĪļŜƧƿǿĪļļƿØƟƿadž‡ÇdžŸƟƧĪÇØōdžƿǾŜōƿ]‡ŸŸØƟƧǿĪĤ>Ŝō‡ƿǿØƟÇØōƈƿ
*ŜdžŜ¾ƿH‡ƟdžĪō‡ƿ0ØĪōƟĪ¬ğ
´õÁŢ~ĔŗťÁðÁĔ´ÁĔŢ;ĢŗųĔäÁĔޘÁõŢ´ÁĔŢðÁųô
ťõäÁĔŢųĔ´ŢƒųŢÁőƇ~őťÁĔ´ÁĔŢnÁőăÁðőŗĵőĜô -¤ðŢăÁĔĔÁŢăÁõĔÁŢÁť~õąŗŢƒųőŢ~ăťųÁąąÁĔŢ ŗťÁąąÁĔļŢ\ĜőäÁĔŢč~¤ðťŢčõőŢ~ų¤ðŢ´ÁőŢØőÁõô Ĝőä~Ĕõŗ~ťõĜĔŗĵőĜƒÁŗŗÁŢ ŗÁðőŢ äųťļŢ -¤ð
˜ąÁčÁĔŢ´ÁőŢ\ť~´ťļ
\õťų~ťõĜĔļޘÁőŢ´õÁŢdĔ~˜ð†ĔäõäăÁõťŢ´Áŗ ƒŹäõäÁŢ dčä~ĔäŢ ųĔŗÁőÁőŢ 7ųĔäÁĔŢ čõť ØŹðąÁŢčõ¤ðŢØŹőŢ´~ŗŢčťŢ~ąŗŢ\ť~´ťĵő†ŗõô
Áő~ťųĔäŗƒÁĔťőųčŗ±ŢųĔ´ŢŹ˜őõäÁĔŗŢ~ąąÁőŢ ´ÁĔŢŗĜƒõ~ąÁĔŢ?Á´õÁĔļŢnõÁąÁĔŢõŗťŢĔõ¤ðťŢ ´ÁĔťŢ˜Á؆ðõäťļ
HØĪōØōƿaĪØ¿ƿ]‡ŸŸØƟƧǿĪļĤ>Ŝō‡
čťŗŗťÁąąÁĔ±ŢčųŗŗŢäÁƇ†ðőąÁõŗťÁťŢŗÁõĔļŢ ˜ÁƇųŗŗť±Ţ ´~ŗŗŢ ´~ŗ±Ţ Ƈ~ŗŢ ŗõÁŢ ðÁųťÁŢ ´Áő
ƧŜļļdžØƿǿØĪdžØƟǿ‡¬ğƧØōƕ
\ĜąąťÁŢ ´~ŗŢ ˜ÁõčŢ Áő~ťųĔäŗƒÁĔťőųč ä~ĔƒÁĔŢpÁąťŢčõťťÁõąÁĔ±ŢØŹőŢŗõÁŢƅõÁąąÁõ¤ðťŢ x‡ƟǣŇƿŇǣƧƧƿƟĪ¬ğƿƒŜļļØƟƿ‡ļƧ
ųŗŢčÁõĔÁőŢ\õ¤ðťŢõŗťŢ´~ŗŢp~¤ðŗťųčŢƒųŢ Ĕõ¤ðťŢ´ÁőŢ'~ąąŢŗÁõĔ±ŢõŗťŢ´~ő~ųØŢƒųŢőÁ~äõÁô õĔŢ ƒÁðĔŢ 7~ðőÁĔŢ ƒųčŢ VőĜ˜ąÁčŢ ƇÁő´ÁĔ adž‡ÇdžŸƟƧĪÇØōdžƿØƟƧØdžȏdžƿǿØƟÇØōƕ
ăĢĔĔťÁļ
-ččÁőŢčÁðőŢð~ťŢŗõ¤ðŢäÁƒÁõ䝱޴~ŗŗŢ´ÁőŢ
˜ÁäőÁĔƒÁĔŢųĔ´Ţă~ĔĔŢ~ąąÁĔØ~ąąŗŢÁőŗťŢ´~ĔĔ őÁĔļ
ƇÁõťÁőäÁðÁĔ±ŢƇÁĔĔŢ´õÁŢnÁőăÁðőŗØő~äÁĔŢ
\ť~´ťĵő†ŗõ´ÁĔťŢăÁõĔÁŢ'ŹðőųĔäŗØųĔăťõĜĔ
´ÁőŢ\ť~´ťŢäÁąĢŗťŢŗõĔ´ļ
aĪØƿƧĪōÇƿĪōƿÇØƟƿĹĪƟ¬ğļĪ¬ğØōƿ>ǣčØōÇĤ
aĪØƿǿ‡ƟØōƿôƟǧğØƟƿĪōƿÇØƟƿƧdžÇdžĪƧ¬ğØōƿ Ƈ~ðőĔõččťŢųĔ´ŢƅõÁąÁŗŢ~ųŗŢ´ÁčŢZų´ÁőŢ
ƧØØļƧŜƟčØƿ‡ĹdžĪǾƈƿxØļ¬ğØƧƿƧĪōÇƿō‡¬ğƿ [ŜļĪdžĪĹƿ‡ĹdžĪǾ¿ƿ‡ļƧƿ+ØŇØĪōÇØƟ‡džƿǾŜōƿ
ą†ųØťļŢ )ő~ƅõÁőÁĔ´Ţ õŗťŢ ~ų¤ð±Ţ ´~ŗŗŢ ´õÁ
ĪōØƿÇØƟƿ@ƟĪdžĪĹØōƿ‡ōƿÇØƟƿ‡ĹdžǣØļļØōƿ
\ť~´ťő~ťŗőÁØĜőčŢ Ĕõ¤ðťŢ ƅĜčŢ 'ąÁ¤ă
3ğƟØŇƿ‡ôǧƟğ‡ļdžØōƿÇĪØƿÇƟōčØōÇƧĤ
>Ŝō‡ƿôǧƟƿÇĪØƿ+ƟǧōØōƈƿ>ØdžȏdžƿǿŜļļØōƿ
adž‡ÇdžôǧğƟǣōčƿØȏĪØğdžƿƧĪ¬ğƿ‡ǣôƿLJƧƿ
džØōƿ[ƟŜļØŇØƿôǧƟƿÇĪØƿ>ǣčØōÇƿğØǣdžØƕ aĪØƿčļØĪ¬ğƿLJƧƿčƟŜƧƧØƿ]ŜƧƧƿƧ‡dždžØļōƈƿ ăĜččťŢ ųĔ´Ţ ´ÁőŢ \ť~´ťő~ťŢ ă~ųčŢ őÁäõÁô
õÁŢäő~ƅõÁőÁĔ´ŗťÁĔŢVőĜ˜ąÁčÁŢŗõĔ´°ŢõÁŢ x‡ƧƿØôğĪčdžƿaĪØƿLJȏǣƕ
őųĔäŗ؆ðõäŢõŗťļ
ØƟ‡džǣōčƧȏØōdžƟǣŇ¿ƿadžĪ¬ğǿŜƟdž¾ƿaŜĤ
;Áðő~˜˜őŹ¤ðÁŢŗõĔ´ŢčĜčÁĔť~ĔŢƅõÁąŢƒųŢ -¤ðŢð~˜ÁŢõĔŢ´őÁõŢƅÁőŗ¤ðõÁ´ÁĔÁĔŢŗť†´ťõô
ȏĪ‡ļƧ¬ğļ‡Ň‡ƧƧØļƿǣōÇƿŇŠčļĪ¬ğØƿØĤ
ðĜ¤ðļŢdĔ´Ţ´õÁŢØőõŗ¤ðŢ~ųŗäÁ˜õą´ÁťÁĔŢ7ųô ŗ¤ðÁĔŢ nÁőƇ~ąťųĔäÁĔŢ äÁ~ő˜ÁõťÁťŢ ųĔ´ x‡Ƨƿ҇¬ğØōƿaĪØƿØƧƧØƟ
čǧōƧdžĪčǣōčƿÇØƧƿadž‡ÇdžŸƟƧĪÇØōdžØōƈƿ
äÁĔ´ąõ¤ðÁĔŢÚĔ´ÁĔŢĔųőŢŗ¤ðƇÁőŢő˜Áõťŗô ăÁĔĔÁŢ ´õÁŢ ´ĜőťŢ ťÁõąŗŢ ĔĜťƇÁĔ´õäÁĔŢ ZÁô ‡ļƧƿƟĪ¬ğƿƒŜļļØƟƕ
xĪØƿƧdžØğØōƿaĪØƿLJȏǣƕ
ĪƧƿȏǣƿÇØōƿx‡ğļØōƿƧĪōÇƿØƧƿōŜ¬ğƿ
öŒ g‡čØƈƿx‡ƧƿdžǣōƿaĪØƿĪōƿÇĪØƧØƟƿƒØĪdžƕ
?ÁõĔÁĔŢp~ðąă~čĵØŢƅĜő˜ÁőÁõťÁĔŢÏŢųĔ´Ţ
ƅĜőÁőŗťŢĔĜ¤ðŢÁõĔŢĵ~~őŢ`~äÁŢ´õÁŢ'ÁőõÁĔŢ
äÁĔõÁŗŗÁĔļ
Mario Aldrovandi
ŠƬƬĮÜƣDŽ3őNjÜƣȃĮÜȄƬ
ŒǰˏˇŦǰŽʥŽʘˇ˶ʥLjĉĮŽˇĮŽŽȪŦŽȪˇ̢ǰʘˇ
ŦǰŽˇbȪˏŽʘ̠ǰŽ̢ʥˇȢǰˏˇŦŽȪˇŦʘŽǰˇɬĉʘˏŽǰȑɁǪ
ʥŽȪˇ|ĉȪŦǰŦĉˏŽȪˇPŽȑǰ̬ˇ\ɁƧŝˇ½ˏŽƧĉȪˇ
µǰˏ̾ˇ˶ȪŦˇʘ˶ȪɁˇ\˶LjˇƧ˾ʘʥˇ½ˏĉŦˏɬʘĔʥǰǪ
Ŧǰ˶Ȣɾˇ+ŽʘˇĉȢˏǰŽʘŽȪŦŽˇ½ˏĉŦˏɬʘĔʥǰǪ
ŦŽȪˏˇ2ʘǰĿǡˇāɁȑȑŽʘˇǡĉˏˇĉ˶ƧˇŦǰŽˇ±˶ĮȑǰǪ
ȌĉˏǰɁȪˇŽǰȪŽʥˇ˜ŽǪbȪˏŽʘ̠ǰŽ̢ʥˇ
̠Žʘ̾ǰĿǡˏŽˏɾ
ā˶ˇƫȪŦŽȪˇʥǰȪŦˇŦǰŽˇbȪˏŽʘ̠ǰŽ̢ʥˇ˶ȪˏŽʘˇ
̢̢̢ɾɁĮŽʘʥŽŽǪȪĉĿǡʘǰĿǡˏŽȪɾĿǡˇ
ǰȢˇ+ɁʥʥǰŽʘˇǙµĉɬɬŽʘʥ̢ǰȑǪxɁȪĉŝˇ
ëĉǡȑŽȪˇ˪͆ɕʽǛɾ
[***[email protected]
0]3I+aƿƒlƿIƿx0BI
[‹ƣNjÜĮÜőDŽŀ‹ËÜőDŽ@‹őËĮˋNjÜőDŽÜĮő H‹őĮøÜƬNj‹Ĩ[ŀ‹NjNjøŠƣŋÂDŽ
@ŠŋŋNjDŽƬĮÜDŽőǨőDŽËŠ°ģƙ
3ōƿǾĪØƟƿxŜ¬ğØōƿdžƟØôôØōƿÇĪØƿ
[‡ƟdžØĪØōƿǾŜōƿ]‡ŸŸØƟƧǿĪļĤ>Ŝō‡ƿ
ÇĪØƿ@‡ōÇĪLJdžØōƿôǧƟƿLJƧƿadž‡ÇdžĤ
ŸƟƧĪÇĪǣŇƿȏǣƿ+ØƧŸƟ¬ğØōƈƿ
Nach den Sommerferien beginnt die
heisse Phase des Wahlkampfs. Einen
ersten Höhepunkt gibt es am 23.August im «Kreuz» in Jona. Alle
vier Kandidaten
für das Stadtpräsidium werden
während 20 Minuten angehört.
Wie vor vier Jahren laden die SP
und UGS / Grüne
]ŜØƟdžƿ0ØčĪ¿ƿa[
gemeinsam dazu
ein. Am darauf
folgenden Tag redet die FDP mit den
vier Kandidaten, ebenfalls im «Kreuz».
a[ƿǣōÇƿ+ƟǧōØƿǿŜļļØōƿØƧƿǿĪƧƧØō
Robert Hegi, Co-Präsident der SP,
sagt den ON: «Einige Parteien beschlossen, parteilose Kandidaten
nicht an ein Hearing einzuladen. SP
und UGS finden diese Haltung nicht
in Ordnung.» Hegi freut sich auf die
Treffen, ist gespannt auf die konkreten Ideen der Kandidaten. Neues zu
bringen sei nicht einfach, es gäbe in
der Stadt «zu viele Sachzwänge».
*[ƿ҇¬ğdžƿōØǣƿ؝Øōô‡ļļƧƿŇĪdž
Für das Stadtpräsidium kandidieren
Amtsinhaber Erich Zoller von der
CVP und drei Parteilose. Die FDP hatte anfänglich Mühe mit den «wilden»
Kandidaten, wollte das bestehende
Machtkartell nicht infrage stellen.
Rolf Dürr, Vizepräsident der FDP,
sagte noch Mitte Juli, seine Partei
werde für die Wahlen «nur Kandidierende aus den Parteien anhören».
Gegenüber Parteilosen sei man
«skeptisch», sie
seien «schwierig
einzuordnen».
Rolf Dürr ist
weiterhin skeptisch, aber der
]ŜļôƿǧƟƟ¿ƿ*[
Parteivorstand
entschied, allen
Kandidaten dieselben Chancen zu geben. Heute sagt Dürr den ON: «Als
demokratische Partei wollen wir alle
anhören und mit allen reden.»
ǣ¬ğƿaw[ƿǣōÇƿ+B[ƿļ‡ÇØōƿØĪō
Die SVP ist «sehr unzufrieden mit
der Arbeit des
gesamten Stadtrates». Das sagt
Parteipräsident
Kurt Kälin, der
neu als Stadtrat
kandidiert, den
ON. Kritik übt
@ǣƟdžƿ@ļĪō¿ƿaw[
Kälin auch an
Erich
Zoller:
«Erich Zoller ist das Aushängeschild
dieses Stadtrats und darum mitverant-
wortlich.» Die Parteimitglieder
wünschten, «alle Kandidaten zu sehen». Wann und
wie das geschieht,
ist noch offen.
Ebenfalls offen für Gespräche
zeigt sich Nils
Rickert von der
Grünliberalen
IĪļƧƿ]Ī¬ĹØƟdž¿ƿ+B[ Partei, der GLP,
gegenüber den
ON. «Das sind alles echte Kandidaten, keine Scherzkandidaten. Wir
nehmen alle ernst.» Auch seine Partei
weiss noch nicht, ob man gemeinsam
mit anderen Parteien oder alleine aktiv wird. «Das ist eine Ressourcenfrage.»
w[ƿǿĪļļƿĹØĪōƿ0؇ƟĪōčƿ
Mit Erich Zoller hat man den «besten Kandidaten»,
sagt CVP-Präsident Thomas Hofstetter. Die Mitglieder hätten ihn
bereits nominiert
und deshalb habe
die Partei keinen
gƈƿ0ŜôƧdžØdždžØƟ¿ƿw[ Bedarf an Hearings. «Auch von
den Kandidaten hat sich niemand bei
uns gemeldet», sagt Hofstetter den
ON. Für ihn und seine Partei ist das
Thema erledigt.
Mario Aldrovandi
‡ƧƿwŜƟğ‡Øō¿ƿÇĪØƿH‡ōĪôØƧdž‡Ĥ
[ļ‡dždžôŜƟŇƿō‡¬ğƿ[ôôõĹŜōƿȏǣƿ
ğŜļØō¿ƿĪƧdžƿǾŜƟØƟƧdžƿčØƧdžŜŸŸdžƈ
stoppt. Das Schiffsinspektorat dürfe
nicht als Bauherr für das Projekt auftreten, teilte das Verkehrsamt Schwyz
mit. Es brauche einen eigenen Trägerverein. Ob es diesen nun geben wird
und die Plattform doch noch nach Pfäffikon kommt, ist offen. (on)
Der Schwyzer Schiffsinspektor Clemens Krienbühl wollte für fünf Jahre
die 600 Quadratmeter grosse HolzPlattform der Kunstausstellung Manifesta aus Zürich
nach Pfäffikon holen. Der geplante Standort: Auf dem Zürichsee beim Schiffsteg Pfäffikon. Die Gemeinde Freienbach
gab dazu grünes Licht, wie die
«Zürichsee-Zeitung» Gemeindepräsident Daniel Landolt zitiert. Nun ist das Projekt ge- H‡ōĪôØƧdž‡Ĥ[ļ‡dždžôŜƟŇ¾ƿƒǣĹǣōôdžƿŜôôØōƈ
@IgNIƿa0x~ƒ
@ÜĮőÜDŽ[ŀ‘NjȔÜDŽ
øǬƣDŽ*‹ģƣÜőËÜ
Auf der Suche nach Standplätzen für
Fahrende hat der Kanton Schwyz
1600 Landwirte angeschrieben – ohne
Rückmeldung. Und das obwohl die
Ansprüche an einen Standplatz nicht
sehr hoch sind. Peter Reichmuth vom
Volkswirtschaftsdepartement
mutmasst gegenüber dem «March Anzeiger»: «Gewisse Vorurteile gegenüber
Fahrenden könnten eine Rolle spielen.» Derzeit gibt es im Kanton nur
einen fixen Standplatz in Schindellegi. (on)
( 1'
t "1( 1 ) 1)
1 * (1)/ "$/
"( 31 %,# " / 1(&
t ( /) )$" %4(/ 51 &
t ( 2( (/(- $$()4 /5" ' 6 000 +! +!